ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL VALILIGI. CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI"

Transkript

1 T. C V B «u m a I i I i g i ISTANBUL VALILIGI CALISMA ilkelerl VE IMZA YETKILERI YONERGESI 2015

2 ICINDEKILER BIRtNCi BOLUM 1 GENEL ESASLAR... 1 I- AMAC VE KAPSAM 1 D-HUKUKl DAYANAKLAR 1 m-tanimlar 2 IKINCIBOLUM 2 GENEL ILKELER, SORUMLULUKLAR, UYGULAMA PRENSJPLERJ 2 I- GENEL JLKELER, YCINTEM VE YAKLASIMLAR 2 II-SORUMLULUKLAR 5 IU-UYGULAMA PRENSiPLERl 6 A)GENELYAZI$MAKANALLAR1 6 BJBASVURULAR 7 C)GELEN YAZILAR VE EVRAK HAVALESI 8 D) EVRAKIN HAZIRLANMASl VE G1DEN YAZILAR 9 IV- BASIN KURULUSLARIJLE IU$KlLER 10 UCUNCUBOLUM 11 (MZAYETKiLERJ 11 I-VALl TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 11 A) VAU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR 11 B) VALl TARAFINDAN imzalanacak ONAYLAR 12 II- VAU YARDIMCILARI TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 15 A) VALl YARDIMCILARI TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR 15 B) VALl YARDIMCILARI TARAFINDAN imzalanacak ONAYLAR 17 III- IL HUKUK JSlERi MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 20 IV- KAYMAKAMLARA DEVREDILEN YETKJLER 21 V- VALiLIK IL MUDURLERi VE UBE MUDURLERJNiN IMZALAYACAfil YAZILAR VE ONAYLAR 23 VI-BfRfMAM/RLERl TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 24 VII- BIRJM AMIRLERiNiN KURUMLARINA MUNHASIRAN imzalayacafil YAZILAR VE ONAYLAR 26 A) ilemnjyetmuduro VE JLJANDARMAKOMUTANI TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 26 B) JL DERNEKLER MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR C) VERGl DAJRESJ BA$KANI TARAFINDAN IMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR

3 D)!L DEFTERDARITARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 28 E) IL MlLLi EGITJM MUDURU TARAFINDAN JMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR 29 F) AILE VE SOSYAL POLiTIKALAR JL MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZ1LAR VE ONAYLAR 29 G) GENCLiK HiZMETLERl" VE SPOR IL MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR, 29 H) HALK SAGLIG" i MUDURU TARAFINDAN JMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR so 1) JL SAG" UK MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 30 J) IL KULTUR VE TURIZM MUDURU TARAFINDAN IMZALANACAK YAZI VE ONAYLAR 31 K) ilgida,tarlmvehayvancilik MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 31 L) BiLiM, SANAYi VE TEKNOLOJJ JL MUDURU TARAFINDAN IMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR. 31 M) IL MUFTUSU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 32 N)iLNUFUSVEVATANDA LIK MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR. 32 O) TICARETIL MUDURU TARAFINDAN IMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR 32 P) CEVRE VE $EHiRCiLiK JL MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 32 R) JL AFET VE AOL DURUM MUDURU TARAFINDAN imzalanacak YAZILAR VE ONAYLAR 32 S) GUMRUK MUDURLERi TARAFINDAN IMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR 33 DORDUNCt BOLIIM. 33 CE$iTLl VE SON HOKLJMLER 33 I- UYGULAMAYA iujkin DJ6ER HiJKUMLER ICY6NERGE 34 Ul-UYGULAMAVETAKiP 34 IV- BU YdNERGEDE HUKUM BULUNMAYAN HALLER 35 V- YliRliRLUKTEN KALDIRMA 35 VI-YURGTME 35 VII-YGRURLUK 35

4 ISTANBUL VALILlGl ALI$MA ILKELERI VE IMZA YETKILERIYONERGESI BIRINCIBOLUM GENEL ESASLAR I-AMACVEKAPSAM A) Bu yonerge ile; sayih ll idaresi Kanunu ve diger ilgili mevzuat ile verilen gorevlerin Vali ve belirlenen is. bolumii 9er?evesinde Vali adma yerine getirilmesi, ilgili mevzuatm elverdigi ol^ude imzaya yetkili gorevlilerin belirlenmesi, 2- Anayasa'da ifadesini bulan "idarenin kurulus. ve gorevleriyle biitttnliigu" prensibi uyannca yiiriiriukteki mevzuat 9er9evesinde; Valilik Makami ve birimleri ile merkezi yonetimin llimizdeki te kilati ve yerel yonetimler arasmdaki go'rev ili kilerinin guncellestirilip, rasyonel ilkelere bagh olarak gu9lendirilmesi, llimizdeki merkezi yftnetim birimlerinin yaligmalarma is.ik tutulmasi, yon verilmesi ve 19 is.leyis.lerinin disipline ve standardize edilmesi, 3- Biirokratik i ve is.lemler minimum diizeye indirilip, toplam kalite anlayi iyla suratli, isabetli ve insan odakh ve vatanda larimizm hayatim daha kolayla^tinci bir i aki i saglanarak, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliligin artinlmasi, 4- Belirli gorev, yetki ve sorumluluklar alt kademelerle payla ilarak, alt birimlerin karar alma sure9lerine etkin katilimlanmn saglanmasi, boylelikle cizguvenlerinin, gorev ve sorumluluk bilin9lerinin geli imine firsat ve imkan verilmesi, 5- Ust yoneticilere; du unme, politika ve proje uretme, etkin koordinasyon saglama, saghkh karar verme, iyi bir sevk ve idare i9in; vakit kazandirarak il yonetimine daha konsantre olmalari, takip ve denetime daha 9ok zaman ayirmalari, sorunlarm analiz ve 9ozumiinde 9ok yonlii ve alternatifli hareket edebilmeleri, 6- Yasal 9er9evede halka ve i sahiplerine her ttirlii kolayhgm saglanmasi, kamu hizmeti uretim sure9lerinin "Yoneti im" anlayi i (kamu hizmetlerinin; devlet ile birlikte STK'lar ve halkin her tiirlii katilimiyla ifasi) iserisinde yiirutulmesi, yonetenlerle yonetilenler arasmda kar^ilikh giivenin peki^tirilmesi ve hizmet birimlerinin saygmhgmm gu9lendirilmesi ve yaygmla tinlmasi, nihayet her yonden giinun sartlarma uygun "daha iyi bir kamu yonetimi" nin hayata ge9irilmesi ama9lanmaktadir. B) Bu yonerge; yukarida vurgulanan hususlarla birlikte ileriki bolumlerde siralanan; Istanbul Valisi'nin ve Vali adma imzaya yetkili kilmanlarla diger kamu gorevlilerinin ytirutecekleri is ve i lemlerde uymalari gereken prensipler ve yapacaklan yazismalarda kullanacaklari "irnza yetkilerini" ve bu yetkileri kullanmanm ilke ve usulleri ile sorumluluklarim kapsar. II- HUKUKI DAYANAKLAR Bu yonerge; Sayih T.C. Anayasasi, sayih II idaresi Kanunu, sayih Bakanliklarm Kurulus ve Gorev Esaslan Hakkinda Kanun, sayih J9isleri Bakanhgimn Teskilat ve Go'revleri Hakkindaki Kanun, sayih Devlet Memurlari Kanunu, sayih Devlet Memurlari ve Diger Kamu Gorevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda sayih Dilek9e Hakkmm Kullamimasma Dair Kanun, sayih Bilgi Edinme Hakki Kanunu, 1

5 9. 31/07/2009 gun ve sayili R.G.'de yayimlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ili kin Yonetmelik" /02/2015 gun ve sayih R.G.'de yayimlanan "Resmi Yazi malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkinda Yonetmelik" 11.08/06/2011 giin ve sayih R.G.'de yayimlanan "Valilik ve Kaymakamllk Birimleri Tes.kilat, Gorev ve ahs.ma Yonetmeligi" tarihii '^isleri Bakanligi Imza Yetkileri Yonergesi" hiikumlerine dayamlarak hazirlanmi tir. Ill- TANIMLAR Bu Yonergede yer alan; Valilik Vali Makam Vali Yardimcisi tl Hukuk Isjeri Miiduru Kaymakam II tdare ube Bas.kam Birim Birim Amiri Valilik II Mudurleri ve ube Mudurleri II Personeli Yonerge : Istanbul Valiligini, : Istanbul Valisini, : Istanbul Valilik Makammi, : Istanbul Vali Yardimcilarim, : Istanbul ll Hukuk Is.leri Mudurunu, : Istanbul \\$Q Kaymakamlarim, : 5442 sayih 11 Idaresi Kanunu'na (md. 4)'e gore, Bakanhklarm il tesjcilatlannm bas.mda bulunan list yoneticilerini, : Kurulu? kanunlarma gore Bakanhk, mustakil Genel Mudtirluk ve Baskanliklann tl sinirlarmdaki te kilatlari ile alt hizmet birimlerini, : Bakanhklar, mustakil Genel Mudiirlukler ve Ba kanhklarin II te kilatmm ba mda birinci derece yetkili ve sorumlu (Komutan, Bolge Miidurii, II idare ube Ba kam, II Miiduru, Defterdar, tl Muftusu, Ba mudur, Basmtihendis, ef v.d.) amirlerini, rvalilik Ozel Kalem MUdurunu, il Yazi ts.leri Mudurunu, ll Idare Kurulu Mudurunu, il Mahalli idareler Mudurunu, il Planlama ve Koordinasyon Mudurunu, il Dernekler Mudurunu, Valilik Basin ve Halkla ili kiler MUdurtinU, II Sosyal Etut ve Proje Mudurttnii, idari Hizmetler ube Mudurunu, Hukuk l leri ube MiidurUnu, Protokol ube MUdiirunu, Bilgi islem ube Mudurunu, Valilik YlKOB ube Mudurlerini, AB Proje Ofisi Bas Sorumlusunu, : Bakanhk, mustakil Genel Miidilrluklerin ve Ba kanliklann il merkez te kilatlarmda 9ahs.an amir ve memurlanm, :"Istanbul Valiligi ^!ali ma llkeleri ve Imza Yetkileri YOnergesini" ifade eder. IKINCI BOLUM GENEL ILKELER, SORUMLULUKLAR, UYGULAMA PRENSIPLERJ 1- GENEL 1LKELER. YQNTEM VE YAKLASIMLAR 1- imza yetkilerinin mevzuata ve hukuka uygun olarak, sorumluluk iferisinde de: etkili, isabetli, zamamnda, tarn ve dogru olarak kullamlmasi temel kuraldir. yetkilerle ilgili iist makamlarm bilme hakki sakhdir.

6 2- Imza yetkisinin devrinde, Vali'nin her tiirlii havale, imza ve onay yetkisi sakhdir. 3- Her kademe yetkisi ve sorumlulugu derecesinde aydmlatilma ve bilme hakkmi kullanabilir. Gizli konular sadece bilmesi gerekenlere, gerektigi kadar a9iklanir. 4- Vali il'in tamami, Vali Yardimcilari bagh daireler, Birim Amirleri ise birimleriyle ilgili bilme hakkmi kullamr. 5- Her bir yetkili imzaladigi yazilarda iist makamlann bilmesi gerekenler hakkmda zamamnda bilgi vermekle yiikumliidur. 6- Kendilerine Vali adina imza yetkisi verilen birim amirleri, belirlenen yazismalarda, "Vali a." unvanim yazmak suretiyle bu yetkilerini kullamrlar. (Kamu Kurum ve Kuruluslari kendi aralarmda yapacaklan yazismalarda "Vali a." ibaresini kullanmayacaklardir.) 7- Bu yonergenin ekinde yer alan go'rev dagihmi 9izelgesiyle Vali Yardimcilan arasmda "karsihkli gorevli" sistemi getirilmistir. Turn "Birim Amirleri" ba mda bulunduklan kurulus i9erisinde yaptiklari ve/veya yapacaklan i bcilumii ve gorev dagilirmyla aym "karsihkli gorevli" sistemini rasyonel bi9imde kurup, etkin sekilde isleteceklerdir. 8-! lerin aksamamasi halkin ve is sahiplerinin bekletilmemesi i9in; baska goreve giden veya herhangi bir nedenle yerinde bulunamayan Vali Yardimcisi yerine "karsihk gsrevli", olmazsa diger Vali Yardimcilari imza atar, ilgili Vali Yardimcisma bilahare bilgi verirler. 9- "Vali a." imza yetkisi verilenler, bu yetkiyi bizzat kendileri kullanabilirler. Ancak, hizmet aki mm kesilip, yavaslamamasi ve gecikmemesi i9in; imzaya yetkili kisinin herhangi bir sekilde gorevi basinda bulunmadigi hallerde "vekili" ya da "kar$ihk gsrevli" si imza yetkisini kullamr, bilahare asil yetkiliye konuyla ilgili dogru ve yeterli bilgileri verir. 10- Button yetki devirleri bu yonerge ile yapilmi tir. Ancak gerektiginde hizmetlerin tiretim ve sunumunda hiz ve etkinligi daha da arttirmak i9in bu yo'nerge ile Vali adina imza yetkisi verilen Vali Yardimcilan ve birim amirleri arasmda Valilik makammdan almacak onay lie devredilen imza yetkilerinde ilave ve 9ikarmalar yapilabilir. tlave yetki devri ve 9ikanmi talep yazilan ilgililerince Valilik Yazi Isleri Miidiirliigu'ne iletilir, il Yazi i lerinden sorumlu Vali Yardimcisimn g6'ru ii de almarak, ilgili Vali Yardimcisimn inceleme ve teklifi ve Valinin onayinm ardindan, Valilik internet sitesinde yayimini muteakip yiiriirliige girer. Kendisine yetki devredilen bu yetkiyi Vali'nin onayi olmadut9a baskasma devredemez. 11- Birim amirleri bu yo'nerge ile kendilerine verilen imza yetkilerinden hizmet geregi uygun ggrdiiklerini oncelikle yardimcilanna (hiyerarside "birim amirinin" bir basamak alti) hizmetin zorunlu kildigi hallerde ise sorumlulugu iistlenmek kaydiyla diger personele, ilgili mevzuatm elvermesi halinde takdir edecekleri kurum i9i yetkilerini ise $ube miidurunden asagi olmamak uzere daha alt kademelere Vali'nin onayiyla 9ikaracaklan "J9 YOnerge" ile devredebilirler. Her iki halde de yetki devirleri 10. maddedeki prosediir izlenerek ger9eklestirilir. 12- Istanbul'da "y6neti im" perspektifiyle; hukuka uygun, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandasa guvenen ve seffaf bir kamu yonetimi isleyi inin olusturulmasi, kamu hizmetlerinin hizli, kaliteli, basitle tirilmis, dustik maliyetli ve halkin taleplerine uygun bir sekilde yerine getirilmesi temel hedefimizdir. 13- Devletimizin varhgi, birligi ve milletiyle boliinmez butunlugii, Cumhuriyetimizin nitelikleri ve temel insan haklan konulannda azami duyarh olunacak, vatan sevgisi, insan sevgisi, 9evre ve tabiati koruma bilinciyle ve hukuka bagh hizmet anlayi i i9inde go'rev ifa edilecektir. 14- Gorev ve sorumluluklar a9ik9a tammlanacak, go'revlerin yerine getirilis standartlan ve sekilleri vatandasm rahati ve ihtiya9lan dogrultusunda yeniden sistematize edilecektir. 15- Kamu kaynaklarmin en rasyonel bir sekilde kullanilmasmi saglayacak tedbirier almacaktir. Her birim kendisine ait gorev ve hizmeti siirekli gelistirmek ve daha rasyonel hale getirmekle yuktimludiir. Bu ama9la arastirmalar yapilacak ve projeli 9ah malara ve diger birimler ile koordinasyona agirhk verilecektir. 16- Yatinmcilann karsilastiklan sorunlann hukuki 9er9eve i9erisinde mahallinde 95zumleri 1911 mumkiin ve gerekli tedbirler almacaktir. 17- Vali Yardimcilari ve Birim Amirleri tarih ve sayili yayinlanan "Resmi Yazismalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkmda Y^KetrneljJ. _

7 ongoriilen EBYS (Elektronik Bilgi Yonetim Sistemi)'ne bir an ewel gecilmesine ozel onem ve hiz vereceklerdir. Bilim ve teknolojideki gelismeler yakindan takip edilerek, e-devlet uygulamalari ile vatandasa daha hizh ve ucuz hizmet sunulacaktir. 18- Yonetimde idari ve mali saydamhk ve katilim esastir. Saydamhgi saglamak tizere birimler yapilan hizmetleri Valiligimizin ve birimlerinin internet sitelerine koyacaklar ve sizrekli giincelleyeceklerdir. 19- Rtisvet, zimmet, irtikap, ihtilas, ihalelere fesat kanstirma, gorevi kotuye kullanma, iltimasla kendine veya baskalarma menfaat saglama gibi yasa disi davramslarla miicadele etmek oncelikli gorev olarak kabul edilecektir. 20- Kadinlar, 9ocuklar, yashlar, oziirliiler, ehitlerin dul ve yetimleri ile malul ve gazilerin is ve islemlerinde her tiirlii kolaylastirici tedbir ahnacak, kamu binalarmda mimari engeller kaldinlarak engelli vatandaslanmizm kamu hizmetlerinden daha kolay yararlanmalan saglanacaktir. 21- Kamu hizmetlerinin yiirutumu ve sunumunda biirokratik i lemlerin asgariye indirilmesi, halkin is ve isjemlerinin kolaylastirilmasi, siirat, isabet ve verimliligin yxikseltilmesi esastir. 22- Kamu hizmetlerinin yuruturnunde vatandas. odakh yonetime ge9ilecek, vatandaslarm kamu hizmetlerinin belirlenmesi ve sunulmasi siirecinde karar alma mekanizmalarma mumkun oldugunca katihmi saglanacak, sivil toplum orgutleri ile isbirligine gidilecektir. 23- Anayasa ve Kanunlar ile teminat altma alman vatandaslanmizm dilek9e ve bilgi edinme haklanni kullanmalan saglanacak, dilek9e sahiplerine mevzuata uygun olarak ve siiresi i9erisinde mutlaka cevap verilecektir. Vatanda taleplerinin reddedilmesi durumunda bunun hukuki gerek9eleri ortaya konacak, vatandasa bu karara kar i yasal basvuru yollan gosterilecektir. 24- Bu yonergenin ekindeki gorev dagihrm 9izelgesi dogrultusunda kendilerine baglanan kurulus. ve birimlerde Vali Yardimcilarma, Vali adma her zarnan ve her turlii inceleme ve denetleme gorev ve yetkisi verilmistir. Vali Yardimcilan konuyla ilgili tespit ve tekliflerini Vali'ye sunarlar. 25- Vali Yardimcilarimn gorevle ilgili verdikleri emir ve talimatlar Vali tarafindan verilen emir ve talimatlar hiikmundedir. 26- Valinin il dahilinde teftis, denetim veya gorev gezisinde bulundugu sirada, Vali tarafmdan ifa edilmesi gerekli islerden, gecikmesinde sakinca bulunanlann geregi ve icrasi gorev dagilimma gore ilgili Vali Yardimcisi tarafmdan yapihr ve en seri sekilde Vali'ye bilgi verilir. 27- Vali tarafindan Birim Amirleri'ne verilen sozlii talimatlar hakkinda, Birim Amirince en kisa stirede ilgili Vali Yardimcisma bilgi verilir. 28- Valilik g6riis ve takdirini gerektiren konulardaki yazilar ile personel atamalan; bu yonergede farkli bir uygulama belirtilmemisse ilgili Vali Yardimcisimn "uygun goriis imzasi" almdiktan sonra Vali'nin imzasma sunulur. 29- Kanun, tiiziik ve yonetmeliklere gore Vali'nin basjcanhk yapacagi amir hiikiim olarak belirtilen ve basjcanlik devrinin mumkun olmadigi toplanti, kurul ve komisyonlara Vali bizzat baskanhk eder. Bunlarm dismdaki toplanti kurul ve komisyonlar ile ilgili mevzuatm 6ng6rdugii ve/veya Valinin takdir ve onayi ile olu turulmus kurul, komisyon ve toplantilara Vali adma ilgili Vali Yardimcilan baskanhk eder, sonucundan Vali'ye bilgi sunarlar. 30- Toplanti giindeminin toplantidan en az 24 saat ewel Snemine gore, Vali'ye her haliikarda VaJi Yardimcisma yazih olarak bildirilmesi usul haline getirilecektir. Vali Yardimcilan toplantida alman kararlar hakkinda Vali'ye zamanmda bilgi sunacaklardir. 31- Kurumlan ve birden 9ok kurumu ilgilendiren toplantilara katilanlarm, toplantimn seviyesi ve giindem i9erigi ile uygun unvanda olmalan aynca hazirhkh ve gundem hakkinda yeterli bilgi sahibi olarak toplantilara katilmalan esastir. 32- Toplantilardaki sunumlar, elektronik ortamda gorsel verilerle zenginlestirilerek yapilacak, Uye olmayan uzman kisiler de bilgi vermek amaci ile toplantilara katilabilecektir.

8 33- Kamu kurum ve kuruluslanmn diizenleyecekferi toplanti, a9ilis, panel v.b. etkinlikler hakkinda koordinasyon saglanmasi i$in program yapilmadan 6nce ilgili Vali Yardimcisma ve Ozel Kalem Mudurune bilgi verilir. 34- Birimlerden Valilige yazilan yazilardan Makama sunulacak olanlar ile diger 6'nemli yazilar, birim amirleri tarafindan imzalamr (5216 sayih Biiyiiksehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayih Belediye Kanunundaki htikumler sakhdir). 35- Birim amirleri veya inceleme ve denetim yapmak uzere gorevlendirilen kisi, heyet, kurul, komisyon v.b. yapacaklan 9ahsmalar i9in gittikleri il9elerde mutlaka Il9e Kaymakamim bilgilendirirler. 36- H'de teskilati bulunmayan kurum, kurulus ve kurullarm is ve islemleri ilke olarak ilgili Bakanhklarin is ve islemlerini yiiruten genel idare kuruluslan tarafindan yerine getirilir. 37- Biitiin kamu kurum ve kuruluslan, memur ve i 9i ahmlarinda ve bunlara iliskin is ve islemlerde Valilik Makami ve ilgili Vali Yardimcisim 6'ncelikle haberdar ederler. 38- Kamu kurum ve kuruluslanni baglayan "Koruyucu Guvenlik Yo'nergesi" esaslan tiirn Birim Amirleri ve yetkililer tarafindan hassasiyetle tatbik olunacak, personel, bina ve 5zellikle evrak-belge giivenligi mutlaka saglanacaktir. 39- Personelin, 9ahsma saatleri ile kihk ve kiyafetlerine dair mevzuat hukumlerine uymalan konusunda gereken hassasiyet go'sterilecektir. 40- Yargi kararlannm ve yargi kuruluslanyla yazismalann siiresi i9inde yerine getirilmesine dikkat edilecektir. 41- Kamu ihalelerinde o'nceden, ihale sirasmda ve ihale sonrasinda a9iklik ve rekabet ilkelerine mutlaka uyulacaktir. 42- Yonetimde a9ikhk ilkesi geregi ve vatandaslarimizm bilgi sahibi olma hakkma 6'nem verilerek, kamuoyu uygun vasitalarla bilgilendirilecektir. II- SORUMLULUKLAR 1- II genel idare kuruluslan, misyon, vizyon, stratejik plan ve hedefleri 9er9evesinde; uhdelerinde bulunan gorevlerin verimlilik, etkinlik, isabetlilik, seffaflik ve tutumluluk ilkelerine gore seri bir sekilde yiirutulmesinden sorumludurlar. 2- Merkezi yonetim ve yerel yonetimlerde g6rev yapan her duzeydeki personel vatandaslanmiza, insanlanmiza karsi sorumlu olduklan anlayi i i9inde onlann hakli istek, sikayet ve sorunlan ile yakindan ilgilenmek, takip etmek ve geregini yerine getirmekle yukumludiirler. Turn kamu personeli gorevlerini yerine getirirken kisiler arasmda tam bir adalet, esitlik ve tarafsizhk anlayisiyla hareket etmek zorundadir. 3- Bu yonerge ile verilen go'rev ve yetkilerin tarn ve dogru bir sekilde kullamlmasindan ve yonerge hukumlerine riayet edilip edilmediginin kontrol ve denetiminden ilgili Vali Yardimcilari ve ilgili Birim Amirleri sorumludurlar. 4- Vali Yardimcilari ve Birim Amirleri bagh tiim birimlerin yazismalarim ve is vuriitumlerini yakindan takip ederler. 5- Birim Amirleri, birimlerinde i lem goren ve 9ikan yazilar ile birimlerince yapilan tiim is ve islemlerden birinci derecede sorumludur. 6- Yetkilisinin bulunmadigi durumlarda; vekili veya karsihk gorevlisi imza yetkisini kullanmak ve yapilan i ve islemleri bilahare asil yetki sahibine iletmek ile sorumludur. 7- Go"revi basmda bulunamayan Vali Yardimcilari, Birim Amirleri, Yardimcilari, ube Mtidiirleri v.b., aralarmdaki vekalet ve "karsihkli gorevli" uygulamasiyla, vekil veya "karsihk gorevlisi" olarak yerine imza yetkisi kullandiklan kisinin, yetkilerini kullanmakla konu ile ilgili sorumlulugu da ustlenmi olurlar. 8- Kamu kurum ve kuruluslarindan kendilerine teslim edilen evrak ve yazilann muhafazasindan teslim alanlar ile bunlann Birim Amirleri, Makama imzaya ve onaya gelen evrak ve yazilardan Gzel Kalem Mudiirii ve ekibi sorumludur. 9- Evrak ve belgelerde paraf ve imzasi bulunan her kademedeki memur ve ve imzadan miistereken ve miiteselsilen sorurnludurlar. 5

9 10-Tekit yazilanna mahal verilmeyecek sekilde i ve evrak aki i takip edilecektir. Turn kamu kurum ve kurulu? birimlerine intikal eden resmi yazi ve evrakin ilgililere suratle ula$tinlmasi, suresinde gereginin ifasi ve tekide mahal verilmeyecek tedbirlerin alinip, etkin bir ekilde uygulanmasmdan Birirn Amirleri ve ast kademeleri mtiteselsilen sorumludurlar. 11-Vali Yardimcilan ve Birim Amirleri tespit ettikleri onemli konulari en sen bir gekilde, gerek gsrdiikleri diger konulari ise mesai bitiminde, firsat bulunamazsa ertesi gtinii mesai ba langicmda Vali'ye intikal ettirmekle sorumludurlar. 12-Bu yonerge ile getirilen yeni yonetim yaklas.munin hayata gefirilerek "ama9" maddesinde belirtilen hedeflere azami diizeyde ula ilmasmdan, yonerge hiikumlerine go're hareket edildiginin kontrol ve denetiminden silsile-i meratip i9erisinde her kademedeki yoneticiler sorumludur, III- UYGULAMA PRENStPLERI A> GENEL YAZISMA KANALLARI ll genel idare kurulu larinm; merkezi idarenin merkez kurulusjan, farkh illere bagli il genel idare kuruluslan ve il9e kurulus.lan ile yazi malarmi Valilik ve Kaymakamliklar kanali ile yapmalan genel esastir. Bununla beraber; II genel idare kuruluslannin il ve 1196 kademeleri il merkezi ile aym ya da farkh il9elerdeki kurulu lar, bolge kurulu lari, mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri bu yonergenin "I- GENEL ILKELER" ve "II- SORUMLULUKLAR" bqlumlerindeki hukumlere uymak kaydiyla; talep niteligi ta^imayan, mulki makamlann bilmeleri gerekmeyen, teknik ve hesabatla ilgili, aynntiya, istatistiki bilgilere, bazi maddi olay ve durumlarm kaydma, tespitine, bilinmesine ve aksettirilmesine iligkin konularda kendi aralannda dogrudan yazi ma yapabilirler. Dogrudan yapilan yazi malarda "Vali a." ibaresi kullanilmaz. Ancak a agida belirtilen konulara ili?kin yazi malar mutlaka Valilik ve Kaymakamliklar kanali ile yapilacaktir. 1-Valilik Kanah ile Yapilacak Yazi maiar a)il birimlerinden mevzuat veya uygulamalarla ilgili goril ve 6'neri isteme yazilan, b)yeni bir diizenleme, uygulama veya emir i9eren yazilar ile yeni bir duzenleme ve uygulama talebi i9eren yazilar, c) Merkezi idarenin merkez kurulu lan ve diger fllerdeki kuruluslar ile yapilacak yazi malar, d) Valilik tarafmdan dogrudan takip edilmekte olan hususlarla ilgili yazilar, e) Kamu personeli hakkmda 6n inceleme yapilmasi ve soru turma a9ilmasi ile 6'n incelemeci ve soru turmaci talebine ili^kin yazilar, f) Emniyet ve asayig olaylari ile ilgili yazilar, g) Atama, yer degi^tirme, ge9ici gorevlendirme, gorevden uzaklajtirma, goreve iade ile ilgili talep ve bildirim yazilan, h)"gizli ve Qok gizli" ibareli yazilar, i) Muhatap kurumdan ara9, gere9 ve personel talebi ile gayrimenkul tahsis ve kiralama talepleri ve bunlara verilecek cevaplara ili kin yazilar, j) Kamu personeli ile ilgili olarak gelen her ttirlii ihbar ve sikayetlerin geregi yapilmak iizere ilgili kurulu^lara bildirilmesine ili kin yazilar ile bunlara verilecek cevap yazilari, k)kamu kurumlarmin is, ve islemleri ile uygulamalanna dair, ihbar ve ikayet i9erikli dilek9e ve taleplerin ilgili birimlere gonderilmesine ili kin yazilar ile bunlara verilecek cevap yazilan, 1) Tekit yazilan, m) II Birimleri ve Kaymakamhklann tefti ve denetim sonu9larma iliskin yazilar.

10 2-Kaymakamhklar Kanah He Yapilacak Yazi malar a) Il9elere gonderilen yazilardan Vali, Vali Yardimcisi, Hukuk l leri Mtidiiru tarafindan imzalanan yazilar, b) llselerle ilgili Onemli yatirim, faaliyet, v.b. hususlarda yazilacak yazilar, c) Il'de Vali, merkez tes.kilatlarmda Miistesar veya daha list unvanh kisilerce imzalanan yazilarin dagitimma ili kin yazilar, d) Iferiginde veya ekinde herhangi bir emir bulunan, yeni bir ysntem veya uygulama kapsayan yazilar, e) Il9edeki kamu kurum ve kuruluslanndan goriis istenilmesine iliskin yazilar, f) Kamu personeli ile ilgili olarak gelen her turlu ihbar ve sikayetlerin geregi yapilmak iizere kurumlanna go'nderilmesine ili$kin yazilar, g) Kamu personeli hakkinda arastirma, on inceleme ve disiplin sorusturmasi ile ilgili sorusturmaci gorevlendirilmesi ve talebi dahil yiiriitiilen is ve islemlere iliskin yazilar, h) Taltif, tenkit veya ceza verilmesine iliskin yazilar, i) Atama, yer degistirme, ge9ici gorevlendirme, gfirevden uzaklastirma ve gsreve iade yazilari, j) Kaymakam imzasi ile gelen go'riis taleplerine verilecek cevap yazilari, k) Kaymakam imzasi ile gelen taleplere verilecek her turlti olumsuz cevap yazilari, 1) Her turlu odenegin gonderilmesine iliskin yazilar, m)il9enin emniyet ve asayisi ile ilgili yazilar, n) "Gizli ve ok gizli" ibareli yazilar, o) Il9elerde teskilati bulunmayan kurumlarin i ve i lemleri ile ilgili yazilar, r) Tekit yazilan, s) Teftis ve denetimlerin sonu9larma iliskin yazilar. B) BASVURULAR 1- Vatandaslarimiz; Anayasa'mn 74. maddesi, 3071 sayih Dilek9e Hakkmm Kullamlmasi Hakkinda Kanun ve 4982 sayih Bilgi Edinme Hakki Kanunu hukiimleri uyannca, kendileri ve/veya kamu ile ilgili sikayet ve talepleri i9in yetkili mercilere basvurma hakkma sahiptirler, Basta Valilik Makami ve Uniteleri olmak iizere butiin kamu kurum ve kurulu lari (Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari dahil) web ortami ve diger turn birimleriyle bu taleplere daima afik olacaktir. 2- Esas itibariyle dilek9eler; Vali, Vali Yardimcilari veya Hukuk Isleri MudiirU tarafindan ilgili kurum ve kurulu lara havale edilir. Ancak Valilik Makamma yapilan, takdire taalluk etmeyen, Vali veya Vali Yardimcilarmca goriilmesinde zaruret bulunmayan, i9erik olarak sikayet ve icrai nitelik tasimayan rutin dilek9e ve miiracaatlar, il evrak burosunda kaydi yapildiktan sonra bizzat ll Yazi Isleri Miidtirunce dogrudan ilgili kurumlara (birimlere) havale edilecektir. Ilgisi olmayan bir birime sehven havale edilen dilek9eler ve diger evrak bir islem yapilmadan ivedi olarak tl Yazi Isleri Mudtirti'ne iade edilecektir. I9erik itibariyle sikayet ve icrai nitelik tasiyan basvurular ve dilek9eler konu ve onemine gore mutlaka Vali, Vali Yardimcisi ve II Hukuk Isleri MudurU tarafindan havale edilecektir. 3- Vatandaslanmizm idari is ve islemlerini daha kisa siirede, zaman ve kaynak israfma yol a9madan kolayhkla sonu9landirmalari bakinundan yukaridaki 2. maddede nitelikleri belirtilen rutin dilek9e, evrak ve miiracaatlann ilgili birimlere dogrudan intikali turn yetkiuler tarafindan Ozendirilecektir. 4- Butiin "Birim Amirleri" kendi go"rev alanlarma giren ve yukandaki 2. maddede nitelikleri belirtilen rutin dilek9e, evrak ve basvurulari dogrudan kabul etmeye, kaydim yaparak konuyu inceleyip, geregini yapmaya, eger istenen mevcut bir durumun beyam veya yasal bir durumun a9iklanmasi ise, dilek9e sahiplerine 3071 sayih Kanun hukumleri geregince yazih olarak bildirmeye yetkilidir. Bu gibi durumlarda basvurular Valilik dahil gdnderilmeyip, miiracaat ve talepler mevzuata uygun olarak dogrudan Bunlarm dismdaki islemlere iliskin cevaplar ilgili Vali Yardimcilaiff tarj

11 imzalanacaktir. Basvurular, hukumet icraatlarma ya da Valilik icraat, is ve islemlerine ilisjdn ise islem yapmadan ve cevap vermeden once Makama sunulacak, almacak direktiflere go're hareket edilecektir sayili Bilgi Edinme Hakki Kanunu cer9evesinde Valilige yapilan her tiirlii ba vurulann kabulti ile is ve i lemleri Valilik Basin ve Halkla Iliskiler Miidiirlugtince yapilacak, Valilik Basin ve Halkla Iliskiler MiidUru tarafindan konu, 6'nem ve ilgisine go're Vali veya ilgili Vali Yardimcisina sunularak, verilen talimat dogrultusunda gereginin icra ve ifasi ger9eklestirilecektir. Diger kurum ve kurulu lar benzeri sekilde kendi sistemlerini kurup, isleteceklerdir. 6- Birim Amirleri, kendilerine dogrudan gelen her turlii basvuru evraki tizerinde gerekli degerlendirmeyi yaparak, bilgi verilmesi gerekenlerle ilgili sunumu yaptiktan sonra Vali veya Vali Yardimciiannin talimatlarma go're hareket edeceklerdir. 7- Basvurulara iliskin tereddut edilen hususlar ilgili Vali Yardimcisi tarafindan 96zulecektir. C) GELEN VAZILAR VE EVRAK HAVALESJ 1- Cumhurbaskani, TBMM Ba kam, Basbakan, Bakan ve Miistesar ile Cumhurba^kanligi Genel Sekreteri ve TBMM Genel Sekreteri imzasiyla gelen evraklar, i9eri i ve 6'nemi itibariyle Vali'nin gormesi gereken evrak, Vali tarafindan havale edilir. Ayrica; a) TBMM'nin Birim ve Komisyon Ba kanhklanndan, Yuksek Mahkeme Ba kanliklanndan, Hakimler ve Savcilar Yiiksek Kurulundan gelen Balkan imzali, b) Mustakil Genel Miidiirliik ve Baskanhklardan Genel Mtidur ve Baskan imzali, c) Genel Kurmay Baskani ve Kuvvet Komutani imzali, d) Milli Guvenlik Kurulu Genel Sekreteri imzali, e) Garnizon Komutani imzali, yazilar ile genel giivenlik ve asayis ile ilgili onemli nitelikli yazilar Vali'nin havalesine sunulur. 2- " ifre Mesajlar", "Qok Gizli", "Gizli", "Kisiye Ozel" ve Vali adma gelen yazilar kapali olarak Vali'ye sunulmak tizere Ozel Kalem Miidurii tarafindan teslim almir ve kayitlari Czel Kalem Miidiirliigtince tutulur, 3- Vali tarafindan havalesi yapilan evraka not du ulmesi halinde, ilgilisi tarafindan gerekli ara tirma yapildiktan sonra Makama bilgi sunulur ve 2. maddelerdeki evrak Vali'nin bulunmadigi ve gecikmesinde sakmca bulunan hallerde Vali'ye en sen sekilde bilgi verdikten sonra ilgili Vali Yardimcisi veya Ozel Kalem ile ilgili Vali Yardimcisi tarafindan havale edilecektir. Valilige gelen yukandaki 2. maddede belirtilenler di mdaki biitun evrak Valilik Evrak Biirosu'nda a9ihr, gidecegi yerin belirlenmesmi miiteakip, havale ve tarih kasesi basilir. Vali, gorev dagihmina go're Vali Yardimcisi, tl Hukuk l leri Mudiiru veya Valilik Merkez II Mudtirleri tarafindan havale edildikten sonra, Valilik arsivinde saklanmasi gereken evrak-dokuman tarayicida taranip e- i9isleri sistemine kaydedilerek, ilgili oldugu birimlere gonderilir. 5- Evrak havalesine yetkili Vali Yardimcilari ve II Hukuk isleri Madiirii kendilerine gelen evraktan Vali'nin gormesi gerekenleri "Makama Arz" ibaresi dusiildukten sonra Vali'ye sunulmasini saglayacaklardir. Birim Amirleri de kendilerine gelen Vali veya Vali Yardimciiannin havale imzasim tasimayan evraktan, gerekli olanlar hakkmda gecikfirmeksizin Vali veya Vali Yardimcilarma bilgi verecekler ve talimatlariiu alacaklardir. Evraki havaleye yetki verilmis tom amirler bilgisayar Uzerinden e-imza (elektronik imza, e-devlet), islemlerini titizlikle yakmdan takip edeceklerdir. Elektronik paraf veya imza ile islem gormemis evrak ust amirler tarafindan iade edilir. 6- Vatanda lar tarafindan bizzat takip edilen evrak ve dilek9eler ile elektronik ortamda yapilan basvurular, niteligine go're; ilgili Vali Yardimcisi, karsihk go'revli Vali Yardimcisi veya Birim Amirleri veya Valilik Merkez tl Miidiirleri tarafindan havale edilir.

12 7- "Goruselim" notu konulan havale evraki ve yazilarda ilgili gorevliler en kisa zamanda, ikaza mahal birakmadan gerekli bilgi ve belgelerle havalede imzasi bulunan Vali veya Vali Yardimcisi ile goru erek geregini yapacaklardir. 8- Vali ve Vali Yardimcilan dismda Valilik Merkez II Mudurleri tarafmdan havale edilen evrak ve dilek^elere emir niteliginde herhangi bir kayit diisulmeyecektir. D) EVRAKIN HAZIRLANMASI VE GJDEN YAZILAR 1- Vali'nin imza yetkisi vermis oldugu Vali Yardimcilan ve Birim Amirlerince imzalanan butiin yazilar gun ve sayih R.G.'de yayimlanan "Resmi Yazi malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkmda YSnetmelik" ile gun ve sayih R.G.'de yayimlanan "Valilik ve Kaymakamhk Birimleri Tesjdlat, Gorev ve Qali ma Yonetmeligi" nin 7. maddesi hukiimlerine ozen ve hassasiyetle uyularak hazirlanacaktir. 2- Yazilarm Turk9e dilbilgisi ve imla kurallanna uygun hazirlanmasi ve konularm sade ve anlas. ihr bir ifade ile kisa ve 6z olarak metne yansitilmasi esastir. 3- Hi?bir "Birim", diger birimin g6rev alamna giren, yetki ve sorumluluk ytikleyen hususlarda, o birim amiriyle g6rus.up mutabik kalmadan onay hazirlayamaz. Birden fazla birimi ilgilendiren veya koordinasyon i9in goriis.unun alinmasim gerektiren yazilann ve onaylann paraf blogunda, koordine edilen birim amirlerinin de mutlaka parafi bulunur. 4- Vali adma imza yetkisi verilenlerce imzalanacak yazilarda imza bloguna yetkilinin adi ve soyadi yazildiktan sonra ortalanarak "Vali a," ibaresi konulur, bu ibarenin hemen altina da yetkilinin unvani yazilir. 5- il9elere vekalet eden Kaymakamlarm imzalayacagi yazi ve onaylarda; ad, soyad yazildiktan sonra, altina "unvani" altina da "Kaymakam Vekili" ibaresi yazilir. 6- Vali'nin imzalayacagi yazilar, aksine bir htikum ve talimat olmadik9a birim amirinden sonra ilgili Vali Yardimcisi tarafmdan da parafe edilir. Olur'larda ise yazimn sol orta kismina "uygun goriisle arz ederim" ibaresi yazilir, ilgili Vali Yardimcisi tarafmdan imzalamr. Il Emniyet Mudiirltigu ve II Jandarma Komutanhginca ytirutulen, istihbarat ve operasyonel v.b, 6'zellik arz eden faaliyetlere iliskin yazi ve onaylar istisnadir. 7- Valilik Makamina sunulacak protokoller; ilgili taraf yetkililerinin imzasi, ilgili birim amiri ya da amirlerinin teklifi ilgili Vali Yardimcismm "uygun gorttsje am" ve Vali'nin olur'u ile tamamlanacaktir. 8- Bilgi ve izahat vermeyi gerektiren yazilar birim amirleri tarafmdan imzaya sunulur. Makamin imzasma sunulacak diger yazilar Ozel Kalem Mudiirliigunde gorevlendirilen yetkiliye teslim edilir. 9- Yazilann ait oldugu birimlerde hazirlanmasi, yazilmasi ve yaymlanmasi esastir. Ancak acele ve gerekli gsrulen hallerde yazilar Valilik Ozel Kalem Mudurlugiinde hazirlanabilir, bir ornegi birimine gfinderilir. 10- Yazilar ve onaylar konunun yasal dayanaklan yazi i9eriginde belirtilerek hazirlamr. 11- Birim amirlerinin kendi izinleri, vekalet, gorevlendirilme ve il di i go'rev onaylari Vali Yardimcismm uygun gsrusii veya parafindan sonra Vali'ye bizzat sunulur. 12- A9ik9a yetki devri yapilanlar di mda gizlilik dereceli ve "Kisiye Ozel" yazilar isin niteligine gore Vali veya Vali Yardimcisi tarafmdan imzalamr. 13- Hangi kademede olursa olsun kendilerine imza yetkisi verilenler; yetki alanlarmdaki konujardan Onemli ve gerekli gordiikleri ile prensip niteligi ta^iyan, genel kamu hizmet politikasmi ilgilendiren hususlar hakkinda imzalanmadan Once veya hazirlik safhasinda Ustlerini (Vali, Vali Yardimcisi, Birim Amiri v.d.) bilgilendirir, aldiklari goriis ve direktifler dogrultusunda hareket ederler. 14- Valilige dogrudan bagh olmayan kuruluslarla ve il di$i yazismalarda karsihkhlik ilkesi esas olup, imza yetkisinin kullanimi sirasinda makamlarm asthk ustltik durumlan gozetilir. 15- Yazismalarda standardizasyona azami derecede ozen gosterilir. Bu 9er9evede; a) list ve denk birimlere yazilan yazilarda " bilgilerinize arz ederim", "geregii "bilgi ve geregini arz ederim",

13 b) Alt birimlere yazilan yazilar; "bilgilerinizi rica ederim", "geregini rica ederim", "bilgi ve geregini rica ederim", c) Ust, alt ve denk birimlere yazilan ortak yazilar; "bilgilerinizi arz ve rica ederim", "geregini arz ve rica ederim", "bilgi ve geregini arz ve rica ederim", se?eneklerinden uygun olani secilerek baglanir. d) Aym gorev unvanim ifade ettigi halde; "Vali Muavini" veya "Miidiir Muavini" seklinde farkli kullanilan ifadeler yerine, "Vali Yardimcisi" veya "Miidur Yardimcisi" unvani yazihr. e) Onaylarda, "uygundur" ve "muvafiktir" ifadeleri yerine "olur" ve "onay" ifadelerinden birisi kullamlacak ve imza yen icin yeterli bir a9ikhk birakilacaktir. Tarih bolumunun sadece gtin kismi onay makami icin bos birakihr. 16- Yazi ve Olurlar 5 kisiyi gecmemek kaydiyla yaziyi hazirlayan personelden ba layarak ilgili amirlerin parafi ahnarak imzaya sunulur. 17- Yazilar varsa ekleriyle birlikte, eweliyati olanlar veya incelemeyi gerektirenler ise dosyasiyla birlikte imzaya sunulur. Yazi ekleri ba hkh, ek numarah ve tasdikli olur. 18- imzalanmak tizere Vali veya Vali Yardimcisma sunulan yazilar iizerinde degisiklik ve/veya duzeltme yapilmasi halinde, duzeltme yapilan yazi yeniden yazilan yazmm ekine mutlaka konulur. 19- Vali Yardimcilannca imzalanacak yazilarda mutlaka birimin en ust amirinin parafi bulunur. Onay teklifleri ise birim amiri tarafmdan imzalamr. 20- lice Kaymakamlarinin ve birim amirlerinin adina gonderilecek yazilar ile gizlilik dereceli yazilar, konusuna ve niteligine gore Vali veya Vali Yardimcilan tarafmdan imzalamr. IV- BASIN KURULU LARI ILE sayih DMK'nm 15. maddesine go're kamu hizmetleri hakkmda basma, haber ajanslanna veya radyo ve TV kuruluslanna bilgi ve deme9 verme yetkisi Vali'ye aittir. Ancak Vali'nin yetki verecegi Vali Yardimcisi, Birim Amiri veya ll e Kaymakami tarafmdan basin kuruluslanna bilgi ve deme9 verilebilir. Aynca birim amirlerince devlet ve htikiimet politikalanni i9ermeyen teknik ve hesabata iliskin konularda basma dogrudan bilgi verilebilecektir. 2- Basma, zamaninda, dogru ve guncel bilgilenn verilmesi esastir. Verilecek rutin ve istatistiki bilgiler, ilgili birim amirinin koordinesinde hazirlamp, "Basin bulteni" haline getirildikten sonra ilgili Vali Yardimcismin imzasiyla Valilik Basin ve Halkla lliskiler Mttdurliigii'ne gonderilir, geregi bu Mudurliik9e yerine getirilir. 3- Her ttirlii basin toplantisi, TV ve radyo programma katilma, Valilik Makamma bilgi verilip, emir ve direktifi ahndiktan sonra ilgili Vali Yardimcismin onayi ile yapilabilir. Acil hallerde genel saglik, genel guvenlik, afet halleri, egitim, spor v.b. konular ile korunmaya muhta9 cocuk, gen9 ve kadmlarla ilgili konularda Valilik Makamma bilgi vermek kaydiyla ilgili Vali Yardimcismdan onay ahndiktan sonra birim amirleri veya gorevlendirecekleri ehil ve uzman kisilerce basma bilgi verilip a9iklama yapilabilir. 4- Yuriitiilen bir kamu hizmetinin tammi ve muhataplannin bilgilendirilmesi, uyanlmasi ve tedbir alinmasmi temine yonelik yazih basin duyurulari ilgili Vali Yardimcismin uygun g6rii$ii ahndiktan sonra Valilik Basin ve Halkla lliskiler Miidurltigune ggnderilecektir. Acele ve gecikmesinde sakmca bulunan duyurular Basin ve Halkla lli kiler MUdurii veya ilgili Vali Yardimcismin incelemesini muteakip, basin yaym organlarma dogrudan gonderilebilir. 5- Yazih ve go'rsel basmda yer alan her turlti ihbar, sikayet, dilek9e, yazi, haber, a9iklama ve programlar herhangi bir emir ve talimat beklenmeksizin ilgili Birim Amiri tarafmdan en seri sekilde dikkatlice incelenecek ve ilgili Vali Yardimcismin degerlendirmesiyle en kisa zamanda Vali'ye sunulacaktir. Basma bilgi ve cevap verilip verilmeyecegi yapihp yapilmayacagi ile i9erigi Vali tarafmdan takdir ve tayin edilir. 10

14 tcuncu BOLUM imzayetkileri I-VALt TARAFINDAN IMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR A- VALI TARAFINPAN IMZALANACAK YAZILAR 1 - Cumhurbas. kanligi, Cumhurbas. kanligi Genel Sekreterligine yazilan yazilar ile bu makamlardan gelen yazilara verilen cevap yazilan, 2- TBMM Basjcam, Ba bakan ve Bakan imzasi ile gelen yazilara verilen cevaplar ve TBMM Ba kanhgma, Basbakanhga, Bakanhklara yazilan ve Vali goriis., oneri, degerlendirme ve teklifi i9eren yazilar, 3- Cumhurbas.kanhgi Genel Sekreterligi, TBMM Bas.kanhgi Genel Sekreterligi, Ba bakan Yardimcihklan, Basbakanhk Mustes.arhgi, Genelkurmay Basjcanhgi, Kuwet Komutanhklan, MGK Genel Sekreterligi, Bakanlik Miistes.arliklarma dogrudan gonderilen yazilar ile bu makamlan temsil edenlerce imzalanmis yazilara verilecek cevaplar, 4- Yuksek Mahkeme Ba kanhklari ile HSYK Bas.kanligma dogrudan yazilmasi gereken yazilar ile II Cumhuriyet Bas.savcihgma yazilacak onemi haiz yazilar, 5-1. Ordu ve Garnizon Komutani ve BiiyUk ehir Belediye Baskam imzasi ile gelen yazilara verilecek cevaplar ile 1. Ordu ve Garnizon Komutanhgi ile yapilacak onemli yazi malar ve gilvenlik yardim taleplerine ili kin yazilar, 6- Kanun, tuziik, y6netmelik ve diger mevzuat uyarmca bizzat Vali tarafmdan imzalanmasi gereken ve bu "YSnerge" ile alt birimlere devredilmeyen ve yetki devrinin hukuken mumkiin olmadigi konulardaki yazilar, 7- Atamasi Bakanlik ve mustakil Genel Mudurliik ve Ba kanhklara ait personelle ilgili her turlti gorii, degerlendirme ve teklif yazilari, 8- I9i leri Bakanligmdan mevzuat ve uygulamaya ili kin g6ru isteme yazilari, 9- Diger illerden bizzat Vali imzasi ile gelen yazilara verilecek cevaplar, 10- YOK Ba kanhgma ve Oniversite Rektorlerine dogrudan yazilmasi gereken onemli yazilar, 11- Bakanhk9a veya Valise vekalet yetkisi verilmi olanlar hari9, kanun, tiiziik, yfinetmeliklere gore bizzat Vali tarafmdan a9ilmasi gereken veya dogrudan Valiligi ilgilendiren konularda adli ve idari yargi mahkemeleri ile icra dairelerinde Valilik tarafmdan a9ilan davalar ile Valiiige kar i a9ilmi davalara ilijkin yazilar, 12- Valiligi temsil veya Valilik Makamma vekalet etme yetkisi veren yazilar, 13- Valilik tarafmdan yaymlanan genelgeler, gene! emir ve talimatlar, 14- Bakanlik ve mustakil Genel Mudiirluklerin ve Ba kanhklarm yillik yatmm program teklifleri ile yatinmlann izlenmesi ve il Koordinasyon Kurulu kararlari, sayili II Idaresi Kanununun 9. Maddesinin (F) fikrasi uyarmca tl'de te kilati ve g6revli memuru bulunmayan kamu hizmetlerinin yurtitulmesi ipin go'revli daireyi belirtme yazilan, 16- Giivenlik hizmetlerine ili kin olarak; a) Haberalma, istihbarat, genel asayis, guvenlik ve milli guvenlik ile ilgili yazismalar, b) Gtlvenligi etkileyen olaylarla, toplumsal olaylara yonelik hususlar, emirler, c) itreli, gizli, ki iye 6'zel ve Vali adina gelen yazilara verilecek cevaplar, 17- Adli ve Onleme Aramalari YOnetmeliginin 20. maddesi uyannca umumi ve umuma a9ik yerlerde ve gecikmesinde sakmca bulunan hallerde yazih arama emri verilmesine ili kin yazilar, sayih DMK'nm ilgili maddeleri uyarmca personele verilecek ba an belgeleri, ttstiln basan belgelerinin imzasiyla "para Odultt" ve 3201 sayih Emniyet Teskilati maddesi geregince SngarUlen "para mukafati" ile taltif edilmeleri gonderilen teklif yazilari, II

15 19- Mulki idare Amirleri ve birim amirlerine taltif, ceza veya elestiri maksadiyla yazilan yazilar ile Kaymakamhklardan ve birim amirlerinden gelen taltif veya ceza tekliflerine verilecek cevaplar, 20- Valilikte staj go"ren idari yargi hakim adaylan ile ilgili raporlar, 21- Afet vukuunda, 7269 sayih Umurni Hayata Miiessir Afetler Dolayisiyla Almacak Tedbirlerle Yapilacak Yardimlara Dair Kanununun uygulanmasma iliskin yazilar, 22- Kurum i?i naklen atamalarda ube mudtirti ve daha ust unvanli personelin, kurumlar arasi naklen atamalarda ttim personele iliskin muvafakat verme ve isteme yazilan, 23- Devletin hukum ve tasarrufunda veya Hazinenin miilkiyetinde bulunan ta$inmazlann o~zellik arz eden bir amaca tahsisi ile ilgili onemli yazilar, 24- Mulkiye Mufettisleri tarafindan diizenlenen Teftis Raporlanna verilecek cevaplar, 25- Herhangi bir konunun incelenmesi veya sorusturulmasi i9in ust makamlardan miifettis talebine iliskin yazilar, 26- Mulki idare Amirleri, birim amirleri ve Belediye Baskanlan ile ilgili ihbar ve sikayetler nedeniyle list mercilere yazilmasi gereken yazilar, 27- Mulki idare Amirleri ve birim amirleri ile ilgili ihbar ve sikayet nedeniyle ust makamlara gonderilen sonuca iliskin yazilar, 28- Bakanlik Yuksek Disiplin Kurulunda gorusulmesi gereken Devlet Memurlugundan 9ikanlma teklif yazilan, 29- Bakanhklara ve diger merkezi idare kurulu lanna yazilan yatirim teklifleri, kadro talep ve degisiklikleri, personel ve a9iktan atama izni talepleri ile gayrimenkul ahmi, tahsisi, takasi veya kiralanmasma iliskin talep ve teklif yazilan, 30- Birimlere yazilan 3. tekit yazilan, 31- Siyasi partilerle ilgili onem arz eden yazilar ile sendikalar, toplu is s6zle meleri, grev, lokavt gibi i hayatma yonelik konularla ilgili 6nemli yazilar, 32- Olagantistu hal ve savas hazirliklan ile ilgili yazilar, 33- Disiplin Amiri sifatiyla savunma talep ve disiplin cezasi verme yazilan, sayih Belediye Kanunun 45. maddesine gore Belediye Baskanligimn bosalmasi halinde Belediye Meclisinin toplantiya 9agnlmasma iliskin yazilar, 35- Vali'nin bizzat imzalamayi uygun gordilgu yazilar. B- VALI TARAFINDAN JMZALANACAK ONAYLAR 1- Mer'i (yururliikteki) mevzuat ile hukiim altina alinan ve imzalanmasi munhasiran Vali'ye birakilmis bulunan i ve islemlere iliskin onaylar, sayih DMK'na gore atamaya yetkili amir olarak "Birimler"de her derecedeki ilk atamalar, a9iktan atamalar, istisnai kadrolara atamalar ile ube mudiiru ve iizerindeki memurlann atama, yer degi tirme, istifa ve ge9ici gorevlendirilmelerine ili kin onaylar ile doktorlann, veteriner hekimlerin, dis hekimlerinin ve ogretmenlerin atama, yer degistirme ve 3 aydan fazla ge9ici go'revlendirme onaylan, sayih DMK'daki tiim hizmet smiflannda 11 emrine atanmis. bulunan sube muduru ve iistti personelin gorev yerlerinin belirlenmesine iliskin onaylar, 4- Vali Yardimcilan, Kaymakamlar, Birirn Amirleri ve Valilik Merkez II Mudiirlerinin her tiirlii izinleri ile Kaymakamlann hafta sonu tatilini il di mda ge9irmeleri ve yerlerine vekil gorevlendirme onaylan, 5- Mulki idare Amirleri, Birim Amirleri ve Valilik Merkez II Mudiirlerinin il dis.i ge9ici gfirevlendirrne ve gorevli izinli onaylan ile ulasim yfintemi ve ara9lanna iliskin onaylar sayih Devlet ihale Kanunu, 4734 sayili Kamu ihale Kanunu, 4735 sayih Kamu ihale Sozlesmeleri Kanunu hukumleri uyannca kurulmasi gereken kurul ve komisyonlann olusturulmasma iliskin onaylar, 7- Miilki idare Amirleri ve birim amirlerinin kimlik kartlannin onaylanmasi, 8- Vali Yardimcilannm ayhk nobet programi onaylan, f ** A" V, * 12

16 9- Miidur yarduncisi, sube mudurtt, bashekim ve daha iist unvanh personelin 1 aydan daha uzun siireli gorevden aynhnalan halinde yerlerine vekalet edeceklere iliskin onaylar, 10- Birim amirlerinin ve Valilik merkez ll ve sube mudurlerinin emeklilik, gorevden 9ekilmis sayilma, istifa ve goreve yeniden baslama islemlerine iliskin onaylar, 11- Vali Yardimcilan ve Kaymakamlann baskanhginda olusturulacak olan kurul ve komisyonlara iliskin onaylar, sayili DMK 99. ve 100. maddeleri geregince Istanbul ili'nde mesai saatlerinin belirlenmesine iliskin onaylar, 13- Mulki idare Amirleri ve Birim Amirlerinin proje v.b. kapsaminda gorevli izinli, yurtdisma 9*ki$ onaylari, sayih Devlet Memurlari Kanunu'nun 122. maddesine gore basan, iistun basari belgeleri ve odiil verilmesine iliskin islem onaylan, 15- Kamu gorevlileri hakkmda 4483 sayili Memurlar ve Diger Kamu GOrevlilerinin Yargilanmasi Hakkmda Kanununa gore verilen arastirma, on inceleme ve sure uzatimi onaylan ile sonucuna go're verilecek kararlar, sayih Devlet Memurlari Kanununun 137, 138 ve 145. maddelerinde yer alan gbrevden uzakla tirma kararmm almrnasi, uzatilmasi ve kaldinlmasma iliskin onaylar, 17- Kamu gorevlileri hakkmda dogrudan Vali tarafindan baslatilan disiplin sorusturmasi onaylan, 18- Memur Smav Komisyonu baskan ve uyelerinin belirlenmesi ve gorevlendirilmesine iliskin onaylar, 19- il idare Kurulu, II Umumi Hifzissihha Kurulu, II Mahalli Qevre Kurulu, II Disiplin Kurulu, ll Polis Disiplin Kurulu, II Milli Egitim Disiplin Kurulu, II Spor Guvenlik Kurulu, il Koruma Kurulu ve il Ozel Guvenlik Komisyonu kararlanna ili kin onaylar, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu uyannca onleme aramasi talebine ve yapilmasina iliskin onaylar, 21- Guvenlik birimlerinin genel asayis. uygulamalan ile ilgili onaylar, ve 4. Smif Emniyet Mudiirleri, Emniyet Amirleri ile vekaleten ube Mudurlugii gorevini yiiruten personelin il J9erisi, ilden il9eye, i^eden ile ve i^eler arasmda yapilacak atama ve yer degistirme ve ge9ici go'revlendirme onaylari, 23- il Emniyet Miidurlugu ve II Jandarma Komutanhgi'na ait araclarin istihbarat ve operasyon ama9h il disi gorevlendirme onaylan, sayih Kanun uyannca kamu kurum ve kuruluslanna tensip edilen "5zel gtivenlik personeli"nin ilk atama onaylari, sayih Atesli Silahlar ve Bi9aklar ile Diger Aletler Hakkmda Kanunun 7. ve uygularna yonetmeliginin 7. ve 9. maddelerine gore verilen silah tasima ruhsat onaylan ile aym yonetmeligin 55. maddesine go're diizenlenen "armagan silahlar" ruhsat onaylan, 26- Atesli Silahlar ve B^aklar ile Diger Aletler Hakkmda Yonetmelik Ek-1. maddesi ve ilgili diger mevzuat kapsaminda verilen "Merrni Sati Izin Belgesi" ile ilgili onaylar, sayih Toplanti ve Gosteri Yiiruyusleri Kanunu'na gore yapilacak basvurulann degerlendirilmesi ve sonu9landmlmasma iliskin onaylar, sayili KHK'nin 28/a maddesi uyannca operasyonlara katilan personele yapilacak 6'demeye esas go'revin, terorle miicadeleye yo'nelik olup olrnadigmin belitlenmesi onaylan, 29- ll Jandarma Komutanllglna bagh personelin 5442 sayih II idaresi Kanununun 8. maddesine ve 2803 sayih Jandarma Teskilat GOrev ve Yetkileri Kanununun ilgili maddelerine gore atama, izin, sicil ve yer degistirme onaylan, 30- il Jandarma Komutanligi Ayhk Kod uygulama planimn onayi, 31- Cezaevi isyanlanna karsi izleme, tahliye ve koruma planlannin onaylanmasi, sayili Kamulastirma Kanununun 6. maddesi kapsaminda verilecek "Kamu Yarari" karan onaylari ve ilgili mevzuat geregi devlet, yerel ydnetim tiizel kisiliklerr kisiler lehine verilecek "kamu yararmm varhgi"na iliskin yazilar ve onaylar, " { -tw \- i «s-» ^.

17 33- Yargi mercilerinde Valiligin taraf oldugu davalarla ilgili temyiz, karar duzeltme, icra is.lemleri ve itirazdan feragat edilmesine ili kin onaylar, 34- II dahilinde okul (resmi, 6zel) a^ilmasi, kapattlmasi, tasmmasi, ogretmen evlerinin a9ilmasi-kapatilmasi onaylan, 35- II Milli Egitim Mudiirlugu Maarif Miifetti leri Ba kanhgi yilhk faaliyet plani onaylan ile basjcan yardimcilannm gorevlendirme onaylan, 36- Gorevlendirme yetkisi Vali 'ye ait her derece ve tiirdeki resmi okul ve kurum mtidurluklerine, miidur ba yardimciligi, miidur yardimcihgi, kurucu miidiirliik ve mlidtir yetkili ogretmen olarak gorevlendirme onaylan ile ayni statude mtinhal bulunan okul ve kurum mudiirlttklerine vekaleten gorevlendirme onaylari, 37- Okullarda egitime ara verilmesine ili kin karar onaylan, 38- Valilige bir yiikumliiluk getiren, II tasarruiu niteliginde sonu9 doguran ve bu YOnerge ile a9ik9a imza yetkisi devredilmeyen s6zles.melere iliskin onaylar, 39- Hibe ve vasiyetlerin kabulune dair onaylar ile ger9ek kisiler ve ttizel kisilerle yapilan ve Valiligi baglayan protokollerin onaylan, 40- Tasmmaz mal satin alinmasi ve kiralanmasi ile her tiirlu tas.it araci satin alimi ve kiralanmasma ili kin onaylar, 41- II Afet Mudahale Plani, II Sivil Savunma Plani ve ll Milli Alarm Sistemi YOnergesi onaylan, 42- ll Afete Maruz Bolge teklifleri ile tl'de genel hayata etkililik-etkisizlik onaylari, 43- II Afet ve Acil Durum Yonetimi Merkezi yonergesi onaylan, 44- II Afet ve Acil Durum Komisyonu gorevlendirme onaylan ile II Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Miidiirltigii ekiplerinin yurtdisi gsrevlendirme onaylan, 45- Dernek denetimlerinin yapilmasma ili kin onaylar, dernek lokallerinin a^ilmasi, denetlenmesi, idari para cezasi verilmesi ve kapatilmasma ili kin onaylar, sayili Yardim Toplama Kanununun 7. maddesi geregince; ll ve Olke genelinde yapilacak olan yardim toplama izin onaylari ile yardim toplama izinlerinin uzatilmasi onaylan, sayili Belediye Kanunu kapsaminda; a) Belediye simrlanmn kesinles.mesi, b) Smir uyu mazhklarimn karara baglanmasi, c) Belediye sinirlan J9inde mahalle kurulmasi, kaldmlmasi, birlestirilmesi, bslunmesi, adlan ve simrlanmn tespiti ve degis.tirilmesi, sayili Belediye Kanununun 45. ve 46, madde hukumlerinin gerektirdigi hallerde belediye baskam gcjrevlendirme onaylan, 49- Daimi ve ge9ici i 9ilerin ilk atama onaylari ile mahalli idareler ge9ici is9ilerinin atama onaylari, 50- Reklam ve belgesel filmleri hari9 olmak Uzere; Sinematografik Ortak Yapimlar ve Turkiye'de Ticari Ama9h Film ^ekmek Isteyen Yerli ve Yabanci Yapimcilar Hakkinda Yonetmeligin 14. ve 15. maddeleri geregince duzenlenecek izin belgeleri onaylari, sayili Mahalli Idare Birlikleri Kanunu kapsaminda kurulan birliklerin ttiziiklerine ili kin onaylar, sayili Mahalli Idare Birlikleri Kanunu kapsaminda Birlik Meclisinde Vali'nin temsil edilmesine iliskin yetkilendirme onaylari, sayili Belediye Kanunun ve 5355 sayili Mahalli Idare Birlikleri Kanunu kapsaminda Belediye ve Birlik karar organlannm tasdike tabi kararlarma ili kin onaylar, 54- Smir Anla mazhgi, Mulki Aynlma ve Birle me Hakkinda Yonetmelik kapsaminda almacak her turlti karar ve komisyon onaylari ile bildirim ve goriis. yazilan, 55- Kamu kurum ve kurulus.larinm tiim birimlerinde, "Birim Amirleri" tarafindan stiresi i9erisinde hazirlanacak "19 Yonerge" ve degisikliklerine iliskin onaylar, 14

18 56- Mevzuatmda mutlaka Vali tarafindan onaylanacagi belirtilen ve yetki devrinin hukuken mumkiin olmadigi anla ilan tiim idari para cezalari ve mulkiyetin kamuya ge9irilmesine iliskin onaylar, 57- Bu bo'liimde yukarida siralanan 56 madde i9erisinde belirtilmemi? olmakla birlikte; kanun, tuzuk ve yonetmeliklerde miinhasiran Vali'ye yetki veren ve bu "Yonerge" ile yetki devri yapilmami diger i lem ve kararlara iliskin onaylar. II-VALI YARDIMCILARI TARAFINDAN JMZALANACAK YAZILAR VE ONAYLAR A- VALJ YARDIMCILARI TARAFINDAN tmzalanacak YAZILAR 1- Cumhurbaskanhgi Genel Sekreterligi, TBMM Ba kanhgi, Basbakanhk, Bakanhklar, MGK Genel Sekreterligi, Genelkurmay Baskanhgi ve Kuwet Komutanhklan, Yiiksek Mahkeme Baskanhklari, HSYK, Kamu Denetsiligi Kurumu Baskanhgi'ndan gelen ve cevaplan Vali imzasmi gerektirmeyen yazilar, 2- Gorev dagihmma gfire kendilerine taalluk eden konulardan olup, Vali tarafindan imzalanmasi ve onaylanmasi gereken ancak, devir, teftis, toplanti v.b. nedenlerle Vali'nin buhmmadigi ve/veya gecikmesinde sakinca bulnnan hallerde en seri ekilde veya bilahare bilgi verilmesi kaydiyla imzalanacak onaylar ve yazilar, 3- Vali tarafindan yiirutulen 15 ve islemler ile bizzat Vali tarafindan imzalanacak yazilar disinda kalan i ve islemlerin go'rev bblumtine gore Vali adina yurtittiliip, sonu9landinlmasina ili kin yazilar, 4- TBMM'ne, Ba bakanhga ve Bakanhklara sunulan Valilik goru ti teklif yazilan ve TBMM Ba kanligmdan gelen soru 6'nergeleri ile ilgili yazilara verilecek Vali gsrii^ti gerektirmeyen veya Vali tarafindan Vali Yardimcilannm imzalamasi uygun goriilen gorii yazilan, 5- Vali'nin onayina sunulacak tasarruflara ili kin on i lemlerin yiiriltiilmesi ve onaya sunulacak yazilarm parafe edilmesi ve Vali'nin onaymdan ge9mi evrakm ilgili yerlere g6nderilmesine ili^kin yazilar, 6- Gorev bolumii esaslarma g6re Vali adina ba kanhk ettikleri kurul, komisyon ve toplantilara ili kin karar ve yazilann imzalanmasi, 7- Kaymakam imzasi ile gelen yazilara verilen olumsuz cevap yazilan, 8- Miilki Idare Amirleri ve birim amirlerinin gorevli olduklanni belgeleyen yazilar, 9- Vali Yardimcilari, Kaymakamlar, Birim Amirleri ve Valilik II Miidurlerinin ve ube Mtidurlerinin gorevden ayrilma ve goreve ba lama yazilari, 10- G6revi ba?mda bulunmadigi zamanlarda daha sonra bilgi vermek kaydiyla e gorevli Vali Yardimcisi yerine imzalanacak yazilar, 11- Vali Yardimcilan tarafindan Valilik Makamma arzi yapilan Bakanhk genelgeleri ile Valilik emrinin, Kaymakamhklara ve ilgili diger birimlere dagitimma ili kin yazilar, 12- Valilik ve/veya bagh birimlerinin i lemleri nedeniyle noterlerde yapilmasi gereken i lemler ve Vali adina yazi malar, 13- Makamin bilgisi ve kabulii dahilinde Valilik adina basin yaym kuruluslanna yapilacak a9iklama yazisi metinleri, 14- Protokol ve torenlerin etkin koordinasyonu i9in gerekli her tiirlu faaliyet, i ve i^lemlere iligkin yazi malar, 15- NakJen atamalarda Vali'nin g6rii ve muvafakat verecegi-isteyecegi personel harig olmak Uzere; muvafakat isteme, muvafakat verme ve ili ik kesme yazilan, 16- Valilige gelen evraktan bu yonerge ile baskalarma devredilmeyen havale is.lemleri, 17- Vatanda larm kamu kurum ve kuruluslanna yonelik ihbar ve sikayetlerine ili kin ba vurulari ve verilecek cevaplar ile ilgili yazilar, Idare Kurulu, II Umumi Hifzissihha Kurulu, ll Mahalli (Jevre Kurulu, II Disiplin Kurulu, ll Polis disiplin Kurulu, II Milli Egitim Disiplin Kurulu, II Koruma Kurulu, Giivenlik Kurulu, II Toprak Koruma Kurulu, II Mera Komisyonu ve II 15

19 Komisyonu bas,kanhk gorevlerinin Vali adina yuriitulmesi ve bunlara iliskin is. ve i lemlerle kararlarmi uygulanmasma ili kin yazi malar, 19- Mahkemelerdeki davalara ili kin konularda Vali tarafmdan imzalanmasi gerekmeyen yazilar, 20- tlimizde gerfeklestirilen yerel, ulusal ve uluslar arasi spor organizasyonlariyla ilgili koordinasyon toplantilanna bas.kanhk etmek ile ilgili is. ve i lemlerin yuriitulmesine ilisjcin yazis.malar, 21- Istanbul Trafik Vakfi'mn i? ve isjemleriyle ilgili yazis.malar, 22- Emniyet ve Jandarma sorumluluk bolgelerinde meydana gelen olaylarla ilgili dilzenlenen "Aylik Su9 Istatistigf'ne iliskin yazilar, 23- Ici leri Bakanhgi KlHBl Daire Baskanhgi ile yapilan yazi malar, 24- Se9im Kurullan Bas.kanhklarmin talebi halinde secimlere lojistik destek verme ve se9im guvenligi ile ilgili yazi malar, 25- Giivenlik soru turmalari ile ilgili yazis.malar, 26- Aday memurlarm asalet tasdiki i9in kurumunca ilgili merciine yapilan tekliflere ili kin yazilar, 27- Kurumlara yazilan 1. ve 2. tekit yazilan ve alman tekitlere verilecek cevaplara ili kin yazilar, ve 4982 sayih Kanunlar 9er9evesinde Valiligimiz BIMER biirosuna yapilan ve Ba bakanhk BIMER merkezine yapilip, Valiligimize gfaiderilen muracaatlara verilecek cevap yazilari, 29- Gorev dagilimma gore ilgili daire ve birimlerin harcama i ve i lemlerinin yuriitulmesine ili kin imza ve yazi^malar, 30- YIKOB (Yatinm, izleme ve Koordinasyon Ba^kanhgO'dan veya vasitasiyla kaynak kullanan "birimlerin" YIKOB'un bagh oldugu Vaii Yardimcisi ile koordinasyon halinde, is. ve i lemlerinin takip ve denetimine ili kin yazismalar, 31- Gorev dagihmma gore "Duzenleyici ve Denetleyici Kurullar" ile yurtttulen is. ve i?lemlere ili^kin yazi malar, sayih Umumi Hayata Muessir Afetler Dolayisiyla Almacak Tedbirlerle Yapilacak Yardimlara Dair Kanun ve 5902 sayih AFAD Yonetimi Ba5kanligimn Teskilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun ve bunlarin ttlrev mevzuati ile ilgili Vali'nin imzaladiklari haricindeki i lemlere ilis.kin yazi malar, sayih Dernekler Kanunu ile ilgili adli ve idari yargi mercilerince verilen kararlann Bakanhga bildirilmesi ile ilgili yazilar, sayih Dernekler Kanununun 51. maddesine go"re "kamu yaranna 9ah an derneklerden sayilma"ya ili kin verilecek Valilik g6rii lerinin imzalanmasi, sayih Dernekler Kanununun 53. maddesine go"re kullanimi izne bagh kelimelerin kullanilmasma yonelik verilecek Valilik goriis. yazilan, 36- Dernekler Yonetmeliginin 6. ve diger maddelerinde diizenlenen tuzuk inceleme bildirim i lemleriyle ilgili yazi malar ile kanuna aykinhk ve eksiklikleri 30 gtin i9erisinde tamamlamayan derneklerin feshiyle ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesinde dava a9ilmasi i9in Cumhuriyet Savcihklarina yazilacak yazilar, 37- Sosyal hizmet kurulu lari tarafmdan yilrutiilen; Korunmaya Muhta^ Qocuklar, Sokakta Yasayan ve Qali tmlan Qocuklar, Ozlirltiler, Ya^hlar, Evlat Edinme, Kadm Siginma Evleri ile ilgili merkez birimleri ve Valilikler arasmda yapilan yazis,malar} sayih t^ocuk Koruma Kanunu ile ilgili i ve i lemlere iliskin yazi malar, sayih ve Vergi Usul Kanunun 72. maddesi uyannca olusturulan "birim deger tespit takdir komisyonu" go'revlerine iliskin is ve i lemler, sayih Kamu Konutlari Kanunu ve Uygulama YOnetmeligi kapsammdaki i ve i lemlere ili kin yapilacak yazi malar, ve 2911 sayih Kanunlann ongordiigu bildirimlerin kabulti, havj islemleri, 16

20 42- Hazine arazilerinin tahsis, trampa, kiralama ve sati ma ilisjdn Maliye Bakanhgi'na gonderilecek go'riis ve teklif bildirilen yazilar, 43- SODES nihai raporlari ve so"zle melerinin imzalanmasi ve ilgili diger yazisjnalar, Milli Miidafaa Mtikellefiyeti Komisyonu ile Seferberlik ve Savas. Hali Koordinasyon Kurulu is ve i lemlerine ili kin yazi malar, 45- Vali'nin, 6'nemi geregi Vali Yardimcilan tarafindan imzalanmasini uygun gordiigu diger yazilar. B) VALI YARDIMC1LAR1 TARAFINPAN IMZALANACAK ONAYLAR 1- Valinin onaylayacagi yazilar dismda kalan ve a<?ik9a Kaymakam, birim amiri veya diger yetkiliiere devredilmemis. olan onaylar, 2- Birim Amirleri, Mtidiir Yardimcilan, ube Miidiirleri (Vali tarafindan onaylanir) di mdaki kamu personelinin gorev yerlerinin belirlenmesine veya il icinde yer degistirmelerine ve ge9ici gorevlendirilmelerine iliskin onaylar, 3- Vali'nin onayi dismda kalan personele ilisjcin emeklilik, go'revden?ekilmi sayilma, istifa ve goreve yeniden ba latma islemlerine ili kin onaylar, 4- ll di mdan naklen gelen memurlardan Vali'nin onayi dismda kalanlarin atama ve ge9ici gorevlendirme onaylari ile aday memurlarm asalet tasdiki onaylan, 5- Vali'nin ve Birim Amirlerinin yetkisi di mda kalan il personelinin il di i ge^ici gfirevlendirme ve g6revli izinli onaylari ile ula$im yontemi ve ara9larma ili kin onaylar, 6- Mulki Idare Amirleri ve Birim Amirleri dijindaki turn personelin ve ogrencilerin proje kapsammda sportif, kongre, toplanti v.b. her turlu yurtdi mda "gorevli izinli" onaylan, 7- Vali'nin ve Birim Amirlerinin izin verecekleri di$mda kalan miidur yardimcilan, ube miidurleri ve diger kamu gorevlilerinin gorevli, yilhk, mazeret, ayhksiz v.b. onaylan, 8- Din hizmetleri smifma mensup ve miilakat sonucu gorev yerleri belirlenecek din gorevlilerinin naklen atama onaylan, 9- II Birimlerinde gorevli miidur yardimcisi, ube mudiiru ve dengi unvanh diger personelin bir aya kadar gorevden aynlmalan halinde yerlerine vekaleten gorevlendirilmelerine ilisjdn onaylar ile bunlardan daha ast personele ili kin 1-3 ay arasi vekaleten go'revlendirme onaylari, 10- Olke i9inde diizenlenen kongre, seminer, toplanti v.b. faaliyetlere katilacak Vali'nin ve Birim Amirlerinin onay verecekleri di mda kalan il personelinin il di i go'rev onaylan ile miidur yardimcisi, ube miiddru, bashekim ve uzman doktorlar ile ismen 9agrilmayan diger personele ili kin il 191 gorev onaylan, 11- Sivil hava meydanlan, limanlar ve smir kapilannda guvenligin saglanmasi ile ilgili gorev, yetki ve sorumluluklara ili?kin yazi ma ve onaylar, 12- il genelinde uygulanacak hizmet i9i egitim programlan ve kurs a9ilmasma iliskin onaylar, 13- Il9elerde gorev yapan personelin seminer, toplanti v.b. nedenlerle 5 i gtinunden daha uzun sureli il merkezine 9agrilmalan ve gorevlendirilmelerine ilisjdn onaylar, 14- Birim amirleri di mda kalan personele ili kin ar iv ara tirmasi ve giivenlik sorusturmasi istenmesine ili kin yazilar, 15- Ozliik dosyalan il birimlerinde tutulan il9e personelinin 657/68 madde uyannca derece yukselmesine iliskin onaylar, sayili Kamula tirma Kanununun 15. maddesi geregince yapilacak bilirki^i listelerinin onaylari, 17- Mevzuatmda mutlaka Vali tarafindan imzalanacagi belirtilenlerin di mda kalan idari para cezalan ve miilkiyetin kamuya ge9irilmesine iliskin onaylar, 18- Bir disiplin soru turmasim yurutmek uzere kurumlardan ve Kaymakamhklardan gelen soru turmaci talepleriyle ilgili olarak maarif mufetti5leri ve diger il personelinin go'revlendirilmesine iliskin onaylar, 19- II merkez kuruluslan personeline ait "Hizmeti9i egitim prograrm" onaylan, ^ 17

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Yetki Devri YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Yetki Devri YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU Standart-4 Yayın Tarihi Yetki Devri Revizyon Tarihi Revizyon No 00 Sayfa Sayısı 6 VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. BALYA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

T.C. BALYA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR T.C. BALYA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1-AMAÇ : Bu Yönergenin amacı Balya lığına bağlı hizmet yürütmekte olan kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre; Balya lığı

Detaylı

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ KASIM 2013 - ESKİŞEHİR www.eskisehirdefterdarligi.gov.tr e-mail : eskisehirdef@maliye.gov.tr 1 I- AMAÇ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ

Detaylı

ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMZA YETKİLERİ HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMZA YETKİLERİ HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMZA YETKİLERİ HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- Bu iç imza yetkileri yönergesi ile Isparta

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ TC AKSARAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖZEL 21/02/2013 T.C AKSARAY VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Aksaray 21/02/2013 İş bu imza yetkileri Yönergesi, 05/10/2012 tarih

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

GÖNEN KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GENEL ESASLAR

GÖNEN KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GENEL ESASLAR GÖNEN KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1-AMAÇ: Bu yönergenin amacı, Gönen Kaymakamlığına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevlerin Kaymakam veya

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (2015/1)

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (2015/1) T.C. GÖLPAZARI KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (2015/1) GÖLPAZARI KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1 - Bu yönergede amaç; ilçede görülen kamu hizmetlerinin

Detaylı

TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Tirebolu Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum, kuruluş ve birimlerde Kaymakam

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ

T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Müdür adına (Müdür a.) imza

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve İLKELER AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi nin görev ve sorumluluğu altında bulunan

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 15.03.2012 www.karkamis.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1-AMAÇ 2-KAPSAM 3-HUKUKİ DAYANAK 4-TANIMLAR 5-İMZAYA YETKİLİLER 6-İLKELER, SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler 09.12.2010 tarih ve 2010/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ( tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ( tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (22.12.2011 tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönergenin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetkililer, İlkeler, Yöntemler ve Sorumluluk

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetkililer, İlkeler, Yöntemler ve Sorumluluk ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetkililer, İlkeler, Yöntemler ve Sorumluluk Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi'nde

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ 02 Haziran 2011 GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 15.12.2014 T.C GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I AMAÇ: Bu Yönergenin amacı, Gölova Kaymakamlığına bağlı olarak

Detaylı

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1 AMAÇ : Bu yönergenin amacı; Üsküdar Kaymakamlığında imzaya yetkili görevlileri belirlemek kamusal görevlerin hukuka ve mevzuata

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 18 Nisan 2012 tarih ve 2012/5-2 nolu Toplantısında onaylanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar,Yetkililer, İlkeler, Yöntemler ve Sorumluluk

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar,Yetkililer, İlkeler, Yöntemler ve Sorumluluk SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar,Yetkililer, İlkeler, Yöntemler ve Sorumluluk Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sinop Üniversitesi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2010 ANKARA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 7- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE Ek-1 No DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT DEVRİNİN DAYANAĞI DEVRİNDE NİN KONUSU Tarafından Yapılan Yetki Devirleri 1 liği İmza Yetkileri Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya uygulama talimatını

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, hizmet ve işlemlerde kalite, sürat ve verimliliği artırmak amacıyla mevzuatla Başkana verilen imza yetkisinin bir kısmının

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ: Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ İMZA YETKİLERİ

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ İMZA YETKİLERİ T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ İMZA YETKİLERİ ve YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ OCAK-2013-1 - İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA Genel Esaslar 3 Madde 1 - Amaç 3 Madde 2 - Kapsam 3 Madde 3 - Hukuki Dayanak 3 Madde 4 - Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I-AMAÇ... 1 II-KAPSAM 1 III- HUKUKİ DAYANAKLAR...... 1 IV-TANIMLAR 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 İLKELER, SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR OSMANİYE DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I. AMAÇ 1-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer Kanunlarla verilen görevlerin, Defterdar veya Defterdar adına belirli iş

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SAMSUN DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

SAMSUN DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ SAMSUN DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ 2015 İÇİNDEKİLER SAYFA 1- AMAÇ 1 2- KAPSAM 1 3- YASAL DAYANAK 1 4- TANIMLAR 2 5- RESMİ YAZILARI İMZAYA YETKİLİLER 2 6- İLKELER, USULLER VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sultangazi Belediye Başkanlığında Başkan adına

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

T.C. ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR T.C. ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu yönergenin amacı, İlimiz Defterdarlığına 178 sayılı KHK ve diğer kanunlar, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge

Detaylı

T.C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

T.C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına T.C. G Ü LN A R K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 42036436-010.04-E.783 26/11/2015 Konu : İmza Yetkileri Yönergesi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 25/11/2015 tarihli "Gülnar Kaymakamlığı

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I-AMAÇ... 1 II-KAPSAM 1 III- HUKUKİ DAYANAKLAR...... 1 IV-TANIMLAR 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 İLKELER, SORUMLULUKLAR

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. 2012» l BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. 2012» l BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2012» l BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I- AMAÇ Çaycuma Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum, kuruluş ve birimlerde 5442 sayılı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ŞUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - H A L İ L İ Y E Ş A N L I U R F A

Detaylı

YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ C) YETKİ DEVRİNDEKİ İLKE VE ESASLAR İLE ORTAK HÜKÜMLER :

YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ C) YETKİ DEVRİNDEKİ İLKE VE ESASLAR İLE ORTAK HÜKÜMLER : YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ A) AMAÇ : Bu yönerge ile; Yozgat Defterdarlığına çeşitli Kanunlarla verilen görevlerin Defterdar ve Defterdar Adına belirli bir iş bölümü halinde

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE İLKELER I. AMAÇ Madde 1 - Bu yönergenin amacı; TED Üniversitesi tarafından yürütülen hizmetlerde ve yapılan işlemlerde,

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Amaç 1 2. Kapsam.. 1 3. Yasal Dayanak. 1 4. Tanımlar. 1

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR... 4 1. Amaç.. 4 2. Kapsam.. 4 3. Yasal Dayanak. 4 4. Tanımlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. ERGENE KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ERGENE KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ERGENE KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ OCAK 2014 T.C. ERGENE KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, YETKİLİLER, GENEL ESASLAR AMAÇ : Madde 1- Bu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen

Detaylı

T.C. SAKARYA İLİ ERENLER BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAKARYA İLİ ERENLER BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. SAKARYA İLİ ERENLER BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 11.11.2011 www.sakarya-erenler.bel.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR. 1 I. AMAÇ. 1 II. KAPSAM.. 1 III.

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Rektörlük Makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM..1 GENEL ESASLAR.....1 I. AMAÇ........1 II. KAPSAM............1 III. HUKUKİ DAYANAK.........1

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. DARENDE KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2014/2 OCAK-2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I- AMAÇ : Darende Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum, kuruluş ve birimlerde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı