Viral hepatitler; dünyada ve ülkemizde en s k görülen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Viral hepatitler; dünyada ve ülkemizde en s k görülen"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2007; 11(4): Derleme Review Akut Viral Hepatit A ACUTE VIRAL HEPATITIS A smail Hamdi Kara 1 Özet Bu derlemede ülkemizde en s k görülen enfeksiyon hastal klar ndan akut viral hepatit A tüm yönleri ile gözden geçirilmifltir. Anahtar sözcükler: Akut viral hepatit A, hepatit A epidemiyolojisi, hepatit A korunma. Summary In this review, acute viral hepatitis A, which is a frequent infectious disease in Turkey, is discussed in all its aspects. Key words: Acute viral hepatitis A, hepatitis A epidemiology, hepatitis A prophylaxis. Viral hepatitler; dünyada ve ülkemizde en s k görülen enfeksiyon hastal klar ndand r. En s k görülen etkenler hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit D (HDV) ve hepatit E (HEV) virüsleridir. Hepatit A ve E bafll ca fekal-oral yoldan, di erleri perkütan yol ve cinsel temasla bulafl r. Enfeksiyonun ço u kez anikterik, sübklinik ya da asemptomatik seyretmesi yay l m nda bafll ca rolü oynar. Hastal k fülminan seyredebilir ve ölüme yol açabilir. Hepatit B, C ve D kronikleflebilir. Geçifl önlenebilir olup, Hepatit B ve A için koruyucu afl lar n varl önemlidir. Ulusal Sa l k 21 kapsam nda, 2010 y l na kadar, HBV tafl y c insidans n n en az %80 azalt lmas hedeflenmifltir. 1 Klinik Tan mlama Ani bafllayan sar l k, koyu renkli idrar, ifltahs zl k, halsizlik, bulant, sa üst kadran hassasiyeti, idrarda bilirubin art fl ve serum ALT düzeyinin yükselmesi öncelikle hepatit aç s ndan de erlendirilmeli, ancak hepatitlerin asemptomatik ve/veya anikterik seyredebilece i de unutulmamal - d r. Laboratuvar Tan Ölçütleri Viral hepatitlerin esas tan s için geçerli minimum teknik ELISA d r. Buna göre; farkl hepatit enfeksiyonlar n n saptanmas nda geçerli minimum parametreler flunlard r. 1 Hepatit A tan s için: Anti-HAV IgM ELISA pozitifli i Hepatit B tan s için: HBsAg ve/veya anti-hbc IgM ELISA pozitifli i Hepatit C tan s için: Anti-HCV pozitifli i ve tamamlay c testlerle (RIBA, HCV-PCR) do rulama. Hepatit D tan s için: HBsAg ve/veya anti-hbc IgM pozitifli i ile birlikte Anti-HDV ELISA pozitifli i Hepatit E tan s için: Anti-HEV IgM ELISA pozitifli i Vaka S n fland r lmas Olas Vaka Tan için gerekli laboratuvar ölçütleri araflt r lamam fl ya da tamamlanamam flsa; karaci er fonksiyon testlerinde baflka nedenlerle aç klanamayan anormal de ifliklikler var- 1) Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dalı, Aile Hekimli i Uzmanı, Doç. Dr Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Medya taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2007 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

2 sa klini i ve bulafl yolu uyumlu tüm vakalar olas akut viral hepatit olarak bildirilmelidir. Kesin Vaka Hepatit A Klinik tan mlama ile uyumlu ve anti-hav IgM pozitif bulunan vaka veya Klinik tan mlama ile uyumlu ve laboratuvarca do rulanm fl bir A Hepatiti vakas yla epidemiyolojik olarak iliflkili vaka Hepatit B Klinik tan mlama ile uyumlu, anti-hbcigm ve/veya HBsAg pozitif vaka Hepatit C Klinik tan mlama ile uyumlu, tan için gerekli laboratuvar ölçütleri ile do rulanm fl vaka Klinik Örneklerin Al nmas Plazma Hasta kan antikoagülanl, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM ) al n r. Santrifüje edilerek 2-3 ml plazma k sm a z s zd rmaz kapakl bir tüpe al n r (asla a z pamuk veya flasterle kapat lm fl tüpe konmaz). Kan n al nmas ve serum/plazman n ayr lmas nda kan ve kan ürünleri ile ilgili evrensel güvenlik önlemleri uygulanmal d r! Saklama Koflullar Serum/Plazma <1 hafta saklama için +40C, daha uzun süreli saklama için -200C (IgG için) veya -850C (IgM ve IgG için) 1 Hepatit A Hepatit A virüsü (HAV) hepatovirus genusunda yer al r. HAV, yaklafl k nm çap nda, lineer pozitif polariteli ve RNA s tek sarmall, zarfs z bir virüstür. nsan hepatit A virüsünün en önemli rezervuar d r. Bununla beraber insan d fl rezervuarlar da varolabilir. Marmoset ve flempanzelerde deneysel enfeksiyon oluflturulmufltur. HAV, s ya di er picornavirüslerden daha dayan kl d r. Kurumufl formlar oda s s nda haftalarca enfektivitesini, -20 C de y llarca canl l n korur. Kaynatmakla 5 dakikada harap olurken, 60 C de saatte k sm inaktivasyona u rar. HAV tatl suda, kaynak suyunda, deniz suyunda, kayalarda, istiridyede günler ve aylarca canl kalabilir. Hepatit A virüsü (HAV) fekal-oral yolla bulaflan ve enfeksiyonlar çok yayg n olan bir virüstür. 2-5 Epidemiyoloji Hepatit A, Asya, Afrika ve Orta Güney Amerika da ço u geliflen ülkede (Senegal de %76.2, Belçika da %81.1, Taiwan da %88.7, srail de 95.3, Yugoslavya da %96.9) endemiktir. 6 Bu ülkelerdeki çocuklar n ço u asemptomatik enfeksiyon geçirerek, 5 yafl na kadar enfekte olurlar. Geliflmifl ülkelerde ise düflük endemisite kal b ( skandinav ülkeleri, Japonya, Avustralya ve baz Avrupa ülkeleri) görülür. Bu ülkelerde çocukluk ça nda anti-hav pozitifli i düflükken, yaflla birlikte artar. Geliflmifl ülkelerde HAV insidans n n azalmas ; yüksek kalitede su temini, el temizli inin iyi yap lmas ve insan at klar n n gerekli flekilde yok edilmesi ile aç klanmaktad r. 6 Hepatit A enfeksiyonu ülkemizde yafla ve yöreye göre de iflmek üzere %7.8 ile %87.5 oran nda (Tablo 1) görülür. Eriflkinlerde %90'larda olan anti-hav pozitifli i yafla ba l olarak giderek artar. 2,7-15 Risk Gruplar Genel olarak, konumlar nedeniyle, baz gruplar n hepatit A aç s ndan yüksek riskli olduklar kabul edilir. 4,16,17 1. E itim birliklerinde kalabal k koflullarda yaflayan ve özellikle altyap s yetersiz arazilerde e itime ç kan askeri personel. 2. Entellektüel yetenekleri bozulmufl, özel bak ma gereksinim gösteren hastalar bar nd ran kurumlarda, hastalar ve sa l k /bak m personeli. 3. Küçük çocuklar n gündüz b rak ld klar yuva ve krefllerde, personel ve çocuklar. 4. Kanalizasyon iflçileri. 5. Damar içi uyuflturucu ba ml lar. 178 Kara H Akut Viral Hepatit A

3 Tablo 1 Türkiye de viral hepatit A n n, di er akut viral hepatit enfeksiyonlar aras ndaki s kl 7-13 Çal flmac, Y l Kaynak No Yöre Yafl Grubu Viral Hepatit A S kl (%) Badur, stanbul Çocuk 25.6 S dal, stanbul Çocuk 66.0 K l ç, Kayseri Çocuk 97.3 Badur, stanbul Eriflkin 7.8 Ergönül, Ankara Eriflkin 38.8 Özgenç, zmir Eriflkin 21.0 Turgut, Diyarbak r Eriflkin 32.5 Dündar, Adana Eriflkin 99.9 Hastal k, l man ülkelerde sonbahar veya k fl n erken dönemlerinde pik yapar. Tropikal ve yar tropikal bölgelerde mevsimsel özellik daha az önemlidir. ABD ve Avrupa da mevsimsel özellikler gözlenmemifltir. Ülkemizde daha çok sonbahar ve k fl aylar nda görülür 9,15,16 6. Oral-anal seks iliflkilerinin yo un oldu u eflcinsel gruplar. 7. Hastal k insidans n n düflük oldu u ülkelerden, yüksek endemisite gösteren ülkelere seyahat edenler. Bulaflma Yollar Genel olarak 4 geçifl yolu tespit edilmifltir. 17,18 Kifliden Kifliye Geçifl genellikle aile içinde oldu u gibi, çok yak n temaslarla s n rl d r. Özellikle küçük çocuklarda aile içi bulafl m s kl kla olur. Bulaflman n yak n temasla olmas ve inkübasyon döneminin haftalarca sürmesi; hepatit A salg nlar - n n toplumda yavafl yay lmas na, pik düzeye aylar içinde ulaflmas na ve salg n n daha uzun sürede sona ermesine neden olmaktad r. 19 Besinler ve Su Yoluyla Bulaflma Özellikle geliflen ülkelerde kanalizasyon sistemlerinin yeterince düzenli olmamas ve su temininin uygun olmamas bu yolla bulafl m ön plana ç karmaktad r. Parenteral Bulaflma Yap lan çal flmalarda HAV n çok ender de olsa kan transfüzyonu ile geçebilece i gösterilmifltir. Genel olarak HAV n kanla; sar l n bafllamas ndan 25 gün, serolojik olarak saptanmas ndan gün ve sar l ktan 3-7 gün önce bulafl c oldu u kabul edilir. Prenatal Geçifl Viremik anne kan ile, plasenta ayr lmas s ras nda virüs fetal dolafl ma geçebilir ya da bebek enfeksiyonu anne d flk s ile temasla alabilir. 20,21 Di er Geçifl Yollar Bu yollar d fl nda; cinsel partnerler aras bulaflma (homoseksüellerde önemli), endemik bölgelere seyahatler, uyuflturucu ilaç kullan m gibi yollar, özellikle geliflmifl ve düflük endemisite gösteren ülkelerde önemlidir. 22,23 Klinik nkübasyon Dönemi Hepatit A n n inkübasyon dönemi gün aras nda de iflir; ortalama 28 gündür. 2,14 Erken semptomlar müphem ve nonspesifik oldu undan inkübasyon süresini saptamak zordur. Befl gün kadar süren preikterik dönemde atefl, bafla r s, ifltahs zl k, bulant, kusma ve kar n a r s görülebilir. 14 Sar l n bafllang c kesin bir belirleyici olarak al n rsa hastal n son dönemlerine dek fark edilmeyebilir. Hastal - n bafllang c için en önemli gösterge idrar renginin de iflmesidir. Viral hepatit A enfeksiyonunun klinik seyri, tipik ve atipik olmak üzere iki grupta incelenir. 2,18,24 Tipik Hepatit A Üç fiekilde Seyreder 1. Belirtisiz hepatit A: Tarama s ras nda anti-hav pozitifli i ile tan konulur. Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 11 Say

4 2. Subklinik hepatit A: Tarama s ras nda anti-hav pozitifli i yan nda, transaminaz yüksekli i de vard r. 3. Klinik hepatit A: Laboratuvar de erleri müspetli i yan nda, klinik belirtiler de mevcuttur. kteri bulunanlar ikterik, ikteri bulunmayanlar ise anikterik hepatit A olarak de- erlendirilir. Anikterik vakalar n, ikterik vakalara oran farkl epidemiyolojik çal flmalarda yafla ba l olmak üzere 12:1 ila 1:3.5 olarak bildirilmifltir. Hastalar n büyük bölümünde (%50-80) hepatomegali saptan r. Karaci er sert, kenarlar düzenli bazen hassas olabilir. Hastalar n %4-9 unda splenomegali ve lenfadenopati saptan r. 2,16,17 fiekil 1 de HAV enfeksiyonunun seyri görülmektedir. Atefl varsa, genellikle sar l n ilk bir kaç gününde normale döner. Hastal n bafllang c ndan 2-3 hafta sonra d flk rengi normalleflir ve bu hastal n rezolüsyonu için iyi bir iflarettir. Kafl nt, kolestaz n s k görülen bir belirtisidir. Tipik bir akut viral hepatit yafla göre de iflmek üzere, belirtilerin ortaya ç k fl ndan 1 ila 8 hafta kadar sonra klinik olarak iyileflir. Biyokimyasal düzelme 3-16 hafta, histolojik iyileflme ise 6-18 hafta sonra olur. Ortalama %7 civar nda gözlenen atipik seyir 3 flekilde tan mlanm flt r: Kolestatik, relapsing ve fulminan hepatit A. Ölüm oran dikkati çekecek bir ölçüde yafla ba l d r y llar nda Grönland adalar nda meydana gelen salg nda 4961 hastadan 17 si (%0.3) kaybedilmifl, 45 yafl üzerinde ölüm oran %2.1 olarak tespit edilmifltir. Ölen 17 vakan n 11 inin nedeni hepatik koma, 4 ünün serebral ve GIS kanamas, 2 sinin ise menenjit ve apandisit gibi komplikasyonlardan oldu u belirtilmifltir. 2,24-27 Tan Tan, anamnez, fizik muayene ve laboratuvar bulgular ile konulur. Anamnez ve fizik muayene bulgular, di er akut viral hepatitlerden farkl de ildir. Ancak salg n varsa tan kolaylafl r. fiekil 1 HAV enfeksiyonunun klinik ve laboratuvar bulgular n n seyri Kara H Akut Viral Hepatit A

5 Laboratuvar Bulgular Akut viral hepatitlerin laboratuvar de erlendirilmesi; genel laboratuvar bulgular, karaci er hasar ve virüse iliflkin göstergelerle yap l r. 1. Genel Laboratuvar Bulgular 11,24,28 Genel olarak tipik akut viral hepatitli hastada normal ya da hafifçe düflmüfl parçal lökosit say s ve nispeten lenfositoz vard r. Beyaz küre miktar /mm 3 ün üstünde ise hastal n daha ciddi bir formu olabilir. Nadiren agranülositoz, trombositopeni, pansitopeni, ya da aplastik anemi görülebilir. Herhangi bir kanama komplikasyonu olmaks z n minör p ht laflma bozukluklar ve fibrinojen düzeyinde azalma ortaya ç kabilir. P ht laflma faktörlerinde ileri derecede azalma fülminan hepatitin göstergesi olabilir. 2. Karaci er Hasar n n Neden Oldu u Bulgular Akut viral hepatitte serum bilirübinleri, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP) ve γ-glutamil transferaz (γ-gt) de erleri yükselir. Bu parametreler aras nda akut viral hepatitle en uyumlu olanlar AST ve ALT deki yükselmelerdir. Bu iki enzimin yüksek de erleri hepatosellüler hasar n kantitatif ve duyarl birer göstergesidir. Transaminazlardaki art fl genellikle prodromal dönemle bafllar ve klinik belirtilerin bafllamas ndan 3-10 gün sonra doruk düzeylere eriflir. Serum ALT genellikle IU/lt düzeyindedir. Ancak ikterik enfeksiyonlarda IÜ/lt yi aflabilir. Alkalen fosfataz (ALP) genellikle orta derecede yüksektir. Yüksek seviyeleri genellikle hepatitle iliflkili kolestaz gösterir. Genel olarak ALP ve γ-gt düzeyleri normalin 2 kat n aflmaz, ancak özellikle kolestaz n varl ve derecesini saptamakta yard mc olurlar. 11,24,28 Tedavi Akut viral hepatitlerde özgül bir tedavi yoktur. Hastal k belirtileri bafllad ktan sonra enfeksiyonun seyrini de ifltirecek ilaç mevcut de ildir. Hastalar n büyük bölümü evinde istirahat ettirilip, belirli aral klarla ça r larak izlenir, hastaneye yat r lmalar gerekmez. Fülminan hepatit, koagülopati, ensefalopati, kar n a r s ya da kusma ile birlikte inatç bulant, bilirubin ya da transaminaz yüksek olanlar hastaneye yat r l rlar. Viral hepatitlerin akut döneminde duruma göre yatak istirahati önerilebilir. 4 Hastalar aç kalmayacak flekilde beslenmelidirler. Özel bir diyeti yoktur. Protrombin zaman (PTZ) AVH li hastalarda kolestaz ve fülminan seyir esnas nda olmak üzere iki nedenden dolay yükselir. Üç gün üst üste 10 mg K vitamini kas içine verilir. Kolestaza ba l ise PTZ k sal r. Fülminan hepatit olgular hastanede izlenmeli, tedavi hastan n durumuna göre planlanmal d r. 4,25,28 Korunma Genel Önlemler HAV esas olarak fekal-oral yolla bulafl r, virüsün yiyecek, su ve çevreyi kontamine etmesinin önlenmesi en önemli kontrol yöntemidir. Hijyenik yaflam, el y kama ve g da elleyicilerinin kontrolü hepatit A n n insandan insana aile içi, hastane içi ve toplum yay l m n önlemede önemlidir. 29 mmünizasyon Pasif ve aktif olmak üzere iki flekildedir. Pasif mmünizasyon mmün serum globulin (ISG), daha önceden hepatit A ya karfl immünite gelifltirmifl insanlardan elde edilir. ISG nin plazma yar ömrü gündür. Virüsle temastan 2 hafta önce ve 2 hafta sonra erken inkübasyon döneminde uyguland nda hepatit A enfeksiyonunun klinik tablosunun ortaya ç k fl n önler ya da hafif bir klinikle seyretmesini sa lar. ISG nin uygulanmas ndan sonra spesifik anti-hav nötralizan antikorlar; nötralization assay, radioimmunofocus inhibition veya radioimmunassay gibi yöntemlerle saptanabilir. Hepatit A bulafl m n n engellenmesi için ISG uygulanmas önerilenler: 1. Geliflmekte olan bölgelere 3 aydan daha k sa süre için seyahat edenler, 2. Hepatit A l kiflilerle ayn evi paylaflan ve seksüel iliflki kuranlar, 3. Krefl ve yuvalarda; personel, bak c, çocuk alt de ifltirenler, Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 11 Say

6 4. Okullarda salg n s ras nda, özellikle tuvalet temizleyenler dahil seronegatif kifliler, 5. Hastanelerde salg nlarda d flk ve enfekte hastalarla temasta olan kifliler, 6. Hepatit A l hastan n haz rlad yiyece i yiyenler ISG temas izleyen iki hafta içinde uygulan r. Hindistan da bir salg nda ISG uygulamas n n salg n azalt c ya da önleyici bir etkisinin olmad saptanm fl, gelecekteki salg nlarda da uygulanmas n n tavsiye edilmedi i belirtilmifltir. ISG in ola an dozu ml/kg intramüsküler tek dozdur, doza ba l olmak üzere % oranlar nda 2-6 ay koruyucudur. 2,30-32 Aktif mmünizasyon Enfeksiyöz virüs ya da bileflenlerinin insana verilerek aktif immün cevab n uyar lmas ile antikor üretimi oluflturulmaya çal fl l r. Günümüze kadar inaktif, atenüe ve kombine olmak üzere 7 tip afl gelifltirilmifltir. Hepatit A afl s n n afla daki risk gruplar na yap lmas önerilmektedir. 1. Geliflmekte olan bölgelere seyahat edenler: 3 aydan daha uzun ve süre için, s k s k seyahat edenler, Askeri ve diplomatik personel, 2. Ciddi seyredebilece inden dolay kronik karaci er hastal olanlar, 3. S k s k faktör VIII alan hemofili hastalar (afl SC yap lmal, afl lamadan önce kontrol yap labilir), 4. Uyuflturucu kullananlar, 5. Laboratuvarda direkt virusla temas olan personel, 6. Salg nlar s ras nda zihinsel özürlü kifliler, 7. Çocuk bak m merkezlerinde çal flan personel, 8. Homoseksüeller, 9. Hijyen uyumu zay f temizlik iflçileri ve g da elleyicileri. Antiepileptik valproat alan ve hepatit A geçiren 5 çocukta akut karaci er yetersizli i geliflmifl ve bir çocuk kaybedilmifltir. Bu nedenle valproat alan ve hepatit A ile karfl laflma riski bulunan seronegatif kifliler afl lanmal - d r. 2,31-33 naktif Afl lar naktif hepatit A afl s antikor üretiminin d fl nda, HAV spesifik T hücre proliferasyonunu ve gamma interferon üretimini de sa lar. Günümüze kadar lisans alm fl ve almak üzere bulunan 5 inaktif hepatit A afl s mevcuttur. Formalinle inaktive afl lar, viral kapsid antijenleri ve viral partiküller içerir. mmünojenik potansiyel kapsid antijenlerine ba l d r. Bunlardan ilk lisans alan afl Smith Kline Beecham Biologicals firmas taraf ndan ç kart lm flt r. Afl : Havrix 720 ELISA ünite/doz, 1440 ELISA ünite/doz fleklinde 1 ml lik preparatlar mevcuttur. Afl dozu olarak 1-15 yafl aras çocuklarda 720 ELISA ünitesi (EU), eriflkinlerde ise 1440 EU önerilmektedir. lk doz ve 2. doz aras nda 6 ay süre olmas önerilmektedir. Bir di er inaktif afl Pasteur Merieux firmas taraf ndan ç kart lm flt r: Avaxim 160 ELISA ünite/doz fleklinde 0.5 ml lik preparatlar mevcuttur. Afl 6 ay arayla iki doz fleklinde önerilmektedir. 2,31,34,35 Ülkemizde iki inaktif hepatit A afl s bulunmaktad r. lki; SmithKlineBeecham Biologicals n Havrix idir. kincisi; Pasteur Merieux nün Avaxim idir. Afl lar 6 ay aral kl iki dozda yap l r. naktif hepatit A afl lar 2-8 C de tutulmal, dondurulmamal, fl ktan korunmal, dilüe edilmemeli, di er afl larla ayn fl r ngada kar flt r larak verilmemelidir. Afl etkisi azalaca ndan dolay gluteal bölgeye verilmemeli, deltoid kasa yap lmal d r. Hemofili hastalar d fl nda sübkütan uygulama önerilmemektedir. 2,31,34,35 Kombine Afl Son y llarda SmithKlineBeecham Biologicals n hepatit A ve B afl lar n içeren kombine afl Twinrix ç km flt r. Yafllar aras ndaki sa l kl gönüllülerde yap lan çal flmada 0, 1, 6 aylarda yap lan afl n n 36. aydaki serokonversiyonlar HAV için %100 iken, HBV için %97 olarak tespit edilmifltir. Ayr ca 1-15 yafllarda çocuklardaki denemelerde de güvenli ve immünojenitesi yüksek bulunmufltur. 2,36, Kara H Akut Viral Hepatit A

7 Kaynaklar 1. T.C. Sa l k Bakanl -Bulafl c Hastal klar n hbar ve Bildirim Sistemi. Standart Tan, Sürveyans Ve Laboratuvar Rehberi tarihinde eriflilmifltir. 2. Akbulut A. HAV Enfeksiyonu. Viral Hepatit Kitab de. Ed. Bal k, Tekeli E. Ankara, VHSD, Gosert R, Dollenmaier G, Weitz M. Identification of active-site residues in protease 3C of hepatitis A virus by site-directed mutagenesis. Journal of Virology 1997; 71: Battegay MB, Gust ID, Feinstone SM. Hepatitis A virus. Principles and Practice of Infectious Diseases de. Ed. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. 4. bask. New York, Churchill Livingstone, 1995; Bidawid S, Farber JM, Sattar SA, Hayward S. Heat inactivation of hepatitis A virus in dairy foods. J Food Prot 2000; 63: Szmuness W, Dienstag JL, Purcell RH ve ark. The prevalance of antibody to hepatitis A antigen in various parts of the world: A plot study Am J Epidemiol 1977; 106: Badur S. Ülkemizde viral hepatitlerin durumu (Viral Hepatitle Savafl m Derne i Raporu). Viral Hepatit 94 de. stanbul, Ed. K l çturgay K. Nobel T p Kitabevleri; 1994; S dal M, O uz F, Okan F, Elçio lu N, Oraltay P. Akut viral hepatitli olgular n analizi. Klimik Derg 1990; 3: K l ç H, fiahin, Y ld r m MS, Koç AN, Ar nç H. HAV seroprevalans n n yafl ve mevsimsel analizi. Viral Hepatit Derg 1996; 2: Ergönül MÖ, Solak S, Tekeli E. Akut viral hepatitli hastalar n etyolojik da- l m. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi May s 1996 Antalya. Program ve Özet Kitab ; Özgenç O, Bilgin E, Köse fi, Sivrel A. Akut viral hepatitlerin serolojik göstergelerle tan s. Enfeksiyon dergisi (Turkish Journal of Infection) 1992; 6: Turgut H, Turhano lu M, Ayd n K ve ark. Akut viral hepatit olgular n n etyolojik ve epidemiyolojik özellikleri. Enfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 1992; 6: Dündar H, Yaman A, Çetiner S, K l ç NB, Apan TZ. Kan donörlerinde ve random seçilmifl hasta örneklerinde muhtelif hepatit markerlerinin s kl. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1994; 24: Ceyhan M. Hepatit A Afl s. Katk Pediatri Dergisi 1998; 19: Stewart DR, Morris TS, Purcell RH, Emerson SU. Detection of antibodies to the nonstructural 3C proteinase of hepatitis A. The Journal of Infectious Diseases 1997; 176: Babacan F, Över U. A hepatiti. Ed. K K l çturgay K. Viral Hepatit 94 de. stanbul, Nobel T p Kitabevleri, 1994; Poovorawan Y, Tieamboonlers A, Chumdermpadetsuk S, Glück R, Cryz SJ Jr. Control of hepatitis A outbreak by active immunization of high-risk susceptible subjects. The Journal of Infectious Diseases 1994; 169: Stapleton JT, Lemon SM. Hepatitis A and E. Infectious Diseases de. Ed. Hoeprich PD, Jordan MC, Ronald AR. 5. bask. Philadelphia, JB Lippincott Company 1994; Akbulut A, K l ç SS, Felek S, Akbulut H. The prevalence of hepatitis A in the Elaz Region. Turk J Med Sci 1996; 26: Michielsen PP, Van Damme P. Viral hepatitis and pregnancy. Acta Gastroenterol Belg 1999; 62: McDuffie RS Jr, Bader T. Fetal meconium peritonitis after maternal hepatitis A. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: Asher LV, Binn LN, Mensing TL, Marchwicki RH, Vassell RA, Young GD. Pathogenesis of hepatitis A in orally inoculated owl monkeys (Autos trivirgatus). J Med Virol 1995; 47: Sundkvist T, Hamilton GR, Hourihan BM, Hart IJ. Outbreak of hepatitis A spread by contaminated drinking glasses in a public house. Commun Dis Public Health 2000; 3: Akbulut A, K l ço lu A, Felek S, Kalkan A, K l ç SS. Akut viral hepatit A olgular n n de erlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 1998: Felek S. Karaci er ve safra yollar enfeksiyonlar. Sistemik Enfeksiyon Hastal klar Kitab nda. Ed. Felek S. 1. Bask. stanbul, Nobel T p Kitabevi. 1997; Ciocca M. Clinical course and consequences of hepatitis A infection. Vaccine 2000; 18: Skinhoj P, Mikkelsen F, Hollinger FB. Hepatitits A in Greenland: importance of specific antibody testing in epidemiologic surveillance. Am J Epidemiol 1977; 105: Hollinger FB, Ticehurst J. Hepatitits A virus. Fields Virology de. Ed. Fields BN, Knipe DM. 2. bask. Newyork Raven Press 1990; Bidawid S, Farber JM, Sattar SA. Contamination of foods by food handlers: experiments on hepatitis A virus transfer to food and its interruption. Appl Environ Microbiol 2000;66: Green MS, Cohen D, Lerman Y ve ark. Depression of the immune response to an inactivated hepatitis A vaccine administered concomitantly with immüne globulin. The Journal Infectious Diseases 1993; 168: Salisbury DM, Begg NT. Immunisation against infectious disease. Bicentenary edition (II. Edition) HMSO prited UK, 1996: Aszkenasy OM. A community outbreak of hepatitis A in a religious community in Indiana: failure of immune serum globulin to prevent the spread of infection. Epidemiol Infect 2000; 124: Fayad M, Choueiri R, Mikati M. Fatality from hepatitis A in a child taking valproate. J Child Neurol 2000; 15: Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 11 Say

8 34. Cederna JB, Klinzman D, Stableton JT. Hepatitis A virus-specific humoral and cellular immune responses following immunization with a formalininaktivated hepatitis A vaccine. Vaccine 1999; 18: Horng YC, Chang MH, Lee CY, Safary A, Andre FE, Chen DS. Safety and immunogenicity of hepatitis A vaccine in healthy children. Pediatr Infect Dis J 1993; 12: Tholen S. The first combined vaccine against hepatitis A and B: An overview. First World congress on vaccine and immunization. Istanbul, Turkey. April 26-30, Prevention of hepatitis A through active or passive immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999; 1: Gelifl tarihi: Kabul tarihi: letiflim adresi: Doç. Dr. smail Hamdi Kara Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dalı Diyarbak r Kara H Akut Viral Hepatit A

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım

Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Derleme / Review 81 Doi: 10.4274/Vhd.35744 Hepatit A Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım The Current Approach of Hepatitis A Infections Özlem YOLDAŞ, Aslı BULUT, Mustafa ALTINDİŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I

SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I SELÇUK ÜN VERS TES MERAM TIP FAKÜLTES ÇOCUK SA LI I VE HASTALIKLARI POL KL N NE BAfiVURAN ÇOCUK HASTALARDA HEPAT T B SIKLI I Vesile Meltem ENERG N 1, fiefika ELMAS 2, Ahmet SERT 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler

Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Review / Derleme 117 Kenelerin Biyolojik Özellikleri, Kene le Bulaflan Hastal klar ve Türkiye deki Epidemiyolojik Veriler Biological Features of Ticks, Tick Borne Diseases and Epidemiological Data in Turkey

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 101-106 STE CME Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2 Özet Sa lam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sa l ve hastal klar hizmetlerinin

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 105-110 Sürekli T p E itimi PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR Hüsnü Gökaslan 1, Elif Esra Uyar 2 Özet Serviks kanseri kad nlarda

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

K r m-kongo Hemorajik Ateşi

K r m-kongo Hemorajik Ateşi Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 145-156 K r m-kongo Hemorajik Ateşi Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ERZURUM

Detaylı

Eriflkinlerde tremorun en s k ikinci nedeni olan. Tremor II: Ay r c tan da Parkinson. Derleme

Eriflkinlerde tremorun en s k ikinci nedeni olan. Tremor II: Ay r c tan da Parkinson. Derleme Review doi:10.2399/tahd.10.026 www.turkailehekderg.org Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 26-31 Tremor II: Ay r c tan da Parkinson Tremor II: Parkinson disease in the differential diagnosis of tremor Sabah

Detaylı

Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri

Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 2001, s:95-101 95 Antibiyotik Kullan m n n Temel lkeleri Mehmet Bak r Girifl Antibiyotikler modern t bb n önemli tedavi araçlar ndan birini olufltururken, sürekli yeni ilaçlar

Detaylı

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER*

KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* KUfi GR B Ahmet Faik ÖNER* Kufl gribi; Avian influenza (H5N1), isimleri ile bilinen, evcil kanatl larda ölümcül salg nlar yapabilen ve bu salg nlar s ras nda hayvanla temas olan insanlara bulaflabilen

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı