SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/108 Ref: 4/108

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 27.04.2011 Sayı: 2011/108 Ref: 4/108"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/108 Ref: 4/108 Konu: FATURANIN GARANTĐ BELGESĐ OLARAK KABUL EDĐLMEYECEĞĐ, GARANTĐ KAPSAMINDAKĐ MALLARIN TAMĐR SÜRELERĐ HAKKINDA VE GARANTĐ BELGESĐ KONUSUNDA DĐĞER DÜZENLEMELERĐ ĐÇEREN SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; - Fatura garanti belgesi yerine kullanılamayacaktır. Ancak, servis istasyonlarında yapılan parça değişimi ve onarım sonucunda verilen fatura yönetmeliğin ilgili maddelerindeki garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçebilecektir. - Malların tamir süresi yönetmelik ekinde yer verilen süreleri aşamayacaktır. Bu sürelere bakıldığında binek oto, kamyonet ve traktörler için 30 gün, bunlarında dışında kalan mallar için 20 gün olduğu görülmektedir. - Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. - Ekli listede yer alan mallar için genel müdürlük onayı olmayan garanti belgeleri geçersiz olacaktır. Saygılarımızla, DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. EK: Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1

2 24 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELĐK GARANTĐ BELGESĐ UYGULAMA ESASLARINA DAĐR YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 14/6/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. k) Đş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 Đmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir. Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 9 Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır. Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. Đhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 1

3 MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 18 Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. EK SAYILI TÜKETĐCĐNĐN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞĐNCE GARANTĐ BELGESĐ ĐLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LĐSTESĐ SEKTÖR/ÜRÜN GARANTĐ SÜRESĐ AZAMĐ TAMĐR SÜRESĐ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ 1.1 KĐŞĐSEL KULLANIM CĐHAZLARI TANSĐYON ALETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ KAN DEĞERĐ ÖLÇEN CĐHAZLAR 20 ĐŞ GÜNÜ ĐŞĐTME CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ KONUŞMA CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ ATEŞ ÖLÇEN CĐHAZLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERĐ ELEKTRONĐK GÖĞÜS POMPALARI 20 ĐŞ GÜNÜ BĐBERON ISITICILARI 20 ĐŞ GÜNÜ BĐBERON STERĐLĐZATÖRLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ MAMA HAZIRLAMA SETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 20 ĐŞ GÜNÜ MAMA SANDALYELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 1.3 MASAJ ALET VE CĐHAZLARI MASAJ ALETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ MASAJ KEMERLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ MASAJ KOLTUKLARI 20 ĐŞ GÜNÜ MASAJ YATAKLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 1.4 BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE AĐT CĐHAZLAR TEKERLEKLĐ SANDALYELER 20 ĐŞ GÜNÜ ENGELLĐLER ĐÇĐN AKÜLÜ ARAÇLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 2 GÖZLÜKLER 2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CĐHAZLARI 3.1 KLĐMALAR 20 ĐŞ GÜNÜ 3.2 ISI POMPALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 3.3 FAN KOĐLLER 20 ĐŞ GÜNÜ 3.4 BRÜLÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ 3.5 BUHAR KAZANLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 3.6 KALORĐFER KAZANLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 3.7 KAT KALORĐFERLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 3.8 KOMBĐLER 20 ĐŞ GÜNÜ 3.9 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 3.10 GAZYAĞLI SOBALAR 20 ĐŞ GÜNÜ 3.11 KATI YAKIT SOBALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 3.12 ELEKTRĐKLĐ ODA ISITICILARI 20 ĐŞ GÜNÜ 3.13 ŞOFBENLER 20 ĐŞ GÜNÜ 3.14 TERMOSĐFONLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 3.15 PENCERE TĐPĐ FANLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 3.16 VANTĐLATÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ 3.17 DAVLUMBAZLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 3.18 ASPĐRATÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ 2

4 3.19 FANLI ELBĐSE KURUTUCULAR 20 ĐŞ GÜNÜ 3.20 HAVA NEMLENDĐRĐCĐLER 20 ĐŞ GÜNÜ 4 SIHHĐ TESĐSAT ALET VE CĐHAZLARI 4.1 HĐDROFORLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 4.2 SU ARITMA CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 4.3 MOTORLU SU POMPALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 4.4 VANALAR 20 ĐŞ GÜNÜ 4.5 BATARYALAR (SIHHĐ TESĐSAT) 20 ĐŞ GÜNÜ 4.6 SENSÖRLÜ MUSLUK APARALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 4.7 REZERVUARLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 4.9 LAVABOLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 4.10 KLOZETLER 20 ĐŞ GÜNÜ 4.11 EVĐYELER 20 ĐŞ GÜNÜ 5 TAŞINABĐLĐR ELEKTRĐKLĐ EL ALETLERĐ 5.1 TESTERE MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 5.2 POLĐSAJ MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 5.3 MATKAPLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 5.4 LEHĐM TABANCALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 5.5 VĐDALAMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 5.6 ZIMPARA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 6 MOTORLAR 6.1 ELEKTRĐK MOTORLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 6.2 ĐÇTEN YANMALI MOTORLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 6.3 DIŞTAN TAKMALI DENĐZ MOTORLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 7 GÜNEŞ ENERJĐSĐ ISITMA ALET VE CĐHAZLARI 7.1 GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 7.2 GÜNEŞ ENERJĐSĐ SU DEPOLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 7.3 GÜNEŞ ENERJĐSĐ PAKET SĐSTEMLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 8 ELEKTRONĐK, TELEKOMÜNĐKASYON ALET VE CĐHAZLARI 8.1 TELEKOMÜNĐKASYON ALET VE CĐHAZLARI SABĐT HATLI TELEFONLAR 20 ĐŞ GÜNÜ CEP TELEFONLARI 20 ĐŞ GÜNÜ UYDU TELEFONLARI 20 ĐŞ GÜNÜ MODEMLER 20 ĐŞ GÜNÜ FAKSLAR 20 ĐŞ GÜNÜ ARAÇ ĐÇĐ KONUŞMA KĐTLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 8.2 BĐLGĐSAYAR VE ÇEVRE BĐRĐMLERĐ BĐLGĐSAYARLAR 20 ĐŞ GÜNÜ MAUSE 20 ĐŞ GÜNÜ MONĐTÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ YAZICILAR 20 ĐŞ GÜNÜ TARAYICILAR (SCANNER) 20 ĐŞ GÜNÜ SES KAYIT CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ KLAVYELER 20 ĐŞ GÜNÜ HARĐCĐ DĐSK ÜNĐTELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ PC KAMERALAR (WEBCAM) 20 ĐŞ GÜNÜ OYUN KONSOLLARI 20 ĐŞ GÜNÜ ĐŞLEMCĐLER 20 ĐŞ GÜNÜ KART OKUYUCULAR 20 ĐŞ GÜNÜ AĞ GÜVENLĐK CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ HARD DISKLER 20 ĐŞ GÜNÜ ANAKARTLAR 20 ĐŞ GÜNÜ KĐTAP OKUYUCULAR 20 ĐŞ GÜNÜ 8.3 GÜVENLĐK VE ALARM SĐSTEMLERĐ GÜVENLĐK AMAÇLI KAMERALAR 20 ĐŞ GÜNÜ GÜVENLĐK AMAÇLI MONĐTÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ GÜVENLĐK AMAÇLI KAYIT CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ ALARM CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ EV ĐÇĐ DĐNLEME VE ĐZLEME CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ EV VE BENZERĐ YERLERDE KULLANILAN 8.4 ELEKTRONĐK CĐHAZLAR TELEVĐZYONLAR 20 ĐŞ GÜNÜ PĐKAP-PLAK ÇALARLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 3

5 8.4.3 MÜZĐK SETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ RADYOLAR 20 ĐŞ GÜNÜ SES KAYDEDĐCĐ VE OYNATICI CĐHAZLAR(CD,DVD,VCD) 20 ĐŞ GÜNÜ MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4) 20 ĐŞ GÜNÜ EV SĐNEMA SĐSTEMLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ AMLĐFĐKATÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ HOPARLÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ KULAKLIKLAR 20 ĐŞ GÜNÜ DATABANKLAR 20 ĐŞ GÜNÜ ELEKTRONĐK SÖZLÜKLER 20 ĐŞ GÜNÜ SAAT 20 ĐŞ GÜNÜ PROJEKSĐYON CĐHAZLARI HESAP MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ELEKTRONĐK PARA KASALARI 20 ĐŞ GÜNÜ UYDU ALICILARI (RECEĐVER) 20 ĐŞ GÜNÜ 8.5 UYDU YARDIMI ĐLE KONUM BELĐRLEME CĐHAZLARI GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 8.6 FOTOĞRAF MAKĐNELERĐ VE KAMERALAR KAMERALAR 20 ĐŞ GÜNÜ FOTOĞRAF MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 9 ELEKTRĐKLĐ ALET VE CĐHAZLAR 9.1 JENERATÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ 9.2 AKÜMÜLATÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ 9.3 KESĐNTĐSĐZ GÜÇ KAYNAKLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (ĐNVERTÖR) 20 ĐŞ GÜNÜ 9.5 REGÜLATÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ 10 TAŞITLAR KM. 30 ĐŞ GÜNÜ 10.1 BĐNEK OTOMOBĐLLER KM. 30 ĐŞ GÜNÜ 10.2 KAMYONETLER SAAT 30 ĐŞ GÜNÜ 10.3 TRAKTÖRLER KM. 20 ĐŞ GÜNÜ 10.4 MOTOSĐKLETLER 10.5 DENĐZ MOTOSĐKLETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 10.6 KAR MOTOSĐKLETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 10.7 BĐSĐKLETLER 20 ĐŞ GÜNÜ 10.8 KARAVANLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 10.9 OTOMOBĐL YEDEK PARÇALARI ARAÇ LASTĐKLERĐ 1,6 20 ĐŞ GÜNÜ 4

6 mm DĐŞ DERĐNLĐĞ Đ FARLAR 20 ĐŞ GÜNÜ GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER 20 ĐŞ GÜNÜ MERKEZĐ KĐLĐTLER 20 ĐŞ GÜNÜ EMNĐYET KEMERĐ VE BAĞLANTILARI 20 ĐŞ GÜNÜ EMNĐYET CAMLARI 20 ĐŞ GÜNÜ EGZOZ BORU VE SUSTURUCULARI 20 ĐŞ GÜNÜ ŞARJ DĐNAMOSU 20 ĐŞ GÜNÜ JANTLAR 20 ĐŞ GÜNÜ KATALĐTĐK KONVERTÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ AMORTĐSÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ RADYATÖRLER 20 ĐŞ GÜNÜ OTO KLĐMALARI 20 ĐŞ GÜNÜ ARAÇ DÖNÜŞÜM KĐTLERĐ LPG DÖNÜŞÜM KĐTLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ CNG DÖNÜŞÜM KĐTLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ELEKTRĐK DÖNÜŞÜM KĐTLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 11 TEKSTĐL SANAYĐ 11.1 DĐKĐŞ VE NAKIŞ MAKĐNALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKĐNALAR 12.1 ÇĐM-OT-ÇĐT KESME MAKĐNALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 12.2 ÇĐM BĐÇME MAKĐNALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 12.3 ZĐNCĐRLĐ TESTERE MAKĐNALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 13 ÖLÇME ALET VE CĐHAZLARI 13.1 ELEKTRĐK SAYAÇLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 13.3 SU SAYACLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 13.4 ISI SAYACI PAY ÖLÇERLER 20 ĐŞ GÜNÜ 13.5 SAATLER 20 ĐŞ GÜNÜ 13.6 ODA TERMOSTATLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 14 SPOR, AV ALET VE MAKĐNALARI SPOR 14.1 ALETLERĐ KONDĐSYON BĐSĐKLETLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ KOŞU BANDLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 14.2 AV ALETLERĐ AV TÜFEKLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ EV VE BENZERĐ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRĐKLĐ VE 15 GAZLI CĐHAZLAR EV 15.1 ALETLERĐ BUZDOLAPLARI 20 ĐŞ GÜNÜ DERĐN DONDURUCULAR 20 ĐŞ GÜNÜ ARAÇ BUZDOLAPLARI 20 ĐŞ GÜNÜ SU SEBĐLLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ BULAŞIK MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ÇAMAŞIR MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ELEKTRĐKLĐ SÜPÜRGELER 20 ĐŞ GÜNÜ FIRINLAR 20 ĐŞ GÜNÜ OCAKLAR 20 ĐŞ GÜNÜ MĐKRODALGA FIRINLAR 20 ĐŞ GÜNÜ BUHARLI TEMĐZLĐK MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ BUZ YAPMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ÇÖP ÖĞÜTME MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ELEKTRĐKLĐ DÜDÜKLÜ TENCERELER 20 ĐŞ GÜNÜ ÜTÜLER 20 ĐŞ GÜNÜ 15.2 KĐŞĐSEL KULLANIM CĐHAZLARI (PĐLLĐ ÜRÜNLER 5

7 HARĐÇ) SAÇ KESME MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ SAÇ ŞEKĐLLENDĐRME CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ SAÇ KURUTMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ ELEKTRĐKLĐ TRAŞ MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ EPĐLASYON CĐHAZLARI 20 ĐŞ GÜNÜ SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 15.3 BESĐN HAZIRLAYICI CĐHAZ ve MAKĐNELER EKMEK KIZARTMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ EKMEK KESME MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ EKMEK YAPMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ TOST MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ YOĞURT YAPMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ YUMURTA PĐŞĐRĐCĐLER 20 ĐŞ GÜNÜ KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER 20 ĐŞ GÜNÜ ÇAY/ KAHVE MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 20 ĐŞ GÜNÜ ET KIYMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ MISIR PATLATMA MAKĐNELERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ SU ISITICILAR (KETLE) 20 ĐŞ GÜNÜ ELEKTRĐKLĐ PĐŞĐRĐCĐLER 20 ĐŞ GÜNÜ BUHARLI PĐŞĐRĐCĐLER 20 ĐŞ GÜNÜ MUTFAK ROBOTLARI 20 ĐŞ GÜNÜ FRĐTÖZLER 20 ĐŞ GÜNÜ IZGARALAR 20 ĐŞ GÜNÜ 16 MÜZĐK ALETLERĐ 16.1 ORGLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 16.2 PĐYANOLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 16.3 BAĞLAMALAR 20 ĐŞ GÜNÜ 16.4 BATERĐLER 20 ĐŞ GÜNÜ 16.5 GĐTARLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 17 AHŞAP VE METAL MOBĐLYALAR 17.1 KOLTUKLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 17.2 MASALAR 20 ĐŞ GÜNÜ 17.3 SANDALYELER 20 ĐŞ GÜNÜ 17.4 VĐTRĐNLER 20 ĐŞ GÜNÜ 17.5 GÜMÜŞLÜKLER 20 ĐŞ GÜNÜ 17.6 TV SEHPALARI 20 ĐŞ GÜNÜ 17.7 SEHPALAR 20 ĐŞ GÜNÜ 17.8 DOLAPLAR 20 ĐŞ GÜNÜ 17.9 ŞĐFONĐYER 20 ĐŞ GÜNÜ YATAKLAR 20 ĐŞ GÜNÜ KARYOLALAR 20 ĐŞ GÜNÜ BAZALAR 20 ĐŞ GÜNÜ MUTFAK DOLAPLARI 20 ĐŞ GÜNÜ BĐLGĐSAYAR MASALARI 20 ĐŞ GÜNÜ KĐTAPLIKLAR 20 ĐŞ GÜNÜ VESTĐYERLER 20 ĐŞ GÜNÜ BANYO DOLAPLARI 20 ĐŞ GÜNÜ AHŞAP VE METAL KAPILAR 20 ĐŞ GÜNÜ YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALĐNDE SATILANLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 18 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERĐ 18.1 KAPI HĐDROLĐKLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 18.2 KAPI KĐLĐTLERĐ 20 ĐŞ GÜNÜ 18.3 KAPI OTOMATLARI 20 ĐŞ GÜNÜ 6

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 24 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27914 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/06/2003

Detaylı

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'la ilgili olarak Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri, 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 16 13.6.14 13 Haziran 14 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar. 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri, 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SATIŞ SONRASI HİZM ETLER YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ EK 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ (Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EK 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

EK 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ EK 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ SEKTÖR/ÜRÜN SAĞLIK SEKTÖRÜ. KİŞİSEL KULLANIM.. TANSİYON ALETLERİ..2 KAN DEĞERİ

Detaylı

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK SANAYİ MALLAININ SATIŞ SONASI HİZMETLEİ HAKKINDA YÖNETMELİK esmi Gazete Tarihi: 14.06.2003 Sayısı: 25138 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası

Detaylı

Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu

Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu TEMMUZ 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu Şubenin Türk Hukukuna Göre Genel Tanımı Türk Hukuku uyarınca, şubenin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan )

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sayın Nihat ERGÜN Bakan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ANKARA Sayın Bakanım, TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İstanbul, 20 Ocak 2011 Ref: CBS/kt/11-100 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRONİK TİCARETTE SÖZLEŞME VE SİPARİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU LAVABO, EVYE ve BANYO BATARYALARI İÇİN MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU www.inansa.com İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 2 ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ... 2 ARMATÜRLER İÇİN GENEL TEKNİK BİLGİLER 1. Açma kapatma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA 28/05/2014 KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA Sayın Bakanlığınız tarafından hazırlanan Taslak Satış

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/026 Ref:4/026 Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de Finansal Hizmetlere

Detaylı