Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi"

Transkript

1 Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan birisi, GSMH'n n gittikçe daha yüksek oran n olu turmaya ba layan "cari aç k"t r. Makroekonomik politikalar n nihai amac n n bir ülke ekonomisinde iç denge ile d denge nin sa lanmas oldu u dikkate al n rsa, kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte cari aç klar n d dengeden gittikçe daha fazla uzakla ma anlam na geldi i söylenebilir ki, bu durumda ekonomik politikalar arac l yla söz konusu problemin çözülmesi gere i ortaya ç kmaktad r. ç dengenin sa lanmas ve sürdürülmesi, genel olarak, fiyat istikrar ile tam istihdam ve bununla uyumlu büyüme amaçlar na ula lmas n ifade ederken, d denge ödemeler dengesinin ülkenin toplam giderleri ile gelirlerinin birbirine denk olmas gerekti i anlam na gelmektedir. Fiyat istikrar, tam istihdam ve ödemeler dengesinin sa lanmas eklinde ortaya konulan üç nihai amaca birlikte ula lmas en ideal durumu göstermekle birlikte, uygulamada amaçlardan önemli sapmalar ortaya ç kabilmektedir. Cari aç k, bu aç dan, d dengesizli e ili kin bir sapma olarak de erlendirilebilir. Bununla birlikte, cari aç n çözülmesi gereken bir problem olarak de erlendirilebilmesi için, temel nedenleri ve finansman yöntemleri itibariyle ayr nt l incelemeye tabi tutulmas gerekti i aç kt r. Raporda ilk olarak Türkiye ekonomisinde cari aç n tarihsel geli imi ve kökenleri ortaya konularak neden ciddi bir problem olarak görülmesi gerekti i aç klanacakt r. Cari aç k problemini çözmeye yönelik olarak izlenecek politikalar n seçimi ve uygulanmas nda ekonomideki di er dengelerin de dikkate al nmas gerekti i aç kt r. Ekonomik politika araçlar n n tüm amaçlara ula maya yetecek ölçüde olmamas n n yaratt tutars zl k ku kusuz di er baz amaçlardan belirli ölçülerde fedakarl k yap lmas gere ini do urabilir. Ancak, ilgili ekonominin içinde bulundu u kendine özgü ko ullar dikkate al nmaks z n, söz konusu fedakarl n ölçüsü hakk nda bir eyler söylemenin do ru bir yakla m olmayaca aç kt r. Bu aç dan bak ld na, Türkiye ekonomisinde para politikas n n birincil amac n n fiyat istikrar n n korunmas ve sürdürülmesi oldu u bilinen bir gerçek olarak ortaya ç kmaktad r. Bununla birlikte, cari aç k problemine yönelik politikalar n ekonomideki di er önemli sorun olan i sizlik ve büyüme aç s ndan yarataca sonuçlar n da dikkate al nmas gerekti i aç kt r. Dolay s yla, seçilen politika enstrümanlar n n makroekonomik politikalar n üç temel amac baz nda de erlendirilmesinin daha do ru bir yakla m oldu u söylenebilir. Ülkemizde son zamanlarda para politikas enstrüman n n de i tirilerek, munzam kar l k oranlar n n temel enstrüman olarak kullan lmas yönünde bir e ilim oldu u gözlenmektedir. Yukar daki aç klamalardan hareketle, politika enstrüman ndaki de i ikli in var olan i sizlik ve büyüme problemlerini kötüle tirmemesi ve fiyat istikrar hedefinden kabul edilir s n rlar n ötesinde ayr lma yaratmamas gerekti i belirtilmelidir. Munzam kar l k oranlar ndaki de i ikli in öncelikle bankac l k sisteminin kredi yarat m mekanizmas * Hacettepe Üniversitesi,..B.F. ktisat Bölümü Ö retim Üyesi. 22

2 Bankac lar Dergisi üzerindeki etkileri dikkate al nmaks z n yap lacak bir analizin bu aç dan eksik olaca aç kt r. Söz konusu eksiklik, iç denge aç s ndan toplam talep-toplam arz dengesinin ihmal edilmemesi gere inden do maktad r. Dolay s yla, bankalar n kredi yarat m mekanizmas n do rudan etkileyen bir politikan n toplam talep üzerine etkilerinin istihdam ve büyüme kapasitesi aç s ndan do uraca sonuçlar n dikkate al nmas gerekmektedir. Munzam kar l k oran art r larak bankalar n kredi yaratma mekanizmalar n n k s tlanmas yoluyla cari aç k probleminin çözümlenip çözümlenemeyece i sorusunun yan t, öncelikle kredi mekanizmas ile cari aç k aras ndaki nedensellik ili kilerinin belirlenmesini gerekmektedir. Herhangi bir sorunun çözümlenebilmesi için sorunu yaratan faktörlerin belirlenmesi gerekti i aç kt r. Dolay s yla, kredilerden cari aç a do ru nedensellik ili kisinin varl n n test edilmesi ve, var oldu u takdirde, i aretinin belirlenmesi çözüme do ru birinci a amay olu turmaktad r. Raporun VI. bölümünde nedensellik ili kisine yönelik tahmin sonuçlar verilmekte ve yorumlanmaktad r. II. Cari Aç n Geli imi 2010 y l itibariyle 48.5 milyar ABD dolar na ula m olan cari aç n Milli Gelir (GSY H) içindeki pay % 8.2 olarak gerçekle mi tir. Belirtilen cari aç k/gsy H oran n n "yüksek/büyük" veya "dü ük/küçük" oldu u konusunda karar verebilmek için, Türkiye ekonomisinin tarihsel geli im çizgisi içinde cari aç k gerçekle melerini incelemek yararl olacakt r. Buradaki yakla m m z, ekonomik geli melerin her ülkenin kendine özgü dinamikleri taraf ndan belirlendi i; dolay s yla ülkeye özgü bir nitelik ta d varsay m na dayanmaktad r. Grafik 1'de 1970'li y llar n ortalar ndan günümüze kadar cari aç k/gsy H oran ndaki geli meler verilmektedir. 30 y ll k tarihsel bir perspektiften bakt m zda ortalama olarak % olan cari aç k/gsyh oran n n en yüksek düzeyine (%-8.2) 2010 y l nda ula t görülmektedir. Sermaye hareketlerinde liberalizasyona gidildi i 1989 y l ndan 2002 y l nda kadar, cari aç k/gsy H oran n n, finansal kriz dönemlerine denk dü en 1993 ve 2000 y llar nda, s ras yla % -3,63 ve % -4,95 olmak üzere, belirgin bir oranda artt gözlenmektedir y l nda % -0,83 olan cari aç k 2003 y l nda % -3,33, 2004 y l nda % -5,19 ve 2010 y l nda % -8.2 gerçekle erek süreklilik kazanm t r. Dolay s yla, Türkiye'de cari aç n tarihsel çerçevede de erlendirildi inde "büyük ve sürekli" bir nitelik ta d sonucuna ula mak mümkündür. Grafik 1 Kaynak: DPT ve TCMB. 23

3 Prof. Dr. Erdinç Telatar III. Cari Aç n Kaynaklar Cari aç n Türkiye ekonomisinin tarihsel geli im süreci içince "yüksek ve sürekli" bir probleme dönü tü ü saptamas n yapt ktan sonra, irdelenmesi gereken bir di er konu cari aç n "iyi mi yoksa kötü mü" olarak de erlendirilmesi gerekti idir. 1 Sorunun bu ekilde ortaya konulmas n n nedeni, bir cari aç n "yüksek ve sürekli" olsa dahi çözümlenmesi gereken problem niteli i kazanmas için "kötü huylu" olmas gere idir. Cari aç k hakk nda iyi/kötü karar, asl nda, cari aç kla ülkeye giren kaynaklar n hangi amaçlara yönelik olarak kullan ld sorusunun yan t na ba l olmaktad r. Cari aç k probleminin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu oldu unu belirleyebilmek için, cari aç k tan mlar baz nda geli tirilmi olan iki farkl yakla m benimsenebilir: (i) toplam harcama-toplam gelir yakla m ve (ii) yurt içi tasarruf-yurt içi yat r m yakla m. 2 III.1. Toplam Harcama-Gelir Yakla m Toplam harcama-gelir yakla m, bir ülke ekonomisi ile hanehalk davran lar aras ndaki benzerlikten hareket etmektedir. Ülkeler de, t pk hanehalklar gibi, mal ve hizmetler için yapt ödemeler ile yapt transfer harcamalar gelirlerini a t nda, bir aç k ile kar kar ya kalmaktad rlar ki, ülke ölçe inde bu durum cari aç k olarak kendisini göstermektedir. Gelirinden fazla harcama yapan hanehalklar n n d ar dan borçlanma yoluyla veya sahip olduklar varl klar satmak yoluyla aç n kapatmak zorunda olu una benzer ekilde, cari aç k veren ülkelerin de bu aç bir ekilde yurt d ndan borçlanarak veya varl k rezervlerini eriterek kapatmas gerekmektedir. Bu aç dan ele al nd nda cari aç k, yabanc lara varl k sat ld veya d ar dan borç al nd anlam na geldi ine göre, ülkenin dünyan n geri kalan k sm na "net" anlamda borçlu bir ülke konumunda oldu unu göstermektedir. 3 Cari hesap dengesizliklerini, toplam harcama ile ulusal gelir aras ndaki dengesizliklerin göstergesi olarak yorumlad m zda, Türkiye'de gelirden çok harcama e iliminin 2002 y l ndan ba layarak gittikçe güçlendi i söylenebilir. Ba ka bir deyi le, Türkiye dünyan n geri kalan k sm na kar gittikçe yükümlülü ü artan net bir borçlu ülke konumundad r. Bu noktada, yurt d ndan al nan "borçlar n" hangi tür harcamalar n finansman amac yla kullan ld n belirlemek önem kazanmaktad r. Bu sorunun yan t, ayn zamanda, cari aç k problemi hakk nda iyi huylu/kötü huylu karar n n verilmesine de olanak sa layacakt r. "Finanse edilemeyen cari aç k yoktur" görü ünün geçerlili i veri iken, ara t r lmas gereken konu cari aç n ba at yönlendiricisinin hangi iktisadi faaliyet oldu udur. Cari hesab n kalemleri baz nda inceleme yap ld nda, Grafik 2'den görüldü ü gibi, ihracat ve ithalat fark n gösteren d ticaret aç k tarihsel olarak cari aç n temel belirleyicisi olagelmi tir. Grafik 2'den görüldü ü gibi, cari aç k d ticaret aç ile birlikte hareket etmektedir. D ticaret dengesizli inin nedeni, gerek ithalat gerekse ihracatta, özellikle 2002 y l ndan itibaren artan oranda, gözlenen art lard r. thalat n tarihsel olarak ihracat n üzerinde gerçekle me e ilimi, Türkiye'nin üretim sürecinde hammadde ve ara mallar ithalat na olan ba ml l n yans tmaktad r. Grafik 2, 2003 y l ndan ba layarak ithalat-ihracat fark n n giderek aç ld n, ba ka bir deyi le ihracat n ithalat kar lama oran n n dü tü ünü göstermektedir. Dolay s yla, cari aç k esas olarak ithalattaki art oran n n ihracat art oran n a mas nedeniyle ciddi bir probleme dönü me tehlikesi yaratmaktad r. 24

4 Bankac lar Dergisi Grafik 2: III.2. Yurt çi Yat r m ve Tasarruf Yakla m 4 Cari aç n esas olarak ithalat art lar ndan kaynakland gösterildikten sonra, yukar da da belirtildi i gibi, ortaya ç kan yükümlülüklerin hangi alanlara yönlendirildi i belirlenmelidir. Bu sorunun yan tlanabilmesi için, cari aç a ili kin ikinci tan m baz nda de erlendirme yapmak yararl olacakt r. Bu yakla m, cari aç n toplam gelir-harcama fark olarak verilen tan m ndan hareketle, toplam harcamalar n alt parçalar na ayr lmas n n daha ayd nlat c olaca ; ba ka deyi le ilave sezgiler sa layaca dü üncesine dayanmaktad r. Bu aç dan bak ld nda, ülkenin üretken kapasitesini art rmaya yönelik harcamalara yönlendirilen kaynaklar n "kötü" olarak nitelendirilmesinin do ru olmayaca söylenebilir. Örne in, geli me sürecinin ba ndaki ülkelerde yurt içi tasarruflar n büyüme sürecinin gerektirdi i yat r m harcamalar n kar layacak düzeyde olmamas do al bir durumdur. Dolay s yla, yeni geli en bir ülkenin yurt içi tasarruf yetersizli ini yurt d ndan ald kaynaklarla finanse etmesi ve üretken kapasitesini bu ekilde art rarak d a ba ml l ktan zaman içinde kurtulmas olumlu bir durum olarak de erlendirilmelidir. Bu tip gerekçelere dayal olarak ortaya ç kan cari aç k çözümlenmesi gereken bir problem niteli i ta mayacakt r; çünkü ülkenin üretken kapasitesindeki art çözümün kendi içinde olmas anlam na gelmektedir. Cari aç kla elde edilen kaynaklar n üretken faaliyetlere yönlendirilmemesi durumunda ise, art k problem "kendini çözme" hassas n yitirmekte ve d ar dan çözüm önerilerine gereksinim yaratmaktad r. 5 Türkiye ekonomisinde cari aç yurt içi tasarruf ve yat r m ili kisi baz nda tan mlad m zda, tarihsel olarak tasarruflar n yat r mlar n alt nda kald n görmekteyiz. Grafik 3'ten görüldü ü gibi, yurt içi yat r mlar bir kaç y l istisna olmak üzere, döneminde tasarruflar a m ; fark 2002 y l ndan sonra sürekli olarak artm t r döneminde tasarruf ve yat r mlar n GSY H'ya oranlar itibariyle aralar ndaki fark y ll k bazda s ras yla %-8.3, -10.5, -11.2, -7.3, -0.4 ve olarak gerçekle mi tir. Tasarruf ve yat r m fark n n 2011 y l sonu itibariyle daha da artmas beklenmektedir ki, bu oran son otuz y l n en dü ük oran olacakt r. 25

5 Prof. Dr. Erdinç Telatar Grafik 3: Kaynak: DPT Bu noktada yan tlanmas gereken bir di er soru gündeme gelmektedir ki bu, "tasarruf yetersizli inin hangi nedenden kaynaklan yor oldu udur. Bu aç dan üç farkl geli me ortaya ç km olabilir: (i) yat r mlar de i mezken tasarruflar azalm olabilir; (ii) tasarruflar de i mezken yat r mlar artm olabilir veya (iii) bu ikisinin bir bile imi ortaya ç km olabilir. Söz konusu üç ktaki durumdan hangisinin tasarruf yetersizli i sorununu yaratt n n belirlenmesi, cari aç a ili kin iyi/kötü de erlendirilmesinin yap lmas aç s ndan büyük önem ta maktad r. Bu önem, tasarruflar n tüketimin aynadaki görüntüsünden ba ka bir ey olmad gerçe inden do maktad r. Bu ba lamda, tasarruflarda dü ü tüketim harcamalar nda art anlam na gelmesi nedeniyle, sermaye birikimini sa layacak yat r m harcamalar na a rl k verilmedi i sonucuna götürmektedir. Grafik 4-6, Türkiye'de 2005 y l ndan günümüze toplam yat r mdaki geli meleri ve toplam harcamalar n kamu-özel kesim ay r m dikkate al narak nas l bir geli me gösterdi ini ortaya koymaktad r. Grafik 4: Kaynak: DPT 26

6 Bankac lar Dergisi Grafik 5: Kaynak: DPT Grafik 6: Kaynak: DPT Grafik 7: Kaynak: DPT 27

7 Prof. Dr. Erdinç Telatar Grafik 8: Kaynak: DPT Grafik 6'den görüldü ü gibi, özel tüketim harcamalar GSY H n n yakla k olarak %75 ni olu turmaktad r. Grafik 4-6 birlikte de erlendirildi inde, cari aç n, esas olarak, yat r m harcamalar ndaki art tan de il, özel tüketim harcamalar ndaki art tan kaynakland söylenebilir. Yukar daki de erlendirmeler nda, Türkiye'de 2000 li y llar n ortas ndan itibaren sürekli nitelik kazanan yüksek oranl cari aç n, elde edilen kaynaklar n üretken kapasiteyi art r c yat r mlara gitmemesi anlam nda, "kötü huylu" oldu u söylenebilir. IV. Cari Aç n Finansman Yüksek oranl, sürekli ve kötü huylu cari aç n sürdürülebilir olup olmad sorusunun yan t na geçmeden önce, söz konusu cari aç klar n ne ekilde finanse edildi i üzerine bir kaç ey söylemek yararl olacakt r. Daha önce belirtildi i gibi, cari aç kla kar kar ya kalan bir ülke, ba ka ülkelerden borçlanarak, sahip oldu u hisse senedi, tahvil ve benzeri finansal varl klar n satarak veya resmi döviz rezervlerini azaltarak harcama aç n finanse edebilir. Bu yöntemlerden hangisine ve ne ölçüde ba vuruldu u, politika otoritelerinin bilinçli kararlar n n yan s ra, ülkenin finansal olarak d a aç kl k derecesine ve d dünyadaki genel trende de ba l d r. Tablo 1. Cari Aç n Finansman Yöntemleri (Milyar ABD Dolar ) Cari Aç k Do rudan Yat r m Portföy Yat r mlar Di er Yat r mlar Kaynak: TCMB Cari hesab n ticaret dengesi d ndaki di er kalemlerini içeren hizmetler dengesi ve transfer ödemeleri k s mlar nda son y llardaki yüksek cari aç klar finanse edecek geli melerin ortaya ç kmam olmas nedeniyle, finansman konusunda as l a rl k sermaye hesab ndaki hareketlerine verilmi tir. Tablo 1'deki rakamlardan ve Grafik 7 den görüldü ü gibi, dönemlerinde cari aç n finansman yöntemleri büyük de i kenlik sergilemi tir. Belirtilen dönem itibariyle dikkat çeken geli meler, portföy yat r mlar n n göreli pay n n dönem ba nda az olmas dönemin sonunda ise di er yat r mlar kalemi ile birlikte gözlenen büyük art lard r. 28

8 Bankac lar Dergisi Grafik 9: Kaynak: TCMB Ba vurulan finansman yöntemlerinin niteli i, cari aç n ülke ekonomisi aç s ndan sorun yaratma potansiyelinin gelecekte de sürebilece i yönünde baz sinyaller vermektedir. Özellikle 2006, 2007 ve 2008 y llar nda yüksek oranl art gözlenen do rudan yat r mlar n devlete ait kurulu lar n yabanc ortakl özel te ebbüslere devredilmesi eklinde yürütülen özelle tirme politikalar n n sonucu oldu u bilinen bir gerçektir. Bir ülkenin sahip oldu u ve satabilece i fiziksel varl k stokunun s n rl oldu u veri iken, özelle tirmeler yoluyla elde edilen kaynaklara uzun vadede güvenmenin mümkün olmad aç kt r. Üretken kapasiteyi art rma amac ta mayan ve yaln zca mülkiyetin el de i tirmesi sonucunu yaratan bir yat r m n ülkenin gelece ini olumlu yönde etkilemesi beklenemeyece i gibi, sosyal ve ekonomik aç dan yarataca baz sonuçlar dikkate al nd nda uzun vadede ülkenin toplam refah düzeyini olumsuz etkileyebilece i de söylenebilir. Son y llarda yo un biçimde ba vurulan finansman yöntemlerinden bir di eri olan k sa vadeli sermaye hareketleri ise, ülke ekonomisinin finansal olarak d a aç kl ve ba ml l na paralel olarak k r lganl n n da artmas sonucu yaratabilmektedir. Bunun temel nedeni, k sa vadeli "s cak" para hareketlerinin yerli politika otoritelerinin tam olarak kontrol edemedi i baz faktörlerin de etkisinde bulunmas d r. Örne in, dünya piyasalar nda likiditenin yön de i tirmesi di er eyler sabitken ülkeden büyük sermaye ç k lar na yol açabilir. Yurt içi politika belirleme sürecine d sal olmalar nedeniyle, k sa vadeli sermaye giri lerine cari aç klar n finansman nda sürekli olarak bel ba lamak sa l kl bir yakla m olmamaktad r. Ülkeler aras getiri farklar taraf ndan yönlendirilen k sa vadeli sermaye hareketleri gerek ülke içi gerekse dünya piyasalar ndaki geli melerden etkilenmekte ve giri ler beklenmedik bir anda ç k lara dönü ebilmektedir ki, söz konusu esneklik ülke ekonomisini sermaye hareketlerindeki "tersine dönü " e ilimine kar oldukça k r lgan hale getirmektedir. V. Cari Aç k ve Para Politikas Cari aç n sürdürülemez oldu u yönünde karar verildikten sonra, çözüm arama a amas na gelinmektedir. Bu konuda yap labilecek öneriler vade uzunlu una göre farkl l k gösterecektir. Örne in, üretim teknolojisindeki de i meler yoluyla üretkenli in art r lmas ve bu ekilde ülkenin ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi önerilebilir ki, bu önerinin uygulanmas ve sonuç yaratmas uzun bir sürenin geçmesini gerektirecektir. Ancak, yukar da gösterildi i gibi, Türkiye'de cari aç k sorunu k sa vadeli çözüm bulunmas n gerektirecek boyutlara ula m t r. Bu durumda, öncelikle ara t r lmas gereken konu "ekonomik politikalar n belirlenme ve uygulanma sürecinde bir hata yap l p yap lmad n n" belirlenmesidir. Daha önce belirtildi i gibi, politika otoritelerinin kontrolü d nda baz geli melere de ba l olmas nedeniyle, cari aç k sorunu kolayl kla çözümlenemeyebilir. 29

9 Prof. Dr. Erdinç Telatar Ancak, söz konusu sorun uygulanan politikalardaki hatalara da ba l ise, bu durumda politika süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli uyarlamalar n yap lmas gerekecektir. 6 Bu k s mda, konu para politika belirlenme ve uygulanma süreci aç s ndan incelenmektedir. V.1. Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Cari Aç k 7 Türkiye'de 2002'den itibaren "örtük" ve 2006 y l ba ndan itibaren formel veya aç k enflasyon hedeflemesi stratejisi uygulanmaktad r. Uygulama konusunda çe itli seçenekler söz konusu olmakla birlikte, TCMB "tam yetkili" (full-fledged) enflasyon hedeflemesi lehine tercihini yapm t r. "Tam yetkili" enflasyon hedeflemesi be temel unsur üzerine kuruludur: 1. ba ka nominal çapan n olmamas 2. fiyat istikrar n n sa lanmas konusunda kurumsal taahhüt 3. mali bask nl n olmamas 4. politika enstrüman ba ms zl 5. politika effafl ve hesap verebilirlik 2-5. ko ullar herhangi bir para politikas n n etkin biçimde yürütülmesi için önko ullar olu turmaktaysa da, ta d klar önem enflasyon hedeflemesi rejiminde daha da artmaktad r. Bunun nedeni, enflasyon hedefleme stratejisinin ba ar ya ula mas n n, büyük ölçüde merkez bankas n n hedefe ula ma amac n ta yan politikalar uygulama yetene i hakk nda piyasada güçlü bir güven duygusunun yarat lm olmas na ba l olmas d r. Birinci ko ulun ise opsiyonel oldu u görülmektedir. 1990'lar n ortalar ve sonlar nda ya anan finansal kriz deneyimlerinin sonucu olarak, çok say da yükselen piyasa (emerging market) ekonomisi daha esnek döviz kuru sistemlerini benimsemeye ba lam t r. Bu süreçte, döviz kuru art k birincil politika amac veya nominal çapa rolü oynamamaktan ç kmaktad r. Ayn esnada, daha aç k enflasyon hedefi benimseme yönünde bir e ilim de gözlenmektedir. Dalgalanan döviz kuru sistemini benimsemi ülkelerde, amaç-araç tutars zl probleminden kaç nmak amac yla, merkez bankas n n döviz piyasas na kendi hesab na müdahale etmemesi (temiz dalgalanma), ayr ca izledi i para politikas n n döviz piyasas ndaki geli melerden etkilenmesine izin vermemesi bir uygulama seçene i durumundad r. Ba ka bir deyi le, merkez bankalar n n önünde ba ka seçenekler de bulunmaktad r. Örne in, ili ve srail 1990'l y llar n büyük k sm nda enflasyon hedeflemesiyle birlikte döviz kurunu da hedeflemeyi tercih etmi tir. Enflasyon hedeflemesi stratejisi ile cari aç k sorunu aras ndaki ili kilerin irdelenmesine geçmeden önce, belirtilen para politikas "çerçevesi"nin temel unsurlar n n k saca ortaya konulmas yararl olacakt r. Enflasyon hedeflemesi yakla m, 1980'lerin sonlar ndan itibaren, güvenilirlik (credibility) kavram n n ba ar l bir para politikas n n temel dayana oldu u yönündeki genel yarg n n kurumsal boyuta aktar lma sürecini ifade etmektedir. Güvenilirlik kavram, ekonominin i leyi inin "geçmi ten çok gelece e dönük" oldu u dü üncesinden do mu olan bir kavramd r. Aç klamas u ekildedir: Politika otoritelerinin ilan ettikleri politikalara sad k kalacaklar yönünde kamuoyunda bir güven sa lamalar, özellikle enflasyonu dü ürme politikalar n n ba ar s için gerek ko uldur. Özellikle uzun y llar yüksek düzeyde enflasyonun atalet kazand ekonomilerde enflasyon beklentileri enflasyonun en önemli belirleyicisi durumuna gelmektedir. Bu tip ekonomilerde tüm fiyatlar enflasyon beklentilerine uygun biçimde belirlenece i, ba ka bir deyi le ekonomi enflasyona endeksli hale gelece i için, enflasyon beklentilerini dü ürmeksizin enflasyonu dü ürmek mümkün olmamaktad r. 30

10 Bankac lar Dergisi Bu noktada, yan tlanmas gereken baz sorular ortaya ç kmaktad r: Nominal çapa olma i levini yitiren döviz kurunun aç k bir enflasyon hedefinin benimsendi i durumda oynayaca rol nedir? Politika otoriteleri hangi ko ullarda döviz kurundaki dalgalanmalara tepki vermelidir? Döviz kurundaki dalgalanmalara hangi ko ullar n varl nda ve ne ekilde tepki vermi lerdir? Para Politikas n n ba lant l olarak kredi yaratma mekanizmalar n n k s tlanmas yoluyla cari aç k probleminin çözümlenip çözümlenemeyece i sorusunun yan t, öncelikle kredi mekanizmas ile cari aç k aras ndaki nedensellik ili kilerinin belirlenmesini gerekmektedir. Bir sonraki bölümde çe itli kredi kalemleri ile cari aç k aras ndaki ili ki analiz edilmektedir. VI. Cari Aç k-krediler Aras nda Nedensellik li kileri VI.1. Nedensellik Testleri ktisadi de i kenlerden herhangi birisinde ortaya ç kan de i ikli in bir di er de i kende de i ikli e yol aç p açmamas ve aç yorsa ili kinin yönü ve büyüklü ünün belirlenmesi, iktisadi analizlerdeki temel problemlerden birisidir. Bu probleme yönelik yayg n olarak kullan lan yakla mlardan birisi Granger ve Sims taraf ndan geli tirilmi nedensellik testidir. Granger ve Sims nedensellik testinin temel mant oldukça basittir: E er X Y ye neden oluyorsa, X deki de i ikliklerin Y deki de i ikliklerden önce meydana gelmesi gerekir. X Y ye neden olur diyebilmek için iki ko ulun kar lanmas gerekmektedir. Birincisi, X de i keni Y de i kenini tahmin edebilmek amac yla kullan labilmelidir; yani Y nin kendi gecikmeleri üzerine regresyonuna X de i kenine ait geçmi de erlerin dahil edilmesi regresyonun aç klay c gücünü anlaml biçimde art rmal d r. kincisi, Y de i keni X de i kenine ili kin tahminlerde kullan lamamal d r. Bunun nedeni, e er X den hareketle Y ve Y den hareketle X tahmin edilebiliyorsa, asl nda muhtemelen ba ka baz de i kenlerin hem X e hem Y ye neden olmas d r. Yukar da belirtilen iki ko ulun sa lan p sa lanmad n belirlemek için, bir de i kenin di er de i kenin öngörüsünü yapmak amac yla kullan lamad bo hipotezi test edilebilir. Örne in, X de i keni Y de i kenine neden olmaz bo hipotezini test etmek için, Y de i keninin kendi gecikmeli de erleri ile X de i keninin gecikmeli de erleri üzerine regresyonu (k s tlanmam regresyon) yap ld ktan sonra, Y nin yaln zca kendi gecikmeleri üzerine regresyonu (k s tlanm regresyon) yap labilir. F testi yard m yla X in gecikmeli de erlerinin birinci regresyonun aç klama gücüne anlaml bir katk yap p yapmad belirlenebilir. E er anlaml bir katk söz konusuysa, bo hipotez reddedilir ve verilerin X Y ye neden olur hipoteziyle tutarl oldu u sonucuna ula labilir. X Y ye neden olur hipotezinin do rulu unu test etmek için, ilk olarak regresyonlar tahmin edilerek, her bir regresyonun hata kareler toplam kullan larak bir F istatisti i hesaplan r. F istatistikleri arac l yla katsay lar grubunun anlaml biçimde s f rdan farkl olup olmad test edilir. E er katsay lar anlaml olarak s f rdan farkl ise, X Y ye neden olmaz hipotezi reddedilebilir. kincisi, Y X e neden olur hipotezinin test edilmesi için, yukar daki regresyonda X ler ile Y lerin yerleri de i tirilerek, Y nin gecikmeli de erlerinin s f rdan anlaml biçimde farkl olup olmad belirlenir. X in Y ye neden oldu u sonucuna ula lmas için, X Y ye neden olmaz hipotezinin reddedilmesi ve Y X e neden olur hipotezinin kabul edilmesi gerekir. (1) (2) 31

11 Prof. Dr. Erdinç Telatar VI.2. Tahmin Sonuçlar Bir ekonomide kullan lan toplam krediler ile cari aç k aras ndaki nedensellik ili kilerinin tahmin edilmesi, kredi yarat m mekanizmas n do rudan etkileyen bir politikan n cari aç k problemine ne ölçüde çözüm olaca sorusuna verilecek yan t n birinci a amas n olu turmaktad r I-2010-IV çeyrek dönemlerini kapsayan seriler BDDK n n istatistiksel veri taban ndan al nm t r. Analizlere ba lanmadan önce kredi art lar n n GSY H ya oran ve cari aç n GSY H ya oran serileri olu turulmu tur. Söz konusu serilerin birim kök analizleri yap lm ve serilerin dura an oldu u saptanm t r. Daha sonra nedensellik testlerine geçilmi tir. Tablo 4 te verilen nedensellik test sonuçlar na göre, toplam kredilerden cari aç a do ru bir nedensellik ili kisinin varl tespit edilememi tir. Tablo 4. Granger Nedensellik Testi-1 H 0 : Toplam Kredilerdeki Art Cari Aç n Granger Nedeni De ildir Bir Gecikme 1.10 (-) ki Gecikme 0.24 (-) Üç Gecikme 0.28 (-) Dört Gecikme 0.54 (-) Not: * ve ** s ras yla %1 ve %5 anlaml l k seviyelerini göstermektedir. (+) i areti gecikme katsay lar n n toplam n n pozitif oldu unu göstermektedir. Bu noktada dikkate al nmas gereken husus, toplam kredilerin homojen olmamas, kullan m alan itibariyle farkl la an iki k sma ayr lmas d r. Türkiye de yakla k 500 milyon TL ile GSY H n n yakla k % 50 sini olu turan kredilerin yakla k 1/3 ü tüketici kredileridir. Tüketici kredilerinden cari aç a do ru nedenselli in varl na ili kin test sonuçlar, tüketici kredilerindeki art n cari aç art rd n göstermektedir. Toplam krediler ile tüketici kredilerinin baz al nd testler kar la t r ld nda, cari aç a neden olan esas kredi türünün tüketim amaçl kullan lan krediler oldu u görülmektedir. Tablo 5. Granger Nedensellik Testi-2 H 0 : Tüketici Kredilerindeki Art Cari Aç n Granger Nedeni De ildir Bir Gecikme 0.85 (+) ki Gecikme 4.03** (+) Üç Gecikme 3.42** (+) Dört Gecikme 1.90(+) Not: * ve ** s ras yla %1 ve %5 anlaml l k seviyelerini göstermektedir. (+) i areti gecikme katsay lar n n toplam n n pozitif oldu unu göstermektedir Tüketim amaçl kredilerin önemli bir alt kalemi olan konut kredileri ile cari aç k aras ndaki nedensellik ili kisinin varl n belirlemeye yönelik testler, konut kredilerinden cari aç a do ru güçlü bir nedensellik ili kisinin bulunmad n göstermektedir. 32

12 Bankac lar Dergisi Tablo 6. Granger Nedensellik Testi-3 H 0 : Konut Kredilerindeki Art Cari Aç n Granger Nedeni De ildir Bir Gecikme 1.60 (+) ki Gecikme 3.59** (+) Üç Gecikme 2.80 (+) Dört Gecikme 1.14(+) Not: * ve ** s ras yla %1 ve %5 anlaml l k seviyelerini göstermektedir. (+) i areti gecikme katsay lar n n toplam n n pozitif oldu unu göstermektedir. VII. Sonuç Munzam kar l k oran n n para politikas enstrüman olarak kullan lmas esas olarak bankac l k sektörünün kredi yaratma mekanizmas n etkilemektedir. Munzam kar l k oranlar nda ekonomide kullan lan kredilerde azal yaratacak bir art n ekonominin iç dengesini bozmamas için kredilerin kullan m alanlar na göre ayr t r lmas gerekmektedir. Krediler ile cari aç k aras ndaki nedensellik ili kilerini belirlemeye yönelik olarak yap lan testler, toplam kredilerden cari aç a do ru anlaml bir nedensellik ili kisinin olmad n, ancak tüketici kredilerinden cari aç a do ru pozitif bir nedensellik ili kisinin var oldu unu göstermektedir. Söz konusu bulgu, Türkiye ekonomisinde tüketici kredilerindeki art n cari aç güçlendirdi i; ba ka deyi le, cari aç n esas kaynaklar nda birisinin tüketim amac yla kullan lan krediler oldu u söylenebilir. Dolay s yla, toplam kredilerin homojen bir grup olarak de erlendirilmesi yerine, kredilerin kullan m yerleri itibariyle farkl la an selektif bir yakla m n benimsenmesi uygun bir tercih olacakt r. Kredi yarat m mekanizmalar n etkileyen bir para politikas uygulamas olan munzam kar l k oranlar belirlenirken, cari aç n önemli nedenlerinden birisi olan tüketim amaçl kredilerin k s tlanmas na öncelik verilmesi gerekti i söylenebilir. Munzam kar l k oran n n krediler aç s ndan selektif bir yakla m ile uygulanmas, iç ve d dengenin sa lanmas sorununa bir çözüm olarak dü ünülebilir. Türkiye ekonomisinde ekonomik temel büyüme kaynaklar ndan birisi konumundaki konut piyasas nda arz fazlal eklinde dengesizli in var oldu u dikkate al n rsa, tüketici kredilerinin de kendi içerisindeki homojen olarak de erlendirme yakla m n n da ekonominin uzun vadeli büyüme hedeflerinden ciddi bir sapmay beraberinde getirece i söylenebilir. Cari aç k problemini çözme sürecinde di er makroekonomik dengesizliklerin daha da bozulmas n engellemek için, kredilerin parçalar na ayr larak ayr ayr de erlendirilmesi gerekmektedir. Bu ba lamda, di er sektörler ile güçlü ba lant lara sahip olan konut sektörünün özel bir yere sahip oldu u vurgulanmal d r. Belirtilmesi gereken bir di er önemli kredi kalemi ise yat r m ve i letme amaçl KOB kredileri oldu u unutulmamal ve söz konusu sektörlere yönelik olas bir kredi k s tlaman n piyasalardaki dengesizli i güçlendirme ve bu ekilde i sizli i art rma riskini ta d belirtilmelidir. 33

13 Prof. Dr. Erdinç Telatar Kaynakça CLARIDA, R.H. (2006), G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment, NBER Working Paper, No EDWARDS, S. (2001), Does the Current Account Matter?, NBER Working Paper, No EDWARDS, S. (2005), Is The U.S. Current Account Deficit Sustainable? And If Not, How Costly is Adjustment Likely To Be?, NBER Working Paper, No FELDSTEIN, M. ve BACCHETTA P. (1991), National Saving and International Investment, National Saving and Economic Performance, içinde, Bernheim, B.D. ve J. B. Shoven (ed.), Chicago: University of Chicago Press. FELDSTEIN, M. ve HORIOKA C. (1980), Domestic Savings and International Capital Flows, Economic Journal. GOSHEV, P. (2006), Monetary Policy Challenges Under a Current Account Deficit, BIS Review,100. MEADE, J. (1951), The Balance of Payments, London: Oxford University Press. MISHKIN, F.S. ve SAVASTANO, M.A. (2001), Monetary Policy Strategies for Latin America, Journal of Development Economics, 66, RIVERA-BATIZ, F.L. ve RIVERA-BATIZ L.A., (1994), International Finance and Open Economy Macroeconomics, New Jersey: Prentice Hall. Dipnotlar Edwards, S. (2001), cari aç n yükselen piyasa ekonomilerindeki davran n ve finansal krizlerin ya anmas nda oynad rolü incelenmektedir. Ayr nt l bilgi için bkz. Rivera-Batiz ve Rivera-Batiz (1994). Aç k ekonomi modeline söz konusu makroekonomik yakla ma katk yapan önemli bir iktisatç, The Balance of Payment isimli kitab yla Nobel ödülü alm olan James Meade dir. Feldstein, M. ve P. Bacchetta (1991) ile Feldstein, M. ve C. Horioka (1980) de 23 sanayile mi ülke verilerinden hareketle, ülkeler aras sermaye hareketlili inin ortaya ç kt ve geli ti i 1960 l, 1970 li ve 1980 li y llarda, ulusal tasarruflar ile ulusal yat r m aras nda yak n bir ili ki oldu u bulunmu tur. Teorik beklentilere ayk r olmas nedeniyle a rt c bulunan ve bu nedenle ilgili literatürde bilmece olarak isimlendirilen bu bulgu büyük ve sürekli hale gelmi cari aç klar n finanse edilmesi konusundaki ekonomik güçlükler dikkate al narak aç klanabilir. Cari aç k probleminin kendini çözme niteli ini kaybederek sürdürülebilirli i yönünde endi eler yaratmas durumunda yap labilecek uyarlamalar ve ortaya ç kacak maliyetler için Edwards, S. (2005) ile Clarida (2006) ya bak labilir. Cari aç n varl nda para politikas na ili kin çözüm önerileri için Goshev, P. (2006) ya bak labilir l y llarda Türkiye ekonomisine benzer biçimde enflasyonla mücadele eden Latin Amerika ülkelerinde alternatif para politikas stratejileri hakk nda de erlendirmeler için örn. Bkz. Mishkin, F. S. ve M. A. Savastano (2001). 34

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION

EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ÖZET E. Handan Sümer GÖ Ü M.Ü...B.F. Almanca letme Bölümü Son y llarda de er yarat m na yönelik yönetim anlay hakim olmaya ba lam t r. Söz konusu anlay n ba l ca ç k

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı