TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNDE KONUMSAL VERĐ STANDARDI ve KOORDĐNAT BĐRLĐĞĐNĐ SAĞLAYABĐLMEK ĐÇĐN POLĐGON VE NĐRENGĐ VERĐTABANI OLUŞTURULMASI; KONYA ÖRNEĞĐ A. Erdi 1, F. Sarı 2 1 S.Ü, Selçuk Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı,Selçuklu Konya 2 S.Ü, Selçuk Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı,Selçuklu Konya ÖZET CBS, bilginin daha hızlı ve ekonomik şekilde saklanması ve değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Ancak gerçekten başarılı ve sürdürülebilen bir CBS çalışması ortaya koyabilmek, kullanılan verilerin kalitesine ve belirli bir standart dahilinde ifade edilebilirliğine bağlıdır. Doğruluğu ve hassasiyeti olmayan, veri kalitesi çerçevesinde ifade edilemeyen veriler ile doğru analiz ve sonuçlar elde etmek, kentsel gelişmelere rehberlik edebilecek bir sistem kurabilmek mümkün değildir. Bu çalışmada verileri tek bir merkezde toplayabilmek, veri kalitesini kontrol altında tutmak ve veri karmaşasını engellemek için, Konya ilindeki tüm poligon ve nirengiler tek bir veritabanında toplanılmış, il çapında veri yönetimi ve paylaşımını sağlamak adına veritabanı yönetimi için arayüzler hazırlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Veri Kalitesi, Veri Standartları ABSTRACT DEVELOPĐNG BENCHMARK AND TRĐANGULATĐON DATABASES FOR PROVĐDĐNG SPATĐAL DATA STANDARTS AND COORDĐNATE UNĐON IN GIS; CASE STUDY KONYA GIS is providing oppurtinity to save and evaluation the data fastly and economically. However, producing maintainable and exactly succesful GIS workings depends to data quality, which will use in the processes and the ability of terming in standarts.it is impossible to make right analysis, to obtain right results and to produce a GIS systmes which could be guide to urban improvements with data that unaccurately and nondefinable in standards. Đn this study, to control the data quality, to gather all the data in one center and to prevent the data confliction, all the benchmarks and triangulation points in Konya gathered in a database and for realizing efficient data management and data sharing, various interfaces composed. Keywords: Geographic Đnformation Systems, Data Quality, Data Standards 1. GĐRĐŞ Hassasiyet, konum doğruluğu, veri kalitesi ve veri standardı, haritacılık içerisinde çokça kullanılmakta olan kavramlardandır. Üretilen haritaların en hassas şekilde oluşturulması istenir. Özellikle mülkiyet ile ilgili çalışmalarda konum doğruluğu ve hassasiyet kavramları üstünde önemle durulması gereken terimlerdendir. Bunun dışında baraj inşaatları, tünel ve köprü inşaatları gibi çalışmalarda hassasiyetin ve konum doğruluklarının çok yüksek olması beklenir. Bir noktanın konumunun tanımlanabilmesi için tanımlı bir yer biçimi temel alınarak tanımlanan koordinatlar kullanılmaktadır. Bilindiği gibi haritacılıkta yapılan işlemlerin en temel nesnesi koordinatı bilinen poligon ve nirengi noktalarıdır. Gerçekleştirilecek proje ne olursa olsun başlangıçta herhangi bir noktadan koordinat alarak yeni üretilecek noktalara koordinat atanmaktadır. Bu yüzden çıkış alınan noktalarda bulunan hatalar, aynen üretilen noktalara veya koordinatlandırılan objelere aktarılmakta ve koordinat duyarlılığı zayıf olan noktalar kullanılarak gerçekleştirilecek olan her işlem, hatayı bir sonraki işlem adımına taşıyacaktır. Dolayısıyla gerçekleştirilecek projelerin hassasiyeti, başlangıçta koordinat çıkışı alınan noktaların hassasiyeti kadar olacaktır. Günümüzde ki çalışmalara baktığımızda, her kurumun kendi haritasını kendisinin ürettiği görülmektedir. Aynı nirengi noktalarının koordinatlarının her kurumda farklı olduğu, koordinat sistemleri arasında yapılacak dönüşümler için belirlenen parametrelerin farklılıklar gösterdiği açıkça görülebilmektedir. Özellikle ulusal çapta çağdaş veri tabanları oluşturmak istendiğinde, farklı kurumlar tarafından üretilen haritaların çakışmadığı, aynı bölgede birbirlerine sadece cm uzaklıkta bir çok poligon noktası bulunduğu gerçeği ile karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir çalışmada bu noktalardan hangisinin kullanılacağı, veya hangi kurumun koordinatlarının kullanılması gerektiği sorusu ile karşı karşıya gelinmektedir. Bu problemden yola çıkılarak nokta konum bilgilerinin tek elden üretmek, aynı noktaların farklı koordinatlarının önüne geçebilmek ve gerçek anlamda veri standardı sağlayabilmek amacıyla Konya ili için bir

2 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal Veri Standardı ve Koordinat Birliğini Sağlayabilmek için Poligon ve Nirengi Veritabanı Oluşturulması; Konya Örneği veritabanı oluşturulmuş ve kullanıcının istenilen noktanın koordinatına ve röperlerine ulaşabilmesini sağlamak ve koordinatları arasındaki dönüşümleri gerçekleştirebilmesi amacıyla bir arayüz geliştirilmiştir. 2. MATERYAL METOD Öncelikle veri tabanlarını oluşturabilmek için Konya ili Belediye mücavir sınırları içerisinde bulunan tüm Nirengi ve Poligon noktalarının WGS84 koordinatları elde edilmiştir. Noktalara ait röperler ise yapılan ihale çalışması cildinden alınmıştır. Noktaların koordinatları ve röper resimleri Access programı kullanılarak veri tabanına aktarılmıştır. Oluşturulan veritabanının yönetimi ve kullanıcıya sunulması için ise Visual Studio 2005 programında arayüz yazılmıştır. Hazırlanan arayüz kapsamında poligon ve nirengi sorgulamaları, koordinatların COĞRAFĐ-ED50-ITRF96- IMAR dönüşümlerinin gerçekleştirilebileceği kısmın yanısıra, dilim dönüşümlerinin yapılabileceği bölümlerde eklenmiştir. Yazılan koordinat dönüşümleri ve veritabanı yönetim arayüzleri ArcGIS programında bir toolbox kullanılarak entegre edilmiştir. Böylece veritabanında mevcut olan noktalar ArcGIS programı harita penceresinde görülebilecek, projeksiyon ve datum seçimleri yapılabilecek, herhangi bir program çıktısı olarak alınabilecektir. Ayrıca istenilen noktalar, yine Visual Studio 2005 ortamında yazılan Google Earth çeviricisi kullanılarak yaklaşık mevkisi uydu görüntüsü üzerinde görülebilecektir. 3. UYGULAMA Uygulama alanı olarak Konya ili merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 248 adet nirengi ve yaklaşık civarında poligon seçilmiştir. Tüm bu noktaların koordinatları, isimleri ve bazı nirengi ve poligonların röperleri Access veritabanı olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın bundan sonraki adımı ise oluşturulan veritabanının ArcGIS programında kullanılabilmesi için Visual Studio 2005 ortamında arayüzlerinin hazırlanmasıdır. 3.1 Veritabanı Hazırlanan program bünyesinde, mevcut noktaların veya harici girilen nokta koordinatlarının Coğrafi, ITRF96, ĐMAR, ED50 koordinat sorgulamaları yapılabilmekte ve istenilen koordinatın belirtilen sistemlere dönüşütürülmesi gerçekleştirilebilmektedir. Şekil 1 de poligon koordinatlarının Acces veritabanındaki görüntüsü görülmektedir. Şekil 1: Veritabanı Hazırlanması Şekil 2 de görülen arayüzde çalışılacak veritabanı seçilerek, mevcut noktaların koordinatları görülebilmektedir. Ayrıca liste seçeneği ile tüm poligonların koordinatlarına liste şeklinde ulaşılabilir ( Şekil 3).

3 Erdi Ve Sarı Şekil 2 : Poligon Koordinatları Şekil 3: Liste Görünümü Hazırlanan veritabanı ve arayüz sayesinde herhangi bir program dosyasına bağlı kalmaksızın tüm noktaların koordinatlarına ulaşılabilmektedir. Yazılan program ArcGIS bünyesinde çalıştığı gibi harici olarak.exe formatında da çalışabilmektedir. Ancak noktalar, daha güçlü görselleştirme ve projeksiyon olanakları sağladığı için ArcGIS programında grafik olarak gösterilmektedir. 3.2 Röperler Bilindiği gibi haritacılıkta noktaların koordinatı kadar, nerede oldukları bilgiside önemlidir. Röperler, noktaların kaybolması veya tahrip olması durumunda yeniden ihyasını sağlamak için gerekli olan ölçü ve krokileri gösteren belgelerdir. Dolayısıyla nokta koordinatının sağlamlığı ve kalitesi için röper krokilerinin nokta koordinatı kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu sebeple mevcut olan röperler noktaların isimleri ile ilişkilendirilerek veritabanına aktarılmıştır. Nirengiler için 1/25000 lik harita üzerinde işaretlenmiş ve yer tayini yapılmış röper krokileri kullanılmıştır. Poligonlar için ise yaklaşık mevkisini, tesisin cinsini ve etrafındaki sabit tesislere olan uzaklıklarını belirten krokiler kullanılmıştır.

4 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal Veri Standardı ve Koordinat Birliğini Sağlayabilmek için Poligon ve Nirengi Veritabanı Oluşturulması; Konya Örneği Şekil 4 : Nirengi ve poligon Röper Örnekleri Röperlerin yeterli olmaması durumunda ise, noktaların yaklaşık olarak hangi ilçe, mahalle, köy veya sokağa düştüklerinin görülebilmesi için Google Earth programına aktarılması sağlanmıştır. Her ne kadar çözünürülük Konyanın bazı bölgelerinde yeterli olmasa da, çalışmada kullanılan noktaların büyük bir çoğunluğu yeterli çözünürlük sağlayan bölgelere denk gelmektedir. (Şekil 5). Şekil 5: Đki Adet Poligon Noktasının Google Earth Görünümü 3.3 Koordinat Dönüşümleri Programın bu bölümünde ise veritabanında bulunmayan veya harici olarak dönüşüm yapılması gereken noktalar için koordinat dönüşümleri mevcuttur. Genel olarak Konya ili içerisinde, Belediye ve Kadastro dönüşüm parametrelerine bakıldığında farklılıklar olduğu görülmektedir. Meydana gelecek kayıklıkların ve koordinat farklılıklarının önüne geçebilmek adına dönüşüm parametrelerinden Kadastro Müdürlüğünün kullanmış olduğu katsayılar alınmıştır. Dolayısıyla aynı noktanın dönüşümler sonrasında farklı koordinatlara sahip olmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Şekil 6 da koordinat dönüşüm türlerinden bazılarının görüntüleri gösterilmiştir.

5 Erdi Ve Sarı Şekil 6: Koordinat Dönüşümleri 4. SONUÇ Hazırlanan bu program sayesinde poligon ve nirengi noktalarının daha etkin kullanımı sağlanmıştır. Veritabanına aktarımı gerçekleştirilen noktaların koordinatları değiştirilememekte ve yeni veri girişi yapılamamaktadır. Bu nedenle nokta koordinatlarının bozulmadan kalması sağlanmış ve her kullanıcının aynı koordinatlara sahip olması gerçekleştirilmiş olmaktadır. Böyle bir çalışmanın tek bir kurum bünyesinden yayınlandığı düşünülürse, oluşturulacak projelerin çakışmama problemleri büyük ölçüde azaltılmış olacaktır. Tüm kurumlar bünyesinde hayata geçirilebilirse, aynı noktaların defalarca ölçülmesinden dolayı meydana gelecek zaman ve ekonomik kayıplarda büyük ölçüde azalacaktır. Aynı sokakta birbirlerine sadece birkaç cm uzaklıkta olan farklı poligon noktalarından kaynaklanan karmaşanında önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca kullanılan dönüşüm parametrelerinin aynı olması sayesinde koordinat dönüşümü sonucunda oluşabilecek koordinat kayıklıkları ve farklılıklarıda ortadan kaldırılmış olacaktır. Programın internet ortamında paylaşıma açılmasıyla birlikte daha etkin kullanımı sağlanabilecektir. KAYNAKLAR Koçak, Erdal., 1985., Gauss-Krüger Projeksiyonunda Koordinat Dönüşümleri, Karadeniz Üniversitesi Basımevi, Trabzon

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI Ali Erdi 1, Fatih Sarı 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu 42250 Konya, fatihsari@selcuk.edu.tr, alierdi@selcuk.edu.tr

Detaylı

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ M.S. Ayık 1, M. Sancak 2, S. Akkar 3 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı,

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI Seda Döner 1, Reha Metin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE CBS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ Eylem Kaya 1, M. Erkan Uçaner

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 Infrastructure Information Systems And Assessment Of Applications In The Country Mustafa AĞUŞ Akın Oğuz DİNÇ Uzaktan Algılama

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ ÖZET Tuncer ÖZERBİL 1, Ergün GÖKTEN 2, Mustafa ÖNDER 3, Osman SELÇUK 4, Nilhan ÇİFTÇİ SARILAR

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Mart - 1 Nisan 005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ E. Duran1, D.Z.

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

CBS TABANLI BİR E-DEVLET UYGULAMASI: KONUMSAL BAZLI RESMİ BELGELERİN OTOMATİK ÜRETİMİ VE İNTERNETTEN SUNULMASI

CBS TABANLI BİR E-DEVLET UYGULAMASI: KONUMSAL BAZLI RESMİ BELGELERİN OTOMATİK ÜRETİMİ VE İNTERNETTEN SUNULMASI ÖZET CBS TABANLI BİR E-DEVLET UYGULAMASI: KONUMSAL BAZLI RESMİ BELGELERİN OTOMATİK ÜRETİMİ VE İNTERNETTEN SUNULMASI İsmail Rakıp Karaş, İbrahim Baz Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜTÜNLEŞİK ENTEGRASYON KAVRAMI VE ÖNEMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜTÜNLEŞİK ENTEGRASYON KAVRAMI VE ÖNEMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜTÜNLEŞİK ENTEGRASYON KAVRAMI VE ÖNEMİ Dr. Emin Bank 1 1 NETCAD, Ulusal CAD ve GIS Çözümleri A.Ş. Cyberplaza B Blok No:409 06800 Bilkent Ankara, emin.bank@netcad.com.tr ÖZET

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMI İLE ISPARTA İLİ KENTİÇİ TRAFİK KAZA ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 321-332

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ ÖZET TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ Đ. Ö. Bildirici 1, S. Böge 2, B.S.

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ Tolga Bakırman, M. Ümit Gümüşay YTÜ, Yıldız Teknik

Detaylı

KONUM TABANLI HİZMETLER TEKNOLOJİSİ İLE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI

KONUM TABANLI HİZMETLER TEKNOLOJİSİ İLE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 3. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8-22 Nisan 2, Ankara KONUM TABANLI HİZMETLER TEKNOLOJİSİ İLE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI Hüseyin Zahit Selvi

Detaylı

KARAYOLUNDA HAREKET HALİNDEKİ TAŞITLARIN ÇEVREYE YAYDIKLARI EMİSYONLARIN ANALİZİ İÇİN CBS DE ARAYÜZLERİN HAZIRLANMASI

KARAYOLUNDA HAREKET HALİNDEKİ TAŞITLARIN ÇEVREYE YAYDIKLARI EMİSYONLARIN ANALİZİ İÇİN CBS DE ARAYÜZLERİN HAZIRLANMASI 2009 05 07TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara KARAYOLUNDA HAREKET HALİNDEKİ TAŞITLARIN ÇEVREYE YAYDIKLARI EMİSYONLARIN ANALİZİ

Detaylı

PSM 15. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI ArcGIS UYGULAMASI

PSM 15. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI ArcGIS UYGULAMASI PSM 15 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI ArcGIS UYGULAMASI B.Demirhan, B.Öz, E.Karadurmuş 1 1 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM

GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM MOBİL SİSTEMLERLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: MOBİL HALİÇ BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ R. M. ALKAN 1, Y. KALKAN 1, M. Z. COŞKUN 1, C. ERDOĞAN 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı

CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı Merve Polat, Umur Kuriş, İsmail Rakıp Karaş ÖZET Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mmervepolat@hotmail.com,

Detaylı