Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ÒTeknolojide yaþanan geliþmelere paralel olarak büyüyen inþaat ve sanayi sektöründe her geçen gün daha kompleks, daha büyük, konforlu, enerji verimliliði yüksek, çevre dostu üretim ve yaþam alanlarý tesis edilmektedir. Yaþayan bir organizmaya dönüþen bu tür yapýlarda gerek konfor, gerekse üretim talep ve gereksinimleri ile açýða çýkan kontrol, izleme ve denetim ihtiyacý gün geçtikçe artmaktadýr. Kuruluþunda bu bilinçle yola çýkan On Otomasyon dünyada yaþanan globalleþme sonucu, uzmanlaþma ve en iyiyi ortaya koyma gerekliliðini tüm iþlerinde yansýtmayý hedeflemektedir. Bu doðrultuda kollektif akýl ile yeteneklerin birleþtirilmesini saðlayan bir þirket kültürü oluþturmayý kendine yol olarak seçmiþtir. Firmanýn temel ilkelerine inanan, ama baþka alanlarda da kavrayýþlý ve esnek bir zihinsel yapýya sahip, kendine güvenen, sahip olunan zenginliðin bilgi olduðunu bilen, bilgiyi toplayan, kullanan, geliþtiren, paylaþan, kollektif akýl ile bilgiyi çoðaltan, bilginin deðerini artýran ve hedef olarak bunu ilke edinen insanlarla giderek daha geniþ bir kadro kurmaktýr. In parallel with the developments in technology, more complex, comfortable, high energy efficiency, environmentally friendly and bigger facilities have been built in growing construction sector. At these kind of facilities, which are transforming to a living organisms, the necessity for control, monitoring and audit in terms of maintaining the comfort and production demands have been increased day by day. In the period since our foundation, we have always aimed to reflect specializing and to do best in all our projects as a result of globalization. In this direction, the method we implement as our companyôs culture is to unite the skill and the collective mind. In the system we targeted, knowledge is the focal point. Knowledge must be up-to-date, growing, reliable. In order to reach this knowledge, as ON Otomasyon we do always keep following the latest developments in HVAC sector. Our main target is to make contribution to the growth of our country in a manner that we bring our knowledge, workforce together in our projects. Hedeflenen sistemin odaðýnda bilgi vardýr. Bu bilgi en iyi, en güncel, en büyüyen, en doðru olan olmalýdýr. Bu bilgiye ulaþmak için On Otomasyon ýsýtma, soðutma, havalandýrma ve kontrol endüstrilerinde dünyada olan geliþmeleri takip edecektir. Bu geliþmeler ile yenilediði bilgi birikimini, iþgücüyle birleþtirerek ortaya koyduðu proje ve hizmetleri vasýtasý ile ülkenin kalkýnmasýna katký koymak hedefi olacaktýr.ò

4 2006 yýlý Ocak ayýnda kurulan On Otomasyon Sistemleri mekanik tesisat ve ilaç sektöründe faaliyet göstermekte ve hizmet üretmektedir. On Otomasyon; Otomatik Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri Validasyon ve Ýzleme Sistemleri ana çalýþma alanlarýnda; tasarým, danýþmanlýk, projelendirme, malzeme temini, devreye alma, validasyon, dokumantasyon, montaj, servis ve bakým hizmetleri ile faaliyet alanýndaki teknolojik ürün ve sistemleri müþterilerine sunmaktadýr. On Otomasyon Sistemleri, which was founded in January 2006, has been acting and providing services in both pharmaceutical sector and mechanical installation sector. On Otomasyon does not only provide services of design, consulting, commissioning, validation services, documentation, installation and maintenance but also supply products and systems in the following core areas; Automatic Control and Building Management Systems Validation and Monitoring Systems FÝRMA ADI /COMPANY NAME ADRES / ADDRESS TELEFON / TELEPHONE FAKS / FAXIMILE E-POSTA / FAALÝYET KONUSU TYPE OF BUSINESS KURULUÞ / INCORPORATION YÖNETÝM KADROSU / MANAGEMENT Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Board Yönetim Kurulu Üyesi / Member of Board Teknik Servis Koord. / Tech. Serv. Coord. ÇALIÞILAN BANKA CORPORATE BANK SÝGORTA ÞÝRKETÝ / INSURANCE COMPANY ÜYELÝKLER / AFFILIATIONS On Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti. Eyüp Sultan Mah. Baþkent Sk. No: 6 Sancaktepe Ýstanbul Tel: pbx Fax: Otomatik Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri, Validasyon ve Ýzleme Sistemleri Tasarým, danýþmanlýk, projelendirme, malzeme temini, devreye alma, validasyon, dökümantasyon, montaj, servis-bakým. Automatic Control and Building Management Systems, Validation and Monitoring Systems Design, engineering, supplying equipment, supervising, test& commissioning, start-up, training validastion and documentation, contracting, after sales services, repair, maintenance. 2006/Ýstanbul Ýsmail TURANLI Artuð FENERCÝOÐLU Utku UHLA TEB Altýyol Þubesi Acc: USD Swift: TEBUTRIS TR AKBANK Hasanpaþa Þubesi Acc: USD Swift: AKBKTRIS TR Ergo Ýsviçre Sigorta Ergo Ýsviçre Insurance Makina Mühendisleri Odasý Türk Tesisat Mühendisleri Derneði ISA Mechanical Engineers Foundation Turkish Society of HVAC&Sanitary Engineers International Society of Automation

5 TASARIM ve PROJELENDÝRME Uzman mühendis kadromuzla, güncel hesap ve tasarým yazýlýmlarý desteðiyle, yapýlarda kurulmasý tasarlanan otomatik kontrol ve bina yönetim sistemlerini, müþterilerimizin ihtiyaçlarýna göre projelendirmekteyiz. MALZEME TEMÝNÝ On Otomasyon, otomatik kontrol ve bina yönetim sistem ekipmanlarý ve izleme sistem ekipmanlarýný ülkemizde temsilciliðini yaptýðý ve konusunda üstün teknolojiye sahip uluslararasý firmalardan saðlamaktadýr. Bunun yaný sýra güncel stok politikamýz sayesinde hýzlý yedek parça ve malzeme temini hizmeti verebilmekteyiz. SÜPERVÝZÖRLÜK On Otomasyon olarak satýþýný yaptýðýmýz otomatik kontrol, bina yönetim sistemi ve izleme sistemi sistem ekipmanlarýnýn montajýna yönelik süpervizyon hizmetini vermekteyiz. UYGULAMA ve MONTAJ Malzemesini temin ettiðimiz ve uzmanlýk gerektiren sistemlerin anahtar teslim kurulumunu gerçekleþtirmekteyiz. DEVREYE ALMA Montajý yapýlan otomatik kontrol, bina yönetim ve izleme sistemleri; On Otomasyon mühendisleri tarafýndan devreye alma, test prosedürleri uygulanarak kablo ve fonksiyon testleri gerçekleþtirilir ve sistemler çalýþýr halde kullanýcýya teslim edilir. VALÝDASYON Ýlaç sektörü HVAC otomasyon ve izleme sistemleri için test ve validasyon iþlemlerini GAMP 4.0 yönteminde belirtilen metodolojiye göre gerçekleþtirmekteyiz. DOKÜMANTASYON Devreye aldýðýmýz tüm sistemler için, baþlangýcýndan sonuna kadar tüm aþamalarda (tasarým, montaj, test, devreye alma) ürettiðimiz mühendislik hizmetlerinin dokümantasyonu güncel olarak hazýrlanýr ve kullanýcýya teslim edilir. SERVÝS-BAKIM Yapýlarda kurulmuþ olan otomatik kontrol, bina yönetim ve izleme sistemleri sistem ekipmanlarýnýn uzun yýllar maksadýna uygun, verimli bir þekilde ve aksamadan çalýþýlabilmesi için, teknik servis ve kontrata baðlý periyodik bakým hizmeti vermekteyiz. DESIGN&PROJECT We project automatic control and building management systems for the constructions with our specialist engineers by the support of relevant software and package programs and design according to the clients needs in parallel with the international standarts. MATERIAL SUPPLY As On Otomasyon, we supply automatic controls and BMS equipments,monitoring system equipment, based on the exclusive representation and distributor from well-known companies which have the high-tech products.furthermore, we are able to supply the spare parts and materials very quickly due to our current stock policy. SUPERVISORY As On Otomasyon we provide supervisory service for the installation of automatic control and BMS, monitoring systems that we supply. APPLICATION AND INSTALLATION We are able to realize turnkey project for the areas/products within our scope of work and speciality. COMMISSIONING Automatic control and BMS and monitoring systems are commissioned by On Otomasyon engineers through the relevant tests such as wiring and functional test procedures and the systems are delivered in state of running to the clients. VALIDATION We carry out the test and validation processes for HVAC automation and monitoring systems in pharmaceutical sector according to the methodology specified by GAMP4.0 regulation. DOCUMENTATION We prepare and deliver to the clients the Óas-builtÒ documentations of engineering services at all stages (design, installation, test and commissioning) from the beginning to the start-up for the systems we commission. TECHNICAL SERVICE & CONTRACTUAL MAINTENANCE Periodically inspection and maintenance service are carried out by us on the basis of contracted maintenance for the equipments of automatic control, building management and monitoring systems to ensure the established systems working continously and efficiently.

6 Biz bina otomasyonu çözümleri saðlayýcýsýyýz. Ýnsanlarýn daha rahat, güvenli ve verimli çalýþmalarýný saðlayan bina kontrol sistemleri tasarlýyor, kuruyor ve destekliyoruz. Çözümlerimiz; HVAC Otomasyonu Oda Kontrol Sistemleri Aydýnlatma Otomasyonu Sistemleri Kartlý Geçiþ ve Güvenlik Sistemleri Yangýn Algýlama & Alarm Sistemleri We are providers for building automation solutions. We design, install and support building control systems which provide more comfortable, safer and more effective working for everyone. Our solutions: HVAC Automations Room Control Systems Lighting Control Systems Card Access and Security Systems Fire Detection & Alarm Systems

7 Entegre Bina Otomasyon Çözümleri Esnek teknolojimiz þirketinizin her noktasýnda ýsýtma, soðutma, güvenlik, izleme, havalandýrma, yangýn ve duman kontrolü ve aydýnlatmayý ayný kaynaktan yönetmeyi saðlar. Bu yaklaþým, eðitim ve bakým masraflarýný azaltýr, enerji tasarrufunu artýrýr, tesise yönelik ve finansal birçok veriyi bir araya getiri ve paylaþýr. Bu da binanýzý daha karlý bir þekilde yönetmenizi saðlar. Integrated Building Automation Solutions Our flexible technology lets you to manage heating, cooling, security, monitoring, air-conditioning, fire and smoke detections and lighting of every point of your company from the same source. This approach decreases your training and maintenance costs, increases your energy savings, and bunch together and even share a lot of data regarding to the facility and finance. This process lets you to manage your building more profitable.

8 HER DİLİ KONUŞUYORUZ Açık yapı iskeleti ile, tesisin tüm sistemleri birleştirilerek çoklu çalışabilen IP ağı oluşturulur. Bu sayede, herhangi bir IP bağlantısı olan ürün bu ağa bağlanarak çalıştırılabilir. Yönet-Herhangi bir web tarayıcısından bağlanarak istediğiniz yerden istendiğiniz anda gerçek zamanlı olarak binanızın otomasyonunu, enerji kullanımını, güvenliğinizi ve operasyonel sistemlerinizi yönetebilirsiniz. Entegre- Üreticisi veya iletişim protokolü ne olursa olsun her ürünü ve araç gereçlerinizi birlikte çalışabilir şekilde entegre ederek kompleks sistemlerden kaçınabilmenize olanak tanır. Modbus LonWorks KNX EIB, IP BACnet MS/TP, IP M-bus Ethernet TCP/IP

9 1936 yýlýndan bu yana ýsýtma, soðutma, hava þartlandýrma sistemleri ve endüstriyel proses uygulamalarý için otomatik kontrol konusunda AvrupaÔnýn sayýlý üreticilerinden biri olarak kabul edilen Controlli, Aðustos 2011 itibari ile teknoloji ve kalitesini On Otomasyon bilgi birikimi ve tecrübesiyle birlikte Türkiye pazarýna sunmaktadýr. Yerel ve uluslararasý standartlara (PED, EN ISO 9001, CE) uygun olan ControlliÔnin 1300Ôün üzerindeki farklý ürün gamýnda saha ekipmanlarý (sensörler, transmitterler, vana gövdeleri, sürücüler), kontrol panelleri, DDC üniteler, izleme ve yönetim sistemleri gibi ürünler yer almaktadýr. As of August 2011, Controlli which is acknowledged as having been one of EuropeÔs well-known and respected manufacturers in the fields of heating, cooling, air-conditioning and industrial process since 1936, presenting itôs technology and quality together with On Otomasyon s knowledge and experience to Turkish Market. Controlli has over 1300 products in it s range such as, cover site equipments (sensors, transmitters, valves and actuators), control panels, DDC units, monitoring and management systems; which are in compliance with local and international standards (PED, EN ISO 9001, CE). 1936

10 On Otomasyon, sunduðu bina izleme ve yönetim sistemlerini; proje yönetimi, sistem analizi/bilgi transferi, cgmp uygunluk hizmetleri, validasyon, dokümantasyon hizmetleri ile birleþtirilerek ilaç sektöründe paket çözümler sunmaktadýr. Validasyonlu Ýzleme, Kayýt ve Yönetim Sistemleri olarak hizmet verdiðimiz uygulamalar; HVAC Sistemleri Kontrol ve Ýzleme Depo Ýzleme Sistemleri Stabilite Odalarý Ýzleme Sistemleri Soðuk Oda, Buzdolabý ve Derin Dondurucu Ýzleme Sistemleri Laboratuvar Ýzleme Sistemleri Kalibrasyon Laboratuvarlarý Ýzleme Sistemleri Temiz Oda Ýzleme Sistemleri On Otomasyon provides package solutions in pharmaceutical sector by combining Project management, system analysis/data transfer, cgmp compliance services, validation, documentation services with building management and monitoring systems. Applications we offer as validated monitoring, recording and management systems; HVAC Monitoring and Management Systems Pharmaceutical Warehouse Monitoring Systems Stability Room Monitoring Systems Cold Room, Refrigerator and Freezer Monitoring Systems Pharmaceutical Laboratory Monitoring Systems Calibration Laboratory Monitoring Systems Clean Room Monitoring Systems

11 Referanslar CROWNE PLAZA OTELÝ ÜLKER FB ARENA SPOR KOMPLEKSÝ ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRENCÝ MERKEZÝ HSBC GENEL MÜDÜRLÜK AKBANK BANKACILIK MERKEZÝ GEBZE CENTER AVM BANK ASYA OPERASYON BÝNASI BANK ASYA GENEL MÜDÜRLÜK CEVAHÝR KAVACIK ÝÞ MERKEZÝ TÝTANÝC BAYRAMPAÞA OTELÝ ISPARTA OTELÝ TORÝUM AVM KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ BATI KAMPÜSÜ LEVENT LOFT RESÝDENCE GENMAK ÝÞ MERKEZÝ FULYA TERRACE RESÝDENCE TRIPOLI INTERNATIONAL CONGRESS HALL CÝNER HOLDÝNG HABERTÜRK GAZETECÝLÝK VE MATBAACILIK TESÝSLERÝ STAR CÝTY AVM IYAÞ PARK AVM BARCLAYS CAPITAL BANK CÝNER HOLDÝNG HABERTÜRK TV YAYIN BÝNASI NEOMARÝN PENDÝK AVM KORUPARK AVM AKBANK ARÞÝV BÝNASI 7. CONTINENT RESIDENCE VE AVM TÝTANÝC PORT OTEL BURSA GEBZE GEBZE ISPARTA LÝBYA ADANA-ÝZMÝR ISPARTA MOSKOVA / RUSYA BURSA SÝLÝVRÝ KAZAKÝSTAN

12 THE PEAK OTEL LEVNÝ OTEL ÖZEL FARABÝ HASTANESÝ ÖZEL AVRUPA HASTANESÝ ÖZEL ESKÝÞEHÝR SAKARYA HASTANESÝ ÖZEL BSK KÜTAHYA ANADOLU HASTANESÝ ÖZEL AN-DEVA YILDIZ HASTANESÝ KUÞ GRÝBÝ TEÞHÝS LABORATUVARLARI ÞAP ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ EVYAP A.Þ. TUZLA ÜRETÝM TESÝSÝ ISTRANCA SÜT ÜRÜNLERÝ ECZACIBAÞI SAÐLIK ÜRÜNLERÝ FABRÝKA DEPO ÝZLEME SÝSTEMÝ ECZACIBAÞI ZENTÝVA LABORATUVAR ÝZLEME SÝSTEMÝ 212 AVM SÝNEMALAR DPC FÝTNESS MERKEZÝ DERÝÞ KONUT PROJESÝ Ý.E. ULAGAY ÝLAÇ FABRÝKASI EVYAP A.Þ. KÝRAZLIYALI ÝSKELESÝ STARGATE KONUTLARI SELÇUKLU KULESÝ KAYSERÝ KARDÝYOLOJÝ MERKEZÝ BAHÇEÞEHÝR PRESTÝGE MALL AVM PARKWAY AVM CELAL AÐA KONAÐI HOTEL ALTINSARAY OTELÝ MALTEPE BUTÝK OTELÝ KONYA KAYSERÝ ESKÝÞEHÝR KÜTAHYA ANTALYA ANKARA / /ÝZMÝR ANKARA TUZLA TUZLA LÜLEBURGAZ/KIRKLARELÝ TUZLA KOCAELÝ KONYA KAYSERÝ KAYSERÝ

13

14

15 Harita Eyüp Sultan Mah. Baþkent Sk. No: 6 Sancaktepe Ýstanbul Tel: pbx Fax: Web

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru Sasel Elektromekanik Genel Müdürlük / Headquarters Office ODTÜ Teknokent -Met Alaný (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi) Eskiþehir Yolu 9. Km. A-1 Blok No:280 06520 Çankaya-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312)

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

Unique Solutions For Industries

Unique Solutions For Industries Unique Solutions For Industries SECTech Endüstriyel A.Ş. Su Soğutma Sistemleri, Pompa İstasyonları, Yardımcı Üniteler, Kondenserler, Eşanjörler, Kapalı Çevrim Su Soğutma Sistemleri, Buhar ve Gaz Turbin

Detaylı

FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company

FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company FÝRMAMIZ HAKKINDA About Our Company TANITIM Presentation MÝSYON VE VÝZYON Mission and Vision ORGANÝZASYON ÞEMASI Organization Chart BELGELERÝMÝZ Our Certificates KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ SERTÝFÝKASI Certificate

Detaylı

Yatýrýmlarýnýz... Hayata Geçiyor... Are becoming real... Your investments... TSKBGD For years, the only thing that we cannot valuate is your trust... Mission Determining the value of the real estates in

Detaylı

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering...

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... İçindekiler / index 1 Biz / We are 2-3 Taahhüt Hizmetlerimiz / Our Commitment Services

Detaylı

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting MİSYON Işık Hayattır tezine odaklanmış bir çalışma ekibiyle; özgün, yüksek teknoloji içeren, enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sistemleri tasarlamak ve üretmek, üretilen bu seçkin aydınlatma

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

enerji sektöründe Başarı ile dolu 18 Yıl 18 successful Years in energy sector

enerji sektöründe Başarı ile dolu 18 Yıl 18 successful Years in energy sector LOW VOLTAGE SOLUTIONS 2013 / 2014 ALÇAK GERİLİM ÇÖZÜMLERİ Vekmar Elektrik, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarının her aşamasına entegre ederek, kendisini sürekli yenileyen ve müşterilerine hep

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

PROEL-TA MÜHENDÝSLÝK ELEKTRÝK VE MEKANÝK MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YAS I

PROEL-TA MÜHENDÝSLÝK ELEKTRÝK VE MEKANÝK MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YAS I PROEL-TA MÜHENDÝSLÝK ELEKTRÝK VE MEKANÝK MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ ITIM N A T YAS I S O D CONTENTS SAYFA / PAGE KAPAK / COVER ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS TANITIM / PRESENTATION UYGULAMALARIMIZ / PROFESSIONS REFERANSLARIMIZ

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

Enerji Sektöründe Başarı ile Dolu 17 Yıl 17 SUCCESSFUL YEARS IN ENERGY SECTOR

Enerji Sektöründe Başarı ile Dolu 17 Yıl 17 SUCCESSFUL YEARS IN ENERGY SECTOR LOW VOLTAGE SOLUTIONS ALÇAK GERİLİM ÇÖZÜMLERİ VEKMAR ELECTRIC 2011 / 2012 Vekmar Elektrik, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çalışmalarının her aşamasına entegre ederek, kendisini sürekli yenileyen ve

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

SAS I TANIYIN? WHO IS SAS?

SAS I TANIYIN? WHO IS SAS? RETRO COPERTINA SAS I TANIYIN? WHO IS SAS? WHO IS SAS? SAS Sterilizasyon Servisleri A.Ş ( SAS ) is a Turkish operator active in offering surgical instruments sterilization services to Public and Private

Detaylı

Ývedik O.S.B. Aðaç Ýþleri Yapý Kooperatifi 21.Cadde 524.Sokak No:13 Ývedik-Yenimahalle / ANKARA -TÜRKÝYE Tel : +90 0312 394 64 08 (pbx) Fax : +90 0312 394 64 82 E-mail : info@mupapano.com.tr Web : www.mupapano.com.tr

Detaylı

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr

komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. A.fi. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent 34416 stanbul / TURKEY Tel:+90 (212) 280

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve çevreye duyarlý çözümler sunmaktýr. 01 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS

İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS 02 04 05 07 11 13 BMD Solar Hakkında About BMD Solar Mühendislik Sertifika Certificates / Engineering Ürün Sertifika Certificate Product Amorf Silikon Amorphous Silicon Bina

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

GÜÇ. DENEYİM. KAPASİTE... STRENGTH. EXPERIENCE. CAPACITY.

GÜÇ. DENEYİM. KAPASİTE... STRENGTH. EXPERIENCE. CAPACITY. GÜÇ. DENEYİM. KAPASİTE... STRENGTH. EXPERIENCE. CAPACITY. 20 YILLIK BALKAR MÜHENDİSLİK TECRÜBESİ İLE WITH 20 YEARS EXPERIENCE OF BALKAR ENGINEERING TSteel, 2007 yılında ülke kalkınmasının temel taşı

Detaylı

LEDECA, Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ne ait tescilli bir markadır. LEDECA is a trademark of the Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

LEDECA, Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ne ait tescilli bir markadır. LEDECA is a trademark of the Apron Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. WHOWEARE BİZKİMİZ WE ANALYSE We understand your business demands ANALİZ EDERİZ Sizi dinler, ihtiyaçlarınızı anlarız WE DESIGN We focus on solution with knowledge and experiences TASARLARIZ En uygun projeyi

Detaylı

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HYDRAULIC CYLINDER VALVE CRANKSHAFTS STEERING & SUSPENSION

Detaylı