Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery"

Transkript

1 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet Reşit Ersay 1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çanakkale 2 Çanakkale Asker Hastanesi Üroloji Kliniği, Çanakkale Özet I Abstract Günümüzde taş hastalığı tedavisinde açık cerrahi ancak %1-2 civarında bir hasta grubunda uygulanmaktadır. Bu oranın düşük olmasında şüphesiz teknolojideki gelişmelerle birlikte endoskopik cerrahide ince kalibrasyonlu semirijit ve fleksibl endoskopların kullanıma girmesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Endoüroloji konusunda deneyime sahip kliniklerde açık taş cerrahisi genellikle sadece anatrofik nefrolitotomi ile sınırlıdır. Özellikle tam ya da yarı koraliform taşlarda tercih edilen uygulamadır. Endoürolojik yaklaşımlar ya da ESWL (Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi) ile başarı şansı düşük olan hastalarda da açık taş cerrahisi iyi bir seçenektir. Bu bölümde böbrek ve üreter taşları için açık cerrahi yöntemler olan pyelolitotomi, anatrofik nefrolitotomi ve üreterolitotomi anlatılacaktır. Anahtar kelimeler: Pyelolitotomi, üreterolitotomi, anatrofik nefrolitotomi Currently, the open surgical technique for stone diseases is performed in 1-2% of the patient groups. This low rate depends on the development in the technological tools, especially the use of thin calibrated semi-rigid and flexible endoscopes. Open stone surgery is limited to the anatrophic nephrolitotomy in experienced clinics in endo-urology. It is selected especially for coraliform stones. The open surgical technique is also selected for the decreased success rates of ESWL and endo-urology inventions. In this chapter, we report the pyelithotomy, anatrophic nephrolithotomy and ureterolithotomy as open surical techniques for kidney and ureter stones. Key words: Pyelolithotomy, ureterolithotomy, anatrophic nephrolithotomy Giriş Günümüzde taş hastalığı tedavisinde açık cerrahi ancak %1-2 civarında bir hasta grubunda uygulanmaktadır. Bu oranın düşük olmasında şüphesiz teknolojideki gelişmelerle birlikte endoskopik cerrahide ince kalibrasyonlu semirijit ve fleksibl endoskopların kullanıma girmesi de büyük ölçüde etkili olmuştur. Açık taş cerrahisinin azalmasında bir başka faktör de taşlarla birlikte olan anatomik darlıklara endoskopik yöntemlerle hem antegrad hem retrograd yoldan müdahale edilebilmesidir (üreteropelvik darlık, kaliks divertikülü ve infundibuler darlık). Fleksibl üreterorenoskoplar kaliksiyel divertikül taşlarında bile güvenle kullanılmakta, bu yöntemle hem taş alınabilmekte hem de divertiküle müdahale edilebilmektedir. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte laparoskopik yöntemler de üriner sistem taş hastalıkları cerrahisinde kullanılmaya başlanmıştır. Açık cerrahi girişim endikasyonları Tablo 1 de gösterilmiştir. Böbrek ve üreter taşları için en çok başvurulan açık cerrahi yöntemler; pyelolitotomi, üreterolitotomi ve anatrofik nefrolitotomidir. Pyelolitotomi Açık ameliyat uygulamasında böbrek taşlarına yaklaşım değişik şekillerde yapılabilmektedir. En sık uygulanan açık taş ameliyatı pyelolitotomidir. Cerrahi Teknik Böbreğe cerrahi giriş olarak en avantajlı yaklaşım flank yaklaşımdır (Resim 1). Pelvisin açıldığı basit pyelolitotomi tekniği pelvisten veya kaliksten çıkarılması düşünülen bir iki santimetre çapındaki taşlarda veya birkaç kaliste aynı büyüklükte ki taşlarda düşünülmelidir. Gerota fasyasını ve perirenal yağ dokusunu açıp üreter askıya alındıktan sonra renal pelvis için geniş diseksiyon gerekmeyebilir. Güvenli bir pyelolitotomi için renal pelvis ve üreteropelvik bileşke tamamen görünür olmalıdır (Resim 2a). Pelvis intrarenal olmadıkça renal sinüs diseksiyonu gerekli değildir. 4/0 polyglikolik asit veya kromik katküt ile iki askı sütürü konulduktan sonra bistüri kullanılarak pelvise longitüdinal yada açıklığı böbreğe bakan V kesi yapılabilir. Hiç taş kalmadığından emin olunca pelvis, 4/0 polyglikolik asit veya kromik katküt sütür ile sürekli olarak kapatılmalıdır.(1, 2) Yaz şma Adresi / Address for Correspondance: Yard. Doç. Dr. Cabir Alan, Barbaros Mah. Ümit Serdaroğlu Cad, Hasret Sit. A1 Blok D:11, 17100, Çanakkale, Türkiye Tel: E-posta: doi: /tus

2 Tablo 1. Böbrek taşlarında açık cerrahi endikasyonları (EAU 2010 Taş Kılavuzu). Açık cerrahi girişim endikasyonları -Karmaşık taş yükü. -ESWL ve/veya PNL tedavisinin ya da üretroskopik prosedürün başarısız olması. -Böbrek içinde anatomik anormallikler: infundibular stenoz, kaliksiyel divertikülde (özellikle bir anterior kalikste) taş, üreteropelvik bileşkenin tıkanması, daralma. -Morbid obezite. -İskeletsel deformite kontraktürleri ve kalçalar ile bacakların sabit deformiteleri. -Komorbid tıbbi hastalık. -Eşzamanlı açık cerrahi. -İşlevsel olmayan alt kutup (kısmi nefrektomi), işlevsel olmayan böbrek (nefrektomi). -Asgari düzeyde invaziv prosedürlerin başarısız olmasından sonra hastanın kendi seçimi-muhtemelen birden fazla PNL prosedürü yerine tek prosedürün tercih edilmesi. -Üstteki bağırsağın hasar görmesi riskinin söz konusu olabileceği, nakledilmiş bir böbrekteki taş. -Perkütan yaklaşımın ve ESWL nin zor ya da imkansız olabileceği ektopik böbrekteki taş. -Dev mesane taşı için sistolitotomi. -Cerrahi erişimin kolay olması ve yalnızca bir tek anestezi işleminin gerekmesi nedeniyle, çocuklardaki büyük taş yükü. 83 kalikslerin ve pelvisin anatomik yapısı (dar kaliks boyunları, intrarenal pelvis) pyelolitotomide taşsızlık oranını belirleyen en önemli faktörler arasında sayılabilirler. Genel kabul gören görüş şudur ki; tek taşlarda hemen hemen %100 taşsızlık oranına ulaşılabilirken, staghorn taşlarda (struvit) veya kalikslere dağılmış çoklu taş yükü olan hastalarda %10-20 oranında rezidüel taş kalma ihtimali vardır.(1-3) Resim 1. Lumbotomi insizyonu.(2) Genişletilmiş Pyelolitotomi Çoğu vakada, taşın tamamen çıkarılması diseksiyonun, Gill Vernet tarafından açıklandığı şekilde parankime doğru genişletilerek renal pelvis ve kalisiyel infindubulumun ortaya çıkarılmasıyla, mümkün olabilir (Resim 2b, 3).(1, 2) Komplikasyonlar Açık taş cerrahisinin komplikasyonları önemlidir. Bunlardan akla ilk gelenlerden bazıları kanama, enfeksiyon, üriner fistül, rekürren taşlar ve gerçek veya fonksiyonel böbrek birimi kaybıdır. Açık cerrahi sonrası hastanın hastanede kalış süresi daha fazladır. Uzun süren immobilizasyon sonrası hastalarda derin ven trombozu ve sonuçta pulmoner emboli gelişebilir. Cilt kesi yerinde iyileşmesi gecikmesi durumunda yabancı cisim, üriner ve hatta intestinal fistüllerden şüphelenilmelidir. Subkostal sinir sıkışmaları ya da kesilmelerine bağlı olarak tedavisi zor olan nevralji gelişebilir. Sonuçlar Pyelolitotomi uygulananan hastalardaki taşsızlık oranı değişkenlik arzeder. Taşların sayısı, hacmi, kimyasal yapısı, Üreterolitotomi Üroterolitotomi günümüzde ESWL veya endoskopik girişimlerin başarısız olduğu yada başarısız olma ihtimali fazla olan büyük üreter taşlarında tercih edilen bir cerrahi yaklaşımdır. Cerrahi Teknik Yüksek yerleşimli üreter taşlarında lumbotomi insizyonu ile üreterolitotomi gerçekleştirilebilir. Orta yerleşimli ancak proksimale mobilize olma ihtimali olan taşlarda ise subkostal yada suprakostal insizyon tercih edilebilir. Üreterin 1/3 orta bölümündeki taşlarda dorsal lumbotomi veya foley kesisi daha fazla önerilmektedir. Alt 1/3 yerleşimli taşlarda ise Gibson un tanımladığı suprainguinal cilt kesisi en çok tercih edilen yaklaşımlardan birisidir.(4-6) Anterior suprakostal yaklaşım da hasta lateral dekubitis pozisyonunda yatırılır (Resim 4). Deri insizyonu 12. Kostanın üst kenarına parelel olarak yapılır. Kesinin uzunluğu cerrahi yöntemin özelliğine bağlıdır. Başlangıçta insizyon, kostanın distal yarısından abdominal kaslara doğru 5-7 cm genişletilerek yapılır. Latisimus dorsi ve interkostal kaslar koter ile kostanın üst kenarı boyunca geriye doğru kesilir. Periton mediale doğru itilir ve üreter retroperitonda böbreğin alt polünün altında gerota fasyasının dışında bulunur. Taş daha yüksekte ise gerota açılır, üreterler yukardaki taşa doğru izlenir.(4-6)

3 84 a b Resim 2. a) Basit piyelotomi (3), b) Genişletilmiş piyelotomi.(1) Resim 3. Hilusu çevreleyen inflame yağ dokunun serbestlenmesi.(1) Üreter bulunduktan sonra taş palpasyonla belirlenmelidir. Üreter duvarı taş üstünden longutudinal biçimde bistüri ile kesilir. Mukoza açılır açılmaz insizyon açılı makaslarla genişletilir ve böylece taş nevre kancasıyla çıkartılır. Üreterotomi aralıklı 5/0 kromik katküt ile kapatılır. Sütürler sadece yüzeyel seromüsküler tabakadan geçmelidir, su sızdırmaz olmasından çok üreter duvarlarını yaklaştırmalıdır. Skar dokusundan dolayı kapatmanın zor olduğu durumlarda üreterotomiyi tamamen kapatmamak ve stent yerleştirmek daha güvenlidir.(4-6) Posterior lumbotomi insizyonu ile üreterin proksimal üçüncü kısmına torakolumbar fasya boyunca sakrospinal ve quadratus lumbarum kaslarının lateralinden kaslara minimal travma ile ulaşılabilir (Resim 5). En sık kullanılan girişte, 12. kostadan iliak kreste doğru oblik deri insizyonu kullanılır. Yağ ve cilt altı dokular latissimus dorsi lifleri görülene kadar ayrılır. Lumbodorsal fasyanın posterior yaprağı insizyon hattı boyunca ayrılır ve sakrospinal kasın lateral kenarı bulunup mediale itilir. Daha sonra torakolomber fasyanın orta yaprağı görülür ve sakrospinal kasın lateraline doğru çekilir.(4-6) Suprainguinal yaklaşım ile üreterin distal yarısına en iyi suprainguinal ekstraperitoneal insizyon ile yaklaşılır. Eksplorasyon ihtiyacına bağlı olarak deri pubik çıkıntıdan superior krestin yaklaşık 2 parmak genişliğindeki anterioruna doğru oblik olarak kesilir (Resim 6). Eksternal oblik ve abdominal kas koter ile kesilir ayrılır. Üreteri bulmak için periton medialize edilir. Üreter iliak arteri çaprazladığı yerden veya umbilikal arterin hemen altından geçtiği yerden problem olmadan kolayca bulunur. Komplikasyonlar Dren postoperatif 4. veya 5. günden önce çekilmelidir. Drenden uzun süreli idrar gelmesi sıklıkla gözden kaçan taş, pıhtı veya darlığa bağlı bozulmuş üreteral drenaja bağlı olabilir. Bazı durumlarda drenin üreterotominin tam komşuluğuna yerleştirilmesi kaçağa sebep olabilir. Dren dikkatli bir şekilde 1 veya 2 cm çekilerek drenin neden olduğu yabancı cisim etkisi ortadan kalkar ve üreterotomi hattının iyileşmesi hızlanır. Eğer 5 günden daha uzun süredir drenden idrar geliyorsa üreter kateteri yerleştirilmelidir.(4-6) Anatrofik Nefrolitotomi Teknik Smith ve Boyce tarafından ilk kez 1968 yılında tanımlanmıştır. Bu yaklaşım için renal vasküler yapıların zarar görmediği ve böylelikle oluşabilecek renal parankimal atrofiden kaçınıldığı anlamına gelen anatrofik nefrolitotomi terimi kullanılmaktadır.

4 Resim 4. Suprakostal üreterolitotomi.(6) Resim 5. Posterior lumbotomi pozisyon ve insizyonu.(6) Resim 6. Suprainguinal yaklaşım.(6) Ameliyat masasının fleksiyonu ile standart flank pozisyon sağlanarak böbrek eleve pozisyona getirilir ve alt kosta hattıyla iliak krest arasında yeterli bir mesafe sağlanır. Böbreğin pozisyonuna göre 11 yada 12. kot hizasından kesi yapılır. Kot rezeksiyonu sonrasında retroperitona ulaşılır, gerota fasyası bulunur ve sefalo-kaudal düzlemde açılır. Takiben böbrek tamamen serbestlenir. Perirenal yağ doku kapsüle zarar vermeden ayrılır. Ana renal arter ve posterior segmental arter, posteriordan yaklaşılarak dikkatlice bulunur ve serbestlenir. Posterior segmental arterin geçici olarak klempe edilmesini takiben 20 ml metilen mavisinin iv verilmesiyle avasküler hat (Brödel) tespit edilebilir (Resim 7a). Bu sayede böbreğin anterior kısmının rengi maviye döner ve avasküler hat ortaya çıkar. Bu aşamada hastaya 25g iv mannitol verilir. Bir drep veya steril serum torbası hızla böbrek etrafına yerleştirilir. Nefrotomi insizyonu öncesinde böbrek bu şekilde dk soğutulmalıdır. Santral renal ısının derece civarına getirilmesi ile dakikalık güvenli iskemi süresi elde edilir ve bu sayede renal parankim hasarı minimuma indirilir.(7-9) Renal kapsül daha önce belirlenmiş hattan, üst ve alt pole fazla yaklaşmadan insize edilir (Resim 7b). Tüm taş parçalarının alınmasını takiben kalisler ve pelvis soğuk izotonikle iyice yıkanır. Rezidü parçaların görülebilmesi için skopi kullanılabilir. Kapatma işleminden önce eğer nefrotomi insizyonundan geçirilebilirse bir double-j stent bu sırada renal pelvisten mesaneye doğru itilerek yerleştirilir (Resim 8). Arteriel klemp kısa sürelerle açılarak parankimal kanama odakları bulunur ve 4-0 veya 5-0 kromikle sekiz şeklinde sütürler atılarak hemostaz sağlanır. Takiben açılmış olan renal parankim kapsüldende sütür geçilmesi suretiyle 1 numara vicryl ile sekiz olacak şekilde sütüre edilmelidir. Ek olarak gerek duyulması halinde renal kapsül 4-0 kromik katgütle sütürler kilitlenerek yada yastık etkisi yaratan maddelerin üzerinden matris sütürler konularak kapatılır (Resim 9). Takiben böbrek tekrar gerota içine yerleştirilir.(7-9) Komplikasyonlar Özellikle atelektazi olmak üzere pulmoner komplikasyonlar anatrofik nefrolitotomi sonrasında en sık gözlenen komplikasyonlardır. Pnomötoraks görülme oranının %5 ten daha az olduğu bildirilmiştir. Genellikle insizyon ya da kot rezeksiyonu sırasında olan plevra açılması intraoperatif olarak kolayca anlaşılır. Defekt hemen krome katgütle kontinue olarak kapatılmalıdır. Hastaların %10 dan azında anlamlı postoperatif renal kanama olmaktadır. Kanama hemen ya da postoperatif 1. haftada olmaktadır. Aktif kanama varsa ya da kanama konservatif olarak tedavi edilemiyorsa daha agresif girişimler gerekebilir. Renal arteriogram lezyonun tanınmasına yardımcı olabilir ve arteriel embolizasyona gerek duyulabilir. Postoperatif 1-4. haftalara kadar devam eden hematüride klinisyen renal arteriovenöz fistül ya da yalancı anevrizma gelişimi açısından dikkatli olmalıdır. Tartışma Son yılda ESWL ve endoürolojik cerrahide (üreterorenoskopi (URS), perkütan nefrolitotomi (PNL), laparaskopi) kaydedilen ilerlemelerle açık taş cerrahisinin endikasyonları belirgin biçimde azalmıştır. Böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde gerekli donanıma, uzmanlığa ve deneyime sahip olan merkezlerde olguların %1-%5,4 ünde açık cerrahiye gereksimim duyulmaktadır. Böbrek taşlarının tedavisinde ESWL, PNL, kombine PNL/ESWL ve açık cerrahi (anatrofik nefrolitotomi, piyelolitotomi) olmak üzere genellikle 4 farklı yaklaşım bulunmaktadır. Üriner sistemde oluşan taşlarda, taşın büyüklüğü, sayısı ve toplayıcı sistemin anatomisi tedavi planının oluşmasında önemlidir. Bütün bu tedavile- 85

5 86 a b Resim 7. Segmental renal arterin klempe edilmesi sonrası brodel hattının belirlenmesi (a) ve insizyonu (b).(8) Resim 8. Antegrad stent yerleştirilmesi ve renal pelvis onarımı.(8) Resim 9. Nefrotominin kapatılması.(8) rin amacı böbreği taştan tamamen temizlemek, en az parankim kaybına neden olmak, en az istenmeyen yan etki oranı elde etmek ve taş tekrarını önlenmektir. Yakın tarihli bir raporda açık cerrahi için uygulanması için gösterilen nedenler şöyleydi: olguların %55 inde karmaşık taş yükü, %29 unda invazivlik derecesi daha düşük olan cerrahinin başarısızlığı, %24 ünde anatomik anomaliler, %10 unda morbid obezite ve %7 sinde komorbid hastalıklar.(10) Başka bir raporda böbrek taşları için yapılan 799 tedavide 25 açık cerrahi prosedüre değinirken, bir retrospektif çalışmada olguların %31 inde endoskopik erişimi sınırlayan anormal anatomiyle ilişkili büyük taş yükü, %24 ünde eş zamanlı cerrahi işlemler ve %17 sinde de daha önceki endoürolojik prosedürlerin başarısızlığı açık cerrahi nedeni olarak gösterilmiştir.(11) Bu çalışmalardan da görüldüğü üzere açık taş endorüolojik gelişmelere rağmen bazı özel durumlarda hala geçerliliğini korumaktadır ve endoürolojik yöntemlerin başarısız kaldığı durumlarda başvurulacak en etkin yöntemdir. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) komitesi en son yayınladığı kılavuzda üreter taşlarında daha önce uygulanan ESWL ve URS gibi minimal invaziv yöntemlerin başarısız kaldığı durumlarda laparoskopik cerrahi girişimi önermektedir. Yine böbrek taşları içinde açık cerrahi endikasyonu konulmuş uygun vakalarda özellikle ventral kaliks içine lokalize taşlarda açık cerrahiden önce laparasopik girişim yapılmasını önermektedir (Kanıt düzeyi:4, öneri düzeyi C).(12) Amerikan Üroloji Derneği (AUA) komitesi hem ESWL monoterapisini hem de ATC sini standart hastalarda staghorn taşlar için birinci tedavi seçeneği olarak kullanılmamasını önermiştir. Rehbere göre PNL sonrası ESWL ve/veya tekrar PNL işlemleri strüvit staghorn taşlarında standart hastalar için kullanılmalıdır.(13) Ancak minimal invaziv yöntemlerdeki ilerlemelere karşın geyik boynuzu taşlar gibi büyük böbrek taşlarının tedavisinde açık cerrahinin hala yeri vardır. Sonuç olarak endoürolojik tedavi yöntemlerinin ve ESWL uygulamasının üroloji pratiğine girmesi ile açık cerrahi tedavisinde belirgin bir azalma olmuştur. Bununla birlikte bazı koşullarda taşların açık cerrahi girişimle çıkarılması gerekli olabilir. Bu olguların çoğu genellikle zor taşlarla ilgili durumları içereceği için, ürologların açık renal ve üreteral

6 cerrahi teknikleri konusundaki yetkinliklerini, becerilerini ve uzmanlıklarını sürdürüp geliştirmeleri önemlidir. Kaynaklar 1. Glenn JF, Keane TE. Pyelolitotomi; John M Fitzpatric. Ürolojik Cerrahi (Glenn s Urologic Surgery). Çeviri: Ömer Gülpınar. Lippincott Williams Wilkins (Güneş Kitabevi), 2006; Whithead ED. Pyelolithotomy; Spirnak JP. Atlas of Surgical Techniques in Urology Lippincott-Raven Company, Philadeiphia, 1998; Hinman F. Pyelolithotomy; Vito Pansadoro. Atlas of Urologic Surgery. W. B. Saunders Company. 1994; Glenn JF, Keane TE: Üreterolitotomi; Michael Marberger. Ürolojik Cerrahi (Glenn s Urologic Surgery). Çeviri: Ömer Gülpınar. Lippincott Williams Wilkins (Güneş Kitabevi), 2006; Whithead ED. Pyelolithotomy; Spirnak JP. Atlas of Surgical Techniques in urology Lippicott-Raven Company, Philadeiphia, 1998; Hinman F. Ureterolithotomy; Bohnert WW. Atlas of Urologic Surgery. W. B. Saunders Company. 1994; Glenn JF, Keane TE: Anatrofik nefrolitotomi.; Elizabeth J Anoia, Matin I Resnick. Ürolojik Cerrahi (Glenn s Urologic Surgery). Çeviri: Sedat Soyupek. Lippincott Williams Wilkins (Güneş Kitabevi), 2006; Whithead ED. Anatrophic Nephrolithotomy. Dean G Assimos. Atlas of Surgical Techniques in urology Lippicott-Raven Company, Philadeiphia, 1998; Hinman F. Nephrolithotomy (Smith-Boyce). William H Boyce. Atlas of Urologic Surgery. W. B. Saunders Company. 1994; Paik ML, Wainstein MA, Spirnak P, Hample N, Resnick MI. Current indications for open stone surgery in the treatment of renal and ureteral calculi. J Urol 1998;159: Kane CJ, Bolton DM, Stoller ML. Current indications for open stone surgery in an endourological centre. Urology 1995;45: Riedmiller H, Androulakakis P, Beurton D, Kocvara R, Gerharz E; EAU Guideline Urolithiasis, 2001;40: AUA Guideline Urolithiasis 87

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):97-101 97 Olgu Sunumu Case Report Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Single port transumbilical laparoscopic donor nephrectomy

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı