TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER"

Transkript

1 TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER

2 Neler Öğreneceğiz? Bu Bölümde; Gayrisafi Milli ve Yurtiçi Hasıla(GSMH&GSYİH) Büyüme Oranı Enflasyon Oranı ve Fiyat Endekleri İşsizlik Oranı Faiz Oranı Ödemeler Bilançosu Döviz Kuru Kamu Açıkları Stok-Oran Değişkenleri Konularından Bahseidlecektir.

3 GSYH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) GSYH, bir dönemde bir ülke sınırları içerisinde üretilmiş bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile hesaplanmış değeridir.

4 Nihai Mal ve Hizmetler ve Katma Değer Nihai mal ve hizmetler, ekonomideki üretici birimlerin üretimde ara malı olarak kullanmadığı; kullanıma hazır mal ve hizmetlerdir. Nihai mal ve hizmetlerin özellikle belirtilmesi çift (mükerrer) saymadan kurtulmak içindir. Katma değer, bir malın üretiminin her aşamasında o malın değerine yapılan ilavelerdir. Üretimin her aşamasında yaratılan katma değerler toplamı, malın nihai fiyatına eşittir.

5 KATMA DEĞER: BĠR KÜTÜPHANENĠN ÜRETĠM AġAMALARI. Üretim aşaması İşletme Satış değerleri Aramallarının değeri Katma değer Ormandan ağaç kesimi Tomruktan kereste ve sunta üretimi Kereste ve suntadan kütüphane imali Kütüphanenin tüketiciye satılması Orman Ürünleri Sanayi AŞ Adıgüzel Kerestecilik Ltd. Şti. Anadolu Mobilya İmalathanesi Asya Halı ve Mobilya Pazarı Toplam katma değer: 150

6 1) Üretim Yöntemi : GSYH IN ÖLÇÜLMESĠ Firmaların ürettikleri tüm mal ve hizmetlerin miktarları ile bunların fiyatlarını çarparak, dönem üretiminin değerini hesaplayabiliriz. n i 1 P i X i P xx 1 1 P 2 xx 2... P n xx n

7 C Mal ve hizmetler Tüketim harcamaları A Hanehalkları Firmalar Faktör ödemeleri B ŞEKİL 2-1: DEVRİ AKIMLAR ŞEMASI. Üretim Faktörleri Ekonomideki akımlar üç noktada ölçülebilir. A noktasında firmaların ürettiği mal ve hizmetler ölçülür. B noktasında hanehalklarının üretim faktörlerini firmalara kullandırmaları sonucu oluşan gelir akımları ölçülebilir. C noktasında ise hanehalklarının mal ve hizmetler için yaptığı harcamalar belirlenir.

8 GSYH IN ÖLÇÜLMESĠ 2) Gelir Yöntemi : Üretilen hasılanın değerine, üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamından ulaşılabilir. Y = Ücret + Faiz + Kar + Rant + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar (Ücret, faiz, kar ve rant şeklinde elde edilen bu gelirlere ilave olarak, gelir sayılmayan iki ödemenin de toplama dahil edilmesi gerekir.)

9 GSYH NIN ÖLÇÜLMESĠ 3) Harcama Yöntemi : Faktör sahipleri, gelirlerini, üretilen mal ve hizmetler için harcayacaklarına göre, üretim ve gelir yöntemleriyle bulunacak değerin aynısı, mal ve hizmetler üzerine yapılan harcamaların toplamından da bulunabilecektir. Y = C + I + G + NX

10 GSYH nın Ölçümünde KarĢılaĢılan Problemler GSMH nın tespitindeki güçlüklerin çoğu, bir kısım üretimin piyasaya çıkmamasından kaynaklanır. Malların kalitesindeki gelişmelerin doğru olarak hesaba katılması güçtür. Üretimin yol açtığı olumsuzluklar, dışsal zararlar, üretimin değerinden indirilemez. Zamanla üretim arttığı halde çalışma saatlerinin artmaması hatta boş zamanların artması da refahı arttırmaktadır. Gizli, yasadışı ve yeraltı ekonomisi de ayrı bir sorundur.

11 Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin değeridir. Gayrisafi Milli Hasıla ( GSMH) bir ülke vatandaşlarının ürettiği bütün ekonomik değerleri içermektedir. Bu iki kavram sadece kapsadığı coğrafi alan bakımından farklılık gösterir. GSYİH+Net dış faktör geliri = GSMH

12 DĠĞER MĠLLĠ GELĠR KAVRAMLARI Safi Milli Hasıla = GSMH Amortismanlar Milli Gelir = Safi Milli Hasıla Dolaylı vergiler + Sübvansiyonlar = Ücretler + Karlar + Faiz + Rantlar Kişisel Gelir = Milli Gelir Sigorta Primleri Kurumlar Vergisi Dağıtılmayan karlar + Transferler Harcanabilir Gelir = Kişisel gelir Dolaysız Vergiler

13 BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE DOĞRU MĠLLĠ MUHASEBE KAVRAMLARI Net dış faktör geliri Amortismanlar Net dolaylı vergiler Gayrisafi yurtiçi hasıla Safi milli hasıla Kurumlar vergisi Sigorta primleri Dağıtılmayan karlar Transferler Dolaysız vergiler Harcanabilir gelir Tasarruf Tüketim Gayrisafi milli hasıla Milli gelir Kişisel gelir

14 BÜYÜME ORANI Bir değişkenin herhangi iki dönem arasındaki değişme oranı, değişkenin iki dönemdeki değerleri arasındaki farkın, başlangıç dönemindeki değerine bölünmesi ile elde edilir. Eğer bu oranı yüz ile çarparsak, iki dönem arasındaki yüzde değişmeyi buluruz. Xt Xt 2 X t 1 x100 Ekonomik büyüme, nominal değerlerdeki değişmeden ziyade reel değerlerdeki değişmeleri ifade eder. 1 Büyümeyi, reel GSYH düzeyindeki ya da kişi başına reel GSYH'daki artış olarak tanımlayabiliriz.

15 FĠYAT ENDEKSLERĠ VE ENFLASYON Enflasyon, tek bir malın veya bazı malların fiyatlarındaki bir artışı değil genel fiyat düzeyindeki bir artışı ifade etmektedir. Fiyatlar genel düzeyi, ekonomideki tüm fiyatların ağırlıklı bir ortalamasıdır. Enflasyon oranı ise, fiyatlar genel düzeyinde belli bir dönemde sürekli olarak ortaya çıkan yüzde artıştır.

16 Fiyat Endeksi OluĢturulması Ekonomideki tüm fiyatların ortalamasını yansıtan fiyat düzeyi bir endeksle ölçülür. Endeks; Nominal büyüklüğü reel büyüklüğe çevirmeye yarar. -Enflasyon oranını ölçmeye yarar. Bir fiyat endeksi oluşturulurken endekse dahil edilen mallar önem derecelerini yansıtacak şekilde ağırlıklandırılır.

17 Sık Kullanılan Fiyat Endeksleri GSYH Deflatörü: Bir dönemin nominal GSMH sının reel GSMH sına oranıdır ve baz alınan yıl ile, ölçüm yapılan yıl arasındaki fiyat değişiminin bir ölçüsüdür. TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi): Şehirlerde yaşayan tüketicilerin, sabit bir mal ve hizmetler sepetini satın alma maliyetindeki değişmeleri ölçer. Tipik bir hanehalkının yaşam maliyetinin göstergesi olarak değerlendirilir. ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi): Ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçi satışa konu olan ürünlerin genel fiyat düzeylerindeki değişimi ölçmektedir.

18 Fiyat Endeksleri Her üç endeksin gösterdiği oranlar az çok bir birinden farklıdır. Zira içerdiği mal ve hizmetler ile onlara verilen ağırlıklar farklıdır. Bunlardan biri doğru diğeri yanlış diyemeyiz. Siyasiler ÜFE ye daha çok önem verirken, geçim derdindeki vatandaş TÜFE ye daha çok önem verir arasındaki 14 yılda TÜFE 577 kat, ÜFE 490 ve Deflatör 447 kat artmıştır. Bu dönem için her bir endeksle ölçülen yıllık ortalama enflasyon oranları ise sırasıyla, %61.1, %58.2 ve %57.5 dir.

19 TÜFE ile GSYH Deflatörü Arasındaki Farklar 1 Deflatör, TÜFE ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. 2 TÜFE ithal mallarını da içerirken deflatörde yalnızca yurtiçinde üretilen mallar ve hizmetler değerlendirilir. 3- TÜFE nin ölçtüğü mal sepeti değişmezken, deflatör ekonomide üretilen malların bileşimindeki değişmeyi endekse yansıtır.

20 ĠġSĠZLĠK NEDĠR? İstihdam, üretim faktörlerinin fiili olarak üretim sürecinde bulunmasıdır. Mevcut kaynakların üretime katılmayan kısmı, eksik istihdam veya işsizlik olarak adlandırılır. İşsizlik, çalışma arzu ve iktidarında olup, cari ücret seviyesinde iş arayıp ta bulamayanlara işsiz, bu duruma da işsizlik denir. İşgücü, çalışma kabiliyet ve isteğine sahip nüfustur. Ve aktif nüfus ile aynı anlamdadır. Faal nüfus, ülke nüfusundan, çalışma çağı dışındaki nüfus (0-14 ve 65+) ile çalışma çağındaki nüfus içerisinde olup da çalışma istek ve kabiliyetinde olmayanların düşülmesi ile elde edilir. Faal nüfus (işgücü) çalışanlar ve işsizler olarak iki gruba ayrılır.

21 ĠġSĠZLĠK ORANI ĠĢsizlik oranı, İş bulamayan iş gücünün toplam işgücüne oranıdır. Eksik istihdam, haftada 40 saatten daha az çalışıyor olup daha fazla çalışmak isteyenlerle mevcut işinden elde gelirin azlığı yada kendi mesleğinde istihdam edilmediği gibi nedenlerle iş arayanları ifade etmektedir. 15 yaşın altındaki ve 65 yaşın üstündeki nüfus işsizler Çalışma çağındaki nüfus çalışanlar Aktif nüfus =işgücü İşgücüne dahil olmayanlar

22 FAĠZ ORANLARI Faiz oranlarının yükselmesi: -borçlanmanın maliyetini artırır. -işadamlarının yatırım kararlarını etkiler. Faiz oranı, herhangi bir nedenle ertelenen 1 TL lik nakdi ödemenin bedeli olup, gelecekte yapılacak ödeme ile şimdiki ödeme arasındaki oransal farktır. Faiz oranları genelde yıllık olarak ifade edilmektedir. Örneğin, 3 ay vadeli mevduata uygulanan faiz oranı %25 dir dendiğinde bunun anlamı mevduatın 3 aylık getirisi %6.25 dir demektir. Yine bankalararası para piyasasında gecelik faiz oranı %18 biçimindeki bir ifade bu piyasada 1TL ye 360 gün için %18, bir gün için ise, %0,05 faiz tahakkuk ettirildiği anlamına gelir.

23 Basit Faiz ve BileĢik Faiz Belli bir anapara üzerinden faiz hesaplanıyor, vade sonunda tekrar aynı anapara üzerinden tekrar faiz işletiliyorsa burada basit faiz söz konusudur. Eğer, ilk dönem sonunda tahakkuk ettirilen faiz, dönem sonunda anaparaya ekleniyor ve gelecek dönem için faiz bu tutar üzerinden yürütülüyorsa, burada bileşik faiz uygulanmaktadır. Bileşik faiz, kümülatif bir süreçle artar. X1 ( 1 r). X 0 X 0, anapara; r faiz oranı, n yıl sayısını göstermektedir. n

24 Nominal ve Reel Faiz Oranı Reel faiz oranı (Fisher Eşitliği): r i r: reel faiz oranı i: nominal faiz oranı : enflasyon oranı

25 ÖDEMELER BİLANÇOSU Ödemeler bilançosu, bir ülke vatandaşlarının dünyanın diğer kısmiyle ilişkilerinin sonucunu gösteren hesaptır. Ödemeler Bilançosu: - Cari İşlemler Hesabı: Mal ve hizmet ticareti ile transferlerin sonucunu gösterir. - Mal ticareti: malların İhracat-ithalatı - Hizmet ticareti: Turizm, navlun, doğrudan yabancı yatırımların gelirleri, dış borç faiz ödemeleri, işçi gelirleri, mülk gelirleri, yabancı portföy yatırımlarının faiz ve temettüleri, müteahhitlik hizmetlerinden doğan gelirler. - Sermaye Hareketleri Hesabı: Hisse sendi, tahvil, gayri menkul alım satımı, borç alıp verme ve doğrudan yatırımların net sonucudur. Cari işlemler açığını telafi etmek için sermaye hareketleri yapılır. Sermaye faizin yüksek olduğu ülkeye gider: Ülkedeki faiz oranı dünya faiz oranından yüksekse, sermaye girişi olacaktır. Dünya faiz oranı yurtiçi faiz oranından yüksekse, sermaye çıkışı olacaktır.

26 DÖVĠZ KURU Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin, diğer bir ülke parası cinsinden değeridir. Nominal Döviz Kuru: TL ER=(ulusal para/yabancı para) = Reel Döviz Kuru: $ Nominal döviz kurunun bir fiyat endeksi ile veya çeşitli fiyat endeksleri kullanılarak deflate edilmiş biçimi. RER TL/ P f $/ P d = RER = ER x P P f d f P : yabanı ülkeler fiyat düzeyi; P : yurtiçi fiyat düzeyi d

27 DÖVĠZ KURU Düz Döviz Kuru: bir ülkenin para biriminin, diğer bir ülke parası cinsinden değeridir. Çapraz Döviz Kuru: TL nin ikili kurlarından ulaşılan, iki ülkenin para birimleri arasındaki değişim oranıdır. Satın alma gücü paritesi: Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para birimi dönüştürme oranıdır.

28 KAMU KESĠMĠ Kamu Açığı = Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri Cari Açık ve Sermaye Açığı: Cari harcamalar ile cari gelirler arasındaki farkı ifade eder. Cari bütçe açığı: (Bütçe harcamaları- Yatırım harcamaları)- (Bütçe gelirleri-sermaye mallarının satışından elde edilen gelirler) Birincil (Faiz Dışı) Açık: Faiz ödemelerini içermeyen bütçe açığı. Hükümetlerin kontrolü altındadır. İşlemsel Açık: Faiz ödemelerinin enflasyon etkisi ile aşınmaya uğramayan kısmının çıkartılması ile bulunur. İşlemsel Açık = Birincil açık + Reel faiz ödemeleri Tam İstihdam Bütçe Fazlası: Ekonomi tam istihdamda iken veya cari gelir potansiyel gelire eşitken ortaya çıkan bütçe fazlası, BS* tam istihdam bütçe fazlasıdır. Tam istihdam ve fiili yada cari bütçe fazlasının farkına konjonktürel (devrevi) bütçe fazlası denir. BS*=tY* (G+TR) Y*: Tam istihdam hasıla düzeyi; t: vergi oranı; G: Hükümet harcamaları TR: Transfer harcamaları; BS*: Tam istihdam bütçe fazlası

29 Ekonomide Stok ve Oran Değişkenleri Akım Değişken: Değeri bir zaman aralığında tanımlanan değişkenlere denir. Örnek: Gelir, hasıla ya da üretim, tüketim, yatırım, ihracat ve ithalat gibi kavramlar akım değişkenleridir. Stok Değişken: Değeri bir an itibari ile tanımlanabilen değişkene denir. Ekonomiyi daha iyi anlayabilmek için, işin stoklar yönüne de bakmak gerekir, ki bu da karşımıza sermaye stoku, para arzı, servet, borç stoku ya da mal stoku gibi bir kısım reel ve finansal stok değişkenlerini çıkaracaktır.

30 Ekonomide Stok ve Oran Değişkenleri Stok Değişkenleri Önemli stok değişkenlerinden birisi servettir. Servet hem gayrimenkuller gibi maddi hem de para gibi finansal unsurlardan oluşur. Milli servet Maddi servetler Yurtiçi alacaklar Yurtiçi borçlar + Dış alemden alacaklar Dış aleme borçlar Maddi servetler Dış alemden net alacaklar Oran Değişken: Değeri oran olarak ifade edilen değişkenlerdir. Değişkenlerin bir birine oranlanması ile, bölünmesiyle elde edilirler. Örneğin, bir dönemden diğer döneme tüketimdeki değişmeyi aynı dönemde gelirdeki değişmeye oranlarsak marjinal tüketim eğilimini elde ederiz.

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003 Ulusal Gelir Hesapları ve Ödemeler Dengesi Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 7, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla( Gross Domestic Product GDP) 3 2.1 Toplam Üretim Yaklaşımı....................

Detaylı

I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları

I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları I.1 Katma Değer Üretimde genel olarak iki tür girdi kullanılır: ara girdiler (ya da ara mallar) ve faktör girdileri. Ara malları üretim sürecinde tamamen kullanılarak değeri

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Ekonomi. 2012 ye Bakış

Ekonomi. 2012 ye Bakış EKONOMİ Ekonomi 2012 ye Bakış Türkiye nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliğindeki çeşitli ülkelerin kamu dengelerinde görülen bozulma ile kredi notlarının düşürülmesi ve Yunanistan a yönelik

Detaylı

MÜHENDİSLER İÇİN PRATİK EKONOMİK BİLGİLER. Bayram KAHRAMAN. Yrd. Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN

MÜHENDİSLER İÇİN PRATİK EKONOMİK BİLGİLER. Bayram KAHRAMAN. Yrd. Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN 1 MÜHENDİSLER İÇİN PRATİK EKONOMİK BİLGİLER Yrd. Doç. Dr. 2002 2 İÇİNDEKİLER 1. Enflasyon... 5 1.1. Enflasyon ve Eskalasyon Kavramı... 6 1.2. Enflasyonun Sebebi... 7 1.3. Enflasyonun Etkileri... 7 1.4.

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur.

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur. Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti 11. BÖLÜM: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİ KİLER Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, dış ticareti uluslararası finansal akımları yurtdışı sanayi yatırımlarını 1. DI TİCARET Genel anlamda, ülkeler arasında

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

BÖLÜM-2 İKTİSAT POLİTİKASININ AMACI. Prof.Dr. Abuzer Pınar ın kitabından faydalanılarak üretilmiştir.

BÖLÜM-2 İKTİSAT POLİTİKASININ AMACI. Prof.Dr. Abuzer Pınar ın kitabından faydalanılarak üretilmiştir. BÖLÜM-2 İKTİSAT POLİTİKASININ AMACI Prof.Dr. Abuzer Pınar ın kitabından faydalanılarak üretilmiştir. 1 2 İktisat Politikası: Belirli ekonomik amaçlara ulaşmak için iktisadi araçların kullanılmasıdır. Ekonomik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı