Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı *"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı * The Seroprevalence of B and C Hepatitis in Hospitalized Psychiatric Patients S. Aytaç POLAT ** ÖZET Bu araştırma, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarındaki Hepatit B ve Hepatit C seroprevalansını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma süresince hastanenin sekiz servisinde yatan 245 hastanın tümü araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin hata kontrolleri ve istatistiksel analizleri SPSS programda yapılmış, önemlilikleri ise ki-kare (χ²) ve fisher kesin ki-kare testleri yapılarak sınanmıştır. Hastaların %56.7 si erkek, %43.3 ü kadın olup, yaş ortalamaları 38.2 ± 1.0 yıldır. Hastaların serumlarında, mikro ELISA yöntemiyle HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total ve anti-hcv araştırılmıştır. HBsAg pozitifliği %11.8, anti-hbs pozitifliği %26.5, anti-hbc total pozitifliği %13.5 ve anti-hcv pozitifliği %3.3 olarak tespit edilmiştir. Hastaların yaşı, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastaneye en son yattıktan sonraki yatış süresi ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Araştırmada bulduğumuz HBsAg, HBV marker ve anti- HCV seropozitif hasta sıklıkları, ülkemizdeki normal popülasyon için tespit edilen pozitiflik sıklıkları içerisindedir. Her ne kadar araştırmanın sonuçları, hastaların Hepatit B ve Hepatit C virüs enfeksiyonu yönünden yüksek risk grubu oluşturmadığını düşündürmekte ise de; bu hasta grubunda, daha geniş kapsamlı ve periyodik araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Hepatit C, Psikiyatrik hastalar, Seroprevalans SUMMARY The study was conducted with the aim of detecting the seroprevalence of B and C Hepatitis in hospitalized psychiatric patients. Two hundred-forty five patients that hospitalized in eight different services were included to the study. The error controls of the data and statistical analysis were performed with Chi-square and Fischer s exact Chi-Square tests using SPSS. Fifty-seven percent of the patients were male and 43% were female. The mean age was 38.2 ± 1.0 years. HBsAg, anti-hbs, total anti-hbc and anti-hcv were analysed in the serums of patients via micro ELISA method. The positivity of HBsAg was 11.8%, whereas the positivity ratios were 26.5%, 13.5% and 3.3% in anti-hbs, anti-hbc and anti-hcv, respectively. There was no statistically significant difference between the patients age, disease duration, hospitalization number, and the hospitalization time in their last inpatient admittance. The seropositive ratios of HBsAg, HBV marker and anti- HCV in these patients were not different than those of the nationwide statistics. Although our results indicate those patients are not in high risk group for B and C Hepatitis infection, broad and periodic studies in these area are needed to make better comments. Key Words: B Hepatitis, C Hepatitis, Psychiatric patients, Seroprevalance C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 24 (1): 15 20, 2002 GİRİŞ Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünyadaki tüm ülkeler, özellikle de ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için, oldukça önemli sağlık sorunlarından birisidir (1-3). Bu enfeksiyonların akut formu yüksek oranlarda mortaliteye ve iş gücü kaybına neden olabilmekte, virüslerin persistansı ise kronik taşıyıcılık, kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinomaya yol açabilmektedir (2-7). * Bu Makale Ekim 2001 tarihlerinde Adana da yapılan X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi nde (KLİMİK-2001) Poster Bildiri olarak sunulmuş ve Kongre Kitabında yayınlanmıştır. ** Yrd. Doç. Dr Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ 15

2 Polat HBV nün başlıca bulaşma yolları; infekte kan ya da vücut sıvıları ile parenteral temas (perkütan), infekte anneden yeni doğana (perinatal), infekte kişilerle temas (horizontal) ve cinsel temastır. Genellikle parenteral yolla bulaşan HCV için de bulaşma yolları HBV ile aynıdır (2, 8-12). Bugün tüm dünyada milyon insanın kronik HBsAg taşıyıcısı olduğu, yine 300 milyon insanın da HCV ile infekte olduğu ileri sürülmektedir (2,13,14). HBV ve HCV nün sağlıklı popülasyonlardaki seroprevalansı ile ilgili olarak ülkemizin farklı coğrafik bölgelerinde yapılan çalışmalarda; HBsAg taşıyıcılığının % , anti- HCV pozitifliğinin ise % arasında olduğu belirtilmektedir (15-19). HBV nün %60 lara ulaşan seroprevalansı ise, hastalığın ne denli yaygın olduğunu ve toplumumuzun yarısından fazlasını ilgilendirdiğini göstermektedir. Resmi verilere göre, Türkiye de yılda ortalama bin civarında viral hepatit olgusu bildirilmekte ve toplam olgu sayısının 200 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (15, 19). Serumda kalıcı serolojik markerlerin varlığı ve bulaş yollarının ortaya konulması sayesinde hepatit virüs enfeksiyonlarının risk grupları da açıkça gösterilmiştir. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılan ya da bu kişilerle teması olanlar, uyuşturucu bağımlıları, sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar ve toplu yaşayanlar HBV enfeksiyonu açısından risk altındadırlar (8, 20). Hastane ortamında uygulanan parenteral girişimler, hastalar tarafından ortak kullanılabilecek; havlu, jilet, diş fırçası ve banyo malzemeleri nedeniyle, bu kurumlarda yaşayan psikiyatri hastaları da HBV enfeksiyonu yönünden risk grubu olarak kabul edilmektedir (2, 15). Aynı hastalar HCV enfeksiyonu yönünden de risk altında olmakla birlikte, mental özürlüler ve psikiyatri hastalarının HCV riski, HBV enfeksiyonuna göre daha düşüktür ( 1, 15). Bu araştırma, yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarındaki; Hepatit B ve Hepatit C seroprevalansı ile bu prevalanslara etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma, Türkiye deki beş bölge psikiyatri hastanesinden birisi olan Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde yapıldı. Kesitsel bir çalışma olarak Mayıs de yapılan araştırmaya; Hastanenin (44 hastanın yattığı mahkum koğuşu dışındaki) toplam sekiz servisinde yatan 245 hastanın tümü alındı. DSM-IV kriterlerine göre tanıları konulmuş olan hastaların kendilerinden ve dosyalarından elde edilen bilgiler, hazırlanan bir forma kaydedildi. Çalışma için hastane yetkililerinden ve hastaların doktorlarından gerekli izinler alındı. Her hastadan uygun şartlarda 5 ml venöz kan alınarak, çalışma zamanına kadar -20ºC de saklandı. Hastaların serumlarında, mikro ELISA yöntemiyle HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total ve anti-hcv araştırıldı. Veriler bilgisayarda SPSS 10.0 programına kaydedildi. Verilerin hata kontrolleri ve istatistiksel analizleri yine bu programda yapıldı. Verilerin önemlilikleri ki-kare (χ²) ve fisher kesin ki-kare testleri yapılarak sınandı. Aritmetik ortalamalar standart sapma ile gösterildi. BULGULAR Araştırmaya katılan hastaların %56.7 si erkek, %43.3 ü kadın olup, yaş ortalamaları 38.2 ± 1.0 yıldır (Tablo-1). Eğitim durumu tespit edilebilen hastaların; %36.3 ü herhangi bir okul mezunu değil, %25.7 si ilkokul, %8.2 si ortaokul, %9.0 u lise ve %2.4 ü de üniversite mezunudur. Hastaların %53.4 ü Elazığ ve komşu illerin nüfusuna kayıtlı, %45.7 si işsiz, %43.3 ü bekar ve %61.6 sı yeşil kart sahibidir. Hastaların %71.4 ü psikoz teşhisi almış olup, sadece %12.7 si hastanede ilk kez yatmaktadır. Araştırmaya katılan hastalarda HBsAg pozitifliği %11.8 dir. Hastaların 65 inde (%26.5) yalnızca anti-hbs, 33 ünde (%13.5) yalnızca anti-hbc total, 24 ünde (%9.8) HBsAg ve anti-hbc total, 62 sinde (%25.3) anti- HBs ve anti-hbc total, 8 inde (%3.3) ise anti-hcv pozitif olarak saptanmıştır (Tablo-1). Hastalarda tespit edilen HBV marker pozitifliği ise %58.8 dir (Tablo-2). Hastaların yaş grupları, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastaneye en son yattıktan sonraki yatış süresi (Tablo-2) ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Tablo-3 de, HBsAg ve HBV marker pozitif hastalar için tespit edilen risk faktörlerinin dağılımı görülmektedir. HBsAg pozitif 29 ve HBV marker pozitif 144 hastada, birden fazla risk faktörü hikayesi tespit edilmiştir. HBsAg pozitif hastalarda en sık rastlanan risk faktörleri; küçük cerrahi girişim (%68.9), toplu yaşanan yerlerde bulunma (%65.5), diş çekimi (%62.1), saldırgan davranış (%55.1) ve travma (%31.0) dır. HVB marker pozitif hastalarda da en sık rastlanan risk faktörleri aynı olup, sıralama; diş çekimi (%66.6), küçük cerrahi girişim (%59.7), toplu yaşanan yerlerde bulunma (%54.8), travma (%46.5) ve saldırgan davranış (%40.3) olarak değişmektedir (Tablo-3). HBV bulaşı için risk faktörleri ile, HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Anti-HCV pozitif 8 hastanın 5 i erkek, 3 ü ise kadındır. Gerek cinsiyet, gerekse yaş grubu ile anti-hcv pozitifliği arasında ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Anti- HCV pozitif hastaların 3 ünde kan transfüzyonu, tümünde küçük cerrahi girişim, 2 sinde büyük cerrahi girişim, 1 inde de travma ve kan ile temas hikayesi olduğu belirtilmiştir. 16

3 Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Tablo-1: Hastaların HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total ve anti-hcv pozitifliklerinin cinsiyete göre dağılımı. CİNSİYET HBsAg (+) anti-hbs (+) anti-hb Total (+) anti-hcv (+) Toplam Hasta Sayısı n % n % n % n % n % Erkek Kadın Toplam Toplam Hasta Sayısı sütunundaki yüzdeler sütun, diğer yüzdeler satır yüzdesini göstermektedir. Tablo-2: Hastaların HBsAg ve HBV marker pozitifliğinin yaş grupları, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastanede yatış süresine göre dağılımı. Yaş Grupları HBsAg (+) HBV marker (+) Toplam n % n % n % Test Sonucu 19 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş yaş ve altında olanlar ile yaş grubunda olanlar ve yaş grubu ile 60 yaş ve üzerindekiler birleştirilerek; χ²=1.350, Sd=3, P= yaş ve üzeri Hastalık Süresi 1-5 yıl yıl χ²=1.888, Sd=2, P= yıl ve üzeri Hastaneye Yatış Sayısı İlk kez İkinci kez Üç kez ve üzeri İkinci kez yatanlar ile üçüncü kez ve üzerinde yatanlar birleştirilerek, Fisher kesin kikare testi ile; P=0.864 Hastanede Yatış Süresi 1-12 ay yıl yıl ve üzeri yıl ve 3 yıl ve üzerindeki sürelerden bu yana yatanlar birleştirilerek, Fisher kesin kikare testi ile; P=0.152 Toplam Toplam sütunundaki yüzdeler sütun, diğer yüzdeler satır yüzdesini göstermektedir. 17

4 Polat Tablo-3: HBsAg ve HBV marker pozitif hastalarda HBV bulaşı için risk faktörlerinin dağılımı. HBV bulaşı için risk faktörleri HBsAg (+) HBV marker (+) n % n % Küçük cerrahi girişim Toplu yaşanan yerlerde bulunma Diş çekimi Saldırgan davranış Travma Sarılık hikayesi Yatılı okulda okuma Kan ve kan ürünleri ile temas Kan transfüzyonu Büyük cerrahi girişim Toplam hasta sayısı TARTIŞMA Araştırmada HBsAg pozitifliği %11.8, HBV marker pozitifliği ise %58.8 olarak bulunmuştur. Psikiyatri hastalarında HBV prevalansları ile ilgili olarak yapılan çalışmaların bir kısmında; HBV prevalansı normal popülasyon ile aynı, bir kısmında ise yüksek bulunmuştur (21-23). HBV enfeksiyonu açısından yüksek endemisite gösterdiği bilinen Tayvan da, psikiyatri hastalarındaki HBV prevalansı normal popülasyon ile aynı bulunurken (24); yine HVB prevalansı açısından yüksek endemisite gösteren bölgeler arasında yer alan Hindistan da ise psikozlu hastalardaki HBsAg prevalansı %11 olarak bulunmuş ve bu hastaların HBV enfeksiyonu açısından yüksek risk grubu oldukları belirtilmiştir (25). Araştırmada bulduğumuz HBsAg ve HBV prevalansı, bu araştırmalardaki sonuçlara ve oranlara benzemektedir. Ülkemizde psikiyatri hastalarındaki HBV enfeksiyonu ile ilgili olarak yapılan kısıtlı sayıda araştırma vardır. Bu araştırmalardan; Badur un İstanbul da yaptığı araştırmada HBsAg pozitif hasta oranı %12, Arıbaş ve ark.nın Konya da yaptıkları araştırmada ise %9.9 olarak bulunmuş ve her iki araştırmada da prevalansın normal popülasyona göre yüksek olmadığı belirtilmiştir (26, 27). Ayrıca Arıbaş ve arkadaşlarının araştırmalarında HBV marker pozitifliği %45.2 olarak bulunmuştur (27). Araştırmamızın sonuçları, bu araştırmaların sonuçları ile uyumludur. Akbulut ve arkadaşlarının 1995 yılında yine Elazığ da normal popülasyonda yaptıkları araştırmada HBsAg pozitifliği %11.5, HBV marker pozitifliği ise %48.7 olarak bulunmuştur (28). Araştırmamızda bulduğumuz HBsAg ve HVB marker pozitifliği, bu araştırmada bulunan sonuçlar ile de uyumludur. Bu sonuçlara göre, araştırmamızda yatarak tedavi gören psikiyatri hastaları için bulduğumuz HBsAg ve HBV marker pozitifliğinin normal popülasyonlar için bildirilen sıklıklardan farklı olmadığı görülmektedir. Araştırmamızda hastaların yaş grupları, hastalık süresi, hastaneye yatış sayısı ve hastaneye en son yattıktan sonraki yatış süresi ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). Bu durum; araştırmamızın yapıldığı hastalar arasında horizontal bulaşın yüksek olmamasından kaynaklanmış olabilir. Başka bir ifade ile hastalar, HBV ile hastane dışında karşılaşmış olabilirler. Yine bu durum, hastalardaki HBsAg ve HBV marker pozitifliğinin normal popülasyondan yüksek olmayışı bulgumuzla da uyumludur. Benzer şekilde, psikiyatri hastalarının yüksek risk grubu olarak tespit edildiği araştırmalarda yaş, hastanede yatış süresi ve sayısı ile prevalanslar arasında anlamlı ilişki bulunurken; bu hastaların yüksek risk grubu olarak tespit edilmediği araştırmalarda ise anlamlı ilişki bulunmamıştır (22, 24, 25, 27). Araştırmaya katılan hastaların büyük bir çoğunluğu (%71.4) psikoz tanısı almış olduğundan, hastaların 18

5 Yatarak Tedavi Gören Psikiyatri Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı tanısı ile HBsAg ve HBV marker pozitifliği arasındaki ilişkiyi araştırmak mümkün olmamıştır. Araştırmada, 245 hastadan 8 inde (%3.3) anti-hcv pozitif olarak saptanmıştır. Psikiyatri hastalarında HCV prevalansı ile ilgili olarak da fazla çalışma yoktur. Değişik ülkelerde zihinsel özürlülerin bulunduğu hastanelerde HCV prevalansı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, anti-hcv pozitifliği; çalışmanın yapıldığı ülkeye, yaş grubuna, kullanılan test yöntemlerine ve hastane koşulları gibi faktörlere bağlı olarak % arasında değişmektedir (29-31). İtalya da yapılan bir araştırmada psikiyatri hastalarında, anti-hcv pozitifliğinin normal popülasyondan farklı olmadığı bildirilmiştir (32). Chang ve ark.nın Tayvan da yaptıkları araştırmada, anti-hcv pozitifliğinin normal popülasyondan anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (24). Ülkemizde bu konuda yapılmış çalışmaya rastlayamadık. Ancak, donör kanlarında anti- HCV pozitifliğinin % arasında olduğu belirtilmektedir (15-19). Değişik risk gruplarında yapılan araştırmalarda ise %71 e kadar değişen oranlarda HCV seroprevalansı bildirilmiştir (33, 34). Araştırmada bulduğumuz %3.3 lük anti-hcv seroprevalansı kan donörleri için bulunan sıklıktan yüksek, diğer risk grupları için bulunan sıklıklardan ise düşüktür. HBsAg ve HBV marker pozitif hastalarda en sık görülen risk faktörleri; diş çekimi, küçük cerrahi girişim, toplu yaşanan yerlerde bulunma, travma ve saldırgan davranış tır. Özellikle diş çekimi ve küçük cerrahi girişim, tüm popülasyon için risk oluşturan faktörlerdir. Burada önemli olan, psikiyatri hastalarının saldırgan davranış ve travmalara, normal popülasyona göre daha eğimli olmaları ve bu yolla perkütan bulaşma riski taşımalarıdır (25). Araştırmaya katılan hastaların HBsAg ve HBV marker pozitiflik oranlarının normal popülasyon için bildirilen sıklıklar içinde bulunmasının bir nedeni de, hastaların saldırgan davranış ve travma gibi ilave risk faktörleri taşımaması olabilir (p>0.05). Sonuç olarak; araştırmada bulduğumuz HBsAg, HBV marker ve anti-hcv pozitif hasta sıklıkları, ülkemizdeki normal popülasyon için tespit edilen pozitiflik sıklıkları içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar araştırmamızın sonuçları, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde yatan hastaların, Hepatit B ve Hepatit C virus enfeksiyonu yönünden yüksek risk grubu oluşturmadığını düşündürmekte ise de; daha sağlıklı yorumlar yapabilmek için, bu hasta grubunda, geniş kapsamlı ve periyodik araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. KAYNAKLAR 1- Mahoney FJ. Update on diagnosis, management and prevention of hepatitis B virus infection. Clin Microbiol Rew. 12:351-66, Yenen OŞ. Viral Hepatitler, Wilke AT, Söyletir G, Doğanay M (Ed) İnfeksiyon Hastalıkları kitabında, s: , 1. Baskı, Nobel Yayınevi, İstanbul, Iwarson S, Norkrans G, Wejstal R. Hepatitis C. Natural history of a unique infection. Clin. Infect Dis. 20: , American Academy of Pediatrics, Committee of Infectious Disease. Universal hepatitis B immunization. Pediatrics, 89: , Balık S. Dünyada ve Türkiye de hepatit B epidemiyolojisi. Ankara, Viral Hepatit Derneği Yayınları, Chen OS. Natural history of chronic hepatitis B virus infection. Newlight on old story. Gastroenterol Hepatol, 8: , Sönmez E. New approaches to hepatitis C virus infection, J Turgut Özal Medical Center Derg, 2: 995-8, Wright R. Viral hepatitis comperative epidemiyology. Br Med Bull, 46: , Kao JH, Chen PJ, Yang PM et al. Intrafamilial Transmission of Hepatitis C virus: The Important Role of Infections between Spouses. J Infect Dis,166: , Alter MJ, Hadler SC, Judson FN et al. Risk factors for acute non-a, non-b hepatitis in the United States and association with hepatitis C virus infection. JAMA, 264: , Bortolotti F, Jara P, Diaz C et al. Posttransfusion and community-acquired hepatitis C in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 18: , Tong MJ, El-Farro NS, Reikes AR et al. Clinical outcomes after transfusion associated hepatitis C. N. Engl J Med, 332: , Değertekin H. Viral Hepatitlerin Dünyada ve Ülkemizdeki Epidemiyolojisi. Aktüel Tıp Dergisi (Viral Hepatitler Sayısı), 2: , Purcell RH. The discovery of the hepatitis viruses. Gastroenterology, 104: 955, Balık İ. Hepatit B Epidemiyolojisi, Ed. Kılıçturgay K. Viral Hepatit 94, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, , Çakaloğlu Y. Hepatit C Virus infeksiyonu (C Hepatiti). Epidemiyoloji-Patogenez-Klinik-Tedavi. Ed. Kılıçturgay K. Viral Hepatit 94, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, , Baysal B. Tuncer İ, Saniç A, Özeral İH, Neşati B. Selçuk Üniversitesi yemekhanesinde çalışan personelin portörlük durumunun araştırılması. S.Ü. Tıp Fak. Derg., 7: ,

6 Polat 18- Değertekin H, Yenice N, Kankılıç H. Akut Viral Hepatitis Vakalarında Etiyolojik Ayrım. Gastroenteroloji, 2: 5-8, Kılıçturgay K, Mıstık R. Türkiye de viral hepatitler, K. Kılıçturgay (Ed), Viral Hepatit 94, 2. baskı kitabında s: 1-14, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, Robinson WS. Hepatitis B virus and Hepatitis Dvirus. İn: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (Ed), Principles and Practice of Infectious Disease, 4th ed, pp , Churchill Livingstone, New York, Chaudhary RK, Perry E, Cleary TE. Prevalance of hepatitis B infection among residents of an institutions for the mentally retarted. Am J Epidemiol, 105: , Van Dıtzhuijsen TJ, de Witte Van der Schoot E, van Loon AM, Rijntjes PJM Yap SH. Hepatitis B virus infection in an institution for the mentally retarted. Am J Epidemiol, 128: , Van Damme P, Cramm M, Van der Auwera JC, Vrancks R, Meheus A. Horizontal transmission of hepatitis B virus. Lancet, 345: 27-29, Chang TT, Lin H, Yen YS, Wu HL. Hepatitis B and Hepatitis C Amoung Institutionalized Psychiatric Patients in Taiwan. J Med Virol, 40: , Chaudhury S, Chandra S, Augustine M. Prevalance of Australia Antigen (HBsAg) In Instutionalized Patients With Psycosis. Br J Psychiatri, 164: , Badur S. HBV nün yapısı ve enfeksiyonların seroepidemiyolojisi. Viral Hepatit B nin toplumdaki yeri ve korunma Simpozyumu, Haydarpaşa Numune Hastanesi Bilimsel Toplantıları Simpozyum Kitabı, Derleyen G. Yaylı. İstanbul. 1990: Arıbaş ET, Kaya N, Herken H, Erayman İ, Bitirgen M. Psikiyatri hastalarında hepatit B sıklığı. T Klin J Gastroenteropathol, 7: 15-18, Akbulut A, Kılıç SS, Felek S, Kalkan A, Papila Ç. Elazığ ili ve yöresinde hepatit B prevalansının araştırılması. Viral Hepatit Derg, 1: 23-29, Vranckx R, Damme P. Hepatitis C in Instutionalized children. N Engl J Med, 323:64, Levinson WM, Wormser GP, Forseter G, Calmann M, O Brien TA. Hepatitis C virus seroprevalance in the developmentally disabled. Arch Intern Med, 152: , Mortimer PP, Cohen BJ, Litton PA et al. Hepatitis C virus antibody. Lancet, 2:798, Bellentani S, Tiribelli C, Saccoccio G et al, and the Dionysos study group. Prevalance of chronic liver disease in the general population of Northern Italy: the Dionysos study. Hepatology, 20: , Badur S. Ülkemizde viral hepatitlerin durumu. K. Kılıçturgay (Ed), Viral Hepatit Baskı kitabında, s: 15, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, Kılıç H, Utaş C, Ünal A, Arınç H, Yıldırım MS, Şahin İ. Farklı gruplarda HCV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg, 1: 73-75, İletişim Adresi : Yrd. Doç. Dr. S. Aytaç POLAT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı - Elazığ 20

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI Teoman Z. APAN*, R.Cenap YILDIRIM**, Akın YILDIZ***, Binnur BEGON****

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (3): 183-187 ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF SEROPOSITIVITY OF HEPATITIS B VIRUS

Detaylı

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi*

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Araştırma Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Ali ASAN 1, Ayhan AKBULUT 2, Suzan SAÇAR 3, Hüseyin TURGUT 3 1 Tunceli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon

Detaylı

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir HBV ve HDV Epidemiyolojisi Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir arzu.sayiner@deu.edu.tr PubMed 30 makale Türk Medline 42 makale 46 makale BMJ, 2003 HBV

Detaylı

SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI

SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI SAMSUN İL MERKEZİNDE HEPATİT B İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI Yrd.Doç.Dr.Cihad DÜNDAR*, Uz.Dr.Hasan HAMZAÇEBİ**, Dr.Murat TOPBAŞ*, Dr.Hakan GÜNDÜZ**, Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp

Detaylı

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 57, No 2, S : 77-82 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 AKUT HEPATİT B' Lİ HASTALARIN EŞLERİNDE HEPATİT B VİRUS BELİRLEYİCİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Metin ÖZSOY 1 Hürrem BODUR

Detaylı

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları

Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Çocuk Dergisi 10(3):116121, 2010 doi:10.5222/j.child.2010.116 Dokuz Ay 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları Burçin NALBANTOĞLU *, Ayşin NALBANTOĞLU **, Nihan Uygur KÜLCÜ

Detaylı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No 2, 9903 Journal of Clinical and Experimental A.Tekin ve ark. Investigations Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı 99 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği AntiHBs seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical Center Metehan

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI *

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Araştırma Makalesi/Original Article TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases

Detaylı

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı*

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Araştırma Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA

HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA HEPATİT B EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MANİSA HBV ilk salgın Lurman (1885) 1883, Bremen Tersane işçileri (n=1289) Çiçek aşısı (vezikül

Detaylı

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Birgül KAÇMAZ 1 1 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar, ANKARA ÖZET Viral hepatitler gerek dünyada gerekse ülkemizde

Detaylı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ*

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 675-680 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ* ANALYSIS OF RISK FACTORS IN ANTI-HCV

Detaylı

ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ

ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ Hatice Handan AKBULUT*, İlhami ÇELİK**, Serdal GÜNGÖR***, Hakan AYDINOĞLU***, Yaşar DOĞAN*** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Araştırma İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Çocuklarda Hepatit B ve Şükran KÖSE, Gülfem ECE, Ayhan GÖZAYDIN, Özlem ERGİN İzmir Tepecik Eğitim

Detaylı

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Kayseri HCV Kronik hepatit Siroz Hepatoselllüler karsinoma 08.06.2016 2 HCV viroloji Flaviviridae ailesi Hepacivirus genusunda

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

KUZEY KIBRIS BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE, ASKERLERDE VE NORMAL POPULASYONDA HEPATİT B, C ve HIV ENFEKSİYONU SIKLIĞI

KUZEY KIBRIS BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE, ASKERLERDE VE NORMAL POPULASYONDA HEPATİT B, C ve HIV ENFEKSİYONU SIKLIĞI KUZEY KIBRIS BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE, ASKERLERDE VE NORMAL POPULASYONDA HEPATİT B, C ve HIV ENFEKSİYONU SIKLIĞI Mustafa Altındiş (1), Sebahattin Yılmaz (2), Tansel Dikengil (3) 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Nedim TUNÇ 1, Hakan ERAYDIN 2, Emin ÇETİNKAYA 1, Mehmet Kadir ODUNCU 1, Şeyhmus TOY 1 1 Devlet

Detaylı

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırma Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma 1 2 2 2 Derya ŞAHİN, İbrahim ŞAHİN, Faruk SÖZERİ, Kürşad ÖNDER 1 2 Kırklareli

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı*

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Araştırma Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Anti-HAV IgG seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Article 77 Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessment of Hepatitis B Awareness Among High School Students Şafak Özer Balın 1, Affan

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Kandemir Ö ve ark. Araştırma Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Özlem KANDEMİR 1, Musa GÖKSU 1, Öner KURT 2 1 Mersin Üniversitesi

Detaylı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı 76 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.98608 Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence of the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı 22 Orjinal Makaleler doi:10.5505/sakaryamj.2011.35744 Original Articles Sakarya Medical Journal Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı HBsAg, anti-hcv, anti-hiv and syphilis

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN

KLİNİK ARAŞTIRMA. Şükran KÖSE Ayhan GÖZAYDIN Gülfem ECE Melda TÜRKEN Lütfiye KUZUCU Mehmet ERDEN Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 13-17 13 KLİNİK ARAŞTIRMA DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YEMEKHANE PERSONELİNİN HEPATİT B

Detaylı

ŞANLIURFA DA HEPATİT A SEROPREVALANSI

ŞANLIURFA DA HEPATİT A SEROPREVALANSI ŞANLIURFA DA HEPATİT A SEROPREVALANSI Gönül ASLAN, Adnan SEYREK, Akın İŞCAN, Eylem SEVİNÇ, Mustafa ULUKANLIGİL, Murat BAKIR Özet Hepatit A nın prevalansının yaş, kalabalık gruplar halinde yaşama, hijyen

Detaylı

KIRIKKALE İLİNDEKİ BERBERLERDE HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSININ SAPTANMASI

KIRIKKALE İLİNDEKİ BERBERLERDE HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSININ SAPTANMASI KIRIKKALE İLİNDEKİ BERBERLERDE HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSININ SAPTANMASI Teoman Z. APAN*, R. Cenap YILDIRIM**, Dilek KILIÇ*** * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Genel Cerrahi Kliniğinde Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBsAg Seroprevalansı

Genel Cerrahi Kliniğinde Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBsAg Seroprevalansı Araştırma Makalesi Genel Cerrahi Kliniğinde Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBsAg Seroprevalansı Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAgand Anti-HBsAgSeroprevalence at a General Surgery Murat Kanlıöz 1, Faik Tatli

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 4:197201 KRONİK HEMODİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA HEPATİT B ve C GÖSTERGELERİNİN İKİ

Detaylı

HASTANE ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

HASTANE ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Araştırma Makalesi/Original Article SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of HBV, HCV and HIV Seropositivity in Healthcare Workers Melek İNCİ 1, Ayşe Tülin AKSEBZECİ 2, Gülhan YAĞMUR 1, Bedriye

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Fikret TEKAY**, Erdal ÖZBEK***

Fikret TEKAY**, Erdal ÖZBEK*** MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 369 373 369 KISA BİLDİRİ: ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİNE BAŞVURAN KADINLARDA HEPATİT B, HEPATİT C VE İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRUSU SEROPOZİTİFLİĞİ*

Detaylı

Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması

Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması Baryaman E ve ark. Araştırma Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması Emir Sultan BARYAMAN 1, Mustafa ASLAN 2, Neşe SALTOĞLU

Detaylı

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi Dr. Bülent B Değertekin ertekin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Tarama Kimi? Ne zaman? Ne sıklıkla? Hangi yöntemle? Tanı

Detaylı

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ?

GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? GENÇLERDE HEPATİT A BAĞIŞIKLAMASI GEREKLİ Mİ? Çiğdem Kader 1, Ayşe Erbay 1, Nazan K. Akça 2, Selda Yüzer 2, Sevinç Polat 2 1 Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

YEMEK FABRİKASI VE LOKANTA PERSONELİNDE ELISA TESTİ İLE HBsAg ve ANTİ-HBs SONUÇLARI

YEMEK FABRİKASI VE LOKANTA PERSONELİNDE ELISA TESTİ İLE HBsAg ve ANTİ-HBs SONUÇLARI ANKARA TIP MECMUASI (THE JC-URNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 265-272, 1994 YEMEK FABRİKASI VE LOKANTA PERSONELİNDE ELISA TESTİ İLE HBsAg ve ANTİ-HBs SONUÇLARI Muzaffer Göz* A. Tevfik Cengiz**

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

Hepatit B Virüsü De Infekte. Virüs Antikor Seroprevalansı. Çeşitli Gruplarda Hepatit Delta

Hepatit B Virüsü De Infekte. Virüs Antikor Seroprevalansı. Çeşitli Gruplarda Hepatit Delta İstanbul Tıp Dergisi 1996; 4:8-12 Hepatit B Virüsü De Infekte Çeşitli Gruplarda Hepatit Delta Virüs Antikor Seroprevalansı Dr. Cengiz KONUKSAL (1), Dr. F. Füsun KONUKSAL (2), Dr. Ahmet ÇALHAN (3), Dr.

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI*

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* Araştırma ANKEM Derg 2016;30(3):97-101 doi: 10.5222/ankem.2016.097 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI* ÖZET Kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar uzun yıllardan

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Anti HCV frequency and comparison of its positiveness by year obtained of Cumhuriyet University Medical Faculty Hospital between ABSTRACT

Anti HCV frequency and comparison of its positiveness by year obtained of Cumhuriyet University Medical Faculty Hospital between ABSTRACT Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2003 2011 yılları içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde anti HCV görülme sıklığı ve pozitifliklerin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA Cilt 58, No 2, S : 61-66 Türk Hij Den Biyol Derg 2001 AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Mustafa ALTINDİŞ 1 Funda KOÇOĞLU 2 ÖZET Ülkemizde kan merkezlerinde

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK GÖSTERGELERİ

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK GÖSTERGELERİ Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 2:9296 KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK

Detaylı

Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı

Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı 102 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.21931 Seroprevelance of HAV, HBV, HCV in Pediatric Patients in Rize City Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1, Serdar ÖZKASAP2, Selim DERECİ2, Kazım ŞAHİN1, Deniz

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı

Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı 18 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 18-22 / Ocak 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ünye Devlet Hastanesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı The Seroprevalence of Viral

Detaylı

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ADANA BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ VE AİLELERİNİN HEPATİT B TAŞIYICILIĞI VE TAKİBİ İLE HEPATİT B AŞILARINA KARŞI İMMÜN CEVABIN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Atiye FEDAKAR*,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Giriş Sarılık salgınları 5. yy'dan bu yana bildirilmektedir Bu virüs grubu (A - E) global halk sağlığı

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations ark. Kadınlarda toksoplazma ve rubella seroprevalansı 81 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article 126 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.88597 Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Hastalarının HBsAg ve Anti HCV Seropozitiflikleri The seropositivity

Detaylı

Ruhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Görülme Sıklığı

Ruhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Görülme Sıklığı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (2017) 44 (1) : 51-55 Özgün Araştırma / Original Article Ruhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Görülme Sıklığı Suleyman Donmezdil 1, Murat Yalcin

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ*

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* ANKEM Derg 2015;29(1):3640 doi: 10.5222/ankem.2015.036 Araştırma NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* Deniz

Detaylı

HBV Viroloji - Epidemiyoloji

HBV Viroloji - Epidemiyoloji HBV Viroloji - Epidemiyoloji Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 20 Ocak 2017 suasumer@gmail.com HBV - VİROLOJİ Taksonomi AİLE CİNS TÜR Hepadnavirüdae Orthohepadnavirüs

Detaylı

AFYON SULTANDAĞI İLÇESİ ÇOCUKLARINDA HEPATİT A VE HEPATİT E ENFEKSİYON PREVALANSI. Mustafa ALTINDİŞ 1 ÖZET

AFYON SULTANDAĞI İLÇESİ ÇOCUKLARINDA HEPATİT A VE HEPATİT E ENFEKSİYON PREVALANSI. Mustafa ALTINDİŞ 1 ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 57, No 3, S : 147-152 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 AFYON SULTANDAĞI İLÇESİ ÇOCUKLARINDA HEPATİT A VE HEPATİT E ENFEKSİYON PREVALANSI Mustafa ALTINDİŞ 1 ÖZET Bu çalışmada, Afyon un Sultandağı

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Afyon Kadın Doğum ve Çocuk çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Seroprevalence of HBV, HCV and HIV among health care

Detaylı

Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma

Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma Mithat Öner, Ahmet Güney, Mehmet Halıcı, Mahmut Argün, İbrahim Kafadar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Klinik Araştırma / Clinical Research doi: 10.5835/jecm.omu.29.04.006 Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV,,, seropozitifliğinin

Detaylı

Original Research / Özgün Araştırma. Ruhuşen Kutlu 1*, Nur Demirbaş 1

Original Research / Özgün Araştırma. Ruhuşen Kutlu 1*, Nur Demirbaş 1 Original Research / Özgün Araştırma Serum HbsAg and Anti-Hbs Levels with Hepatitis B Vaccination Status in Hospital Staff Admitted for Health Screening Sağlık Taraması İçin Başvuran Hastane Personelinde

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection

Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection OriginalArticle / Orijinal Araştırma Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hastalığı Konusunda Bilgi Düzeyleri High SchoolStudents KnowledgeLevelsofAboutHepatitis B Infection Hamit Sırrı Keten 1, Özgür Ersoy 2,

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği

Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(4):144-148, 213 doi:1.5222/tmcd.213.144 Araştırma Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği Havva AVCIKÜÇÜK, Serap

Detaylı

HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı

HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Bülent Değertekin Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Erken Tanı Tarama Kimi?

Detaylı

Keywords: Hepatitis A, seroprevalence, anti-hav IgG.

Keywords: Hepatitis A, seroprevalence, anti-hav IgG. doi: 10.5505/abantmedj.2015.82473 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 4 Issue Sayı 1 Year Yıl 2015 Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı Seroprevalance of Hepatitis

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Erzurum Yöresinde Hepatit E Virüs Seroprevalansı

Erzurum Yöresinde Hepatit E Virüs Seroprevalansı Erzurum Yöresinde Hepatit E Virüs Seroprevalansı Mustafa ERTEK*, Halil YAZGI**, Ömer YILMAZ***, Serpil EROL* * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Kanserli Hastalarda Hepatit B ve C S kl : Vaka Kontrol Çal flmas

Kanserli Hastalarda Hepatit B ve C S kl : Vaka Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Kanserli Hastalarda Hepatit B ve C S kl : Vaka Kontrol Çal flmas Güngör UTKAN*, Alpay AZAP**,

Detaylı

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye

Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Hepatit C Enfeksiyonu Epidemiyoloji: Dünya ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. Yeşim Alpay Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. BALIKESİR Hepatit C virüsü (HCV);

Detaylı

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article 49

Araştırma Makalesi / Research Article 49 Araştırma Makalesi / Research Article 49 Doi: 10.4274/Vhd.70288 Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Hepatit-B ve C Seroprevelanslarının Araştırılması Investigation of Hepatitis-B and

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde kan donörlerinin serolojik profili

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde kan donörlerinin serolojik profili Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde kan donörlerinin serolojik profili Serological profile of the blood

Detaylı

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 35 yaşında erkek hasta 2002 yılında Non-Hodgkin Lenfoma ( Diffüz büyük B hücreli ) CHOP verilmiş ( Adana dışında) 2006 tekrar KT için Ç.Ü.T.F. Onkoloji geliyor.

Detaylı

İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı

İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı 100 Özgün Araşt rma / Original Article İnsan İmmün Yetmezlik Virusuyla İnfekte Olgularda Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu İnfeksiyonu Seroprevalansı Seroprevalance of Hepatitis B Virus and Hepatitis

Detaylı

Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması

Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması Araştırma Kronik Hepatit B Hastalarının Aile Bireylerinde HBsAg Taraması Üner KAYABAŞ 1, Yaşar BAYINDIR 1, Salim YOLOĞLU 2, Doğan AKDOĞAN 3 1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C IN HEMODIALYSIS PATIENTS

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C IN HEMODIALYSIS PATIENTS Tülay-Sarıbaş ve Hoşgör-Limoncu İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22 (1): 23-28 HEMODİYALİZ HASTALARINDA VİRAL HEPATİT B VE C SEROPREVALANSI THE SEROPREVALENCE OF HEPATITIS B AND

Detaylı

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergenekon KARAGÖZ, Vedat TURHAN, Alpaslan TANOĞLU, M.Burak SELEK, Asım ÜLÇAY, Hakan ERDEM, Ayşe BATIREL

Detaylı