VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA"

Transkript

1 LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok yerinde yo un düzenlemeler yap lmas n gerektirmifltir. laç sektöründe fikri s nai haklar aç s ndan iki önemli sorun ile karfl laflmaktay z. Bunlardan birincisi ilaç markalar di eri ise ilaç sektöründe veri korumad r. laç markalar aç s ndan ilac tan mlayan sözcük ve iflaretlerin marka olarak kullan p kullan lmayaca ve kar flt r lma olas l gibi bir durumla karfl lafl ld takdirde hangi ölçütü esas alaca- m z önemlidir. Veri koruma ise yap lan test sonuçlar ile klinik deney sonuçlar na ait tüm test verilerinin, söz konusu verileri üreten firmalar n d fl nda baflkalar taraf ndan ve onlar n onay olmadan kullan lmamas - d r. Fikir ve zeka ürünleri üzerinde onlar meydana getirenlerin sahip olduklar haklar fikri mülkiyet hakk olarak tan mlan r. laç sektörü aç s ndan yaflamsal öneme sahip olan fikri haklar; patentler, veri koruma, ticari s rlar ve markalardan oluflur. Di er fikri haklar da elbette oldukça önemlidir ancak ürünün piyasaya ç k fl n etkileyen en önemli fikri haklar bunlard r. Dünyada konu ile ilgili olarak Farkl hukuksal metinlerde farkl terimler kullan lm fl olmas na karfl n getirilen düzenlemelerin ruhuna bak ld nda tüm bunlar n ayn kavram farkl kelimelerle ifade ettikleri görülmektedir. TRIPS metninde Aç klanmam fl Gizli Bilgilerin Korunmas, AB Direktiflerinde Verilerin Korunmas, ABD metinlerinde Veri Münhas riyeti olarak geçen terimler tamamen ayn kavramlar olup, k saca ruhsat otoritelerine ibraz edilen gizli bilgilerin korunmas n ve bunlara üçüncü kifliler taraf ndan dayan lmamas n ifade etmektedir. Veri Korumas kavram n en do ru flekilde aç klamak için öncelikle Jenerik ilaç nedir bunu do ru bir biçimde saptamal y z. Jenerik ilaç genel olarak, innovatör ilac n patent alt ndaki koruma süresi sona erdi inde pazara girebilen, innovatör ilaçla ayn etkin maddeyi, ayn miktarda ve ayn farmasötik flekilde içeren ve biyoeflde er oldu u kan tlanm fl ilaçlar

2 2522 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 olarak tan mlanmaktad r. (1) Patent uygulamas beraberinde jenerik ilaçlar da getirmektedir. Bu grup ilaçlar n ruhsat alabilmesi için öncü ilaçla ayn etkin maddeyi ayn miktarda içermesinin yan s ra tüm Farmakope ve yi Üretim Uygulamalar (Good Manufacturing Practises-GMP) kurallar na uygun bir flekilde üretilmifl olmas da gerekmektedir. Jenerik ilaçlarla yak ndan ilgili olan bir konu Veri Korumas uygulamas d r. Jenerik ilaç üreticileri, ilaçlar n n pazarlama onay n almak için k salt lm fl ruhsat baflvurusunda bulunurlar. Bunun için ürünlerinin, öncü ilaç ile biyoeflde er oldu unu kan tlamalar yeterlidir. Ancak burada karfl m za ilac n etkinli i ve güvenli i için nnovatör ilac n pre-klinik ve klinik test sonuçlar na at f yap p yapamayacaklar bir tart flma konusudur. Bir tarafta bir ilac n bulunmas için nnovatör ilaç üreticilerinin harcamakta olduklar büyük mebla lar di er tarafta maliyetlerin düflmesi sonucu hastalar n daha ucuz fiyata ilaç sat n almas n sa layan Jenerik laç üreticileri yer almaktad r. Verilerin korunmas hakk, yetkili makamlar n jenerik ilaçlara onay verebilmelerinde, belli bir süre için söz konusu innovatör ilaca ait klinik test sonuçlar n n referans olarak kabul etmelerini engellemektedir. Verilerin korunmas süresi ne kadar uzun olursa, jenerik ürünlerin pazara girmesi de o kadar geç olmaktad r. Verilerin Korunmas ruhsat otoritelerine ibraz edilen gizli bilgilerin korunmas n ve bunlara üçüncü kifliler taraf ndan dayan lmamas n ifade etmektedir. Korunmas gerekli olan veriler mülkiyet konusudur ve o bilgiler üzerinde hak sahibi olan kifliye aittir. Hukuk tekni i aç s ndan konu ele al nd nda bu bilgiler/veriler gayri maddi hukuki mal statüsündedir ve fikri hakka konu teflkil eder. Bu ba lamda veri korumas Bir devletin (ruhsat otoritesi) farmasötik ruhsat verileri için sa lamas gereken iffla edilemezlik ve isnat edilemezli i ile bu verilerin haks z ticari kullan m - n n engellenmesi ni ifade eder. (2) Veri korumas yeni molekül için verilir. Yeni endikasyon, yeni dozaj, yeni uygulama yolu gibi bulufllar için ayr ca veri koruma süresi söz konusu olabilir. Bu konuda ülkeler aras nda farkl uygulamalar vard r. Özetlenecek olursa, ilaçlarda veri korumas, ilaç ruhsatlar n n al nmas için zorunlu olan, fiziko-kimyasal ve biyofarmasötik çal flma sonuçlar ; klinik öncesi, hayvanlar üzerinde yap lan biyolojik, mikrobiyolojik, farmakolojik ve toksikolojik test sonuçlar ile klinik deney sonuçlar na ait tüm verilerin, bu verileri üreten (elde eden) ve bu veriler ile ilgili olan ilac n ruhsat n almak üzere ilk baflvuran firman n d fl ndaki kiflilerce, daha sonraki bir tarihte at f yap larak dahi, belirli bir süre için hiçbir flekilde kullan lamamas ve böyle bir kullan ma hiçbir flekilde izin verilmemesi anlam ndad r. (1) YALÇINER, U ur; Rekabet Bülteni, ESC Yay nlar S:9, stanbul, 2003, s:7 (2) Pilip W. Grubb; Patents For Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, Oxford,1999 S:39

3 laç Sektöründe Veri Koruma Özgür Kaya 2523 Veri koruma konusu, hukukumuzda zaten mevcut olan haks z rekabete iliflkin düzenlemeleri bir an kenara b rakacak olursak, mevzuat m - za Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaflma ve Ekleriyle birlikte girmifltir. Bu anlaflman n konumuz aç s ndan en önemli k sm n TRIPS Anlaflmas (Ticaretle Ba lant l Fikri Mülkiyet Haklar Anlaflmas ) oluflturmaktad r. Pazarlama Özgülülü ü (münhas r yeti); laç patentleriyle ilgili olarak geçifl süreci uygulayacak olan ülkeler için getirilmifl bu düzenlemeye, mailbox müracaata göre patent baflvurusu yap lm fl olan ürün için patent kabul/red edilinceye kadar geçen süre veya pazarlama onay ndan itibaren 5 y l müddetle bir pazarlama özgülülü ü (münhas r yeti) verilecektir. (3) Veri korumas, bu tür verilerin, söz konusu verileri üreten (elde eden) firmalar n d fl nda baflkalar taraf ndan ve onlar n onay olmadan kullan - lamamas, k saca jenerik ürün üreten firmalar n, üzerinde patent korumas olmayan ilaçlar için dahi, belirli bir süre ruhsat baflvurusunda bulunamamalar ve böyle bir ilac belirlenen süre içinde üretememeleri ve/veya pazarlayamamalar anlam ndad r. Anayasa n n 90/5 inci maddesine göre Dünya Ticaret Örgütünü kuran anlaflma ve ekleri (TRIPS) ulusal hukukumuzun bir parças haline gelmifltir say l Kanuna göre bu anlaflma tarihinden itibaren yürürlü e girmifltir. Anayasa n n 90/5 inci maddesi Usulüne göre yürürlü e konmufl milletleraras anlaflmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakk nda Anayasa ya ayk r l k iddias ile Anayasa Mahkemesi ne baflvurulamaz. fleklinde bir düzenleme getirmektedir. DTÖ-TRIPS Antlaflmas, üye devletler aras nda ticari engellerin kald - r lmas n ve fikri mülkiyet haklar n n korunmas n öngörmekte, tüm ülkeler için 1 y l, geliflmekte olan ülkeler için befl y l ve en az geliflmifl ülkeler için 10 y ll k geçifl süresi vermektedir. Söz konusu geçifl süresi Türkiye için tarihinde sona ermifltir. Geliflmekte olan ülkelerin bu geçifl sürelerinden yararlan p yararlanmamalar konusundaki takdir hakk kendilerine b rak lm fl, en az geliflmifl ülkeler ise aç kça belirtilmifltir. TRIPS, ekonomik büyümenin iki önemli kayna olan ticaret ve fikri mülkiyeti, evrensel pazar dinamizm ve refah n n önümüzdeki yüzy lda da sürdürülmesine katk da bulunmak üzere bir araya getirmektedir. (4) Konu ile ilgili olarak öncelikle Ulusal anlamda yap lan düzenlemeleri daha sonra Uluslararas düzenlemeleri incelemekte yarar görüyorum. (3) Carlos Maria Correa Protection of Data Submitted For Teh Registration Of Pharmaceuticals, South Center, 2002, s.54 (4) GERVAIS, Daniel; The TRIPS Agreement-Drafting History and Analysis, Thomson, London, 2003, s.3

4 2524 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 Patent Haklar n n Korunmas Hakk ndaki 551 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 83. maddesinin ilk 3 bendi flu flekildedir. (5) Madde 83 - Patent baflvurusu veya patentten do an koruman n kapsam istem veya istemler ile belirlenir. stem veya istemler tarifname ve resimler esas al - narak yorumlan r. stem veya istemler, bir yandan patent baflvurusu veya patent sahibine hakk olan korumay sa layacak ve di er yandan üçüncü kiflilere de koruman n kapsam aç s ndan makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek flekilde birlikte yorumlan r. Patent baflvurusu yap lm fl olan befleri, veteriner ve zirai ilaçlar n imalat ve sat fl ruhsatlar n n onay için ilgili makamlarca talep edilen ve yarat lmalar ve birikimleri önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri taraf ndan umuma aç klanmam fl olan bilgi ve test sonuçlar talep sahibi makam taraf ndan gizli tutulur. Bilgi ve test sonuçlar n talep eden makam bunlar n haks z kullan m n n önlenmesi için gerekli tedbirleri al r. 551 say l KHK nin 83. maddesinin 3. f kras na bakacak olursak, öngörülenin Patent baflvurusu yap lm fl olan befleri, veteriner ve zirai ilaçlar ile ilgili olan sahipleri taraf ndan umuma aç klanmam fl olan bilgi ve test sonuçlar n n, ilgili makam taraf ndan, haks z kullan m n n önlenmesi için gerekli önlemlerin al nmas oldu u görülmektedir. Buradan aç kça anlafl lan; umuma aç klanmam fl bilgi ve test sonuçlar n n patent baflvurusu yap lm fl olan befleri, veteriner ve zirai ilaçlarla ilgili olmas n n flart oldu u ve bu durumda ilgili makam taraf ndan, haks z kullan m n önlenmesi için gerekli tedbirlerin al nmas gerekti i, anlam ndad r. 551 say l KHK d fl nda konuyla ilgili olarak tarihli T bbi Farmasötik Ürünler Ruhsatland rma Yönetmeli i nin (6) 9. maddesi afla - daki hükmü amirdir. K salt lm fl Baflvurular Madde 9- Afla da belirtilen durumlar n yeterince belgelenmesi ve desteklenmesi halinde, tibbi ve farmasötik ürüne ait farmakolojik ve toksikolojik test sonuçlar n n veya klinik çal flmalar n baflvuru ekinde sunulmas gerekmeyebilir. Ürünün, Bakanl kça daha önce ruhsatland r lm fl bir di er ürünle tamamen ayn (etkin maddeler aç s ndan ayn kalitatif ve kantitatif terkibe sahip, ayn farmasötik formda, ayn yoldan kullan lan ve gerekti inde ilgili yönetmeli e göre biyoeflde erli i kan tlanm fl) olmas, (5) 551 say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk ndaki Kanun Hükmünde Kararname 8/6/1995 tarihli ve 4113 say l Kanunun verdi i yetkiye dayan larak Bakanlar Kurulu nca 24/06/1995 tarihinde kararlaflt r lm flt r (6) T bbi Farmasötik Ürünler Ruhsatland rma Yönetmeli i,, Resmi Gazete Yay n Tarihi , Yürürlük Tarihi

5 laç Sektöründe Veri Koruma Özgür Kaya 2525 Yay nlanm fl yaz lara referans yap lmak suretiyle etkin madde/maddelerin bilinen bir etkinli e, kabul edilebilir bir emniyete ve yerleflmifl bir t bbi kullan ma sahip oldu unun kan tlanmas. Ruhsat baflvurusu yap lan herhangi bir t bbi ve farmasötik ürünün k salt lm fl baflvuruya konu olmas için gereken koflullar çok aç k biçimde, an lan Yönetmeli in 9. maddesinin 1. f kras n n (a) ve (b) bentlerinde aç kça belirtilmifltir. Burada dikkatle de erlendirilmesi gereken önemli hususlardan birisi k salt lm fl prosedürde talep edilen bilgilerin, yay nlanm fl yaz lara referans yap lmak suretiyle etkin madde/maddelerin bilinen bir etkinli e, kabul edilebilir bir emniyete ve yerleflmifl bir t bbi kullan ma sahip oldu unun isbatlanmas n n gerekti idir. Buradaki yay nlanm fl literatür ifadesi aç kça, iffla edilmifl, gizli olmayan, aç klanm fl, bilinen anlam nda bir ifadedir tarihli T bbi Farmasötik Ürünler Ruhsatland rma Yönetmeli i nin 36. maddesi afla daki hükme amirdir. (7) tarihli T bbi Farmasötik Ürünler Ruhsatland rma Yönetmeli- i nin 36. maddesi, ruhsat almak üzere sunulan bilgilerin gizlili ini ve bu gizlili- in Bakanl n sorumlulu unda oldu unu çok aç k biçimde karar alt na alm flt r. Bu konudaki di er bir madde ayn Yönetmeli in 9.b maddesidir. Bu madde yay nlanm fl literatüre (yaz lara) referans yap larak jenerik ilaçlar için k salt lm fl baflvuru yap lmas na olanak tan maktad r. (8) Uluslararas anlamda Veri Koruma kavram n n nas l biçimlendi ini ve hukuki koruma alt na al nm fl oldu unu inceleyecek olursak; Avrupa Birli i nde Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products (SPC) (9) - T bbi Ürünler çin Ek Koruma Belgesi ad verilen uygulama yürürlüktedir. Bu uygulamaya göre, patentle korunan ilaçlarda koruma süresinin baflvuru tarihinden itibaren 20 y l yerine 25 y l veya ruhsat al nd ktan itibaren 15 y l olarak kabul edilmesi öngörülmüfltür. Bu tür koruman n süresi ruhsat al nd ktan itibaren 15 y ll k süre, patentin baflvuru tarihinden itibaren 25 y ll k süreyi geçememektedir. Böylece patentli ilaçlarda koruma süresi yaklafl k 5 y l kadar uzat lm fl olmaktad r. Bu uygulamaya k saca ilaç patentlerinde ek koruma uygulamas ad da verilmektedir. Türkiye, önceki y llarda ABD ve AB ile yapt müzakerelerde bu konuyu; hiçbir uluslararas anlaflmada yer almad ve AB ye tam üye olmad için kabul etmemifltir. AB ye aday ülkeler de SPC yi mevzuatlar na almad klar gibi bu uygulaman n AB ye tam üye olunduktan sonra otoma- (7) Gizlilik; Madde 36- Bir t bbi farmasötik ürüne ruhsat almak üzere baflvuru sahibi taraf ndan sunulan bilgiler gizli olup, bu gizlili in korunmas Bakanl n sorumlulu undad r. (8) KANZIK, lker; Rekabet Bülteni, ESC Yay nlar S:9, stanbul 2003, s:6 (9) Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products (SPC), AB 1768/92/EEC numaral direktif ile tarihinde yürürlü e girmifltir

6 2526 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 tikman bafllayabilece ini ve tam üyelikten sonra patent alan ürünlere uygulanabilece i konusunda srar etmektedirler. Uluslararas hukukta ilaçta veri korumas Türkiye nin de taraf oldu- u uluslararas anlaflmalar kapsam nda de erlendirilmelidir. Bu konu DTÖ-TRIPS Anlaflmas ve Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda imzalanan 1/95 say l Ortakl k Konseyi Karar d r. TRIPS, fikri haklar konusunda tüm üyeler aras nda standardizasyonu sa lamak amac yla fikri haklar yeniden düzenlemifltir. Anlaflman n II.K sm nda Fikri Mülkiyet Haklar n n Mevcudiyeti, Kapsam ve Kullan - m na liflkin Standartlar Telif Hakk ve lgili Haklar, Markalar, Co rafi flaretler, S nai Tasar mlar, Patentler, Entegre Devrelerin Tasar mlar, Aç klanmam fl Bilgilerin Korunmas ve Sözleflmeye Ba l Lisanslarda Rekabete Karfl Uygulamalar n Denetlenmesi konular ayr ayr düzenlenmifl ve Patent Haklar 551 say l KHK ile, Endüstriyel Tasar mlar 554 say l KHK, Co rafi flaretler 555 say l KHK ile, Marka Haklar 556 say l KHK ile ve Aç klanmam fl Bilgilerin Korunmas da tarihli T bbi Farmasötik Ürünler Ruhsatland rma Yönetmeli i ile düzenlenmifltir. En son olarak Entegre Devrelerin Korunmas na Dair Kanun kabul edilmifltir. Anlaflman n 1. maddesinin 1. bendi ise TRIPS Anlaflmas n n DTÖ üyelerinin sa lamak zorunda olduklar asgari koruma standartlar n içerdi ini kendilerinin daha kapsaml bir koruma sa lamalar n n gerekmedi ini aç kça belirtmektedir. Ancak, daha kapsaml bir koruma sa lamalar halinde, söz konusu koruma TRIPS hükümlerine karfl gelemeyecektir. Buna ilaveten, üyeler kendi hukuk sistemleri ve uygulamalar dahilinde tatbik etmek için uygun yöntemi belirlemekte serbest olacaklard r. (10) Anlaflman n 1. maddesinin 2. bendinde anlaflman n amaçlar bak m ndan, fikri mülkiyet olarak yap lan at flar n II.k s mda yer alan tüm fikri mülkiyet kategorilerine yönelik oldu u belirtilir. Bu ifadeyle belirtilen konular n fikri mülkiyet olarak tescil edildi i ve koruma alt na al nd tespit eder. (11) Ancak, bu tan m, di er sui generis veya farkl formdaki fikri hak konular n anlaflma kapsam n n d fl nda kalmas na neden olmaz. Bunlar n di er genel maddeler ile korunma alt na al nmas öngörülmüfltür. Ayr ca, WI- PO nun ayn konudaki ve özellikle haks z rekabete karfl düzenlemeleri halen geçerlili ini korumaktad r. Anlaflman n 7. maddesi fikri mülkiyet haklar n n tesis edilmesi ve korunmas na iliflkin formülü izah eder. (12) Buna göre fikri mülkiyet 2 amaç aras nda dengeyi kurmay sa layan iflleyifl olarak tan mlanabilir. Bunlar; yenili i sa layan yarat c lar ve buluflçular n ödüllendirilmesi ve bilim, teknoloji ve kültüre eriflimi sa layarak ifl dünyas, toplum ve genel anlamda kamunun ilgisinin teflvik edilmesidir. Geliflimin sa lanabilmesi için an lan dengenin kurulmas zorunludur. (10) Jacques J.Gorlin, DTÖ-TRIPS Anlaflmas Farmasötik Ürünlerle lgili Hükümlerinin Analizi, s.10 (11) Daniel Gervais, The TRIPS Agreement-Drafting History and Analysis, s.75 (12) Gorlin, age., s.16

7 laç Sektöründe Veri Koruma Özgür Kaya 2527 Bu, bulufl sahiplerine maliyetlerini ç kartmalar na imkan sa layacak flekilde hak tan nmas ve belirli bir süre haks z rekabete maruz kalmamas n, bu haklar n belirli flekilde s n rlanmas n ve bilgilerin kamuya sunulmas n gerektirir. (13) TRIP s in ruhunu k saca özetledikten sonra ve içerdi i düzenlemelerin bir fikri hak oldu unun tespitini yapm fl olarak ilgili 39. maddeyi incelemeye geçebiliriz. Bu madde, pek çok ülkede ticari s r, gizli bilgi veya benzeri kavramlar alt nda tan mlanan ve genel hukuk kurallar yla korunmakta olan aç klanmam fl bilgileri koruma alt na al r. Bu hüküm ile ticari s rlar n üçüncü flah slar n eline geçmesine karfl korunmas n ve flirketler taraf ndan yeni kimyasal maddelerin kullan ld ilaç ürünlerinin güvenli ve etkili oldu una dair, devlet makamlar na ibraz edilen mülkiyet konusu test verilerinin haks z ticari kullan ma karfl korunmas n içerir. (14) Bir di er fikri hak enstrüman olan patentler ürünün aktif maddesini, formülasyonunu, usulü korumaktad rlar. Patentler hiçbir zaman ilac n etkinlik ve güvenli inin tespiti amac yla yap lan bilimsel çal flmalar koruma kapsam na almazlar. Bir baflka deyiflle patentler teknolojik geliflmeyi, veri korumas ise medikal ve farmasötik yönlerin a r bast bilimsel geliflmeleri korur. Patentte buluflun yenili i en önemli ölçütlerden birisidir. Patentiniz ne kadar kuvvetli ise ürününüzü ve yat r m n z o kadar iyi koruyabilirsiniz. Ancak bu durumda dahi, ihlal edenlere karfl adli yarg da özel bir aksiyon alman z gerekir. Oysa, veri korumada ruhsat/onay verilmemesi esas oldu undan ayr bir dava aç lmas na dahi gerek kalmaz. Veri koruma, özellikle patent korumas n n zay f oldu u veya hiç olmad ürünlerde çok önemli bir etki sa lar. Veri Koruma ile yeni araflt rma ve gelifltirme yap lmas mümkün olunabilece inden hastalar n yeni ilaç ve tedavi tekniklerine ulaflabilmeleri aç s ndan önemli bir avantaj sa lar. Veri koruma iflleyifli sayesinde araflt r c lar patent alamayacaklar konularda dahi araflt rma ve gelifltirme yapmaya devam edebilirler. Nitekim, kanser tedavisi için gelifltirilen Taxol (Paclitaxel) adl ilaç 10 y l süreli veri korumas na tabi olmufl, bu sayede ilaç t bb n kullan m na sunulabilmiflti. TRIP s 39 uncu madde ; Madde 39 AÇIKLANMAMIfi B LG LER N KORUNMASI 1. Üyeler Paris Sözleflmesi nin (1967) 10. Maddesinde öngörüldü ü gibi haks z rekabete karfl etkin koruma sa larken, aç klanmam fl bilgileri 2. paragrafa uygun olarak ve hükümetlere veya hükümet kurulufllar na sunulmufl verileri 3. paragrafa uygun olarak koruyacaklard r. 2. Gerçek ve Tüzel kifliler yasal olarak kendi kontrolleri alt ndaki bilgilerin kendi izinleri olmadan, dürüst ticari uygulamalara(1) ayk r olarak baflkalar na if- (13) Gervais, age., s.116 (14) Gorlin, age., s.36

8 2528 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 fla edilmesini veya baflkalar taraf ndan elde edilmesini veya kullan lmas n engelleme olana na sahip olacaklard r, ancak flu koflulla ki, bu tür bilgiler; a- bir bütün olarak veya unsurlar n n kesin konfigürasyonunda veya grubunda, normal olarak söz konusu türde bilgilerle u raflan kiflilerin kolayl kla elde edemeyece i anlam nda gizli olmal d r; b- gizli oldu u için ticari de eri olmal d r; ve c- yasal olarak bu bilgileri kontrol eden flah s taraf ndan, gizli kalmas için, ilgili koflullar alt nda makul önlemler al nm fl olmal d r. (1) Bu hükümde yer alan dürüst ticari uygulamalara ayk r bir tarzda ibaresi, en az ndan sözleflmenin ihlali, güvenin ihlali ve ihlale teflvik gibi uygulamalar anlam nda olacak ve aç klanmam fl bilgilerin elde edilmesinde bu uygulamalar n katk s oldu unu bilen veya bilmemesinde a r ihmalin söz konusu oldu u üçüncü taraflarca aç klanmam fl bu bilgilerin elde edilmesini kapsayacakt r. 3. Üyeler, yeni kimyasal maddelerin kullan ld farmasötik veya tar msal kimyasal ürünlerin pazarlanmas n onaylaman n koflulu olarak, meydana getirilmesi büyük çaba gerektiren iffla edilmemifl testlerin veya di er verilerin sunulmas n talep ettiklerinde, bu verileri haks z ticari kullan ma karfl koruyacaklard r. Üyeler bunun yan s ra, kamunun korunmas için gerekli olmad kça veya verilerin haks z ticari kullan ma karfl korunmas n sa layacak önlemler al nmad kça, bu verileri iffla edilmemeleri için koruyacaklard r. Biçiminde düzenlemifltir. ki ayr yükümlülük TRIPS Sözleflmesinin 39. maddesinin 2. ve 3. paragraflar nda aç klanm flt r. Birazdan aç klayaca m z hükümlerden ötürü, bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesinin (yani devletin), yaln zca paragraf 2 de öngörülen flekilde izinsiz ifflay önleyerek gizli test verilerinin haks z ticari kullan m n önleme yükümlülü ünü yerine getirmesi mümkün de- ildir. Paragraf 3 te, darenin test verilerini, ticari aç dan elveriflli bir tarzda (yani üçüncü flahsa ticari bir avantaj verme gibi yollarla) dayanak olarak kullan ma olanak vermeyen bir iflleyifl sayesinde korumas öngörülmektedir. Bu nedenle TRIPS Sözleflmesinin Üyelerden istedi i, özellikle kendi ürünlerine pazarlama onay almak amac yla test verilerini veya di er verileri dayanak olarak kullanarak as l ürünün kopyas na pazarlama onay almak isteyen üçüncü flah slara izin vermemek suretiyle, üçüncü flah slar n farmasötik ürünlerle iliflkili test verilerini kullanmas n engellemeleridir. lk taslakta bir yandan yeni kimyasallardan bahsedilirken di er yandan da koruma süresinin befl y l olaca belirtilmiflti. Müzakereler ilerledikçe zaman kriter kald r lm fl ve bu süreyi belirleme hakk üyelere b rak lm flt r. lk ruhsat baflvurusunda bulunan kiflinin sundu u farmasötik ve toksikolojik testlerin ve klinik araflt rmalar n 39/3 kapsam nda korunmas gereken bilgiler oldu u konusunda hiçbir tart flma yoktur. Kural olarak, ilac n ruhsat otoritesi taraf ndan ruhsatland r lmas ndan sonra ilaç ruhsat için baflvuru yapan ilk baflvuru sahibine rakip olan di er kiflilerin de ayn koflullar içinde kendi ürettikleri ilaçlar n far-

9 laç Sektöründe Veri Koruma Özgür Kaya 2529 masötik ve toksikolojik testleri ve klinik araflt rmalar n yaparak bunlar ruhsat otoritesine ruhsat baflvurusu ile birlikte sunmalar gerekir. 39/3 ruhsat için baflvuran herhangi bir kiflinin vermifl oldu u Aç klanmam fl Bilgilerin o kifliye ait oldu unu ve bunlar üzerinde sadece o kiflinin hak sahibi oldu unu ifade etmektedir. 39/3 de yer alan hüküm, bir defa ruhsat verildikten sonra, di erlerinin kendisine ait klinik çal flma ve toksikolojik bilgileri ibraz etmesi kay t ve flart yla ruhsat baflvurusunda bulunmas na engel de ildir. Testler ve klinik denemelere ait veriler genelde gizli olduklar için, teorik olarak, ayr ca TRIPS, Madde 39.3 uyar nca, s n rs z bir süre için bile koruma alt nda tutulabilirler. Ancak bu koruman n s n rs z bir süre için verilmemesinin bafll ca nedeni, hayvanlar ve insanlar üstünde tekrar tekrar yap lan testler ve araflt rmalar konusunda duyulan endifledir. Bu nedenle, Avrupa Birli i, Amerika Birleflik Devletleri ve Japonya da dahil olmak üzere bir çok ülke iki karfl t yarar aras nda denge kurmaya çal flm fllard r: Japonya da ki uygulama ikinci baflvurunun 6 y ll k bir incelemeye tabi tutulmas yoluylad r. Bunun anlam da veri koruman n bu flekilde sa lanmas d r. ABD de durum; 5 y l süreyle veri koruma sa lanmas n öngörmektedir. Yeni endikasyonlarada 3 y ll k bir veri koruma sa lamaktad r. Veri koruma hem gizlili in korunmas hemde sonradan yap lan baflvurularda ilk müracata referans gösterilememesini öngörmektedir. Veri Koruma nnovatör firmalar n gerekli testleri ve araflt rmalar yapmalar için teflvik edilmelerinden do acak yarar, ve gereksiz testlerin ve araflt rmalar n tekrar tekrar yap lmamas ndan do acak zarar bak m ndan de erlendirilmesi ve makul sürenin tespit edilmesi gereken önemli bir husustur. Fikri hak konusu gayri maddi hukuki mallar n hem gizlili- inin korunmas hem de haks z rekabete karfl korunmas gereklidir. Koruma süresi ile kastedilen Bir devletin (ruhsat otoritesi) farmasötik ruhsat verileri için sa lamas gereken iffla edilemezlik ve isnat edilemezlik süresidir. Sonuç olarak veri koruma innovator ilaç üreticilerinin ar-ge için yapt klar yat r m n korunmas aç s ndan gerekli sürenin tan nmas gereklidir. Ancak bu süre tayin edilirken jenerik ilaç üreticileri aç s ndan eflde- er ilaçlar n üretilmesi uzun vadede engellenirse dengesiz bir uygulama mefldana gelecektir.

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir:

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir: SIMAJ, fikri haklar alan nda hizmet veren ve kadrosunda Marka ve Patent Vekilleri, Avrupa Patent Vekilleri, patent mühendisleri ve avukatlar bulunduran bir vekil firmad r. fiirketimizin faaliyet konular

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Gebze Teknik Üniversitesi nin araştırma özgürlüğüne

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENST TÜSÜ fib RL NDE GERÇEKLEfiT R LEN PATENT BAfiVURUSU TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM 1. AMAÇ Bu esaslar, Türkiye nin

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı