rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na"

Transkript

1 UIIION OF DEFENCE INDUSTRY AI{D ALLIED WORKERS GENEL MERIITZI bgc*m:n ffi KIdrydiloRA.Td:{0.3, 2f {75097(pbr}.Fda:(0.312f 117t36{.wei:muhailr.is.orgt $UBELER ADANA Sayr : A Konu : Sa[hk Hizmet Sdzlegmesi Hk. 27 Ocak20l4 AFYONKARAHiSAR ANMRA ANKARA 1 NOLU rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na BALIKESIR BOR 90RLU DiYARBAKIR EGE BOLGESi ruzg EMINCAN ERZURUM ESKI$EHIR GELIBOLU ISKENDERUN Uyelerimizin saghk hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacryla, 6zel AGM Trp Merkezi, 6zel QAG Hastanesi, Ankara vpnivioi sagtrk A.g. ile Sendikamv arasrnda bir sdzlegme yaprlmrgtrr. Sdz konusu sa[hk hizmetinden, Sendikamrz iiyelerinin yanl slra, bakmakla yi.ikiimlti olduklarr birinci derece yakrnlarr (egi, gocuklan, annesi, babast, eginin annesi, eqinin babasr) ayrrca, ikinci derece yakrnlarr (kardeqleri, torunlarr, btiyi.ik annesi, biiyi.ik babasr, eqinin kardeqleri, eginin btyuk annesi, e g inin biiyiik bab as r) y ar arlanabi leceklerdir. Muayene ve tedavilerin yaprlmasl ve uygulanacak tedavi iicretlerinden yararlanma koqullarrna iligkin bilgileri igerir sdzlegmelerin fotokopileri ile Check -up Fiyat Listesi ekte gdnderilmiqtir. Ayrtca, iiyelerimizin aynntrlara daha kolay ulaqabilmeleri igin S6zlegmeler web sitemizde yaymlanmrqtrr. Uye lerimi zin y ar arlanab i lme leri i gin duyurulmasrnr ri c a e deriz. ISTANBUL ist.anadolu YAMSI MYSERI KOCAELI AK irspyli Gnl.Bqk.Yrd. KONYA EKI: S<izlegme Metinleri ve Check-Up Fiyat Listesi. SAKARYA

2 ?iirk IIa,rb-I i UMON OF DEFENCE INDUSTRT AI{D ALIJED WORKERS cenel upnnnzi hh*t*p:a ssf;dtff0m.td:(031qflt$97sh.fds:(0.3l2lf17136f.wb:rw.lrar!*.m9b 9UBELER ADANA Sayr : A Konu : SaShk Hizmet Sozleqmesi Hk. 27 Ocak20l4 AFYONKARAHISAR ANKARA ANKARA 1 NOLU BALIKESIR BOR 90RLU DIYARBAKIR EGE BOLGESi ruztg erzlrucnru ERZURUM ESKI$EHIR GELIBOLU ISKENDERUN rum uann-ig senoirasl Ankara I Nolu $ube Baqkanlt[t'na Uyelerimizin sashk hizmetlerinden yararlanabilmeleri amactyla, 6zel AGM Trp Merkezi, 6zel QAG Hastanesi, Ankara VpNiViOi Sagtrt A.$. ile Sendikam:z arasrnda bir sdzleqme yaprlmrgttr. Sdz konusu sa$hk hizmetinden, Sendikamrz tiyelerinin yanl sra, bakmakla yiiki.imlii olduklarr birinci derece yakrnlan (eqi, gocuklart, annesi, babasr, eginin annesi, eqinin babasr) ayrrca, ikinci derece yakrnlan (kardeqleri, torunlan, biiytik annesi, biiyuk babast, eqinin kardeqleri, eqinin btiyilk annesi, eqinin btiyiik babasr) yararlanabileceklerdir. Muayene ve tedavilerin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi ticretlerinden yararlanma kogullanna iligkin bilgileri igerir sdzleqmelerin fotokopileri ile Check -up Fiyat Listesi ekte gdnderilmiqtir. Aynca, iiyelerimizin ayrrntrlara daha kolay ulagabilmeleri igin Srizleqmeler web sitemizde yayrnlanmrqtrr. Uye lerimi zin y ar arlanabilmeleri i gin duyurulmas tnt rica ederiz. ISTANBUL ist.anadolu YAMSI KAYSERI Yi.iKSdTiP,BEYLi Gnl.Bqk.Yrd. KOCAELI KONYA EKi: Sdzlegme Metinleri ve C Fiyat SAKARYA

3 soztesme I.TARAFtAR a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel Veni Vidi Mamak Hastanesi Veni Vidi CaE SaEhk Hizmetleri SanayiTicaret A.$ Natoyolu Caddesi No:55 Mamak/Ankara 2. SOZLESME KONUSU: Tiirk Harb-ig Sendikasr tiyeleri, gahganlarr ve bakmakla yi.ikiimlti olduklart birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri baft olanlartn, hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi i.lcretlerini kapsar. i9 bu sozlegme kapsamrnda sozlegmede htiktimlerinden yararlanacaklartn Tiirk Harb-ig Sendikasr tiyesi, galganr veya yakrnr olduklarrnr g6sterir belgeleri hastane yetkililerine gostermeleri gerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zelVeni Vidi Hastanesi; igbu sozlegme ka psamtndaki safhk hizmetlerinden yara rlanacak ola nlarda n; 3.1 SGK katrhm payr olan 12 TL harig, Kardiyoloji ve Damar Cerrahisi branslarrnda muayene fark [jcreti alnmayacak, diper ttim branglarda ayaktan paket fark iicretlerinde n % 50 indirim yaprlacakttr. 3.2 ileri tetkiklerde %20 indirim yaprlacaktrr. 3.3 Koroner Anjiyografi uygulamalarr, Kalp Damar Cerrahisi operasyonlarrnda fark ticreti alrnmayacaktrr. (iste[e bafh Ozel Oda i]cretleri harigtir.) 3.4 Dolum harig difer branglarda yaprlacak operasyonlarda sizlere ozel olarak allnmast gereken fiyat farklar ndan yo2o indirim uygulanacaktrr. 2 Kigilik odalardan fark i.icreti altnmayacaktrr. istefie bapl 6zel Vtp odalardan ahnan farklardan da indirim uygulanacakttr. 3.5 Vf p oda talep edilmesidurumunda, hastanenin carifiyatlarrndan%4o indirim yaptlacakttr. 3.6 $zel malzemeler ile ozel harcamalar (telefon, kafeterya vs.) hastalardan tahsil edilecektir' 3.7 Sozlegmenin uygulanmasrnda veya s6zlegme kapsamt drsrnda gtkan sorunlar karsrlrklr olarak gd ri.igti le rek gozli m lenecektir. 3.g Sa[hk Uygulama Teblifi fiyatlarrnda de$i5iklik oldufiu takdirde, gerekli giincellemeler yaprlacak ve gi.incel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. Sozlegme taraflartn kabul0 ile giincellenen resmi fiyatlar iizerinden bu sozlegmede belirtilen indirim oranlart uygulanarak devam ettirecektir. Iff

4 3.9 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadrfr hizmetlerden, hastane cari fiyatlartndan %50 indirim ya prlacaktrr SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrfir ve hastaya kullanrlmast zorunlu trbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr lizerinden tahsil edilecektir ilave 0cret ahnmayacak sailrk hizmetleri: - Acil haller nedeniyle sunulan sa$hk hizmetleri - Yofun bakrm hizmetleri - Yeni dof,an yolun baktm hizmetleri - Kardiyovaskliler cerrahi iglemler. HizMET ALAN: TURK HARB-ig seruoixnst HASTANE ile yaprlan salhk hizmetleri protokoliiniin detaylarrnrturk HARB- S SENDiKASI mensuplarrna sahip oldu$u iletigim imkdnlarr ile duyurmakla ytiktimli.idi.lr. TURK HARB-i$ SENDiKASI, basrm bedeli hizmet veren hastaneye ait olmak i.izere hastanenin hizmetlerini tantttct brogur, afig, fiyat listesi, el ilanrvb. materyallerinin blinyesinde herhangi bir bedel talep etmeksizin daftttlmastna izin verecektir. TURK HARB- S SENDiKASI ve HASTANE web sitelerinde anlagmalr kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar. 4.6DEMELER: Odemeler; TURK HARB- 5 Se ruoifasl iiyeleri, gahganlarrve bu kigilerin bakmakla yiiki.imlti olduklarr birinci derece yakrnlarr aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bapr olanlar tarafrndan nakit veya kredi kartr ile yaprlacaktrr. s.sozle$melviru sunrsi: Sozlegmenin stiresi imza tarihinden itibaren 1 (bir)yrldrr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbeg) giin onceden bildirmek kaydr ile tek tarafh fesih edebilir. ig bu sozlegme 5 (beg)maddeden ibaret olup,.../.../2014tarihinde Ankara'da ikin0sha olaraktanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte ytiri.irl0!e girmigtir. Randevu icin: Beyhan Hanrm ile irtibat kurabilirsiniz. sa6tlk

5 soztegme l.taraflar a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel AGM Trp Merkezi AGM Trbbi Giir.Mrkz.Med.Sa!.H iz.efiitim ing.grda Turz. Biligim Dan. Ve Tic.Ltd.$ti. Atag $ubesi: Megrutiyet Caddesi No:40 Krztlay/ANKARA 2.SOZLESME KONUSU: Ttirk Harb-ig Sendikasr gahganlarr ve bu kigilerin bakmakla yiikiimlii olduklarr birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bapt olanlartn hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi iicretlerini kapsar. ig bu sozlegme kapsamrnda sozlegmede hi.ikilmlerinden yararlanacaklartn TiJrk Harb-i5 Sendikasr iiyesi, i.iye yakrnr, galrganr olduklarrnr gosterir belgeleri trp merkezi yetkililerine gostermelerigerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zel AGM Trp Merkezi; igbu sozlegme kapsamrndaki sallrk hizmetlerinden yararlanacak ola nla rda n; 3.1 SGK katrlrm payr olan 12 TL harig, Kardiyoloji ve Damar Cerrahisi branglarrnda muayene fark iicreti alrnmayacak, di$er tlim branglarda ayaktan paket fark licretlerinden%5o indirim yaptlacakttr. 3.2 Saflrk Uygulama Tebli[i fiyatlarrnda defiigiklik oldufu takdirde, gerekli gtincellemeler yaprlacak ve giincel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. S6zlegme taraflartn kabulil ile g[incellenen resmi fiyatlar Uzerinden bu sdzlegmede belirtilen indirim oranlart uygulanarak devam ettirecektir. 3.3 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadr$r hizmetlerden, hastane carifiyatlartndan %50 indirim yaprlacaktrr. 3.4 SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrfir ve hastaya kullanrlmast zorunlu trbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr iizerinden tahsil edilecektir. 3.5 Sozlegmenin uygulanmasrnda veya sozlegme kapsamr drgrnda grkan sorunlar kargrlrklrolarak gorii giilere k goztim lenecekti r. 4.6DEMELER: Tiirk Harb-ig Sendikasr liyeleri, gaheanlarr ile bakmakla yi.iktimlu olduklarr birinciderece yakrnlarr ayrrca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bafr olanlar taraftndan nakit veya kredi kartt ile ya pr laca ktr r. s.s6zle$metrtiru sunrsi S6zlegmenin stiresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yrldrr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbeg) gtin onceden bildirmek kaydr ile tek tarafh fesih edebilir. ig bu sozle5me 5 (bes) maddeden ibaret olup,.../.,/2014 tarihinde Ankara'da iki niisha olarak tanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte yiiri.irli.i$e girmigtir. AAM Ir{0. OIDA k Mcrlar: h: : Ei Alrg AGT TIF ilebt. niz. eglriwt BltltiM \il. ve TiG. ttd. $Ti. Cad, 30/A Ktztl6Y ANKARA Stctt No:40 Krzllay/ANKARA 24t672 )112) Y,9, 9O r 4E

6 sozregme l.taraflar a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel Qa! Hastanesi Veni Vidi $ai Saflrk Hizmetleri SanayiTicaret A.$ Megrutiyet Caddesi No:33 Krzr lay/ankara 2. SOZLESME KONUSU: TUrk Harb-ig Sendikasr Uyeleri, gahganlarr ve bakmakla yuk0mlu olduklarr birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri baft olanlartn, hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi iicretlerini kapsar. ig bu sbzleqme kapsamrnda sdzlegmede hukumlerinden yararlanacaklarrn Ti.irk Harb-ig Sendikasr iiyesi, gahganr veya yakrnr olduklannr gosterir belgeleri hastane yetkililerine gcistermeleri gerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zel Qaf Hastanesil igbu sozlegme kapsamrndaki saflrk hizmetlerinden yararlanacak olanlardan; 3.1 SGK katrlrm payr olan 12 TL harig, Kardiyolojive Damar Cerrahisi branglarrnda muayene fark l]cretiahnmayacak, dilertiim branglarda ayaktan paket fark licretlerinden%5o indirim yaptlacakttr. 3.2 ileri tetkiklerde %20 indirim yaprlacaktrr. 3.3 Koroner Anjiyografi uygulamalarr, Kalp Damar Cerrahisi operasyonlarrnda fark licreti ahnmayacaktrr. (istefie baflr Ozel Oda iicretleri harigtir.) 3.4 Dolum harig di[er branglarda yaprlacak operasyonlarda sizlere 6zel olarak ahnmasr gereken fiyat farklarndano/o2} indirim uygulanacaktrr. 2 Kigilik odalardan fark iicretiahnmayacaktrr. istefe baflr Ozel VIP odalardan alrnan farklardan da indirim uygulanacaktrr. 3.5 VIP oda talep edilmesi durumunda, hastanenin cari fiyatlarrndan %40 indirim yaprlacaktrr. 3.6 Ozel malzemeler ile ozel harcamalar (telefon, kafeterya vs.) hastalardan tahsil edilecektir. 3.7 Sdzle5menin uygulanmasrnda veya sdzlegme kapsamr drgrnda grkan sorunlar kar5rhklr olarak gorii5iilerek gozti m le necektir. 3.8 Sa$hk Uygulama Teblifii fiyatlarrnda deiigiklik oldupu takdirde, gerekli g[incellemeler yaprlacak ve giincel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. Sozlegme taraflarrn kabuli.i ile goncellenen resmi fiyatlar Uzerinden bu sozlegmede belirtilen indirim oranlarr uygulanarak devam ettirecektir.

7 3.9 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadrlr hizmetlerden, hastane cari fiyatlanndan %50 indirim yaprlacaktrr SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrlr ve hastaya kullanrlmast zorunlu ttbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr lizerinden tahsil edilecektir ilave [icret ahnmayacak saflrk hizmetleri: - Acil haller nedeniyle sunulan saphk hizmetleri - Yo[un bakrm hizmetleri - Yeni dopan yofun bakrm hizmetleri - Kardiyovaskiiler cerrahi iglemler. HizMET ALAN: TURK HARB- 9 seruoiresl HASTANE ile yaprlan saflrk hizmetleri protokoliintin detaylarrnrturk HARB- S SENDiKASI mensuplarrna sahip oldufu ileti5im imk6nlarr ile duyurmakla yiikiimlildur. TURK HARB-i$ SENDiKASI, basrm bedeli hizmet veren hastaneye ait olmak iizere hastanenin hizmetlerini tanrtrct bro90r, afig, fiyat listesi, el ilanr vb. materyallerinin btinyesinde herhangi bir bedel talep etmeksizin da[rtrlmastna izin verecektir. TURK HARB-IS SENDiKASI ve HASTANE web sitelerinde anlagmalt kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar. 4.ODEMELER Odemeler; TURK HARB- 5 Se ruoifnsl 0yeleri, gahganlan ve bu kigilerin bakmakla yiikiimli.i olduklan birinci derece yakrnlarr aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri balr olanlar taraftndan nakit veya kredi kartr ile yaprlacakttr. s.sozresmerrriru sunesi: 56zlegmenin si.lresi imza tarihinden itibaren 1 (bir)ytldtr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbes) glin onceden bildirmek kaydr ile tek taraflt fesih edebilir. ig bu sozfegme 5 (bes)maddeden ibaret olup,.../ tarihinde Ankara'da ikinusha olaraktanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte yi.ir0rli.i[e girmigtir. Randevu icin: Nurcan Hanrm ile irtibat kurabilirsiniz. veilividi Mesrutiyet

8 iiznrq^lc nasunnsi check-up riv'lr lisrnsi TAM KApSAMLT CHECK-Up ( TL): Muayene, cea(karsinoembriyonik Antijen)' Tam Kan(Hemogram), AS-(Tiirbidimetrik), crp, M-Kantitatif, Serbest T3, Serbest T4, TSH, Vitamin 812, Anti HIV (l+2) ELiSA, HBs Ag, Demir(serum), Demir Ba[lama Kapasitesi (UIBC)' Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Kreatinin, Ure' Gamma Glutamil Transferaz(GGT), Tam idrar Tetkiki, Total Protein, Kalsiyum, Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek ydn), Tiroid US, Meme US(bilateral), Abdomen US(tiim)' 40 yas UsrU KADrN check-rjp (4s0.00 TL): Kadrn Dopum Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), Anti HCV, CA l5-3, CA l5-9, CA l25,cea(karsinoembriyonik Antijen), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitad a GizliKan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Amino Transferaz(ALTXSGPT)' AST(Aspartat Aminotran sferaz),ldl Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, fr.uiinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Anti HIV( 1 +2) ELISA, Servikal/Vaj inal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear), Dijital Mammografi(Sap), Dijital Mammografi(Sol), Meme US(bilateral), Kemik Dansitometresi(Tiim Viicut), Abdomen US(iist),Akciper Grafisi P.A.(tek ydn)' 40 yas ALTI KADIN CHECK-Up ( TL): Kadrn Dopum Muayenesi, Tam Kan(Hemogram)' Anti HCV, CA l5-3, CA l5-9, CA l25,cea(karsinoembriyonik Antijen), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitad agizlikan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Amino Transferaz(AlT), AST(Aspartat Aminotrans feraz),ldl Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol' Kreatinin, Ure, Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Anti HIV(l+2) ELiSA, ServikalA/ajinal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear), Dij ital Mammografi(Sa[), Dijital Mammografi(Sol), Meme US(bilateral), Kemik Dansitometresi(Tiim Vilcut), Abdomen US(i.ist),Akci[er Grafisi P'A.(tek ydn),idrar Mikroskobisi, Kadrn 40 Yaq Altr Sa$hk Taramast. 40 YAS USTU ERKEK CHECK-UP ( TL): Tam Kan(Hemogram), Anti HCV, Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kole;;erol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Anti HIV(1+2) ELiSA' idrar Mikroskobisi, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi P.A.(tek ydn), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), ca 19-9, Total PSA, AntiHCV, Dahiliye Muayenesi, urik Asit. ERKEK pakbt ( TL): Tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH' Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT)(ScPT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure' Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Urik Asit, Periferik Yayma(Formtl Lokosit)(manuel), AlP(Alkalen Fosfataz), Bilirubin Total, Bilirubin-Direkt, Bilirubin-indirekt, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi p.a.(tek y6n), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), CA l9-9, Total PSA, Psa Sensitif, Check-Up Dah i l iye Muayenesi, Check-Up Uroloj i Muayenesi. KADIN paket (300,00 TL): Tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT)(ScPT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Urik Asit, Periferik Yayma(Formi.il Lokosit)(manuel), AlP(Alkalen Fosfataz), Bilirubin Total, Bilirubin-Direkt, Bilirubin-indirekt, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi(iki yon), CA l25,ca l5-3, Check-Up Dahiliye Muayenesi, Check-Up Kadrn Do[um Muayenesi' Meme US(bilateral), Servikal,/Vajinal Sitoloji (Konvansiyonel Pap Smear), Eklem Grafisi(iki ydn) Tek Eklem.

9 Oznr. n,q.ya.n chncx-up (tez.oo tl): tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram)' TSH, HB, Ag, T"- Id*r T"tkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol. HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Abdomen US(tiim), Akci[er Grafisi P.A.(tek ytin), CA l25,ca 19-9, Dahiliye Muayenesi' Meme US(bilateral), cea(karsinoembriyonik Antijen), AntiHBs(HBsAb), ASO(tiirbidimetrik), crp, RF- Kantitatif, Kalsiyum. Oznl nayln cgncr-up z (too.oo u,): ram Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), Tam idrar retkiti, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$)' Sedimentasyon, Abdomen US(tiim)' Akciper Grafisi P.A.(tek ydn), CA l25,ca l9-9, Dahiliye Muayenesi, CBA(Karsinoembriyonik Antijen). OZnl UnXtrX CUECX-Up (1OO.OO tl,t: ekci[er grafisi P.A.(tek ydn), Abdomen US(tiim), Total psa. f"* fa*t fetkiki, Tam Kan(Hemogram), Kreatinin, Sedimentasyon, LDL Kolesterol' HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Glukoz(AK$), Ure, Alanin Aminotransferaz(AlT)' AST(Aspartat Amino Transferaz), Ekg(Elektrokardiyogram), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), CAlg-9, Dahiliye Muayenesi. COCUK CHECK-tip ( TL): Tam Kan(Hemogram), Tam idrar Tetkiki, HBs Ag, Anti HIV(l+2) IFA, Glukoz(AK$), Ure, Kreatinin, ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Gaita Kiiltiiri.i, Akci[er grafisi P.A.(tek yon), Abdomen US(tiim), Qocuk Muayenesi' KARDiYOLOJi CHECK-UP ( TL): Ekg(Elektrokardiyogram), Ekokardiyografi, Tam Kan(Hemogram), Serbest T3, Serbest T4, TSH, Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol' LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Kreatinin, Ure, Gamma Glutamil Transferaz(GGT), Tam idrar Tetkiki, Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek ydn)' CK-MB(Kreatin Kinaz),Kalp Teleradyogramlar(tek ydn)' Homosistein, Efor Testi(Kardiyovaskiiler Stress Test), Kardiyoloji Muayenesi. KARDiyoLoJi check-up 2 ( TL): Ekg(Elektrokardiyogram), Ekokardiyografi, Tam Kan(Hernogram), Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz)' Kreatinin, Ure' Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek y6n), Kalp Teleradyogramlar(tek ydn)' Kardiyoloji Muayenesi. gkg(elektrokardiyogram), Akciper grafisi P.A.(tek yon), Tam Kan(Hemogram), Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Trigliserid, Tam idrar Tetkiki, Ozrr. vrini sagr,ik crrncr-up (r+o.oo rr.l: Abdomen Us(ti.im), Total Kolesterol, Dahiliye Muayenesi' OZnl OnfZitn CUECX-Up (SO.OO fl): Dahiliye Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, VLDL Kolesterol, Trigliserid, Ure, Kreatinin, Glukoz(AK$), TSH' ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Total Kolesterol, Ekg(Elektrokard iyogram)' LIFE ON CHECK-UP (50.00 TL): Tam Kan(Hemogram), Total Kolesterol, Trigliserid, TSH, Glukoz(AK$), Akciper grafisi P.A.(tek ycin), Ekg(Elektrokardiyogram), Tam idrar Tetkiki, HBs Ag' Ure. Ozrr, HgpA.tir g cunck-up (go.oo tr.): oahiliye Muayenesi, HBs Ag, AntiHBs(HBsAb), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), AlP(Alkalen Fosfataz).

10 oznr, xllrn Hlsrallxr,anr chncx-up (tzo.oo rl): Kadrn Do[um Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), Sedimentasyon, Servikal/Vajinal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear). OiYnf paxnt (8O.OO tl,): Diyetisyen Muayenesi, TSH, Glukoz(AK$), Total Kolesterol, Kreatinin. ODTU SU ALTI DALIS (45.00 TL): KBB Muayenesi, Akciler grafisi P.A.(tek ydn), Ekg(Elektrokardiyo gram). OiGfn CffnCX-Up Z (OO.OO ff,): tam idrar Tetkiki, Sedimentasyon, Anti HIV(I+2) ELiSA, Check-Up Dahiliye Muayenesi. OiGnn CgnCf-Up I (SO.OO tl): Sedimentasyon, Tam idrar Tetkiki, Ekg(Elektrokardiyogram), Check-Up Dahiliye Muayenesi. nignn CunCx-Up C (Z0.OO tl,): Sedimentasyon, Tam idrar Tetkiki, Ekg(Elektrokardiyogram), Anti HIV(l+2) ELISA, Check-Up Dahiliye Muayenesi.

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI Değerli Sigortalılarımız, Özel Sağlık Sigortanız sayesinde, poliçe teminatı kapsamındaki tedaviler için elde edeceğiniz avantajların yanısıra, Türkiye nin en kapsamlı sağlık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ PROSTAT CHECK UP Prostat hastalıkları yaşla birlikte giderek artmaktadır. 50 yaş üstünde erkeklerin çoğunda prostat şikayeti görülür. Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Laboratuar testleriyle

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker 1 Tüm dünyada hasta sayısı %2 Test sayısı %10 Laboratuvar testlerinin mali yükü %4-11

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Toplam Fiyat. T,C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastauesi. YAKLA$IK MALiYET icindir. tt Son Teklif Tarihi: 2l.

Toplam Fiyat. T,C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastauesi. YAKLA$IK MALiYET icindir. tt Son Teklif Tarihi: 2l. T,C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastauesi YAKLA$IK MALiYET icindir Fi,'-alar KDV Harig olarak verilmelidir. tt Son Teklif Tarihi: 2l. l+, Z=l b Toplam Fiyat AraStrrma Yc irtibal relefon

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ Kalp sağlığı açısından risk teşkil eden durumların tespiti ve risk hesaplamasını içeren testlerdir. Özellikle hipertansiyon ve buna bağlı risklerin

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

24 Saatlik İdrarda Kreatinin; Spot idrarda Kreatinin; Creatinine urine;

24 Saatlik İdrarda Kreatinin; Spot idrarda Kreatinin; Creatinine urine; İDRARDA KREATİNİN 24 Saatlik İdrarda Kreatinin; Spot idrarda Kreatinin; Creatinine urine; Kreatinin kas metabolizmasının atık maddesidir ve tamamı böbrekler den atılır. Kan ve idrar kreatinin miktarı böbrek

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ Kalp sağlığı açısından risk teşkil eden durumların tespiti ve risk hesaplamasını içeren testlerdir. Özellikle hipertansiyon ve buna bağlı risklerin

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI LABORATUVAR BIYO HORMON 29.09.2015 10:33:14 30.09.2015 09:14:27 Glukoz 81 74 106 Ürik Asit 6.5 2.6 6 Kreatinin 0.72 0.51 0.95 Kolesterol 125 < 200 Trigliserid 56 < 150 HDL Kolesterol 36.0 40 60 LDL Kolesterol

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

24 Saatlik İdrarda Kreatinin; Spot idrarda Kreatinin; Creatinine urine;

24 Saatlik İdrarda Kreatinin; Spot idrarda Kreatinin; Creatinine urine; İDRARDA KREATİNİN 24 Saatlik İdrarda Kreatinin; Spot idrarda Kreatinin; Creatinine urine; Kreatinin kas metabolizmasının atık maddesidir ve tamamı böbrekler den atılır. Kan ve idrar kreatinin miktarı böbrek

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

V. ENSEFALİTLER Ensefalit

V. ENSEFALİTLER Ensefalit V. ENSEFALİTLER Ensefalit: Beyin parenkiminin tutan enfeksiyon ve inflamasyon halidir. Klinikte ateş, başağrısı ve konfüzyonla karakterizedir. Viral bakteriyel veya parazitik olabilirsede akut ensefalitlerden

Detaylı

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir.

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ Uzm. Dr. Lütfi AKGÜN Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsanlara; mevcut sağlık durumları başta olmak üzere sosyoekonomik durumları ve istekleri göz önünde

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ

EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ Değerli Sigortalımız, Eureko Sigorta Ailesi olarak, Eureko Mediko Sağlık Koruyucu Bakım Paketlerimiz ile siz değerli üyelerimizin öncelikle sağlığını korumayı

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ. : Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve ortak etkinlikler gerçekleştirilmesi amacıyla Moskova Belediyesi

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI Dok No:BİY.TL.02 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Laboratuvarda tespit edilen ve hemen müdahale edilmesi gereken test değerlerinin ilgili hekime acil olarak bildirilmesini

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

SEDİMANTASYON. Sedim;ESR; Sed rate; Sedimantasyon hızı ne için bakılır? Sedimantasyon aşağıdaki hastalıkların takibi sırasında kullanılır:

SEDİMANTASYON. Sedim;ESR; Sed rate; Sedimantasyon hızı ne için bakılır? Sedimantasyon aşağıdaki hastalıkların takibi sırasında kullanılır: SEDİMANTASYON Sedim;ESR; Sed rate; Eritrosit sedimantasyon hızı: Kan hücreleri olan eritrositlerin bir tüp içinde çökme hızlarıdır. Çok eski bir testtir ve kabaca kanda iltihabi reaksiyon varlığını gösterir.

Detaylı

RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale /KIBRIS

RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale /KIBRIS RUTİN KONTROLLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ferda Demirkale 16.05.2015/KIBRIS YÖNETMELİKTE GEÇEN PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ; Periton Diyaliz Hemşiresi

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011- MART 2011 KARŞILAŞTIRMA 3.273.003,25 3.327.256,70 3.577.426,80 4.046.761,47 4.500.00 GELİR DURUMU HEDEF: 3.500.000 4.000.00

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Coombs test; Direk coombs; indirek coombs; Direk antiglobülin testi, İndirek antiglobülin testi;

Coombs test; Direk coombs; indirek coombs; Direk antiglobülin testi, İndirek antiglobülin testi; COOMBS TESTİ Coombs test; Direk coombs; indirek coombs; Direk antiglobülin testi, İndirek antiglobülin testi; Coombs testi eritrositlere bağlanarak ömrünü kısaltan, kansızlığa yol açan antikorların varlığını

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

DETAYLI ERKEK CHECK- UP

DETAYLI ERKEK CHECK- UP DETAYLI ERKEK CHECK- UP Detaylı erkek check-up programında : anemi ( kansızlık ), enfekisyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar tahlili, açlık kan şekeri taraması, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

YLIA'd"!"\ rumivn nuvux mir,r,nr vtnclisi HAK s.q.hiplnninn

YLIA'd!\ rumivn nuvux mir,r,nr vtnclisi HAK s.q.hiplnninn I rumivn nuvux mir,r,nr vtnclisi HAK s.q.hiplnninn runr

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı LABPT Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programı PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamakğ PROGRAMIN ÖZETİİ 2002 yılında başlatıldı ld Programın

Detaylı

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir?

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir? KORDON KANI TESTİ Cord blood testing; Bebeğin kordon kanından yapılan testlerdir. Bebeğin sağlık durumunu görmek için yapılır. Doğumdan hemen sonra kordon kanı testi yapılacak ise göbek bağı bağlandıktan

Detaylı

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon :

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon : Antalya Tıp Merkezi Üyelerimize ve ailelerine özel tüm sağlık hizmetleri bedelleri üzerinden Ücretli Hastalarda; *Merkezde verilen tüm poliklinik hizmetlerinde %20 *Laboratuvar tetkiklerinde %15 *Radyolojik

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı