ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA Ramazan YAMAN Balıkesir Üniversitesi Aslan Deniz KARAOĞLAN Balıkesir Üniversitesi Kadriye ERGÜN Balıkesir Üniversitesi Halit AKÇAL Balıkesir Elektro Mekanik San. A.Ş. Hande AKÇAL APS Tekstil A.Ş. Özet Bu çalışmada, üretim kaynaklarından olan hammadde, malzeme ve yedek parçaların stok seviyelerinin malzeme ihtiyaç planlama sistemi (MRP) içinde işletme politikalarına uygun olarak hangi seviyelerde tutulacağı uygulamalı şekilde sunulmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, üretim birimlerinin ihtiyacı olan hammadde, malzeme ve yedek parçalar için uygun stok seviyesinin üretim planları ve geçmiş stok seyirlerine göre nasıl tespit edileceği açıklanmaktadır. Sonraki bölümde, bilgisayar destekli olarak her bir stok kalemi için stok seviyelerinin; statik stok seviyesi değerlerine göre değil, ERP sisteminden sürekli alınan verilere dayalı olarak, sistemce güncellenen dinamik değerlerle nasıl belirleneceğine ilişkin bir yaklaşım oluşturulmuştur. Son bölümünde ise bu yaklaşımın bir işletmede uygulanması örneği kısaca verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Malzeme İhtiyaç Planlaması, ERP, Stok Seviyesi Kontrolü. 1. GİRİŞ Malzeme ihtiyaç planlaması, bağımlı ve bağımsız envanterin (hammadde, malzeme, bileşen parçalar ve alt montaj parçaları) çizelgelenmesini içeren bilgisayara dayalı bir bilgi sistemi tasarımıdır. Belli miktardaki bitmiş ürün için üretim planını, bileşen parçalardan (hammadde vb.), ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyulduğu çalışmalarına dönüştürür. Son parça için olan ihtiyaç alt seviye parçalara olan ihtiyaca çevrilir ve planlanmış periyotlara bölünür. Böylece sipariş, fabrikasyon ve montaj zaman bazında çizelgelenir ve bu yapılırken stoklar en alt seviyede tutulur (STEVENSON, 1989). Kısaca MRP sistemini, müşteri talebinin oluşmasından, uygun ürünün üretimine kadar geçen süreci kapsar (QIANG ve diğerleri, 2001). MRP tekniğinden beklenenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Planlanan üretimi ve sevkiyatı gerçekleştirmek için hammadde, malzeme ve yedek parçaların fabrikaya zamanında gelmesini ve üretimin zamanında bitirilmesini sağlamak, Sistemde mümkün olan en az envanteri bulundurmak, Üretim, sevkiyat ve satın alma faaliyetlerini planlamak. MRP sistemleri günümüzde, endüstride çok yaygın olarak kullanılmaktadır. MRP sistemleri, malzeme ihtiyaçlarının hesaplanmasında detay ve mükemmellik sağlar (Kim ve Funk, 1990). 2. MRP SİSTEMİNİN KURULMASI Bu konuya yönelik olarak öncelikle stok kavramının açıklanmasında yarar vardır: İleride üretimde kullanılacak ya da pazarlaması yapılacak olan materyal, yarı ve tam işlenmiş ürünler mevcudu, işletme bilimi literatüründe 13

2 R. Yaman, A. D. Karaoğlan, K. Ergün, H. Akçal, H. Akçal envanter olarak tanımlanır. Envanter, gelecek gereksinmeleri karşılamak amacıyla depolanan materyal ya da işlerin bir tıkanıklık ile karşılaşılmadan ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak için girişimin elde bulundurduğu fiziksel mal stoğudur (Demir ve Gümüşoğlu, 1986). Stok tutmak maliyetlidir. Bu nedenle her kademedeki ürünlerden stok tutmak hem finansal açıdan hem de depolama şartları göz önüne alındığında mümkün değildir. Öncelikle hangi kalemlerden stok tutulacağına karar vermek gerekir. Bunun için hammadde, malzeme ve yedek parçaların her bir kalemi için ABC analizi yapılır. MRP sisteminde planlamaya, 1. kademe ürünler olan ve dışarıdan satın alınan ürünlerle başlanır. ABC analizinde kullanılacak stok kalemleri verisine ürün ağacından veya parça listelerinden ulaşılabilir (Tekin, 1996). MRP de bir diğer önemli kavram da ürün ağacı kavramıdır. Ürün ağacı, tüm parçaların kapsandığı ve parça ilişkilerinin, imalat ve montaj sürecine paralel olarak oluşturulan yapıda ve hiyerarşik bir konumda yer aldığı listedir. Kısaca ürün ağacı, bir ürünün üretimi için gereken parçaların listesidir (Tanyaş ve Baskak, 2003). MRP sisteminde, yapısallaştırılmış ürün ağacı planlama sürecinin temelini teşkil etmektedir. Sistemin ana girdisi ise ana üretim programıdır. Ana üretim programı ile ürün ağaçları arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle, ürünün yapısallaştırılması, ürün ağaçları aracılığıyla geçerli bir ana üretim programının oluşturulmasını olanaklı kılmaktadır. MRP sistemi tasarlanırken ürün ağacı ile ana üretim programı birlikte düşünülmelidir. Ürün ağacından alınan bilgilerle stok kalemleri için ABC analizi yapılır. Bu yolla stok seviyesi takip edilecek stok kalemleri belirlenir. Sonrasında yapılacak işlem bunlara ait stok seviyesinin ne olacağına karar vermektir. Bu değerleri belirlemek için de öncelikle ihtiyaç duyulan veri bu stokların her biri için gereken tedarik süresidir. Litaratürde tedarik süresi, bir ürünün satın alma siparişinin tedarikçi firmaya bildirilmesinden ürünün fabrikaya ulaşmasına kadar geçen süre olarak kabul edilse de uygulamada bu çok dar kapsamlı bir tanım olarak kalmaktadır. Bu tanımı, ürüne olan ihtiyacın doğduğu andan ürünün üretime verilmeye hazır hale gelmesine kadar geçen süre olarak genişletmek daha doğrudur. Bu durumda tedarik süresini şu şekilde formülize etmek mümkündür: Tedarik Süresi (TS) = Teklif Toplama Süresi + Sipariş Oluşturma Süresi + Siparişin Onaylanma Süresi + Siparişi Tedarikçi Firmaya Bildirme Süresi + Sipariş Bildirildikten Sonra Ürünün Fabrikaya Gelme Süresi + Test Süresi + Ambarlama ve Üretime Verilmeye Hazır Hale Getirme Süresi Tedarik süreleri belirlendikten sonra yapılması gereken bu stok kalemleri için güvenlik stoğu seviyesi, minimum stok seviyesi, sipariş verme seviyesi ve maksimum stok seviyelerinin belirlenmesi olacaktır. Güvenlik stoğu, üretimi kritik olarak etkileyen ve tedariği zor olan ürünler için işletmenin elinde bulundurması gereken miktardır. Normal MRP süreci içerisinde stok seviyesinin bu ürünler için güvenlik stoğunun altına düşmemesi gerekir. Envanter birimleri bazında güvenlik stoğu kullanılması net ihtiyaçların hesaplanmasını etkileyen bir etkendir. Bu durumda güvenlik stoğu miktarı ya eldeki miktar değerinden düşülür ya da hesaplanan brüt ihtiyaçlar değerine ilave edilir (Acar, 1985). Bu çalışmada kritik malzemeler için güvenlik stoğu değeri tedarik süresi kadardır. Yani bir aksilik olması ve verilen siparişin planlanan sürede işletmeye ulaşmaması durumunda yeni bir sipariş oluşturana kadar işletmenin üretiminin durmaması için kullanılmadan kenarda bekletilecek stoktur ve minimum stok seviyesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu stok değeri ayrıca belirlenecek, eldeki miktardan düşülmeyecek ve elde tutulacaktır. Güvenlik stoğu tutulmayacak ürünler için minimum stok değeri sıfır olarak belirlenmiştir. Sipariş verme seviyesi ise minimum stok seviyesinin üzerine tedarik süresinin eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Sipariş verme emrini MRP sistemi sipariş verme seviyesinin altına düşen ürünler için oluşturacaktır. Ancak sipariş seviyesinin üstünde bir üst seviyenin belirlenmemesi sistemin sipariş geldikten ve ilgili stok kaleminin ilk kullanıldığı andan itibaren yeniden sipariş üretmesine neden olacaktır. Çünkü stok seviyesi sipariş verme seviyesinde veya bu seviyenin çok yakınında bir değer olacaktır. Bunun önüne geçmek için maksimum stok seviyesi diye adlandırılan bir stok seviyesine daha ihtiyaç vardır. Maksimum stok ise düzenli kullanımı olan ürünler için sipariş verme seviyesinin üzerinde kaç gün satın alma emri üretmeden ilgili stokla çalışılacağını belirleyen bir kavramdır. Bu ek zaman, satın alma departmanına çalışma rahatlığı sağlar ve bu çalışmada genişlik olarak tanımlanmıştır. Buna göre: Sipariş Verme Seviyesi(Gün)= Minimum Stok Seviyesi(Gün) + Tedarik Süresi Maksimum Stok Seviyesi(Gün)= Sipariş Verme Seviyesi(Gün) + Genişlik şeklindedir. Bu çalışmanın ana amacı sistemin sabit stok seviyeleriyle değil güncel stok seviyeleriyle çalışması olduğu için stok seviyeleri gün olarak belirlenmiştir. Sistem günlük ortalama miktarsal kullanımları gün cinsinden belirlenen bu seviyelerle çarpmakta ve miktarsal birimlere kendisi çevirmektedir. Bu, Şekil 1. de ideal stok geometrisinde belirtildiği gibidir. I max = Maksimum Stok Seviyesi I min = Minimum Stok Seviyesi 14

3 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 SVS = Sipariş Verme Seviyesi I max = Maksimum Stok Seviyesi(Gün) * Günlük Ortalama Kullanım SVS = Sipariş Verme Seviyesi(Gün) * Günlük Ortalama Kullanım I min = Minimum Stok Seviyesi(Gün) * Günlük Ortalama Kullanım TS = Tedarik Süresi Miktar I max Genişlik SVS I min TS Şekil 1. İdeal stok geometrisi Zaman (Gün) MRP nin temel girdileri son ürünün nelerden oluştuğunu gösteren Malzeme İhtiyaç Listeleri, ne kadar bitmiş ürünün istendiğini ve ne zaman istendiğini anlatan Ana Üretim Planı ve ne kadar envantere sahip olduğumuzu gösteren Envanter Kayıt Dosyasıdır (Stevenson, 1989). Ana üretim planı hangi son parçaların üretileceğini, bu son parçalara ne zaman ve ne miktarda ihtiyaç duyulacağını anlatır. Ana üretim planı MRP sisteminin yol göstericisidir ve uygun bir araç olarak kullanıldığında çok başarılı bir malzeme yönetimi sağlar (Foo ve Kinney, 1990). Envanter kayıt dosyası, her bir parçanın zaman periyodundaki durum bilgisine ulaşabilmek için kullanılır. Bu dosya toplam ihtiyaçları çizelgelenmiş siparişleri ve elde beklenen miktarları içerir. Ayrıca, envanter kayıt dosyası her bir parça için diğer detayları (tedarikçi, tedarik zamanı ve miktar v.b) içerir. Bunlara ek olarak stoklama ve geri alma ile oluşan değişiklikler, iptal edilen siparişler ve benzeri durumlardaki hareketler de bu dosyaya kaydedilir. Malzeme listeleri, ürünü oluşturan malzemelerin miktarsal olarak belirtildiği listelerdir ve her parçanın tedarik zamanını da içerir. Ürün talebi oluştuğunda geriye doğru çizelgeleme yaparak her parçadan ne kadar ve ne zaman sipariş verilmesi gerektiği bulunur (Mason, 1997). Yeni bir üretimde, malzeme ihtiyaç planlaması ana üretim planı, envanter kayıt dosyası, malzeme listeleri, ana üretim planının gerektirdiği planlanan siparişler ve verilen siparişler ile bu ihtiyaçların zaman boyutunda hesaplanmasıyla başlar (Powell, 1988). Klasik envanter durumu denklemi aşağıda verilmiştir (Acar, 1985): A + B C = X Burada; A = Eldeki miktar, B = Sipariş edilmiş miktar, C = Gereken miktar X = Kullanılabilir miktar (gelecek ihtiyaçlar için) Bu teorik denklem uygulamada şu şekle dönüşmektedir: SM = Stok Miktarı ASM = Açık Sipariş Miktarı SVS = Sipariş Verme Seviyesi ÜG = Üretim Gereksinimi I max = Maksimum Stok I min = Minimum Stok YSM =Yeni Sipariş Miktarı olmak üzere, SM + ASM < SVS + ÜG ise YSM = (I max I min ) + (SVS SM) + ÜG ASM dır. Açık siparişler kavramı, o tarihe kadar ilgili stok kaleminden verilmiş ve henüz stoklara girişi tamamlanmamış siparişlerdeki toplam miktarı gösterir. Sipariş stoğa girilirken ilgili sipariş numarasına giriş yapılır ve siparişin tamamı gelmişse sipariş kapanır ve sistem artık bu değeri dikkate almaz. Eğer sipariş partiler halinde geliyorsa 15

4 R. Yaman, A. D. Karaoğlan, K. Ergün, H. Akçal, H. Akçal her stok giriş hareketinden sonra MRP sistemi, ilgili siparişte tamamlanmamış sipariş miktarını göz önüne almaya devam eder. Stoğa girilmiş olan miktar artık Stok Miktar kavramı altında sistemde işlem görmektedir. Stok Miktar kavramı MRP sisteminin hesaplama yapmaya başladığı tarihte işletmenin elinde bulunan stok miktarını gösterir ve bu veri envanter kayıt dosyasından alınmaktadır. Üretim Gereksinimi ise ilgili tarihe kadar ana üretim planlarından alınan ve o ana kadar açılmış iş emirlerinde o stok kalemi için olan toplam ihtiyacı göstermektedir. Bir parça için üretim gereksinimi, sipariş iş emirlerine göre ilgili parçaya olan toplam ihtiyaçtır. Ürün maksimum stok seviyesinden itibaren kullanılmaya başlanıp stok seviyesi sipariş verme seviyesine kadar düştüğünde sistem yeni sipariş üretir ve ilgili stok kaleminin siparişi tedarik edilip stoklara girilinceye kadar stok seviyesi minimum stok seviyesine kadar inmiş olur. O nedenle stoğu tekrar maksimum stok seviyesine çıkarmak için verilmiş olması gereken sipariş miktarı (I max I min ) kadardır. Ancak sipariş tam olarak sipariş verme seviyesinde değil de daha aşağı bir stok seviyesinde verilmiş olabilir. Sistem ortalama kullanımı dikkate almakta ve bu kullanım düz bir doğru şeklinde azalmaktadır. Ancak uygulamada ise kullanım birbirine yakın ancak eşit miktarlarda değildir. Örneğin günlük ortalama kullanımı 50 birim olan bir ürün için sipariş verme seviyesi 1000 birim olsun. Stok seviyesini ise 1100 birim kabul edelim. 1. gün 50 birim kullanılırsa stok seviyesi 1050 olacaktır. 2 gün 60 birim kullanılması durumunda ise stok seviyesi 990 birim olacaktır. 3. gün 40 birim kullanıldığında stok seviyesi 950 birim olacaktır. Görüldüğü gibi günlük ortalama kullanım 50 birim olmasına karşın tam olarak sipariş verme seviyesi olan 1000 birimde sipariş vermek her zaman mümkün olamamaktadır. Bu örnekte sipariş ancak 990 birim stok kaldığında sistem tarafından oluşturulabilmektedir. Bu nedenle aradaki farkı kapatmak için (SVS SM) da formüle ilave edilmiştir. Bu miktarlara ana üretim planlarından alınan ve üretim departmanının hali hazırda kullanacağı üretim gereksinimi eklenip bu miktardan o ana kadar bu stok kalemi için verilmiş olan ancak henüz fabrikaya ulaşmamış siparişler çıkarılır. Bu noktada, neden üretim gereksinimi belli iken sadece üretim gereksinimi kadar sipariş verilmemektedir sorusu akla gelebilir? Çünkü MRP sistemi zaten düzenli kullanımı olan ürünleri kapsamaktadır ve bu ürünlerin düzenli kullanımı varsa üretim gereksiniminin haricinde sistemde depolanmış bir miktar stok olmalıdır ki, üretim kararı verildiği anda stoksuz kalma ve tedarik süresi kadar bekleme zorunluluğu olmasın. Stoktaki ürün kullanılırken, kullanılan ve kullanılacak olan miktar kadar yeni stok verilecek olan siparişle tekrar eski yerine konmuş olacaktır. Her hangi bir komponent, hammadde, malzeme v.b. bir nihai ürünün değişik seviyelerinde birden fazla yer alabileceği gibi başka nihai ürünlerin ürün yapılarında da yer alması muhtemeldir. Bu nedenledir ki parça bazında malzeme planı hazırlamak istendiğinde tüm nihai ürünlerin ürün yapılarının bir arada düşünülüp ihtiyaçların birleştirilmesi gerekmektedir. Ancak ihtiyaçların birleştirilmesi prosedürünün her bir nihai ürünün imalat gerçekleşme süreleri dikkate alınarak yapılması gerekir. Her bir nihai ürünün imalat gerçekleşme sürelerinin farklı olması parçanın imalat veya montaj hattına dahil edilme tarihlerinin farklı olmasına neden olacaktır ki bu ise ihtiyaçların birleştirilme prosedürünün zaman parametresi dikkate alındığında anlamlı olabileceğini göstermektedir. Bunun için Üretim Gereksinimi (ÜG) verisi, üretim iş emri onaylandıktan sonra sistemde görünür hale gelmeli, onay beklediği sürece ERP sisteminde onay bekliyor durumunda gözükmeli ve ihtiyaç toplamına dahil olmamalıdır. Stok seviyeleri gün olarak sisteme girildikten sonra, sistem kendini ortalama kullanımlara ve üretim gereksinimlerine göre sürekli olarak güncellemeye başlayacak, günlük tutulması gereken stoklar ortalama kullanımla çarpılıp miktara çevrilecek, üretim gereksinimleri ise ana üretim planından doğrudan miktarsal birim olarak alınacak ve verilmesi gereken siparişleri satın alma departmanına raporlayacaktır. Şimdi ortaya çıkan sorun ise verilecek olan siparişlerin büyüklüğünün ne olacağı sorusudur. Uygun bir sipariş bulma yöntemine göre sipariş parti büyüklükleri hesaplanır. Literatürde geçen sipariş bulma yöntemlerinden burada bahsedilmeyecektir (Sıpper ve Bulfin, 1997). 3. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN ERP SİSTEMİNDE İŞLETİLMESİ Stok seviyesi takip edilecek ürünler belirlenip bunların stok kartlarına, stok seviyeleri gün olarak işlendikten sonra MRP sistemini oluşturan ve 2. Bölümde tanımlanan formüllerden yararlanarak, MRP sistemi SVS nin altına düşen ürünler için yeni sipariş miktarlarını hesaplamaya başlar. Bunu yaparken ERP sistemi içinde hammadde ve malzeme ambarı, satın alma, üretim departmanlarının veri tabanına yapmış oldukları veri girişlerini etkin olarak kullanır. Malzeme ambarının yapmış olduğu stok giriş çıkış hareketleri, satın alma departmanının oluşturduğu açık siparişler, üretim departmanının oluşturduğu üretim planları ERP sisteminin çatısı altında birleşir ve MRP bu verilerden kendine gerekli olanlarını ihtiyaç duydukça sistemden çekerek gerekli malzeme ihtiyacını hesaplar ve rapor olarak belleğinde tutar. İhtiyaç duyuldukça bu raporlara ulaşılarak satın alma departmanı tarafından yeni sipariş oluşturulur. Sistemin işleyişi şu şekildedir: 16

5 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kasım 2005 BAŞLA Stok Seviyesi Takip Edilecek Stok Kartlarını ABC Analiziyle Belirle MİNS(GÜN):= Gün Cinsinden Min Stok Seviyesi SVS(GÜN):= Gün Cinsinden Sipariş Verme Seviyesi MAXS(GÜN):= Gün Cinsinden Max Stok Seviyesi SVS := SVS (GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım A:= SM + ASM B:= SVS + ÜG HAYIR A < B EVET I max := MAXS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım I min := MİNS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım YSM := (I max I min ) + (SVS SM) + ÜG ASM YSM ını Ekonomik Sipariş Miktarına Çevir Sipariş Ver Şekil 2. MRP süreci 4. BALIKESİR ELEKTRO MEKANİK SAN. A.Ş. DE BİR UYGULAMA Çalışmanın uygulaması, Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri (BEST) ile işbirliği yapılmıştır. Tesisin üretimde kullandığı envanter kalemleri ABC analiziyle yıllık parasal kullanım göz önüne alınarak en yüksekten en aza sıralanarak ve her kalemin toplam parasal kullanıma katkısı yüzde olarak hesaplanmıştır. Bunların içinden % 20 lik dilimde yer alan envanter kalemleri seçilmiştir. Bu stok kalemleri için bölüm 2 ve bölüm 3 de tanımlanan MRP süreci işletilmiştir kodlu İzolasyon Çıtası için yapılan ihtiyaç planlaması şu şekildedir: Tedarik Süresi (Gün) = 10 SM = 4850 (Adet) ASM = 0 ÜG = (Adet) Genişlik (Gün) = 15 Günlük Ortalama Kullanım = (Adet / Gün) MİNS(GÜN) = Tedarik Süresi (Gün)= 10 SVS(GÜN) = MİNS(GÜN) + Tedarik Süresi (Gün) = = 20 MAXS(GÜN) = SVS(GÜN) + Genişlik (Gün)= = 35 SVS = SVS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım = 20 * = (Adet) I max = MAXS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım = 35 * = (Adet) I min = MİNS(GÜN) * Günlük Ortalama Kullanım = 10 * = 8314 (Adet) A = SM + ASM = = 4850 (Adet) B = SVS + ÜG = = (Adet) A<B olduğundan YSM = (I max I min ) + (SVS SM) + ÜG ASM YSM = ( ) + ( ) = (Adet), 17

6 R. Yaman, A. D. Karaoğlan, K. Ergün, H. Akçal, H. Akçal olarak bulunur. Ancak Ekonomik sipariş miktarı 1000 erli partiler şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle verilmesi gereken sipariş miktarı (Adet) dir. Elde edilen sonuçlar uygulanabilir olup MRP işletme için problem oluşturmamaktadır. 5. SONUÇ Stok seviyesi takip edilecek malzemelerin ortalama kullanımlarının, girdisini oluşturduğu mamule olan talepteki değişimlere, mevsimsel etkilere, tasarım değişikliklerine vb. etkenlere bağlı olarak sürekli değiştiği açıktır. Bu nedenle satın alma siparişlerinin olması gerekenden geç açılması ve benzer nedenlerle sabit stok seviyeleriyle ve klasik çizelgeleme metodlarıyla malzeme ihtiyaç planlamasını gerçekleştirmek uygulamada etkin bir yöntem değildir. MRP sistemi ERP sisteminin veri tabanından sürekli aldığı güncel verileri kullanarak kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olmalıdır. Bunun için de stok seviyeleri gün cinsinden stok kartlarına girilmelidir. Sistemdeki her değişim anında takip edilerek doğru zamanda ve doğru miktarda malzeme siparişi, MRP sistemi tarafından oluşturabilmelidir. Gecikmeler ve hatalar sistem tarafından takip edilerek verilmesi gereken sipariş miktarı, sistemce sürekli güncellenmelidir. Böylece etkin bir malzeme yönetimi işletmeleri finansal açıdan rahatlatacak, verimliliklerini ve karlılıklarını yükseltecektir. 6. TEŞEKKÜR Çalışmanın uygulama bölümünde işbirliği sağlayan BEST üretim planlama departmanına teşekkür ederiz. 7. KAYNAKÇA ACAR, N., 1985, Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, ANKARA. DEMİR, M. H., GÜMÜŞOĞLU, Ş., 1986, Üretim Yönetimi, Sistem Analizi Açısından Planlama ve Kontrol, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İstiklal Matbaası. FOO, G., KINNEY, L., 1990, Systems Integration '90, Proceedings of the First International Conference on April 1990 Page(s): KIM, S. U., FUNK, K., 1990, Systems, Man and Cybernetics, Conference Proceedings, IEEE International Conference on 4-7 Nov., Page(s): MASON, M., 1997, Manufacturing Engineer, Volume 76, Issue 5, Oct. Page(s): POWELL, C. Jr., 1988, Engineering Leadership in the 90's, Engineering Management Conference, IEEE Oct., Sayfa: SIPPER, D., BULFIN, R. L., 1997, Production Planning, Control and Integration, McGraw-Hill International Editions. STEVENSON, W. J., 1989, Production/Operations Management, Rochester Institude of Technology, Boston. QIANG, L., KHONG, T. C., SAN, W. Y., JIANGUO, W., CHOY, C., 2001, Enterprise Distributed Object Computing Conference, EDOC '01, Proceedings. Fifth IEEE International, 4-7 Sept Page(s):14 21, TANYAŞ, M., BASKAK, M., 2003, Üretim Planlama ve Kontrol; İrfan Yayımcılık, İstanbul. TEKİN, M., 1996, Üretim Yönetimi, Konya. 18

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

STOK VE STOK YÖNETİMİ.

STOK VE STOK YÖNETİMİ. STOK YÖNETİMİ STOK VE STOK YÖNETİMİ. Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş talep ile arz arasında bir tampon görevini görmesi için stok bulundurur. Stok

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) Sipariş verme sistemleri Stok kontrolüne dayalı sipariş verme sistemleri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş NOT: MRP ve TAM ZAMANINDA ÜRETİM ARASINDAKİ FARKLAR ile ilgili notlar sizlere çalışmanız için derste işlenmemiştir Endüstri Mühendisliğine Giriş 26 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard.

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği 8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. İş Emrinde Kalem Desteği Müşteri Siparişi Önceliklendirme MRP

Detaylı

Üretim Planlarında AÜP'nin Yeri

Üretim Planlarında AÜP'nin Yeri Ana Üretim Programı Ana Üretim Programı Nihai ürünlerin üretimi için yapılan programdır. Ana üretim programı, bütünleşik üretim planını detaylandırarak üretilecek ürün kalemlerine çevirir. Seçenek planları

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok Yönetimi Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok nedir? Stok, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bulundurduğu bitmiş ürün veya çeşitli düzeylerden

Detaylı

MRP Mantığı. MRP -- Proses

MRP Mantığı. MRP -- Proses MRP -- Proses 1 MRP Mantığı MRP, ana üretim çizelgesini baz alarak, tüm ürün ağaçları boyunca komponentlerin çizelgelerini oluşturmaktadır. MRP, çizelgelenen zaman ufku içerisindeki her bir zaman periyodunda

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI Stok satış hızları belirlenip eksik stokların siparişinin verilmesi yada ambar parametrelerindeki bilgilerin güncellenmesini sağlayan bir özelliktir. Satınalma sipariş şablonu

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

ÜRETİM ve MALİYET ANALİZİ:

ÜRETİM ve MALİYET ANALİZİ: ÜRETİM ve MALİYET ANALİZİ: Analiz süresince üretim ve maliyet muhasebesi işlemleri tartışılmış, Login deki iş akışı ile karşılaştırılmıştır. ÜRETİM VE MALİYET MUHASEBESİ MODÜLÜ Rotalar/Tanımlar/İşletmeler:

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır? (Safety Stock)

Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır? (Safety Stock) >>> Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır? (Safety Stock) Cengiz Pak, 2010 Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi >>> Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır >>> Güvenlik Stoğu Nasıl Hesaplanır

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

Programa girerken bir kullanıcı ismi ve şifre gerekmektedir. Böylece çok kullanıcılı sistemde kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilir.

Programa girerken bir kullanıcı ismi ve şifre gerekmektedir. Böylece çok kullanıcılı sistemde kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilir. WinTime Modüler bir yapıya sahiptir. Zaman Takip Modülü (Time & Attendance) Kapı Kontrol Modülü (Access Control) Yemekhane Modülü Üretim Takip Modülü WinTime-SAP Modülü Soft Terminal Modülü WinTime Windows

Detaylı

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ DEPO TASARIMI Mehmet TANYAŞ Hiyerarşik Depo Tasarımı Hiyerarşik depo tasarımı metodolojisinde; Depo tasarımı problemleri stratejik, taktik ve operasyonel olarak 3 hiyerarşik seviyede ele alınmıştır. Her

Detaylı

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi / Satınalma Tasarruf Listesi 1 Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması Konu Başlıkları Vera ERP Malzeme İhtiyaç Planlama Şeması 3 Genel Özellikler 4 Hedefler.6 Kotalardan Hedeflere Aktarım...7 Ana Üretim Planı Oluşturma..8 Malzeme İhtiyacının Belirlenmesi.11 Malzeme İhtiyacını

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control)

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) Amaç Ürüne olan talep bilindiğinde (yani talep tahmin hatasının sıfır olduğu durumda) stok kontrolü

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Standart Maliyet Uygulamaları Standart Reçete Maliyetlerinin Hesaplanması Maliyet Periyotları

Standart Maliyet Uygulamaları Standart Reçete Maliyetlerinin Hesaplanması Maliyet Periyotları Standart Reçete Maliyetlerinin Hesaplanması Standart maliyet kullanımı ve hesaplamaları; gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları ara Standart maliyetler belli bir periyot bazında girilir

Detaylı

MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir?

MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir? / MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir? MRP Nasıl Çalışır, İşin Matematiği Nedir? Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Stok (envanter)yönetimi

Stok (envanter)yönetimi Stok (envanter)yönetimi Stok tanımı Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi (finansal-üretim) Niçin stok bulundurulur? Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi Bağımsız talep

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi 13.11.2012 1 Stok yönetiminin amacı envanter yatırımı ile müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlamaktır. 2 Stokların Önemi Toplam sermayenin 50%

Detaylı

Üretim ve MRP Yenilikleri

Üretim ve MRP Yenilikleri Üretim ve MRP Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama 1. MRP Yenilikleri MRP modülüne eklenen yeni parametreler

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 6

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 6 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 6 ÜNİTE 6 TEDARİK VE SATIN ALMA Satın alma sadece ham madde alımı için geçerli değildir Elektrik, su, yakıt, iletişim, makine, araç gereç, danışmanlık, dış kaynak kullanımı,

Detaylı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bu ders notları, 2012-2013 ve 2013-2014 Bahar yarıyılında PAÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde

Detaylı

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr

Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom dünyasına hoşgeldiniz. www.woom.web.tr Woom Woom nedir? Wide Object Oriented Manager Woom, belirlenmiş çalışma alanlarında, bilgisayar işlemleri yapan bir yazılım platformudur. Woom Woom çalışma

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

Planlama Seviyelerine Bir Bakış

Planlama Seviyelerine Bir Bakış Kısa Vade Planlama Ufku Orta Vade Şimdi 2 ay 1 yıl Uzun vade Toplam planlama: Orta vadeli kapasite planlaması. Genellikle 2 ila 12 aylık dönemi kapsar. Planlama Seviyelerine Bir Bakış Kısa vadeli planlar

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri

Ocean WMS. Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Tedarik Zinciri Çözümleri Ocean WMS Referanslar Tedarik Zinciri Çözümleri Neden Depo Yönetim Sistemine İhtiyaç Duyulur? Yüksek hacimli depolama alanlarında iş organızyonu ve anlık olarak ürün

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

Sabit Kıymet Yönetimi

Sabit Kıymet Yönetimi Sabit Kıymet Yönetimi www.logitta.com Şirketiniz için Yeni bir Değer yaratın! Logitta Mayıs, 2011 Sabit Kıymet Yönetimi Nedir? Sabit kıymet yönetimi işletme bünyesindeki sabit kıymetlerin sistematik bir

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

İK VE PERSONEL YÖNETİMİ

İK VE PERSONEL YÖNETİMİ İK VE PERSONEL YÖNETİMİ Terra Gurup Şirketleri İK VE PERSONEL YÖNETİMİ Şirketinizi, şube ve iş yeri bazında tanımlayıp, görev tanımlarını yapabildiğiniz organizasyon şeması ile başlar. Bu organizasyonda

Detaylı

PUNTO KAYNAKLI TEL ÜRETİMİ ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

PUNTO KAYNAKLI TEL ÜRETİMİ ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PUNTO KAYNAKLI TEL ÜRETİMİ ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 1- Üretim Süreci Punto kaynak metodu ile üretilen çit teli birbirine değen iki metalden çok yüksek akım geçirilmesi ve bu yüksek akım geçerken eriyen

Detaylı

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması,

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması, SEVK VE YÜKLEME EMRİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Sevk ve Yükleme Emrine bağlı işlemlerde yapılan yenilikler ile; Yükleme Emri oluştururken stok bakiye kontrolü, Yükleme Emri Oluşturulurken stoktan ayrılan

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

HAKKIMIZDA.

HAKKIMIZDA. HAKKIMIZDA 25 yıllık perakende lojistiği deneyimimiz boyunca birçok ulusal, uluslararası mağaza zincirlerinin ve özellikle de yerel zincir ana distribütörlerinin ve otomotiv sektörünün lojistik operasyonlarında

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak

KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak Dünya Üzerinde Yaşanan Değişim Haberleşme Olanaklarının Artması Ekonominin Belirleyiciliği Dünyadaki siyasi gelişmeler Yeni

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ. IENG 328 - Üretim Planlama ve Kontrolü 2

PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ. IENG 328 - Üretim Planlama ve Kontrolü 2 PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 328 - Üretim Planlama ve Kontrolü 2 1 Dersin amacı Endüstri mühendisliğinin temel konularından biri olan üretim planlaması ve kontrolü ile ilgili temel kavram ve tekniklerin

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Toleranslar İçerik Tolerans nedir? Boyut toleransı Geçme Yüzey pürüzlülüğü Örnekler 2 Tolerans nedir? Tasarım ve üretim süreci arasında boyut

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Orjinal Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul DATASOFT E-DEFTER Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ 2014 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul İçindekiler Tanımlar... 2 Datasoft e-defter Yazılımın Amacı:... 3 Yazılımın Kurulması:... 3 Yazılımın Çalıştırılması:...

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

KAPASİTE KAVRAMI ve KAPASİTE ÇEŞİTLERİ

KAPASİTE KAVRAMI ve KAPASİTE ÇEŞİTLERİ KAPASİTE KAVRAMI ve KAPASİTE ÇEŞİTLERİ Bir işletme için kapasite değerlemesinin önemi büyüktür. Daha başlangıçta kurulacak işletmenin üretim kapasitesinin çok iyi hesaplanması gerekir ve elde edilen verilere

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP)

Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) Son ürün talebi bağımsız ve oldukça kararlıdır. Fakat aynı anda birden fazla değişik ürün üretilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan malzeme miktarları

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara SPICE TS ISO/IEC 15504 Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara Süreç Planla Salı Kaynakları Hazırla Uygula Test Et Cuma Pazartesi Perşembe Girdilerin kontrollü şekilde çeşitli kazanımlara dönüştürüldüğü faaliyetler

Detaylı

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ YILDIZ KALIP SAN. TİC. A.Ş. SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ

Detaylı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bu ders notları, 2013-2014 Güz yarıyılında PAÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde okutulan Stok Kontrolü

Detaylı

ERP ve ÜRETİM YÖNETİMİ

ERP ve ÜRETİM YÖNETİMİ ERP ve ÜRETİM YÖNETİMİ ERP uygulamaları açısından üretim konusunu ikiye ayırmak gereklidir. Bunlardan biri, standart bant usulü seri, akım tipi üretim yapan üreticilerdir. Diğeri ise, sipariş tipi veya

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ Üretim sistemleri hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürüldükleri sistemlerdir. Bu sistemler için oluşturulacak simülasyon modelleri tamamen üretim sisteminin tipine ve verilecek

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Redcode Enterprise [ ] Redcode Standart [ ] Entegre.NET [X] Yeni Fonksiyon 5.0 Uygulama Netsis paketlerinin tüm modüllerinin

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ DERS NOTLARI 2 Arş. Gör.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ DERS NOTLARI 2 Arş. Gör. Bir üretim hattında genel anlamda şu görevler (task) yürütülür: İş parçaları depo alanlarından alınarak işleme makine araçlarına gönderilir. Robotlar konveyör hattından iş parçalarını alarak istasyonda

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı