ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA Ramazan YAMAN Balıkesir Üniversitesi Aslan Deniz KARAOĞLAN Balıkesir Üniversitesi Kadriye ERGÜN Balıkesir Üniversitesi Halit AKÇAL Balıkesir Elektro Mekanik San. A.Ş. Hande AKÇAL APS Tekstil A.Ş. Özet Bu çalışmada, üretim kaynaklarından olan hammadde, malzeme ve yedek parçaların stok seviyelerinin malzeme ihtiyaç planlama sistemi (MRP) içinde işletme politikalarına uygun olarak hangi seviyelerde tutulacağı uygulamalı şekilde sunulmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, üretim birimlerinin ihtiyacı olan hammadde, malzeme ve yedek parçalar için uygun stok seviyesinin üretim planları ve geçmiş stok seyirlerine göre nasıl tespit edileceği açıklanmaktadır. Sonraki bölümde, bilgisayar destekli olarak her bir stok kalemi için stok seviyelerinin; statik stok seviyesi değerlerine göre değil, ERP sisteminden sürekli alınan verilere dayalı olarak, sistemce güncellenen dinamik değerlerle nasıl belirleneceğine ilişkin bir yaklaşım oluşturulmuştur. Son bölümünde ise bu yaklaşımın bir işletmede uygulanması örneği kısaca verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Malzeme İhtiyaç Planlaması, ERP, Stok Seviyesi Kontrolü. 1. GİRİŞ Malzeme ihtiyaç planlaması, bağımlı ve bağımsız envanterin (hammadde, malzeme, bileşen parçalar ve alt montaj parçaları) çizelgelenmesini içeren bilgisayara dayalı bir bilgi sistemi tasarımıdır. Belli miktardaki bitmiş ürün için üretim planını, bileşen parçalardan (hammadde vb.), ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyulduğu çalışmalarına dönüştürür. Son parça için olan ihtiyaç alt seviye parçalara olan ihtiyaca çevrilir ve planlanmış periyotlara bölünür. Böylece sipariş, fabrikasyon ve montaj zaman bazında çizelgelenir ve bu yapılırken stoklar en alt seviyede tutulur (STEVENSON, 1989). Kısaca MRP sistemini, müşteri talebinin oluşmasından, uygun ürünün üretimine kadar geçen süreci kapsar (QIANG ve diğerleri, 2001). MRP tekniğinden beklenenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Planlanan üretimi ve sevkiyatı gerçekleştirmek için hammadde, malzeme ve yedek parçaların fabrikaya zamanında gelmesini ve üretimin zamanında bitirilmesini sağlamak, Sistemde mümkün olan en az envanteri bulundurmak, Üretim, sevkiyat ve satın alma faaliyetlerini planlamak. MRP sistemleri günümüzde, endüstride çok yaygın olarak kullanılmaktadır. MRP sistemleri, malzeme ihtiyaçlarının hesaplanmasında detay ve mükemmellik sağlar (Kim ve Funk, 1990). 2. MRP SİSTEMİNİN KURULMASI Bu konuya yönelik olarak öncelikle stok kavramının açıklanmasında yarar vardır: İleride üretimde kullanılacak ya da pazarlaması yapılacak olan materyal, yarı ve tam işlenmiş ürünler mevcudu, işletme bilimi literatüründe 13

2 R. Yaman, A. D. Karaoğlan, K. Ergün, H. Akçal, H. Akçal envanter olarak tanımlanır. Envanter, gelecek gereksinmeleri karşılamak amacıyla depolanan materyal ya da işlerin bir tıkanıklık ile karşılaşılmadan ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak için girişimin elde bulundurduğu fiziksel mal stoğudur (Demir ve Gümüşoğlu, 1986). Stok tutmak maliyetlidir. Bu nedenle her kademedeki ürünlerden stok tutmak hem finansal açıdan hem de depolama şartları göz önüne alındığında mümkün değildir. Öncelikle hangi kalemlerden stok tutulacağına karar vermek gerekir. Bunun için hammadde, malzeme ve yedek parçaların her bir kalemi için ABC analizi yapılır. MRP sisteminde planlamaya, 1. kademe ürünler olan ve dışarıdan satın alınan ürünlerle başlanır. ABC analizinde kullanılacak stok kalemleri verisine ürün ağacından veya parça listelerinden ulaşılabilir (Tekin, 1996). MRP de bir diğer önemli kavram da ürün ağacı kavramıdır. Ürün ağacı, tüm parçaların kapsandığı ve parça ilişkilerinin, imalat ve montaj sürecine paralel olarak oluşturulan yapıda ve hiyerarşik bir konumda yer aldığı listedir. Kısaca ürün ağacı, bir ürünün üretimi için gereken parçaların listesidir (Tanyaş ve Baskak, 2003). MRP sisteminde, yapısallaştırılmış ürün ağacı planlama sürecinin temelini teşkil etmektedir. Sistemin ana girdisi ise ana üretim programıdır. Ana üretim programı ile ürün ağaçları arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle, ürünün yapısallaştırılması, ürün ağaçları aracılığıyla geçerli bir ana üretim programının oluşturulmasını olanaklı kılmaktadır. MRP sistemi tasarlanırken ürün ağacı ile ana üretim programı birlikte düşünülmelidir. Ürün ağacından alınan bilgilerle stok kalemleri için ABC analizi yapılır. Bu yolla stok seviyesi takip edilecek stok kalemleri belirlenir. Sonrasında yapılacak işlem bunlara ait stok seviyesinin ne olacağına karar vermektir. Bu değerleri belirlemek için de öncelikle ihtiyaç duyulan veri bu stokların her biri için gereken tedarik süresidir. Litaratürde tedarik süresi, bir ürünün satın alma siparişinin tedarikçi firmaya bildirilmesinden ürünün fabrikaya ulaşmasına kadar geçen süre olarak kabul edilse de uygulamada bu çok dar kapsamlı bir tanım olarak kalmaktadır. Bu tanımı, ürüne olan ihtiyacın doğduğu andan ürünün üretime verilmeye hazır hale gelmesine kadar geçen süre olarak genişletmek daha doğrudur. Bu durumda tedarik süresini şu şekilde formülize etmek mümkündür: Tedarik Süresi (TS) = Teklif Toplama Süresi + Sipariş Oluşturma Süresi + Siparişin Onaylanma Süresi + Siparişi Tedarikçi Firmaya Bildirme Süresi + Sipariş Bildirildikten Sonra Ürünün Fabrikaya Gelme Süresi + Test Süresi + Ambarlama ve Üretime Verilmeye Hazır Hale Getirme Süresi Tedarik süreleri belirlendikten sonra yapılması gereken bu stok kalemleri için güvenlik stoğu seviyesi, minimum stok seviyesi, sipariş verme seviyesi ve maksimum stok seviyelerinin belirlenmesi olacaktır. Güvenlik stoğu, üretimi kritik olarak etkileyen ve tedariği zor olan ürünler için işletmenin elinde bulundurması gereken miktardır. Normal MRP süreci içerisinde stok seviyesinin bu ürünler için güvenlik stoğunun altına düşmemesi gerekir. Envanter birimleri bazında güvenlik stoğu kullanılması net ihtiyaçların hesaplanmasını etkileyen bir etkendir. Bu durumda güvenlik stoğu miktarı ya eldeki miktar değerinden düşülür ya da hesaplanan brüt ihtiyaçlar değerine ilave edilir (Acar, 1985). Bu çalışmada kritik malzemeler için güvenlik stoğu değeri tedarik süresi kadardır. Yani bir aksilik olması ve verilen siparişin planlanan sürede işletmeye ulaşmaması durumunda yeni bir sipariş oluşturana kadar işletmenin üretiminin durmaması için kullanılmadan kenarda bekletilecek stoktur ve minimum stok seviyesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu stok değeri ayrıca belirlenecek, eldeki miktardan düşülmeyecek ve elde tutulacaktır. Güvenlik stoğu tutulmayacak ürünler için minimum stok değeri sıfır olarak belirlenmiştir. Sipariş verme seviyesi ise minimum stok seviyesinin üzerine tedarik süresinin eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Sipariş verme emrini MRP sistemi sipariş verme seviyesinin altına düşen ürünler için oluşturacaktır. Ancak sipariş seviyesinin üstünde bir üst seviyenin belirlenmemesi sistemin sipariş geldikten ve ilgili stok kaleminin ilk kullanıldığı andan itibaren yeniden sipariş üretmesine neden olacaktır. Çünkü stok seviyesi sipariş verme seviyesinde veya bu seviyenin çok yakınında bir değer olacaktır. Bunun önüne geçmek için maksimum stok seviyesi diye adlandırılan bir stok seviyesine daha ihtiyaç vardır. Maksimum stok ise düzenli kullanımı olan ürünler için sipariş verme seviyesinin üzerinde kaç gün satın alma emri üretmeden ilgili stokla çalışılacağını belirleyen bir kavramdır. Bu ek zaman, satın alma departmanına çalışma rahatlığı sağlar ve bu çalışmada genişlik olarak tanımlanmıştır. Buna göre: Sipariş Verme Seviyesi(Gün)= Minimum Stok Seviyesi(Gün) + Tedarik Süresi Maksimum Stok Seviyesi(Gün)= Sipariş Verme Seviyesi(Gün) + Genişlik şeklindedir. Bu çalışmanın ana amacı sistemin sabit stok seviyeleriyle değil güncel stok seviyeleriyle çalışması olduğu için stok seviyeleri gün olarak belirlenmiştir. Sistem günlük ortalama miktarsal kullanımları gün cinsinden belirlenen bu seviyelerle çarpmakta ve miktarsal birimlere kendisi çevirmektedir. Bu, Şekil 1. de ideal stok geometrisinde belirtildiği gibidir. I max = Maksimum Stok Seviyesi I min = Minimum Stok Seviyesi 14

3 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 SVS = Sipariş Verme Seviyesi I max = Maksimum Stok Seviyesi(Gün) * Günlük Ortalama Kullanım SVS = Sipariş Verme Seviyesi(Gün) * Günlük Ortalama Kullanım I min = Minimum Stok Seviyesi(Gün) * Günlük Ortalama Kullanım TS = Tedarik Süresi Miktar I max Genişlik SVS I min TS Şekil 1. İdeal stok geometrisi Zaman (Gün) MRP nin temel girdileri son ürünün nelerden oluştuğunu gösteren Malzeme İhtiyaç Listeleri, ne kadar bitmiş ürünün istendiğini ve ne zaman istendiğini anlatan Ana Üretim Planı ve ne kadar envantere sahip olduğumuzu gösteren Envanter Kayıt Dosyasıdır (Stevenson, 1989). Ana üretim planı hangi son parçaların üretileceğini, bu son parçalara ne zaman ve ne miktarda ihtiyaç duyulacağını anlatır. Ana üretim planı MRP sisteminin yol göstericisidir ve uygun bir araç olarak kullanıldığında çok başarılı bir malzeme yönetimi sağlar (Foo ve Kinney, 1990). Envanter kayıt dosyası, her bir parçanın zaman periyodundaki durum bilgisine ulaşabilmek için kullanılır. Bu dosya toplam ihtiyaçları çizelgelenmiş siparişleri ve elde beklenen miktarları içerir. Ayrıca, envanter kayıt dosyası her bir parça için diğer detayları (tedarikçi, tedarik zamanı ve miktar v.b) içerir. Bunlara ek olarak stoklama ve geri alma ile oluşan değişiklikler, iptal edilen siparişler ve benzeri durumlardaki hareketler de bu dosyaya kaydedilir. Malzeme listeleri, ürünü oluşturan malzemelerin miktarsal olarak belirtildiği listelerdir ve her parçanın tedarik zamanını da içerir. Ürün talebi oluştuğunda geriye doğru çizelgeleme yaparak her parçadan ne kadar ve ne zaman sipariş verilmesi gerektiği bulunur (Mason, 1997). Yeni bir üretimde, malzeme ihtiyaç planlaması ana üretim planı, envanter kayıt dosyası, malzeme listeleri, ana üretim planının gerektirdiği planlanan siparişler ve verilen siparişler ile bu ihtiyaçların zaman boyutunda hesaplanmasıyla başlar (Powell, 1988). Klasik envanter durumu denklemi aşağıda verilmiştir (Acar, 1985): A + B C = X Burada; A = Eldeki miktar, B = Sipariş edilmiş miktar, C = Gereken miktar X = Kullanılabilir miktar (gelecek ihtiyaçlar için) Bu teorik denklem uygulamada şu şekle dönüşmektedir: SM = Stok Miktarı ASM = Açık Sipariş Miktarı SVS = Sipariş Verme Seviyesi ÜG = Üretim Gereksinimi I max = Maksimum Stok I min = Minimum Stok YSM =Yeni Sipariş Miktarı olmak üzere, SM + ASM < SVS + ÜG ise YSM = (I max I min ) + (SVS SM) + ÜG ASM dır. Açık siparişler kavramı, o tarihe kadar ilgili stok kaleminden verilmiş ve henüz stoklara girişi tamamlanmamış siparişlerdeki toplam miktarı gösterir. Sipariş stoğa girilirken ilgili sipariş numarasına giriş yapılır ve siparişin tamamı gelmişse sipariş kapanır ve sistem artık bu değeri dikkate almaz. Eğer sipariş partiler halinde geliyorsa 15

4 R. Yaman, A. D. Karaoğlan, K. Ergün, H. Akçal, H. Akçal her stok giriş hareketinden sonra MRP sistemi, ilgili siparişte tamamlanmamış sipariş miktarını göz önüne almaya devam eder. Stoğa girilmiş olan miktar artık Stok Miktar kavramı altında sistemde işlem görmektedir. Stok Miktar kavramı MRP sisteminin hesaplama yapmaya başladığı tarihte işletmenin elinde bulunan stok miktarını gösterir ve bu veri envanter kayıt dosyasından alınmaktadır. Üretim Gereksinimi ise ilgili tarihe kadar ana üretim planlarından alınan ve o ana kadar açılmış iş emirlerinde o stok kalemi için olan toplam ihtiyacı göstermektedir. Bir parça için üretim gereksinimi, sipariş iş emirlerine göre ilgili parçaya olan toplam ihtiyaçtır. Ürün maksimum stok seviyesinden itibaren kullanılmaya başlanıp stok seviyesi sipariş verme seviyesine kadar düştüğünde sistem yeni sipariş üretir ve ilgili stok kaleminin siparişi tedarik edilip stoklara girilinceye kadar stok seviyesi minimum stok seviyesine kadar inmiş olur. O nedenle stoğu tekrar maksimum stok seviyesine çıkarmak için verilmiş olması gereken sipariş miktarı (I max I min ) kadardır. Ancak sipariş tam olarak sipariş verme seviyesinde değil de daha aşağı bir stok seviyesinde verilmiş olabilir. Sistem ortalama kullanımı dikkate almakta ve bu kullanım düz bir doğru şeklinde azalmaktadır. Ancak uygulamada ise kullanım birbirine yakın ancak eşit miktarlarda değildir. Örneğin günlük ortalama kullanımı 50 birim olan bir ürün için sipariş verme seviyesi 1000 birim olsun. Stok seviyesini ise 1100 birim kabul edelim. 1. gün 50 birim kullanılırsa stok seviyesi 1050 olacaktır. 2 gün 60 birim kullanılması durumunda ise stok seviyesi 990 birim olacaktır. 3. gün 40 birim kullanıldığında stok seviyesi 950 birim olacaktır. Görüldüğü gibi günlük ortalama kullanım 50 birim olmasına karşın tam olarak sipariş verme seviyesi olan 1000 birimde sipariş vermek her zaman mümkün olamamaktadır. Bu örnekte sipariş ancak 990 birim stok kaldığında sistem tarafından oluşturulabilmektedir. Bu nedenle aradaki farkı kapatmak için (SVS SM) da formüle ilave edilmiştir. Bu miktarlara ana üretim planlarından alınan ve üretim departmanının hali hazırda kullanacağı üretim gereksinimi eklenip bu miktardan o ana kadar bu stok kalemi için verilmiş olan ancak henüz fabrikaya ulaşmamış siparişler çıkarılır. Bu noktada, neden üretim gereksinimi belli iken sadece üretim gereksinimi kadar sipariş verilmemektedir sorusu akla gelebilir? Çünkü MRP sistemi zaten düzenli kullanımı olan ürünleri kapsamaktadır ve bu ürünlerin düzenli kullanımı varsa üretim gereksiniminin haricinde sistemde depolanmış bir miktar stok olmalıdır ki, üretim kararı verildiği anda stoksuz kalma ve tedarik süresi kadar bekleme zorunluluğu olmasın. Stoktaki ürün kullanılırken, kullanılan ve kullanılacak olan miktar kadar yeni stok verilecek olan siparişle tekrar eski yerine konmuş olacaktır. Her hangi bir komponent, hammadde, malzeme v.b. bir nihai ürünün değişik seviyelerinde birden fazla yer alabileceği gibi başka nihai ürünlerin ürün yapılarında da yer alması muhtemeldir. Bu nedenledir ki parça bazında malzeme planı hazırlamak istendiğinde tüm nihai ürünlerin ürün yapılarının bir arada düşünülüp ihtiyaçların birleştirilmesi gerekmektedir. Ancak ihtiyaçların birleştirilmesi prosedürünün her bir nihai ürünün imalat gerçekleşme süreleri dikkate alınarak yapılması gerekir. Her bir nihai ürünün imalat gerçekleşme sürelerinin farklı olması parçanın imalat veya montaj hattına dahil edilme tarihlerinin farklı olmasına neden olacaktır ki bu ise ihtiyaçların birleştirilme prosedürünün zaman parametresi dikkate alındığında anlamlı olabileceğini göstermektedir. Bunun için Üretim Gereksinimi (ÜG) verisi, üretim iş emri onaylandıktan sonra sistemde görünür hale gelmeli, onay beklediği sürece ERP sisteminde onay bekliyor durumunda gözükmeli ve ihtiyaç toplamına dahil olmamalıdır. Stok seviyeleri gün olarak sisteme girildikten sonra, sistem kendini ortalama kullanımlara ve üretim gereksinimlerine göre sürekli olarak güncellemeye başlayacak, günlük tutulması gereken stoklar ortalama kullanımla çarpılıp miktara çevrilecek, üretim gereksinimleri ise ana üretim planından doğrudan miktarsal birim olarak alınacak ve verilmesi gereken siparişleri satın alma departmanına raporlayacaktır. Şimdi ortaya çıkan sorun ise verilecek olan siparişlerin büyüklüğünün ne olacağı sorusudur. Uygun bir sipariş bulma yöntemine göre sipariş parti büyüklükleri hesaplanır. Literatürde geçen sipariş bulma yöntemlerinden burada bahsedilmeyecektir (Sıpper ve Bulfin, 1997). 3. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN ERP SİSTEMİNDE İŞLETİLMESİ Stok seviyesi takip edilecek ürünler belirlenip bunların stok kartlarına, stok seviyeleri gün olarak işlendikten sonra MRP sistemini oluşturan ve 2. Bölümde tanımlanan formüllerden yararlanarak, MRP sistemi SVS nin altına düşen ürünler için yeni sipariş miktarlarını hesaplamaya başlar. Bunu yaparken ERP sistemi içinde hammadde ve malzeme ambarı, satın alma, üretim departmanlarının veri tabanına yapmış oldukları veri girişlerini etkin olarak kullanır. Malzeme ambarının yapmış olduğu stok giriş çıkış hareketleri, satın alma departmanının oluşturduğu açık siparişler, üretim departmanının oluşturduğu üretim planları ERP sisteminin çatısı altında birleşir ve MRP bu verilerden kendine gerekli olanlarını ihtiyaç duydukça sistemden çekerek gerekli malzeme ihtiyacını hesaplar ve rapor olarak belleğinde tutar. İhtiyaç duyuldukça bu raporlara ulaşılarak satın alma departmanı tarafından yeni sipariş oluşturulur. Sistemin işleyişi şu şekildedir: 16

5 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 BAŞLA Stok Seviyesi Takip Edilecek Stok Kartlarını ABC Analiziyle Belirle MİNS(GÜN):= Gün Cinsinden Min Stok Seviyesi SVS(GÜN):= Gün Cinsinden Sipariş Verme Seviyesi MAXS(GÜN):= Gün Cinsinden Max Stok Seviyesi SVS := SVS (GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım A:= SM + ASM B:= SVS + ÜG HAYIR A < B EVET I max := MAXS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım I min := MİNS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım YSM := (I max I min ) + (SVS SM) + ÜG ASM YSM ını Ekonomik Sipariş Miktarına Çevir Sipariş Ver Şekil 2. MRP süreci 4. BALIKESİR ELEKTRO MEKANİK SAN. A.Ş. DE BİR UYGULAMA Çalışmanın uygulaması, Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri (BEST) ile işbirliği yapılmıştır. Tesisin üretimde kullandığı envanter kalemleri ABC analiziyle yıllık parasal kullanım göz önüne alınarak en yüksekten en aza sıralanarak ve her kalemin toplam parasal kullanıma katkısı yüzde olarak hesaplanmıştır. Bunların içinden % 20 lik dilimde yer alan envanter kalemleri seçilmiştir. Bu stok kalemleri için bölüm 2 ve bölüm 3 de tanımlanan MRP süreci işletilmiştir kodlu İzolasyon Çıtası için yapılan ihtiyaç planlaması şu şekildedir: Tedarik Süresi (Gün) = 10 SM = 4850 (Adet) ASM = 0 ÜG = (Adet) Genişlik (Gün) = 15 Günlük Ortalama Kullanım = (Adet / Gün) MİNS(GÜN) = Tedarik Süresi (Gün)= 10 SVS(GÜN) = MİNS(GÜN) + Tedarik Süresi (Gün) = = 20 MAXS(GÜN) = SVS(GÜN) + Genişlik (Gün)= = 35 SVS = SVS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım = 20 * = (Adet) I max = MAXS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım = 35 * = (Adet) I min = MİNS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım = 10 * = 8314 (Adet) A = SM + ASM = = 4850 (Adet) B = SVS + ÜG = = (Adet) A<B olduğundan YSM = (I max I min ) + (SVS SM) + ÜG ASM YSM = ( ) + ( ) = (Adet), 17

6 R. Yaman, A. D. Karaoğlan, K. Ergün, H. Akçal, H. Akçal olarak bulunur. Ancak Ekonomik sipariş miktarı 1000 erli partiler şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle verilmesi gereken sipariş miktarı (Adet) dir. Elde edilen sonuçlar uygulanabilir olup MRP işletme için problem oluşturmamaktadır. 5. SONUÇ Stok seviyesi takip edilecek malzemelerin ortalama kullanımlarının, girdisini oluşturduğu mamule olan talepteki değişimlere, mevsimsel etkilere, tasarım değişikliklerine vb. etkenlere bağlı olarak sürekli değiştiği açıktır. Bu nedenle satın alma siparişlerinin olması gerekenden geç açılması ve benzer nedenlerle sabit stok seviyeleriyle ve klasik çizelgeleme metodlarıyla malzeme ihtiyaç planlamasını gerçekleştirmek uygulamada etkin bir yöntem değildir. MRP sistemi ERP sisteminin veri tabanından sürekli aldığı güncel verileri kullanarak kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olmalıdır. Bunun için de stok seviyeleri gün cinsinden stok kartlarına girilmelidir. Sistemdeki her değişim anında takip edilerek doğru zamanda ve doğru miktarda malzeme siparişi, MRP sistemi tarafından oluşturabilmelidir. Gecikmeler ve hatalar sistem tarafından takip edilerek verilmesi gereken sipariş miktarı, sistemce sürekli güncellenmelidir. Böylece etkin bir malzeme yönetimi işletmeleri finansal açıdan rahatlatacak, verimliliklerini ve karlılıklarını yükseltecektir. 6. TEŞEKKÜR Çalışmanın uygulama bölümünde işbirliği sağlayan BEST üretim planlama departmanına teşekkür ederiz. 7. KAYNAKÇA ACAR, N., 1985, Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, ANKARA. DEMİR, M. H., GÜMÜŞOĞLU, Ş., 1986, Üretim Yönetimi, Sistem Analizi Açısından Planlama ve Kontrol, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İstiklal Matbaası. FOO, G., KINNEY, L., 1990, Systems Integration '90, Proceedings of the First International Conference on April 1990 Page(s): KIM, S. U., FUNK, K., 1990, Systems, Man and Cybernetics, Conference Proceedings, IEEE International Conference on 4-7 Nov., Page(s): MASON, M., 1997, Manufacturing Engineer, Volume 76, Issue 5, Oct. Page(s): POWELL, C. Jr., 1988, Engineering Leadership in the 90's, Engineering Management Conference, IEEE Oct., Sayfa: SIPPER, D., BULFIN, R. L., 1997, Production Planning, Control and Integration, McGraw-Hill International Editions. STEVENSON, W. J., 1989, Production/Operations Management, Rochester Institude of Technology, Boston. QIANG, L., KHONG, T. C., SAN, W. Y., JIANGUO, W., CHOY, C., 2001, Enterprise Distributed Object Computing Conference, EDOC '01, Proceedings. Fifth IEEE International, 4-7 Sept Page(s):14 21, TANYAŞ, M., BASKAK, M., 2003, Üretim Planlama ve Kontrol; İrfan Yayımcılık, İstanbul. TEKİN, M., 1996, Üretim Yönetimi, Konya. 18

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER İlker Kefe 1 ÖZET Bilgi, işletmeler için yadsınamayacak ölçüde önem arz etmektedir. İşletmeler sahip oldukları

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

Bir Grup Teknolojisi Modeli Olarak Hücresel İmalat Sistemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemiyle Bütünleştirilmesi

Bir Grup Teknolojisi Modeli Olarak Hücresel İmalat Sistemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemiyle Bütünleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Ülker Yrd. Doç. Dr. Bülent Başaran Bir Grup Teknolojisi Modeli Olarak Hücresel İmalat Sistemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemiyle Bütünleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yakup ÜLKE Balıkesir

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI

COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI Hasan TÜREDİ* Filiz GÜRBÜZ** Ümmügülsüm ALICI*** Özet İktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faaliyetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerle yürütüldüğü,

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA OUTSOURCİNG OF BASİC SUPPLY CHAİN ACTİVİTİES: A STUDY ON THE TURKİSH TEXTİLE INDUSTRY

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı UFRS BÜLTEN Ekim 2012, Sayı 2012/4 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Yol Gösterici Açıklamaları Tek Bir UFRS de Toplandı Çıkacak olan yayınımız İlk İzlenimler: Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü yeni gereklilikler

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı