Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma"

Transkript

1 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Güzin Şahin SPK Uzmanı Fonların tasarruf sahiplerinden fon talep edenlere doğrudan finansman modeli ile aktarıldığı sermaye piyasalarında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü bilginin kamuya açıklanması büyük önem arz etmekte olup, anonim ortaklıkların ortaklık yapısına ilişkin değişiklik ve gelişmeler de bu kapsamdadır. Anonim ortaklıklarda pay sahipliğine ilişkin kayıtların sağlıklı olarak tutulması ve ortaklığın nihai sermaye ve kontrol yapısının tam, doğru ve şeffaf bir şekilde bilinmesi gerek mevcut pay sahiplerinin pay sahipliği haklarının kullanılması bakımından gerekse potansiyel pay sahiplerinin yatırım kararlarını vermesi açısından çok önemlidir. Halka açık anonim ortaklıklarda payın devrinin anonim ortaklığın yönetiminde kontrol değişikliğine neden olması halinde ise, azınlıktaki ortakları koruyucu önlemler devreye girmektedir. I. ANONİM ORTAKLIKLARDA HISSE SENEDİ/PAY DEVİRLERİ Anonim ortaklık paylarına/hisse senetlerine ve bunların devrine ilişkin genel esaslar 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nda yer almaktadır. Payın devri ile pay sahipliği sıfatı ve pay sahipliği haklan devralana geçmektedir. Anonim ortaklıklarda ortaklık hakkını temsil eden hisse senetleri/paylar TTK'nin 409'uncu maddesi uyarınca hamiline veya nama yazılı olabilir. Hamiline yazılı hisse senetleri teslim yoluyla devredilebilirken (TTK madde 415), nama yazılı senetlerin devri için ciro edilmiş senedin devralan kişiye teslim edilmesi (zilyetliğin nakli) gerekmektedir (TTK madde 416). Nama yazılı hisse senetlerinin devri, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade etmektedir, bir başka deyişle pay defterinde kayıtlı bulunmayan kişiler ortak sıfatını kazanamaz. Pay defterine kaydın reddedilmesi durumunda, payı devralan sadece malvarlığı haklarından doğan alacak haklarını kazanabilir. Halka açık anonim ortaklıklara ve bunların hisse senetlerine ilişkin esaslar ise 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve bu Kanun'a dayanarak çıkarılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliğleri ve ilke kararları ile belirlenmiştir. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB-Borsa)'nda işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıkların hamiline ve nama yazılı hisse senetlerinin devir işlemleri TTK'da belirtilen genel esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak, anonim ortaklıklar İMKB'de işlem görmesini istedikleri nama yazılı hisse senetleri için, devir ve tedavülü kısıtlayıcı herhangi bir durumun söz konusu olmaması bakımından ortaklık yönetim kurulunun nama yazılı hisse senedinin devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair bir karar alıyor ve İMKB'ye sunuyorlardı. Böylece İMKB'de işlem gören nama yazılı hisse senetleri, devir açısından hamiline yazılı hisse senetlerine benzer bir niteliğe bürünmekteydi. Mevcut uygulamada, payları İMKB'de işlem gören halka açık anonim ortaklıkların gün içinde defalarca alım satım işlemine konu olan söz konusu payları tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kurumu A.5.(MKK) tarafından bilgisayar ortamında ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri nezdinde kaydın izlenmekte olup, söz konusu tarihten itibaren artık fiziki hisse senedi basımı yapılmamaktadır. Nama yazılı payların devrinin, Türk Ticaret

2 Kanunu'nun 417'nci maddesi çerçevesinde pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın MKK nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınmaktadır. Böylece anonim ortaklık pay defterlerinin güncelleştirilmesine kolaylık sağlanmış olmaktadır. Kaydi sistemde de nama ve hamiline yazılı paylar devir açısından aynı esaslara tabi bulunmaktadır. Yazımızda payları İMKB''de işlem gören anonim ortaklıklar için bilinçli olarak hisse senedi yerine pay ifadesini kullanmaktayız. Halka açık anonim ortaklıkların hisse senedi/ pay devirlerinde SPK'nın herhangi bir izin ya da onayına gerek bulunmamakla birlikte, hisse senedinin/payın devri bazı durumlarda resmi bir kurumun iznine/onayına bağlanmıştır. Halka açık banka, sigorta şirketi vb. gibi özellikli anonim ortaklıkların hisse senedi/pay devirlerinde ilgili Mevzuatın da dikkate alınması gerekmektedir. İzin alınması gereken durumlarda, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz, pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Bazı durumlarda da ilgili kurumlara bildirim/bilgi verme yükümlülükleri (Örneğin: Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) düzenlenmiş olabilir sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci'inci maddesinde bankaların ortaklık yapısı değişiklikleri ile ilgili hükümlere yer verilmekte olup, buna göre; bir kişinin, bir bankada doğrudan veya da dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin % 10'unu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin % 10, % 20, % 33 veya % 50'sini aşan sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)'nun iznine tabidir. Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın BDDK'nın iznine tabidir. Bir bankanın sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda belirtilen oranlar veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi, devralacak ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla BDDK'nın iznine tabidir. Payları Borsada işlem gören bankaların paylarının borsadan alınması ve bir bankanın paylarının İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması durumunda da aynı hükümler uygulanır. Benzer hükümler 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde de yer almaktadır. Buna göre sigorta şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile enerji şirketlerinin bankalarda olduğu gibi belli oran ve aralıklardaki pay devirleri ile söz konusu oranlara tabi olmaksızın yönetim kontrolünde değişiklik yaratan pay devirleri Hazine Müsteşarlığı, BDDK veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun iznine/onayına tabidir. Yine düzenlemelerde izne tabi pay devirlerinde yeni ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşımasının şart koşulduğunu görmekteyiz. Sermaye Piyasası Kurumu olan aracı kurumlarla ilgili olarak ise SPK'nın Seri: V No: 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre, bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin % 10, % 20, % 33 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri SPK'nın iznine tabidir. Yönetimsel veya denetimsel imtiyaz veren veya intifa hakki taşıyan hisse senetlerinin devri herhangi bir orana bakılmaksızın SPK'nın iznine tabidir.

3 Aracı kurumda pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay devirlerinin aracı kurumdaki pay sahipliğini doğrudan veya dolaylı olarak % 10, % 20, % 33 veya % 50 oranlarında değiştirmesi halinde, ayrıca tüzel kişinin aracı kurumla ilgili olarak yönetimsel veya denetimsel imtiyaza sahip bulunduğu hallerde tüzel kişinin tüm ortaklık yapısı değişiklikleri aracı kurumların faaliyet şartları bakımından Kurul'un onayına tabidir. Aracı kurumların % 10'undan fazlasına sahip tüzel kişilerin yönetimsel veya denetimsel imtiyaza sahip paylarının devri de aracı kurumların faaliyet şartları bakımından Kurul'un onayına tabidir. Halka açık aracı kurumlarım borsada işlem gören payları bakımından da aynı hükümler geçerlidir. II. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ Halka açık anonim ortaklıklarda pay/hisse senedi devri yoluyla ortaklık yapısında değişiklik meydana gelmesi miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve cebri icra yolundan başka çeşitli, şekillerde olabilir. Bunlar: 1. Hisse Senetlerinin Borsada İşlem Gördüğü Pazarda Alım Satımı: Halka açık anonim ortaklıkların payları İMKB bünyesinde ulusal pazarda, ikinci ulusal pazarda, yeni ekonomi pazarında ya da gözaltı pazarında işlem görebilmektedir. İMKB'nin söz konusu pazarlarında payların alım satımı aracı kurumlar vasıtasıyla yapılmaktadır. 2. Hisse Senetlerinin Borsada Toptan Satışlar Pazarında Alım Satımı: İMKB bünyesindeki Toptan Satışlar Pazarı, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin borsada güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Toptan Satışlar Pazarı'nda, payları İMKB'de işlem gören ve görmeyen şirketlerin, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek hisse senetleri/payları veya bu şirketlerin mevcut ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerinin/payların, önceden anlaşma yapılmış ya da yapılmamış alıcılara tahsisli veya toplu olarak satışı yapılmaktadır. 3. Hisse Senetlerinin Borsa Dışında Alım Satımı: Halka açık anonim ortaklıkların İMKB'de işlem gören paylarının İMKB'de alım satımı esas olup, İMKB'de işlem görmeyen payların alım satımı ise Borsa dışında taraflar arasında gerçekleştirilebilir. Ancak istenildiği takdirde, halka açık anonim ortaklıkların İMKB'de işlem görmeyen hisse senetlerinin MKK A.Ş.'ye depo edilerek İMKB'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda veya diğer pazarlarında satılması da mümkündür. Ayrıca payları İMKB'de işlem gören anonim ortaklıklardan işlem sırası kapatılanların paylarının da borsa dışında aracı kurumlar vasıtasıyla alım satımı mümkün olup, konuya ilişkin esaslar SPK'nın tarih ve 35/1059 sayılı kararında belirlenmiştir. 4. Birleşme: Devralma yoluyla birleşmede; en az bir anonim ortaklık aktif ve pasifini bir bütün olarak başka bir anonim ortaklığa devrederek, tasfiyesiz infisah etmekte, devralan ortaklığın hisse senetlerinden/paylarından devrolan ortaklığın ortaklarına verilmektedir. Şirket birleşme ve evlilikleri günümüzde küreselleşme olgusuyla beraber büyük önem kazanmıştır. 5. Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması: Ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine ihtiyari olarak çağrıda bulunarak hisse senetlerinin/payla-

4 rın satın alınması mümkün olup, bu durumda uyulması gereken ilke ve esaslar SPK'nın Seri: IV No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasında ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nde yer almaktadır. Payın devri bazen anonim ortaklığın yönetim hâkimiyetini devralana bırakmak sonucunu doğurabilir. Halka açık anonim ortaklıklarda kontrol değişikliği halinde azınlıktaki ortakları koruyucu düzenlemeler yapma konusunda yetkili olan SPK, zorunlu çağrıyı da anılan Tebliğde düzenlemiştir. Söz konusu düzenlemenin amacı anonim ortaklığın yönetim kontrolündeki değişiklik nedeniyle ortaklıktan ayrılmak isteyen pay sahiplerinin hisse senetlerini satmak suretiyle ortaklıktan ayrılmasına imkân tanımaktır. Buna göre, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın sermayesinin ve oy haklarının % 25'ine veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü sağlayan paylarına sahip olanlar, diğer ortaklara ait hisse senetlerini de satın almak üzere çağrıda bulunmak zorundadır. Tek başına veya birlikte hareket ettiği kişilerle beraber bir ortaklığın sermayesine ve oy haklarına % 25 ile % 50 arasında bir oranda sahip olanlar, herhangi bir on iki aylık süre içerisinde bu oranı % 10 ya da daha fazla arttırırlarsa, diğer ortaklara ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunmak zorundadır. Çağrı yapma zorunluluğuna, talep üzerine Tebliğde belirtilen bazı hallerin varlığı halinde, SPK tarafından muafiyet getirilebilir. III. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİNDE KAMUNUN AYDINLATILMASI Sermaye Piyasası Mevzuatında halka açık anonim ortaklıkların ortaklık yapısında meydana gelen ve yatırımcıların yatırım kararlarında önem arz eden değişikliklerin izlenebilmesi ve buna bağlı olarak yatırımcıların korunması açısından kamuyu aydınlatma yükümlülükleri düzenlenmiştir. Birincil piyasada halka açık anonim ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının halka arzında başvuru merkezlerinde bulundurulması gereken ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG)'nde yayınlanan izahnameden bilgi edinilebilir. İkincil piyasada ise SPK'nın Seri: Vlll No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği"nin 5 inci maddesine göre yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü bilginin kamuya açıklanması zorunlu olup, ortaklıkların sermaye yapısına ilişkin değişiklik ve gelişmelerin de Tebliğ hükümleri kapsamında kamuya duyurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, a. Bir gerçek veya tüzel kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak anonim ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermayenin en az en az % 5, % 10, % 15, % 20, % 25, 1/3, % 50, 2/3 ve % 75'ine veya daha fazlasına sahip olması veya anonim ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu oranların altına düşmesi, b. Sermaye yapısında, hisselerin sahip olduğu oy haklarında veya ana sözleşme ile tanınan diğer haklarda meydana gelen değişiklik veya Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca vekâlet toplanması veya bir sözleşme nedeniyle veya sair yollarla yönetim kontrolünün doğrudan veya dolaylı el değiştirmiş olması,

5 c. Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak anonim ortaklık sermayesinin veya toplam oy hakkının % 5, % 10, % 15, % 20, % 25, 1/3, % 50, 2/3 ve %75'ine veya daha fazlasına sahip olması, toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu oranların altına düşmesi, d. Ortaklar veya üçüncü şahıslar tarafından, anonim ortaklığın hisse senetlerine/paylarına ya da anonim ortaklık tarafından diğer anonim ortaklıkların hisse senetlerine/paylarına yönelik olarak; çağrıda bulunarak hisse senedi/pay veya vekâlet toplanmasına karar verilmesi, SPK Tebliğleri uyarınca çağrıda bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, bu zorunluluktan muaf tutulma veya çağrıda bulunma başvurusunda bulunulması, başvurunun sonuçlanması, e. Anonim ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ve sermayenin veya toplam oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazlasına sahip ortaklarının veya söz konusu kişilerle birlikte hareket edenlerin anonim ortaklık hisse senetlerini/paylarını almaları ya da satmaları hallerinde, halka açık anonim ortaklık ve/veya işlemi gerçekleştirenler tarafından kamuya açık-lama yapılmak zorundadır. Payları Borsada işlem gören anonim ortaklıklar söz konusu durumun ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda en seri haberleşme vasıtasıyla, en geç durumun ortaya çıktığı günü izleyen iş günü saat a kadar Borsa'ya özel durum açıklaması göndermek zorundadırlar. Borsa'ya ulaştırılan özel durum açıklamaları Borsa Günlük Bülteninde ilan edilir. Ayrıca SPK ya gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Payları Borsada işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıkların özel durum açıklamaları ise söz konusu durumun ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda en seri haberleşme vasıtasıyla, en geç durumun ortaya çıktığı günü izleyen iş günü SPK ya gönderilir ve SPK tarafından Kurul Haftalık Bülteninde kamuya ilan edilmek suretiyle duyurulur. Yukarıda (e) bendinde belirtilen hallerde, özel durum açılamasının açıklamasının işlemi gerçekleştirenler tarafından aynı gün Borsa'ya veya alım satım konusu olan İMKB'de işlem görmeyen bir halka açık anonim ortaklığın hisse senedi ise SPK ya gönderilmesi gerekmektedir. Tebliğ uyarınca yapılacak açıklamalar, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olmalı; özel durumun doğru 'bir şekilde değerlendirilebilmesi için zorunluysa bu durumun ilgili olduğu karşı taraf belirtilmeli, değişikliklerin ve/veya etkilerinin miktar veya tutar olarak ifade edilebilmesi halinde, yapılacak açıklamalarda miktar ve tutara yer verilmelidir. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gönderilecek açıklamaların Türkçe düzenlenmiş olması zorunludur. Ancak yabancı yatırımcıların Borsada hisse senedi alım satım işlemleri ile ilgili açıklamalar hem Türkçe hem de İngilizce olarak yapılabilir. Payları Borsada işlem gören anonim ortaklıkların özel durum açıklamalarından sorumlu, ortaklığı temsile yetkili kişiler belirlenerek ilgili Borsaya veya SPK ya bildirilir. Tebliğ'de pay sahipliğinin belli oran ve aralıklarda basamaklı bir şekilde açıklanması zorunluluğu getirilmesinin amacı, hem halka açık anonim ortaklığın gizlice ele geçirilmesinin önlenmesi hem de oranlar arasında belli bir aralık bırakmak suretiyle yönetim kontrolünü ele geçirme amacı olmayan yatırımcıların da çok fazla külfet altına sokulmasının önüne geçilmek istenmesi olarak açıklanabilir Bu basamaklı açılama sistemi esas itibariyle piyasayı uyarma fonksiyonunu yerine getirmektedir.

6 IV. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ AÇISINDAN PAY DEVİRLERİ VE KAMUYU AYDINLATMA Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz 2003'te yayımlanmış olup, uygulanması ihtiyari olan ilkelerin zamanla tamamının zorunlu hale getirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut durum itibariyle, sadece payları İMKB'de işlem gören anonim ortaklıklara şirketlerin düzenlemelere uyup uymadıkları, eğer uymuyorlarsa, uymamalarına ilişkin gerekçelere ilişkin kamuya açılamada bulunma ve kurumsal yönetim uygulamaları karşındaki durumlarını yatırımcılar göstermeyi amaçlayan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun hazırlanması ve yayınlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu kamuya açıklama yükümlülüğü, şirketler üzerinde kurumsal yönetim düzenlemelerine uyma yönünde baskı yaratmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde halka açık anonim ortaklıkların kimin kontrolünde olduğuna ilişkin daha şeffaf açıklamalar yapılması hedeflenmiş olup, bu amaçla payın serbestçe dolaşımı önündeki engelleri giderici nitelikte prensipler belirlenmiş ve pay sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutularak periyodik olarak güncellenmesinin sağlanması tavsiye edilmiştir. İlkelerin Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlıklı II. Bölümde, "1. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları" başlığı altında, halka açık anonim ortaklığın internet sitesinde, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlarının toplantı tutanakları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevapların öncelikle yer alacağı belirtilmektedir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Taslağında da her anonim ortaklığın bir internet sitesi oluşturması zorunlu kılınmaktadır. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlıklı II. Bölümde, "2. Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkilerin Kamuya Açıklanması başlığı altında yer alan konumuzla ilgili hükümler ise aşağıda sunulmaktadır: "...Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir kişi veya grubun şirket sermayesinde veya oy haklarındaki payının şirketin sermayesinin veya oy haklarının %5, %10, %25, %33, %50 ve %66,67'sine ulaşması, aşması veya bu oranların altına inmesi durumları şirket tarafından öğrenildiği anda zaman geçirmeksizin kamuya açıklanır. Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahipleri dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile kamuya açıklanır. Şirketin ortaklık yapısı, sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimlerinin, pay miktarı ve oranları ile hangi grup paya sahip olduklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir tablo haline getirilir ve bu tabloya faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında yer verilir.

7 Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri kamuya açıklarlar. Yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve 5irket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde, alım satım işlemleri yapmaları halinde, konuya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, son bir yıl içerisinde yapılan alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde ayrıca yer alır. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az % 5'ine sahip olan pay sahipleri, şirketin hisse senetlerine dayalı türev ürünlerin-deki net pozisyonlarının şirket sermayesindeki doğrudan veya dolaylı payı % 1'i aştığı takdirde, bu durumu derhal kamuya açıklarlar. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahipleri; pay sahibi olduğu grup şirketleri He grup şirketi olmamakla beraber, şirketin önemli miktarda ticari ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemlerini derhal kamuya açıklarlar. Şirketin sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek kişiler. Esas sözleşme ile azınlık hakları sermayenin %5'inin altında bir branş olarak belirlenmişse, bu oran dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az % 5'ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle şirket arasındaki ticari ve ticari olmayan i5 ve işlemler kamuya açıklanır. Pay sahipleri, şirket yönetiminde etkinlik sağlamak için oy sözleşmeleri yapabilirler. Şirket bu amaçla imzalanmış oy sözleşmelerinin varlığının öğrenilmesi halinde konu hakkındaki bilgileri derhal kamuya açıklar..." SONUÇ Halka açık anonim ortaklıkların hisse senedi devirleri/ortaklık yapısı değişikliklerinde, söz konusu bilginin tüm piyasa katılımcılarına eşit, adil, zamanında ve belirli bir standartta ulaşması hususunda özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan sermaye piyasalarında, mevzuat tarafından anonim ortaklıkların önemli oranda paya sahip ortaklarına pay devirleri ve sahip oldukları pay oranlarına ilişkin kamuya açıklamada bulunma yükümlülükleri getirilse bile, düzenleyici otoritelerin ve borsaların bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini yeterli şekilde denetleyememeleri, eğitim ve bilgi eksikliği, kurumsal yönetim kültürünün gelişmemiş olması vb. sebeplerle söz konusu yükümlülük yerine getirilmeyebilmektedir. Bu durum şirket pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, şirketin ortaklık yapısı hakkında sağlıklı bilgi alamamalarına ve azınlığın korunması için alınması gereken tedbirlerde gecikme veya aksamalara neden olmaktadır. Özellikle belirtilmesi gereken diğer bir konu, perde arkasında bulunan gizli ortaklık ve gizli şirket kontrollerinin, şirketlerin ortaklık yapıları hakkında kamuya yapılan açıklamaların gerçek durumu yansıtmasına engel olabilmesidir. Bu durum, düzenleyici ve denetleyici otoriteler açısından uluslar arası pay sahipliğinin yaygınlaştığı günümüzde uluslar arası suçlarla mücadelede de zafiyete yol açmaktadır.

8 Günümüzün globalleşen sermaye piyasalarında, kamuyu aydınlatma teknolojinin rolü çok önemlidir. Bu sebeple kamunun aydınlatılmasında internetin etkin bir şekilde kullanılması, bilgilerin daha geniş kitlelere, daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu amaçla SPK ve İMKB tarafından gerçekleştirilen ortak bir proje olan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) payları İMKB'de işlem gören halka açık anonim ortaklıkların ve tüm aracı kuruluşların finansal tablolarının, özel durum açıklamalarının ve diğer bildirimlerinin bilgisayar ağları üzerinden elektronik imza teknolojisi kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmesini hedeflemektedir. Internet kullanıcıları gerek finansal tablo ve dip notlan bilgilerine, gerekse özel durum açıklamalarına anında erişebilecekleri gibi, bazı basit sorgu ve analizlerini yapabilme olanağını bu sistemde bulabileceklerdir. Özel durum açıklamaları ve bildirimler kâğıt ortamında faks ve/veya posta aracılığıyla İMKB'ye ulaştırılmaktayken KAP ile bu bildirimlerin internet üzerinden ve elektronik imzalı olarak güvenli bir şekilde Kurul veritabanına gönderilecektir. Henüz test aşamasında olan KAP sisteminin yakın gelecekte uygulanmasına başlanacaktır. Sermaye piyasamızda kurumsal yönetim kültürü geliştikçe ve tüm piyasa aktörleri tarafından özümsendikçe gelişmiş ülkelerin sermaye piyasalarında görüldüğü üzere, açıklanan ayrıntılı ve karşılaştırılabilir bilgi setlerine dayanarak bilgi sahibi olan pay sahipliği bilinci gelişmiş yatırımcıların, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek iyi uygulayanlar ve uygulamayanlar arasındaki ayrımı piyasa mekanizması içinde yaparak yatırım kararlarını vermeleri söz konusu olabileceği düşünülmektedir. *Bu makale Mali Pusula Dergisi. Mayıs 2007 Sayısında yayınlanmıştır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. *** Bu Çalışmada yer alan soru ve cevaplar 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine ilişkin Kurumumuza

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı