ERLERDE HBSAG POZiTiFLiGi TO IN VESTIG ATE THE HBSAG POSITIVITY IN SOLDIERS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERLERDE HBSAG POZiTiFLiGi TO IN VESTIG ATE THE HBSAG POSITIVITY IN SOLDIERS"

Transkript

1 Kocat epe Tip Dergisi (2001),2, The Medica l Journal ofkocatepe 2000, AFYON KOCATEPE DN ive RSiT ESi ERLERDE HBSAG POZiTiFLiGi TO IN VESTIG ATE THE HBSAG POSITIVITY IN SOLDIERS Selma YEGANE TOSUN t, BerH OZBAKKALOGLU 2, Ahmet SAHiN 3 'Moris Sinasi Coc uk Hastan esi Klini k Mikrobiy oloji ve Enfeksiyon Hastahkl an, Manisa 2Celal Bayar Onive rsitesi Tip Fakiiltesi Mikrobi yoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Manisa 3Manisa Asker Hastanesi - Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastahklan, Mani sa 6ZET:Gen9 eriskin yas grubu olan askerlerde HBsAg pozitifliginin arastmlmasi. Manisadaki askeri birliklerde egitim goren erlerden kan ornekleri almarak solid faz dot-eia metoduyla HBsAg pozitifligi arastmlrrustir. Toplam 2400 erden 149'unda (% 6.2) HBsAg pozitifligi saptanrrustir. Hepatit B asilan 15 yildan fazla bir siiredir var olmasma ragmen halen bir 90k iilkede infant asilamasi dismda adolesan ve gene eriskinlerin asilanmasi yapilmarnaktadtr ve HBY enfeksiyonu bir halk saglig: sorunu olmaya devam etmektedir. Turkiyc'nin degisik illerinden gelen gene eriskinlerden olusan bir grup oldugu icin iilkemizdeki HBsAg tasiyicihk orarum yansittignu dtlsiindiigiimilz bu sonuclar iilkemizde HBY enfeksiyonunun bir sorun olmaya devam ettigini ve gene eriskinlerin bu konuda egitiminin ve hastaliga duyarh olgulann asilanmalanmn gerekli oldugunu gostermektedir. [Anahtar kelimeler: HBsAg, erler, HBY asilamasi] ABSTRACT:To investigate the HBsAg positivity in soldiers.sera were taken from soldiers and HBsAg positivity was investigated by using solid-phase dot EIA method. We found the HBsAg positivity rate to be 6.2 % ( 149 /2400) Despite the availability of vaccines for more than 15 years, hepatitis B virus (HBY) infection continues to be an important public heal th problem and the HBY vaccination of adolescents and young adults are generally neglected in many countries. These results reflect our country HBsAg positivity state because of all of soldiers have been come to Manisa from different cities from Turkey. HBY infection is an important health care problem in our region and our country ; therefore for preventing of HBY infection, education and immunization ofsensitive young individuals is necessary. [Key words:hbsag, soldiers, HBY vaccination] GiRiS Tek onemli rezervuan insan olan ve akut enfeksiyonu takiben bazi olgularda kronikleserek kronik karaciger hastahgr, siroz ve primer hepatoselliiler karsinom gelismesine yol acabilen HBY enfeksiyonu gtiniimtizde halen bircok iilkede onernini ve gimcelligini siirdiirmektedir. Hepatit B (HBY) enfeksiyonu acismdan orta derecede endemik olan iilkemizde HBY ile karsilasma orarn yas ilerledikce artmakta olup ozelliklc adolesan ve gene eriskin doneminden itibaren gerek tasryict gerekse hastahgi gecirerek bagisikhk kazanrrus olgu sayisi belirgin olarak artmaktadir (1-4). Ulkemizde vertikal bulasmanm yarusira horizontal bulasmarun da yaygm olmasi ve ilerleyen yasla birlikte HBsAg ile karsilasma orarnmn artmasi nedeniyle HBY enfeksiyonundan korunma ve tasiyicilann saptanmasi acismdan adolesan ve gene eriskin yas gruplan onem tasimaktadir, Bu cahsmada gene populasyondan olusan ve iilkcnin degisik illerinden gelmeleri nedeniyle illke genelini yansitng uu dusiindiigumiiz erlerde HBsAg pozitifliginin saptanrnasi amaclanrmstrr. 257

2 GERE<; VE YONTEM Man isa ilin de yer alan ve erle rin ilccr ay siireyle egi timinin ya pildigi as keri birl ige her tic;; ayda bir yaklasik olarak er ge lere k eg itimlerini tam aml amaktadi r. Bu erle rde n gida isinde ca hsanlar basta olmak uzere port or mu ayenesi icin Manisa iii Asker Hastanesind e diizcnli ara larla HB sag bakilmakta, ay n ca Kizil ay Kan Merkezine kan bagis: siras mda HB sag pozitifligi saptanan erler de ileri tetk ik icin aynr hast aneye gonde rilme ktedir. Ol gul ann bazilan nda anti HB cigg ve anti HB s de bakilmakta, ge rekli durumlarda tetkikler ilerl etilmektedi r. Bu ca hsma da bu hastan ede / tarihleri aras mda tetkikleri yapilan erlerin HB sag pozitifligi so lid faz dot - EIA yontemiyle (Immunoc omb II HB sa g Orgenics - israil) arastm lrmstir. Topl am 2400 as kerin ye r aldigr bu cahsmada turn erlerin anti HBcIgG ve anti HB s so nuc lan bakilam adrgindan ya lmzca HB sa g sonuc lan dcgcrlcndirilmeye almrmstrr. HB sag pozitifl igi saptan an olgul arda daha soma karaciger enzimleri, serum bilirubin dtizeyleri arastmlnus; ve diger se ro loj ik tetkikle r ( anti HBcIgM, HBe Ag, anti HB e) Mor is Sinasi Cocuk Hast anesi Mikrobi yoloj i Laboratuvannda mikro ELISA yontemiyle bakilarak olgular tasiyicihk yo nunde n bil gilendirilmis ve as ke rlikleri siires ince izleme almrmslardir. BULGULAR Calismanm sonunda top lam 2400 erde n 149'unda (% 6.2) HB sag po zitifligi saptanrrustrr (Ta blo 1). HB sag tasiytcrh gt saptana n erlerin ge ldikleri iller ve tasiyici olgu sayilan Tabl o 2 de gos teri lmistir. Tablo 1 : Erlerde HB sa Sonu Yiizdc HBsAl! nozltlf 149 % HBsAl! nezatif % fl' _ _I', 1J,, ~ lgl saptanan erlen n ze ldikten rllere gore da 'jlliml i' I ' ilin adi Tasryici savrsi ilin adi Tasivrcr saylsi ilin adi Tasivici savrsi Adan a 5 Elaz ig 4 Man isa 3 Adiya rnan 2 Erz incan I Mardin 6 Afvon 3 Erzu ru m 3 Mus 6 Ag n 1 Gaziantep 3 Nevseh ir 1 Anka ra 2 G iresun I N igde 1 Aydin 4 Hakkari I Ordu 5 Bahkesir 2 Igdlr 2 Rize 4 Bartm 2 istanbul 2 Sam sun 6 Batman 2 Izmir 7 Siirt 5 Bayburt I Krnaras 4 Sinop 2 Bingel 4 Kastamonu 2 SlvaS 4 Bolu 3 Kavseri 2 Sanhurfa 7 Bursa 3 Ki n kk ale 2 Tr abzon I Canakkale I Kirklareli 3 Tunceli 2 Coru m 1 Kirseh ir 3 Va n 4 Deni zli I Ko caeli 3 Yozzat 1 Diyarbakir 8 Konya 7 Edime 4 Malatya 6 258

3 Tabloda da goruldugu gibi tasiyicihk saptanan olgulann cogunlugu Dogu ve Guneydogu Anadolu Bolgesindeki illerden gelmektedir. Egitim icin gelen er saytsi cok fazla oldugundan ve yalmzca HBsAg tetkikleri yapilan erlerin geldikleri iller kaydedildiginden cahsma sirasmda hangi illerden ne kadar er geldiginin saptanmasi ve bu illere gore tasiyrcihk durumunun dagihrnmm belirlenmesi miirnkiin olamarrustir. Bununla birlikte iilkemizin dogu bolgesindeki illerden doganlann bati illerinde, batt bolgesindeki illerde doganlann ise dogu illerinde askerlik yapmasma iliskin kural geregi ilimize askerlik icin gelen erlerin agirhkh olarak Dogu ve Guneydogu Anadolu Bolgelerindeki illerinden geldikleri dusunulmustur. Ancak yine de tetkikleri yaprlan erler bircok farkh ilden gelmis oldugu icin saptanan tasiyicihk oram Tiirkiye'nin genel durumunu yansitmasi acismdan da anlamlidir ve HBV' nin halen iilkemiz icin onemli bir saghk sorunu oldugunu gostermektedir. TARTISMA HBV ile savasimda en kolay ve ucuz coziim viriisle karsilasmadan once asilanmaktir. HBV ile savasimda basanya ulasmak icin yalmzca risk gruplannm asilanmasmm yeterli olmadrgi gorulmus ve 1997 yihndan beri Diinya Saghk Orgutuniin onerisiyle diinyanm bir cok iilkesinde rutin infant asilamasma baslanrmstir. Bu uygulama daha soma genisletilerek yalmzca bir yas alti bebeklerin degil tiim infant ve adolesanlann da HBV icin asilanmasirun gerekli oldugu bildirilmistir yilmdan beri iilkemizde de rutin infant asilamasma baslanrrustir ancak heniiz daha biiyiik cocuklar ve adolesanlara yonelik bir uygulama yapilmamaktadir (5-7). Bunun yarnsira daha onceki yillarda da HBV asismm onemi iizerinde fazla durulmadigi icin iilkemizde adolesanlann ve gene; eriskinlerin cogu HBV yonunden asilanrnanus durumdadir. Oysa gene; eriskin donernden itibaren kisiler arasi iliskiler yogunlasmakta ve HBV 'nin horizontal yolla bulasma olasthgi artmaktadir. Bu nedenle gene; eriskin donemindeki egitim ve immunizasyonun onerni biiyiiktiir. Bu cahsmada iilkemizdeki gene; eriskin populasyonu yansitnguu diistindugiimtlz ve iilkenin degisik illerinden askerlik gorevinin ilk tic ayhk donemini tamamlamak uzere ilimize gelen erlerde yaptigirmz tetkikler sonucu % 6.2 oranmda HBsAg pozitifligi saptanrrusnr. Genellikle askerlere ait HBV prevalansi ile ilgili veriler 0 toplumun HBV durumunu yansitmada onemlidir (8). Yunanistan'da 1050 ordu mensubunun HBV yonunden degerlendirildigi bir cahsmada 343 kisinin (% 32.6) onceden asih ve anti HBs pozitif oldugu belirlenmis ve 1973 yihnda yine askeri personel arasmda HBsAg pozitifligi % 3.9 iken 1986 yihnda bu oranm % 0.9' a dii~tiigii, 0 zamandan beri de bu oranm devam ettigi bildirilmistir ve bu sonucun iilkede halen perinatal ve vertikal gecisin onemli olmasma bagh oldugu dilsiiniilrnilstiir (9). ABD'de yas ortalamalan 19 olan toplam 1538 ordu mensubunda viral hepatitlerle ilgili olarak yapilan tetkikler sonucunda anti HBcIg G pozitifligi % 3.2, HBsAg pozitifligi ise % 3 olarak saptanrmstir (10). Yine ABD'de ordudaki donorlerde yapilan bir taramada yas ortalamalan 25 olan 5719 donorde HBsAg pozitifligi % 0.3 olarak saptanrrustir (11). lspanya'da (12) yas arasi askere yeni alman kisilerde HBsAg pozitifligi % 0.48, anti HBs pozitifligi ise % 3.22 olarak belirlenirken, italyan ordusunda ( 13) 710 kiside HBsAg pozitifligi % 4.4, Avustralya'da (14) ise yine ordu personeli 748 kiside HBsAg pozitifligi % 0.4 olarak belirlenmistir, Ulkemizde erlerle ilgili olarak yapilan cahsmalarda Alper A. ve ark. (15) yillan arasmda GATA kan bankasma gelen toplam asker donorde HBsAg pozitifligini % arasmda; Hacibektasoglu A. ve ark. (16) top lam er donorde HBsAg pozitifligini % 8.6 olarak ; Emiroglu HH. ve ark. (17) Sirnak'ta 696 asker donorde % 3.3 olarak ; Ayhan FY. ve ark (18) ise izmir'de asker donorde % 5.1 olarak bildirmektedir. Kizilay kan merkezinin yillan arasmda topladigi toplam 5.5 milyon iinite karun almdtgt sivil ve cogunlugu asker donorlerde HBsAg pozitifligi ise % 3.4 ile % 6.7 arasmda bildirilmektedir (19). Goruldugu gibi iilkemizde askerlerdeki HBsAg pozitifligi iilkemizin HBV endemisitesine 259

4 uyumlu olarak ve yapilan calismalann bolgesine, tetkik edilen olgulann bulunduklan iliere bagh olarak degismektedir. HBsAg arastmlmasinda klasik olarak mikro ELISA yontemlerinden yararlarulmakta ve yaygm olarak kullamlmaktadir. Ancak tam veya yan otomatize ELISA sistemlerinin bulunmadigi veya test edilecek kisi sayismm az oldugu, testlerin az sayida ama sik sik calisilmasmm gerekli oldugu durumlarda daha basit ve hizh tam yontemlerinden yararlanilabilmektedir. Klasik mikro ELISA yonteminin tum safhalanm iceren ve sonuclarm kau bir faz uzcrine aktanlarak degerlendirildigi solid-faz mikro ELISA yontemi (lmmunocomb II) de bu amacla kullamlmaktadir. Cihaz gerektinneden cahsabilme kolayhgi olan Immunocomb II HBsAg testi ile ilgili olarak yapiian bir calismada testin spesifitesi % 96.6, sensitivitesi ise % 95.7 olarak saptanrrus (20) ; 196 HBsAg pozitif ve 248 HBsAg negatif serum orneginin Immunocomb - solid faz test yontemi ve RIA yontemi (Ausna II-Abbott) ile karsrlastmldigi bir baska calismada ise testin spesifitesi % 98.7, sensitivitesi ise % 100 olarak belirlenmistir (21). Ancak yine de kitle taramalannda oncelikli olarak anti HBcIgG arasunlrnasi ve gerekli oldugu takdirde diger tetkiklerin yaprlrnasmm daha ekonomik ve daha pratik oldugu gercegi aktldan ctkanlmarnah ve olanakl ar elverdigince mikro EIA yontemi tercih edilmelidir. Sonuc olarak; cocukluk doneminde tetkik ve / veya asilama yaprlmamis olarak gene eriskin doneme gelmis olan kisilerin degerlendirilmesi ve uyanlmasi icin onemli yerlerden biri de askeri birliklerdir. Ancak askeri birliklere gelen binlerce ere serolojik tetkik yapilmasi maliyet, ekipman ve zaman acismdan her zaman pratik olmamaktadir. ideal uygulama askere gelinceye kadar tetkik ve asilamast cesitli nedenlerle yapilamanus olan ve cogunlugu evlenmeye aday olan bu genclerin en azindan bu donemde olanaklar uygunsa serolojik olarak tetkik edilmesi ve duyarh kisilerin asilanrnasi, eger bu olanaksizsa gerek HBV ve gerekse benzer yolla bulasan hastahklan ve bunlardan korunma yollanm anlatan egitici brosurlerin daginlarak genclerin bu konularda bilinclendirilmesi ve yeni HBsAg pozitif olgulann olusmasinm onlenmesi olmahdir. KAYNAKLAR I. Robinson W L: Hepatitis B virus and Hepatitis D virus. In : Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (Eds) Mandell, Douglas and Bennet's Principles and Practice of Infectious Diseases. 5 th edition Newyork: Churchil Livingstone 2000: Yenen OS : Viral Hepatitler. Topcu AW, Soyletir G, Doganay M (Eds) infeksiyon Hastahklan, istanbul, Nobel Tip Kitabevleri Ltd Sti : Mahoney FJ: Update on diagnosis,management, and prevention of hepatitis B virus infection. Clin Microbiol Rew 1999;:12: Tasyaran M.: HBV infeksiyonu Epidemiyolojisi. Kilicturgay K, Badur S (Eds).Viral Hepatit 200 I, istanbul : Centers for Disease Control:Hepatitis B virus:a comprehensive strategy for eliminating transmission in the United States through universal childhood vaccination.recommaendations of the Immunization Practices Advisory Committee(ACIP).MMWR 1999;40(RR 13): " Hepatitis B virus : a comprehensive strategy for eliminating transmission in the United States through universal childhood vaccination" Recommendations of the Immunization Practice s Advisory Committee(ACIP). MMWR,1991; Vol WHO Expanded Programme on Immunization. Hepatitis B control through immunization Global programme for vaccines and immunization subcomittee meeting of the scientific advisory group of experts. Geneva,12-16 June

5 s. Bancroft WH,Kelley PW,Takafuji ET. The military and hepatitis B. Vaccine 1990;8: Stamouli M,Gizaris V,Totos G,Papaevangelou G. Decline ofhepatitis B infection in Greece. Eur J Epidemio l 1999;15(5): Hyams KC,Struewing JP,Gray GC. Seroprevalence of hepatitis A,B,and C in a United States military recruit population. Mil Med 1992;157(11): Hyams KC,Cross ER,Bianco MA,ve ark. Geographic risk factors for viral hepatitis and cytomegalovirus infection among United States Armed Forces blood donors. Transfusion 1992;32(7) : Taberner JL,Bruguera M,Rodriguez MC,Mayor A,Batalla J. Seroepidemiological survey of hepatitis B infection in a cohort of military recruits in Barcelona,Spain. Eur J Epidemiol 1992;8(1): ' Amelio R,Matr icardi PM,Nisini R,et. al. Prevalence of HBV markers in the Italian Armed Forces and HBV vaccination. Mil Med 1989;154(12) : Pavli P,Bayliss GJ,Dent OF,Lunzer MR. The prevalence of serological markers for hepatitis B virus infection in Austra lian Nava l personnel. Med J Aut 1989;17;151(2): Alper A, Demiroz P yillan arasinda GATA kan bankasr donorlerinde HBsAg tasryicihg: ve HBV enfeksiyonundan korunmada dusundurdukleri. IX. Ulusal Tiirk Gastroenteroloji Kongres i Ozet Kitabi, Nevsehir, 1991, No:I Hacibektasoglu A,Pahsa A,Dayan S,lrmak H. Saghkh kan donorlerinde HBsAg prevalansi. Tiirk Hijyen ve Deneyse l Tip Derg 1990;47: Emiroglu HH, Kesecik M, Oguz S, Ozturk M, Nazligul Y, Altunay H. Simak 'taki asker ve sivillerde asemptorna tik HBV tasiyicrhgi preva lansi, Viral Hepatit Derg 2000;1: Ayhan FY,Oztiirk 1. Kan vericilerinde hepatit B tasryici prevalansmtn arasnnlmasi. 5. Ulusal infeksiyon Hastahklan Kongresi,Kongre kitabi,istanbul,1995,s Mrstik R, BalIk i: Tiirkiye 'de Viral Hepatitlerin Epidemiyo lojik Analizi. Kihcturgay K, Badur S (Eds).Viral Hepatit 2001, istanbu l: Finny GJ, John R, Babu PG, Sridharan G: Three manual immunoassays for the rapid detection of hepatitis B surface antigen. Trans R Soc Trop Med Hyg 1996 ;90 (5): Porath EB. Evaluation of the performance characteristics of the Immunocomb II HBsAg kit. Clinical evaluation report,rabam Hospital, Virology Laboratory,Haifa, Yazarla r: S. Y. TOSUN : Uzman Dr.,Moris Sinasi Cocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastaliklan, Manisa B. OZBAKKALOGLU : Prof. Dr.,Ce lal Bayar Oniversitesi Tip Fakiiltesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABO, Manisa A.$AHiN :Uzman Dr., Manisa Asker Hastanes i Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastahklan, Manisa Yazisma adres i: Uzman Dr. Selma YEGANE TOSUN, Ankara Caddesi No: Bomova /izmir Tel : Fax: l.com 261

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl:

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 10 Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: Kronik Viral Hepatitli Hastaların Serumlarında Holo-Transkobalamin (Aktif B12 Vitamin) İncelenmesi Fatma SIRMATEL, Öcal SIRMATEL, Güler BUĞDAYCI, Fatma NUR ERİŞ, Sevim DİNÇER Hatay

Detaylı

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

Düşük doz hepatit B aşısının kas içi, deri altı veya deri içi uygulaması sonucu gelişen anti-hbs antikor titrelerinin karşılaştırılması

Düşük doz hepatit B aşısının kas içi, deri altı veya deri içi uygulaması sonucu gelişen anti-hbs antikor titrelerinin karşılaştırılması Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi S. Şahin / ve ark. Hepatit b aşısına antikor yanıtı 2011; 2 (3): 277-281 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.03.0054

Detaylı

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Derleme / Review 81 Doi: 10.4274/Vhd.35744 Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım The Current Approach of Hepatitis A Infections Özlem YOLDAŞ, Aslı BULUT, Mustafa ALTINDİŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Afyon Kadın Doğum ve Çocuk çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Seroprevalence of HBV, HCV and HIV among health care

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 4:197201 KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ

Detaylı

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8386 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama Screening for Hepatitis

Detaylı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 549-556 Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı [Measles, Rubella, Mumps and Hepatitis B

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

Afyonkarahisar ilinde farklı yaş gruplarında hepatit A seroprevalansı

Afyonkarahisar ilinde farklı yaş gruplarında hepatit A seroprevalansı doi:10.5222/j.goztepetrh.2014.094 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X İnfeksiyon Hastalıkları Afyonkarahisar ilinde farklı yaş gruplarında hepatit A seroprevalansı Zerrin Aşcı*, Sema Akgün**, Recep Keşlİ***,

Detaylı

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Aralık 2012 Cilt:3 Sayı:2 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 251-258 EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ HEPATITIS E VIRUS EPIDEMIOLOGY IN ADULT POPULATION IN EDIRNE PROVINCE,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI ARASTIRMA FONU SONUÇ RAPORU

T.C KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI ARASTIRMA FONU SONUÇ RAPORU T.C KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI ARASTIRMA FONU SONUÇ RAPORU 0-5 YAS ARASI GASTROENTERITLI ÇOCUKLARDA ROTAVIRÜS VE ADENOVIRÜS TIP 40/41 ARASTIRILMASI INVESTIGATION OF ROTAVIRUS AND ADENOVIRUS

Detaylı

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Cumhuriyel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2,2001 SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Dt. Defne YALÇIN* Dt. Nevin

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması*

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 143-150 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Investigation

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom B5-2 HEPATİT D İNFEKSİYONU: TANI Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Hepatit D Virus (HDV) infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde ortaya çıkabilir. HDV Hepatit B Virus (HBV) ile birlikte koinfeksiyona

Detaylı

HIV ENFEKSIYONU VE AIDS: EPIDEMIYOLOJI VE KORUNMA

HIV ENFEKSIYONU VE AIDS: EPIDEMIYOLOJI VE KORUNMA Derleme HIV ENFEKSIYONU VE AIDS: EPIDEMIYOLOJI VE KORUNMA Dr. Mustafa Alpaslan BABAYIGIT, Doç. Dr. Bilal BAKIR GATA Halk Sagligi ABD/Ankara Özet HIV ilk kez Amerika Birlesik Devletleri (ABD) nde 1981 yilinda

Detaylı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı doi:10.5222/iksst.2014.090 Araştırma Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı Seroprevalance of Rubella, Cytomegalovirus and Toxoplasma

Detaylı

VİRAL HEPATİT DERGİSİ

VİRAL HEPATİT DERGİSİ VİRAL HEPATİT DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2001 Editör: Prof. Dr. Emin TEKELİ Yayın Kurulu: Prof. Dr. İsmail BALIK Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Reşit MISTIK Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

EGE ÜNIVERSITESI HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU DERGISI

EGE ÜNIVERSITESI HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU DERGISI EGE ÜNIVERSITESI HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU DERGISI Cilt: 20 Sayi: 1 2004 V ISSN 1300 3046 Cilt 20, Sayi 1 2004 Yayin Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemsirelik Yüksek Okulu Adina Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı