Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı *"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * The Seroprevalence of B and C Hepatitis in Hospitalized Psychiatric Patients S. Aytaç POLAT ** ÖZET Bu araştırma, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarındaki Hepatit B ve Hepatit C seroprevalansını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma süresince hastanenin sekiz servisinde yatan 245 hastanın tümü araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin hata kontrolleri ve istatistiksel analizleri SPSS programda yapılmış, önemlilikleri ise ki-kare (χ²) ve fisher kesin ki-kare testleri yapılarak sınanmıştır. Hastaların %56.7 si erkek, %43.3 ü kadın olup, yaş ortalamaları 38.2 ± 1.0 yıldır. Hastaların serumlarında, mikro ELISA yöntemiyle HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total ve anti-hcv araştırılmıştır. HBsAg pozitifliği %11.8, anti-hbs pozitifliği %26.5, anti-hbc total pozitifliği %13.5 ve anti-hcv pozitifliği %3.3 olarak tespit edilmiştir. Hastaların yaşı, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastaneye en son yattıktan sonraki yatış süresi ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Araştırmada bulduğumuz HBsAg, HBV marker ve anti- HCV seropozitif hasta sıklıkları, ülkemizdeki normal popülasyon için tespit edilen pozitiflik sıklıkları içerisindedir. Her ne kadar araştırmanın sonuçları, hastaların Hepatit B ve Hepatit C virüs enfeksiyonu yönünden yüksek risk grubu oluşturmadığını düşündürmekte ise de; bu hasta grubunda, daha geniş kapsamlı ve periyodik araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Hepatit C, Psikiyatrik hastalar, Seroprevalans SUMMARY The study was conducted with the aim of detecting the seroprevalence of B and C Hepatitis in hospitalized psychiatric patients. Two hundred-forty five patients that hospitalized in eight different services were included to the study. The error controls of the data and statistical analysis were performed with Chi-square and Fischer s exact Chi-Square tests using SPSS. Fifty-seven percent of the patients were male and 43% were female. The mean age was 38.2 ± 1.0 years. HBsAg, anti-hbs, total anti-hbc and anti-hcv were analysed in the serums of patients via micro ELISA method. The positivity of HBsAg was 11.8%, whereas the positivity ratios were 26.5%, 13.5% and 3.3% in anti-hbs, anti-hbc and anti-hcv, respectively. There was no statistically significant difference between the patients age, disease duration, hospitalization number, and the hospitalization time in their last inpatient admittance. The seropositive ratios of HBsAg, HBV marker and anti- HCV in these patients were not different than those of the nationwide statistics. Although our results indicate those patients are not in high risk group for B and C Hepatitis infection, broad and periodic studies in these area are needed to make better comments. Key Words: B Hepatitis, C Hepatitis, Psychiatric patients, Seroprevalance C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 24 (1): 15 20, 2002 GİRİŞ Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünyadaki tüm ülkeler, özellikle de ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için, oldukça önemli sağlık sorunlarından birisidir (1-3). Bu enfeksiyonların akut formu yüksek oranlarda mortaliteye ve iş gücü kaybına neden olabilmekte, virüslerin persistansı ise kronik taşıyıcılık, kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinomaya yol açabilmektedir (2-7). * Bu Makale Ekim 2001 tarihlerinde Adana da yapılan X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi nde (KLİMİK-2001) Poster Bildiri olarak sunulmuş ve Kongre Kitabında yayınlanmıştır. ** Yrd. Doç. Dr Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ 15

2 Polat HBV nün başlıca bulaşma yolları; infekte kan ya da vücut sıvıları ile parenteral temas (perkütan), infekte anneden yeni doğana (perinatal), infekte kişilerle temas (horizontal) ve cinsel temastır. Genellikle parenteral yolla bulaşan HCV için de bulaşma yolları HBV ile aynıdır (2, 8-12). Bugün tüm dünyada milyon insanın kronik HBsAg taşıyıcısı olduğu, yine 300 milyon insanın da HCV ile infekte olduğu ileri sürülmektedir (2,13,14). HBV ve HCV nün sağlıklı popülasyonlardaki seroprevalansı ile ilgili olarak ülkemizin farklı coğrafik bölgelerinde yapılan çalışmalarda; HBsAg taşıyıcılığının % , anti- HCV pozitifliğinin ise % arasında olduğu belirtilmektedir (15-19). HBV nün %60 lara ulaşan seroprevalansı ise, hastalığın ne denli yaygın olduğunu ve toplumumuzun yarısından fazlasını ilgilendirdiğini göstermektedir. Resmi verilere göre, Türkiye de yılda ortalama bin civarında viral hepatit olgusu bildirilmekte ve toplam olgu sayısının 200 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (15, 19). Serumda kalıcı serolojik markerlerin varlığı ve bulaş yollarının ortaya konulması sayesinde hepatit virüs enfeksiyonlarının risk grupları da açıkça gösterilmiştir. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılan ya da bu kişilerle teması olanlar, uyuşturucu bağımlıları, sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar ve toplu yaşayanlar HBV enfeksiyonu açısından risk altındadırlar (8, 20). Hastane ortamında uygulanan parenteral girişimler, hastalar tarafından ortak kullanılabilecek; havlu, jilet, diş fırçası ve banyo malzemeleri nedeniyle, bu kurumlarda yaşayan psikiyatri hastaları da HBV enfeksiyonu yönünden risk grubu olarak kabul edilmektedir (2, 15). Aynı hastalar HCV enfeksiyonu yönünden de risk altında olmakla birlikte, mental özürlüler ve psikiyatri hastalarının HCV riski, HBV enfeksiyonuna göre daha düşüktür ( 1, 15). Bu araştırma, yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarındaki; Hepatit B ve Hepatit C seroprevalansı ile bu prevalanslara etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma, Türkiye deki beş bölge psikiyatri hastanesinden birisi olan Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde yapıldı. Kesitsel bir çalışma olarak Mayıs de yapılan araştırmaya; Hastanenin (44 hastanın yattığı mahkum koğuşu dışındaki) toplam sekiz servisinde yatan 245 hastanın tümü alındı. DSM-IV kriterlerine göre tanıları konulmuş olan hastaların kendilerinden ve dosyalarından elde edilen bilgiler, hazırlanan bir forma kaydedildi. Çalışma için hastane yetkililerinden ve hastaların doktorlarından gerekli izinler alındı. Her hastadan uygun şartlarda 5 ml venöz kan alınarak, çalışma zamanına kadar -20ºC de saklandı. Hastaların serumlarında, mikro ELISA yöntemiyle HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total ve anti-hcv araştırıldı. Veriler bilgisayarda SPSS 10.0 programına kaydedildi. Verilerin hata kontrolleri ve istatistiksel analizleri yine bu programda yapıldı. Verilerin önemlilikleri ki-kare (χ²) ve fisher kesin ki-kare testleri yapılarak sınandı. Aritmetik ortalamalar standart sapma ile gösterildi. BULGULAR Araştırmaya katılan hastaların %56.7 si erkek, %43.3 ü kadın olup, yaş ortalamaları 38.2 ± 1.0 yıldır (Tablo-1). Eğitim durumu tespit edilebilen hastaların; %36.3 ü herhangi bir okul mezunu değil, %25.7 si ilkokul, %8.2 si ortaokul, %9.0 u lise ve %2.4 ü de üniversite mezunudur. Hastaların %53.4 ü Elazığ ve komşu illerin nüfusuna kayıtlı, %45.7 si işsiz, %43.3 ü bekar ve %61.6 sı yeşil kart sahibidir. Hastaların %71.4 ü psikoz teşhisi almış olup, sadece %12.7 si hastanede ilk kez yatmaktadır. Araştırmaya katılan hastalarda HBsAg pozitifliği %11.8 dir. Hastaların 65 inde (%26.5) yalnızca anti-hbs, 33 ünde (%13.5) yalnızca anti-hbc total, 24 ünde (%9.8) HBsAg ve anti-hbc total, 62 sinde (%25.3) anti- HBs ve anti-hbc total, 8 inde (%3.3) ise anti-hcv pozitif olarak saptanmıştır (Tablo-1). Hastalarda tespit edilen HBV marker pozitifliği ise %58.8 dir (Tablo-2). Hastaların yaş grupları, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastaneye en son yattıktan sonraki yatış süresi (Tablo-2) ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Tablo-3 de, HBsAg ve HBV marker pozitif hastalar için tespit edilen risk faktörlerinin dağılımı görülmektedir. HBsAg pozitif 29 ve HBV marker pozitif 144 hastada, birden fazla risk faktörü hikayesi tespit edilmiştir. HBsAg pozitif hastalarda en sık rastlanan risk faktörleri; küçük cerrahi girişim (%68.9), toplu yaşanan yerlerde bulunma (%65.5), diş çekimi (%62.1), saldırgan davranış (%55.1) ve travma (%31.0) dır. HVB marker pozitif hastalarda da en sık rastlanan risk faktörleri aynı olup, sıralama; diş çekimi (%66.6), küçük cerrahi girişim (%59.7), toplu yaşanan yerlerde bulunma (%54.8), travma (%46.5) ve saldırgan davranış (%40.3) olarak değişmektedir (Tablo-3). HBV bulaşı için risk faktörleri ile, HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Anti-HCV pozitif 8 hastanın 5 i erkek, 3 ü ise kadındır. Gerek cinsiyet, gerekse yaş grubu ile anti-hcv pozitifliği arasında ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Anti- HCV pozitif hastaların 3 ünde kan transfüzyonu, tümünde küçük cerrahi girişim, 2 sinde büyük cerrahi girişim, 1 inde de travma ve kan ile temas hikayesi olduğu belirtilmiştir. 16

3 Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Tablo-1: Hastaların HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total ve anti-hcv pozitifliklerinin cinsiyete göre dağılımı. CİNSİYET HBsAg (+) anti-hbs (+) anti-hb Total (+) anti-hcv (+) Toplam Hasta Sayısı n % n % n % n % n % Erkek Kadın Toplam Toplam Hasta Sayısı sütunundaki yüzdeler sütun, diğer yüzdeler satır yüzdesini göstermektedir. Tablo-2: Hastaların HBsAg ve HBV marker pozitifliğinin yaş grupları, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastanede yatış süresine göre dağılımı. Yaş Grupları HBsAg (+) HBV marker (+) Toplam n % n % n % Test Sonucu 19 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş yaş ve altında olanlar ile yaş grubunda olanlar ve yaş grubu ile 60 yaş ve üzerindekiler birleştirilerek; χ²=1.350, Sd=3, P= yaş ve üzeri Hastalık Süresi 1-5 yıl yıl χ²=1.888, Sd=2, P= yıl ve üzeri Hastaneye Yatış Sayısı İlk kez İkinci kez Üç kez ve üzeri İkinci kez yatanlar ile üçüncü kez ve üzerinde yatanlar birleştirilerek, Fisher kesin kikare testi ile; P=0.864 Hastanede Yatış Süresi 1-12 ay yıl yıl ve üzeri yıl ve 3 yıl ve üzerindeki sürelerden bu yana yatanlar birleştirilerek, Fisher kesin kikare testi ile; P=0.152 Toplam Toplam sütunundaki yüzdeler sütun, diğer yüzdeler satır yüzdesini göstermektedir. 17

4 Polat Tablo-3: HBsAg ve HBV marker pozitif hastalarda HBV bulaşı için risk faktörlerinin dağılımı. HBV bulaşı için risk faktörleri HBsAg (+) HBV marker (+) n % n % Küçük cerrahi girişim Toplu yaşanan yerlerde bulunma Diş çekimi Saldırgan davranış Travma Sarılık hikayesi Yatılı okulda okuma Kan ve kan ürünleri ile temas Kan transfüzyonu Büyük cerrahi girişim Toplam hasta sayısı TARTIŞMA Araştırmada HBsAg pozitifliği %11.8, HBV marker pozitifliği ise %58.8 olarak bulunmuştur. Psikiyatri hastalarında HBV prevalansları ile ilgili olarak yapılan çalışmaların bir kısmında; HBV prevalansı normal popülasyon ile aynı, bir kısmında ise yüksek bulunmuştur (21-23). HBV enfeksiyonu açısından yüksek endemisite gösterdiği bilinen Tayvan da, psikiyatri hastalarındaki HBV prevalansı normal popülasyon ile aynı bulunurken (24); yine HVB prevalansı açısından yüksek endemisite gösteren bölgeler arasında yer alan Hindistan da ise psikozlu hastalardaki HBsAg prevalansı %11 olarak bulunmuş ve bu hastaların HBV enfeksiyonu açısından yüksek risk grubu oldukları belirtilmiştir (25). Araştırmada bulduğumuz HBsAg ve HBV prevalansı, bu araştırmalardaki sonuçlara ve oranlara benzemektedir. Ülkemizde psikiyatri hastalarındaki HBV enfeksiyonu ile ilgili olarak yapılan kısıtlı sayıda araştırma vardır. Bu araştırmalardan; Badur un İstanbul da yaptığı araştırmada HBsAg pozitif hasta oranı %12, Arıbaş ve ark.nın Konya da yaptıkları araştırmada ise %9.9 olarak bulunmuş ve her iki araştırmada da prevalansın normal popülasyona göre yüksek olmadığı belirtilmiştir (26, 27). Ayrıca Arıbaş ve arkadaşlarının araştırmalarında HBV marker pozitifliği %45.2 olarak bulunmuştur (27). Araştırmamızın sonuçları, bu araştırmaların sonuçları ile uyumludur. Akbulut ve arkadaşlarının 1995 yılında yine Elazığ da normal popülasyonda yaptıkları araştırmada HBsAg pozitifliği %11.5, HBV marker pozitifliği ise %48.7 olarak bulunmuştur (28). Araştırmamızda bulduğumuz HBsAg ve HVB marker pozitifliği, bu araştırmada bulunan sonuçlar ile de uyumludur. Bu sonuçlara göre, araştırmamızda yatarak tedavi gören psikiyatri hastaları için bulduğumuz HBsAg ve HBV marker pozitifliğinin normal popülasyonlar için bildirilen sıklıklardan farklı olmadığı görülmektedir. Araştırmamızda hastaların yaş grupları, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastaneye en son yattıktan sonraki yatış süresi ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Bu durum; araştırmamızın yapıldığı hastalar arasında horizontal bulaşın yüksek olmamasından kaynaklanmış olabilir. Başka bir ifade ile hastalar, HBV ile hastane dışında karşılaşmış olabilirler. Yine bu durum, hastalardaki HBsAg ve HBV marker pozitifliğinin normal popülasyondan yüksek olmayışı bulgumuzla da uyumludur. Benzer şekilde, psikiyatri hastalarının yüksek risk grubu olarak tespit edildiği araştırmalarda yaş, hastanede yatış süresi ve sayısı ile prevalanslar arasında anlamlı ilişki bulunurken; bu hastaların yüksek risk grubu olarak tespit edilmediği araştırmalarda ise anlamlı ilişki bulunmamıştır (22, 24, 25, 27). Araştırmaya katılan hastaların büyük bir çoğunluğu (%71.4) psikoz tanısı almış olduğundan, hastaların 18

5 Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı tanısı ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasındaki ilişkiyi araştırmak mümkün olmamıştır. Araştırmada, 245 hastadan 8 inde (%3.3) anti-hcv pozitif olarak saptanmıştır. Psikiyatri hastalarında HCV prevalansı ile ilgili olarak da fazla çalışma yoktur. Değişik ülkelerde zihinsel özürlülerin bulunduğu hastanelerde HCV prevalansı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, anti-hcv pozitifliği; çalışmanın yapıldığı ülkeye, yaş grubuna, kullanılan test yöntemlerine ve hastane koşulları gibi faktörlere bağlı olarak % arasında değişmektedir (29-31). İtalya da yapılan bir araştırmada psikiyatri hastalarında, anti-hcv pozitifliğinin normal popülasyondan farklı olmadığı bildirilmiştir (32). Chang ve ark.nın Tayvan da yaptıkları araştırmada, anti-hcv pozitifliğinin normal popülasyondan anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (24). Ülkemizde bu konuda yapılmış çalışmaya rastlayamadık. Ancak, donör kanlarında anti- HCV pozitifliğinin % arasında olduğu belirtilmektedir (15-19). Değişik risk gruplarında yapılan araştırmalarda ise %71 e kadar değişen oranlarda HCV seroprevalansı bildirilmiştir (33, 34). Araştırmada bulduğumuz %3.3 lük anti-hcv seroprevalansı kan donörleri için bulunan sıklıktan yüksek, diğer risk grupları için bulunan sıklıklardan ise düşüktür. HBsAg ve HBV marker pozitif hastalarda en sık görülen risk faktörleri; diş çekimi, küçük cerrahi girişim, toplu yaşanan yerlerde bulunma, travma ve saldırgan davranış tır. Özellikle diş çekimi ve küçük cerrahi girişim, tüm popülasyon için risk oluşturan faktörlerdir. Burada önemli olan, psikiyatri hastalarının saldırgan davranış ve travmalara, normal popülasyona göre daha eğimli olmaları ve bu yolla perkütan bulaşma riski taşımalarıdır (25). Araştırmaya katılan hastaların HBsAg ve HBV marker pozitiflik oranlarının normal popülasyon için bildirilen sıklıklar içinde bulunmasının bir nedeni de, hastaların saldırgan davranış ve travma gibi ilave risk faktörleri taşımaması olabilir (p>0.05). Sonuç olarak; araştırmada bulduğumuz HBsAg, HBV marker ve anti-hcv pozitif hasta sıklıkları, ülkemizdeki normal popülasyon için tespit edilen pozitiflik sıklıkları içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar araştırmamızın sonuçları, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde yatan hastaların, Hepatit B ve Hepatit C virus enfeksiyonu yönünden yüksek risk grubu oluşturmadığını düşündürmekte ise de; daha sağlıklı yorumlar yapabilmek için, bu hasta grubunda, geniş kapsamlı ve periyodik araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. KAYNAKLAR 1- Mahoney FJ. Update on diagnosis, management and prevention of hepatitis B virus infection. Clin Microbiol Rew. 12:351-66, Yenen OŞ. Viral Hepatitler, Wilke AT, Söyletir G, Doğanay M (Ed) İnfeksiyon Hastalıkları kitabında, s: , 1. Baskı, Nobel Yayınevi, İstanbul, Iwarson S, Norkrans G, Wejstal R. Hepatitis C. Natural history of a unique infection. Clin. Infect Dis. 20: , American Academy of Pediatrics, Committee of Infectious Disease. Universal hepatitis B immunization. Pediatrics, 89: , Balık S. Dünyada ve Türkiye de hepatit B epidemiyolojisi. Ankara, Viral Hepatit Derneği Yayınları, Chen OS. Natural history of chronic hepatitis B virus infection. Newlight on old story. Gastroenterol Hepatol, 8: , Sönmez E. New approaches to hepatitis C virus infection, J Turgut Özal Medical Center Derg, 2: 995-8, Wright R. Viral hepatitis comperative epidemiyology. Br Med Bull, 46: , Kao JH, Chen PJ, Yang PM et al. Intrafamilial Transmission of Hepatitis C virus: The Important Role of Infections between Spouses. J Infect Dis,166: , Alter MJ, Hadler SC, Judson FN et al. Risk factors for acute non-a, non-b hepatitis in the United States and association with hepatitis C virus infection. JAMA, 264: , Bortolotti F, Jara P, Diaz C et al. Posttransfusion and community-acquired hepatitis C in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 18: , Tong MJ, El-Farro NS, Reikes AR et al. Clinical outcomes after transfusion associated hepatitis C. N. Engl J Med, 332: , Değertekin H. Viral Hepatitlerin Dünyada ve Ülkemizdeki Epidemiyolojisi. Aktüel Tıp Dergisi (Viral Hepatitler Sayısı), 2: , Purcell RH. The discovery of the hepatitis viruses. Gastroenterology, 104: 955, Balık İ. Hepatit B Epidemiyolojisi, Ed. Kılıçturgay K. Viral Hepatit 94, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, , Çakaloğlu Y. Hepatit C Virus infeksiyonu (C Hepatiti). Epidemiyoloji-Patogenez-Klinik-Tedavi. Ed. Kılıçturgay K. Viral Hepatit 94, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, , Baysal B. Tuncer İ, Saniç A, Özeral İH, Neşati B. Selçuk Üniversitesi yemekhanesinde çalışan personelin portörlük durumunun araştırılması. S.Ü. Tıp Fak. Derg., 7: ,

6 Polat 18- Değertekin H, Yenice N, Kankılıç H. Akut Viral Hepatitis Vakalarında Etiyolojik Ayrım. Gastroenteroloji, 2: 5-8, Kılıçturgay K, Mıstık R. Türkiye de viral hepatitler, K. Kılıçturgay (Ed), Viral Hepatit 94, 2. baskı kitabında s: 1-14, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, Robinson WS. Hepatitis B virus and Hepatitis Dvirus. İn: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (Ed), Principles and Practice of Infectious Disease, 4th ed, pp , Churchill Livingstone, New York, Chaudhary RK, Perry E, Cleary TE. Prevalance of hepatitis B infection among residents of an institutions for the mentally retarted. Am J Epidemiol, 105: , Van Dıtzhuijsen TJ, de Witte Van der Schoot E, van Loon AM, Rijntjes PJM Yap SH. Hepatitis B virus infection in an institution for the mentally retarted. Am J Epidemiol, 128: , Van Damme P, Cramm M, Van der Auwera JC, Vrancks R, Meheus A. Horizontal transmission of hepatitis B virus. Lancet, 345: 27-29, Chang TT, Lin H, Yen YS, Wu HL. Hepatitis B and Hepatitis C Amoung Institutionalized Psychiatric Patients in Taiwan. J Med Virol, 40: , Chaudhury S, Chandra S, Augustine M. Prevalance of Australia Antigen (HBsAg) In Instutionalized Patients With Psycosis. Br J Psychiatri, 164: , Badur S. HBV nün yapısı ve enfeksiyonların seroepidemiyolojisi. Viral Hepatit B nin toplumdaki yeri ve korunma Simpozyumu, Haydarpaşa Numune Hastanesi Bilimsel Toplantıları Simpozyum Kitabı, Derleyen G. Yaylı. İstanbul. 1990: Arıbaş ET, Kaya N, Herken H, Erayman İ, Bitirgen M. Psikiyatri hastalarında hepatit B sıklığı. T Klin J Gastroenteropathol, 7: 15-18, Akbulut A, Kılıç SS, Felek S, Kalkan A, Papila Ç. Elazığ ili ve yöresinde hepatit B prevalansının araştırılması. Viral Hepatit Derg, 1: 23-29, Vranckx R, Damme P. Hepatitis C in Instutionalized children. N Engl J Med, 323:64, Levinson WM, Wormser GP, Forseter G, Calmann M, O Brien TA. Hepatitis C virus seroprevalance in the developmentally disabled. Arch Intern Med, 152: , Mortimer PP, Cohen BJ, Litton PA et al. Hepatitis C virus antibody. Lancet, 2:798, Bellentani S, Tiribelli C, Saccoccio G et al, and the Dionysos study group. Prevalance of chronic liver disease in the general population of Northern Italy: the Dionysos study. Hepatology, 20: , Badur S. Ülkemizde viral hepatitlerin durumu. K. Kılıçturgay (Ed), Viral Hepatit Baskı kitabında, s: 15, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, Kılıç H, Utaş C, Ünal A, Arınç H, Yıldırım MS, Şahin İ. Farklı gruplarda HCV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg, 1: 73-75, İletişim Adresi : Yrd. Doç. Dr. S. Aytaç POLAT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı - Elazığ 20

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl:

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 10 Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: Kronik Viral Hepatitli Hastaların Serumlarında Holo-Transkobalamin (Aktif B12 Vitamin) İncelenmesi Fatma SIRMATEL, Öcal SIRMATEL, Güler BUĞDAYCI, Fatma NUR ERİŞ, Sevim DİNÇER Hatay

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 251-258 EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ HEPATITIS E VIRUS EPIDEMIOLOGY IN ADULT POPULATION IN EDIRNE PROVINCE,

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 4:197201 KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması*

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 143-150 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Investigation

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Cumhuriyel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2,2001 SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Dt. Defne YALÇIN* Dt. Nevin

Detaylı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 549-556 Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı [Measles, Rubella, Mumps and Hepatitis B

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON

Detaylı

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom B5-2 HEPATİT D İNFEKSİYONU: TANI Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Hepatit D Virus (HDV) infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde ortaya çıkabilir. HDV Hepatit B Virus (HBV) ile birlikte koinfeksiyona

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Afyon Kadın Doğum ve Çocuk çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Seroprevalence of HBV, HCV and HIV among health care

Detaylı

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Aralık 2012 Cilt:3 Sayı:2 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

Düşük doz hepatit B aşısının kas içi, deri altı veya deri içi uygulaması sonucu gelişen anti-hbs antikor titrelerinin karşılaştırılması

Düşük doz hepatit B aşısının kas içi, deri altı veya deri içi uygulaması sonucu gelişen anti-hbs antikor titrelerinin karşılaştırılması Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi S. Şahin / ve ark. Hepatit b aşısına antikor yanıtı 2011; 2 (3): 277-281 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.03.0054

Detaylı

VİRAL HEPATİT DERGİSİ

VİRAL HEPATİT DERGİSİ VİRAL HEPATİT DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2001 Editör: Prof. Dr. Emin TEKELİ Yayın Kurulu: Prof. Dr. İsmail BALIK Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Reşit MISTIK Doç. Dr.

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAN VE BEDEN SIVILARIYLA OLUŞAN MESLEKSEL YARALANMALAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAN VE BEDEN SIVILARIYLA OLUŞAN MESLEKSEL YARALANMALAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 61-69 61 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAN VE BEDEN SIVILARIYLA OLUŞAN MESLEKSEL YARALANMALAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI OCCUPATIONAL EXPOSURES TO BLOOD AND BODY FLUIDS

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Derleme / Review 81 Doi: 10.4274/Vhd.35744 Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım The Current Approach of Hepatitis A Infections Özlem YOLDAŞ, Aslı BULUT, Mustafa ALTINDİŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 111-115 KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

KRONİK HEPATİT B VE HEPATİT C Lİ HASTALARDA GENOTİP DAĞILIMI VE HEPATİT B OLGULARINDA DİRENÇ PATERNİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT B VE HEPATİT C Lİ HASTALARDA GENOTİP DAĞILIMI VE HEPATİT B OLGULARINDA DİRENÇ PATERNİNİN ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 237-243 KRONİK HEPATİT B VE HEPATİT C Lİ HASTALARDA GENOTİP DAĞILIMI VE HEPATİT B OLGULARINDA DİRENÇ PATERNİNİN ARAŞTIRILMASI GENOTYPE DISTRIBUTION

Detaylı

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8386 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama Screening for Hepatitis

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Hayvancılıkla Uğrașan Bireylerin Bruselloza İlișkin Bilgi ve Uygulamaları Brucellosis Related Knowledge and Practices of Animal Breeding People

Hayvancılıkla Uğrașan Bireylerin Bruselloza İlișkin Bilgi ve Uygulamaları Brucellosis Related Knowledge and Practices of Animal Breeding People ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(1):16 20 doi: 10.5505/kjms.2011.14633 Hayvancılıkla Uğrașan Bireylerin Bruselloza İlișkin Bilgi ve Uygulamaları Brucellosis Related Knowledge

Detaylı