Asansör Đstanbul Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansör Đstanbul 2013. Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul"

Transkript

1 Asansör Đstanbul 2013 Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul TEKNOLOJĐ YARIŞI ve KASITLI KÖTÜ KULLANMAYA DAYANIKLI (ANTĐ VANDAL) ASANSÖRLER! ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri, AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği desteği ile ASANSÖR ĐSTANBUL 13. Asansör Fuarını düzenliyor. Đki yılda bir gerçekleşen ve her defasında uluslar arası arenada yerini giderek sağlamlaştıran ASANSÖR ĐSTANBUL, 2011 yılında civarında ziyaretçisi, 37 ülkeden 363 katılımcı firması ve %22 oranında yabancı misafirleri ile başarısını katlayarak sürdürdü. 4-7 Nisan 2013 tarihlerinde ASANSÖR ĐSTANBUL, ana tema olarak bu defa da TEKNOLOJĐ YARIŞINI başlatıyor. Bu yılın ana teması yanında, giderek güncellik kazanan kasıtlı kötü kullanıma karşı (anti-vandal) çözümler de ASANSÖR ĐSTANBUL 2013 ün önemli bir unsuru olacaktır. Đşte bu nedenle Fuarın önemli yan etkinliklerinden olan Uluslararası Asansör Tasarım Yarışmasının teması olarak bu konunun işlenmesi düşünülmüştür. Toplumlarda giderek artan bu tip eğilimlere karşı, asansör kullanıcılarının güvenliğini sağlamak üzere uzun bir süre önce hazırlanan EN81-71 standardı ülkemizde ancak son birkaç yıldır gerçek yerine oturtulmuş ve komponent üreticilerinin portföylerine girmeye başlamıştır. Öncelikle butonyer ve gösterge sistemleri için üretilen çözümler artık daha başka alanlarda da gerekliliklerin ortaya çıkması ile asansör tesisinin tüm elementleri içinde olmazsa olmaz konumuna gelmiştir. Đşte Uluslararası Asansör Tasarım Yarışmasının temasının seçiminde, giderek yaygınlaşan bu çözüm ihtiyacının, Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, Đçmimarlar, Mühendisler ve bu meslek ünvanlarını almak üzere yüksek öğrenim gören öğrencilerin katılımı ile karşılanması fırsatının yaratılması düşüncesi hâkim olmuştur. Ayrıca yarışma sonunda uygulanabilirliği belirlenen tasarımların üretimlerinin de yapılması düşünülmektedir. Şartnamede yer alan ekler; 1) EK-1 TS EN81-71 STANDARDI: HIZLI GÖZ ATIM (QUICK REFERENCE) 2) EK-A MÜŞTERĐLER / TASARIMCILAR ĐÇĐN KLAVUZ 3) EK-D BĐNA TASARIMCILARINA TAVSĐYELER 1

2 ILDC ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARŞI TASARIMLAR Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi 1- AMAÇ Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu yarışmayla asansör sektörü ve asansör kullanıcıları için yenilikçi tasarımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2- KONU V. Asansör Tasarım Yarışmasının konusu: ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARŞI TASARIMLAR Bilindiği gibi asansörler EN81-1 & 2 deki kurallara göre tasarlanır. Ancak kasıtlı tahribata karşı dayanıklı olması istenilen asansörlerde doğal olarak, asansör kullanıcılarının güvenliğini temin etmek üzere daha farklı hususlar da göz önüne alınmalıdır. Bu hususlarla ilgili olarak ekte verilen TS EN81-71 standardının çok iyi özümsenmesi ve hazırlanacak projelerde uygulanabilirliğin sağlanması gerekmektedir. Asansörlerde karşılaşılabilecek tehlikeler arasındaki Đnsan Davranışı ile ilgili olan tehlikeler, yukarda sözü edilen standartta belirtilmiş olmasına rağmen ayrıca kısaca bu şartnamenin ekinde de verilmiştir. Ancak bu ekin sadece hızlı göz atma (quick reference) için verildiği unutulmamalıdır: Esas ve geçerli olan yine TS EN81-71 standardıdır. Standardın 10 ve 11 sayfalarında Kurallara uygunluğun doğrulanması için kullanılacak metotlar adıyla verilen Çizelge 2 nin çok iyi incelenerek projelerin hazırlanması önemlidir. Hazırlanacak projelerin, standartta belirtilen hangi asansör kategorisi (Bknz. Ek A Müşteriler/tasarımcılar için kılavuz Çizelge A.1) için hazırlandığı da özellikle belirtilmelidir. Yarışma sonunda uygulanabilirliği jüri tarafından belirlenen tasarımların üretilerek hayata geçirilmesi hedeflendiğinden, projelerin tasarımcıları ile anlaşılarak telif hakları devir alınacaktır. 3- ORGANĐZASYON Yarışma, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A..Ş. tarafından, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Đstanbul Şubesi desteğiyle, Asansör Đstanbul Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir. 4- KATILIM KOŞULLARI a. Yarışmaya Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, Đçmimarlar, Mühendisler ve bu meslek ünvanlarını almak üzere yüksek öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler. b. Yarışmaya katılım ücretsizdir. c. Yarışma uluslararası olup, 4/a. Maddesinde bahsi geçen ünvanlardan birine sahip kişiler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlayacakları proje ve dokümantasyonu belirlenmiş süre içinde Yarışma Sekreteryası na ileterek katılabilir. d. Yarışmalara grup olarak katılmak mümkündür. Grubu oluşturan kişilerden en az biri 4/a. maddesinde yer alan ünvanlardan birini taşımalı ve grup en fazla 4 kişiden oluşmalıdır. e. Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya dokümanda kullanılabilecek lisanlar Türkçe ve/veya Đngilizce dir. f. AYSAD, ĐFO, ETMK Yönetim Kurulları ve yarışma değerlendirme jürisi üyeleri ile bunların firmalarında çalışanlar ve birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamaz. Yarışmacının bu pozisyonda olduğu ortaya çıktığı takdirde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülü geri alınır. g. Yarışmalara katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun belgelenmesi durumunda proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü geri alınır. Doğacak hukuki sorunlar katılımcıya aittir. 5- KATILIM FORMATI Yarışmaya katılan her proje; Çizimler: En çok 2 adet paftadan oluşan, her biri A1 boyutunda, 300 dpi çözünürlükte PDF veya A1 boyutunda 600 dpi çözünürlükte JPEG olarak hazırlanmış ve CD ye kaydedilmiş olmalıdır. CD olarak teslim edilecek projeler Yarışma Sekreteryası tarafından bastırılacaktır. Rapor: Projeyi 500 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılı olarak anlatan, A4 boyutunda Word veya PDF formatında Türkçe ve/veya Đngilizce 1 sayfalık proje raporu ayrıca bir CD de kaydedilerek teslim edilmelidir. 2

3 Uyulması gerekli kurallar: o o A1 paftaların sağ alt kısımlarında 5x20 cm.' lik çerçeveli bir alan ayrılmalı ve içine; ILDC INTERNATIONAL LIFT DESIGN CONTEST, ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARSI TASARIMLAR Tasarım Yarışması, o o Tekrarlanmayan 4 harf ve 4 rakamdan oluşan 8 haneli (örn. ABCD 0123) bir rumuz yazılmalıdır. Bu rumuz rapor kapak sayfasında ve her CD üzerinde de yer almalıdır. o Yukarıda belirtilmiş teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. o Katılan projenin; EK-A Müşteriler / Tasarımcılar için Klavuz bölümünün A1 nolu çizelgesinin hangi kategorisine ait olduğu mutlaka belirtilmelidir. 6- KATILIM BAŞVURULARI Yarışma Başvuru Formu, asansortasarim.com, asansoristanbul.com, AYSAD, ĐFO, ETMK Web sitelerinden temin edilebilir. Katılımcılar Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra bir zarfın içine koyarak zarfı kapatmalıdır. Zarfın sağ üst köşesine büyük harflerle sadece proje ve raporlarda kullanılan rumuz (örn. ABCD 0123) yazılmalıdır. - Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunun konulduğu ve üzeri rumuzlu kapalı zarf, çizimleri ve raporu içeren CD ler, ayrıca daha büyük bir zarfa konulacaktır. Üzerinde hiçbir yazı, işaret, rumuz olmayan ve içindekileri postada olası hasarlara karşı koruyabilecek nitelikteki bu zarf kapatıldıktan sonra ve en geç 18 Mart 2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmesi sağlanmalıdır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teslim Adresi: ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu ŞĐŞLĐ ĐSTANBUL TÜRKĐYE 7- TAKVĐM Proje teslim tarihi : 18 Mart 2013 Pazartesi saat 17:00 ye kadar Seçici Kurul toplantısı : 30 Mart 2013 Sonuçların ilanı ve ödül töreni : 1 Nisan 2013 Sergi ( Fuar Alanı ) : 4 7 Nisan 2013 Sonuçlar; asansortasarim.com, asansoristanbul.com, aysad.org.tr, etmk.org, ifo.com.tr sitelerinde ilan edilecektir. 8- ÖDÜLLER Đlk 3 dereceye giren projeler ödüllendirilecektir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir. Ödüller brüt olup T.C. yasaları çerçevesinde vergi tevkifatı yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenecektir. 1. lik ödülü : lik ödülü : lük ödülü : JÜRĐ 9 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul AYSAD, IFO ve ETMK tarafından oluşturulmuştur. 10- DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ Seçici Kurul değerlendirmesi sırasında, önerilen projeleri aşağıda sıralanan nitelikler bakımından değerlendirecektir: Sektörünün ihtiyaçlarına doğru çözümler önermiş olması; 3

4 Malzeme kullanımı ve üretim yöntemleri açısından öngörülen çözümlerin kalitesi; Kullanıcı açısından tasarım çözümünün kalitesi ve anlaşılabilirliği; Tasarım konseptinde özgünlük ve yaratıcılık; Kendi alanında yenilikçi bir örnek oluşturması; Tasarımda işlevsel ve görsel estetik niteliklerin uyumu. 11- YARIŞMA SEKRETARYASI VE ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ - Yarışma Sekreteryası: ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu ŞĐŞLĐ ĐSTANBUL TÜRKĐYE Tel : Faks : Web : : asansoristanbul.com / asansortasarim.com - Đletişim için: AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Uzunçayır Cad.Yapı Đş Merkezi No: 31 C2 Blok K:3 Büro:29 Hasanpaşa Kadıköy ĐSTANBUL TÜRKĐYE Tel : Faks : Web : aysad.org.tr ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Đstanbul Şubesi Bağdat Caddesi Kumbaracılar Sokak No: 16/16 Kadıköy - ĐSTANBUL TÜRKĐYE Tel/Fax : E-posta Web : : etmk.org.tr 12- DĐĞER HUSUSLAR Yarışmaya katılan tüm projeler ile ödül kazanan projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. AYSAD ın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli bir ön alım hakkı olacaktır. AYSAD ve IFO yarışmalara katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmacılar tarafından teslim edilen CD ler ve diğer dokümanlar geri verilmeyecektir. 4

5 ILDC ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARSI TASARIMLAR TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU YARIŞMA ŞARTNAMESĐNDE BELĐRTĐLEN ŞARTLARI TÜMÜYLE KABUL EDĐYORUM. AYSAD, ĐFO ve ETMK TARAFINDAN ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARSI TASARIMLAR TASARIM YARIŞMASINA KATILMAK ÜZERE GÖNDERMĐŞ OLDUĞUM TASARIM ÖZGÜN BĐR ÇALIŞMA OLUP, AKSĐNE BĐR ĐDDĐA OLMASI VE/VEYA ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLERĐN TASARIM ÜZERĐNDE HAK ĐDDĐA ETMESĐ DURUMUNDA SORUMLULUK TARAFIMA AĐTTĐR. Adı Soyadı: Doğum Tarihi: TC Kimlik Numarası: Đkamet Adresi: Ülke: E-posta: Sabit Telefon: Telefon / Cep: Faks: Mezun olduğu Kurum: Meslek: Rumuz: Tarih: Đmza: * Yarışmaya grup olarak katılım halinde başvuru formu grubun her bir üyesi için ayrı ayrı doldurulacaktır 5

6 EK 1 TS EN81-71 STANDARDI: HIZLI GÖZ ATIM (QUICK REFERENCE) Daha önce de belirtildiği gibi sadece referans niteliğinde olup esas ve geçerli olan TS EN81-71 standardıdır. 5 - GÜVENLĐK KURALLARI ve/veya KORUYUCU TEDBĐRLER Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler Madde 5 teki güvenlik kuralları ve/veya tedbirlerine uygun olmalıdır. Ayrıca, kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler, bu standartta kapsanmayan, ilgili ancak önemli olmayan tehlikeler (örneğin, keskin kenarlar) için EN ISO ve EN ISO de verilen prensiplere göre tasarımlanmalıdır. 5.1 ASANSÖR KUYUSU Kuyu mahfazası Kuyu mahfazası deliksiz olmalıdır. Duvarlar, zemin ve tavan, 100 cm2 dairesel veya kare kesitli bir alana düzgün dağıtılmış 2500 N luk kuvvet, her bir yüz üzerinde herhangi bir noktaya yüzeye dik açıyla uygulandığında; a) kalıcı şekil bozukluğu, b) 15 mm den daha büyük elâstik şekil bozukluğu oluşmadan karşı koyabilecek mekanik mukavemette çelik, tuğla, beton ve benzer malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kuyu mahfazası yapımında kullanılan malzeme, yanmaz, örneğin EN Sınıf A1 e uygun, olmalıdır. Kullanılan malzeme cam ise, durak kapılarında kullanılan cam malzemeye eşdeğer dayanıklılıkta olmalıdır (Madde 5.3.1). Not Yukarıdaki kurallar, herhangi bir millî düzenlemelere ilâve olarak uygulanır Kısmen kapalı kuyusu bulunan Kategori 1 asansörler için, EN 81-1 Madde a) veya EN 81-2 Madde a) ya uygun mahfazaların yüksekliği en az 5,0 m olmalıdır Kategori 2 asansörler için, asansör kuyusu tamamen kapalı olmalıdır Muayene ve imdat kapıları, muayene kapakları Muayene ve imdat kapıları, muayene kapakları, Çizelge E.1 de listelenen araçlardan herhangi biri ile açılmayacak bir yapıda olmalıdır Kapılar ve kapaklar, kilitleri ile birlikte, kapalı konumdayken, 100 cm2 dairesel veya kare şekilli bir alana düzgün dağıtılmış 2500 N luk kuvvet (normal olarak kişilerin erişebileceği taraftan), dik açıyla, kapı panelinin açıkta kalan yüzeyinin herhangi bir noktasına uygulandığında; a) kalıcı şekil bozukluğu olmadan, b) 15 mm den daha büyük elâstik şekil bozukluğu olmadan dayanabilecek yeterli mukavemette olmalı ve c) böyle bir deney sırasında ve sonrasında güvenlik fonksiyonları etkilenmemeli, d) deney sonrasında çalışır vaziyette olmalıdır Havalandırma Havalandırma açıklıkları, Madde ve Madde e uygun olmalıdır. 5.2 MAKĐNE MEKÂNI, MAKARA MEKÂNI/MEKÂNLARI ve MAKĐNE BÖLMELERĐ Asansör kuyusu dışında makine mekânları, makara mekânı/mekânları ve makine bölmelerinin yapımında kullanılan malzemeler Madde i karşılamalıdır Pencereler, sağlandığında ve kişiler tarafından erişilebilir olduğunda, a) Madde belirtilen mukavemette olmalı, b) kullanılan malzeme cam ise, lamine olmalıdır. Not Pencere tavsiye edilmez. 6

7 5.2.3 Havalandırma açıklıkları dışarıdaki kişilerce erişilebilir ise, her bir açıklık; a) 250 mm x 250 mm den daha büyük olmamalı, b) herhangi bir en kesitli düz çubuğun içerisinden geçmesini engelleyecek koruma vasıtaları ile teçhiz edilmelidir Madde teki koruma vasıtaları Madde de belirtilen mukavemette olmalıdır Kapılar ve kapaklar kilitleri ile birlikte Madde deki kuralları karşılamalıdır Kategori 2 asansörler için, izinsiz giriş alârm sistemi aşağıdaki kapılardan herhangi biri açıldığında çalışmalıdır: - Makine ve/veya makara dairesi kapısı. - Muayene kapıları, imdat kapıları ve muayene kapakları. - Bölme kapıları. Đzinsiz giriş alârm sistemi, yukarıdaki herhangi bir kapı veya kapak açıldıktan sonra 30 saniye içerisinde sesli bir alarm vermelidir: Sesli alârm; a) hem izinsiz giriş noktasında, hem de ana giriş katında duyulabilmeli ve ses seviyesi 70 db(a) ile 85 db(a) arasında ayarlanabilir olmalıdır. b) 5 dakika ile 15 dakika arasında ayarlanabilen bir süre sonunda otomatik olarak durmalıdır. Alârm sisteminin, Madde de atıf yapılan tertibat ile hizmet dışı bırakılabilmesi ve tekrar çalışır duruma getirilebilmesi mümkün olmalıdır. Alarm sistemi, elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda, en az 2 saat çalışabilecek durumda olmalıdır. Not Zaman aralıkları ve ses seviye ayarları yerel düzenlemelere bağlı olabilir Makine dairesi bulunmayan Kategori 2 asansörler için, kuyu alt boşluğundaki makine mekânında yer alan donanım, örneğin tahrik makinesi, tank, kontrolör gibi, metal bir mahfaza ile korunmalıdır. Bu mahfaza, donanıma istenmeyen döküntülerin (çerçöp, vb.) girmesini, dolayısıyla tehlikeli hatalı çalışmalara veya malzemelerin alev almasını ya da duman oluşmasını önlemek içindir. 5.3 DURAK ve KABĐN KAPILARI Durak ve kabin kapısının yapısı Durak ve kabin kapıları, makine gücü ile çalışan otomatik olarak yatay hareket eden sürmeli durak kapısı olmalıdır Durak ve kabin kapısı için kullanılan malzemeler aşağıdakilere uygun olmalıdır: a) Dekoratif amaçlı son yüzey işlemleri hariç, kapı panellerinde, çerçevelerinde/pervazlarında kullanılan malzemeler yanmaz, örneğin EN Sınıf A1 e uygun, olmalıdır. b) Dekoratif son yüzey işlemleri için kullanılan malzemeler; 1) Kategori 1 asansörler için sınırlı ölçüde alevlenebilir, örneğin EN Sınıf C ye uygun, 2) Kategori 2 asansörler için yanmaz, örneğin EN Sınıf A2 ye uygun, olmalıdır Kabin ve durak kapı sistemleri, çerçeve ve bağlantıları ile birlikte EN 81-1 Ek J veya EN 81-2 Ek J de belirtilen yumuşak sarkaç çarpma deneyine, bileşen arızası veya kapıların düzgün çalışmasını etkileyebilecek kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan dayanmalıdır. Kapı sistemleri deneyden sonra çalışır vaziyette kalmalıdır. Deneylerdeki düşme yükseklikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: a) Kategori 1 asansörler için 700 mm. b) Kategori 2 asansörler için 1000 mm. Not EN 81-1 Ek J veya EN 81-2 Ek J nin cam kapı panellerine uygulandığı anlaşılmaktadır. Ancak bu standardın amacı bakımından, bu deneyin, Madde J.5 f) nin yalnızca cam kapı panellerine uygulanması dışında, tüm malzemeler için uygun olduğu düşünülmektedir Kapılar, paten veya tekerlekli paten sistemlerinin görevlerini yapmaması durumunda kapı panellerini yerinde tutmak için uygun vasıtalar ile teçhiz edilmelidir. Bu tertibatlar, kendi başlarına, EN 81-1 Ek J veya 7

8 EN 81-2 Ek J de belirtildiği şekilde yumuşak sarkaç darbe deneyine düşme yüksekliği 1400 mm ye çıkarıldığında kapının bütünlüğü bozulmadan dayanmalıdır. Not Bu deneyden sonra kapıların çalışabilmeleri gerekmez Kategori 2 asansörlerde görüş panelleri kullanılmamalıdır Kategori 2 asansörlerde, her durak kapısı veya bu kapının ön kenarındaki ek parçalar ile her kabin kapısı/kapıları veya bu kapının ön kenarındaki ek parçalar arasındaki mesafe 35 mm yi geçmemelidir. Bu mesafe, ön kenardan itibaren geriye doğru 75 mm den az olmayacak bir uzunlukta muhafaza edilmeli ve 45º yi aşmayan bir açıyla kapı panelinin arkasına doğru dönmelidir. Bu dönüş açısı, kapı panelinin alt ve/veya üst tarafında 200 mm yi geçmeyen uzunluklar boyunca kapı donanımının tespitine imkân sağlamak üzere ihmal edilebilir. Mesafenin 200 mm veya daha fazla geriye doğru korunduğu durumlarda, dönüş açısı gerekli değildir (Şekil 1). Ölçüler mm dir. Açıklama 1 Kapanma yönü 2 Dönüş açısı: en fazla 45º Şekil 1 - Dönüş açılı kapı panelinin üsten görünüşü Kategori 2 asansörler için; EN 81-1 Madde ve EN 81-2 Madde deki kurallara ilâve olarak durak tarafından asansör kuyusuna 10 mm çapında çubuğun sokulması mümkün olmamalıdır Kategori 2 asansörler için; kapı panelleri birbirine mekanik olarak bağlanmışsa, bu bağlantılar, kullanıcı tarafından, Ek E de tarif edilen araçlarla 60 saniye süre içerisinde ayrılamamalıdır Kategori 2 asansörler için, durak ve kabin kapılarının ön kenar profilleri kapıların bütünleşik parçası olarak biçimlendirilmelidir Durak kapısı güvenlik sistemi Kategori 2 asansörler Herhangi bir katta asansör mevcut değilse, devre dışı bırakılmadığı sürece güvenlik sistemi, EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde de belirtilen acil durum kilit açma tertibatı ile veya Ek E de tarif edilen bir araç kullanılarak durak kapısının açılmasını engellemelidir Sistemi elle devreye almak ve devre dışı bırakmak için tertibat aşağıda belirtilen yerlerden herhangi birinde bulunmalıdır: a) Makine dairesi. b) Kumanda bölmesi. c) Acil durum ve bakım kumandalarında. Bu tertibat, Ek C de gösterilen piktogramla açıkça işaretlenmelidir. Piktogram, ayrıca binanın ana giriş/çıkış katındaki asansör girişine veya bu girişe yakın bir yere yerleştirilmelidir Sistem, elle devre dışı bırakıldıktan sonra 30 ilâ 60 dakikalık bir süre içerisinde, kapıların güvenlik sistemi olmadan çalışmasını önlemek üzere, otomatik olarak tekrar devreye girmelidir. Ancak asansör bakım kumandasına alındığında ve bir durdurma tertibatı çalıştığında, bu zaman çevrimi durdurulmalıdır. Asansör normal çalışmaya döndüğünde, bu zaman çevrimi tekrar başlamalıdır. Her bir elle tekrar devreye alma, kalan herhangi bir gecikmeyi 30 s ile 60 s arasında bir değere azaltmalıdır Ana güç beslemesinin arızalanması durumunda, sistem, yedek bir güç beslemesi vasıtasıyla en az iki saat çalışır durumda kalmalıdır. Ana anahtar bağlantısının kesilmesi durumunda, sistem derhal devre dışı kalmalıdır. Not Yedek güç beslemesinin tasarımı görüşmelere bağlıdır; örneğin akü veya ikinci bir güç beslemesi Sistem; a) EN ye uygun itfaiyeci asansörüne tesis edildiğinde, asansör yangın kumandasına alındığında otomatik olarak devre dışı kalmalı, 8

9 b) EN e uygun bir asansöre tesis edildiğinde, EN Madde e uygun bir giriş sinyali başlatıldığında otomatik olarak devre dışı kalmalıdır Kapı kavrama mekanizması Kategori 2 asansörler için; kabin kilit açma bölgesinde hareketsiz haldeyken, 60 s içerisinde kabin ve durak kapılarının eş zamanlı hareket etme kavramalarını elle veya Ek E de tarif edilen bir araçla ayırmak mümkün olmamalıdır Kapı ters hareket mekanizması Kategori 2 asansörler için; kabin ve durak kapıları kapanırken, hareket yönünü tersine çevirmek için herhangi bir koruyucu tertibat yetkisiz kişilerce erişilemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır Kabin kapılarının kilitlenmesi Kabin kapısı/kapıları, her zaman, EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde e uygun mekanik bir kilitleme tertibatı ile teçhiz edilmelidir. Not EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde de Madde c) ye yapılan atıf dikkate alınmamalıdır Kapının hareket mekanizması ve kilitlerine müdahale Kategori 2 asansörler için; EN 81-1 veya EN 81-2 deki kurallara ilâve olarak, kapının hareket mekanizması ve kilitlerine elle müdahale edilmesi ve bu tertibatların 60 saniye içerisinde Ek E de tarif edilen araçlarla etkisiz hâle getirilmesi mümkün olmamalıdır. 5.4 KABĐN Kabinin gövdesi, içi ve bağlantıları Kabin duvarlarının mekanik mukavemeti en az Madde a) veya b) de durak kapıları için belirtilen ile eşdeğer olmalıdır Kategori 1 asansörler için; a) kabin tavanının kişilerin asılarak tutabilecekleri her noktası 150 kg lik bir kütleyi taşıyabilmeli, b) kabin tavanı, 60 saniye içerisinde, elle veya Ek E de tarif edilen araçlar kullanarak yetkisiz kişiler tarafından yerinden çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir Kategori 2 asansörler için; kabin tavanının her bir noktası insanların asılarak tutamayacağı şekilde tasarımlanmalıdır Kabinde kullanılan malzemeler aşağıdakilere uygun olmalıdır: a) Kabin gövdesinde kullanılan malzemeler yanmaz, örneğin EN Sınıf A1 e uygun, olmalıdır. b) Tavanda ve duvar son işlemlerinde kullanılan malzemeler: 1) Kategori 1 asansörler için; sınırlı ölçüde alevlenebilir, örneğin EN Sınıf C ye uygun, 2) Kategori 2 asansörler için; yanmaz, örneğin EN Sınıf A2 ye uygun, olmalıdır. c) Kabin tabanında kullanılan malzemeler: 1) Kategori 1 asansörler için, sınırlı ölçüde alevlenebilir, örneğin EN Sınıf Cfl ye uygun, 2) Kategori 2 asansörler için, yanmaz, örneğin EN Sınıf A2fl ye uygun, olmalıdır Herhangi bir kabin döşeme malzemesi kesildiğinde tökezleme tehlikesi oluşturmayacak şekilde tespit edilmelidir Kategori 2 asansörler için; herhangi bir el tutamağı, en tercih edilmeyen noktasına herhangi bir yönden uygulanan 2500 N luk noktasal kuvvete mukavemet göstermelidir Kategori 2 asansörler için; ayna bulunduğunda, ayna a) çıkıntı oluşturmayacak şekilde tespit edilmeli, b) camdan imal edilmiş ise lamine olmalıdır Kullanıcı tarafından erişilebilecek, donatılar ve bağlantılar; a) Kategori 1 asansörler için, yerlerinden yalnızca özel aletler kullanılarak çıkarılabilmeli, 9

10 b) Kategori 2 asansörler için, yerlerine kullanıcılar tarafından görülemeyecek bağlantılar ile tespit edilmelidir Kabin imdat kapakları veya imdat geçiş kapıları Kategori 2 asansörlerde, bulunabilecek, imdat kapakları veya imdat geçiş kapıları EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde deki kuralları sağlamalı ve Madde ye uygun güvenlik sistemi ile teçhiz edilmelidir. Not tavsiye edilmez. EN 81 standart serisinin diğer standartlarında istenmediği sürece kabinde imdat kapakları veya imdat geçiş kapıları Kabin havalandırması Normal olarak erişilebilecek herhangi bir havalandırma açıklığı, herhangi bir en kesitli düz çubuğun içerisinden geçmesini engelleyecek koruma vasıtaları ile teçhiz edilmelidir Kabin aydınlatması Kategori 1 ve Kategori 2 asansörler için; kabinler, zemin seviyesinde ve kumanda tertibatlarında en az 100 lüks şiddetinde bir ışık yoğunluğu sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı ile teçhiz edilmelidir Kabinin iç kısmındaki tüm aydınlatma donatılara: a) bağlantıları görülemeyecek şekilde çıkıntısız olarak, yetkisiz kişilerinin erişimi engellenecek şekilde tespit edilmeli, b) EK B ve Ek F de tarif edildiği şekilde deneye tâbi tutulduğunda, çalışır durumda olmalı ve kırılmamalıdır. 5.5 KABĐN ve DURAK DONATILARI Kabin ve durak kumandaları Kumanda butonları, göstergeler ve diğer donatılar, kullanıcı tarafından deneye tâbi tutulduğunda, EN da belirtildiği gibi suya karşı IPX3 koruma seviyesinde olmalıdır Buton panelleri (bezel) ile buton arasındaki boşluk, EK E de listelenen herhangi bir aracın içine girip sıkıştırmasını önlemek üzere asgari büyüklükte olmalıdır Kumanda butonu ile ilgili tesisat, göstergeler ve diğer bağlı donatılar Ek B ye uygun olarak deneye tâbi tutulmalıdır Kumanda butonları, göstergeler ve diğer donatılar, Ek E de listelenen herhangi bir nesle ile kesilmeye karşı dayanıklı olmalıdır Asansör kumanda butonları, göstergeler ve diğer donatılar ve bunların donanımları, Ek F de verilen kuralları karşılamalıdır Kabin ve durak kumanda mahalleri Kabin çalıştırma tablası/tablaları ve durak kumanda mahalleri: a) Madde a uygun olarak bağlanmalı, b) Madde deki kuralları karşılamalı, c) Ek B de atıf yapılan darbe deneyine dayanabilmeli ve d) Ek E de listelenen nesnelerle kesilmeye karşı dayanıklı olmalıdır Kumanda tablası yüz plâkası veya butonlar üzerindeki sembol ve işaretlemeler ile aktarılan herhangi bir bilgi 60 saniye içerisinde Ek E de listelenen araçlarla tahrip edildiğinde okunur hâlde kalmalıdır Konum göstergeleri Kabindeki konum göstergelerine ilâve olarak, ana katta bir konum göstergesi bulunmalıdır. 5.6 SESLĐ ALÂRM CĐHAZI Kabin katta kapıları açıkta durumda değilse, alârm butonunun çalıştırılması bir tertibatın 60 saniye veya kabin kapılar açılıncaya kadar ses çıkarmasına neden olmalı ve bu ses kabin içersinden, ses seviyesi en az 70 db(a) ilâ 85 db(a) olacak şekilde duyulabilmelidir. 10

11 5.7 ÇELĐK AKSAM Kategori 2 asansörler için; aşağıdaki aksamlarda, temizleme çözücüleri ve vücut sıvılarının neden olduğu korozyon hasarına karşı tedbirler alınmalıdır: a) Kabin destek elemanları dâhil, kabin askı tertibatı. b) Durak ve kabin kapıları, eşikler, destek elemanları ve raylar. c) Durak kapı kilitleri. d) Kabin duvarları ve tabanı. 5.8 ĐŞARETLER ve ĐŞARETLEMELER Kamuya açık işaret ve işaretlemeler: a) Ek E de belirtilen araçlarla yerlerinden çıkarılamayacak şekilde tespit edilmeli, b) Ek E de listelenen araçlardan biri kullanılarak 60 saniye içerisinde okunamaz hâle getirilememeli, c) Ek F deki kuralları sağlamalıdır. 6 - GÜVENLĐK KURALLARI ve/veya KORUYUCU TEDBĐRLERĐN DOĞRULANMASI Bu madde, Madde 5 deki kurallar için güvenlik tedbirlerinin mevcudiyetini ve yeterliliğinin denenmesine ilişkin metotları verir. Madde 5 deki bütün güvenlik tedbirleri için belirlenmiş kabul kriterleri vardır. 7 - KULLANIM BĐLGĐLERĐ 7.1 Talimatlar Asansör ile birlikte; bakım, periyodik kontroller ve kurtarma operasyonlarına ilişkin talimatlarının bulunduğu talimat el kitabı verilmelidir. 7.2 Kılavuz Kılavuzlar, aşağıdaki ilâve bilgileri kapsamalıdır: Mal sahibi için kılavuz a) Kullanılabilecek uygun temizlik malzemeleri. b) Bina yönetimi tarafından hasara ilişkin işaretlerin tespitine yönelik düzenli kontrollerin yapılmasının gerekliliği. c) Tehlike bulunuyorsa, hasarın derhal giderilmesinin veya asansörün hizmet dışı bırakılmasının gerekliliği. d) Asansör tabanının temiz, özellikle kuru tutulmasının gerekliliği. e) Kurtarma amacıyla kilit açma sisteminin çalıştırması. f) Asansör durak bölgesi ve erişim yollarının yanıcı malzemelerden arındırılmasının gerekliliği Bakım şirketi için kılavuz Tespit edilmeyen korozyonlar asansörün taşıyıcı elemanlarında büyük arızalara neden olabilir. Bu nedenle, korozyona uğrayabilecek, platform, kabin çerçevesi, kabin/ durak kapılarının paten sistemleri ve diğer kritik elemanların muayenelerine ilişkin kılavuzların bulunması hayati öneme haizdir. 11

12 EK - A (Bilgi için) MÜŞTERĐLER / TASARIMCILAR için KILAVUZ A.1 GENEL Kasıtlı tahribat, öfke ve/veya diğer davranış şekillerinden kaynaklanabilir. Verilen asansör için muhtemel kasıtlı tahribatın derecesini tayin etmek için, birçok faktör incelenmelidir. Bu, asansörün hizmet vereceği kullanıcı tipi ve belirli bir bina için o asansörün önem derecesinin incelenmesini kapsamalıdır. Çalışmalar asansörün uğrayabileceği kasıtlı tahribat miktarının, kullanıcıları gözetleme seviyesi ile doğrudan ilgili olduğunu göstermiştir. Gözetleme seviyesi, binanın tasarımına ve/veya asansöre erişim için uygulanan kontrol tedbirlerine bağlıdır. Bu hususları göz önüne alarak, en uygun asansör tipi aşağıdaki gibi seçilebilir: Çizelge A.1 - Asansör kategorisi Asansör kullanıcı tipi Asansör kategorisi Gözetimli sınırlandırılmış kullanıcı 0 Gözetimsiz sınırlandırılmış kullanıcı 0 Gözetimli genel halk 0 Gözetimsiz genel halk 1 Potansiyel tahribatçılar 2 A.2 FARKLI KULLANICI TĐPLERĐNE ÖRNEKLER Gözetimli sınırlandırılmış kullanıcı: Girişteki danışma masası ile binaya kimin girip giremeyeceği kontrol edilen işyerlerinin bulunduğu bina içerisinde camdan panoramik asansörü gözetimli sınırlandırılmış kullanıcılar kullanacaktır; bu nedenle EN 81-1 veya EN 81-2 yi sağlayan Kategori 0 asansör uygundur. Gözetimsiz sınırlandırılmış kullanıcı: Girişte danışman veya güvenlik masası ile binaya kimin girip giremeyeceği kontrol edilen asansörü sınırlandırılmış kullanıcılar kullanacaktır, bu kullanıcıların asansör içersindeki davranışları gözlenemeyecektir. Birçok durum için Kategori 0 asansör uygundur. Gözetimli genel halk: Bir alışveriş merkezinde güvenlik kameralarının bulunduğu veya camdan yapılmış asansörü bu tip kullanıcılar kullanacaktır, bu nedenle birçok durum için yine de Kategori 0 asansör uygundur. Gözetimsiz genel halk: Bir alışveriş merkezinde bulunan kapalı asansör genel halk tarafından kullanacaktır, bu nedenle Kategori 1 asansör en uygundur. Potansiyel kasıtlı tahribatçılar: Bazı bina tiplerinde, kasıtlı tahribat olması muhtemeldir. Bu binalar, spor stadyumları, tren istasyonları, hastanelerde acil servis bölümleri, sosyal konut alanları ve diğer benzer ortamları kapsar ve genelde Kategori 2 asansörler uygundur. Not Yukarıda verilen tariflerde geçen bina kelimesi bir bina bölümünü veya binanın bir alanını ifade edebilir. A.3 DĐKKATE ALINACAK DĐĞER HUSUSLAR Asansörün gözetlenebilecek bir yere yerleştirilmesi ile güvenlik kameraları ile veya asansör kabin ve kapılarında mümkün olduğu ölçüde cam malzeme kullanılarak yapılan kontrol, karşılaşılabilecek kasıtlı tahribatın şiddetini önemli ölçüde azaltabilir. Bu kontrolün ne kadar etkili olacağı ve verilen bir durum için planlanan yanıtın etkinliği hususları üzerinde durulmalıdır. Kabin içinde ayna bulunması dikkati başka yöne çekmek için yararlı bir tedbir olabilir. Ancak kullanılacak malzemenin seçimine önem gösterilmelidir. 12

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. HİROLİK ASANSÖR KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2007 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 22 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve KAPSAM 3 2. SORUMLULUKLAR

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ VE STANDARTLAR

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ VE STANDARTLAR ASANSÖR YÖNETMELİĞİ TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ VE STANDARTLAR Sadullah ZADEOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şubesi, 0.312.2860365/2526 Sadullah.zadeoglu@sanayi.gov.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ASANSÖR KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU CİHAN 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve KAPSAM 2 2. SORUMLULUKLAR 2 3. TANIMLAR 2 3.1. SİMGELER 4 3.2. ASANSÖR SİSTEMİNİN

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, gerektiği gibi kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar

Detaylı

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Tarih: 05/06/2002 sayı:24776 (5 aralık 2003 te zorunlu uygulamaya giriyor.) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Resmi Gazete; Tarih:05.06.2002 Çarşamba, Sayı: 24776 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TS 12820 "Akaryakıt istasyonları-emniyet kuralları" standardı Tebliğler Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/90) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete :29.09.2003 Pazartesi, Sayı: 25244

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TS EN 13892-1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 862-7 EN 3-7 + A1 Temmuz 2010 ICS 13.220.10 SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 7: ÖZELLİKLER, PERFORMANS GEREKLERİ VE DENEY METOTLARI

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ

3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ 3. ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ TSE 10922 EN 81-1 güvenliği sağlanacak kişileri şöyle tanımlar. a) Kullanıcılar, b) Servis ve bakım personeli, c) Asansör boşluğu, makina dairesi ve varsa makara dairesi

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 MAKĠNA EMNĠYETĠ YÖNETMELĠĞĠ (2006/42/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi ozcan.ugurlu@emo.org.tr 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı