ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS"

Transkript

1 OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r. Bu geli meler OECD ülkeleri aras ndaki farkl l aç klayabilmek için sa l k harcamalar n belirleyen faktörlerin analiz edilmesine neden olmaktad r. Bu nedenle bu çal ma sa l k harcamalar ndaki farkl l klar ki i ba na sa l k harcamalar ile iktisadi ve iktisadi olmayan di er faktörlerle ili kilendirerek aç klamaktad r. Panel veri analizi yöntemine dayanan çal ma y llar n kapsamaktad r. Ampirik sonuçlar ki i ba na GSY H ile di er de i kenler ki i ba na sa l k harcamalar ndaki de i iklikleri güçlü bir ekilde aç klamaktad r. Ayn zamanda ampirik sonuçlar OECD ülkelerinde sa l k hizmetlerinin teknik olarak lüks de il ihtiyaç oldu unu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Sa l k Harcamalar, Ki i Ba na GSY H, Panel Veri Analizi. THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS ABSTRACT In OECD countries health expenditures have not only increased but also gradually differenced in the last three decades. This development has motivated the analysis of factors that determine health expenditures in order to explain differences across OECD countries. Therefore this study examines the differences in health expenditures with respect to per capita health expenditures as well as other economic and non-economic factors. The analysis is based on panel data analysis method for the period of The empirical results indicate that per capita GDP together with other explanatory variables- strongly explain variation of the per capita health expenditures. The empirical results also indicate that health care in the OCED context is technically, a necessity rather than a luxury good. Keywords: Health Expenditures, Per Capita GDP, Panel Data Analysis. *Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, BF, ktisat Bölümü Makalenin kabul tarihi: Temmuz 2009

2 118 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss G R Sa l k harcamalar nda son y llardaki h zl art birçok ülkede oldu u gibi OECD ülkelerinde de sa l k politikalar n n tart lmas na neden olmaktad r. Sa l k politikalar n n nihai ç kt lar n n birey ve toplum sa l ndaki geli meler oldu u göz önünde bulunduruldu unda eri ilebilir, hakkaniyetli, kaliteli, etkili, verimli ve sürdürülebilir bir sa l k hizmetleri sisteminin olu turulmas önem ta maktad r. Bu yüzden birçok ülkede bu amaçlara ula abilmek için sa l k sistemlerini yeniden yap land ran reform çabalar n n artt görülmektedir. Ancak reform çabalar n n sürükleyicisinin büyük ölçüde sa l k hizmetleri ile ilgili maliyetlerin azalt lmas na ve/veya harcamalar n kontrol alt na al nmas na yönelik oldu u söylenebilir. Çünkü her ne kadar ya am standartlar n n yükselmesi, ya am biçimindeki iyile meler ile daha iyi e itimin yan s ra, sa l k hizmetlerinden yararlanma ve ilaçlar n etkilili i konusunda kaydedilen ilerlemelere ba l olarak ya am süresinde ve ya am kalitesinde önemli geli meler ya ansa da, Huber ve Oroszun (2003:1) belirtti i gibi h zla artan sa l k harcamalar na ba l olarak kamu bütçelerinde olu an bask OECD ülkelerinde ba l ca tart ma konusu haline gelmi tir. Üstelik son y llarda tüm OECD ülkelerinde kamu sa l k harcamalar n n ekonomik büyümeden daha h zl bir oranda artt görülmektedir. Sa l k harcamalar ba ta olmak üzere özellikle kamu sa l k harcamalar nda bu ekilde bir art n nedenlerinden biri olarak OECD ülkelerinin birço unda sa l k sigortas n n ya da sa l k hizmetlerinin do rudan kamu taraf ndan finanse edilmesi gösterilmektedir. Bununla birlikte sa l k sisteminin finansman yap s kadar gelir düzeyi, sa l k hizmetlerinin sunum düzeyi, sa l k hizmetlerinden yararlanan nüfusun yap s, ya am biçimi ve sosyo-kültürel birçok farkl faktörün de harcamalar n belirleyicisi oldu u göz önünde bulundurulmal d r. Ancak öncelikle OECD ülkelerinde sa l k harcamalar ndaki geli melerin ayr nt l bir biçimde incelenmesi çal man n daha anla labilir olmas n sa lamas bak m ndan önem ta maktad r. Genel olarak bak ld nda OECD ülkelerinde sa l k hizmetlerinin finansman ve sunum yap s ndaki önemli de i ikliklerle beraber sa l k harcamalar n n da son otuz y lda h zla artt görülmektedir. Sa l k harcamalar ve bu harcamalardaki art n büyüklü üne yönelik de erlendirmeler ise çe itli yöntemlerle yap lmaktad r. Bunlar genellikle sa l k harcamalar n n GSY H içerisindeki pay, kamu ve/veya özel sa l k harcamalar n n toplam sa l k harcamalar içerisindeki pay ya da ki i ba na dü en sa l k harcamas gibi göstergelere dayand r lmaktad r. Nitekim GSY Hdan sa l a ayr lan paya bak ld nda 2006 y l nda OECD ortalamas n n yakla k olarak yüzde 9 oldu u görülmektedir. Ancak bu oran ülkeler aras nda önemli de i iklikler göstermektedir. OECD ortalamas dikkate al nd nda Polonya, Kore ve Meksika GSY Hdan sa l a en dü ük pay ay ran ülkeler iken, A.B.D. yüzde 15,4 ile en yüksek kaynak ay ran ülkedir. A.B.D.yi s ras ile sviçre, Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkeler izlemektedir. Türkiyenin ise yüzde 7,6 ile son y llarda giderek OECD ortalamas na yakla t

3 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 119 görülmektedir Toplam sa l k harcamalar na (TSH) göre de erlendirildi inde ise A.B.D.de TSH 1965 y l nda (2005 y l fiyatlar yla) 187 milyar dolardan, 1985 y l nda 666 milyar dolara ve 2006 y l nda ise yakla k olarak 1,9 trilyon dolara yükselmi tir (OECD, 2007). Sa l k harcamalar ndaki de i im ve ülkeler aras ndaki farkl l k ise özellikle finansman yöntemleri ile yak ndan ili kilidir. A.B.D., Kore, Meksika hariç kamu kaynaklar n n sa l k hizmetlerinde en önemli finansman arac oldu u di er ülkelerde, harcamalar içerisindeki pay de i mekle birlikte, özel finansman kaynaklar n n da olmas karma bir finansman yap s n n oldu unu göstermektedir. Nitekim 2006 y l itibariyle toplam sa l k harcamalar içerisinde kamu pay n n en yüksek oldu u ülkeler Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, ngiltere ve Japonyad r. Bu gibi ülkelerde kamu sa l k harcamalar n n finansman kaynaklar vergiler ve sa l k sigortas primleri olmakla birlikte, harcamalar n gerçekle tirildi i alanlar fonksiyonel olarak s n fland r ld nda ilaç ve ayakta tedavi için yap lan harcamalara ili kin özel sa l k harcamalar n n giderek artt görülmektedir (Orosz ve Morgan, 2004: 45-46). Ancak sa l k harcamalar yönünden ülkeleri kar la t rmaya yönelik de erlendirmelerde yukar da belirtildi i gibi ki i ba na dü en sa l k harcamas na dayanan yakla m daha fazla önem ta maktad r. Grafik 1de görüldü ü gibi 1970 y l nda ki i ba na sat nalma gücü paritesine göre (SAGP) 198 ABD dolar olan sa l k harcamalar 2006 y l na gelindi inde dolara yükselmi tir. OECD ülkeleri içinde en yüksek sa l k harcamas na sahip olan A.B.D.de ise ki i ba na dü en sa l k harcamas bu y llar için s ras ile 351 ve dolar düzeyindedir. Dolay s yla her bir ülke ayr ayr incelendi inde ki i ba na dü en sa l k harcamalar yönünden büyük farkl l klar görülmektedir. Üstelik GSY Hdan sa l daha yüksek pay ay ran ülkelerin ki i ba na harcamalar yönünden daha alt s ralarda yer ald görülmektedir. Örne in GSY Hdan sa - l a yakla k olarak yüzde 10 ay ran ülkelerden Avusturya ve Portekiz ki i ba - na harcamalar yönünden kar la t r ld nda, Avusturyada Portekize göre yüzde 70 daha fazla harcama gerçekle tirilmektedir. Sa l a GSY Hdan Macaristana göre daha az pay ay ran Lüksemburgda ise ki i ba na dü en sa l k harcamas n n iki kat daha fazla oldu u görülmektedir.

4 120 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Grafik 1: OECD Ülkelerinde Ki i Ba na Sa l k Harcamas (A.B.D. Dolar, SAGP), OECD ülkeleri yaln zca sa l k harcamalar yönünden de il, ya am süresinin uzamas ve kalitesinin artmas bak m ndan da h zl ilerlemeler göstermektedir y l nda ortalama ya am süresinin 78,9 y l oldu u OECD ülkelerinden Japonya 82,4 y l ile en yüksek ortalamaya sahip olup, onu zlanda, spanya, sviçre, Avustralya ve sveç gibi ülkeler izlemektedir. Son on y lda h zl bir ilerleme gösterse de Türkiye OECD ülkeleri aras nda en dü ük ya am beklentisinin oldu u ülkelerden biridir (OECD, 2007: 22). Sa l k harcamalar n n sürekli olarak artmas n n ve ülkeler aras nda farkl l klar n gerisinde ise Hitirisin de (1997: 6) belirtti i gibi birçok önemli neden bulunmaktad r. Bunlardan birincisi ekonomik geli melerdir. Yükselen refah düzeyine ba l olarak hem sa l a ayr lan pay hem de sa l k hizmetlerine olan talep artmaktad r. kinci önemli neden ise demografik yap daki de i ikliklerdir. Özellikle ya am süresinin uzamas na ba l olarak ya l nüfusun toplam nüfus içindeki pay da artmaktad r. OECD ülkelerinde 2006 y l itibariyle 65 ya nda beklenen ya am süresi kad nlarda 20 y l, erkeklerde 16 y ld r. Bu rakamlar gerek kad nlar ve gerekse de erkekler için 1970 y l ndan buyana 3,5 y ll k bir art oldu unu göstermektedir. 65 ya ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki pay ise Türkiye, Kore ve Meksika d ndaki ülkelerde yakla k olarak yüzde 14 düzeyinde iken, bu üç ülkede ortalama olarak yüzde 7dir. OECD hesaplar na göre bu ülkelerde 65 ya ndan itibaren ortalama insan ömrünün 2040 y l na gelindi inde kad nlarda 21,6 y l, erkeklerde 18,1 y l bulmas öngörülmektedir. Üçüncü bir neden olarak ise, demografik ve epidemiyolojik dönü ümle beraber harcamalar n kaç n lmaz olarak artmas na neden olan t p teknolojisindeki h zl geli meler ve büyük ölçüde buna ba l olarak ilaç harcamalar ndaki art lard r. Özellikle geli mi ve geli mekte olan ülkelerde hastal k ile ölümlerin temel nedenleri aras nda kabul edilen kolera, s tma ve tüberküloz gibi salg nlarla seyreden akut hastal klardan yüksek tansiyon, kanser, kalp-damar hastal klar gibi

5 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 121 kronik hastal klara geçi ve bunlar n daha pahal yöntemlerle ve ilaçlarla tedavi edilmeleri harcamalar n kontrolünü zorla t rm t r. Bu çal man n amac yukar da belirtilen ekonomik, demografik, epidemiyolojik ve teknolojik geli melere ba l olarak sa l k harcamalar n belirleyen unsurlar ve bunlar n etkileri ile sa l k harcamalar nda ülkeler aras ndaki farkl l n nedenlerini OECD ülkeleri için ampirik olarak ortaya koymakt r. Çal mada sa l k harcamalar ile bunlar etkileyen unsurlar aras ndaki ili ki panel veri yöntemi kullan larak analiz edilmektedir. Bu çerçevede izleyen birinci bölümde sa l k harcamalar ile bunlar etkileyen unsurlar aras ndaki ili kiyi ortaya koymaya yönelik olarak literatürde daha önce yap lm çal malar sunulmaktad r. kinci bölümde ise tahmin edilecek e itlikler ayr nt l bir ekilde tan mlanmakta ve bu e itliklerde yer alan de i kenler ile kullan lan veri seti hakk nda bilgi verilmektedir. Tahmin sonuçlar üçüncü bölümde analiz edilmektedir. I. SA LIK HARCAMALARINDAK FARKLILIKLARIN BEL RLEY C LER Sa l k harcamalar n n belirleyicilerini ve ülkeler aras ndaki farkl l klar ortaya koymaya yönelik ampirik çal malar incelendi inde son y llarda bunlar aras nda en önemlisinin gayri safi yurtiçi has ladan ya da ampirik çal malarda ço unlukla kullan lan ki i ba na dü en gelirden kaynaklanan farkl l klar oldu u vurgulanmakla beraber, demografik, epidemiyolojik, sosyo-kültürel ve sa l k hizmetlerinin düzeyi gibi sa l a do rudan ve/veya dolayl etkileri olan di er unsurlar da dikkate alan ara t rmalar n yeterli olmad görülmektedir. Bu yüzden Murthy ve Okunade (2000: 280) taraf ndan da belirtildi i gibi son y llarda sa l k harcamalar na ili kin ampirik çal malar n hemen hemen tamam ad hoc modellere dayand r ld ndan, bu modellere sa l k harcamalar yla teorik olarak ili ki oldu u varsay lan bütün de i kenler dahil edilmelidir. A a da Grafik 2de bu çal man n kapsam nda yer alan OECD ülkelerinde ki i ba na sa l k harcamas ile ki i ba na gelir aras ndaki ili ki sunulmaktad r. Birçok çal mada ampirik olarak da kan tland gibi bu iki de i ken aras ndaki yüksek korelasyon aç kça görülmektedir.

6 122 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Grafik 2: OECD Ülkelerinde Ki i Ba na Dü en Sa l k Harcamas ve Gelir, Ki i ba na dü en gelirin ülkeler aras nda sa l k harcamalar ndaki farkl l - n en önemli faktörü oldu u gösterilse de, tahmin edilen gelir esnekli i katsay s n n yorumlanmas nda ara t rmac lar aras nda önemli bir görü ayr l bulunmaktad r. Birçok çal mada elde edilen sonuçlara dayanarak sa l k hizmetlerinin geleneksel görü ün aksine zorunlu mal olmad, bu çal malar n öncüsü olarak kabul edilen Newhouseun (1977: ) ifadesi ile teknik olarak lüks mal oldu u de erlendirmesi yap lmaktad r. Newhouse (1977) 13 geli - mi ülkenin 1970 y l na ili kin verileri (e er yoksa ona en yak n y l n verileri) basit regresyon tekni i kullanarak sa l n gelir esnekli inin birden büyük oldu unu ve ki i ba na sa l k harcamalar ndaki farkl l n n yüzde 90l k k sm n n ülkeleraras ki i ba na gelir farkl l ile aç klanabilece ini göstermektedir. Bu ekildeki bir de erlendirmenin, yani sa l k ve sa l kl ya am söz konusu iken zorunlu oldu u bir çok anlamda tart lamayacak kadar aç k olan sa l k hizmetlerinin genel olarak lüks say lmas n n çal malarda kullan lan modellere ve ekonometrik yöntemlere ba l olarak ortaya ç kt n vurgulamak gerekmektedir. Nitekim Parkin vd. (1987) hesaplanan esneklik de erlerinin gelir-harcama ili kisini gösteren Engel e risinin farkl fonksiyonel formlar na göre farkl l k gösterdi ini, yani model varsay mlar n n sonucu önemli ölçüde de i tirebildi i- ni belirtmektedir. Gerdtham ve Jönsson (2000: 21) ise bu çal malar n istatistiksel ve yöntemsel nitelikleri itibariyle üç döneme ayr larak incelendi inde söz edilen farkl l klar n daha aç k olarak ortaya konulabilece ini belirtmektedir. Bu anlamda, yatay kesit verilere dayanan ilk dönem çal malar ndan Newhouseun (1977) ara t rmas n n özellikle sonraki birçok çal ma taraf ndan da desteklenen ampirik sonuçlar önem ta maktad r. Her ne kadar daha sonralar özellikle s n rl

7 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 123 veri seti ve OECD ülkelerinin sa l k hizmetleri yönünden homojen oldu u yönündeki kat varsay m nedeniyle ele tirilse de Newhouseun (1977) çal mas sa l k hizmetlerinin lüks ya da normal mal say l p say lamayaca tart malar n n ba lang ç noktas n olu turmaktad r. Yukar da belirtildi i gibi Parkin vd.nin (1987) benzer bir çal may hem de i ik fonksiyonel formlar (do rusal, yar logaritmik, çift logaritmik vb.) ve hem de nominal döviz kuru ve sat n alma gücü paritesine göre ayr ayr test ederek birçok yöntemsel sorunu da tart maya açt görülmektedir. Benzer bir çal ma Moore vd. (1992) taraf ndan yap lm ve sat n alma gücü paritesine dayanan modellerde gelir esnekli inin daha büyük de erler ta d belirtilmi tir. Di er yandan önceki çal malar n ampirik sonuçlar aras nda gelir d ndaki unsurlar n sa l k harcamalar üzerine olan etkisinin dü ük oldu u varsay lsa da, Leu (1986: 53) gelir d nda, 65 ya üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki pay, kamu sektörünün harcamalar içerisindeki pay ve sa l k sisteminin finansman yap s (kamu-özel) gibi sa l k sistemine ili kin ve sosyo-ekonomik di er baz de i kenleri kullanarak OECD ülkelerini kapsayan yeni bir çal ma yapm t r. Gerdtham vd. (1992) ise Türkiye d ndaki 19 OECD ülkesinin 1987 y l verilerini kullanarak toplam sa l k harcamalar n n yukar da söz edilen faktörlerle ili kisini inceledi i çal mas nda yine ki i ba na gelirin en etkili faktörlerden biri ve sa l k harcamalar n n gelir esnekli inin 1,33 oldu unu göstermektedir. Ayr ca çal mada sa l k hizmetlerinin göreceli fiyat, arz n talep yaratmas (supply-induced demand), hizmetlerin sunumunda ve finansman nda kamunun pay, nüfusun ya da l m ve ehirle me oran gibi dier de i kenlerin istatistiksel olarak anlaml oldu u belirlenmi tir. Bu çal malar n bir ço u yukar da da belirtildi i gibi hem oldukça s n rl bir veri setine dayanmas hem de ülkeleri homojen kabul etmeleri nedeniyle ele tirilmektedir. Di er yandan her ne kadar son dönem çal malar (Hitiris and Posnett 1992; Hansen and King 1996; Gerdtham and Löthgren 2000) özellikle zaman serilerinin yo un olarak kullan ld ve genellikle daha k s tl de i kenlerle sa l k harcamalar n analiz etmeye yönelik olsa da, ülkeler aras ndaki farkl l klar n modellenmesinde ara t rmay c ya daha fazla esneklik sa layan panel veri yönteminin de yayg n olarak kullan ld görülmektedir. lk dönem çal - malarda kullan lan yöntemlerle kar la t r ld nda bu çal mada da kullan lan panel veri yöntemi yatay kesit verilerine göre daha kapsaml ve gerçekçi modellerin kurulabilmesine olanak sa lamaktad r (Baltagi, 2001: 7). Çünkü sa l k harcamalar ile di er demografik ve sosyo-ekonomik göstergelere ili kin sistemli ve uzun dönemli verilere ula labilmesi hem yatay gözlem say s n n hem de gözlem dönemi say s n n artt veri kümelerinin olu turulmas na olanak sa lamaktad r.

8 124 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss II. TAHM N YÖNTEM, MODEL ve DE TANIMLANMASI KENLER N Bu bölümde tahmin yöntemi olarak kullan lacak olan panel veri analizi ile tahmin edilecek model tan mlanmakta ve bu modelde yer alan de i kenler hakk nda bilgi verilmektedir. A. PANEL VER REGRESYON MODELLER Panel veri analizi zaman boyutuna ait yatay kesit verilerinin kullan lmas yla ekonomik ili kilerin tahmin edilmesi yöntemidir (Greene, 1993: 464). Dolay s yla bu analizin en önemli özelli i zaman serileri ile yatay kesit serilerini biraraya getirerek, hem zaman hem de kesit boyutuna sahip bir veri setinin olu - turulmas na olanak tan mas d r. Öncelikle, panel veri modellerinde yatay kesit ve zaman serisi verilerinin her ikisinin de yer almas na ba l olarak, gözlem say s n n artmas n n bir yandan serbestlik derecesinin artmas na di er yandan da aç klay c de i kenler aras ndaki yüksek derecede do rusal ili ki bulunma olas l n n azalmas na neden oldu unu belirtmek gerekmektedir. Panel veri analizinin di er regresyon modelleri olan yatay kesit ve zaman serisi ile kar la t r ld nda di er ba ka üstünlüklere de sahip oldu u görülmektedir. Baltagiye (2001: 7) göre yatay kesit verilerine dayanan çal ma sonuçlar yaln zca birimler aras ndaki farkl l klar ortaya koyarken, panel veri kullan larak yap lan çal malar hem birimler hem de bir birimde zaman içinde meydana gelen de i imleri gösterebilmektedir. Di er yandan panel veri analizi yatay kesit ya da zaman serilerinden daha karma k davran modellerinin kurulmas na ve test edilmesine olanak sa lamaktad r. Bu üstünlük yaln zca zaman serisi veya yaln zca yatay kesit verileri kullan larak yap lan çal malarda tahmin sonuçlar nda önemli sapmalara yol açan d lanan de i kenleri (omitted variables) panel veri yönteminde sorun olmaktan ç karmaktad r. Böylece panel veri analizi her bir sonuç için daha kesin, gerçekçi ve kapsaml tahminlerin olu mas n sa - lamaktad r. Bu analizin bütün bu üstünlüklerinin yan s ra en büyük ve önemli katk s say sal olarak ifade edilemeyen, gözlenemeyen ve aç kça ölçülemeyen faktörlerin etkilerinin de ölçülmesini sa lamas d r (Hsiao, 2003: 7). Sabit etkiler modeli (fixed effects) ve rassal etkiler modeli (random effects) olmak üzere iki temel yakla m n söz konusu oldu u K de i kenli panel veri modeli genel olarak; y it = 1it + 2it X 2it +..+ Kit X Kit + it (1) biçiminde gösterilmektedir. Burada i= 1,N yatay kesit birimlerini ve t=1,..,t zaman gösterirken, olas l kl olmayan hata terimi nun ortalamas n n s f r ve sabit varyansl oldu u varsay lmaktad r. Buna göre: y it : inci yatay kesit biriminin t zaman nda ba ml de i ken de erini,

9 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 125 X Kit : inci yatay kesit biriminin t zaman nda Kn nc aç klay c de i ken de erini, Kit : inci birim ve tnci zaman dönemi için Kn nc aç klay c de i kenin tahmin edilen katsay s n göstermektedir (Baltagi, 2001: 11). Panel veri analizinde E itlik (1)deki bir modelde 2it ile Kit aras ndaki katsay lar farkl birimler için farkl zaman dönemlerinde farkl de erler almaktad r. Bu nedenle model tahmin edilirken modelin sabit terimi, e im katsay lar ve hata terimi ile ilgili çe itli varsay mlar yap lmakta ve buna ba l olarak farkl modeller tahmin edilebilmektedir. Bu modellerden birisi e im katsay lar n n zaman ve kesit birimleri için ayn oldu u ancak Greenenin (1993: 466) belirtti i gibi sabit katsay n n yatay kesit birimlerine göre de i ti i sabit etkiler modelidir. Bu modelde yatay kesit birimleri aras ndaki farklar sabit terimdeki farkl l klarla aç klanmakta ve panel veri modeli kukla de i ken yard m yla tahmin edilmektedir. Bu nedenle sabit etkiler modeli, kukla de i ken modeli olarak da adland r lmaktad r. E itlik (1) söz konusu iken, sabit etkiler modelinde 2it = 2, 3it = 3 oldu u varsay lmaktad r. Böylece e itlik; y it = 1it + 2it X 2it + 3it X 3it kit X Kit + u it (2) eklinde yaz labilmektedir. Ayr ca bu modeller sabit terimin sadece kesitlere ya da zamana göre de i ti i tek yönlü ve hem birimlere hem de zamana göre dei ti i çift yönlü modeller olmak üzere iki biçimde tahmin edilebilmektedir. Panel veri ile yap lan çal malarda sabit etkiler modeli kullan ld gibi rassal etkiler modelinin de kullan ld görülmektedir. Rassal etkiler modelinde yatay kesit birimlerindeki farkl l klar n hata terimi gibi rassal oldu u varsay lmaktad r (Greene, 1993: 469). Bu modellerde, yatay kesit birimlerinde veya birimlere ve zamana göre meydana gelen de i iklikler, modele hata teriminin bir bile eni olarak dahil edilmektedir. Bunun en önemli nedeni ise sabit etkiler modelinde kar la lan serbestlik derecesi kayb n n önlenmesidir. Çünkü rassal etkiler modelinde önemli olan birime veya birime ve zaman özel katsay lar n bulunmas de il, birime veya birime ve zamana özel hata bile enlerinin bulunmas d r. Yine sabit etkiler modelinde oldu u gibi bu modelde de her iki boyut için ya da her bir boyut için rassal etkilerin kullan lmas çift yönlü ve tek yönlü ayr m yap labilmektedir. Aç klanan bütün modellerin yan s ra panel veri modellerinin dengeli (balanced) ve dengeli olmayan (unbalanced) olmak üzere iki türü daha bulunmaktad r. Dengeli panelde eksik veri durumu söz konusu olmad için her bir yatay kesit birimi için ayn say da gözlem bulunmaktad r (Johnston ve Dinardo, 1997: 388). Di er taraftan dengeli olmayan panelde eksik veri durumu söz konusudur ve her bir yatay kesit birimi için gözlem say s e it de ildir.

10 126 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss B. MODEL VE VER SET Sa l k harcamalar yla ilgili birçok çal ma için yap lan ele tirilerden en önemlisi herhangi bir teorik temele dayand r lamamas d r. Birey ve toplum sa - l n n ekonomik, sosyal, politik ve hatta kültürel birçok faktör taraf ndan belirlendi i göz önünde bulunduruldu unda sa l k harcamalar ndaki de i imlerin belirlenmesine yönelik bir model olu turmak zorla maktad r. Bu faktörlerin etkisiyle ülkelerin sa l k sistemleri de farkl la abildi inden bir bütün olarak sa l k sistemlerinin gerek harcamalar ve gerekse de hizmet sunumu yönünden performanslar n de erlendirmek güçle mektedir. Yine de literatüre bak ld nda üzerinde görü birli i olan ve birçok ampirik çal ma taraf ndan etkileri istatistiksel olarak kan tlanm de i kenler genel kabul görmektedir. Bu çal mada da önceki çal malarda benimsenen yöntem izlenece inden benzer de i kenler OECD 2008 sa l k verileri kullan larak modele dahil edilecektir. Bununla birlikte verilerin ula labilirli i nedeniyle OECD ülkelerinden Belçika, rlanda, zlanda, Lüksemburg, Meksika, Polonya, Kore, Slovakya ve Yeni Zelanda analiz d nda b rak lm ve analiz toplam 21 OECD ülkesi için yap lm t r. Çal maya konu olan dönem y llar n kapsamaktad r. Dolay s yla panel veri analizi y llar aras nda toplam 22 y l için yap lm t r. OECD ülkelerinden Avusturalya, Avusturya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, talya, Japonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, spanya, sveç, sviçre, Türkiye, ngiltere ve Amerika Birle ik Devletleri olmak üzere 21 ülke çal mada yatay kesit birimleri olarak belirlenmi tir. Bu çerçevede üç ayr model tahmin edilmektedir. Bunlardan birincisi ekonometrik olarak; ln hexpij 1 j ln y 2 j ln pshare 3 j ln pharma 4 j ln phy (3) ln age ln fertility ln urban 5 j 6 j biçiminde tan mlanmaktad r. E itlik 3de yer alan de i kenler ise a a da verilmektedir. hexp : ki i ba na dü en sa l k harcamas (ABD dolar, SAGP) 7 j y : ki i ba na dü en GSY H (ABD dolar, SAGP) pshare : toplam sa l k harcamalar içerisinde kamunun pay pharma : ki i ba na dü en ilaç harcamas phy : ki iye dü en doktor say s age : 65 ya ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki pay fertility : do urganl k oran urban : ehirle me oran ij

11 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 127 Sa l k harcamalar ndaki de i ikli i aç klamaya yönelik az say da çal ma söz konusu de i kenlerin etkilerini kamu ve özel sa l k harcamalar ay r m na dayand rmaktad r. Oysa ki Getzenin (2006: 1938) belirtti i gibi bir ülkede sa l k harcamalar ne kadar yüksek olursa olsun herhangi bir sa l k güvencesi olmayan yoksul bireyler vard r ve bu bireyler do rudan ceplerinden harcama yapmak zorunda kalmaktad rlar. Daha aç k ifade etmek gerekirse do rudan ki i ba na dü en harcamalar bir ortalamay yans tt ndan özel sa l k sigortas na sahip ya da cepten harcama yapmak zorunda kalan bireylerin harcama davran - lar ndaki de i ikliklerin de ortaya konulmas gerekmektedir. Di er yandan son y llarda artan harcamalara ba l olarak kamu bütçeleri üzerindeki yükü azaltmak ve gereksiz hizmet talebinin önüne geçebilmek için hemen hemen bütün ülkelerde sa l k hizmetlerinin kullan m nda katk pay uygulamalar ba lat lm - t r. Bu ise cepten yap lan harcamalardaki art n bir di er nedeni say lmaktad r. Dolay s yla Getzenin (2006: 1946) belirtti i gibi toplula t r lm verilerle çal man n ç kard sorunlar da (bireylerin ayn fayda maksimizasyonuna sahip oldu unun varsay lmas gibi) göz önüne al nd nda, E itlik 3de gösterilen aç klay c de i kenlerin katsay lar n n hizmetlerin finansman nda kamu ya da özel ki i ba na harcamalar n kullan ld durumda de i ece i beklenmektedir. Bu yüzden; ln pubexp ve ln prvexp ij ij 5 j 5 j 1 j ln y ln age 1 j ln age ln y 6 j 6 j 2 j ln pshare ln fertility 2 j ln pshare ln fertility 3 j 7 j 3 j 7 j ln pharma lnurban ln pharma ln urban ij ij 4 j 4 j ln phy ln phy e itlikleri de ayr ayr tahmin edilecektir. E itlik 4te pubexp ki i ba na dü en kamu sa l k harcamalar n ve E itlik 5de ise prvexp ise ki i ba na dü en özel sa l k harcamalar n göstermektedir. Bu çal mada da önceki birçok çal mada oldu u gibi, sa l k harcamalar ndaki farkl la man n gerisinde hem arz hem de talep yönlü faktörlerin etkili oldu u varsay lmaktad r. Bunlardan ekonomik refah düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilen ki i ba na dü en gelirin sa l k harcamalar n n belirleyicisi oldu u ve harcamalardaki farkl l n en önemli nedeni oldu u önceki bölümde sunulan çal malar taraf ndan kan tlanm t r. Dolay s yla bu çal mada gelir ile sa l k harcamas aras nda güçlü ve pozitif yönlü bir ili ki beklenmektedir. Sa l k hizmetlerinde toplam sa l k harcamalar içinde kamunun pay A.B.D. hariç hemen hemen bütün OECD ülkelerinde yüzde 50nin üzerindedir. Bu yüzden kamunun belirgin bir a rl n n oldu u sa l k sistemlerinde sa l k (4) (5)

12 128 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss hizmetlerinin nicelik ve niteli inin etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Dolay s yla ki i ba na dü en sa l k harcamalar n n da bundan etkilenmesi beklenmektedir. Ancak kamu müdahalesinin özellikle ki i ba na dü en sa l k harcamalar n nas l etkiledi i yönünde bir görü birli i bulunmad n söylemek gerekmektedir. Leu (1986: 54) bir sa l k sisteminde kamunun pay ile ki i ba - na dü en harcama aras ndaki pozitif yönlü ili kinin oldu unu vurgularken bunu iki nedene dayand rmaktad r. Bunlardan birincisi, toplam sa l k harcamalar n n düzeyi do rudan sunulan hizmetin miktar n belirledi inden, sa l k hizmeti sunucular n n bütçelerini sürekli olarak en yüksek düzeyde tutmak istemeleridir. Di er bir neden ise, kamu sektörünün rekabetçi bir yap dan uzak olmas ve bu yüzden maliyet minimizasyonu isteklili inin yer almamas d r. Ancak Barros (1998: 540) toplam sa l k harcamalar n n kamu bütçeleri üzerinde önemli bir bask yaratmas nedeniyle negatif yönlü bir ili kinin de söz konusu olabilece ini belirtmektedir. Kamu ve özel sektörün sa l k sistemi içerisindeki yerini farkl bir bak aç s ile de erlendiren ve yerle ik iktisatta rakip mallar aras ndaki ili kiye benzer yap lanma içerisinde faaliyet gösterdiklerini teorik ve ampirik olarak kan tlayan Gouveian n (1997: 224) görü ü dikkate al nd nda kamunun toplam sa l k harcamalar içindeki pay n n artmas özel harcamalar n azalmas anlam na gelmektedir. Ayn zamanda OECD ülkelerinde kamu sa l k sigortas programlar n n yayg nl göz önüne al nd nda kamu taraf ndan sa l k sigortas kapsam nda yap lan harcamalar artt kça Feldsteinin (1995: 29) vurgulad gibi özel tasarruflar ve buna ba l olarak da özel sa l k harcamalar n n da azalmas n n beklendi ini belirtmek gerekmektedir. Bu yüzden kamu pay katsay s n n i areti ile ilgili olarak beklentiler de i mektedir. Sa l k harcamalar içerisinde temelde fiyat ve talebe ba l art lar nedeniyle h zla artan ilaç harcamalar da kamu bütçeleri üzerine önemli bir yük getirmektedir. laç harcamalar ndaki art n birçok nedeni bulunmakla beraber Cutler ve McClellan (2001: 14) t p teknolojisindeki geli melerin ve bunlar n h zla yay lmas n n en önemli unsur oldu unu belirtmektedir. Üstelik Huber ve Orosz (2003: 16) toplam sa l k harcamalar içinde ilaç harcamalar n n dü ük gelirli OECD ülkelerinde daha yüksek bir paya sahip oldu unu vurgulamaktad r. Dolay s yla sa l k harcamalar nda ülkeler aras ndaki farkl l n ilaç harcamalar ndaki de i ikliklere ba l oldu u ve ilaç harcamalar ndaki art la beraber toplam sa l k harcamalar n n artmas beklenmektedir. Di er yandan ya am süresinin ve kalitesinin uzamas na ba l olarak ya lanan nüfusun kamu harcamalar n (Sanz ve Velázquez, 2007: 921) ve bunlar n içerisinde sa l k harcamalar n art raca ile ilgili birçok çal ma bulunmaktad r. Bunun en önemli nedeni olarak ise ya - lanmayla beraber sa l k hizmetlerine olan talebin artmas yan nda giderek daha pahal hizmetlerin kullan l yor olmas gösterilmektdir. Nitekim Di Matteo (2005: 29) Kanadada gelecekteki sa l k harcamalar ndaki art n yakla k olarak yüzde 31inin ya lanmaya ba l olarak ortaya ç kaca n belirtmektedir. Busseye (2001: 160) göre de OECD ülkelerinde ya am süresinde ortalama 1

13 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 129 y ll k bir art toplam sa l k harcamalar n yakla k olarak yüzde 1,3 artmas na neden olacakt r. Ancak sa l k harcamalar ile ya lanan nüfus aras ndaki ili kiye farkl bir aç dan yakla an Zweifel vd.ne göre (2005: 128) ise, bu iki de i ken aras ndaki etkile im iki yönlü olup hatta politik süreçte seçmenlerin kararlar nda da oldukça etkilidir. Sisyphus Sendromu (sisyphus syndrome) olarak adland r lan iki yönlü etkiye göre sa l k harcamalar n n art sa l k hizmetlerinin niteliini ve hacmini olumlu yönde etkiledi inden ya am süresinin uzamas na katk da bulunurken, ya lanan nüfus ise sa l k harcamalar n n artmas na neden olmaktad r. Bu çal mada 65 ya ve üzeri nüfus aç klay c de i ken olarak modelde yer ald ndan sa l k harcamas ile olan etkile imi tek yönlü olarak test edilmekte ve bu de i keninin katsay i areti pozitif olarak beklenmektedir. Sa l k harcamalar n etkiledi i varsay lan di er de i kenlerden ikisi ise sa l k hizmetlerinin düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilen doktor say s ve ehirle me oran d r. Doktor say s n kullanan birçok ampirik çal mada sa - l k harcamalar na olan etkilerinin yine hem pozitif hem de negatif yönde bulundu u görülmektedir. Ancak geleneksel olarak arz n talep yaratmas sorunu nedeniyle sa l k harcamalar n n artaca varsay lmaktad r. Nitekim bu konuda geni bir literatür taramas sunan Léonard vd.ne göre (2009: 9) çal malarda kullan lan parametrelere ve tahmin yöntemine göre sonuçlar de i iklik gösterse de doktor say s ndaki art a ba l olarak hizmet talebi ve bu yüzden harcamalar da artmaktad r. Özellikle doktorlara hizmet ya da hasta ba na ödemenin yap ld sa l k sistemlerinde gere inden fazla hizmet sunuldu u ve bunun da sa l k harcamalar nda art a neden oldu u kabul edilmektedir. Bu yüzden ki iye dü en doktor say s de i keninin i aretinin pozitif olmas beklenmektedir. e- hirle me k rsal kesime göre sa l k hizmetlerine hem daha kolay ula may hem de daha kaliteli sa l k hizmeti sa lad gerekçesiyle ampirik çal malarda sa - l k harcamalar ndaki art n di er bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Üstelik kentli nüfusun stres, hava kirlili i, trafik sorunu gibi ya am olumsuz etkileyen ko ullarla kar kar ya kalmas hem daha fazla hem de pahal sa l k hizmetlerini kullanaca ve dolay s yla bunun da sa l k harcamalar n artt rd dü ü- nülmektedir. Son olarak di er birçok çal mada yer almayan ancak nüfus art - n etkileyen do urganl k oran sa l k harcamalar n n özellikle uzun dönemde belirleyicisi oldu u varsay m yla kullan lmakta ve sa l k harcamalar n pozitif yönde etkileyece i beklenmektedir. Bu çal mada daha yüksek gözlem say s ile sa lad üstünlükler ve yatay kesit ile zaman serisi verilerine göre gözlenemeyen, ölçülemeyen faktörlerin etkilerinin de içermesi nedeniyle dönemi için OECD ülkeleri aras nda sa l k harcamalar ndaki farkl l klar belirlemeye yönelik olarak dengeli olmayan panel veri analizi yöntemi kullan lmaktad r. Panel veri yönteminde daha önce belirtildi i gibi sabit, e im katsay s ve hata terimi hakk nda yap lan varsay mlara ba l olarak farkl modeller elde edilebilmektedir. E-Views 5.0 ekonometri paket program n n kullan ld çal mada Hausman (1978) test so-

14 130 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss nucuna göre sabit etkiler modeli rassal etkiler modeline göre daha uygun ç km t r. Bu yüzden sabit etkiler modeli esas al nm t r. Ayn zamanda çal mada ortaya ç kan otokorelasyon problemi nedeniyle her üç modelde de AR(1) dönüümü yap larak modeller bu ekonometrik problemden ar nd r lm t r. III. TAHM N SONUÇLARI Sa l k harcamalar n belirledi i ve ülkeler aras ndaki farkl l klar n kayna oldu u önceki çal malar taraf ndan da kabul edilen de i kenler aras ndaki ili - kiler için tan mlanan (3), (4) ve (5) numaral denklemlere ili kin tahmin sonuçlar Tablo 1de sunulmaktad r. lk sütunda toplam ki i ba na dü en sa l k harcamalar için sonuçlar sunulurken, ikinci ve üçüncü sütunlarda s ras ile ki i ba na kamu ve özel sa l k harcamalar için tahmin sonuçlar sunulmaktad r. Tablo 1: Ki i Ba na Toplam, Kamu ve Özel Sa l k Harcamalar Tahmin Sonuçlar De i kenler Model (1) Model (2) Model (3) Sabit ln (inc) ln (pharma) ln(pshare) ln (phy) ln (age) ln (fertility) ln (urban) ( ) * ( ) * ( ) * ( ) * ( ) * ( ) ( ) * ( ) ( ) * ( ) * ( ) * ( ) * ( ) * ( ) ( ) * ( ) ( ) * ( ) * ( ) * ( ) * ( ) ( ) * ( ) * ( ) D.W. statisti i 2,06 1,98 2,00 2 R Örneklem Hacmi F statisti i Notlar: (1) Model 1de ba ml de i ken ki i ba na dü en toplam sa l k harcamas, Model 2de ki i ba na kamu sa l k harcamas iken Model 3de ise ki i ba na özel sa l k harcamas d r. (2) t-oranlar parantez içinde gösterilmektedir. * yüzde 1 düzeyinde anlaml l ifade etmektedir.

15 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 131 Genel olarak de erlendirildi inde her üç model için tahmin sonuçlar n n literatürdeki çal ma sonuçlar ile kar la t r ld nda tutarl ve makul oldu u görülmektedir. R 2 lere bak ld nda bütün aç klay c de i kenlerin ki i ba na sa l k harcamalar ndaki de i ikli i yakla k olarak yüzde 99 düzeyinde aç klad görülmektedir. Bütün modellerde talep teorisini destekleyici nitelikte olan gelir de i keni istatistiksel olarak % 1 düzeyinde anlaml ve beklenildi i gibi pozitif de ere sahiptir. Ancak katsay lar birbirinden farkl l k gösterse de Gerdtham ve Jönsson (1991), Karatzas (1992), Di Matteo ve Di Matteo (1998), Barrros (1998), Karatzas (2000), Sen (2005), Cantarero ve Lago-Peñas (2008) taraf ndan yap lan çal malarda oldu u gibi birden küçük bulunmu tur. Bu sonuca göre ki i ba na dü en sa l k harcamalar ndaki yüzde de i me gelirdeki yüzde de i meden daha küçüktür. Oysa ki gelir esnekli inin bir ya da birden büyük bulundu u baz çal malarda (Newhouse 1977; Parkin vd. 1987, Milne ve Molana 1991; Hitiris ve Posnett 1992; Gerdtham vd. 1992; Murthy ve Okunade 2008) sa l k hizmetlerinin ihtiyaçtan çok lüks oldu u sonucuna ula ld görülmektedir. Okunade ve Suraratdecha (2000) ise 21 OECD ülkesini içeren çal mas nda bir grup ülke için (Kanada, Almanya, Fransa vb.) esneklik de erini birden büyük bulurken, di er bir grup için (Avusturya, Japonya, Yeni Zelanda vb.) ise esneklik de erini birden küçük bulmu tur. Gerdtham ve Jönssona göre (2000: 23) sa l k hizmetlerinin lüks mü yoksa normal mal m olarak kabul edilmesinde literatürdeki tart malar n gerisinde birçok neden bulunmaktad r. Bunlar n ba nda sa l k hizmetlerinin finansman n kamu taraf ndan ya da bütünüyle cepten kar lanmas gelmektedir. Bireylerin sa l k hizmetlerinin büyük ölçüde kamu taraf ndan finanse edildi i durumda sa l k hizmetleri fiyatlar ndaki de i ikliklere tepkisi farkl olmaktad r. Yani, sa l k hizmetlerinin talep edilmesinde bireyler için önemli bir bütçe k s t ndan söz edilememektedir. Bu yüzden Getzen (2000: 260) sa l k sigortas söz konusu iken bireysel sa l k harcamalar n n gelir esnekli inin s f r ya da s f ra yak n olaca n belirtmektedir. Blomqvist ve Carter (1997: 208) ise toplula t r lm verilere dayanan çal malar nda elde edilen esneklik de erinin birden büyük oldu unu ve bunu en önemli nedeni olarak ise kamu sa l k sigorta programlar n n bireylerin, gelirlerinden ba ms z olarak, tedavi programlar na kolayl kla ula abilmesini sa lamas n göstermektedir. Getzene (2000: 263) göre ise di er mal ve hizmetlerde geçerli olan bütçe k s t n n etkilerini görebilmek olanaks zla maktad r. Dolay s yla ampirik çal malara bak ld nda verilerin toplula t r lmas, tahmin yöntemleri (panel veri analiz yöntemi ve zaman serisi gibi), ülke say s ve hatta tahmin aral klar ile modelde yer alan de i kenlere ba l olarak gelir esnekli inin de i ti ini belirtmek gerekmektedir. Bu çal ma sonuçlar na dayanarak gelir esnekli ine ili kin elde edilen büyüklü ün bu çerçevede de erlendirilmesi yerinde olacakt r. Sa l k harcamalar içerisinde kamu pay n n ki i ba na toplam ve ki i ba- na özel sa l k harcamalar na olan etkisi Barros (1998: 540) taraf ndan elde

16 132 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss edilen sonuçlara benzer ekilde Tablo1de görüldü ü gibi istatistiksel olarak anlaml ve negatif yönde iken, ki i ba na kamu sa l k harcamalar için yine istatistiksel olarak anlaml ancak pozitif bulunmu tur. Yukar da belirtildi i gibi OECD ülkelerinde kamunun hem sa l k hizmetlerinin sunumunda hem de sa - l k harcamalar n n finansman nda pay n n büyük olmas özel tasarruflar d layan bir etki yaratmakta ve bu yüzden kamu finansman nda yüzde 1lik bir art özel harcamalar n yüzde 1,805 azalmas na neden olmaktad r. Toplam sa l k harcamalar içerisinde kamunun pay ile ki i ba na kamu sa l k harcamalar aras nda bulunan pozitif yönlü ili ki ise Leunun tezini (1986) destekler yöndedir. Dolay s yla çal man n bu yöndeki bulgular kamu yönetiminin üretim maliyetleri ile gelirler aras ndaki iktisadi ili kiyi yeterince kuramad ve bunun ise önemli derece etkinsizlik yaratt ve dolay s yla da kaynak ihtiyac n n da giderek artt yönündeki genel görü le uyumludur. Ancak birinci sütunda görüldüü gibi istatistiksel olarak anlaml ç kan ki i ba na toplam sa l k harcamalar n n i aretinin de negatif olmas toplula t r lm verilerle elde edilen bir sonuç oldu undan, oldukça yüksek bir katsay de erine sahip özel harcamalarla ili kili oldu u dü ünülmektedir. Toplam sa l k harcamalar içinde ilaç harcamalar n n önemli bir yer olu - turdu u ve harcamalar n art nda katk s oldu u Tablo 1de yer alan tahmin sonuçlar na göre desteklenmektedir. Dolay s yla ilaç harcamalar ndaki yüzde 1lik bir art ki i ba na toplam, kamu ve özel sa l k harcamalar nda s ras yla yüzde 0,402; 0,297 ve 0,243lük bir art a neden olaca söylenebilir. Ancak nüfus art h z n do rudan etkileyen ve sa l k harcamalar n artt raca varsay lan do urganl k oran ki i ba na özel sa l k harcamalar n n yer ald model d ndaki di er modellerde istatistiksel olarak anlaml bulunamam t r. Birçok ampirik çal ma ki iye dü en doktor say s n n beklenen i areti ve de eri ile ilgili farkl sonuçlar içerse de, bu çal mada tüm modellerde istatistiksel olarak anlaml ve pozitif yönde etkisi oldu u görülmektedir. Buna göre ki iye dü en doktor say s nda yüzde 1lik bir art ki i ba na toplam, kamu ve özel sa l k harcamalar nda s ras ile yüzde 0,156; 0,175 ve 0,193lük bir art a neden olmaktad r. Bu yüzden çal ma performans n art raca varsay m yla sa l k personeline ödemelerin özellikle hizmet ba na ya da ki i ba na yap ld sa l k sistemlerinde, literatürde belirtildi i gibi, doktor say s ndaki bir art genel olarak i yükünde bir azalmaya neden olurken, doktorlar n en az ndan eski gelir düzeyini korumak amac yla talep edilmedi i halde hizmet üretme e iliminin ortaya ç kaca beklenmektedir. Bu ise Okunade ve Suraratdechan n (2000: 39) belirtti i gibi ki iye dü en doktor say s ndaki art n marjinal sosyal maliyeti, hastalar n iyile me süreçlerine yapaca katk lar yani marjinal sosyal yararla dengelenmedi i sürece sa l k harcamalar n n artmas na neden olmaktad r. 65 ya ve üzeri nüfusa ait katsay Hitiris ve Posnettin (1992) çal mas nda oldu u gibi bütün modeller için istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur. ehir-

17 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 133 le me de bütün modellerde istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur. Ören in ehirle mede yüzde 1düzeyinde bir art ki i ba na toplam sa l k harcamalar nda yüzde 1,359luk bir art a neden olmaktad r. Di er iki modelde de yakla- k olarak ayn büyüklükte bir harcama art na neden olan ehirle menin etkili olmas n n birkaç önemli nedeni bulunmaktad r. Bunlardan birincisi k rsal bölgelere göre ehirlerde sa l k hizmetlerine ula mak daha kolayd r. Üstelik daha pahal olan ikinci (hastaneler) ve üçüncü basamakta (üniversiteler gibi e itim ve ara t rma hastaneleri) sunulan sa l k hizmetlerinin kullan lmas sa l k harcamalar n h zla artt rmaktad r. kinci olarak ehirlerin kalabal k ortam nda bula c hastal klara yakalanma ve sa l k kurulu lar na ba vuru ile bu yüzden ilaç tüketimi daha fazla oldu undan sa l k harcamalar bundan etkilenmektedir. Üçüncü bir neden ise kent ya am n n getirdi i ve sa l olumsuz yönde etkileyen hava kirlili i, trafik kazalar na ba l yaralanmalar, stres gibi faktörlere ba l olarak sa l k hizmetlerine olan ihtiyaç ve dolay s yla sa l k harcamalar n n da artmas d r. SONUÇ Sa l k harcamalar birçok faktörden etkilenmektedir. Bu çal mada da sa - l k harcamalar n teorik olarak belirledi i varsay lan ekonomik, demografik, çevresel ve sa l k sisteminin düzeyini yans tan de i kenleri kullanarak söz konusu faktörlerin etkileri incelenmektedir. Di er çal malar taraf ndan da üzerinde önemle durulan gelir de i keninin sa l k harcamalar n n en önemli belirleyicisi oldu u ve OECD ülkeleri aras ndaki farkl l klar aç klamada oldukça güçlü oldu u gösterilmi tir. Refah düzeyinin en önemli göstergesi olan gelir de i keninin katsay de eri yani gelir esnekli i di er sonuçlarla kar la t r ld nda, bu çal ma sa l k hizmetlerinin bir ihtiyaç oldu u sonucunu ortaya koymaktad r. Ku kusuz çal mada elde edilen bu bulgularla kullan lan tahmin yöntemine, toplula t r lm veri setine ve modellerde yer alan de i kenlere ba l olarak elde edildi ini belirtmek gerekmektedir. Sa l k hizmetlerinin bir ihtiyaç m yoksa lüks mü oldu u yönündeki tart malar n sürüp gidece i bir gerçek olsa da, gelecekte sa l k hizmetlerinin sunuldu u yerlere (sa l k oca ya da hastane) ve her bir sa l k müdahalesine (halk sa l ve tedavi hizmetleri ya da tedavi hizmetlerinden di tedavisi, apandisit ameliyat gibi) ili kin modeller kurularak yap lacak çal malar n daha tutarl sonuçlar verebilece ini belirtmek gerekmektedir. Bu noktada kamu ya da özel sektörün a rl n n bir sa l k sisteminde hem hizmetlerin sunumunda hem de finansman nda önemli oldu unu vurgulamak yerinde olacakt r. Bu yüzden çal maya toplam sa l k harcamalar içerisinde kamu sa l k harcamalar n pay dahil edilmi tir. OECD ülkelerinin bir ço unda sa l k harcamalar kamu taraf ndan sa lanan bir sistem olmakla birlikte finansman mekanizmas n n farkl la mas yani sigorta primleri ya da vergi gelirlerine dayanan bir finansman n harcamalar büyük ölçüde etkiledi i bir gerçektir. Üstelik birçok ülkenin karma bir yap ya sahip oldu u dü ünülürse kamu sa l k harcamalar içerisinde vergi gelirlerinin ya da sigorta primlerinin büyüklü ünü

18 134 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss içeren bir modelle kamu sektörünün varl n n sa l k harcamalar üzerine olan etkileri daha aç k olarak gösterilebilecektir. Di er yandan sa l k harcamalar n n fonksiyonel da l m incelendi inde bir sa l k sisteminde üç alanda yo unla t görülmektedir. Bunlar hastane hizmetleri, personel harcamalar ve ilaç harcamalar d r. Bin ki iye dü en doktor say s n n ve ilaç harcamalar n n modellere dahil edildi i bu çal ma her iki dei kenin de istatistiksel olarak anlaml ve ki i ba na dü en harcamalarla do ru yönlü ili kili oldu unu göstermektedir. Demografik yap n n ve çevresel ko ullar n ise sa l k harcamalar üzerinde en az gelir düzeyi kadar etkili oldu u bu çal mayla da bir kez daha kan tlanm t r. Ya lanan nüfusun yaln zca içinde bulunulan dönemde de il gelecekteki sa l k harcamalar n da belirleyece i göz önüne al nd nda sa l k politikalar n n olu turulmas nda bu konu önem ta - maktad r. ehirle me ise ço unlukla iktisadi ya am n ortaya ç kard bir süreç olsa da sa l k hizmetlerinin ve harcamalar n n planlanmas nda önemli bir etki yaratmaktad r. Artan ehir nüfusu hem halk sa l ile ilgili hizmetlerin hem de ehir ya am n n ortaya ç kard trafik kazalar, stres gibi artan sa l k sorunlar na ba l olarak sa l k harcamalar n nn artmas na neden olurken sa l k sektöründe kaynak da l m n da ekillendirmesi beklenmektedir.

19 OECD Ülkelerinde Sa l k Harcamalar : Panel Veri Analizi 135 KAYNAKÇA BALTAGI, Badi H.; (2001), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley, New York, 304s. BARROS, Pedro Pita; (1998), The Black Box of Health Care Expenditure Growth Determinants, Health Economics, 7, ss BLOMQVIST, G. Ake ve Robin A. L. CARTER; (1997), Is Health Care Really a Luxury?, Journal of Health Economics, 16(2), ss BUSSE, Reinhard; (2001), Expenditure on Health Care in the EU: Making Projections for the Future Based on the Past, The European Journal of Health Economics, 2(4), ss CANTARERO, David ve Santiago LAGE-PENAS; (2010), The Determinants of Health Care Expenditure: a Reexamination, Applied Economics Letters, 17 (7), ss CUTLER, M. David ve Mark McCLELLAN; (2001), Is Technological Change InMedicineWorth It?, Health Affairs, September-October, ss DI MATTEO, Livio ve Rosanna DI MATTEO; (1998), Evidence on The Determinants of Canadian Provincial Government Health Expenditures: Journal of Health Economics, 17(2), ss DI MATTEO, Livio; (2005), The Macro Determinants of health Expenditure in the Unites States and Canada: Assessing the Impact of Income, Age Distribution and Time, Health Policy, 71, ss ERDTHAM, Ulf-G ve Mickael LÖTHGREN; (2000), On Stationarity and Cointegration of International Health Expenditure and GDP, Journal of Health Economics, 19(4), ss FELDSTEIN, Martin; (1995), The Economics of Health and Health Care: What Have We Learned? What Have I Learned?, The American Economic Review, 85 (2), ss GERDTHAM, Ulf-G ve Bengt JÖNSSON; (1991), Conversion Factor Instability in International Comparisons of Health Care Expenditure, Journal of Health Economics, 10(2), ss GERDTHAM, Ulf-G ve Bengt JÖNSSON; (2000), International Comparisons of Health Expenditure: Theory, Data and Econometric Analysis, (ed.) Culyer, Anthony J., ve Newhouse, Joseph P., içinde Handbook of health economics, Amsterdam: North-Holland, 890s. GERDTHAM, Ulf-G; Jes SOGAARD; Fredrik ANDERSSON ve Bengt JÖNSSON; (1992), An Econometric Analysis of Health Care Expenditure: A Cross-section Study of The OECD Countries, Journal of Health Economics, 11(1), ss

20 136 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss GETZEN, E. Thomas; (2000), Health Care is an Individual Necessity and a National Luxury: Applying Multilevel Decision Models to The Analysis of Health Care Expenditures, Journal of Health Economics, 19(2), ss GETZEN, E. Thomas; (2006), Aggregation and the Measurement of Health Care Costs, Health Services Research, 41(5), ss GOUVEIA, Miguel; (1997), Majority Rule and The Public Provision of a Private Good, Public Choice, 93, ss GREENE, H. Willliam; (1993), Econometric Analysis, McMillan, New York, 791s. HANSEN, Paul ve Alan KING; (1996), The Determinants of Health Care Expenditure: a Cointegration Approach, Journal of Health Economics, 15(1), ss HAUSMAN, A. Jery; (1978), Specification Tests in Econometrics, Econometrica, 46, ss HITIRIS, Theodore ve Joseph POSNETT; (1992), The Determinants and Effects of Health Expenditure in Developed Countries, Journal of Health Economics, 11(2), ss HITIRIS, Theodore; (1997), Health Care Expenditure and Integration in The Countries of The European Union, Applied Economics, 29, ss HSIAO, Cheng; (2003), Analysis of Panel Data, 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge, 384s. HUBER, Manfred ve Eva OROSZ; (2003), Health Expenditure Trends in The OECD Countries, , Health Care Financing Review, 25(1), ss. 122 JONHSTON, Jack ve John DINARDO; (1997), Econometric Methods, McGraw-Hill, New York, 359s. KARATZAS, George; (1992), On The Effect of Income and Relative Price on The Demand for Health Care the EEC Evidence: A Comment; Reply, Applied Economics, 24, ss KARATZAS, George; (2000), On the Determinants of US Aggregate Health Care Expenditure, Applied Economics, 32, ss L ONARD, Christian, Sabine STORDEUR ve Dominique ROBERFROID; (2009), Association Between Physician Density and Health Care Consumption: A Systematic Review of The Evidence, Health Policy, 91(2), ss

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE

ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE Süleyman BOLAT ÖZ Bilgi, günümüzün toplumlar n etkileyen vazgeçilmez unsurlardan biridir. Rekabetin ve üstünlü ün temelini olu turmaktad

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı