KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI"

Transkript

1 TRF.TL /5 1.0 AMAÇ: Orhaneli Devlet Hastanesi'nde, hastalar için gereksinim duyulan kan ürünlerini güvenilir, hızlı ve yeterli miktarda temin etmek; hastalar için istenen tetkiklerin sonuçlarının zamanında ve doğru olarak çıkmasını sağlamak. 2.0 KAPSAM: Kan Merkezi Çalışanlarını ve Kan Merkezi'nden hizmet alanları kapsar. 3.0 SORUMLULAR: Kan Merkezi Sorumlu Laboratuar Teknisyeni Kan Merkezi Çalışanı (Laboratuar Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire) Kan Merkezi Sekreteri 4.0 FAALİYET AKIŞI: 4.1 Kan Merkezi'nde, bir Kan Merkezi Sorumlu Laboratuar Teknisyeni, iki Laboratuar Teknisyeni, bir Hemşire, bir Sekreter görev yapar. 4.2 Kan Merkezi'nde mesai saatleri dışında bir kişi nöbet hizmetini yürütür. 4.3 Tetkikler 24 saat aralıksız çalışılır. 4.4 Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında görev yapan Kan Merkezi Çalışanları; birbirlerinden görev ve gereken malzemeleri devir teslim alır, devir teslim tamamlanmadan görevli Kan Merkezi Çalışanı, görev yerinden ayrılamaz. 4.5 Her Kan Merkezi Çalışanı kendi görev alanının düzenini sağlar, çalışma sırasında kullanılacak malzemeleri temin eder. 4.6 Kullanılacak cihazların günlük bakım ve kontrolleri yapılır. 4.7 O gün gelen hasta kan grupları, Direkt ve İndirekt Coombs testleri ve Cross-match testleri(hastanın doktorunun istediği sayıda) ve o gün alınan donör kanlarından kan grupları ve VDRL testleri; çalışma talimatlarına uygun olarak çalışılır. 4.8 Cross-match uygun bulunan kanlar için; Cross-match Uygundur etiketi yazılır, etiket kan torbası üzerine yapıştırılır. Kan saklama dolabına istendiğinde verilmek üzere yerleştirilir. 4.9 Son kullanım tarihi dolmuş olan ürünler; gündüz mesai saatinde Kan Merkezi Sekreteri, mesai saati dışında nöbetçi Kan Merkezi Çalışanı tarafından saptanır ve imha edilir Cross-match'li olarak bekleyen kanlardan, stoğa geçirilecek olanlar; mesai saatleri içinde Kan Merkezi Sekreteri tarafından, mesai saati dışında nöbetçi Kan Merkezi Çalışanı tarafından kan saklama dolabına yerleştirilir Taburcu olan hastalar; mesai saatleri içinde Kan Merkezi Sekreteri tarafından, mesai saati dışında nöbetçi Kan Merkezi Çalışanı tarafından saptanarak, üzerine kayıtlı kan varsa listede hasta adından silinerek Kan Merkezi stok listesine eklenir Dolaptaki kanlar miyadlarına göre kontrol edilerek, miyadı yakın olan kanlar önde olacak şekilde kan gruplarına uygun olarak dolapta sıralanır Dolap kontrolünden sonra stok ve ihtiyaç durumu belirlenir Kan ve kan komponenti istemleri, mesai saati içinde Kan Merkezi Sekreteri, mesai saati dışında nöbetçi sağlık teknisyeni tarafından yapılır Mesai saatinde Kan Merkezi Sekreteri, mesai saati dışında nöbetçi sağlık teknisyeni tarafından; acil kan vermek için gelen donörlere Donör Sorgulama Formu verilir. Nasıl doldurulması gerektiği konusunda bilgilendirilir Hastaya ait Kan veya Komponenti İstem Formu, dosyaya kaldırılır.

2 TRF.TL / Donör tarafından doldurulan formun eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve donörün kimlik kontrolü; mesai saati içinde Kan Merkezi Sekreteri, mesai saati dışında nöbetçi Kan Merkezi Çalışanı tarafından yapılır ve donör kan alma odasına yönlendirilir. Donör Sorgulama Formu nu uygun şekilde dolduran donörün sorgulama formu görevli Kan Merkezi çalışanınca değerlendirilir. Risk faktörü olabilecek konular sözlü olarak da sorularak teyid alınır. Donör Seçim Kriterleri El Kitabı. Kan alınmasında herhangi bir sakınca olmayan donörün tansiyon, nabız, ateş ve hemoglobin düzeyine bakılır ve uygun ise donörler kan alma koltuğuna alınır. Şüphede kalındığında Kan Merkezi Hekimi'ne danışılır Kan vermesinde sakınca görülen donöre; nedeni, anlayabileceği ve kırıcı olmayan bir üslupla açıklanır. Geçici olarak red edildiyse, bir daha ne zaman kan verebileceği açıklanır. Red edilen donör, Red Edilen Donör Kayıt Defteri ne kaydedilir, doldurduğu Donör Sorgulama Formu u Red Edilen Donör Dosyası na kaldırılır Kabul edilen donörün Donör Sorgulama Formu alınır; kan torbası ve örnek tüpleri üzerine bilgileri yazılır Kan Alma Talimatı na uygun olarak donörden kan alınır. Kan torbası ve örnek tüpleri laboratuar kısmına teslim edilir Reaksiyon geçiren donöre müdahale edilir Alınan kan torbasının kan grubu ve VDRL testleri talimatlarına uygun olarak çalışılır; ELISA testleri çalışılmak üzere ELISA Laboratuarına gönderilir Testleri çalışılan tam kan torbaları etiketlenerek kan grubu ve miyadına göre kan saklama dolaplarına yerleştirilir Üçlü kan torbasına alınan kanlar, talimatlarına uygun olarak komponenetlerine ayrılır. Ayrılan komponentler etiketlenerek ait oldukları dolaplara kan grubuna göre yerleştirilir ELISA testi pozitif çıkan donörlere ait kan torbası imha edilir. Donöre telefonla bilgi verilerek yönlendirilir Hazırlanmış kan ve ürünleri mesai saatlerinde Kan Merkezi Sekreteri tarafından, mesai saati dışında nöbetçi Kan Merkezi Çalışanı tarafından; görevli servis hemşiresi veya personeline hastanın order'ındaki istemine göre, verilen kan veya komponent order'a yazılarak teslim edilir ve Servise Çıkış Defteri ne kaydedilir. 5.0 KAN MERKEZİ İŞLEYİŞİ İLKELERİ 5.1 Tanımlar: Kan: Transfüzyon amacıyla kan bağışçısından alınan ve ayrıştırılan tam kandır. Tam kan: Kan bağışçısından transfüzyon için veya ayrıştırılarak yeni ürünler elde etmek üzere alınan ve uygun bir antikoagülan madde ile karıştırılan, hiçbir ayrım işlemine tabi tutulmamış insan kanıdır. Kan bileşenleri: Doğrudan, aferez veya diğer yöntemlerle tam kandan elde edilen eritrosit, trombosit, granülosit suspansiyonları gibi hücresel kan bileşenleri ile plazma ve kriyopresipitattır. Kan bağışçısı: Tam kan veya bileşenlerini veren kişidir. Kan bağışı: Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemidir. Transfüzyon: Tedavi amacıyla ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni naklidir. 5.2 Temel İlkeler: İnfeksiyon hastalıklarının kan transfüzyonu ile bulaşması olasılığı uzun yıllardır bilinen, önemli bir infeksiyon riskidir. Kan bileşenlerinin hazırlanmasında kanın toplandığı bir primer torba ve buna bağlı ek torba sistemleri kullanılır; tamamen kapalı bir sistemde gerçekleştirilen ayrıştırma işlemlerinde, sistem bütünlüğünün bozulmaması durumunda herhangi bir kontaminasyon riski yoktur. Bakteriyel kontaminasyona bağlı transfüzyon reaksiyonları özellikle oda ısısında saklanmaları ve bakteriyel proliferasyon için uygun ortam ısısını sağlamaları sebebi ile trombosit süspansiyonlarının transfüzyonunda söz konusu olur. Trombosit süspansiyonlarını kontamine eden bakteriler arasında

3 TRF.TL /5 cilt florasından kan torbasına aktarılan gram pozitif koklar en sık rapor edilirken, nadir de olsa eritrosit süspansiyonları ile soğukta zenginleşen Yersinia enterocolitica grubu bakterilerin bulaştığı gösterilmiştir. Kanın toplanması, ayrıştırılması, saklanması ve dağıtılması işlemlerinin tümünde sterilitenin korunması; kan bileşenlerinin kontaminasyonunun önlenmesi için mutlak gereklidir. Türkiye de kan merkezlerinde toplanan her kan bağışı; yasal zorunluluk olarak insan immünyetmezlik virusu 1 ve 2 antikorları (anti-hiv 1 2), hepatit B virusu yüzey antijeni (HBsAg), hepatit C virusu antikorları (anti-hcv) ve sifiliz yönünden taranmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testi yapılmaksızın kan transfüzyonu yapılması yasal değildir. Riski en aza indirmek amacıyla; kan bağışçısının bilgilendirilmesi, standart bağışçı sorgulama formu ile taşıyabileceği infeksiyon riskleri konusunda sorgulanması ve fizik muayenesi, güvenli kan transfüzyonu yönünden yapılmalıdır. Kan merkezlerinde hazırlanan ve transfüzyon tedavisinde sıkça kullanılan kan bileşenleri; eritrosit süspansiyonu, % 5 in altındaki kullanım endikasyonu ile tam kan, trombosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve kriyopresipitattır. Öncelikle kanın toplandığı, ayrıştırıldığı, test edildiği, işlendiği ve depolandığı tüm alanların çevresel temizliğinin, mikrobiyal yükü en düşük seviyede tutacak şekilde, uygun biçimde yapılması gereklidir. 5.3 Kan bağışçısının seçilmesi Güvenli kan ve kan bileşenlerinin elde edilmesi amacıyla; kan bağışçılarının olası riskler yönünden sorgulanması ve uygun olanlarının seçilmesi transfüzyon güvenliğinin en önemli aşamalarındandır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı genelgesi ekinde, kan bağışçısı kabul eden her kan merkezinin uygulaması gereken donör sorgulama formu ve donör sorgulama formu değerlendirme anahtarı yer almaktadır. Ülkemizde yasal olarak, kan bağışçısının değerlendirilmesi ve seçilmesinin buna göre yapılması gereklidir. Bakteremisi bulunan kişiler genellikle semptomatiktir ve kan bağışçısı adayı olamaz, ancak bazı bakteremi epizodlarında asemptomatik bakteriyemi bulunabilir. Kan bağışı merkezlerinde bununla ilgili uygun bağışçı seçim kriterleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Kan bağışında bulunan kişinin bağıştan sonra hastalanması durumunda kan bağışı merkezine geri bildirim yapabileceği ve merkezin de hazırlanan kan bileşenlerini kullanımdan geri çekebileceği bir sistem oluşturulmalıdır. Kan bağışçısı adayının viral infeksiyonlar yönünden taşıdığı risklerin sorgulanması amacıyla tıbbi öyküsünün yanı sıra yaşam biçimi ile ilgili alışkanlıkları da sorgulanmalıdır. Kan bağışçısı sorgulama formu ve değerlendirme rehberlerinin periodik olarak güncellenmesi gereklidir. 5.4 Kanın Toplanması Bakteriyel kontaminasyonun önlenmesi için tüm işlemlerde dezenfeksiyona ve steril ekipman kullanımına dikkat edilmelidir. Kanın toplanması aşamasında venöz ponksiyonu yapan personel yeterince eğitimli olmalıdır. Genellikle antekübital fossa olan ponksiyon bölgesinde cilt lezyonu, cilt döküntüsü ve skar doku bulunmamalıdır. Ponksiyon yapılan bölgenin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, onaylanmış bir prosedüre göre yapılmalıdır. Bölge temizlendikten ve dezenfekte edildikten sonra, kan torba sisteminin iğnesi girilmeden tekrar palpasyon yapılmamalıdır.

4 TRF.TL /5 Kanın toplandığı torba sistemi pirojen içermemeli, steril olmalı; toplanan kan miktarı torbanın içerdiği antikoagülan koruyucu sıvı oranına uygun olmalıdır. Kan torbaları ve aferez setleri kullanılmadan önce, üreticinin önerdiği koşullarda saklanmalıdır. Venöz ponksiyon esnasında kullanılan tüm malzeme ve ekipman steril ve tek kullanımlık olmalıdır. İşlemi yapan personel tüm işlemler sırasında eldiven takmalıdır. 5.5 Kan örneklerinin taşınması ve kabul edilmesi Kan örnekleri sızdırmayan, ağzı sıkıca kapalı kaplara alınmalıdır. Daha sonra primer kaplar sekonder kapların içine yerleştirilmelidir. İstem formlarının kontamine olması önlenmelidir. Çift kompartmanlı, şeffaf plastik torbalar kullanılmalıdır. Örnekleri kabul eden personel önce sızıntı kontrolü yapmalı, sızıntının olduğu örnekleri uygun yöntemle dekontamine etmelidir. HIV benzeri bilinen infeksiyon tanısı bulunan hastalara ait örneklerin işaretlenmesi önerilmez. Tüm örnekler infeksiyöz kabul edilmeli ve hastaya ait bilgilerin gizliliği korunmalıdır. Örneklerin kurumlar arasında nakledilmesinde örnek nakli ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemelere uygun paketleme ve etiketleme yapılmalıdır. 5.6 Kan örneklerinin mikrobiyolojik taraması Ülkemizde, yasal zorunluluk olarak her kan bağışı aşağıda belirtilen göstergeler yönünden taranmalıdır: HIV 1 ve HIV 2 antikorları, HBsAg, HCV antikorları, Sifiliz Pencere döneminde olduğundan kuşkulanılan bir kan bağışçısından kan alınması durumunda polimeraz zincir reaksiyonu veya transkripsiyon temelli amplifikasyon testleri kullanılabilir. 5.7 Kan örneklerinin bakteriyolojik taraması Kan bileşenlerinin düzenli olarak mikrobiyal kontaminasyon yönünden taranması kalite güvence programının bir parçası olmalıdır. Kontaminasyon tespit edildiğinde, etken tanımlanmalı, olası kaynağı belirlenmeli, yapılanlar kayıt altına alınmalıdır. 5.8 Kanın ayrıştırılması Kan bileşenlerinin hazırlanmasında kullanılan steril birleştirme cihazları valide edilmeli ve temiz tutulmalıdır. Torba sistemi herhangi bir bölümünden açılırsa kapalı sistemin bütünlüğü bozulur; açık sistemlerdeki kan bileşenlerinin 2-80C de saklananlarının 24 saatte, C de saklananlarının dört saatte kullanılması zorunludur. Kanın ayrıştırılması işleminde ekstraktör, steril birleştirme cihazı kullanıldığında, yapılan işlemin sıçrama, püskürme veya serpme vb.riskleri varsa personel yüz kalkanı veya koruyucu gözlük takmalıdır. 5.9 Kan bileşenlerinin saklanması ve taşınması Hazırlanan kan bileşeninin raf ömrü torba sisteminde kullanılan koruyucu sıvıya bağlıdır. Kan bileşenlerinin, özelliklerine göre kan saklama dolabı veya derin dondurucuda saklanması venöz ponksiyon sırasında kana karışabilen veya kan bağışçısının dolaşımında bulunabilen bakterilerin proliferasyonunun minimum seviyede tutulması bakımından önemlidir.

5 TRF.TL /5 Kanın toplanmasından sonra, kısa bir süre, 24 0C de tutulması aktif konumdaki lökositlerin kandaki kontaminant bakterileri temizlemesine yardımcı olabilir. Kan bileşenleri uygun ısı, ortam ve sürede saklanmalı ve taşınmalıdır. Kan saklama dolaplarının ısısı sürekli olarak takip edilmelidir. Saklama ve taşınma sırasında ortam ısısını sürekli olarak takip ve kayıt eden elektronik cihazlar kullanılmalıdır. Isı olması gereken aralığın dışına çıktığında, alarm sistemi kullanıcıyı uyarmalı; kan bileşeni istenmeyen ısıya ulaşmadan kullanıcı gereken önlemleri almış olmalıdır Kan bileşeninin transfüzyon öncesi incelenmesi Kan ve kan bileşenleri transfüze edilmeden önce göz ile iyice incelenmelidir. Kontaminasyon tespit edilirse veya kontaminasyondan şüphelenilirse kan merkezi ile bağlantı kurulmalıdır. Gözle yapılan muayenede aşağıdakilerden biri tespit edilirse kontaminasyondan şüphelenilmelidir: Segment rengi kan torbasının renginden daha açıksa Eritrosit kütlesinin rengi normalden daha koyu veya morumsu ise Hücre kütlesinin hemen üzerinde hemoliz zonu varsa Gözle görülen pıhtılar varsa Plazmanın rengi bozulmuş veya bulanıksa Portlarda veya birleştirme bölgelerinde yetersiz birleştirme veya sistem bütünlüğünün bozulduğuna işaret eden kan veya plazma kalıntısı varsa Trombosit süspansiyonlarının incelenmesinde; gözle tespit edilebilen agregatlar varsa, trombositlerin olağan akışı ya da turbulansı görülmüyorsa bakteriyel kontaminasyondan şüphelenilmelidir. Taze donmuş plazma torbaları çatlak yönünden kontrol edilmelidir Kan torbası yüzeyinin kontaminasyonu Kan torbalarının yüzeyi geçirgen olduğundan, bu yüzeylerin kirli, nemli yüzeyler ve maddelerle temas etmesine engel olunmalıdır. Kanla kontamine olan kan torbası yüzeyi nemli, lifsiz kumaş ile silinmeli, ardından alkol ile durulanmalıdır. Gros kontaminasyon içeren kan torbaları kullanımdan çekilmeli ve imha edilmeli; kontaminasyon kaynağı tespit edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır Transfüze edilmeyen kan bileşeni Kullanılmayan kan ve kan bileşenleri kan merkezine gecikmeden geri gönderilmelidir. 6.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı genelgesi Donör Seçim Kriterleri El Kitabı.

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ Ankara, 2014 (Güncelleme; 08 Aralık 2014) Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yönetim Rehberinin hazırlanmasında yer alan, Ebola Virüs Hastalığı Bilim Kurulu üyelerimiz,

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Işın Akyar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.Işın Akyar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr.Işın Akyar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İdrarın sağlık ve iyiliğin göstergesi olarak uzun ve zengin bir öyküsü vardır ve günümüzde halen tanıda önemli

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ İLAÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ İLAÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.07 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Temmuz 2013 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ: İl ambulans servisi başhekimliği ve istasyonlarının ilaç ve malzemelerinin nasıl temin edileceği, yeşil

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı