SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: KAYAÇUKURU ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: KAYAÇUKURU ÖRNEĞİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: KAYAÇUKURU ÖRNEĞİ Aygün ERDOĞAN Çevre Bakanlõğõ, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlõğõ, Ceyhun Atõf Kansu Caddesi, No:124, Balgat ANKARA, Özet: 1980 li yõllarõn ortalarõndan sonra önemi daha da artan sürdürülebilir kalkõnmaya yönelik uygulamalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş yankõ bulmuştur. Net belirlenmemiş olmakla birlikte, bu planlamanõn kriterleri kaynaklarõn etkin ve yeterli kullanõmõnõ, kültürel mirasa saygõyõ, çevre ve tarõm dostu olmayõ gerektirmektedir. Bu ise, mekana ve özniteliğe ilişkin pek çok kriterin aynõ anda analize gireceği çok sayõda değişkenin koordineli bir şekilde ortak yönetilmesi anlamõna gelmektedir. Bu makalede, böylesi bir planlamanõn Kayaçukuru Ovasõ örneği üzerinde CBS-tabanlõ teknikler kullanõlarak nasõl olabileceği araştõrõlmaktadõr. Çalõşma alanõ olan Kayaçukuru Ovasõ, Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi nde yer almaktadõr. ODTÜ, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalõnda tamamlanan bir Yüksek Lisans tezi kapsamõnda yapõlan araştõrmanõn yapõldõğõ dönemde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Planlamasõ yapõlmakta olan Ova, kültürel miras, tarõm, çevre ve turistik açõlardan hassas bir alandõr. İlişkisel Veritabanõ Yönetim Sistemi, istatistiksel program, vb. yardõmcõ bilgi sistemleri ve bazõ matematiksel modellerin de kullanõldõğõ bu çalõşmada mekansal ve öznitelik veritabanlarõnõn tasarlanmasõnda verilerin etkili ve yeterli analizi hedeflenmiştir. Geliştirilen sistemle, yapõlan analiz ve sentezler ile bunlarõn sonucunda Ovanõn çevresel planlanmasõnda yol gösterebilecek sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: sürdürülebilir planlama, karar/planlama destek sistemi, CBS, ilişkisel veri tabanõ tasarõmõ ve yönetim sistemi, mekansal/özniteliksel analizler, istatistiksel testler, modelleme. 1. GİRİŞ Çevresel sorunlarõn yarattõğõ problemlerin çözümünü çevreyi, sosyal ve ekonomik gelişmeyle birlikte ele alan sürdürülebilir kalkõnmanõn uygulamalarõnõ, hane halkõndan yerküreye kadar farklõ mekansal düzeylerde bulmak mümkündür [IUCN,1999]. Ne olduklarõ çok kesin belirlenememişse de; bu kalkõnma genel olarak şu ilkeleri getirir: Çevresel kriterlerin göz önüne alõnmasõ, kaynaklarõn (arazi dahil) ve doğanõn etkin ve etkili kullanõlmasõ ve tüketimlerinin azaltõlmasõ, bir şeyi sõfõrdan yapmak/kullanmak yerine; yeniden-kullanõm, geri-dönüşüm, tamirat, yenileme/yenileştirme, rehabilitasyon, restorasyon yapõlmasõ, kullanõrken koruma, dağõnõk yerine toplu arazi gelişimi, ağaçlandõrma ve yeşilin, tarõm alanlarõnõn korunmasõ, vb.. Sürdürülebilirliğe yönelik Türkiye de gerçekleşen düzenlemelerden biri, 1980 lerin sonlarõna doğru "Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB)"nin ilanõ edilmeye başlanmasõ ve bunlardan sorumlu Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlõğõ nõn (ÖÇKKB) kurulmasõdõr. Sürdürülebilir/çevre dostu gelişim planlamasõnda CBS-tabanlõ tekniklerin yararlarõnõ ortaya çõkarmak amacõyla yapõlan bu çalõşma için seçilen örnek alan; Fethiye-Göcek ÖÇKB nde yer alan ve doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, tarõmsal değeri ve turizm potansiyeli bakõmõndan önemli olan Kayaçukuru Ovasõdõr. Çalõşmada hemen tüm 468

2 Erdoğan mekansal (analog ve sayõsal haritalar) ve öznitelik veriler (hane halkõ ve yapõ anketleri) ÖÇKKB nca Ovanõn Koruma Amaçlõ Nazõm ve Uygulama Planlamasõnõn yaptõrõldõğõ şehir plancõsõ ile yine ÖÇKKB nca Fethiye-Göcek ÖÇKB Su Kaynaklarõ Yönetimi Projesi nin yaptõrõldiğõ ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü nden [Doyuran et al,1999; Sönmez, 1999] elde edilmiştir. Bu veriler, CBS-tabanlõ veri hazõrlanmasõnda bazen ön işlem yapõlarak bazen de yalnõzca kontrol amacõyla direk kullanõlmõştõr. Bu çalõşmada, dõş bilgi sistemlerinin (SPSS, MS Access vb.) ve dõş modellerin (Hansen in çekim/potansiyel modeli gibi) kullanõlmasõyla Sui nin [1998] tanõmladõğõ (Tablo 1) dört pratikten ana olarak üçüncü tip entegrasyon örneklendirilmektedir. Çalõşma, bir destek sistemi olarak ele alõndõğõnda ise, Batty nin [1992,1995] bakõş açõsõndan bu sistemin, Planlama Destek Sistemi olmasõnõn yanõsõra, daha çok Karar Destek Sistemi/Mekansal Karar Destek Sistemi olduğu söylenebilir. Tablo 1. Günümüzde CBS-tabanlõ kent modellemesindeki dört pratik [Sui, 1998]. 1. CBS-benzeri fonksiyonlarõn kent modelleme paketleri içerisine yazõlõmõ 2. Yazõlõm satõcõsõ/üreticisi tarafõndan kent modellerinin CBS içine yazõlõmõ 3. Gevşek birleşim: Kent modelleri, istatistiksel yazõlõmlar, vb. ile standart CBS yazõlõmlarõnõn veri alõş verişi ile entegre olmasõ 4. Sõkõ birleşim: Bazõ kent modelerinin ticari CBS yazõlõmõ içine CBS programlamasõ ya da geleneksel programlama ile konmasõ 2. KULLANILAN YÖNTEM, CBS VE EK PROGRAMLAR Çalõşmada öznitelik veri hazõrlanmasõ kapsamõnda uyarlanan yöntemde, kavramsal/ mantõksal olarak Varlõk-İlişki modeli (V-İ) ve pratikteki/operasyonel İlişkisel model [Silberschatz,1997] ile ek yazõlõmlar olarak Excel ve Access ten yararlanõlmõştõr. Mekansal verilerin hazõlanmasõnda ise; temelde vektörel modelin kullanõldõğõ CBS den (MapInfo) yararlanõlmõştõr. Verilerin entegrasyonunda ise, bir CBS uygulamasõ (MapBasic te geliştirilen) ve bununla tetiklenen bir Visual Basic uygulamasõ (MS Visual Basic te geliştirilen) ile Açõk Veritabanõ Bağlantõsõ (AVTB) kullanõlmõştõr. Öznitelik veri girişi sürecinde ilişkisel modelin tasarõmõnõn ve ayrõ bir İlişkisel Veritabanõ Yönetim Sistemi (İVTYS: MS Access) kullanõlmasõnõn; verinin yeterli ve etkin şekilde kullanõmõnõ/yönetimini, geri çağrõmõnõ ve sonradan güncellenmesini sağladõğõ söylenebilir. MS Excel, tablolu çalõşma sayfasõ ortamõyla veri girişini kolaylaştõrõrken, SPSS, verinin girişi İVTYS nde tamamladõktan sonra verinin dõşarõda etkin ve yeterli şekilde istatistiksel işlenmesini sağlamõştõr. İki çeşit veri kapsamõnda kullanõlan yöntem için özetle şu sonuç ve öneriler sõralanabilir: 1. Öznitelik model tasarõmõ süreci, V-İ ve İlişkisel model arasõndaki geri beslemelerle ve örnek veri girişiyle kolaylaştõrõlmõştõr. Bu tasarõmõn sonucunda elde edilen V-İ modeli ve en sonda bunun kurallarõna göre [Elmasri ve Navathe,1994; Silberschatz,1997] indirgenmesiyle elde edilen İlişkisel model Şekil 1'de verilmektedir, 2. İlişkisel modelde; etkin tablo tasarõmõnda (normalizasyon); ana ve yabancõ anahtarlarla ilişkisel bütünlüğün belirlenmesi, öznitelikler arasõndaki fonksiyonel ilişkilere ve varlõklar arasõ ilişkinin derecesine karar verilmesi kilit rol oynamõştõr, 469

3 Sürdürülebilir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanõlmasõ: Kayaçukuru Örneği 3. Etkin veri girişi, geri çağrõlmasõ ve güncellenmesi için özniteliklerin veri standartlaştõrõlmasõ ve sõnõflandõrõlmasõna ihtiyaç duyulmuştur. Standartlaştõrmaya örnek olarak Yapõ ve Konut anket formundaki geleneksel evlerin yapõm tarihi ile ilgili Sex Age household Literacy Job Occu MtlyInc Individuals BirthPlace EducLevel PosAtJob WorkPl_ WC AddStruc DrinkWater Ownership Situation ConstDate hhfamily Usage BuildType NoOfRoom RegionId FamId building BuildQual HhSize FamType family Notes NoOfStor.. LocProbs TotYrlyAg. RegionId BuildingId OwnQty_. familybuil... Bui..- tradbu MigSitu IncRes TotYrlyIn.. ProtecLev. LocDevTr HandArt Manage OrigUse tradbuild ConstTech Change building: (RegionId, BuildingId, Situation, NoOfStorey, NoOfRoom, ConstDate, Ownership, AddStruc, WC, DrinkWater, BuildType, Usage, BuildQual) tradbuild: (BuildingId, ProtecLevel, OrigUse, ConstTech, Change) family: (RegionId,FamId, BuildingId, HhSize, FamType_No, MigSitu, IncRes, HandArt, LocDevTr, OwnQty_1000sqm, Management, TotYrlyInc.milTL, TotYrlyAgInc.milT L Notes) household: (RegionId, FamId, Individuals, Sex, Age, BirthPlace, Literacy, EducLevel, Job_Occup, WorkPl_PlWorked, PosAtJob, MtlyInc.milTL) locprob: (RegionId, FamId, Economic, Environmental, Constructional,Adm inistrative, nfrastructural) Primary key, Foreign key (Ana h Yb h ) Şekil 1. Sonuç kavramsal/mantõksal V-İ diyagramõ ve sonuç pratikteki/operasyonel ilişkisel şema girilmiş 1957 den önce, çok eski, eski, Yunanlõlar dan kalma,... gibi aynõ şeyi temsil eden farklõ açõklayõcõ bilgilerin 1900 e (tarih bilinmediğinden geleneksel evlerin yapõlõş yõlõ 20. Yüzyõlõn başlangõcõ varsayõlmõştõr) dönüştürülmesi verilebilir. Sõnõflandõrmaya örnek olarak ise, Hane Halkõ anket formundaki göç durumu ile ilgili verilerin Tablo 2 deki gibi nümerik değerlere dönüştürülmesi verilebilir. 470

4 Erdoğan Tablo 2. İlişkisel VT tasarõmõ sõrasõnda sõnõflandõrma örneği (göç durumu sütunu) Kodu Göç Durumu 0 Anket bolgesiyle ayni yani aile uyelerinin tamaminin "1-Kaya", "1-Kinali", "1-Belen", "2- Keciler", "2-Gokceburun" dan biri dogumlu olmasi 1 En az 1 kisinin ayni il (Mugla) ancak anket yerinden farkli yerde dogmus olmasi 2 1 kosulunun saglanmasi ve en az 1 kisinin Mugla degil, baska ilde dogmus olmasi 3 En az 1 kisinin baska ilde dogmus olmasi 4. İyi bir veritabanõ standartlaştõrõlmasõ için, zor da olsa, her özniteliğin ham değerlerine bakõlmasõ önerilebilir. Önceden, bütünsellikle planlamak tasarõm sürecinde önemlidir, 5. Bazõ özniteliklerin obje kodlandõrõlmasõnda hiyerarşik bir sistematik kurmak yararlõ araçlar sunabilir. Şekil 2, bina kullanõmõ verilerinin bu şekildeki bir sisteme nasõl geçirildiğini örneklendirmektedir. Kullanõm Kodu Kullanõm Adõ (ticari-turistik) 11100:Tek bina turistik ticaret kullanimi 11111:Tek bina turistik ticaret kullanimi-gida/yemek Sektoru-Lokanta 11112:Tek bina turistik ticaret kullanimi-gida/yemek Sektoru-Büfe 11113:Tek bina turistik ticaret kullanimi-gida/yemek Sektoru-Unlu ürünler 11114:Tek bina turistik ticaret kullanimi-gida/yemek Sektoru-Mandira 11115:Tek bina turistik ticaret kullanimi-gida/yemek Sektoru-Çay bahcesi 11121:Tek bina turistik ticaret kullanimi-alis-veris Sectoru-hediyelik esya 11211:Ust kat ev turistik ticaret kullanimi- Gida/Yemek Sektoru-Lokanta 12100:Tek bina yerel ticaret kullanimi 12111:Tek bina yerel ticaret kullanimi-alis-veris Sectoru-Bakkal 12112:Tek bina yerel ticaret kullanimi-alis-veris Sectoru-Firin 12121:Tek bina yerel ticaret kullanimi-hizmet Sectoru-Kahvehane 12200:Ust kat ev yerel ticaret kullanimi 13000:Pansiyon Şekil 2. 'Kullanõm' sütunu için geliştirilen birinci hiyerarşik sistem Bu sistemde tüm binalar önce 1-ticari-turistik, 2-konut, 3-sosyal donatõ olmak üzere üç ana kullanõma göre; sonrasõnda da her biri kendi alt kategorilerine göre hiyerarşik olarak sõnõflandõrõlmõştõr. Buna göre bina tablosundaki kullanõm sütununun her satõrõ/kaydõ 1, 2 veya 3 ile başlayan 5 basamaklõ bir rakam dönüştürülmüştür. Tüm kayõt değerleri için geçerli olan diğer bir kural ise, daha fazla bir bilgi olmadõğõnda basamaklarõn 0 değerini almaya başlamasõ, dallanmanõn durmasõ ve geri kalan tüm basamaklarõn 0 değerini son (5.) basmağa kadar almaya devam etmesidir. Ayrõca, hiyerarşide ilk 0 değerini içeren düzeyin bir üstündeki düzey, hiçbir zaman 0 değerini içermemektedir. Bu sistemin farklõ ne kadar çok kullanõma elverişli olduğu basit bir aritmetikle hesaplanabilir. 10 ayrõ şekilde tanõmlanabilecek her bir ana alt grubun her farklõ düzeyi için 10 farklõ değer hesaplanõrsa ilk alt seviyede 10 2, vb. şekilde devam edilirse sonuncusunda 10 5 farklõ değer (metropoliten alanlardaki farklõlaşmaya da elverişli olabilecek) elde edilebilir, 6. Bazõ öznitelikler için yapõlan varsayõmlar ve çõkarõlan sonuçlar da etkin ve gerçekçi veri analizine yardõmcõ olabilir. Örneğin, belli bir limitle kaydedilmiş sahip olunan arazi büyüklüğü_dönüm anket verisi için iki limitin ortalamasõ o arazinin büyüklüğü olarak ve uygun olduğu yerlerde (verimliliğin aynõ olduğu varsayõmõyla birim alandaki tarõm gelirinin görece daha yüksek olduğu) bir üst limit, değer olarak 471

5 Sürdürülebilir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanõlmasõ: Kayaçukuru Örneği alõnmõştõr, 7. Rakamsal değerlerle yapõlan sõnõflandõrma mümkünse, bazõ özel istatistiksel testler için sõnõflarõn bir sõralamasõ şeklinde olmalõdõr. Bina tablosunda bina kalitesi sütunundaki 1 den 4 e kadar giderek artan değerlerin gittikçe kötüleşen bina kalitesi ne karşõlõk gelmesi gibi (iyi, orta, kötü, harap), 8. Eğer varsa anket formlarõndaki bölümler tasarõm süreçlerine katkõda bulunabilir, 9. Veri girişi ve geri çağrõlmasõnda boş değerlerin nedeni bilinmeli ve ayõrd edilmelidir, 10. Veri girilmesi sõrasõnda kullanõcõya bir arayüz ile ipucu verilmiyosa; giriş/güncelleme/geri çağõrma sõrasõnda/sonrasõnda aynõ/doğru değerleri elde etmek kullanõcõnõn verinin giriş mantõğõnõ anlamasõ ve bir değerin girilip girilmediğini ve nasõl girilmiş olduğunu kontrol etmesine bağlõdõr. Çalõşmada hazõrlanmõş ilk Visual Basic (VB) uygulamasõnda geliştirilmiş yedi arayüzün tablolarõ Şekil 1 de görülmektedir, 11. Her bir özniteliğin (değişkenin) farklõ ölçü seviyesinde olduğunun ayõrdõnda olmak, uygun istatistiksel tekniklerin uygulanmasõndaki en temel bilgidir. İlişkisel modeldeki (Şekil 1) tablolarõn öznitelikleri kod/not olduğundan ölçüsü olmayanlar olarak ve ölçü seviyelerine göre kategorik, sõrasal, aralõksal ve/veya oransal olarak tanõmlanmõştõr. 12. Tasarõm, farklõ durumlara uyarlanabilir olmalõ, sonraki verilere imkan tanõmalõdõr, 13. Tasarõm, tutarlõ ve planlama yerine, işletmeye yönelik kullanõm gibi gelecekteki ihtiyaçlara göre geliştirilebilir olmalõdõr, 14. Haritalarõn çakõşmasõnda geliştirilen sistematik (alt-gruplandõrma ve her alt-gruptaki katmanlar) mümkün olduğunda daha fazla veriyi dahil etmeye izin vermelidir. Bunun yapõlabilirliği, çalõşmada getirilen sistemin neleri kapsadõğõna bakarak gözlemlenebilir. Ayrõca, her katmanõn (Tablo 3) sõrasõyla geçmiş, öznitelik, doğruluk düzeyi ve veri temsili bilgilerini özetlemek CBS-tabanlõ çalõşmalarda hazõrlanan/ kullanõlan mekansal verinin anlaşõlmasõnda/kavranmasõnda faydalõ olacaktõr, Tablo 3. Hazõrlanan çakõşan katmanlar Yönetsel, Koruma, Harita ile İlgili Arazi Kulllanõmõ ile İlgili Altyapõ ile İlgili Fiziksel Jeolojik, Hidrolojik kõyõ kadastro enerjinakilhatti esyukseltiler jeoloji ocksiniri arazikullanimi icmesuyuhatti egim nehirler paftaendeks binalar kuyularvb baki gollenme bolgecikler agaclar faylar taskinvb sitalanlari noktasalsit meydanlar yollar 15. Mekansal ve öznitelik veriler arasõndaki tutarlõlõk veri girişindeki temel gerekliliktir ve bazen kimi verilerin bazõ varlõk lar veya katman lar içinde toplanmasõ gerekebilir, 16. Harita katmanlarõna öznitelik verileri girilirken, öznitelik verilerden yararlanõlabilir, 17. Bir harita katmanõndaki mekansal objeler elde edilirken farklõ ölçekteki harita/ haritalar kullanõlabilir ve sonuç haritadaki öznitelikler farklõ kaynak haritalardan gelir, 472

6 Erdoğan 18. Bazen bir harita katmanõnõn belli bir öznitelik için diğer bir katmandan elde edilmesi gerekebilir ki bu, yeni katmanda diğer mekansal ve öznitelik verilerle daha da tamamlanabilir. Fakat bu yeni katmanõn elde edilmesinin daha fazla düzeltme gerektirdiği bilinmelidir, 19. Analog harita taramasõ, taranmõş sayõsal harita koordinatlandõrõlmasõ, sayõsal haritalarõn koordinat sistemleri arasõnda dönüşümünün yapõlmasõ ve birinin diğerine göre oturtulmasõ mekansal veri girişinin/yönetiminin kaçõnõlmaz kõsõmlarõdõr, 20. Öznitelik verilerin İVTYS nin Yapõsal Sorgulama Dili (SQL) ifadeleriyle güncellemedeki kolaylõğõna benzer şekilde, bir haritanõn özniteliklerinin güncellenmesi de CBS de SQL ifadeleriyle yapõlabilir, 21. Bazen nokta veya çizgi temsilli bir vektörel sonuç harita katmanõnõn alan gibi farklõ bir vektörel temsile veya CBS veri temsilleri arasõnda dönüşümler gerekebilir, 22. Başka CBS ler sağladõğõ raster dan vektör e otomatik dönüşüm yapan bazõ özel fonksiyonlarõ, vb. nedeniyle kullanõlabilir; ancak bu işlem 2-bit haritalar ile anlamlõdõr, 23. Farklõ CBS ler veya CAD ve CBS arasõndaki veri alõş verişi genellikle biçimsel farklõlõklardan kaynaklanan öznitelik verilerinin kaybolmasõ gibi kayõplara yol açabilir, 24. Mekansal veri girişinde hatalar kaçõnõlmazdõr. Ancak, daha dikkatli olunmasõ ve mümkünse referans olarak daha büyük ölçekler kullanõlmasõyla raster ve vektör veriler, farklõ ölçekler için kabul edilebilir doğruluk derecesinde elde edilebilir. Çalõşmada, mekansal ve öznitelik verilerin entegrasyonu iki yöntemle yapõlmõştõr. İlki, yalnõzca veri gösterimini sağlayan bir ortam değil, aynõ zamanda veri girişine, Access ortamõna ihtiyaç olmaksõzõn oradaki verilerin (Şekil 1 deki 5 tablonun) dinamik olarak güncellenmesi ve silinmesine de elverişli form tabanlõ (VB) uygulamasõdõr. Bu uygulama, yazõlan diğer kõsa bir CBS uygulamasõyla aktif hale gelmektedir ve kendi uygulama geliştirme programõnda yazõlan kõsa sayõlabilecek bir programlama gerektirmiştir. Kullanõlan diğer entegrasyon yöntemi de Açõk Veritabanõ Bağlantõsõ olup, SPSS ve Excel gibi diğer bazõ yazõlõmlar arasõnda ve de CBS ile Access e özgü olmadan daha genel bir veri iletişim ortamõ sağlamaktadõr. Bu yöntem yine CBS ve VB uygulamalarõnda yararlanõlan aynõ mantõkla iki tip veri arasõnda dinamik entegrasyonu sağlamaktadõr. 3. ANALİZLER VE SONUÇLAR Bu bölüm; geliştirilen KDS/PDS inde (Şekil 3) anlamaya yönelik, açõklayõcõ hem mekansal ve öznitelik analizleri ve yorumlarõ, hem de her iki türlü verinin önceden bildiren ve tahmine yönelik regresyon, vb. modelleme örneklerini içermektedir. Bu çalõşmada yapõlan tüm analizler, farklõ şekildeki veri sunumlarõ, geri çağrõlmalarõ ve modellemeleri yalnõzca bazõ örnekleri teşkil etmektedir. Öznitelik analizler ve mekandaki izdüşümleri ilk önce Access ortamõnda SQL ile üretilen ve sonra Access, SPSS, CBS, CBS ve SPSS ortamlarõnda sunulan analizleri içermektedir. Bu kapsamda, Access ortamõnõn; tablolarõn bir veya birden fazla sütunlarõnda yapõlan, istatistiksel olarak (SPSS de) işlenemeyen, mekanda (CBS de) gösterilemeyen ve göreceli olarak daha kõsa sonuçlu toplu analizlerin sunumunda yararlõ 473

7 Sürdürülebilir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanõlmasõ: Kayaçukuru Örneği olduğu söylenebilir (Şekil 3'te 5. Yol). Kõsaca, bu analizler ovanõn sosyo-ekonomik yapõsõ hakkõnda fikir vermektedir. Burada kullanõlan örnek göstergeler (Tablo 4), aile tipi, gelir, iş-meslek, iş yerindeki mevkii, gelir kaynağõ, göç durumu, hane halkõ büyüklüğü, konutun niteliği/tipi/korunmasõ/kullanõmõ, sahip olunan arazi, toplam (tarõmsal) yõllõk gelir ve yerel sorunlardõr. Bunlarla birlikte, doğum, bağõmlõlõk, çalõşma ve işsizlik gibi bazõ oranlarõn Access ortamõnda hesaplanmasõ demografik ve sosyoekonomik yapõnõn daha iyi anlaşõlmasõnda yardõmcõ olmuştur. Şekil 3. Kayaçukuru Ovasõ için 'gevşek birleşim' ile elde edilen Karar/Planlama Destek Sistemi Tablo 4. Bina kalitesine göre aile sayõsõ ve bu ailelerin ortalama yõllõk gelirleri COUNT of Families (Aile Sayõsõ) BuildQual (Bina Kalitesi) ,88 2 harap insaat iyi 1592,5 10 kotu 693,6 46 orta 911,96 AVG(TotYrlyInc_milTL) (ORT(Toplam Yõllõk Gelir_milTL)) SPSS ortamõnda sunulan analizlerin öncekilerden farkõ; istatistiksel testi yapõlabilecek ve/veya grafiksel olarak sunulabilecek göreceli olarak daha uzun Access sonuçlarõnõ kapsamasõdõr. Benzer şekilde, bunlar da aylõk gelir, toplam (tarõmsal) yõllõk gelir, göç durumu, konut niteliği/yapõm tarihi, gelir kaynağõ ve sahip olunan arazi büyüklüğü değişkenlerini kapsamaktadõr. Burada yer alan analizlerden 1. ve 4. sü (Şekil 4, 5) Şekil 3'te 2. Yol'u izlerken, diğerleri 1. Yol'u izlemiştir. 474

8 Erdoğan Eta testi bir kategorik (nominal) ve bir niceliksel (aralõk/oran) değişken arasõnda uygulanan bir tablolama istatistiği olup, burada 'insaat' kategorisi bir kalite göstergesi olmadõğõndan SPSS'de kullanõcõ boş değeri olarak hesaba katõlmõştõr. 'Bina kalitesi' nin bağõmlõ değişken olmasõ ve 'Top. yõllõk gelir' in bağõmsõz olmasõ durumunda Eta sonucunu veren bu testin en yüksek değerine (0 Eta 1) [Nie et al.,1975:230] yakõn olmasõ ile; bu iki değişken arasõnda büyük oranda positif bir ilişki vardõr denilebilir. CBS ortamõnda iki şekilde sunulan analizler, yine bazõ Access sorgulamalarõnõn sonucu olup, toplu olmadõklarõndan bina gibi mekansal objelerle gösterilebilmiştir. İlkinde sonuçlar (Şekil 3'te 3. Yol'u izleyen) CBS de gösterilmiş; ikincide ise, Access analizleri bazõ ön Access sorgu ve tablolarõnõn SPSS deki istatistiksel işleminden sonra tasarlanmõşlardõr (Şekil 3'te 4. Yol). Birinciler, bazõ sosyo-ekonomik analizlerin mekansal dağõlõmõnõ görselleştirerek planlama sürecinde dolaylõ fikirler oluşturmaya yardõmcõ olurken; diğerleri, kõsa, orta, ve uzun vadede restorasyon ve geleneksel yeniden gelişme için direk müdahale stratejilerine örnek oluşturmaktadõr (Şekil 6) MigSitu ConstDate MtlyInc_milTL Şekil 4. En az bir işi çiftçilik olan aile üyelerinin aylõk gelirleri, bina inşa tarihleri, göç durumlarõ Directional Measures Nominal by Interval Eta TotYrlyInc_milTL Dependent BuildQual Dependent Value,282,687 Şekil 5. Bina kalitesi ve toplam yõllõk gelir değişkenleri arasõnda yapõlan 'Eta' testi sonucu Şekil 6. Ova da kõsa, orta ve uzun vadede restorasyon ve geleneksel yeniden gelişme stratejileri 475

9 Sürdürülebilir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanõlmasõ: Kayaçukuru Örneği Benzer şekilde, SPSS ve CBS nin ikisinde de sunulan Access analizlerinin (Şekil 3'te hem 1. Yol'u hem de 3. Yol'u izleyen) sonuçlarõnõn daha iyi incelenme ve yorumlanmasõ mümkün olmuştur. Sonuçta denilebilir ki, SPSS, Access ile birlikte gevşek birleşim sisteminde verilerin CBS de daha etkin kullanõmõnõ sağlamak amacõyla dõşarda işlenmesini mümkün kõlan kullanõşlõ ortamlar sunmaktadõr. İkinci VB uygulamasõ aynõ zamanda hazõrlanan katmanlarõn ve görsel analize imkan veren konu haritalarõnõn kolay gösterimini sağlayan (Şekil 3'te 6.Yol'u izleyerek) arayüzleri de içermektedir. Ancak, CBS nin kendi sunum fonksiyonlarõna ek olarak çalõşmada geliştirilen CBS uygulamasõ (veri entegrasyonunda kullanõlanõn devamõna eklenen bir kõsõm olarak) kendi içinde yazõlmõş analizlerin yapõlmasõnõ ve sunumunu içermektedir. Bunlar, karar verici için bir kaynak yorum oluşturan toplu oranlarõn/rakamlarõn mekanla bir-e-bir ilişkili olarak gözlenebildiği mekansal grafikleri içermektedir ve Şekil 3'te 8.Yol'u takip etmektedir. 3-boyutlu gösterim gibi bir takõm ileri gösterim fonksiyonlarõnõn yanõsõra, CBS den ayrõca tablo şeklinde, bir tür mekansal raporlama sayõlabilecek mekansal analizler (Şekil 3'te 7.Yol'u izleyen) için de yararlanõlmõştõr. Örneğin; hazine mülkiyetinde olan arazilerdeki geleneksel harap binalarõn restore edilerek turizm için yap-işlet-devret modeliyle kullanõmõna yönelik bir strateji için alt seviyede bir çözüm sayõlabilecek temel bilgi gereksinimi, CBS de bir SQL analizi sonucu özet olarak elde edilmiştir. Benzer şekilde tüm mülkiyetler için alansal (ha), oransal (%), ve rakamsal (sayõ) bir analiz yapmak da mümkün olmuştur. Geliştirilen KDS/PDS, daha ileri düzeyde Kayaçukuru nun tahminsel modelleme yaklaşõmõyla sürdürülebilir/çevre dostu gelişmesi durumunda nasõl görüneceği kunusunda bir fikir vermek için de kullanõlmõştõr. Bu şekildeki planlama için belirlenmiş net kurallar bulunmamasõna rağmen, bu kapsamda, ilk önce Taslak Koruma İmar Planõ Yönetmeliği nin, gelecekte önerilebilecek nüfus yoğunluğunun bir kõsmõnõn karşõlanmasõ için harabe geleneksel binalarõn restorasyonu ve eklemelerin yapõlmasõ ile yeni gelişmenin koşullarõna yönelik prensipler [TMMOB,1994] değerlendirilmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekildedir: 1. Varsa öncelikle parsel içinde bulunan harabeler onarõlarak mekanlar elde edilir, 2. Bu onarõmdan sonra yeni yapõ yapõlmak istenirse, gelişme geleneksel binalara eklemeler yapõlarak olmalõdõr ki bu; A: Eski adõyla Levissi yerleşimi tiplerinde: -basit tipik planlõ yapõlarõn birleşik tipik planlõ yapõlara çevrilmelerine, -birleşik tipik planlõ yapõlarõn grup yapõlarõna çevrilmelerine, B: Ege mimarisine yakõn sofalõ plan tiplerinde gelişimin: -tek göz evden hayatlõ eve, -tek göz hayatlõ evden çift göz hayatlõ eve, -tek katlõ çift mekanlõ evden çift katlõ dört mekanlõ eve dönüşmesi biçimindedir. 3. Kayaçukuru nda ancak yukardaki sõra takip edildikten sonra münferit yeni yapõ yapõlmasõna izin verilecektir [TMMOB,1994]. 1. Madde yukarda sözü edilen restorasyon stratejilerinde ele alõnmõştõr (Şekil 6). 2. Madde için ise, verilerin CBS ortamõnõn dõşõnda ve sonra da içinde daha etkin 476

10 Erdoğan işlenebileceği hakkõnda fikir vermek üzere bir restorasyon analizi modellemesi ve bunun etkileri örnek olarak verilmektedir. Bunun için ilk önce eksik olan geleneksel bina tablosundaki oda sayõsõ verilerinin, hem binanõn alanõ (CBS'de hesaplatõlmõş) verisiyle, hem de kat sayõsõ verisiyle ayrõ ayrõ iki değişkenli lineer regresyon analizine SPSS'de sokularak denenmiş (Y'=A+BX) burada alan verisi istatistiksel olarak anlamlõ çõkmazken (α=0.216 seviyesi, R 2 = %0.3), daha çok kat verisinin oda değişkenini açõkladõğõ (α=0.0 seviyesi, R 2 = %31.8) görülmüştür. Her ikisinin birlikte çoklu lineer regresyon analizi (Y'=A+B 1 X 1 +B 2 X 2 ) sonucunda ise α=0.0 ve R 2 = %32.5 seviyesinde elde edilen ve bilinmeyen oda sayõsõlarõnõn bulunmasõnda kullanõlan model, Y'= X X 2 olmuştur. Bu modelde tahmin edilen geleneksel bina oda sayõsõnõn (Y'-bağõmlõ değişken) gerçek değerden (Y) ortalama sapmasõ ise oda birimi olmuştur. Burada, X 1 (bağõmsõz değişken) geleneksel binalarõn kat sayõsõnõ (tümü bilinen), X 2 (bağõmsõz değişken) ise geleneksel binalarõn taban alanlarõnõ (CBS'de tümü için hesaplanan) göstermektedir. Geleneksel bina daki oda sayõsõ sütununun bu modelle yeni bir tabloda Access'de güncellenerek tamamlanmasõndan sonra yeni bir güncellemeyle yönetmeliğin ilgili maddesi (2.B.) 1 katlõ 1 odalõ evin 1 katlõ 2 odalõ eve, 1 katlõ 2 odalõ evin 1 katlõ 3 odalõ eve, 1 katlõ 3 odalõ evin 2 katlõ 6 odalõ eve dönüşmesi şeklinde yorumlanmõş ve 494 geleneksel bina (harap binalar geleneksel varsayõlmõştõr) için; 18 evin 1 katlõ 2 odalõ eve, 426 evin 1 katlõ 3 odalõ eve, 12 evin 2 katlõ 6 odalõ eve dönüşebileceği sonucu bulunmuştur. Tüm bu rakamlar tekrar CBS ortamõna aktarõlarak, Ovanõn mevcut yoğunlukla, ek nüfus için arzõnõn ne kadar olabileceği hesaplanabilirdi. Ancak tüm bunlar yorumlara ve varsayõmlara dayandõğõ, daha fazla arazi çalõşmasõ gerektirdiği ve amacõn da CBS'den elde edilen verilerin dõşarda (Access, SPSS) daha etkin sonuçlara ulaşmak için işlenerek tekrar CBS'ye sokulup daha ileri analizler için fõrsat vereceği konusunda bir fikir vermek olmasõndan dolayõ, bu süreç Şekil 3'te kõsmen kesiklli çizginin yer aldõğõ 9. Yol ile tanõmlanmõştõr. Yönetmeliğin söz konusu 3. Maddesinin değerlendirilmesindeki yaklaşõm ise, farklõ arazi kullanõmlarõnõn yeni gelişim alanlarõnõn uygunluğunun modellenmesiyle ilgilidir. Bu tahminsel modelleme, Matematiksel Lineer Kombinasyon metodunu içermektedir. Her farklõ arazi kullanõmõnõn her farklõ tip (konu/özellik) ve faktör (konu haritasõ/harita katmanõ) için ayrõ bir puanlama ve ağõrlõklandõrmasõnõn kullanõldõğõ bir ağõrlõklõ ortalama hesaplamasõnõn [Hopkins,1977; Yeşilnacar,1998] sonucunda bir uygunluk endeksinin her farklõ kullanõm için bir raster haritaya dönüşmesini gerektirir. Bu metodda puanlamalar ve ağõrlõklar taraflõdõr [Yeşilnacar,1998] ve burada elde edilenler (Şekil 7) toplam 23 harita katmanõndan (Tablo 3) 17'sinin kullanõlarak kültürel, çevresel ve tarõmsal koruma ve geliştirme bakõş açõsõyla değerlendirildiği yalnõzca bazõ örneklerdir. Şekil 7 deki haritalarõn yorumlanmasõ sõrasõnda 100 lük ölçümdeki çeyrekler; : Çok uygun / arazide kontrol edilmesi gereken ilk sõradaki alanlar : Uygun / arazide kontrol edilmesi gereken ikinci sõradaki alanlar : Az uygun / tercih edilmemesi gereken alanlar 0-25 :Uygun olmayan/ hiçbir şekilde yerleşilmeyecek alanlar şeklinde tanõmlanmõştõr: 477

11 Sürdürülebilir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanõlmasõ: Kayaçukuru Örneği Konut Tarõm Turizm Ticaret Sosyalrekreasyonel Şekil 7. Beş farklõ arazi kullanõmõ için elde edilen uygunluk haritalarõ ve histogramlarõ Bu modeldeki taraflõlõk, detaylõ alan çalõşmalarõ ve farklõ disiplinlerden uzmanlarõn katõlõmõyla azaltõlabilir. Ancak, bu katõlõm çatõşan tercihleri olan birkaç farklõ birey ve grupla olduğunda, Çoklu Kriter Karar Verme-ÇKKV (Multiple Criteria Decision Making) gibi yöntemlerden yararlanõlmalõdõr [Malczewski,1996;Nijkamp,1975]. Çünkü, çok sayõda ve çatõşan değerlendirme kriterleri karar verme sürecine girdiğinde çoğu CBS'ler yetersiz kalmaktadõr [Malczewski,1996'da Carver,1991]. Bu tür problemler sistemin yeterliklerinin ÇKKV teknikleriyle bütünleştirilmesi sonucunda aşõlabilir [Massam,1993; Malczewski,1996'da Malczewski ve Ogryczak,1996]. Bu aşamadan sonraki yapõlacak bir çalõşma, bu tür bir metodolojinin mevcut sisteme nasõl entegre edilebileceği konusunda olabilir. Modelleme kapsamõnda gevşek birleşim e son örnek olarak CBS ve Access verilerini/ sonuçlarõnõ kullanan tahminsel mekansal bir model olan Hansen in çekim/potansiyel modeli [Lee,1973] kullanõlmõştõr. Modelin algoritmasõ Şekil 8'de görülmektedir. 478

12 Erdoğan Şekil 8. Hansen modelinin algoritmasõ, Kaynak: [Lee, 1973] Modelin girdi değerlerinin bir kõsmõ Tablo 5'te verilmektedir. Tablo 5. Hansen modeline çalõşan nüfus, nüfus ve taşõma kapasitesi bilgilerinin girdileri Bölgeler Toplam çalõşan sayõsõ Toplam nüfus Taşõma kapasitesi (ha) 1. Kaya Kõnalõ Belen Keçiler Gökçeburun Toplam Bu tablodaki 'taşõma kapasitesi' girdileri CBS ortamõnda hesaplanabilir olmasõna rağmen tutarlõlõk elde etmek için 'toplam nüfus' verisiyle birlikte araştõrma raporundan [Sönmez,1999] alõnmõştõr. 'Toplam çalõşan sayõsõ' ise tüm populasyonun %36'sõnõ kapsayan 'hane halkõ' anket verilerinin Access'deki sorgulamasõnõn sonuçlarõnõn toplam çalõşan (272) sayõsõna oranlanmasõyla bulunmuştur. Modelin 'uzaklõk/yolculuk zamanõ matris verilerinde bölgeler arasõ uzaklõklar (m cinsinden); CBS'de her bir alt bölgenin ağõrlõk merkezlerinin (Şekil 9'da koyu noktalar) bulunarak bunlarõn en yakõnlarõndaki ana yollara (asfalt veya stabilize) dik veya yatay izdüşümlerinin (Şekil 9'da açõk noktalar) alt bölgelerin merkezleri olduğu varsayõlarak yollarõn bölündükleri kõsõmlar arasõnõn ölçülmesiyle hesaplanmõştõr. Her bölgenin kendine olan uzaklõğõ hesaplanõrken de; o bölgedeki tüm yollarõn uzunluklarõnõn ortalamasõ alõnmõştõr. Burada 'd' değerini değiştirebilecek yeni herhangi bir yol varsayõlmamõştõr ki bu, çevreci anlayõşla da bağdaşmaktadõr [TMMOB,1994]. Bölgelerarasõ etkileşimin işgücü akõşõ, vb. açõsõndan olmadõğõ gözlendiğinden ve uzaklõğõn bu gibi kõrsal yerleşimlerde çok etkin bir faktör olmadõğõ düşüncesiyle 'b' değeri ise '1' varsayõlarak model çalõştõrõlmõş ve sonuçlarõ SPSS te gerçek durumla karşõlaştõrõlarak değerlendirilmiştir. Pek çok varsayõma rağmen korelasyon, α=0.05 istatistiksel anlamlõlõk seviyesinde elde edilmiştir. Örnek amaçlõ kullanõlan bu 479

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon GIS? Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Kemal ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon ÖZET : Geographical Information

Detaylı

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ WEB KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN 1, İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 1 İstanbul Teknik

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1 ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE. Yücel Candemir 1 SUMMARY Transportation is a critically important sector with a key function in economic activities. Perhaps more important than that

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Caner GÜNEY, Rahmi

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ ÖMER LÜTFİ ANTALYALI

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ, uzak posta sunucusuna bağlanõp POP3

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı