rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na"

Transkript

1 UIIION OF DEFENCE INDUSTRY AI{D ALLIED WORKERS GENEL MERIITZI bgc*m:n ffi KIdrydiloRA.Td:{0.3, 2f {75097(pbr}.Fda:(0.312f 117t36{.wei:muhailr.is.orgt $UBELER ADANA Sayr : A Konu : Sa[hk Hizmet Sdzlegmesi Hk. 27 Ocak20l4 AFYONKARAHiSAR ANMRA ANKARA 1 NOLU rum Hene-ig spnoirasr Ankara $ube Baqkanhsr'na BALIKESIR BOR 90RLU DiYARBAKIR EGE BOLGESi ruzg EMINCAN ERZURUM ESKI$EHIR GELIBOLU ISKENDERUN Uyelerimizin saghk hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacryla, 6zel AGM Trp Merkezi, 6zel QAG Hastanesi, Ankara vpnivioi sagtrk A.g. ile Sendikamv arasrnda bir sdzlegme yaprlmrgtrr. Sdz konusu sa[hk hizmetinden, Sendikamrz iiyelerinin yanl slra, bakmakla yi.ikiimlti olduklarr birinci derece yakrnlarr (egi, gocuklan, annesi, babast, eginin annesi, eqinin babasr) ayrrca, ikinci derece yakrnlarr (kardeqleri, torunlarr, btiyi.ik annesi, biiyi.ik babasr, eqinin kardeqleri, eginin btyuk annesi, e g inin biiyiik bab as r) y ar arlanabi leceklerdir. Muayene ve tedavilerin yaprlmasl ve uygulanacak tedavi iicretlerinden yararlanma koqullarrna iligkin bilgileri igerir sdzlegmelerin fotokopileri ile Check -up Fiyat Listesi ekte gdnderilmiqtir. Ayrtca, iiyelerimizin aynntrlara daha kolay ulaqabilmeleri igin S6zlegmeler web sitemizde yaymlanmrqtrr. Uye lerimi zin y ar arlanab i lme leri i gin duyurulmasrnr ri c a e deriz. ISTANBUL ist.anadolu YAMSI MYSERI KOCAELI AK irspyli Gnl.Bqk.Yrd. KONYA EKI: S<izlegme Metinleri ve Check-Up Fiyat Listesi. SAKARYA

2 ?iirk IIa,rb-I i UMON OF DEFENCE INDUSTRT AI{D ALIJED WORKERS cenel upnnnzi hh*t*p:a ssf;dtff0m.td:(031qflt$97sh.fds:(0.3l2lf17136f.wb:rw.lrar!*.m9b 9UBELER ADANA Sayr : A Konu : SaShk Hizmet Sozleqmesi Hk. 27 Ocak20l4 AFYONKARAHISAR ANKARA ANKARA 1 NOLU BALIKESIR BOR 90RLU DIYARBAKIR EGE BOLGESi ruztg erzlrucnru ERZURUM ESKI$EHIR GELIBOLU ISKENDERUN rum uann-ig senoirasl Ankara I Nolu $ube Baqkanlt[t'na Uyelerimizin sashk hizmetlerinden yararlanabilmeleri amactyla, 6zel AGM Trp Merkezi, 6zel QAG Hastanesi, Ankara VpNiViOi Sagtrt A.$. ile Sendikam:z arasrnda bir sdzleqme yaprlmrgttr. Sdz konusu sa$hk hizmetinden, Sendikamrz tiyelerinin yanl sra, bakmakla yiiki.imlii olduklarr birinci derece yakrnlan (eqi, gocuklart, annesi, babasr, eginin annesi, eqinin babasr) ayrrca, ikinci derece yakrnlan (kardeqleri, torunlan, biiytik annesi, biiyuk babast, eqinin kardeqleri, eqinin btiyilk annesi, eqinin btiyiik babasr) yararlanabileceklerdir. Muayene ve tedavilerin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi ticretlerinden yararlanma kogullanna iligkin bilgileri igerir sdzleqmelerin fotokopileri ile Check -up Fiyat Listesi ekte gdnderilmiqtir. Aynca, iiyelerimizin ayrrntrlara daha kolay ulagabilmeleri igin Srizleqmeler web sitemizde yayrnlanmrqtrr. Uye lerimi zin y ar arlanabilmeleri i gin duyurulmas tnt rica ederiz. ISTANBUL ist.anadolu YAMSI KAYSERI Yi.iKSdTiP,BEYLi Gnl.Bqk.Yrd. KOCAELI KONYA EKi: Sdzlegme Metinleri ve C Fiyat SAKARYA

3 soztesme I.TARAFtAR a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel Veni Vidi Mamak Hastanesi Veni Vidi CaE SaEhk Hizmetleri SanayiTicaret A.$ Natoyolu Caddesi No:55 Mamak/Ankara 2. SOZLESME KONUSU: Tiirk Harb-ig Sendikasr tiyeleri, gahganlarr ve bakmakla yi.ikiimlti olduklart birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri baft olanlartn, hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi i.lcretlerini kapsar. i9 bu sozlegme kapsamrnda sozlegmede htiktimlerinden yararlanacaklartn Tiirk Harb-ig Sendikasr tiyesi, galganr veya yakrnr olduklarrnr g6sterir belgeleri hastane yetkililerine gostermeleri gerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zelVeni Vidi Hastanesi; igbu sozlegme ka psamtndaki safhk hizmetlerinden yara rlanacak ola nlarda n; 3.1 SGK katrhm payr olan 12 TL harig, Kardiyoloji ve Damar Cerrahisi branslarrnda muayene fark [jcreti alnmayacak, diper ttim branglarda ayaktan paket fark iicretlerinde n % 50 indirim yaprlacakttr. 3.2 ileri tetkiklerde %20 indirim yaprlacaktrr. 3.3 Koroner Anjiyografi uygulamalarr, Kalp Damar Cerrahisi operasyonlarrnda fark ticreti alrnmayacaktrr. (iste[e bafh Ozel Oda i]cretleri harigtir.) 3.4 Dolum harig difer branglarda yaprlacak operasyonlarda sizlere ozel olarak allnmast gereken fiyat farklar ndan yo2o indirim uygulanacaktrr. 2 Kigilik odalardan fark i.icreti altnmayacaktrr. istefie bapl 6zel Vtp odalardan ahnan farklardan da indirim uygulanacakttr. 3.5 Vf p oda talep edilmesidurumunda, hastanenin carifiyatlarrndan%4o indirim yaptlacakttr. 3.6 $zel malzemeler ile ozel harcamalar (telefon, kafeterya vs.) hastalardan tahsil edilecektir' 3.7 Sozlegmenin uygulanmasrnda veya s6zlegme kapsamt drsrnda gtkan sorunlar karsrlrklr olarak gd ri.igti le rek gozli m lenecektir. 3.g Sa[hk Uygulama Teblifi fiyatlarrnda de$i5iklik oldufiu takdirde, gerekli giincellemeler yaprlacak ve gi.incel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. Sozlegme taraflartn kabul0 ile giincellenen resmi fiyatlar iizerinden bu sozlegmede belirtilen indirim oranlart uygulanarak devam ettirecektir. Iff

4 3.9 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadrfr hizmetlerden, hastane cari fiyatlartndan %50 indirim ya prlacaktrr SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrfir ve hastaya kullanrlmast zorunlu trbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr lizerinden tahsil edilecektir ilave 0cret ahnmayacak sailrk hizmetleri: - Acil haller nedeniyle sunulan sa$hk hizmetleri - Yofun bakrm hizmetleri - Yeni dof,an yolun baktm hizmetleri - Kardiyovaskliler cerrahi iglemler. HizMET ALAN: TURK HARB-ig seruoixnst HASTANE ile yaprlan salhk hizmetleri protokoliiniin detaylarrnrturk HARB- S SENDiKASI mensuplarrna sahip oldu$u iletigim imkdnlarr ile duyurmakla ytiktimli.idi.lr. TURK HARB-i$ SENDiKASI, basrm bedeli hizmet veren hastaneye ait olmak i.izere hastanenin hizmetlerini tantttct brogur, afig, fiyat listesi, el ilanrvb. materyallerinin blinyesinde herhangi bir bedel talep etmeksizin daftttlmastna izin verecektir. TURK HARB- S SENDiKASI ve HASTANE web sitelerinde anlagmalr kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar. 4.6DEMELER: Odemeler; TURK HARB- 5 Se ruoifasl iiyeleri, gahganlarrve bu kigilerin bakmakla yiiki.imlti olduklarr birinci derece yakrnlarr aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bapr olanlar tarafrndan nakit veya kredi kartr ile yaprlacaktrr. s.sozle$melviru sunrsi: Sozlegmenin stiresi imza tarihinden itibaren 1 (bir)yrldrr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbeg) giin onceden bildirmek kaydr ile tek tarafh fesih edebilir. ig bu sozlegme 5 (beg)maddeden ibaret olup,.../.../2014tarihinde Ankara'da ikin0sha olaraktanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte ytiri.irl0!e girmigtir. Randevu icin: Beyhan Hanrm ile irtibat kurabilirsiniz. sa6tlk

5 soztegme l.taraflar a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel AGM Trp Merkezi AGM Trbbi Giir.Mrkz.Med.Sa!.H iz.efiitim ing.grda Turz. Biligim Dan. Ve Tic.Ltd.$ti. Atag $ubesi: Megrutiyet Caddesi No:40 Krztlay/ANKARA 2.SOZLESME KONUSU: Ttirk Harb-ig Sendikasr gahganlarr ve bu kigilerin bakmakla yiikiimlii olduklarr birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bapt olanlartn hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi iicretlerini kapsar. ig bu sozlegme kapsamrnda sozlegmede hi.ikilmlerinden yararlanacaklartn TiJrk Harb-i5 Sendikasr iiyesi, i.iye yakrnr, galrganr olduklarrnr gosterir belgeleri trp merkezi yetkililerine gostermelerigerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zel AGM Trp Merkezi; igbu sozlegme kapsamrndaki sallrk hizmetlerinden yararlanacak ola nla rda n; 3.1 SGK katrlrm payr olan 12 TL harig, Kardiyoloji ve Damar Cerrahisi branglarrnda muayene fark iicreti alrnmayacak, di$er tlim branglarda ayaktan paket fark licretlerinden%5o indirim yaptlacakttr. 3.2 Saflrk Uygulama Tebli[i fiyatlarrnda defiigiklik oldufu takdirde, gerekli gtincellemeler yaprlacak ve giincel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. S6zlegme taraflartn kabulil ile g[incellenen resmi fiyatlar Uzerinden bu sdzlegmede belirtilen indirim oranlart uygulanarak devam ettirecektir. 3.3 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadr$r hizmetlerden, hastane carifiyatlartndan %50 indirim yaprlacaktrr. 3.4 SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrfir ve hastaya kullanrlmast zorunlu trbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr iizerinden tahsil edilecektir. 3.5 Sozlegmenin uygulanmasrnda veya sozlegme kapsamr drgrnda grkan sorunlar kargrlrklrolarak gorii giilere k goztim lenecekti r. 4.6DEMELER: Tiirk Harb-ig Sendikasr liyeleri, gaheanlarr ile bakmakla yi.iktimlu olduklarr birinciderece yakrnlarr ayrrca ikinci dereceye kadar kan ve srhri bafr olanlar taraftndan nakit veya kredi kartt ile ya pr laca ktr r. s.s6zle$metrtiru sunrsi S6zlegmenin stiresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yrldrr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbeg) gtin onceden bildirmek kaydr ile tek tarafh fesih edebilir. ig bu sozle5me 5 (bes) maddeden ibaret olup,.../.,/2014 tarihinde Ankara'da iki niisha olarak tanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte yiiri.irli.i$e girmigtir. AAM Ir{0. OIDA k Mcrlar: h: : Ei Alrg AGT TIF ilebt. niz. eglriwt BltltiM \il. ve TiG. ttd. $Ti. Cad, 30/A Ktztl6Y ANKARA Stctt No:40 Krzllay/ANKARA 24t672 )112) Y,9, 9O r 4E

6 sozregme l.taraflar a) Hizmet Alan: Tiirk Harb-ig Sendikasr inkilap Sokak No:20 Krzrlay/Ankara b) Hizmet Veren: 6zel Qa! Hastanesi Veni Vidi $ai Saflrk Hizmetleri SanayiTicaret A.$ Megrutiyet Caddesi No:33 Krzr lay/ankara 2. SOZLESME KONUSU: TUrk Harb-ig Sendikasr Uyeleri, gahganlarr ve bakmakla yuk0mlu olduklarr birinci derece yakrnlarrnrn aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri baft olanlartn, hizmet veren tarafrndan muayene ve tedavilerinin yaprlmasr ve uygulanacak tedavi iicretlerini kapsar. ig bu sbzleqme kapsamrnda sdzlegmede hukumlerinden yararlanacaklarrn Ti.irk Harb-ig Sendikasr iiyesi, gahganr veya yakrnr olduklannr gosterir belgeleri hastane yetkililerine gcistermeleri gerekmektedir. 3.HizMET VEREN: 6zel Qaf Hastanesil igbu sozlegme kapsamrndaki saflrk hizmetlerinden yararlanacak olanlardan; 3.1 SGK katrlrm payr olan 12 TL harig, Kardiyolojive Damar Cerrahisi branglarrnda muayene fark l]cretiahnmayacak, dilertiim branglarda ayaktan paket fark licretlerinden%5o indirim yaptlacakttr. 3.2 ileri tetkiklerde %20 indirim yaprlacaktrr. 3.3 Koroner Anjiyografi uygulamalarr, Kalp Damar Cerrahisi operasyonlarrnda fark licreti ahnmayacaktrr. (istefie baflr Ozel Oda iicretleri harigtir.) 3.4 Dolum harig di[er branglarda yaprlacak operasyonlarda sizlere 6zel olarak ahnmasr gereken fiyat farklarndano/o2} indirim uygulanacaktrr. 2 Kigilik odalardan fark iicretiahnmayacaktrr. istefe baflr Ozel VIP odalardan alrnan farklardan da indirim uygulanacaktrr. 3.5 VIP oda talep edilmesi durumunda, hastanenin cari fiyatlarrndan %40 indirim yaprlacaktrr. 3.6 Ozel malzemeler ile ozel harcamalar (telefon, kafeterya vs.) hastalardan tahsil edilecektir. 3.7 Sdzle5menin uygulanmasrnda veya sdzlegme kapsamr drgrnda grkan sorunlar kar5rhklr olarak gorii5iilerek gozti m le necektir. 3.8 Sa$hk Uygulama Teblifii fiyatlarrnda deiigiklik oldupu takdirde, gerekli g[incellemeler yaprlacak ve giincel fiyat listeleri hizmet alana yazrh olarak bildirilecektir. Sozlegme taraflarrn kabuli.i ile goncellenen resmi fiyatlar Uzerinden bu sozlegmede belirtilen indirim oranlarr uygulanarak devam ettirecektir.

7 3.9 SGK'nrn SUT listesinde kargrlamadrlr hizmetlerden, hastane cari fiyatlanndan %50 indirim yaprlacaktrr SGK'nrn SUT listesinde fiyatlandrrmadrlr ve hastaya kullanrlmast zorunlu ttbbi cihaz ve malzemeler KiK fiyatlarr lizerinden tahsil edilecektir ilave [icret ahnmayacak saflrk hizmetleri: - Acil haller nedeniyle sunulan saphk hizmetleri - Yo[un bakrm hizmetleri - Yeni dopan yofun bakrm hizmetleri - Kardiyovaskiiler cerrahi iglemler. HizMET ALAN: TURK HARB- 9 seruoiresl HASTANE ile yaprlan saflrk hizmetleri protokoliintin detaylarrnrturk HARB- S SENDiKASI mensuplarrna sahip oldufu ileti5im imk6nlarr ile duyurmakla yiikiimlildur. TURK HARB-i$ SENDiKASI, basrm bedeli hizmet veren hastaneye ait olmak iizere hastanenin hizmetlerini tanrtrct bro90r, afig, fiyat listesi, el ilanr vb. materyallerinin btinyesinde herhangi bir bedel talep etmeksizin da[rtrlmastna izin verecektir. TURK HARB-IS SENDiKASI ve HASTANE web sitelerinde anlagmalt kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar. 4.ODEMELER Odemeler; TURK HARB- 5 Se ruoifnsl 0yeleri, gahganlan ve bu kigilerin bakmakla yiikiimli.i olduklan birinci derece yakrnlarr aynca ikinci dereceye kadar kan ve srhri balr olanlar taraftndan nakit veya kredi kartr ile yaprlacakttr. s.sozresmerrriru sunesi: 56zlegmenin si.lresi imza tarihinden itibaren 1 (bir)ytldtr. Yukarrdaki hizmet veren veya alan ig bu sozlegmeyi, istedikleri takdirde 15 (onbes) glin onceden bildirmek kaydr ile tek taraflt fesih edebilir. ig bu sozfegme 5 (bes)maddeden ibaret olup,.../ tarihinde Ankara'da ikinusha olaraktanzim ve imza edilmig ve de aynr tarihte yi.ir0rli.i[e girmigtir. Randevu icin: Nurcan Hanrm ile irtibat kurabilirsiniz. veilividi Mesrutiyet

8 iiznrq^lc nasunnsi check-up riv'lr lisrnsi TAM KApSAMLT CHECK-Up ( TL): Muayene, cea(karsinoembriyonik Antijen)' Tam Kan(Hemogram), AS-(Tiirbidimetrik), crp, M-Kantitatif, Serbest T3, Serbest T4, TSH, Vitamin 812, Anti HIV (l+2) ELiSA, HBs Ag, Demir(serum), Demir Ba[lama Kapasitesi (UIBC)' Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Kreatinin, Ure' Gamma Glutamil Transferaz(GGT), Tam idrar Tetkiki, Total Protein, Kalsiyum, Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek ydn), Tiroid US, Meme US(bilateral), Abdomen US(tiim)' 40 yas UsrU KADrN check-rjp (4s0.00 TL): Kadrn Dopum Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), Anti HCV, CA l5-3, CA l5-9, CA l25,cea(karsinoembriyonik Antijen), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitad a GizliKan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Amino Transferaz(ALTXSGPT)' AST(Aspartat Aminotran sferaz),ldl Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, fr.uiinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Anti HIV( 1 +2) ELISA, Servikal/Vaj inal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear), Dijital Mammografi(Sap), Dijital Mammografi(Sol), Meme US(bilateral), Kemik Dansitometresi(Tiim Viicut), Abdomen US(iist),Akciper Grafisi P.A.(tek ydn)' 40 yas ALTI KADIN CHECK-Up ( TL): Kadrn Dopum Muayenesi, Tam Kan(Hemogram)' Anti HCV, CA l5-3, CA l5-9, CA l25,cea(karsinoembriyonik Antijen), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitad agizlikan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Amino Transferaz(AlT), AST(Aspartat Aminotrans feraz),ldl Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol' Kreatinin, Ure, Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Anti HIV(l+2) ELiSA, ServikalA/ajinal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear), Dij ital Mammografi(Sa[), Dijital Mammografi(Sol), Meme US(bilateral), Kemik Dansitometresi(Tiim Vilcut), Abdomen US(i.ist),Akci[er Grafisi P'A.(tek ydn),idrar Mikroskobisi, Kadrn 40 Yaq Altr Sa$hk Taramast. 40 YAS USTU ERKEK CHECK-UP ( TL): Tam Kan(Hemogram), Anti HCV, Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kole;;erol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Anti HIV(1+2) ELiSA' idrar Mikroskobisi, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi P.A.(tek ydn), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), ca 19-9, Total PSA, AntiHCV, Dahiliye Muayenesi, urik Asit. ERKEK pakbt ( TL): Tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH' Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT)(ScPT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure' Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Urik Asit, Periferik Yayma(Formtl Lokosit)(manuel), AlP(Alkalen Fosfataz), Bilirubin Total, Bilirubin-Direkt, Bilirubin-indirekt, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi p.a.(tek y6n), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), CA l9-9, Total PSA, Psa Sensitif, Check-Up Dah i l iye Muayenesi, Check-Up Uroloj i Muayenesi. KADIN paket (300,00 TL): Tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), TSH, Gaitada Gizli Kan, HBs Ag, Tam idrar Tetkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT)(ScPT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AKg), Sedimentasyon, Urik Asit, Periferik Yayma(Formi.il Lokosit)(manuel), AlP(Alkalen Fosfataz), Bilirubin Total, Bilirubin-Direkt, Bilirubin-indirekt, Abdomen US(tiim),Akci[er Grafisi(iki yon), CA l25,ca l5-3, Check-Up Dahiliye Muayenesi, Check-Up Kadrn Do[um Muayenesi' Meme US(bilateral), Servikal,/Vajinal Sitoloji (Konvansiyonel Pap Smear), Eklem Grafisi(iki ydn) Tek Eklem.

9 Oznr. n,q.ya.n chncx-up (tez.oo tl): tam Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram)' TSH, HB, Ag, T"- Id*r T"tkiki, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol. HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Abdomen US(tiim), Akci[er Grafisi P.A.(tek ytin), CA l25,ca 19-9, Dahiliye Muayenesi' Meme US(bilateral), cea(karsinoembriyonik Antijen), AntiHBs(HBsAb), ASO(tiirbidimetrik), crp, RF- Kantitatif, Kalsiyum. Oznl nayln cgncr-up z (too.oo u,): ram Kan(Hemogram), Ekg(Elektrokardiyogram), Tam idrar retkiti, Alanin Aminotransferaz(AlT), AST(Aspartat Amino Transferaz), LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Kreatinin, Ure, Glukoz(AK$)' Sedimentasyon, Abdomen US(tiim)' Akciper Grafisi P.A.(tek ydn), CA l25,ca l9-9, Dahiliye Muayenesi, CBA(Karsinoembriyonik Antijen). OZnl UnXtrX CUECX-Up (1OO.OO tl,t: ekci[er grafisi P.A.(tek ydn), Abdomen US(tiim), Total psa. f"* fa*t fetkiki, Tam Kan(Hemogram), Kreatinin, Sedimentasyon, LDL Kolesterol' HDL Kolesterol, Total Kolesterol, Glukoz(AK$), Ure, Alanin Aminotransferaz(AlT)' AST(Aspartat Amino Transferaz), Ekg(Elektrokardiyogram), CEA(Karsinoembriyonik Antijen), CAlg-9, Dahiliye Muayenesi. COCUK CHECK-tip ( TL): Tam Kan(Hemogram), Tam idrar Tetkiki, HBs Ag, Anti HIV(l+2) IFA, Glukoz(AK$), Ure, Kreatinin, ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Gaita Kiiltiiri.i, Akci[er grafisi P.A.(tek yon), Abdomen US(tiim), Qocuk Muayenesi' KARDiYOLOJi CHECK-UP ( TL): Ekg(Elektrokardiyogram), Ekokardiyografi, Tam Kan(Hemogram), Serbest T3, Serbest T4, TSH, Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol' LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Kreatinin, Ure, Gamma Glutamil Transferaz(GGT), Tam idrar Tetkiki, Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek ydn)' CK-MB(Kreatin Kinaz),Kalp Teleradyogramlar(tek ydn)' Homosistein, Efor Testi(Kardiyovaskiiler Stress Test), Kardiyoloji Muayenesi. KARDiyoLoJi check-up 2 ( TL): Ekg(Elektrokardiyogram), Ekokardiyografi, Tam Kan(Hernogram), Sedimentasyon, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, Glukoz(AK$), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz)' Kreatinin, Ure' Sodyum, Potasyum, Akci[er grafisi P.A.(tek y6n), Kalp Teleradyogramlar(tek ydn)' Kardiyoloji Muayenesi. gkg(elektrokardiyogram), Akciper grafisi P.A.(tek yon), Tam Kan(Hemogram), Glukoz(AK$), Sedimentasyon, Trigliserid, Tam idrar Tetkiki, Ozrr. vrini sagr,ik crrncr-up (r+o.oo rr.l: Abdomen Us(ti.im), Total Kolesterol, Dahiliye Muayenesi' OZnl OnfZitn CUECX-Up (SO.OO fl): Dahiliye Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, VLDL Kolesterol, Trigliserid, Ure, Kreatinin, Glukoz(AK$), TSH' ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), Total Kolesterol, Ekg(Elektrokard iyogram)' LIFE ON CHECK-UP (50.00 TL): Tam Kan(Hemogram), Total Kolesterol, Trigliserid, TSH, Glukoz(AK$), Akciper grafisi P.A.(tek ycin), Ekg(Elektrokardiyogram), Tam idrar Tetkiki, HBs Ag' Ure. Ozrr, HgpA.tir g cunck-up (go.oo tr.): oahiliye Muayenesi, HBs Ag, AntiHBs(HBsAb), ALT(Alanin Amino Transferaz), AST(Aspartat Amino Transferaz), AlP(Alkalen Fosfataz).

10 oznr, xllrn Hlsrallxr,anr chncx-up (tzo.oo rl): Kadrn Do[um Muayenesi, Tam Kan(Hemogram), Sedimentasyon, Servikal/Vajinal Sitoloji(Konvansiyonel Pap Smear). OiYnf paxnt (8O.OO tl,): Diyetisyen Muayenesi, TSH, Glukoz(AK$), Total Kolesterol, Kreatinin. ODTU SU ALTI DALIS (45.00 TL): KBB Muayenesi, Akciler grafisi P.A.(tek ydn), Ekg(Elektrokardiyo gram). OiGfn CffnCX-Up Z (OO.OO ff,): tam idrar Tetkiki, Sedimentasyon, Anti HIV(I+2) ELiSA, Check-Up Dahiliye Muayenesi. OiGnn CgnCf-Up I (SO.OO tl): Sedimentasyon, Tam idrar Tetkiki, Ekg(Elektrokardiyogram), Check-Up Dahiliye Muayenesi. nignn CunCx-Up C (Z0.OO tl,): Sedimentasyon, Tam idrar Tetkiki, Ekg(Elektrokardiyogram), Anti HIV(l+2) ELISA, Check-Up Dahiliye Muayenesi.

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ

KALP SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON CHECK-UP TARAMA TESTLERİ PROSTAT CHECK UP Prostat hastalıkları yaşla birlikte giderek artmaktadır. 50 yaş üstünde erkeklerin çoğunda prostat şikayeti görülür. Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Laboratuar testleriyle

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI Değerli Sigortalılarımız, Özel Sağlık Sigortanız sayesinde, poliçe teminatı kapsamındaki tedaviler için elde edeceğiniz avantajların yanısıra, Türkiye nin en kapsamlı sağlık

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker 1 Tüm dünyada hasta sayısı %2 Test sayısı %10 Laboratuvar testlerinin mali yükü %4-11

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI LABORATUVAR BIYO HORMON 29.09.2015 10:33:14 30.09.2015 09:14:27 Glukoz 81 74 106 Ürik Asit 6.5 2.6 6 Kreatinin 0.72 0.51 0.95 Kolesterol 125 < 200 Trigliserid 56 < 150 HDL Kolesterol 36.0 40 60 LDL Kolesterol

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ

EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ EUREKO MEDİKO SAĞLIK KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ Değerli Sigortalımız, Eureko Sigorta Ailesi olarak, Eureko Mediko Sağlık Koruyucu Bakım Paketlerimiz ile siz değerli üyelerimizin öncelikle sağlığını korumayı

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ

SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ SAĞLIKLI VE KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ REÇETESİ Uzm. Dr. Lütfi AKGÜN Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsanlara; mevcut sağlık durumları başta olmak üzere sosyoekonomik durumları ve istekleri göz önünde

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Düzen Laboratuvarlar Grubu

Düzen Laboratuvarlar Grubu PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından Gerçek/doğruluk (Trueness/Accuracy) ve Kesinlik (Precision) ile Sonuçların RA verilerine göre değerlendirilmesi yani daha fazla

Detaylı

YLIA'd"!"\ rumivn nuvux mir,r,nr vtnclisi HAK s.q.hiplnninn

YLIA'd!\ rumivn nuvux mir,r,nr vtnclisi HAK s.q.hiplnninn I rumivn nuvux mir,r,nr vtnclisi HAK s.q.hiplnninn runr

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

SEDİMANTASYON. Sedim;ESR; Sed rate; Sedimantasyon hızı ne için bakılır? Sedimantasyon aşağıdaki hastalıkların takibi sırasında kullanılır:

SEDİMANTASYON. Sedim;ESR; Sed rate; Sedimantasyon hızı ne için bakılır? Sedimantasyon aşağıdaki hastalıkların takibi sırasında kullanılır: SEDİMANTASYON Sedim;ESR; Sed rate; Eritrosit sedimantasyon hızı: Kan hücreleri olan eritrositlerin bir tüp içinde çökme hızlarıdır. Çok eski bir testtir ve kabaca kanda iltihabi reaksiyon varlığını gösterir.

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi TIIRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERIGZi TrBBi Cftr4ZALrM io,tri ganrxaursi ixer-et.tir KoNUsu ve $exli Madde I - TUrk Krztlayr, Altrntepe Trp Merkezi ihtiyact olan agaltda cins Kapalr zarfla teklif altnmak

Detaylı

. Kendisi. Annesi. Babasr

. Kendisi. Annesi. Babasr Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no E-mail adresi (zorunlu) Cep Telefonlarr. Kendisi. Annesi. Babasr Hakkrnrzda referans (bilgi) verebilecek kigiler (zorunlu) Adr Soyadr Adr Soyadr Telefon Hayrr

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

irc i$venleni igitt runrive HARB sanayi ve yardlmcl igrollarl iggileni seruoixnsl (TURK HARB-I$) (ruhis) islerrue BASKnnu6r (ANr)

irc i$venleni igitt runrive HARB sanayi ve yardlmcl igrollarl iggileni seruoixnsl (TURK HARB-I$) (ruhis) islerrue BASKnnu6r (ANr) rvri r-r-i savu N MA BAKAN ug r AKARyAKTT ixurm ve NATo pol resisleni islerrue BASKnnu6r (ANr) i$venleni igitt TURK AGIR SANAYII VE HIZMET SEKTORU KAMU i$veneruleni senoixnsl (ruhis) irc runrive HARB sanayi

Detaylı

A.Ş. 08.05.2006/74 Soğuk Çermik Kaplıca Tesisi Sivas Belediye Başkanlığı SİVAS

A.Ş. 08.05.2006/74 Soğuk Çermik Kaplıca Tesisi Sivas Belediye Başkanlığı SİVAS TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 7) R.G.Tarihi: 31.05.2006 R.G.Sayısı: 26184 Bilindiği üzere, (6) sıra nolu 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

T.C. Harran Universitesi Trp Faktiltesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi. SUT Kodu. :0 (414) 318 33 9l E-Posta: aliinci@harran.

T.C. Harran Universitesi Trp Faktiltesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi. SUT Kodu. :0 (414) 318 33 9l E-Posta: aliinci@harran. T.C. Harran Universitesi Trp Faktiltesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi SUT Kodu Genel Toplam(K DV Haric): :0 (414) 318 33 9l E-Posta: aliinci@harran.edu'tr Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi kargrlanmahdrr.

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir SAGLIK BAKANLIEI runxiyn KAMU HASTANELe ni rurunnu Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir $ARTNAMESi 1. Ronrsli romeinr oeorrrdr - Dedektor

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ MART 2010 OCAK 2011 ŞUBAT 2011- MART 2011 KARŞILAŞTIRMA 3.273.003,25 3.327.256,70 3.577.426,80 4.046.761,47 4.500.00 GELİR DURUMU HEDEF: 3.500.000 4.000.00

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayenesi 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU FARAB nectgirvr procramr PROTOKOLU Biler. agalrda imalan bulunan ytiksekrilretim kurumlarr olarak. kurumlanmr araslnda Farabi Degiqim Programr kapsamrnda igbirligi yapmayr kararlagtrrmrg bulunmaktayv.

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

k;;'il,.ii,'ffi "yil;,.r,

k;;'il,.ii,'ffi yil;,.r, i:r: -/6.4=*'* T.C. BAYINDIRLIK VE ISTLA.N fiai(anlt*i Ynpr tqleri GenelMtidiirlttfii A.NKAR.,TT s AY I : 8. 0 9.0 fi G..0.1 2,0 0.0 6.0 7.c8.09/ { ;3 f KOI\U : imalatgrfirmasegimleri ve Tr:sisatir;ierincle

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı