Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rol Tabanlı Erişim Kontrolü"

Transkript

1 Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Kemal Burak Özgirgin 1. Erişim Kontrolü Erişim kontrolü, bir kaynağa erişimin ve o kaynağın kullanımının kişilere yetkiler vererek ve kısıtlamalar getirerek sınırlanmasıdır. Örnek olarak, hassas bilgiler içeren kurumsal programlara erişimlerin uygun şekilde düzenlenmesi ve kullanıcıların uymaya zorlanması, veritabanı ve sistem yönetim araçlarına ilgili BS personeli dışında erişimin engellenmesi ve sistem odasına sadece yetkili personelin girebilmesi verilebilir. Örneklerden de anlaşılabileceği gibi erişim kontrolleri bilgi güvenliğinin ana bileşenleri olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin üçünün de sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanmasında yüksek derecede önem taşıyan erişim kontrolleri, uluslararası standartlar ve yerel düzenlemelerde yoğun şekilde referanslanmaktadır. Erişim kontrollerine ilişkin maddeler içeren dokümanlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. ISO Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama Prensipleri Standardı dokümanında 7 başlık altında 25 kontrol hedefi, COBIT 4.1 dokümanında 3 ana başlık altında 7 kontrol hedefi, PCI DSS dokümanının 12 gerekliliğinden 3 tanesi, BDDK Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ de 3 madde, Ülkemizde pek çok kurumun uyum gerekliliği olan Sarbanes-Oxley yasasının 404. bölümü. Deloitte GFSI güvenlik anketi ise erişim kontrollerinin uygulamadaki yansımaları ile ilgili ilginç bilgiler vermektedir yılı anketi 32 ülkeden 170 in üzerinde finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan kurumların %50 si birinci operasyonel öncelikleri olarak erişim ve kimlik yönetimini göstermişlerdir (Bkz. Grafik 1). Ayrıca ankette tespit edilen en yaygın 15 iç denetim bulgusundan 5 tanesi erişim ve kimlik yönetimi ile ilgilidir (Bkz. Grafik 2). Grafik 1 Operasyonel Öncelikler Erişim kontrollerinin uygulamada öncelikler arasında yer almasına rağmen halen bu kadar çok bulguyla ilişkilendirilmesinin nedeni, sayısı hızla artan ve gittikçe daha karmaşık hale gelen sistemler üzerinde geleneksel erişim kontrol tiplerinin beklentileri karşılayamaması ve uygulanamaz hale gelmesidir.

2 Grafik 2 - En yaygın iç/dış denetim bulguları 1990 lı yılların başlarında ortaya atılan, zamanla gelişen ve son zamanlarda özellikle büyük ölçekli kurumlar tarafından uygulanmaya başlanan Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RTEK), geleneksel kontrol tiplerinin kısıtlamalarını aşan kurum içerisindeki bütün sistemler üzerinde etkin şekilde uygulanabilir bir yöntemdir. 2. Geleneksel Erişim Kontrolü Tipleri Geleneksel erişim kontrolü tipleri zorunlu erişim kontrolü ve isteğe bağlı erişim kontrolü olarak ikiye ayrılmaktadır Zorunlu Erişim Kontrolü Zorunlu Erişim Kontrolünde kullanıcıların kaynaklara erişimleri merkezi otorite tarafından önceden belirlenmiş kurallara göre kontrol edilir. Bu tür erişim kontrolü askeri gizlilik sınıflandırmalarında yaygın olarak görülür. Burada bütün bilgiler Tasnif Dışı, Hizmete Özel, Gizli, Çok Gizli veya Kozmik olarak etiketlenir. Kullanıcılara da hangi sınıf bilgiye erişebileceklerine ilişkin yetki seviyeleri tanımlanır. Buna göre kullanıcının belli bir gizlilik seviyesindeki bilgiye ulaşması için en az o seviyede erişim yetkisine sahip olması gerekmektedir. Ek olarak bilmesi gereken prensibi ne göre kullanıcının erişmek istediği bilgiye işini yapabilmesi için ihtiyacı olması gerekmektedir. Kullanıcı yeterli seviyede yetkiye sahip olsa bile bilgiye ihtiyacı yoksa erişimi engellenir. Zorunlu Erişim Kontrolü, erişim kontrolü politikalarının mutlak surette uygulanmasını zorlar. Bu sayede hassas bilgilerin tutulduğu ortamlarda güvenliği sağlamak amacıyla çok sıkı kontrol ve denetim yapabilmeye olanak tanır. Ancak bu uygulama ile esneklik çok büyük oranda yitirilir.

3 2.2. İsteğe Bağlı Erişim Kontrolü İsteğe Bağlı Erişim Kontrolünde kullanıcılar kendilerine verilmiş sınırlar dahilinde diğer kullanıcılara erişim yetkileri verebilir ya da kısıtlamalar getirebilir. Bu tür erişim kontrolü de yaygın olarak işletim sistemlerinin klasör ve dosya yetkilendirmelerinde görülür. Buna göre kullanıcı kendisine ait olan klasöre ve kendi yarattığı diğer klasör ve dosyalara erişim için diğer kullanıcılara yetki verebilir veya kısıtlama getirebilir. Erişim yetkilendirmesinin kullanıcılara bırakılması erişim kontrolü politikalarının uygun şekilde uygulanamamasına neden olur, güvenlik açıkları oluşabilir. Erişim yetkilendirmelerinin bu denli dağınık bir yapıda gerçekleştirilmesi, merkezi kontrolü imkansız kılmakta, kullanıcılara verilen yetkiler denetlenememektedir. 3. Rol Tabanlı Erişim Kontrolü RTEK de kullanıcıların kurum içerisindeki görev ve sorumluluklarına göre roller oluşturulur. Sistemlere erişim yetkileri ve kısıtlamalar bu rollere tanımlanır, kullanıcılar kendilerine atanan roller sayesinde ilgili yetkilere sahip olurlar. Rol değişikliği ile çok sayıda yetkinin yönetilebilir bir şekilde kullanıcıdan alınması ve yenilerinin verilmesi mümkün hale gelir. Merkezi yapısı sayesinde hangi kullanıcının hangi sistem üzerinde hangi yetkilere sahip olduğunu kontrol etmek kolaylaşır. Ayrıca kişilere çalışabilmeleri için gereken yetkilerin atanabilmesi ile esneklik sağlanır ve erişim yetkilerinin kurumsal politikalara uygunluğunun sistemsel olarak zorlanması mümkün hale gelir Rol Tabanlı Erişim Kontrolünün Avantajları - Veri soyutlamasının mümkün olmasıyla veri sahipleri ve iş birimi yöneticileri hangi personelde hangi yetkilerin olduğunu rahatça kontrol edilebilir. RTEK görevler ile ilişkilendirilmiş rolleri sayesinde, A kullanıcısı B objesi üzerinde okuma ve yazma yetkilerine sahiptir yerine İK Personeli bordro ana dosya girişlerini yapar gibi ifadelerin kullanılabilmesine olanak sağlar. Bu sayede kullanıcıların sistem üzerindeki yetkileri iş birimi çalışanları tarafından da açık şekilde anlaşılabilir ve denetlenebilir hale gelir. Kullanıcı erişim ihtiyaçları ile bilgi sistemleri üzerindeki yetkiler arasında köprü kurulur. - Roller, kurumsal görevler ile ilişkilendirileceğinden en az yetki prensibi uygulanabilir. Roller iş birimleri yöneticileri ile görev ve sorumluluklar göz önüne alınarak oluşturulur. Sistemler üzerindeki erişim haklarının ise rollerde tanımlanan işleri yapabilecek en az seviyede verildiği kontrol edilebilir ve denetlenebilir. Bu sayede kullanıcılara gereğinden fazla yetki verilmesinin önüne geçilir. - RTEK görevler ayrılığı ilkesinin hem sistem içerisinde hem de sistemler arasında uygulanmasını kolaylaştırır. Aynı kişiye verilmesi kontrol zayıflıkları oluşturabilecek yetkiler farklı rollere verilebilir, yetkilendirme sırasında bu rollerin aynı kişiye atanması engellenebilir. Örnek olarak, Borç/alacak hesaplarını görüntüleme yetkisi Şube Müdürü rolüne, Borç/alacak hesaplarını değiştirme yetkisi Şube Personeli rolüne verilebilir ve bir çalışanın hem Şube Müdürü hem de Şube Personeli rolüne sahip olması sistemsel olarak engellenebilir. - RTEK personel sirkülasyonu ve işten ayrılma oranı fazla olan kurumlar için avantajlıdır çünkü erişim yetkileri diğer yöntemlerdeki gibi kişilere değil rollere atanmaktadır. Roller oluşturulduktan

4 sonra personel değişikliklerinde yapılması gereken tek işlem ilgili personelin sahip olduğu rolleri değiştirmektir. Bu sayede her iş değişikliği ya da sonlanmasının ardından gerçekleştirilmesi gereken işlem sayısı azalırken hata yapma oranı da büyük ölçüde düşer. - Rol hiyerarşileri yaratmanın mümkün olmasıyla kullanıcı hak ve yetkilerinin yönetimi kolaylaşır. Örnek olarak bir hastanede çalışan Kulak Burun Boğaz Uzmanına, ameliyat bilgilerine ulaşabilmesi ve değiştirebilmesi için Operatör Doktor, hasta kayıtlarını inceleyebilmesi için Doktor ve İK uygulamasından yararlanabilmesi için Hastane Çalışanı rolleri verilebilir. (Bkz. Şekil 1) Şekil 1 Örnek Rol Hiyerarşisi 3.2. Roller Kullanıcılar, roller ve yetkiler arasındaki ilişki Şekil 2 de gösterilmiştir. Yetkiler, nesneler (sistemler, sunucular, dosyalar, uygulamalar, vs.) üzerinde yapılabilecek işlemlerdir ve rollere tanımlanırlar. Kullanıcılara roller atanarak tanımlanmış yetkilere sahip olmaları sağlanır. Her rol için bir veya daha fazla kaynağa erişim yetkisi verilir ve her kullanıcıya bir ya da daha fazla rol atanır. Şekil 2 Geleneksel Yetkilendirme (solda) ve Rol Yapısı (sağda) Örnekleri

5 3.3. Rol Yaşam Döngüsü Rol yaşam döngüsü aşağıdaki beş adımda gerçekleşir. Bu adımlara katkıda bulunacak araçlar Bölüm 5 te açıklanmaktadır. Rol Tanımlama: Yeni roller rol mühendisliği ile oluşturulur ve rol yönetim ekibi nin onayı alındıktan sonra kullanılan araçlar ve rol veritabanı üzerinde tanımlanır. Kullanıcı Yetkilendirme: Oluşturulan roller uygun kullanıcılara atanır. Rol atama sırasında rol sahibi nden onay alınmalıdır. Periyodik Gözden Geçirme/Onaylama: Kullanıcılara atanan rollerin uygunluğu rol sahibi veya ilgili birim yöneticileri tarafından periyodik olarak gözden geçirilir ve onaylanır. Rol Bakımı: İş gereksinimleri ile erişim yetkileri uyum içerisinde olmalıdır. İş ihtiyaçlarının, sistemlerin veya süreçlerin gerektirdiği değişiklikler gerekli onaylar alındıktan sonra ilgili rollere yansıtılır. Bu süreçte değişikliklerin ilgili role sahip tüm kullanıcıları nasıl etkileyeceği ve görevler ayrılığı ilkesini ihlal edip etmeyeceği değerlendirilmelidir. Kullanıcı Erişim Analizi: Kullanıcıların sistemlere erişimleri ve roller ile gerçek yetkiler arasındaki ilişkiler analiz edilir. Olağan dışı durumlar düzeltilmeli ve dokümante edilmelidir Rol Mühendisliği Rollerin oluşturulması ve yetkilerinin belirlenmesi işlemine rol mühendisliği denilmektedir. Rol mühendisliği rollerin belirlenmesi ve rollerin tasarlanması adımlarından oluşmaktadır Rollerin Belirlenmesi Rollerin belirlenmesi yukarıdan aşağıya yaklaşım, aşağıdan yukarıya yaklaşım veya ikisinin bir arada kullanıldığı hibrit yaklaşım ile gerçekleştirilebilir. - Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım Yukarıdan aşağıya yaklaşım da roller kurumsal görev ve sorumluluklardan yola çıkarak oluşturulur. Bu süreçte kullanıcılar ve ilgili iş biriminin yöneticileri ile yoğun toplantılar gerçekleştirilir. Kullanıcıların kurum içerisindeki görev ve pozisyonları gözden geçirilir, sorumlulukları listelenir ve gruplandırılır, ilgili roller oluşturulur. Rollerin oluşturulmasının ardından kurum bünyesindeki sistemlerin desteklediği iş fonksiyonları listelenir. Bütün roller için, rollerin yerine getirmesi gereken görevlere destek veren sistemler belirlenir. Daha sonra bu sistemler üzerinde ilgili görevleri yerine getirmek için verilmesi gereken en az seviyedeki yetkiler çıkarılır ve rollere atanır. Bu da yoğun çaba gerektiren ve uzun süre alabilecek bir adımdır. İş odaklı olan yukarıdan aşağıya yaklaşım la oluşturulan roller iş ihtiyaçlarını daha etkili şekilde karşılamaktadır ve RTEK kurulumunu Bilgi Teknolojileri projesi olmaktan çıkarmakta, çalışmayı kurum geneline yaymaktadır. Bu çapta bir projeyi planlamak çok kolay olmamakta, bütün iş birimleri ile görüşüp rolleri oluşturmak uzun zaman almaktadır.

6 - Aşağıdan Yukarıya Yaklaşım Kullanıcıların sistemler üzerindeki mevcut yetkilerinden yola çıkarak rollerin belirlenmesi aşağıdan yukarıya yaklaşım dır. Bu yaklaşımda kapsam dahilindeki sistemlerden kullanıcıların yetkileri çekilir ve benzer yetkilere sahip olan kullanıcılar için roller oluşturulur. Bu işlemlere rol madenciliği adı verilmektedir. Bu yaklaşımda bütün sistemler üzerinden tüm kullanıcıların yetkilerini çekerek işlem yapmak çok etkili ve verimli olmayacağından ihtiyaçlar dahilinde kapsam belirlenmeli ve buna bağlı kalınarak rol madenciliği gerçekleştirilmelidir. Her ne kadar proje kapsam dahilinde sınırlandırılmış olsa da çok sayıda sistem üzerindeki çok sayıda kullanıcı yetkisinin incelenmesi ve analiz edilmesi gerektiği için süreci otomatize eden araçlar kullanılmalıdır. Ancak araçların sistem üzerinde olması gereken yetkileri değil mevcut olan yetkileri kullanacağı unutulmamalıdır. Eğer sistem üzerindeki yetkiler temiz değilse (yetkisiz kullanıcılar, kullanıcısız hesaplar, uygunsuz yetkiler varsa) çalışma hatalı sonuçlanacaktır. Çıktılar, görevler ayrılığı ve en az yetki prensiplerine uygun olmayacaktır. Bu yaklaşımda iş birimleri sürece dahil edilmediğinden rol sahipliği kavramını kuruma oturtmak mümkün olmamaktadır. Değişen süreç, ihtiyaç ve görevlerden kaynaklanan güncellemeler rollere kısa süre içerisinde yansıtılmalıdır. Ancak rol sahipliği oluşturulamamış ortamlarda bu değişiklikleri takip etme, rollerde uygulanacak güncellemeleri belirleme ve bunları ilgili personele iletme sorumluluğunun benimsenmesi ve uygulanmasında sorunlar yaşanacaktır. Aşağıdan yukarıya yaklaşım da kapsam belirlendiğinden ve sürece katkıda bulunacak araçlar kullanılabileceğinden proje planlaması etkili şekilde yapılabilmekte, proje daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. - Hibrit Yaklaşım Hibrit yaklaşım da yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşım bir arada kullanılır ve en iyi uygulama olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımda, iş birimleri yöneticileri ve çalışanları ile toplantılar yaparak benzer görevlerde çalışan personeller ve kurum içerisindeki görevleri ile ilgili bilgi alınır. Aynı zamanda kapsam dahilindeki sistemlerden kullanıcı erişim yetkileri alınır ve iş birimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda gruplanır. Roller bu bilgilerin senteziyle oluşturulur. Rollerin oluşturulması sırasında tespit edilen uyumsuzluklar iş birimleri ile görüşülerek giderilir. Çalışma sonucunda iş beklentilerini karşılayan görevler ayrılığı ve en az yetki prensiplerine uygun kurumsal roller oluşturulmuş olur. Hibrit yaklaşım ile iş birimleri tarafından kolay anlaşılabilir roller oluşturulurken bu rollerin Bilgi Sistemleri üzerindeki yansımaları kolaylıkla ilişkilendirilebilir. Ayrıca iş birimleri tarafında rol bilinçliliği ve rol sahipliği kavramlarını oluşturmak da kolaylaşır.

7 Rollerin Tasarlanması - Görevler Ayrılığı İlkesi Rollerin tasarımı sürecinde, oluşturulan roller erişim politikaları ve görevler ayrılığı ilkesine göre gözden geçirilir. Kişilere verilecek yetkiler RTEK ile oluşturulan rollerde bir arada tanımlandığından görevler ayrılığı ilkesine aykırı çakışmaları tespit etmek kolaylaşır. Özellikle önceden sadece bir sistem içerisinde gerçekleştirilebilen bu işlemin, roller içerisinde tanımlanmış bütün sistemler üzerinde gerçekleştirilebilmesi görevler ayrılığının kurum bünyesinde daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunur. Görevler ayrılığına ek olarak, kurum bünyesindeki erişim politikaları da bu süreçte gözden geçirilir. Politikalarda tanımlanan ve kurum bünyesinde uygulanması gereken kuralların roller ile etkin şekilde uygulanması ve denetlenmesi mümkün hale gelmektedir. Roller oluşturulurken bu gereklilikler üzerinden geçerek gerekli önlemleri almak ve değişiklikleri yapmak kontrol ortamını güçlendirecektir. - Rol Hiyerarşileri Tasarım sürecinde gerçekleştirilmesi gereken diğer adım ise yetki belirleme ve kullanıcılara rol atama sürecini kolaylaştıracak olan rol hiyerarşilerinin belirlenmesidir. Sistemler üzerindeki temel fonksiyonlar değişik departman ve pozisyonlar dahil geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabilmektedir. Bu tür yetkiler için ilgili çalışanlara atanabilecek alt seviye roller oluşturmak rol ve yetki yönetimini kolaylaştırır (Bkz. Şekil 1). Bu çalışma sırasında rol hiyerarşilerinin genelde organizasyonel hiyerarşiler ile paralel doğrultuda olduğu unutulmamalıdır Kullanıcı Yetkilendirme Kullanıcı yetkilendirme süreci kullanıcının veya yöneticisinin yeni bir rol atanmasını talep etmesi ile başlar. Talep rol sahibi ne iletilir. Rol sahibi yetkilendirmeyi uygun görürse, rol ataması gerçekleştirilir. Yetkilendirme sürecini otomatize eden bir araç kullanılıyorsa ilgili tüm sistemler üzerinde gerekli değişiklikler bu kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu tür araçlar kullanılmıyorsa hangi kullanıcıya hangi rolün atanacağı bilgisi sistem yöneticilerine iletilir. Sistem yöneticileri kendi sistemleri üzerinde gerekli değişiklikleri ilgili rol tanımına göre yaparak kullanıcıya sahip olması gereken yetkileri verirler. Yetkilerin kaldırılması süreci de aynı şekilde yürütülür. 4. RTEK Kurulum Projeleri Proje süresince dikkat edilmesi gereken başlıca konular aşağıda listelenmiştir. Yönetimin Projeyi Üstlenmesi: Yönetimin en başından itibaren projeyi üstlenmesi ve öncelik ve önem vermesi en önemli konulardan bir tanesidir. RTEK kurulum projeleri geniş kapsamlı, uzun zaman alabilecek, yüksek maliyetli projelerdir. Kurulum sırasında hem bilgi teknolojileri hem de iş birimleri personelinin yoğun katılımı gerekir. Bu nedenlerden dolayı etkili, hızlı ve az maliyetli kurulum için yönetimin projeye öncelik vermesi, bunu personele duyurması gerekmektedir.

8 Proje Kapsamı: Hangi yaklaşım ile kurulacak olursa olsun RTEK projelerinin kapsamı çok iyi belirlenmelidir. Bütün kurum bünyesinde bir çalışma yapılmayacaksa kurum için kritik olan sistemler ve birimler belirlenmeli, çalışmaya buralardan başlanmalıdır. Mümkünse pilot çalışma yapılmalı, sonuçları değerlendirildikten sonra kurum genelinde uygulamaya geçilmelidir. Rol Yönetim Ekibi: RTEK kurulumu ile birlikte rollerin oluşturulmasını ve iptal edilmesini onaylayacak ve rol sahiplerini atayacak veya değiştirecek bir rol yönetim ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekipte iş birimlerinden ve bilgi sistemleri bölümünden katılımcılar bulunmalıdır. İş birimleri temsilcilerinin görevi, rol ihtiyacını onaylamak, rol sahibini belirlemek ve rol için tanımlanan görev ve sorumlulukları denetlemektir. Bu sebeple kurum çapındaki süreçleri ve personelin görev ve sorumluluklarını bilen ve bu konuda yorum yapabilecek kadar yetkili kişilerin ekibe dahil edilmesi gerekir. Bütün iş birimlerinden katılımcıların olması zorunlu olmasa da kurulum kapsamındaki tüm iş birimlerinin temsilcisi olması önerilir. Bilgi sistemleri temsilcisinin görevi ise rol için belirlenen görevlerin yerine getirilebilmesi için sitemler üzerinde verilmesi gereken en az yetki nin belirlenmesini sağlamaktır. Oluşturulan ve güncellenen rollere gereğinden fazla yetki verilmemesinden bu kişi sorumludur. Dolayısıyla en azından kapsam dahilindeki sistemler hakkında bilgi ve sorumluluk sahibi, bu konuda karar verebilecek kadar yetkili katılımcı veya katılımcıların seçilmesi önemlidir. Yeni ve değişen roller ile ilgili onayların tüm ekipten alınması gerekli olmasa da en azından rol ile ilgili tüm katılımcıların kontrolünden geçmesi ve onayının alınması şarttır. Kurulum Proje Ekibi: Kurulum proje ekibi, RTEK çalışması başlamadan önce oluşturulur ve kurulum tamamlanıp yürütme sorumluluğu rol yönetim ekibi ne aktarılıncaya kadar gerçekleştirilen işlerden sorumludur. Kurulum süresince iş birimleri ve bilgi sistemler bölümü ile yoğun çalışma yapılması gerekeceğinden bu birimlerde projeye öncelik verilmesini sağlayabilecek yetkide kişilerin kurulum proje ekibinin lideri olması beklenir. Rol yönetim ekibi proje başlamadan önce oluşturulmalı ve kurulum proje ekibi ne dahil edilmelidir. Çalışmayı yapacak ve ilk kez rolleri oluşturacak ekipte hem iş birimlerini ve süreçlerini tanıyan hem de sistemler hakkında bilgi sahibi katılımcılar bulunması doğru rollerin uygun yetkilerle oluşturulması açısından çok önemlidir. RTEK kurulum çalışması zaman alan, yoğun çalışma gerektiren ve hata yapmaya çok açık bir süreç olduğundan, kurum bünyesinde bu yetkinlikte çalışanların bulunmaması durumunda en azından bir süre danışmanlık hizmeti alınması, çalışmanın sağlıklı tamamlanması ve yatırımdan kısa sürede geri dönüş alınması açısından önemli bir karardır. Rol Sahibi: RTEK kurulum sırasında ve daha sonra oluşturulan her rol için bir rol sahibi belirlenmelidir. Rol sahibinin görevi rolleri güncel tutmak ve kendi sahip olduğu rollerin uygun kullanıcılara atandığını kontrol etmektir. RTEK in en önemli özelliklerinden birisi iş ihtiyaçları ile sistem üzerindeki yetkilerin uyumlu olmasını sağlamaktır. Zaman içerisinde değişen şartlar, süreçler ve ihtiyaçlar nedeniyle bu uyum yitirilebilir. Bunun önüne geçmek için rollerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, iş ihtiyacı değişikliklerinin vakit kaybetmeden rollere yansıtılması gerekir. Bu işlemlerden rol sahibi sorumludur. Rollerin güncelliğini sağlamanın yanı sıra, rol sahibi, kendi rolünün atandığı

9 kullanıcı listesini düzenli olarak gözden geçirmelidir. İşini yerine getirebilmek için sahip olduğu rollere ihtiyacı olmayan kullanıcılardan roller alınmalıdır. Belli bir iş birimi içerisinde kullanılacak rollerin sahibi olarak o iş biriminin yöneticisi düşünülebilir. Kurum bünyesinde çalışan pek çok kişiye atanan daha genel roller için İnsan Kaynakları bölümü çalışanlarından birisi rol sahibi olarak belirlenebilir. Rollerin Oluşturulması: Rollerin oluşturulmasına görevleri açısından farklılık göstermeyen veya çok az sayıda farklılık gösteren mağaza satıcısı, banka gişe çalışanı gibi rollerden başlanmalıdır. Ayrıca rollerin oluşturulması kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Yukarıdan aşağıya ve hibrit yaklaşım da iş birimi, aşağıdan yukarıya yaklaşım da sistem bazında çalışma yapılmalıdır. Bir sonraki iş birimine veya sisteme geçmeden önce mevcut çalışmanın yeterliliğinden emin olunmalıdır. Rol Sayısı: RTEK kurulum projelerinde dikkat etmek gereken diğer bir konu yaratılan rol sayısıdır. Hem iş birimleri içerisinde hem de proje çapında yaratılan rol sayısı personel sayısını geçmemelidir. Rollerle çalışmanın amaçlarından bir tanesi benzer görevleri gruplayabilmek ve çok sayıda erişim yetkisini yönetilebilir hale getirmektir. Rol sayılarının kullanıcı sayısından çok olması kuruma operasyonel yük getirmek dışında etkide bulunmayacaktır. 5. Rol Tabanlı Erişim Kontrolünü Destekleyen Çözümler 2008 yılı 3. çeyrek itibariyle RTEK çözümleri sunan firmalar ve ürettikleri araçlar EK-1 de listelenmiştir. Rol Madenciliği (Role Mining): Rol madenciliği araçları, sistemler üzerinden kullanıcı erişim yetkilerini çekerek roller oluşturmak için kullanılırlar. Araç yetkileri çekip benzer kullanıcıları belirlendikten sonra onaylaması için aracı kullanan kişiye raporlar. Bu kişi tespit edilen gruplar üzerinde gerekli değişiklikleri yapıp rol ile ilgili diğer bilgileri girerek rolü oluşturur. Rol yaratmaya ek olarak, bu araçlar rol yaşam döngüsü boyunca uygunsuz yetkilere sahip kullanıcıları ve istisnai durumları belirlemek için de kullanılabilir. Rol Yönetimi (Role Management): Rol yönetimi araçları, rollerin oluşturulması, rol ile ilgili bilgilerin girilmesi, rollerin ilgili kullanıcılara atanması ve rol yaşam döngüsünün işletilmesi işlemlerini otomatize eder. Eğer rol madenciliği araçları ile entegre değilse, roller araca elle tanımlanır. Rollerle ilgili açıklayıcı bilgiler, rol sahibi bilgileri, rol sahibinin gerçekleştirmesi gereken görevler ve ilgili diğer bilgiler sisteme girilir. Kullanıcılar İK gibi diğer sistemlerden çekilerek otomatik olarak veya elle sisteme girilir ve rollerle ilişkilendirilmesi yapılır. Araç görevler ayrılığı, en az yetki prensibi gibi politikaların tanımlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olur. Araçlar ile rollerin güncel tutulması sağlanır. Yetkilendirme (Provisioning): Yetkilendirme araçları, kullanıcılara sistemler üzerinde verilmesi gereken yetkilerin merkezi olarak yönetilmesini ve otomatikleştirilmesini sağlar. Araç ve kapsam dahilindeki sistemler entegre edilerek kullanıcılara yeni yetkiler verme, yetkilerini değiştirme ve alma işlemlerinin otomatik olarak yönetilmesi mümkün olmaktadır. Bu tür araçlardan bazıları kullanıcıların şifre yönetimini de merkezileştirerek yardım masası yükünü azaltmakta, kullanıcı ve bilgi sistemler verimliliğini artırmaktadır.

10 Erişim Onaylama (Access Certification): Erişim onaylama araçları sistemlerden erişim yetkilerinin çekilmesi ve belirlenen rol sahipleri veya iş birimi yöneticileri tarafından incelenmesini sağlayan araçlardır. Rol sahipleri veya iş birimi yöneticileri aracın kendileri için özel hazırladığı raporlardan ilgili kullanıcıların erişim yetkilerini kontrol eder ve yapılması gereken değişiklikleri belirler. Bu araçlardan bazıları düzeltmelerin yapılması için gereken iş akışlarının tanımlanmasını ve işletilmesini de desteklemektedir. Politika Zorlama (Policy Enforcement): Politika zorlama araçları, görevler ayrılığı öncelikli olacak şekilde kurumsal politikaların sisteme tanımlanması ve işlemler yapılırken uyulmaya zorlanmasını sağlayan araçlardır. Bu araçlarla roller oluşturulurken, kullanıcılara atanırken ve yetkiler verilirken tanımlı kurallara uymayan işlemler engellenir ve rol ve kullanıcı hak yönetiminde üst seviye kontroller sağlanabilir. 6. Referanslar D.F. Ferraiolo and D.R. Kuhn (1992) "Role Based Access Control" 15th National Computer Security Conference, Oct, 1992 D.F. Ferraiolo, R. Kuhn, R. Sandhu (2007), "RBAC Standard Rationale: comments on a Critique of the ANSI Standard on Role Based Access Control', IEEE Security & Privacy, vol. 5, no. 6 (Nov/Dec 2007), pp Global Security Services Deloitte Financial Services Building A Role-Based Access Control Model - Forrester

11 EK-1: RTEK Çözümleri Üreten Firmalar (2008 yılı 3. çeyrek itibariyle) Üretici Firma Rol Madenciliği Rol Yönetimi Yetkilendirme Erişim Onaylama Politika Zorlama Sun Role Manager Role Manager Role Manager Role Manager Role Manager Oracle Role Manager Role Manager - - Role Manager SailPoint - Role Management - UpperVision BHOLD UpperVision Identity Inspector Rolmine UpperVision Identity Inspector Security Administration - Request and Approval Courion - RoleCourier - Enterprise Connectivity AccountCourier PasswordCourier Aveksa - Role Manager - Eurekify - Enterprise Role Manager - Compliance Management UpperVision Identity Inspector Security Administration Compliance Management UpperVision Identity Inspector Security Administration ComplianceCourier - Compliance Manager Enterprise Role Manager Compliance Manager Enterprise Compliance Manager

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-0006 ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI OLUŞTURMA KILAVUZU SÜRÜM 1.00 19.11.2007 Hazırlayan: Dinçer Önel P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2009 1 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Bu belge,

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DENETİM

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DENETİM ÖZET ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DENETİM Özcan Rıza YILDIZ Bilişim teknolojilerinin kamu kurumlarında yoğun şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, belge tutma ve saklama faaliyetleri elektronik

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

SAYI: 78 TEMMUZ-EYLÜL 2010. 3 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi

SAYI: 78 TEMMUZ-EYLÜL 2010. 3 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi SAYIŞTAY DERGİSİ SAYI: 78 TEMMUZ-EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER 3 Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi 31 Kamu Kurumlarında Örgütsel Performans Yönetim Süreci

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı (Taslak) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 07.03.2014 1 2 Standart Hakkında Bu Standart, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren olan Siber Güvenlik

Detaylı

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI İlk yayınlanma: 01.10.2013 R2: 05.01.2014 R3: 24.03.2014 R4: 15.04.2014 R5: 02.05.2014 R6: 16.05.2014 R7: 28.05.2014 Bu dokümana

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı