rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na"

Transkript

1 UIIION OF DEFENCE INDUSTRY AI{D ALLIED WORKERS GENEL MERIITZI bgc*m:n ffi KIdrydiloRA.Td:{0.3, 2f {75097(pbr}.Fda:(0.312f 117t36{.wei:muhailr.is.orgt $UBELER ADANA Sayr : A Konu : Sa[hk Hizmet Sdzlegmesi Hk. 27 Ocak20l4 AFYONKARAHiSAR ANMRA ANKARA 1 NOLU rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na BALIKESIR BOR 90RLU DiYARBAKIR EGE BOLGESi ruzg EMINCAN ERZURUM ESKI$EHIR GELIBOLU ISKENDERUN Uyelerimizin saghk hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacryla, 6zel AGM Trp Merkezi, 6zel QAG Hastanesi, Ankara vpnivioi sagtrk A.g. ile Sendikamv arasrnda bir sdzlegme yaprlmrgtrr. Sdz konusu sa[hk hizmetinden, Sendikamrz iiyelerinin yanl slra, bakmakla yi.ikiimlti olduklarr birinci derece yakrnlarr (egi, gocuklan, annesi, babast, eginin annesi, eqinin babasr) ayrrca, ikinci derece yakrnlarr (kardeqleri, torunlarr, btiyi.ik annesi, biiyi.ik babasr, eqinin kardeqleri, eginin btyuk annesi, e g inin biiyiik bab as r) y ar arlanabi leceklerdir. Muayene ve tedavilerin yaprlmasl ve uygulanacak tedavi iicretlerinden yararlanma koqullarrna iligkin bilgileri igerir sdzlegmelerin fotokopileri ile Check -up Fiyat Listesi ekte gdnderilmiqtir. Ayrtca, iiyelerimizin aynntrlara daha kolay ulaqabilmeleri igin S6zlegmeler web sitemizde yaymlanmrqtrr. Uye lerimi zin y ar arlanab i lme leri i gin duyurulmasrnr ri c a e deriz. ISTANBUL ist.anadolu YAMSI MYSERI KOCAELI AK irspyli Gnl.Bqk.Yrd. KONYA EKI: S<izlegme Metinleri ve Check-Up Fiyat Listesi. SAKARYA

2 ?iirk IIa,rb-I i UMON OF DEFENCE INDUSTRT AI{D ALIJED WORKERS cenel upnnnzi hh*t*p:a ssf;dtff0m.td:(031qflt$97sh.fds:(0.3l2lf17136f.wb:rw.lrar!*.m9b 9UBELER ADANA Sayr : A Konu : SaShk Hizmet Sozleqmesi Hk. 27 Ocak20l4 AFYONKARAHISAR ANKARA ANKARA 1 NOLU BALIKESIR BOR 90RLU DIYARBAKIR EGE BOLGESi ruztg erzlrucnru ERZURUM ESKI$EHIR GELIBOLU ISKENDERUN rum uann-ig senoirasl Ankara I Nolu $ube Baqkanlt[t'na Uyelerimizin sashk hizmetlerinden yararlanabilmeleri amactyla, 6zel AGM Trp Merkezi, 6zel QAG Hastanesi, Ankara VpNiViOi Sagtrt A.$. ile Sendikam:z arasrnda bir sdzleqme yaprlmrgttr. Sdz konusu sa$hk hizmetinden, Sendikamrz tiyelerinin yanl sra, bakmakla yiiki.imlii olduklarr birinci derece yakrnlan (eqi, gocuklart, annesi, babasr, eginin annesi, eqinin babasr) ayrrca, ikinci derece yakrnlan (kardeqleri, torunlan, biiytik annesi, biiyuk babast, eqinin kardeqleri, eqinin btiyilk annesi, eqinin btiyiik babasr) yararlanabileceklerdir. Muayene ve tedavilerin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi ticretlerinden yararlanma kogullanna iligkin bilgileri igerir sdzleqmelerin fotokopileri ile Check -up Fiyat Listesi ekte gdnderilmiqtir. Aynca, iiyelerimizin ayrrntrlara daha kolay ulagabilmeleri igin Srizleqmeler web sitemizde yayrnlanmrqtrr. Uye lerimi zin y ar arlanabilmeleri i gin duyurulmas tnt rica ederiz. ISTANBUL ist.anadolu YAMSI KAYSERI Yi.iKSdTiP,BEYLi Gnl.Bqk.Yrd. KOCAELI KONYA EKi: Sdzlegme Metinleri ve C Fiyat SAKARYA

3 soztesme I.TARAFtAR a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel Veni Vidi Mamak Hastanesi Veni Vidi CaE SaEhk Hizmetleri SanayiTicaret A.$ Natoyolu Caddesi No:55 Mamak/Ankara 2. SOZLESME KONUSU: Tiirk Harb-ig Sendikasr tiyeleri, gahganlarr ve bakmakla yi.ikiimlti olduklart birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri baft olanlartn, hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi i.lcretlerini kapsar. i9 bu sozlegme kapsamrnda sozlegmede htiktimlerinden yararlanacaklartn Tiirk Harb-ig Sendikasr tiyesi, galganr veya yakrnr olduklarrnr g6sterir belgeleri hastane yetkililerine gostermeleri gerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zelVeni Vidi Hastanesi; igbu sozlegme ka psamtndaki safhk hizmetlerinden yara rlanacak ola nlarda n; 3.1 SGK katrhm payr olan 12 TL harig, Kardiyoloji ve Damar Cerrahisi branslarrnda muayene fark [jcreti alnmayacak, diper ttim branglarda ayaktan paket fark iicretlerinde n % 50 indirim yaprlacakttr. 3.2 ileri tetkiklerde %20 indirim yaprlacaktrr. 3.3 Koroner Anjiyografi uygulamalarr, Kalp Damar Cerrahisi operasyonlarrnda fark ticreti alrnmayacaktrr. (iste[e bafh Ozel Oda i]cretleri harigtir.) 3.4 Dolum harig difer branglarda yaprlacak operasyonlarda sizlere ozel olarak allnmast gereken fiyat farklar ndan yo2o indirim uygulanacaktrr. 2 Kigilik odalardan fark i.icreti altnmayacaktrr. istefie bapl 6zel Vtp odalardan ahnan farklardan da indirim uygulanacakttr. 3.5 Vf p oda talep edilmesidurumunda, hastanenin carifiyatlarrndan%4o indirim yaptlacakttr. 3.6 $zel malzemeler ile ozel harcamalar (telefon, kafeterya vs.) hastalardan tahsil edilecektir' 3.7 Sozlegmenin uygulanmasrnda veya s6zlegme kapsamt drsrnda gtkan sorunlar karsrlrklr olarak gd ri.igti le rek gozli m lenecektir. 3.g Sa[hk Uygulama Teblifi fiyatlarrnda de$i5iklik oldufiu takdirde, gerekli giincellemeler yaprlacak ve gi.incel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. Sozlegme taraflartn kabul0 ile giincellenen resmi fiyatlar iizerinden bu sozlegmede belirtilen indirim oranlart uygulanarak devam ettirecektir. Iff

4 3.9 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadrfr hizmetlerden, hastane cari fiyatlartndan %50 indirim ya prlacaktrr SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrfir ve hastaya kullanrlmast zorunlu trbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr lizerinden tahsil edilecektir ilave 0cret ahnmayacak sailrk hizmetleri: - Acil haller nedeniyle sunulan sa$hk hizmetleri - Yofun bakrm hizmetleri - Yeni dof,an yolun baktm hizmetleri - Kardiyovaskliler cerrahi iglemler. HizMET ALAN: TURK HARB-ig seruoixnst HASTANE ile yaprlan salhk hizmetleri protokoliiniin detaylarrnrturk HARB- S SENDiKASI mensuplarrna sahip oldu$u iletigim imkdnlarr ile duyurmakla ytiktimli.idi.lr. TURK HARB-i$ SENDiKASI, basrm bedeli hizmet veren hastaneye ait olmak i.izere hastanenin hizmetlerini tantttct brogur, afig, fiyat listesi, el ilanrvb. materyallerinin blinyesinde herhangi bir bedel talep etmeksizin daftttlmastna izin verecektir. TURK HARB- S SENDiKASI ve HASTANE web sitelerinde anlagmalr kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar. 4.6DEMELER: Odemeler; TURK HARB- 5 Se ruoifasl iiyeleri, gahganlarrve bu kigilerin bakmakla yiiki.imlti olduklarr birinci derece yakrnlarr aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bapr olanlar tarafrndan nakit veya kredi kartr ile yaprlacaktrr. s.sozle$melviru sunrsi: Sozlegmenin stiresi imza tarihinden itibaren 1 (bir)yrldrr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbeg) giin onceden bildirmek kaydr ile tek tarafh fesih edebilir. ig bu sozlegme 5 (beg)maddeden ibaret olup,.../.../2014tarihinde Ankara'da ikin0sha olaraktanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte ytiri.irl0!e girmigtir. Randevu icin: Beyhan Hanrm ile irtibat kurabilirsiniz. sa6tlk

5 soztegme l.taraflar a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel AGM Trp Merkezi AGM Trbbi Giir.Mrkz.Med.Sa!.H iz.efiitim ing.grda Turz. Biligim Dan. Ve Tic.Ltd.$ti. Atag $ubesi: Megrutiyet Caddesi No:40 Krztlay/ANKARA 2.SOZLESME KONUSU: Ttirk Harb-ig Sendikasr gahganlarr ve bu kigilerin bakmakla yiikiimlii olduklarr birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bapt olanlartn hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi iicretlerini kapsar. ig bu sozlegme kapsamrnda sozlegmede hi.ikilmlerinden yararlanacaklartn TiJrk Harb-i5 Sendikasr iiyesi, i.iye yakrnr, galrganr olduklarrnr gosterir belgeleri trp merkezi yetkililerine gostermelerigerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zel AGM Trp Merkezi; igbu sozlegme kapsamrndaki sallrk hizmetlerinden yararlanacak ola nla rda n; 3.1 SGK katrlrm payr olan 12 TL harig, Kardiyoloji ve Damar Cerrahisi branglarrnda muayene fark iicreti alrnmayacak, di$er tlim branglarda ayaktan paket fark licretlerinden%5o indirim yaptlacakttr. 3.2 Saflrk Uygulama Tebli[i fiyatlarrnda defiigiklik oldufu takdirde, gerekli gtincellemeler yaprlacak ve giincel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. S6zlegme taraflartn kabulil ile g[incellenen resmi fiyatlar Uzerinden bu sdzlegmede belirtilen indirim oranlart uygulanarak devam ettirecektir. 3.3 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadr$r hizmetlerden, hastane carifiyatlartndan %50 indirim yaprlacaktrr. 3.4 SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrfir ve hastaya kullanrlmast zorunlu trbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr iizerinden tahsil edilecektir. 3.5 Sozlegmenin uygulanmasrnda veya sozlegme kapsamr drgrnda grkan sorunlar kargrlrklrolarak gorii giilere k goztim lenecekti r. 4.6DEMELER: Tiirk Harb-ig Sendikasr liyeleri, gaheanlarr ile bakmakla yi.iktimlu olduklarr birinciderece yakrnlarr ayrrca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bafr olanlar taraftndan nakit veya kredi kartt ile ya pr laca ktr r. s.s6zle$metrtiru sunrsi S6zlegmenin stiresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yrldrr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbeg) gtin onceden bildirmek kaydr ile tek tarafh fesih edebilir. ig bu sozle5me 5 (bes) maddeden ibaret olup,.../.,/2014 tarihinde Ankara'da iki niisha olarak tanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte yiiri.irli.i$e girmigtir. AAM Ir{0. OIDA k Mcrlar: h: : Ei Alrg AGT TIF ilebt. niz. eglriwt BltltiM \il. ve TiG. ttd. $Ti. Cad, 30/A Ktztl6Y ANKARA Stctt No:40 Krzllay/ANKARA 24t672 )112) Y,9, 9O r 4E

6 sozregme l.taraflar a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel Qa! Hastanesi Veni Vidi $ai Saflrk Hizmetleri SanayiTicaret A.$ Megrutiyet Caddesi No:33 Krzr lay/ankara 2. SOZLESME KONUSU: TUrk Harb-ig Sendikasr Uyeleri, gahganlarr ve bakmakla yuk0mlu olduklarr birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri baft olanlartn, hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi iicretlerini kapsar. ig bu sbzleqme kapsamrnda sdzlegmede hukumlerinden yararlanacaklarrn Ti.irk Harb-ig Sendikasr iiyesi, gahganr veya yakrnr olduklannr gosterir belgeleri hastane yetkililerine gcistermeleri gerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zel Qaf Hastanesil igbu sozlegme kapsamrndaki saflrk hizmetlerinden yararlanacak olanlardan; 3.1 SGK katrlrm payr olan 12 TL harig, Kardiyolojive Damar Cerrahisi branglarrnda muayene fark l]cretiahnmayacak, dilertiim branglarda ayaktan paket fark licretlerinden%5o indirim yaptlacakttr. 3.2 ileri tetkiklerde %20 indirim yaprlacaktrr. 3.3 Koroner Anjiyografi uygulamalarr, Kalp Damar Cerrahisi operasyonlarrnda fark licreti ahnmayacaktrr. (istefie baflr Ozel Oda iicretleri harigtir.) 3.4 Dolum harig di[er branglarda yaprlacak operasyonlarda sizlere 6zel olarak ahnmasr gereken fiyat farklarndano/o2} indirim uygulanacaktrr. 2 Kigilik odalardan fark iicretiahnmayacaktrr. istefe baflr Ozel VIP odalardan alrnan farklardan da indirim uygulanacaktrr. 3.5 VIP oda talep edilmesi durumunda, hastanenin cari fiyatlarrndan %40 indirim yaprlacaktrr. 3.6 Ozel malzemeler ile ozel harcamalar (telefon, kafeterya vs.) hastalardan tahsil edilecektir. 3.7 Sdzle5menin uygulanmasrnda veya sdzlegme kapsamr drgrnda grkan sorunlar kar5rhklr olarak gorii5iilerek gozti m le necektir. 3.8 Sa$hk Uygulama Teblifii fiyatlarrnda deiigiklik oldupu takdirde, gerekli g[incellemeler yaprlacak ve giincel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. Sozlegme taraflarrn kabuli.i ile goncellenen resmi fiyatlar Uzerinden bu sozlegmede belirtilen indirim oranlarr uygulanarak devam ettirecektir.

7 3.9 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadrlr hizmetlerden, hastane cari fiyatlanndan %50 indirim yaprlacaktrr SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrlr ve hastaya kullanrlmast zorunlu ttbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr lizerinden tahsil edilecektir ilave [icret ahnmayacak saflrk hizmetleri: - Acil haller nedeniyle sunulan saphk hizmetleri - Yo[un bakrm hizmetleri - Yeni dopan yofun bakrm hizmetleri - Kardiyovaskiiler cerrahi iglemler. HizMET ALAN: TURK HARB- 9 seruoiresl HASTANE ile yaprlan saflrk hizmetleri protokoliintin detaylarrnrturk HARB- S SENDiKASI mensuplarrna sahip oldufu ileti5im imk6nlarr ile duyurmakla yiikiimlildur. TURK HARB-i$ SENDiKASI, basrm bedeli hizmet veren hastaneye ait olmak iizere hastanenin hizmetlerini tanrtrct bro90r, afig, fiyat listesi, el ilanr vb. materyallerinin btinyesinde herhangi bir bedel talep etmeksizin da[rtrlmastna izin verecektir. TURK HARB-IS SENDiKASI ve HASTANE web sitelerinde anlagmalt kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar. 4.ODEMELER Odemeler; TURK HARB- 5 Se ruoifnsl 0yeleri, gahganlan ve bu kigilerin bakmakla yiikiimli.i olduklan birinci derece yakrnlarr aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri balr olanlar taraftndan nakit veya kredi kartr ile yaprlacakttr. s.sozresmerrriru sunesi: 56zlegmenin si.lresi imza tarihinden itibaren 1 (bir)ytldtr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbes) glin onceden bildirmek kaydr ile tek taraflt fesih edebilir. ig bu sozfegme 5 (bes)maddeden ibaret olup,.../ tarihinde Ankara'da ikinusha olaraktanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte yi.ir0rli.i[e girmigtir. Randevu icin: Nurcan Hanrm ile irtibat kurabilirsiniz. veilividi Mesrutiyet

8 iiznrq^lc nasunnsi check-up riv'lr lisrnsi TAM KApSAMLT CHECK-Up ( TL): Muayene, cea(karsinoembriyonik Antijen)' Tam Kan(Hemogram), AS-(Tiirbidimetrik), crp, M-Kantitatif, Serbest T3, Serbest T4, TSH, Vitamin 812, Anti HIV (l+2) ELiSA, HBs Ag, Demir(serum), Demir Ba[lama Kapasitesi (UIBC)' Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Kreatinin, Ure' Gamma Glutamil Transferaz(GGT), Tam idrar Tetkiki, Total Protein, Kalsiyum, Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek ydn), Tiroid US, Meme US(bilateral), Abdomen US(tiim)' 40 yas UsrU KADrN check-rjp (4s0.00 TL): Kadrn Dopum Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), Anti HCV, CA l5-3, CA l5-9, CA l25,cea(karsinoembriyonik Antijen), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitad a GizliKan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Amino Transferaz(ALTXSGPT)' AST(Aspartat Aminotran sferaz),ldl Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, fr.uiinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Anti HIV( 1 +2) ELISA, Servikal/Vaj inal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear), Dijital Mammografi(Sap), Dijital Mammografi(Sol), Meme US(bilateral), Kemik Dansitometresi(Tiim Viicut), Abdomen US(iist),Akciper Grafisi P.A.(tek ydn)' 40 yas ALTI KADIN CHECK-Up ( TL): Kadrn Dopum Muayenesi, Tam Kan(Hemogram)' Anti HCV, CA l5-3, CA l5-9, CA l25,cea(karsinoembriyonik Antijen), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitad agizlikan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Amino Transferaz(AlT), AST(Aspartat Aminotrans feraz),ldl Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol' Kreatinin, Ure, Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Anti HIV(l+2) ELiSA, ServikalA/ajinal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear), Dij ital Mammografi(Sa[), Dijital Mammografi(Sol), Meme US(bilateral), Kemik Dansitometresi(Tiim Vilcut), Abdomen US(i.ist),Akci[er Grafisi P'A.(tek ydn),idrar Mikroskobisi, Kadrn 40 Yaq Altr Sa$hk Taramast. 40 YAS USTU ERKEK CHECK-UP ( TL): Tam Kan(Hemogram), Anti HCV, Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kole;;erol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Anti HIV(1+2) ELiSA' idrar Mikroskobisi, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi P.A.(tek ydn), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), ca 19-9, Total PSA, AntiHCV, Dahiliye Muayenesi, urik Asit. ERKEK pakbt ( TL): Tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH' Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT)(ScPT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure' Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Urik Asit, Periferik Yayma(Formtl Lokosit)(manuel), AlP(Alkalen Fosfataz), Bilirubin Total, Bilirubin-Direkt, Bilirubin-indirekt, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi p.a.(tek y6n), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), CA l9-9, Total PSA, Psa Sensitif, Check-Up Dah i l iye Muayenesi, Check-Up Uroloj i Muayenesi. KADIN paket (300,00 TL): Tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT)(ScPT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Urik Asit, Periferik Yayma(Formi.il Lokosit)(manuel), AlP(Alkalen Fosfataz), Bilirubin Total, Bilirubin-Direkt, Bilirubin-indirekt, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi(iki yon), CA l25,ca l5-3, Check-Up Dahiliye Muayenesi, Check-Up Kadrn Do[um Muayenesi' Meme US(bilateral), Servikal,/Vajinal Sitoloji (Konvansiyonel Pap Smear), Eklem Grafisi(iki ydn) Tek Eklem.

9 Oznr. n,q.ya.n chncx-up (tez.oo tl): tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram)' TSH, HB, Ag, T"- Id*r T"tkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol. HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Abdomen US(tiim), Akci[er Grafisi P.A.(tek ytin), CA l25,ca 19-9, Dahiliye Muayenesi' Meme US(bilateral), cea(karsinoembriyonik Antijen), AntiHBs(HBsAb), ASO(tiirbidimetrik), crp, RF- Kantitatif, Kalsiyum. Oznl nayln cgncr-up z (too.oo u,): ram Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), Tam idrar retkiti, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$)' Sedimentasyon, Abdomen US(tiim)' Akciper Grafisi P.A.(tek ydn), CA l25,ca l9-9, Dahiliye Muayenesi, CBA(Karsinoembriyonik Antijen). OZnl UnXtrX CUECX-Up (1OO.OO tl,t: ekci[er grafisi P.A.(tek ydn), Abdomen US(tiim), Total psa. f"* fa*t fetkiki, Tam Kan(Hemogram), Kreatinin, Sedimentasyon, LDL Kolesterol' HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Glukoz(AK$), Ure, Alanin Aminotransferaz(AlT)' AST(Aspartat Amino Transferaz), Ekg(Elektrokardiyogram), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), CAlg-9, Dahiliye Muayenesi. COCUK CHECK-tip ( TL): Tam Kan(Hemogram), Tam idrar Tetkiki, HBs Ag, Anti HIV(l+2) IFA, Glukoz(AK$), Ure, Kreatinin, ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Gaita Kiiltiiri.i, Akci[er grafisi P.A.(tek yon), Abdomen US(tiim), Qocuk Muayenesi' KARDiYOLOJi CHECK-UP ( TL): Ekg(Elektrokardiyogram), Ekokardiyografi, Tam Kan(Hemogram), Serbest T3, Serbest T4, TSH, Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol' LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Kreatinin, Ure, Gamma Glutamil Transferaz(GGT), Tam idrar Tetkiki, Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek ydn)' CK-MB(Kreatin Kinaz),Kalp Teleradyogramlar(tek ydn)' Homosistein, Efor Testi(Kardiyovaskiiler Stress Test), Kardiyoloji Muayenesi. KARDiyoLoJi check-up 2 ( TL): Ekg(Elektrokardiyogram), Ekokardiyografi, Tam Kan(Hernogram), Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz)' Kreatinin, Ure' Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek y6n), Kalp Teleradyogramlar(tek ydn)' Kardiyoloji Muayenesi. gkg(elektrokardiyogram), Akciper grafisi P.A.(tek yon), Tam Kan(Hemogram), Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Trigliserid, Tam idrar Tetkiki, Ozrr. vrini sagr,ik crrncr-up (r+o.oo rr.l: Abdomen Us(ti.im), Total Kolesterol, Dahiliye Muayenesi' OZnl OnfZitn CUECX-Up (SO.OO fl): Dahiliye Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, VLDL Kolesterol, Trigliserid, Ure, Kreatinin, Glukoz(AK$), TSH' ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Total Kolesterol, Ekg(Elektrokard iyogram)' LIFE ON CHECK-UP (50.00 TL): Tam Kan(Hemogram), Total Kolesterol, Trigliserid, TSH, Glukoz(AK$), Akciper grafisi P.A.(tek ycin), Ekg(Elektrokardiyogram), Tam idrar Tetkiki, HBs Ag' Ure. Ozrr, HgpA.tir g cunck-up (go.oo tr.): oahiliye Muayenesi, HBs Ag, AntiHBs(HBsAb), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), AlP(Alkalen Fosfataz).

10 oznr, xllrn Hlsrallxr,anr chncx-up (tzo.oo rl): Kadrn Do[um Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), Sedimentasyon, Servikal/Vajinal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear). OiYnf paxnt (8O.OO tl,): Diyetisyen Muayenesi, TSH, Glukoz(AK$), Total Kolesterol, Kreatinin. ODTU SU ALTI DALIS (45.00 TL): KBB Muayenesi, Akciler grafisi P.A.(tek ydn), Ekg(Elektrokardiyo gram). OiGfn CffnCX-Up Z (OO.OO ff,): tam idrar Tetkiki, Sedimentasyon, Anti HIV(I+2) ELiSA, Check-Up Dahiliye Muayenesi. OiGnn CgnCf-Up I (SO.OO tl): Sedimentasyon, Tam idrar Tetkiki, Ekg(Elektrokardiyogram), Check-Up Dahiliye Muayenesi. nignn CunCx-Up C (Z0.OO tl,): Sedimentasyon, Tam idrar Tetkiki, Ekg(Elektrokardiyogram), Anti HIV(l+2) ELISA, Check-Up Dahiliye Muayenesi.

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ

EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ Değerli Sigortalımız, Eureko Sigorta Ailesi olarak, Eureko Mediko Sağlık Koruyucu Bakım Paketlerimiz ile siz değerli üyelerimizin öncelikle sağlığını korumayı

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" 26.01.2015 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin 19.01.2015 grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir,

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i YEMiN r-i MnLi prugnvinlir 6zrl AMA9LT DENrriM RAPoRU MESAM runriye Musiri rsrrlrni snnipleni MESLET einli6i ARALIK-2013 istanbuf, 25.O2.2Ot4 SAYI: YMM:oO7lzot4-Oa OZEI AMACTI DENETIM RAPORU Ti.irkiye

Detaylı

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI 1.Sigortanın Konusu ve Kapsamı 2 2.Tanımlar 2 3.Teminatlar 4 3.1.Yatarak Tedavi Masrafları Teminatı 4 3.1.1.Yurtdışında

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı