DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)"

Transkript

1 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma bint Ba ce b. Ümeyye dir. Künyesi Ebul-A ver dir. Adiyoğulları kabilesine mensuptur. Hz. Ömer de aynı kabiledendir. Bi setten 19 yıl önce Mekke de doğdu. Saîd b. Zeyd; Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evli idi. Hz. Ömer, onların yeni dine girdiklerini öğrendiği zaman son derece kızmış ve yaptıklarının hesabını sormak için hemen evlerine gitmişti. Ancak olaylar farklı gelişmiş ve Ömer (r.a) bu evde imanla tanışmıştı. Hz. Ömer (r.a) de Saîd in kız kardeşi Atîke ile evli bulunmaktaydı. Saîd in babası Zeyd b. Amr aynı zamanda Hz. Ömer in amcasının oğludur. 1 Babası Bir Hanifdi Babası Zeyd b. Amr, Mekke müşriklerinin cansız putlara tapınmalarına bir anlam veremiyordu. Kafasındaki sorulara cevap bulmak için araştırmaya başlamış ve Suriye taraflarına giderek yahudi ve hıristiyan âlimlerle görüşmüştü. Zeyd in arayış içinde olduğunu gören bir papaz ona, şirkten ve hurâfelerden uzak, Hz. İbrahim in (a.s) inancı olan Hanifliğe tabi olmasını tavsiye etmişti. Zeyd, Hanifliğin ne olduğunu öğrendiği zaman aradığını bulduğunu anladı ve Mekke ye döndü. Tavırları sebebiyle kabilesi tarafından dışlanan Zeyd bir dönem Hira dağında yaşamaya mecbur kaldı. Zeyd, Kâbe ye yönelerek ibadet eder, Mekke de İbrahim in dini üzere bulunan tek kimse olduğunu Kureyş müşriklerine karşı iftihar ederek söyler ve şöyle dua ederdi: Allahım! Şahit ol ki ben İbrahim in dinindenim 2. Zeyd, İsmail in (a.s) neslinden bir peygamberin geleceğini öğrenmişti. Arkadaşı Amr b. Rabî a ya, eğer ona ulaşırsa kendi selamını ona iletmesini söylemişti. Zeyd, Resûlüllah ın (s.a.) Peygamberlikle görevlendirilmesinden beş sene önce vefat etti. İslamı Kabulü Saîd, babası Zeyd in kendisine telkin ettiği hanîf dininin bilincinde olarak yetişmişti. Resûlüllah (s.a.), İslâm dinini tebliğe başladığı zaman, onun davet ettiği dinin babasının söylediği prensiplerle aynı olduğunu gördü ve ona tabi olmakta gecikmedi. Rivayetlere göre o, Resûlüllah ın (s.a.) az sayıdaki ashabıyla Erkam ın evinde toplanmaya başlamadan önce iman etmiştir. Kaynaklarda on ikinci veya on üçüncü Müslüman olduğu kaydedilir. 1 Zeyd in babası Amr b. Nüfeyl, babasının ölümü üzerine Câhiliye âdetine uyarak onun karısı Haydâ bint Hâlid le (bazı kaynaklarda Hanne bint Câbir) evlenmiş, Zeyd bu evlilikten dünyaya gelmiştir. Haydâ nın Nüfeyl ile evliliğinden olan Hz. Ömer in babası Hattâb, Zeyd in hem amcası hem anne bir kardeşidir. (DİA, Zeyd b. Amr md., XLIV, 316) 2 Buhârî, Menâkıbu l-ensâr, 24

2 2 Medine ye Hicreti Medine'ye hicret edildiği zaman Saîd, Rıfaa b. Abdul-Munzir in (r.a) evinde misafir olmuştur. Muâhât olayında Hz. Peygamber tarafından; bir rivayete göre Ebu Lübâbe, başka bir rivayete göre de Rafi b. Malik ile kardeş ilan edilmişti. Katıldığı Savaşlar Saîd b. Zeyd, Bedir savaşı hariç, Resûlullah ın (s.a.) diğer bütün savaşlarına katılmıştır. Bedir savaşında Resûlüllah (s.a.), Saîd ile Talha b. Ubeydullah ı (r.a), giden Kureyş kervanının dönüşü hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri hızlı bir şekilde Medine'ye ulaştırmak için Suriye taraflarına gönderdi. Saîd, Talha ile birlikte el-havra denilen yere kadar gittiler ve kervanın dönüşünü beklemeye başladılar. Ancak kevanın başında bulunan Ebu Süfyan bazı haberler almış kervanın yolunu başka bir yöne çevirmişti. Kervanın izini kaybeden Saîd b. Zeyd ile Talha b. Ubeydullah, Bedir den dönmekte olan İslam ordusuyla yolda karşılaştılar. Bedir savaşına fiilen iştirak edememiş olmalarına rağmen Resûlüllah (s.a.) onlara ganimetten pay vermişti. Uhud ve Hendek gazveleri, Hudeybiye Antlaşması, Mekke nin fethi, Huneyn ve Tebük Seferi ile Vedâ haccında bulunmuştur. Hz. Ömer in hilafeti döneminde Suriye bölgesinde sürdürülen askerî harekâtlara katılmış; Şam muhasarasında görev almış ve Yermuk savaşında bulunmuştur. Fitneler Zamanındaki Tavrı Hz. Ömer, vefatından önce oluşturduğu altı kişilik hilâfet şûrasına aşere-i mübeşşereden sağ kalanları aldığı halde onu dahil etmemesi yakın akraba olmalarıyla izah edilmektedir. Saîd (r.a), Hz. Osman ın (r.a) şehid edilmesiyle başlayan fitne olaylarıyla birlikte Medine ye çekilmiş ve fitnelerden uzak bir hayat yaşamıştır. O, ümmetin içine sürüklendiği fitne belasından ve kendini bilmez bazı kimselerin ileri gelen ashabdan bazılarına dil uzatmalarından aşırı derecede rahatsız olmuştur. Sa d b. Habib, Saîd b. Zeyd in de aralarında bulunduğu, Cennetle müjdelenmiş sahabenin isimlerini zikrederek şöyle demektedir: Onlar her zaman savaşta Resûlüllah ın (s.a.) önünde, namazda ise arkasında durmuşlardır. (İbn Hacer, el-askalanî, a.g.e., II, 46) Vefatı Saîd (r.a), ömrünün son günlerini, Medine nin dışında bulunan Akik vadisindeki çiftliğinde geçirdi ve burada Hicrî 51 yılında 80 yaşındayken vefat etti. Abdullah İbn Ömer onun öldüğünü öğrendiği zaman doğruca Akik vadisindeki evine gitti ve cenazesiyle ilgilendi. Saîd b. Zeyd in (r.a) cenazesi Medine ye taşındı ve aşere-i mübeşşere nin bir diğer yiğidi Sa d b. Ebi Vakkas tarafından yıkandı. Cenaze namazını İbn Ömer kıldırdı ve onu mezara Sa d b. Ebi Vakkas ile birlikte indirdi. Kabri Cennetu l-bakî dedir. Evlilikleri ve Çocukları Saîd b. Zeyd yedi evlilik yapmıştır. Hanımları: Fatıma bint Hattab, Zeynep bint Süveyd b. Sâmit, Harme bint Kays, Ümmü Esved vd. dir. on iki erkek, on dört kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek çocuklarından bazıları şunlardır: Abdurrahman el-ekber, Abdurrahman el-

3 3 Asgar, Muhammed, Esved, Zeyd, Talha, Halid, İbrahim. Kızlarından bazıları şunlarıdır: Âtike, Ümmü Musa, Hafsa, Aişe, Zeynep, Ümmü Salih. Saîd b. Zeyd, Resûlullah dan (s.a.) 48 hadis rivayet etmiştir. Aşere-i Mübeşşere Hadisi 1- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ي ب ن س عيد ع ن ص د ق ة ب ن ال م ث ن ح د ث ن ر ي اح ب ن ا ل ارث أ ن ال م غ ير ة ب ن ش ع ب ة ك ان ف ى ال م س ج د األ ك ب ر و ع ن د ه أ ه ل ال ك وف ة ع ن ي م ين ه و ع ن ي س ار ه ف ج اء ه ر ج ل ي د ع ى س ع يد ب ن ز ي د ف ح ي اه ال م غ ير ة و أ ج ل س ه ع ن د ر ج ل ي ه ع ل ى الس ر ير ف ج اء ر ج ل م ن أ ه ل ال ك وف ة ف اس ت ق ب ل ال م غ ير ة ف س ب و س ب ف ق ال : م ن ي س ب ه ذ ا ي ا م غ ير ة ق ا ل: ي س ب ع ل ى ب ن أ ب ى ط ال ب. ق ال : ي ا م غ ير ب ن ش ع ب! ي ا م غ ير ب ن ش ع ب! ث ال ثا أ ال أ س م ع أ ص ح اب ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي س ب ون ع ن د ك ال ت ن ك ر و ال ت غ ي ر ف أ ن ا أ ش ه د ع ل ى ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ب م ا س م ع ت أ ذ ن اى و و ع اه ق ل ب ى م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف إ ن ى ل م أ ك ن أ ر و ى ع ن ه ك ذ با ي س أ ل ن ى ع ن ه إ ذ ا ل ق يت ه أ ن ه ق ال : «أ ب و ب ك ر ف ى ال ج ن ة و ع م ر ف ى ال ج ن ة و ع ل ى ف ى ال ج ن ة و ع ث م ان ف ى ال ج ن ة و ط ل ح ة ف ى ال ج ن ة و الز ب ي ر ف ى ال ج ن ة و ع ب د الر ح م ن ف ى ال ج ن ة و س ع د ب ن م ال ك ف ى ال ج ن ة و ت اس ع ال م ؤ م ن ين ف ى ال ج ن ة «. ل و ش ئ ت أ ن أ س م ي ه ل س م ي ت ه ق ال : ف ض ج أ ه ل ال م س ج د ي ن اش د ون ه ي ا ص اح ب ر س ول الل ه! م ن الت اس ع ق ا ل: ن اش د ت م ون ى ب الل ه و الل ه ع ظ يم أ ن ا ت اس ع ال م ؤ م ن ين و ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ال ع اش ر. ث م أ ت ب ع ذ ل ك ي م ينا ق ال : و الل ه ل م ش ه د ش ه د ه ر ج ل ي غ ب ر ف يه و ج ه ه م ع ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم أ ف ض ل م ن ع م ل أ ح د ك م و ل و ع م ر ع م ر ن وح ع ل ي ه الس ال م. Riyâh b. el-haris bildiriyor: Muğire b. Şu be büyük mescidde oturmuştu. Sağında ve solunda Kûfeliler oturuyordu. Saîd b. Zeyd adında bir adam gelince Muğire onu hoş bir şekilde karşıladı ve divanda ayaklarının yanına oturttu. O esnada Kûfelilerden bir adam geldi. Muğire nin karşısında durdu ve sövüp saymaya başladı. Saîd: Ey Muğire! Bu adam kime sövüyor? diye sorunca, Muğire: Ali b. Ebi Tâlib e sövüyor karşılığını verdi. Bunun üzerine Saîd üç defa: Ey Muğire b. Şu be! dedikten sonra şöyle devam etti: Yanında Hz. Peygamber in (s.a.) ashabına sövüldüğünü duyduğun halde neden karşı çıkıp düzeltmiyorsun? Resûlullah ın (s.a.) şu sözünü kulaklarımla işittiğime ve aklımda iyice tuttuğuma dair şehadet ederim ki, onun adına size yalan söyleyecek değilim. Zira onunla karşılaştığımızda bunun hesabını benden sorar: Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Ali cennettedir. Osman cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyr cennettedir. Abdurrahman (b. Avf) cennettedir. Sa d b. Mâlik cennettedir. Müminlerin dokuzuncusu da cennettedir ve istesem onun da adını verebilirim. Mescittekiler bir anda ayaklanıp: Ey Hz. Peygamber in (s.a.) sahabisi! Bu dokuzuncu kişi kim? diyerek adını söylemesi konusunda ısrar ettiler. Saîd: Allah adına söylemem konusunda bana ısrar ettiniz. Allah da pek yücedir. Müminlerin dokuzuncusu olan o kişi benim. Resûlullah (s.a.) de onuncu kişidir dedi ve yemin ederek şöyle devam etti: Vallahi kişinin Hz. Peygamber in (s.a.) yanında bulunup da sadece yüzünün tozlanması, sizden birinize Hz. Nuh un ömrü kadar ömür verilip de ölene kadar salih amel işlemesinden daha hayırlıdır. [Sahih] (Müsned, I, 187. Ayrıca bk. Ebu Davud, Sünne, 9; İbn Mâce, I, 32, 33) (Tercüme, XVIII, 591)

4 4 2- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ع ل ى ب ن ع اصم ق ال ح ص ي ن: أ خ ب ر ن ا ع ن ه ال ل ب ن ي س اف ع ن ع ب د الل ه ب ن ظ ا ل ال م از ن ق ال : ل م ا خ ر ج م ع او ي ة م ن ال ك وف ة اس ت ع م ل ال م غ ير ة ب ن ش ع ب ة ق ال : ف أ ق ام خ ط ب اء ي ق ع ون ف ى ع ل ى - ق ال : و أ ن ا إ ل ى ج ن ب س ع يد ب ن ز ي د ب ن ع م ر و ب ن ن ف ي ل ق ال : ف غ ض ب ف ق ام ف أ خ ذ ب ي د ى ف ت ب ع ت ه ف ق ال : أ ال ت ر ى إ ل ى ه ذ ا الر ج ل الظ ال م ل ن ف س ه ال ذ ى ي أ م ر ب ل ع ن ر ج ل م ن أ ه ل ال ج ن ة ف أ ش ه د ع ل ى الت س ع ة أ ن ه م ف ى ال ج ن ة و ل و ش ه د ت ع ل ى ال ع اش ر ل م آث م. ق ال : ق ل ت : و م ا ذ اك ق ا ل: ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «اث ب ت ح ر اء! ف إ ن ه ل ي س ع ل ي ك إ ال ن ب ى أ و ص د يق أ و ش ه يد «. ق ال : ق ل ت : م ن ه م ف ق ا ل: ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم و أ ب و ب ك ر و ع م ر و ع ث م ان و ع ل ى و الز ب ي ر و ط ل ح ة و ع ب د الر ح م ن ب ن ع و ف و س ع د ب ن م ال ك. ق ال : ث م س ك ت ق ال : ق ل ت : و م ن ال ع اش ر ق ا ل: ق ال : أ ن ا. Abdullah b. Zâlim el-mâzinî der ki: Muâviye, Kûfe den çıktığında Muğire b. Şu be yi oraya vali olarak bıraktı. Muğire bazı hatipler görevlendirdi. Bunlar Hz. Ali ye dil uzatıyorlardı. Ben de Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl in (r.a.) yanında oturuyordum. Saîd bunları duyunca kalktı. Elimden tutunca ben de peşinden kalktım. Çıktığımızda: Şu kendine zulmeden adamı görüyor musun? Cennet ahalisinden bir adama lanet okunmasını söylüyor. Şehadet ederim ki dokuz kişi cennetliktir. Onuncu kişinin de cennetlik olduğuna şehadet etsem günaha girmem dedi. Ona: Neden? diye sorduğumda: Çünkü Resûlullah (s.a.): Sakin ol ey Hira! Zira üzerinde olanlar; peygamber, sıddık ve şehitten başkası değil buyurdu dedi. Ona: Bunlar kim? diye sorduğumda, Saîd (r.a.): Resûlullah (s.a.), Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyr, Talha, Abdurrahman b. Avf, Sa d b. Mâlik dedi ve sustu. Ona: Onuncu kişi kim? diye sorduğumda: Benim dedi. [Sahih] (Müsned, I, 189) (Tercüme, XVIII, 594) Sakin Ol Hira! 3- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا و ك ي ن ع ح د ث ن ا س ف ي ان ع ن ح ص ي و م ن ص ور ع ن ه ال ل ب ن ي س اف ع ن س عيد ب ن ز ي د ق ال و كي ن ع م ر ة ق ال م ن ص و ن ر ع ن س عيد ب ن ز ي د و ق ال م رة ح ص ي ن ع ن اب ن ظ ا ل ع ن س عيد ب ن ز ي د - أ ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «اس ك ن ح ر اء! ف ل ي س ع ل ي ك إ ال ن ب ى أ و ص د يق أ و ش ه يد «. ق ال : و ع ل ي ه الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم و أ ب و ب ك ر و ع م ر و ع ث م ان و ع ل ى و ط ل ح ة و الز ب ي ر و س ع د و ع ب د الر ح م ن ب ن ع و ف و س ع يد ب ن ز ي د. Saîd b. Zeyd (r.a.) bildiriyor: Resûlullah (s.a.) Hira ya: Sakin ol ey Hira! Üzerindekiler; bir peygamber, bir sıddık ve bir şehitten başkası değil! buyurdu. O sırada bu dağın üzerinde, Hz. Peygamber (s.a.), Ebu Bekir, Ömer, Osman; Ali, Talha, Zübeyir, Sa d, Abdurrahman b. Avf ve Saîd b. Zeyd vardı. [Sahih] (Müsned, I, 187. Ayrıca bk. Ebu Davud, IV, 343; Tirmizî, III, 336; İbn Mâce, I, 33) (Tercüme, XVIII, 592) Malı İçin Öldürülen Kişi 4- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا س ل ي م ان ب ن د او د ا ل ا ش ى ح د ث ن ا إ ب ر اه يم ب ن س ع د ع ن أ بيه ع ن أ ب ع ب ي د ة ب ن م م د ب ن ع م ار ب ن ي اسر ع ن ط ل ح ة ب ن ع ب د الل ه ب ن ع و ف ع ن س عيد ب ن ز ي د ق ال : ق ال ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم: «م ن ق ت ل د ون م ال ه ف ه و ش ه يد و م ن ق ت ل د ون أ ه ل ه ف ه و ش ه ي د و م ن ق ت ل د ون د ين ه ف ه و ش ه يد و م ن ق ت ل د ون د م ه ف ه و ش ه يد «.

5 5 Saîd b. Zeyd (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Malını muhafaza ederken öldürülen şehittir. Ailesini muhafaza ederken öldürülen şehittir. Dinini muhafaza ederken öldürülen şehittir. Kanını (canını) muhafaza ederken öldürülen şehittir. [Sahih] (Müsned, I, 190. Ayrıca bk. Tirmizî, II, 316) (Tercüme, IX, 318) 5- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا س ف ي ان ق ال : ه ذ ا ح ف ظ ن اه ع ن الز ه ر ى ع ن ط ل ح ة ب ن ع ب د الل ه ب ن ع و ف ع ن س عيد ب ن ز ي د ب ن ع م رو ب ن ن ف ي ل أ ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «م ن ق ت ل د ون م ال ه ف ه و ش ه يد و م ن ظ ل م م ن األ ر ض ش ب را ط و ق ه م ن س ب ع أ ر ض ي ن «. Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nufeyl (r.a.) bildiriyor: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Malını muhafaza ederken öldürülen şehittir. Kim bir karış toprağı haksızlıkla alırsa, o yer (kıyamet gününde) yedi kat olarak boynuna geçirilecektir. [Sahih] (Müsned, I, 187. Ayrıca bk. Ebu Davud, 4772; Tirmizî, I, 266; Nesâî, II, 172; İbn Mâce, II, 64) (Tercüme, IX, 316) Toprak Gasbı 6- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ز يد أ ن ب أ ن ا م م د ب ن إ س ح اق ع ن الز ه ر ى ع ن ط ل ح ة ب ن ع ب د الل ه ب ن ع و ف ق ال : أ ت ت ن ى أ ر و ى ب ن ت أ و ي س ف ى ن ف ر م ن ق ر ي ش ف يه م ع ب د الر ح م ن ب ن ع م ر و ب ن س ه ل ف ق ال ت : إ ن س ع يد ب ن ز ي د ق د ان ت ق ص م ن أ ر ض ى إ ل ى أ ر ض ه م ا ل ي س ل ه و ق د أ ح ب ب ت أ ن ت أ ت وه ف ت ك ل م وه. ق ال : ف ر ك ب ن ا إ ل ي ه و ه و ب أ ر ض ه ب ال ع ق يق ف ل م ا ر آن ا ق ال : ق د ع ر ف ت ال ذ ى ج اء ب ك م و س أ ح د ث ك م م ا س م ع ت م ن ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم س م ع ت ه ي ق ول : «م ن أ خ ذ م ن األ ر ض م ا ل ي س ل ه ط و ق ه إ ل ى الس اب ع ة م ن األ ر ض ين ي و م ال ق ي ام ة و م ن ق ت ل د ون م ال ه ف ه و ش ه يد «. Talha b. Abdullah b. Avf der ki: Ervâ bint Üveys aralarında Abdurrahman b. Amr b. Sehl in de bulunduğu bir grupla yanıma gelip: Saîd b. Zeyd benim tarlamdan kendisinin olmayan bir kısmı kendi tarlasına kattı. Bu konuda gidip onunla görüşmenizi isterim dedi. Bunun üzerine kalkıp yanına gittik. O, Akik teki tarlasındaydı. Bizi görünce şöyle dedi: Niçin geldiğinizi biliyorum. Size Resûlullah tan (s.a.) işittiğim bir hadisi anlatacağım. Hz. Peygamber in (s.a.) şöyle buyurduğunu işittim: Kim kendisinin olmayan bir yeri (gasbeder) alırsa o yer kıyamet gününde yedi kat yerin dibinden itibaren onun boynuna dolanır. Malını muhafaza yolunda öldürülen kimse şehittir. [Sahih] (Müsned, I, 189) (Tercüme, XI, 361) Karanlık Geceler Gibi Fitneler 7- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ح اد ب ن أ س ام ة أ خ ب ر ن م س ع ن ر ع ن ع ب د ال م لك ب ن م ي س ر ة ع ن ه ال ل ب ن ي س اف ع ن ع ب د الل ه ب ن ظ ا ل ع ن س عيد ب ن ز ي د ق ال : ذ ك ر ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ف ت نا ك ق ط ع الل ي ل ال م ظ ل م أ ر اه ق ال : «ق د ي ذ ه ب ف يه ا الن اس أ س ر ع ذ ه اب «. ق ال : ف ق يل : أ ك ل ه م ه ال ك أ م ب ع ض ه م ق ا ل: «ح س ب ه م أ و ب ح س ب ه م ال ق ت ل «. Saîd b. Zeyd (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.) gecenin koyu karanlığı gibi olan bir fitneden bahsetti ve şöyle buyurdu: Bu fitnede insanlar çok hızlı bir şekilde yok olacaklar. Hepsi mi yoksa bir kısmı mı helâk olacak? diye sorulunca şöyle cevap verdi: (Hayır!) Öldürülmeleri günahlarının kefareti olarak yeterli olacaktır. [Sahih] (Müsned, I, 189. Ayrıca bk. Ebu Davud, Fiten, 7) (Tercüme, XX, 263)

6 6 Putlara Kesilen Kurban 8- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ي ز يد ح د ث ن ا ال م س ع ود ى ع ن ن ف ي ل ب ن ه ش ام ب ن س عيد ب ن ز ي د ب ن ع م رو ب ن ن ف ي ل ع ن أ بيه ع ن ج د ه ق ال : ك ان ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ب م ك ة ه و و زيد ب ن ح ار ث ة ف م ر ب ه م ا ز ي د ب ن ر ئ ى ع م ر و ب ن ن ف ي ل ف د ع و اه إ ل ى س ف ر ة ل ه م ا ف ق ال : ي ا اب ن أ خ ى! إ ن ى ال آك ل م م ا ذ ب ح ع ل ى الن ص ب. ق ال : ف م ا الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم ب ع د ذ ل ك أ ك ل ش ي ئا م م ا ذ ب ح ع ل ى الن ص ب. ق ال : ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه! إ ن أ ب ى ك ان ك م ا ق د ر أ ي ت و ب ل غ ك و ل و أ د ر ك ك آلم ن ب ك و ات ب ع ك ف اس ت غ ف ر ل ه. ق ال : «ن ع م ف أ س ت غ ف ر ل ه ف إ ن ه ي ب ع ث ي و م ال ق ي ام ة أ م ة و ح د ه «. Nufeyl b. Hişâm b. Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nufeyl, babasından, o da dedesinden (Saîd b. Zeyd) bildiriyor: Resûlullah (s.a.) Mekke de Zeyd b. Hârise (r.a.) ile birlikteyken oradan Zeyd b. Amr b. Nufeyl geçti. Kurmuş oldukları sofraya onu da davet ettiler. Ancak Zeyd b. Amr: Yeğenim! Şu taşların (putların) yanında kesilen hayvanların etinden yemiyorum dedi. O günden sonra Allah Resûlü nün (s.a.) bu taşların yanında kesilen hayvanların etinden yediği görülmedi. Saîd b. Zeyd der ki: Ey Allah ın Resûlü! Babamın (Zeyd b. Amr ın) nasıl biri olduğunu biliyorsun. Şayet risaletine yetişseydi sana iman edip tabi olurdu. Onun bağışlanması için dua et deyince: Evet, bağışlanması için dua ediyorum. O, kıyamet gününde tek başına haşredilecektir buyurdu. [Hasen] (Müsned, I, 189. Ayrıca bk. Tayâlisî, 234; Taberânî, Mu cemu l-kebîr, 350) (Tercüme, XIX, 200) Lokman ın Oğluna Tavsiyesi 9- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا أ ب و ال ي م ان أ ن ب أ ن ا ش ع ي ن ب ع ن ع ب د الل ه ب ن ع ب د الر ح ن ب ن أ ب ح س ي ق ا ل: ب ل غ ن ى أ ن ل ق م ان ك ان ي ق ول : ي ا ب ن ى! ال ت ع ل م ال ع ل م ل ت ب اه ى ب ه ال ع ل م اء أو ت م ار ى ب ه الس ف ه اء و ت ر ائ ى ب ه ف ى ال م ج ال س. ف ذ ك ر ه و ق ال : ح د ث ن ا ن و ف ل ب ن م س احق ع ن س عيد ب ن ز ي د ع ن الن ب ى صلى اهلل عليه وسلم أ ن ه ق ال : «م ن أ ر ب ى الر ب ا اال س ت ط ال ة ف ى ع ر ض ال م س ل م ب غ ي ر ح ق و إ ن ه ذ ه الر ح م ش ج ن ة م ن الر ح م ن ف م ن ق ط ع ه ا ح ر م الل ه ع ل ي ه ال ج ن ة «. Abdullah b. Abdurrahman b. Ebi Hüseyin der ki: Bana bildirilene göre Lokman Hekim oğluna şöyle derdi: Evladım! İlmi, alimlere karşı gösteriş yapmak, cahillerle tartışmak ve meclislerde gösteriş yapmak için öğrenme... Sonrasında ravi söz konusu hadisi zikreder. Saîd b. Zeyd in (r.a.) bildirdiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: Taşkınlığın en büyüğü, haksız yere bir müslümanın namusuna dil uzatmaktır. Akrabalık bağı (Allah ın) Rahmân isminden bir parçadır. Bundan dolayı Allah, bu bağı kesene cenneti haram kılar [Sahih] (Müsned, I, 190. Ayrıca bk.: Ebu Davud, Edeb, 40) (Tercüme, XVI, 316) Ey Arap Halkı 10- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا ال ف ض ل ب ن د ك ي ح د ث ن ا إ س ر ائ يل ع ن إ ب ر اه يم ب ن م ه اجر ح د ث ن م ن س ع ع م ر و ب ن ح ر ي ث ي د ث ع ن س عيد ب ن ز ي د ق ال : س م ع ت ر س ول الل ه صلى اهلل عليه وسلم ي ق و ل: «ي ا م ع ش ر ال ع ر ب! اح م د وا الل ه ال ذ ى ر ف ع ع ن ك م ال ع ش ور «.

7 7 Saîd b. Zeyd (r.a.) der ki: Resûlullah ın (s.a.) şöyle buyurduğunu işittim: Ey Araplar (Bedeviler)! Üzerinizden öşür vergisini kaldıran Allah a hamdedin. [Zayıf] (Müsned, I, 190) (Tercüme, X, 653) Mantar Kudret Helvası 11- ح د ث ن ا ع ب د الل ه ح د ث ن أ ب ح د ث ن ا م ع ت م ر ب ن س ل ي م ان ق ال س ع ت ع ب د ال م لك ب ن ع م ي ع ن ع م ر و ب ن ح ر ي ث ع ن س عيد ب ن ز ي د ب ن ع م رو ب ن ن ف ي ل أ ن ن ب ى الل ه صلى اهلل عليه وسلم ق ال : «ال ك م أ ة م ن ال م ن و م اؤ ه ا ش ف اء ل ل ع ي ن «. Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nufeyl in (r.a.) bildirdiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: Yer mantarı (Kem e) kudret helvası cinsindendir (yani külfetsiz bir bitkidir). Suyu gözlere şifâdır. [Sahih] (Müsned, I, 187. Ayrıca bk. Müslim, Eşribe, ; Tirmizî, Tıb, 22) (Tercüme, XIII, 440)

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET 208 İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET Diyet iki kısma ayrılır: 1- Ağırlaştırılmış diyet. Bu, kırk tanesinin karnında yavru olmak üzere yüz devedir. Öldürülenin velisi akli, yani diyet almayı tercih etmişse,

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

NİKAH-III (Evlenme Engelleri)

NİKAH-III (Evlenme Engelleri) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-III (Evlenme Engelleri) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Evlenme Engelleri A) Sürekli

Detaylı

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık.

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık. GİRİŞ Elinizdeki Hukuku l Car (Komşuluk Hakkı) adlı kitap İmâm-ı Zehebî ye ait olup müellif bu eserinde komşumuzun bizim üzerimizdeki hakkının neler olduğunu, bizim de diğer Müslümanların da onları koruyup

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1

Ev Sohbetleri 33. Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 Ders : 33 Konu: EMR-İ Bİ L MA RÛF NEHY-İANİ L MÜNKER 1 ب س م ا ه لل ال هرح م ن ال هرحي م و ل ت ك ن م نك م أ همة ي د ع ون إ ل ى ال خ ي ر و ي أ م ر ون ب ال م ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م نك ر و أ ول ئ ك ه

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI 2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, ÖNSÖZ Yeni ve tatlı bir heyecanla bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz Ezberden Hadis Okuma Yarışması kitapçığını hazırlamış bulunuyoruz.

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7 KUR'ÂN AHLAKI * Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır. 1 Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, 2 ona ruhundan üflemiş, 3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ÖLDÜRME TÜRLERİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ÖLDÜRME TÜRLERİ 166 ÖLDÜRME TÜRLERİ Öldürme dört şekilde olur: 1- Amden (kasten) öldürme 2- Şibh-i amd (kasta benzer öldürme) 3- Hata yoluyla öldürme 4- Hata yerine geçecek bir şekilde öldürme. و م ن ي ق ت ل م و م ن ا

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) 1 ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) Sa d b. Malik b. Uheyb b. Abdümenaf. Babası: Malik b. Uheyb dir. Malik in künyesi Ebu Vakkas tır. Nübüvvet dönemine erişmeden vefat etmiştir.

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE 2016-2017 Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE Medine Döneminde Vahiy 4. DERS Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 60 İMAN ŞEHRİ MEDİNE Medine Döneminde Vahiy Giriş

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 6. Efendimiz (sas) Kimseyi İncitmezdi Peygamberimiz incelik, zarafet ve nezaket insanıydı. O nun çevresine rahatsızlık verecek bir tavır ve davranışı

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı