I. BRETTON WOODS VE SABİT KURLAR SİSTEMİNİN.:çözülme SÜRECi : Ergun TÜRKCAN ( ) YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ KARŞlSlNDA GELiŞEN ÜLKELER (i*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BRETTON WOODS VE SABİT KURLAR SİSTEMİNİN.:çözülme SÜRECi : Ergun TÜRKCAN ( ) YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ KARŞlSlNDA GELiŞEN ÜLKELER (i*)"

Transkript

1 YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ KARŞlSlNDA GELiŞEN ÜLKELER (i*) Ergun TÜRKCAN ( ) I. BRETTON WOODS VE SABİT KURLAR SİSTEMİNİN.:çÖZÜLME SÜRECi : Bretton Woods Sisteminde, ülkeler, ilan edilmiş sabit kurları (par value) değiştirmemeyi ya da çok dar bir sınır içinde (sabit. kurun yüzde ± 1) hareket ettinneyi kabul etmişlerdir. Uluslara-. rası Para Fonu (IMF), sabit kurlar sisteminin gözetleyicisi ve denetleyicisi olarak 1944 deki ünlü konferansta (International Monetary ançi. -Financial Comerence of the United and Associated Nations at Bretton Woods, 1-22 Temmuz) tasarlanmış ve 194q da işlerneğe başlamıştır. Bu sistemde her ülkenin merkez bankası ya da maliyesi, kurlan bu dar aralık içinde muhafaza edebilmek için kendi para arzlarındaki fazlalık ya da kendi paralanna olan fazla talebi denetlernek amacıyla ülkenin uluslararası işlemlerine müdahale edebileceklerdir:. Kuşkusuz, bir ülkenin ödemeler dengesi, çok açık biçimde tanımlanmamış olan, temel bir dengesizlikle (fundemental disequilibrium) karşılaştığında, Fonla (IMF) anlaşarak döviz kurunu değiştirmesi mümkündür. Bretton Woods Anlaşması iki tür uluslararası rezerv varlığı (international reserve assets) tanımlamaktadır. Altın (monetary gold) ve Fonun elindeki, katılma kotaları yoluy1a toplanmış olan utusal paralar stoku (pool of national currencies) yani döviz. Bü- (*) Doçent Dr., Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi (*) Bu makalenin yazılmasında ve özellikle-.abd Ödemeler dengesi ve dünıya rezervlerinin hesaplanmasında çok ;büy.üık katkıları olan.dpi' Müşaviri Oral Akman'a teşekk.i.irü porç ibilirim. E.T. 91

2 tün ulusal paraların değerleri (par value) altına ve ABD dolanna göre belirlendiğinden, değeri sadece altına göre belirlenmiş olan dalann sistem içinde özel bir yeri olması doğaldı. Anlaşmada, altına açıkça nihai rezerv (ultimate reserve asset) pozisyonu veril ve «altı diği halde, doların uluslararası rezerv olarak «imtiyazlııı na paralelıı durumundan bahis yoktur. (Gulati 1977) Ancak, hukuken her hangi bir zamanda altına çavirilebilir olması; uluslararası ticaretle, hizmet ve sermaye muameleleriyle uğraşan özel bankalar, firmalar ve_ şahıslar tarafından da ulusal para otoriteleri gibi istenir ve saklanır-yatırılır bir durumda bulunması nedeniyle, ABD dolan, altın kadar, hatta ondan daha iyi bir uluslararası rezerv statüsü- kazanmıştır. (Triffin 1978) Bu ş ekilde, dolar temel rezerv para (principal reserve currency) haline gelince, ABD, kendi para arzını artırarak uluslararası para yaratmak. gibi, bir Dünya Merkez Bankası işlevini, pratikte, üslenmiş oluyordu. (So Iomon s. 31) Bu sistem içinde, rezerv artışları dünya ekonomisinin ve ticaretinin gelişmesine ayak uydurduğu ölçüde bir sorun yoktu. Fakat, bu dengeyi öngören bir mekanizma Anlaşma içine sistematik bir biçimde yerleştirilmemişti. Uluslararası rezervlerin aşırı kıtlaşması veya bollaşması durumunda IMF'in global bir stratejisi yoktu. Nitekim, sistemin önemli bir aksama göstermediği fakat, ilk bozulma emarelerinin yavaş -yavaş belirdiği 1959 yılında, Ro bert Tıiffin bu sorunu (Triffin Dilemma) sezmiş ve ifade etmişti: Eğer, A.BD, ödemeler dengesi açığını düzeltirse, dünya rezerv artışı (a) onsu 35 dolardan altın üretimi ile karşılanamaz, fakat,. (b) açık devam ederse dış, taahhütlerimiz, talep vukuunda bun~ ları altına çevi~emiyeceğimiz derecede artar ki, sonuç bir altın ve dolar krizidir. (Tıiffin 1978/79) Triffin Dilemma'mn birinci öngörii..sü yeni bir uluslararası rezerv yaratma ile sonuçlandı.. Bunu SDR ile ilgili olarak göreceğiz. İkinc~ öngörüsünü ise Dünya enflasyonu olarak hala yaşamakta bulunuyoruz. Bretton Woods'un sistem yapı...c;ından gelen diğer hatalan ya da eksiklikleri arasında, ülkelerin ödemeler dengesi açıklarına tek ülke bazında yaklaşması ve uluslararası büyük sermaye akışlanmn yarattığı önemli dengesizlikleri (large disquilibrating capital flows) karşılayacak araçlardan yoksun olması anılabilir. (86- lomon s. 32) Diğer taraftan, sistemin yapısındaki ııteknikıı J?.ata- 92

3 l.ardan öte, rezervlerin artl ında ve normal kullalll sürecinde en zengin ülkelerin finanse edilmesi bir hata olarak değil de, para sisteminin sadece bir parçasını oluşturduğu gelişmiş kapitalizmin ve dünya tıicaretinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görülmelidir. Şu noktada.. irdelenebilecek bir varsayım olarak, uluslararası para sistemi içindeki. bazı ülkelerin aşırı rezerv yaratmaktan, bazılannın da yeterli rezerve sahip olarnamaktan sıkıntı çektikleri ileri sürülebilir. Çok olan rezervin kıt. rezerv bölgelerine kayması gibi basit bir çözfu:nün dü~ünülüp de bir türlü gerçekl~.tiri-. lememesindeki nedenler ve koşullar bu yazının bundan sonralti kesimlerinde ele. alınacaktır. Ancak, çöken sistemin temel dinamiklerinin çözülme nedenleri üzerinde bir miktar daha dunnak gereklidir. Bugünkü dünya emiasyonunun 1973 yılındaki aşın petrol fiyat artışlarından kaynaklandığı biçiminde yaratcrlmış ve yaratılrnağa çalı 'ılan kamu oyuna rağmen, eldeki veriler, olayın çok daha geri- de ba laml olduğunu ortaya koymaktadır. OECD tarafından 1970 yılında hazırlanml bir rapor (OECD 1970 Dec.), 1970 yılında, bir çok OECD ülkesinde fiyatlar genel seviyesinin en az % 5 yükseldi ğini ve bunun 1960 lanri başındaki ortalama fiyat yükselişlerinin il9. katı olduğunu ve dünya ticaret fiyatlannın da yine on yıl içinçte ilk kez iç fiyatj.arın düzeyini geçtiğini saptıyor. TABLO I deki ~thalat ve ihracat fiyatlannın seyri de bu olguyu kanıtlıyor. Fiyatlar arası :% 1 civannd.a artarken, arası Ofo, 6-7 artml, arası ;_% 90 na yaklaşan, arasında ise:_%- 100 geçen artışlar saptanmıştır. Doğal olarak, pet rol ihraç eden ülkelerin ihraç fiyatları bu süre içinde 6 kattan fazla artml sa da petrolün dünya enflasyonunu başlatan değil, belki bu fiyat artl lanna tepki olarak, onu hızlandıran bir faktör oı3.rak ele alınması doğru olacaktır. Bu nedenle enflasyonun kaynağım başka yerde aramak gerekir:

4 Dünya Enflasyonu-Dolar-ABD Ödemeler Dengesi: Dünya enflasyonunun nedenlerini açıklayan göıiişleri de her hangi bir enflasyon modeli için düşünülebileceği gibi monetarist ve karşit görüşler biçiminde gruplandınlabiliriz. Uluslararası likidite monetaristlerinin (internationalliquidity-monetarists) görüşleri kısaca, dünya. enflasyon haddini, dünya para stokunun, dünya üretimi üzelirideki artışının belirlediği, biçiminde formüle edile lebilir. Bu tür nıonetarist görüşlerle karşıt. görüşler arasında te melde büyük bir aynlık o'ımadığı aplaşılıyor. (Branson 197g) TABLQ 1: İJÜNYA DIŞ TİCARET FİYATLARI ABD Th>lan ile ifade edilmiş birim değer endeksi (1970 = 100). ithal Fiyatları ihraç Fiyatlan Yıllar Dünya -Endüstri Endüstri OPEO 'Vllfelerl Dünya tllkeleri tllkeleri 1952 ioo ! : ' &' lll > oo ı [ : KAYNAK: 94 IFS. Cinternational Financial Statistics), IMF,, May 1977, Vol. XXX, No. 5, Supplement. -

5 Monetarist görüşlere açıkça katılmayanlar ve çok-nedenli ekl*tik açıklamalar getirmek iste~enler de dünya rezervlerindeki aşın art~arıiı dünya enflasyonunda önemli rol oynadığım ka bul etmektedirler. (Teigen 1975) Tartışmanın aynntılanna gir meden, Dünya rezervlerinin durumuna ve rezerv artl lannın kaynaklanna bakarak daha belirgin bir görüş elde edebiliriz Tablo III ve Tablo IV dünya rezerv stoklan ile rezerv değişmelerini göstermektedir. Dünya rezervleri, arasında % 450 bir artış gösteriyor. Petrol krizi çıkmadan önce yani arasında artış yüzde yüzdür: (T~blo III) Ondan sonraki dönemde de tekrar yüzde yüzlük bir artış gerçekleşmişt:ir. Yıllar TABLO II: DÜNYA TİCARETİNİN ARTIŞI (Milyar US Dolar Olarak) İthalat Hacmi İhracat Hacmi Dünya Endüstri Dünya Endüstri OPEC Ülkeleri Ülkeleri Ülkeleri : ~ 7: ( ' w D & ' " KAYNAK: IFS, 1977 May ve 1979 March. 9"5

6 TABLO III: ULUSLARARASI REZERVLERİN ARTIŞI (Mfil~ar u.s. Dolar) Stok Olarak Rezervlerin Cinsi/Yıllar Altın (Monetary gold) Imf'deki Rez. Pozisyonu Döviz SDR Toplam ' ' KAYNı.AiK: Monthly Bulletin of Statistios U.N. Jmıaııy 1976 ve A[pril i :!

7 TABLO IV: REZERVLERİN DEÖİŞİMİ (Milyar$) Rezervlerin Cinsi I~ Alıtın II. IıMF'deki Rezerv Pôzi.syonu III. SDR :rv. Döviz Yıllar ı. Toplam dolar artışı a. Resmi Borcu (1) - Resn:ıi Denge (2) - RezerV Hareketleri (2) b. Bilinen Euro dolarlar 2. Diğer Dövizler ve ııeurocurreneyuler Toplam Rezerv Art.ışı a. Resmi Dolar Borcu (1). Resmi Borçia:rS:rna (2) O.ı ' ~ : &ı W ' lll. O fıl ?18.6? KAYNAK: IMF, Annual Reports.1972, 1978 uiıblolanndan U.S. dolara çev.rileı-ek hesaplanmış. 've 'amaca uygım olarak yeniden. dıüzenlenmiştir. (1) «Official Claims on U.S.ı> (2) TABLO V'den naıkledilmi:ştir. SDR Değiştffi Nispetleıi: 1 SDR = us.$ 1970 = ı.ooo 1971 = ; 1972 = ; 19'73 = ; = ; 1975 = ; 1976 = Ll6183; 1977 =

8 TABLO V: ABD ÖDEMELJJ;R DENGESİ ( ) (Milyon US Dolar) ~ Ticaret Dengesi 3000 ô , ;_ ~1241. Hizmetler (net) Transferler Toplamı ' CARİDENGE :1ws ' : Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri.(1.) -!N ıl ~ _, TEl.\tlEL DENGE,! ~o :.._ W Q Kısa Vadeli Sermaye Hareketi (2) ı ~ 'Net Hata ve NokSan s1s ? ?2993 Kısa Vadeli Serm.a.yı;; Hareketi (3) ;_, RESMİ DENGE (4) Rezerv Hareketleri <+ = Artış) - 74 s Resmi Borçlanma ( + = Borçlanma) KAYNAK: OECD E-conomic Surveys, United states, 1978'den ama.ca uy;gun olarak yeniden düzenl~tir. (1) «Özel mu.anielelern kalemi dahil (2) «Norı..monetar.y Short term capital» (3) «Private monetar:v. 1nstitutiorıs short term capitaln (4) Total liabilities to foreign official agencies veya oıfficial. clai!ms on the US.

9 Rezerv artışlarıriın temel kaynağı döviz (currency) ve özellikle ABD dolarındaki aşın artıştır. Tablo IV, uluslararası toplam. rezerv artışlan içinde, toplam dolar artışının nisbi ağırlığını, 1970~78 \. yıllan için % 60 ila 94 arasında göstermektedir. Altın, IMF rezerv (ve azalışların pozisyonu ve (1970 den sonra) SDR artışlarındaki daki) seyir, diğer dövizlerle birlikte önemli bir boyuttl:!- değildir.. Bu büyük dolar patlamasının kaynağı nedir? ABD ödemeler dengesi bu soruya açıklık getirmektedir. ABD'nin yıllari ödemeler açığı 52 milyar doların üstüntedir. Rezerv hareketler! ile karşılanan 6 inilyar dolar düşülürse ABD üç yıl içinde 47 milyar dolar cıvarında döviz borcu yaratmıştır. ABD'nin diş dünyaya döviz borcu değişik tempolarda artmakta, 1977 de 34 İnilyar dolarla en yüksek değer almaktadır (Tablo V). ABD araşında. 5 kez ticaret açığı vermesine karşın, cari hesaplarda (1975 yılı hariç) devamlı açık vei:nıektedir. Transfer ve uzun vadeli sermaye hareketleri ise, bu dönemde sürekli açık veren kaleı;nl~rdir. Tranferler, ABD'nin genellikle, askeri, siyasi ve ikti$adi (stratejik) a maçlarla üçüncü ülkelere yaptığı yardım ve hibelerden olüşuyor. Uziın vadeli sermaye hareketleri ise ABD firmalarının, özel ve tüzel kişilerinin ABD dışındaki yatirimlan başta olmak üzere yap~ tıklan sermaye ihracıdır. Bir başka deyişle, ABP, dülann dünya parası olmasından ve böylece bir rezerv olarak geçerliğini sürdürmesinden yararlanarak, dolar basma suretiyle dünya yüzündeki siyasi ve iktisadi egemenliğini düşük bir maliyetle devam. ettirnieyi ve genişletmeyi başarıiuştır. ABD ödemeler dengesindeki resmi borçlanmanın dünya rezerv değişimleri içindeki ABD~I)in. resmi borçlannialanna, hesaplamadan ve yuvarlamadan doğ:ih -küçük farklar hariç tutulursa, eşit olduğu kolayca görülebiltr.. (Bu kolaylığı sağlamak için TABLO IV'ün altında bu iki kalem, ayrıca, birlikte gösterilmiş bulunuyor.) ABD Ödemeler dengesi açığının talep uyarmasından mı (demand-induced) arz uyarmasından mı (supply-induced), yani dünyanın geri kalan kısmının rezervlerini artırmak arzusundan mı yoksa ABD'nin politikasından mı_ ileri geldiği :genellikle sonuç _ landırılamamış bir tartışmadır. (Solomon s. 31) Kuşkusuz, 1950 ler ve 60 lar kıt rezerv, özellikle dolar. kıtlığının çekildiği Yıllar olıirak düşünülürse talep uyarması varsayımının geçerli olabileceği akla gelir. Gerçekten, arasında,.uluslararası rezervlerm dünya ihracatına oranı 0.74 dem 0.33 e düşmüştür. (Gulati 99

10 1977) Hatta, bu kıtlık nedeniyle, uluslararası rezervlerf artırmak için, IMF rezerv pozisyonlarına ek olarak, bunun özel ve daha yaygın-kullamşiı bir türü, özel çekme haklarının (SDR) yaratılması düşünülmüş yıllarında 9.5 milyar dolarlı~ bir SDR teşklli hedef alınmıştı. Fonun yasasındaki bu ilk değiştirge_ (First Amandınimt) 23 Temmuz 1969 da yürürlüğe :girdi. Fakat, yılları arasındaki rezerv artışları, özellikle rezerv para olarak dolarm artışı, Tablolardan da görüldüğü. gibi, öyl~ bir boyuta varmıştır ki, 1970 yılında uygulamasına geçilen SDR sistemi, bir anlamda doğarken. ölmüş, bir rezerv olarak nisbi önemini, bir süre içinde giderek: yitirmiştir.. ' Bu aşamadan ~onra, herhalde rezervlerin artışı için bir talep uyarmasından söz etmek doğru olani;:ı.z. Bretton Woods sistemimn_ dağılma sürecinin tamamlanıp ortadan.tamamen kalkmasının gerçekleştiği yıllar olan döneminden önce, sabit kurlar sisteminin kendi iç çelişkileri belirmişti. Uluslararası para sisterninin başlıca üyeleri sayılan ABD ve İngiltere'nin yanısıra yıl için Batı Avrupa ve Japonya'nın güçlü bir ekonomik yapıyı ger çekleştirmeleri, ödeme! er dengesi fazlası vermeleri, artan verimlilik, kızışan ticaret rekabeti ve bu. ülkelerin birbirlerine olan eko nomik bağımlılığının artması sabit kurlar sistemi içinde çözülemiyecek.bir bunalımı kaçınılniaz kılmaktaydı. Döların sağlamlığı kuşkulu duruma girince ki, ortaya çıkan dolarları karşılayacak altın olmadığı gibi, büyük ekonomiler de eskiden olduğu gibi elde dolar tutmak arzusunda değildiler, 1971 de (Ağustos 15) doların altına çevrilmesi durduruldu. Aynı yıl, Aralık ayında, Smitlısonion Institute'de doların % 9 devalüasyon u ve başlıca paraların yeniden kj.lr ayarlaması yapması (realigrunent). kabul ediı'di. (Srnithsonian Agreement). ABD Ödemeler açığının devamı,. yeni. bir dolar devalüasyonu şayiası nedeniyle dolardan kaçış, Smithsonian Anlaşmasını kısa bir sürede baskı altında bırakarak, kurlarda kaçınılmaz dalgalanmalara yol açtı. Böylece, «de facto» ortaya çıkan ayarlanabilir kur sistemi (adjustable peg system), 1973 Martında, AET Bakanlarının dolara karşı ortak_ bir kur dalgalfmmasını (joint floating ar-. rangement) kabul etmelerine kadar sürdü ve Mart 1973 Bretton Woods Sisteminin fiilen sonu oldu. 100

11 Il. YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ: ' Bir uluslararası para sisteminde üç temel sorun olduğu, kabul edilebilir: 1) ülkelerin ekonomik politikalarının diğerleri üzerindeki etkileri, 2) ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinden doğan hesapların tasfiyesi, 3) kullanılan para (ların) hacim ve biçimi-. nin saptanması. Doğal olarak da, bu üç sorun, üç yönetim (management) sürecini ortaya çıkarır: a) ödemeler dengesi pozisyonunun ayarlanması, (döviz kurlarının değiştirilmesi dahil), b) ö deme açıklarının finansmanı, c) uluslararası paranın sağlanması: Bir para sisteminin asgari elemanlan bunlardır. Böyle olunca da, yeni bir para sisteminden çok, değişen, gelişen (evolving) bir sistemden söz etmek doğrudur. Çünkü, 1970 lerin başında tohumları filizlenip 1973 de kendini-de facto belli eden esnek ya da dalgalı kurlara bir sistem demek için sistemdeki tüm temel elemanların. oluşmasını beklemek gerekecektir. Daha doğrusu, bugünkü uluslararası para sisteminin bir geçiş dönemi yaşadığını söylemeliyiz. Oluşan bu sistemin, doğuştan gelen bazı özelliklerini şöylece sırallyabiliriz: altıri 'nihai rezerv ve ortak değer ölçüsü olina vasfını bırakmış onun yeriiii SDR alınağa başlaniıştır; sabit kurlar. sistemi, ne IMF'in anlaşmalarmda -ne de ulusla:ı;arası ilişkilerde bir esas teşkil etmemektedir. Ülkeler, kendi pa:ı;:alarını koruyabilmek için diğer ülkelerle, çeşitli esaslara dayanan işbirlikleri geıiştirmektedirler. (Adhvaryu 1977) Smithsonian'da kurların daha geniş bir marj içinde (IMF'in % ± 1) yani ± % 2.25 arasında dalgalanması kabul edilmişken, 1973 den sonra kurlann, yine, tamamen kendi başlarına, kayıtsız dalgalanması diye bir esas da getirilmemiştir. «Dünya döviz piyasaları 1972 sonlarında ve 1973 başlarında spekülatif tazyikler ve bü~-ölçekli kısa vadeli sermaye akımlannın yoğunluk kazanınasını yaşadı<ıı Bu durum, paralar arasındaı «Sistem, 1960 larda giderek artan bir tazyik altına gi.rdi_. Kurları, özellikle dolann değerini korumak içi:n altın havuzunun Cgol<l.pool), sviap anlaşmalarının (para değerini korumak için merkez bankaları arasmdaıki destekleme alımlan için geliştirilmiş destek mekanizması) yüriirlüğe sokulmasına rağmen, 1967 de İngiliz Pound'u devalüe edildiği gibi diğer büyük paralann ıkı.u'lannda da önemli ayarlamalar yapıldı. Altın için Martmda - ikili fiyat sistemi Ctwo-tier price) kabul edildi. CCosta 1977) - Altın Havuzu, B büyük para ülkesi tarafından, doların resmi fiyatı olan bunce = 35$ paritesini ya da ona çok yakın bir pariteyi korunı.aik: için ser- 1'01

12 ki kurlann ve kur ilişkilerinin yapısının ve niteiiğinin değişmesi ne yöneldi. Şubattaki % 10 dolar devalüasyonu, yaygın bir kur değişikliği dalgasını getirdi. «(IMF, Annual Report 1974) Bret.ton Woods Sisteminin temel direklerinden biri böylece yıkılınca, sistemin baş gözcüsü olarak IMF bir şeyler yapmak gereğini duydu. Yönetim Kurulu tarafından 1973 ve 1974 yıllarında kabuı edilip, 1974 Haziran'ında yürürlüğe giren iki temel karar, pratikte, 1978 Nisan ayına kadar geçen süredeki işlere bir ölçüde hukuki bir formül ve işlerlik kazandırinak, durumun tamamen kontroldan çıkmasını önlemek işlevini yerine getirecektir. «Merkezi Hadler ve Daha Geniş Marjlar. Geçici Bir Rejim» ile «Dalgalı Kurlann Yönetimi. için, Rehber ve Yorumun birbirini tamamlayan karariann başlıklandır. <2> Smithsonian Aİılaşmasının fiilen son bulduğu Mart 1973 den soılra döviz kurlan uygulamasında, başlıca şu kategoriler ortaya çıktı: I. Bağımsız olarak dalgalanma,, II. Tek bir paraya bağlanma, III. Bir paralar kompozitesine (ya da sepetine) bağlanma (SDR dahil), best piyasada altın alım-satımı içüı yapılmış bir anlaşmadır. Ayrıntısı için bkz. Solamon s Buna rağmen altın için l:>iri resmi, öteki serbest piyasa fiyatı olmak üzere ikili-fiyat sistemini getirmek kaçınılmaz oldu. DCJia!" iyice zayıflamış ve 1960 ların sonunda çözülme aşamasına gelmişti. (Solomon, s. 119 ve ilerisi) ' 2 IMF YBnetlın, Kurulunun 7 _Kasım 1973 tarih ve 4083-(73/104) sayıliı karar!. «Central' Rates and Wider Margins: A. Temporary Regime-Revised Decisioniida üyeler, paralarının sabit değerleri ya da.merkezi hadlerfniiı % 2.25 civarında kurlarını oyuatabilecekler ancak, kuru tutmağa muvaffak olanıazıarsa Fonu haberdar edecekler, katlı ve seçmeli kurlar uygulamasına (Multiple currency practices and Discriminaıtory Currericy. Arrangements) geçebilecekl!';lrdir.. ÖZü bu olan kararın, ayrıntıları ve temel ilkeleri bir Dibaçe ile 8 maddede toplanmıştır. (IMF Annual Report 1974; Appendix II. 13 Haziran 1974 gün ve (74/67) sayılı «Guidelines for the Manegement of Floating Exchange Ratesn ve «Comnıentaryn, bu al'andaki,tfun yeni tanımları. dalgalanma tekniklerini ve yeni kurallan formüle etmektedir. Gep.elinde, bu metin, 4 Yll kur politikalannın temel referansı olmuştur. <Loc. CiJJt.)) 102

13 IV. Sık aralıklarla, daha önce belirlenmiş bir foimüle göre a yarlama,lar yapılarak tek bir paraya bağlanma, V. Ortak dalgalanma~ Bir ülkenin hangi koşullarla, bu sistemlerden birini seçtiğini ya da seçmesi gerektiğini, bu yazının III. Bölümünde ele alacağız. Bugün, dünya paralarının çoğunluğu bir paraya bağlı görünseler bile, bağlı oldukla;rı paralar ki; Dünya ticaretinin % 70 ni gerçekleştiren ülkejerin paralan olduklan ve dalgalandıklan için, bu günkü kur sisteminin esasım bir tür kontrollu dalgalanma (managed floating) olarak kabul edebiliriz ' Böylece, işleyen de facto bir para sistemi olmasına rağmen, bu uygulamalar, Sistemin kilit taşını oluşturan IMF Anlaşmasına ve 30 yılda gelişmiş kurallara ve anlayışıara ters düşmekteydi. Bu nedenle IMF Anlaşmasında kapsamlı bir değişiklik yapma gereği 'ortaya çıktı. IMF Yönetim Kuruluna 1974 Haziranında sunulan İkinci Değiştirge (The Second Amendment), önerisi 1976 Ocak ayında Jamaika'daki Bakanlar Komitesinde (İİıterim Committe) kabul edilerek Fon üyelerinin onayıarına sunuldu. Üyelerin 97 sinin % oyunu alarak ı Nisan 1978 de yürürlüğe giren İkinci Değiştirg.e, SDR sistemini getiren Birinci Değiştirgeden çok daha kapsamlıdı~.<4> Jamaika Anlaşmasıyla getirilen başlıca esas- lar şöyledir (IMF, ~nu.al Reix>rt, 1976) 3 Ülkelerin kur rejimleri, 1975 yıl'ında şöyle: 81 ülke tek bir paraya bağlı (54 ü dolara, 13 Ü FF na; 10 u İngiliz lirasına); 5 i SDR olm.sk üzere 19 para kompozit bir gruba bağlı ll i ba~ız. 7 si ortak biçimde dalgalamyoi', gerisi de kanşık bir rejim içinde. (Illl.[ll1 Annual Report 1975) Mart 30, 1979 tarihi itibariyle de 62 ülke tek bir paraya bağlı ( 41 i dolara, 14 ü FF na), 12 si SDR ye olmak üzere 33 ü kompozit bir gruba bağlı, gerisi bağımsız olarak ya da ortak olarak dalgalanıyor (8 EMS üyesi) veya rejimi tam olarak. t8.. yin edilemiyor. (Illl.[ll1 Survey 9 Aprill979) Türkiye'de kur rejimi iyi biçimde ta.yin edilemeyen ülkeler grub:una girmektedir." <<Birden fazla paraya. bağım Iıiıgını vejveya katlı kur uygulamasını sürdüren üye «grubuna girdiği gibi bağımsız dalgalanan ya da bir set göstergeye göre kurlarını ayarlayan ilikeler grubuna da girmektedir. 4ı Illl.[ll1 Yönetim Kurulunun 29 Nisan 1977 giin ve 5392-(77/63) say:ıll karanyl'a <<Surveillance over Exchange Rate. Policies» başl.ı.ktı, ayrıntılı bir doküman çikanlarak, biı konudaki ilkeler ve prosedm o:rıtaya konmuştur. Her iiki yılda bir gözden geçirilecek olan bu metin, Jam.aikaı Anlaşmasının uygulama kitabı niteliğindedir. (Illl.[ll1 Annual Report 1977). 103

14 Yeni Siste:mde Kurların Seçimi ve IMF'in Gözetim işlevi. üyeler, döviz ;kurları politikalarını seçmekte serbest olacaklardır. Üyeler, Fonla ve diğer üyelerielişbirliği halinde istikr:}rlı bir döviz kurlan sistemini teşvik etmek ve düzenli anlaşmalar yapmakla yükümlüdürler. Bu şekilde, 1973 den beri, çöken eski sistemin boşluğunu doldurmak (Stop-gap). amacıyla yapılan atılaşmalar ve. uyarlamalar legal bir çerçeve kazanıyordu. Fon, büyük bir çoğunlukla,. uluslararası para sisteminin gelişmesi için, genel biı: klir düzenlemesi tavsiye etse dahi, bu üyelerin diledj.kleri. biçimde özel düzenlemeler yapma olasılığını ortadan kaldırmamaktadır. Yalnız, Fon, döviz kurları p'olitikalan üzerinde, sikı bir gözetim işlevini sürdürecektir. Heı: ne kadar, Jamaika Anlaşması' nın kontrollu dalgalanma. sistemini onayladığı ortadaysa da, bir gün, <<istikrarlı fakat ayarlanabilir kurlarla» sabit kurlar (par value) sistemine döriülebileceği olanağı gözden uzak tutulmamıştır. Bunun için Fon üyelerinin % 85 oy gücünün (üyelerin sayısının değil de ((voting power»ın) böyle bir sisteniin başarı ile işleyebi- _leceği hakkında bir.kanaate varmaları gerekecektir. Yeni Sistemile Altının Rolü ve Geleceği: Bretton Woods Sisteminde merkezi bir yeri olan nihai rezerv durumundaki-altının ((düzgün kurların istikrarını sağlayabildiği ve uluslararası likiditey1 ~arşılıyabildiği ölçüden-bu yerini koru~ duğu, görülmektedir» (S.. B. Singh 1977) Daha, 1950 lerde, ABD' nin altın stoku dı~rdaki dolar borçlarının altına düştükçe, altına... l. ve dolara. karşı bir güvensizlik krizi 'olasılığından, yeri geldikçe söz ediliyordu. (Machlup 1964) Ancak, henüz dol~r kıtlığının yaşandığı, Avrupa paralarının yeterince güçlenınediği ve J:ıele yukarıda boyutlarını belirtrneğe çalıştığımız. ABD ödemeler sorununun ortaya çıkmadığı bir aşamada bazı dalgahmmalara karşın, altın, gorevini yapıyor ve dolayısiyle Bretton Woods Sistemi yaşamaya devam ediyordu. Doların bir kez daha devalüe edildiği (yani bir ounce::::35 S. yerine $ yada 35 SDR= ı ounce olarak saptandığı) ancak, altıri karşılığının resmen_ortadan kaldırıldığı 1973 Martından 1976 başına kadar, para otoritelerinin eller?-ndeki altınları 1973 dolar fiyatına göre hesaplamalarına Jamaika Anlaşma_sı ile son verildi. :Böylece, para otoriteleri ellerindeki altınları piyasa fiyatından he 104

15 sabedeceklerdi. Altıri SDR dahil hiç bir para birimi için ortak bir ölçüt sayılmıyordu. Bunun doğal sonuçları olarak, IMF kotalarında, üyelerin % 25 payıarım altınla ödemeleri zorunluluğu kalkıyor, Fon elin- deki altınların üçte biririi, (ki, 50 milyon ounce) yarısı piyasada satılmak yarısı da üyelerine geri verilmek suretiyle elden çıkarıyor, piyasada satılan altınlarla, per capita milli geliri 300 SDR altında olan ülkelere ödemeler dengesi açığı yardımı yapmak üzere bir fon kuruluyordu: (Altımn «demonetizasyonuıı süreci içinde, ABD Hazinesi de cari açığı finanse etmek ve doları sağlamlaştır- mak için, aynı zamanda hızla yükselen altın fiyatıarım denetleme amacıyla 1975 den itibaren. önemli partiler halinde altın satışını sürdürmektedir. Diğer Merkez Bankalan da açık piyasada alımsatım işlemlerini sürdürmektedirler; Bu Bretton Woods da olmayan bir yeniliktir.) Daha önemli bir sonuç Merkez Bankalarının ellerindeki altın, ları piyasa fiyatlarından değerlendirmeleridir. :Bu şekilde, altın fiyatına göre, dünya rezervleri % arası bir artış göstermektedir. Financial Times,-in Şubat 1~79 sonuna göre, ounce=200 $ altın fiyatından yaptığı hesaplamaya göre Dünya altın rezervlerinin değeri (monetary gold} milyar dolardır ki, Tablo III de den hesaplanan stok miktarıyla uyum göstermektedir. (Aynı kaynak döviz rezervlerini dolar gösteriyor ki, IMF pozisyonu ve SDR artışı olmadığına' göre, dünya rezervlerinde sade-.. ce altının revalüe edilmesinden dolayı ı% 60 üstünde fazlalık yaratılmış olmaktadır). (F. T. 12 June 1979) Bu fazlalık ise, dünya altın stokunun büyük bir kısmını elfnde buluhd,uran ve çoğu öde:rp.eler dengesi fazlası veren sanayileş miş ülkelere ekstra bir rezerv sağlamaktadır. Heme:q., dünya rezervlerinin yarısını elinde. bulunduran az sayıda ülke, (TABLO VI) bu.% 60 artışın tamamına yakınını da Otomati~ olarak ele geçirmiş bulunma~tadır. Bu durumun, gelişen ülkelerin_pisbi durumunu daha_ da kötüleştirdiği muhakkaktır. Bu noktaya daha ilerde geleceğiz. Fakat, fiyatı giderek artan altının (1979 ortasında ounce 300 $ tavanına bir çok kez yaklaştı), çok kısa bir süre i- 105

16 çinde, «remonetizasyonunun» gündeme gelmesi ilgi çekici bir gelişmedir ~(15>. SDR ve Geleceği. Uluslararası rezerv kıtlığına ve bir ölçüde de dağılım eşitsiz liğine çare olmak, değeri giderek azalan do~arla birlikte, diğer dövizlerin de bir şekilde ortak değer ölçüsü görevini iyi bir esasa (birim) bağlamak üzere, dünya ticaretinde geçerli 16 paranın ~,#;ırlıklı ortalamasından oluşan SDR, arasında toplam rezervlerin% 4.5 oranına kadar bir yükselme gösterdikten sonra, altının revalüasyonu ile birlikte, bir rezerv olarak, toplam içindeki nisbi önemini tamamen yitirip, bir ortak ölçü birimine dönmüştü. IMF' in tüm hesaplamaları, anlaşmalan ve istatistiklerinde SDR kullanılıyor. Ayrıca, ul-qslararası hava yölu ücretleri, dalgalı kurların bazı kredi türleri de bu: birimi esas alıyor. Oysa, SDR, altının, her türlü işleviyle yerini alacak bir temel rezerv (principal reserve asset) olarak tasarlanmış ve uygulamaya konmuştu. Triffin'in yak- laşımı Keynes'inkine paralel olarak şöyledi: «Ulusal para sistemlerinde, kredi-parası nasıl altın paranın yerini almışsa, yapay kredi rezervleri de (man-made credit reserves), sonunda altın rezervinin yerini alacaktır. (S.B. Singh 1977). Jamaika Anlaşmasında, bir anlamda SDR'ı güçlendiren, Fon kotalarının % 32.5 oranında artırılma,sı (% 25 altın dilinii yerine, üyelerin, bunu SDR veya diğer dövizlerle ödenriıesi kararıyla birlikte), kabul edilirken, SDR'in yaygınlaştırılması, pratikte ortada kalıyordu. Çünkü, Fon'Un. geliştirmiş olduğu serbestçe kullanılabilen döviz kavrami, ABD dolan, DM, FF, Yen gibi paraların uluslararası rezerv olma vasfınırı sürdüğünü ve süreceğim gösteriyordu. Doların (döviz) rolü ve yeri hakkında bir karar verilmeyerek, sistemin eurodolar merkezleri dahil rezerv merkezlerinin denetimine bırakıl<;lığı anlaşilıyor. (Gulati 1977) SDR'ı yedek bir rezerv halinde bırakan etkenler, Avrupa ya da serbest para piyasası denilen olgunun niteliği ve boyutları görülmeden, kolaylıkla anlaşılamaz Bu konu, elinde önemli altın stokları ola'n bazı Avrupa ülkeleri tıl.raıfındıin Avrupa Para Sisteminde altının bir rol oy'naması şeklinde öneriler yapılmasıyla o:r:taya çıktı. Şimdilik, remonetizasyon uzak ibir ihtimal glbi görünse de ilerde ne gibi gelişmeler olacağını kestirrnek güçtür. (F.T.. Ju'ne 12, 1979, David Marsh, «A Monetary Renaissance»). 106

17 Euromeneyıı Piyiısası:,Bretton Woods Sistemi içinde de, her zaman, faiz ve kur farklarından yararlanmak isteyen belli bir miktar spekülatif para (hot money).nievcuttu. Ancak,_ bu uluslararası rezerv miktarını ve hareketlerini etkileyecek boyutta değildi. Avrupa paralarının güç kazanması ve dolara ihtiyacın azalması olgusuna paralel olarak, Merke2i Bankalarının elinde, faiz getirmeyen kolaylıkta altına çevrilemeyen, ancak, ABD Hükümet Senetleri almakta kullanılabilecek olan dolar rezervleri, ihtiyacın ötesinde birikıneye ba ladı; e~onom,ilerin bu paralarla alacakları fazla bir mal kalmarhlştı. Bu dövizleri bir şekilde ticaret bankalarına devretrneğe başladılar. Ayrıca, ihracat geliri olarak döviz getiren firmalarının dolarlarını Merkez Bankasına devretmeleri ile ilgili mevzuatı da gevşettller. Bu bir anlamda bu firmı:ı,lara, ellerindeki dövizleri istedikleri gibi kullanabileceklerint gösteren bir işaretti. Böylece ilk olarak Londra'daki ticaret bankalan, dolar üzerinden borç verrneğe başladılar. Bu ol_gu hızla gelişti ve klasik para merkezlerinin de.dışına yayıldı. Karaip adaları, Singapur ve Hong-Kong yeni serbest para piyasası merkezleri arasına katıldı...- Genellikle, borç işlemleri dolar üzerinden yapıldığından, ABD mahreçli olmayan bu dolarıara cceuredolar» denildi ve terim yaygınlaşt ı. Dolann yanısıra diğer Avrupa paraları ve hatta daha sonra' Japon ve Arap paraları da petrol krizinden sonra bu piyasaya çıkınca, daha genel bir terim olan «euroclirrency (avrupa parası) ıı da kullanılmaya başlandı. «Eurocurrencyıılerin kompozisyonu değişmekle birlikte, dolar her zaman % ağırlığındadır. Miktarlan gidere~ artan bu resmi rezerv dışı paraların kaynağı sadece A vrvpa değildir. ABD' de faiz hadlerinin ve banka karlarının nisbi düşüklüğü, ABD ban-. kalarının da hızla uluslararası bankacılığa kaymasına neden oldu. Böylece uluslararası bankacılık sistemindeki toplam mevdut 800 miiyar dolara ulaştı. (1979 ortası) Bankalararası!nterbank muamelelerin dışında piyasanın hacmi 500 milyar dolara yakındır ki, bu miktar gelişmiş 7 piyasa ekonomisinin toplam para stokunun beşte birine eşittir. (The Economist, June ) Bu stok, aynı zamanda (altın revalüasyonu :yapmadan). resmi dünya rezervlerinin-de çok üstündedir. Özel para stoku 1973 yılına kadar, resmi ıs ABD Banka sisteminin ülke içi ve uluslararası kar hadleri arasındaki önemli farklar ve-nedenleri ile ilgifi olarak bkz. The Economist survey <<Joust for Supremacy, A Survey of American Financial Institutionsıı. 107

18 ~ ~--~~ r~ - rezervlerinin altında bulunuyordu. Petrol krizinin çıktığı 197? yılından bu yana, «eurocurrency stoku yılda % 25 gibi çok yüksek bir hızla büyümektedir. Bu süre 'içinde 7 ülkenin iç para arzı,.kombine olarak % 10 civarında artmıştır. Bu aşamada devreye ccpetrodoları> denilen OPEC_ fazlaları girmektedir. Genelinde,- uluslararası bankacılık sistemine zerkedilen petrodoların menşei Ortadoğu' daki petrol ülkeleridir. Buraya kadar -cc euromoney» piyasasınıiı arz yanı ele alındı. Doğal olarak piyasasının talep dinamiği arz yanı kadar önemlidir. Talebi görebilmek için, TABLO VII deki global ödeme dengesi sonuçlarını, özellikle eecari hesapları» incelemeliyiz. Bu noktada, a çıkça bir grubun açığının ötekinin fazlasına eşit olduğu (zero sum game) belirinel,üedir. Açık veren grup, petrol üretmeyen az gelişmiş ya da gelişm~kte olan ülkelerdir. Bu açık; genelinde petrol ithalatından doğinakta ve dünya rezervlennin, adaletsiz. dağıliını yüzünden bu ülkeler açıklarını kendi rezervleri ile dengeleme- dunimunda buhinmamaktadırlar. Dünya rezervleri, Bretton Woods' dan bu yana, bu _ ülkeler ıçın hemen aynı, deği~meyeh bir dağılım yani 1/4 ila 1/5 arasında oynamakta;.geri kalan 3/4 ya da 4/5!se 1974 e kadar henien tamamen endüstri ülkeleri; l974 den sonra da OPEC ile birlikte 2/3 oranında paylaşılmaktadır.. (TABLO VI) Petrol -ithal ederi ülkelerfn ödemeler açıkları, petrol ihraç e den ülkelerin fazlaları ile de önemli ölçüde beslenen bu serbest pi- yasadan karşılanmaktadır. Bir şekilde bu ccfazlan devretmektedir. crrecyclingn. denilen olay da-budur. Ancak bu olayda, ana- paranın sa:hibi olarak OPEC ülkelerinin de bir «karıın olmakla birlikte, esas ((kar», bu ı:;erbest piyasayı çalıştırim uluslararası bankacılık sisteminindir. <7> Uluslararası bankacılık sisteminin de gelişmiş- 7 Avrupa para piyasası ikii.-türlü borç vermektedir. Banka kredileri ki, toplam borç işleinierinin % 70 'ni oluşturmaktadır, ortalama vadeleri bonolardan (tahvil) daha- kısadır. Banka kredileri değişik faiz ihadleri taşımaıktaclırl~r. Gener usul, Londra bankalar arası faiz haddinin (London I'nterbank Offer Rate) ya da kısaca Libor üstüne eklenen bir komisyondur (spread). Altı aylık mevduata uygulanari Libor üstündeki «spread», bankerin, müşterinin kredi durumu hakkındaki yargısının (creditworthiness) ve piyasadaki para arzının bir bileşkesidir. Avrupa para piyasası genelinde bir bankalar arası nitelik taşıdığı_ için büyü..lr borçlanmalar, bir-kaç bankarun yönetiminde fazla sayıda bankanın birleşriıesiyle (syndicate of ba'nks) verilen toplu borçtur (syndicated Ioans). Diğer borç verme usulü belirli sürelerle, her hangi 108

19 / rezerv ülkelerinin denetiminde olduğu düşünülürse, niçin uluslararası platformda azgelişmişlerin rezerv kaynaklarının, geliştirilmesinde somut adımlar atılmadığı ve uluslararası temel rezerv olarak «dolar»dan bir türlü vazgeçhemediği anlaşılınağa başlanabilir. Doların ü stünlüğü~ü:n. Sürme Sorunu: Bergsten, «bir ülkenin parası kilit para statüsü kazanmışsa dünya politika sahnesinde önemli bir rol oynamalıdır, diyor,. (Bergsten s. 101) Bunun tersi de aynı şekilde geçerli. ABD~ Ağustös ı9n de dolarırı konvertibilitesini kaldırdığıilı ve doların mevcut kur rayiçlerini savunma niyetinde olmadığuiı ilan ettiğinde, dünya para sistemi büyük sarsıntı geçirmekle birlikte,. çökmediği gibi, başka bir para için çok ciddi bir felaket sayılabilecek bu duruma. rağmen, dolar kilit para statüsünü sürdürüyor. Başta petrol fiyat.jan olmak üzere, dünya ticaretinin başlıca mallan dolarla öl çülüyor ve dolar oiarak saklamyor. Çünkü, ABD'nin elinde, <<nükleer tehdit» olduğu gibi, ülkedeki yabancı hesaplan dondurma. (freeze foreign assets); daha ileri giderek doların, ABD elindeki diğer rezervlere konvertibilitesihi kaldırmak gibi bir de <<mali tehdit» bulunmaktadır ki, dolar sahibi ülkeler ve şahıslar, hatta kilit paranın yasama alam dışında kalan <<eurodola:rn piyasası bile bu konuda e h küçük bir riski göre alarnamaktadır. \ Doların değeri ve gücü hızla azalırkım uluslararası para sistemi içinde oynadığı rolün artmasındak paradox belki de en iyi bir şekilde, doları ikame edecek, rakip bir kilit paranın, kısa zamanda ortaya çıkamamasıdli'. <<Kilit rezerv olabilme, kilit' rezerv olarak sahnede kalabilp:ıekten çok daha güçt:ür.n. (Bergsten ~. 116) >> Ulusal p~ranın uluslararası kullarumının, bir sistemin çöküşüne neden ohin sonuçları ortada iken, başka bir paranın aym yere gelmesi de artık söz konusu değil. SDR dan sonra Avrupa Parı:ı, Sisteminin (EMS) temelinin atılıp yeni <<kompozitiı ler yaratılmağa<s> bir para hatta SDR üzerinden bono.ihracıdır. Burada bir ye~ ve aynı zamanda güçlük dalgalı faiz haddinden (floating rate note.ş) tahvil ihracıdır ki uluslararası bankacılığın (off shore banlting) şartlarının bir belirtisi olmaktadır. B.Bu yılın Mart ayında yürürlüğe sokulan Avrupa Para Sistemi (EMS) 7 Avfupa parasının (Sterling hariç), bir şebeke içinde, or.taya çıkarıfan yeni para birimi ECU (EUropean Currency Unit) ne karşı en fazla o/o ± 2.5 (İtalyan lireti o/o ± 6) oynayabileceği bir sistem getiriyor. The Economist, March 13, 1979; s. 74l 75. ' ı 109

20 çalı ılması, Dünyanın altın dahil yem rezerv arayı ları içinde o ı~ duğunu kanıtlamaktadır. TABLO VI: DÜNYA REZERVLERİNİN ÜLKELERE YÜZDE DAGILIMI (195o.-:.1977) Ülkeler Eiıdüstn üık Fransa F. Afmanya İtalya ~ :u Japonya Hollanda ı. o L !sveç İsviçre İngiltere 9.5 8: ABD ' Diğerleri Gelişen Ülk OPEC Ülke : Az. Geliş. Ü"_!k TOPLAM Endüstri Ülk. ve OPEC Topl Gelişen Ülk. ve az Geliş. Ülk. Topl , TOPLAM oo.o KAYNAK:IMF, Annual Report 1978, Tablo 14 den kısaltılarak ve yeniden düzenlenmıiştir. hesaplanmış 1 Avusturya, BelçiJia-Lüksembur, Danimarka, Norveç. 2 «More developed primary producing countries» grubuna giren ülkeler: Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Malta, Por~ekiz,.İspanya,.Tüi-.kiye, Yugoslavya, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika. 110

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

I.M.F.'NiN KÖKENLERi

I.M.F.'NiN KÖKENLERi I.M.F.'NiN KÖKENLERi Ergun TÜRKCAN (*) Sunuş: İki Büyük Savaş arasında, dünya ekonomik sistemi, Birinci Savaşın ortaya çıkardığı sorunlar ve bazı ülkelerin bu savaştan -önceki kurallar ve mekanizmalara

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-47 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER HAZIRLAYAN Prof. Dr. Turan YAY Doç. Dr. Gülsün GÜRKAN YAY Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ İSTANBUL Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ Doç. Dr. Ernur Demir Abaan ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tartışma Tebliği No: 2002/2 ANKARA 28 Şubat 2002 Kitapta yayınlanan yazılar,

Detaylı

sonra, 1973 yılında yaygınlaşan dalgalı kur uygu

sonra, 1973 yılında yaygınlaşan dalgalı kur uygu 1971 SONRASINDA TÜRKİYE'DE izlenen DÖVİZ KURU POLİTİKASI Nahit TÖRE(*) GİRİŞ Döviz kuru politikası, ekonominin dış dengesinin sağlanmasında döviz kurlarından yararlanma yol ve yöntemlerini anlatmak için

Detaylı

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI YAYINLARINDAN ÖRNEKLER Türkiye de Ödeme

Detaylı

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, ss. 57-81. FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Güven DELİCE * ÖZET Finansal piyasaların giderek

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Damla TANÖREN YÜKSEKLİSANS TEZİ ADANA, 2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hazırlayan: Selçuk DURANLAR Danışman: Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ

1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss. 39-76 1980 LERDEN KÜRESEL KRİZE DÜNYA EKONOMİSİ M. Tuba ONGUN * Özet Kapitalizmin Altın Çağı olarak adlandırılan dönemin sona ermesinden (1973) yaklaşık 7 yıl

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur.

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur. Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 3, 363-389, Aralık 2009 363 KRİZ SONRASI KÜRESEL KAPİTALİZMİN GELECEĞİ

Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 3, 363-389, Aralık 2009 363 KRİZ SONRASI KÜRESEL KAPİTALİZMİN GELECEĞİ Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 3, 363-389, Aralık 2009 363 KRİZ SONRASI KÜRESEL KAPİTALİZMİN GELECEĞİ Serap DURUSOY* ÖZET ABD konut piyasası merkezli global finansal krizin oluşumu ve gelişimi çok

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

KRİZDEN KRİZE TÜRKİYE: 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİ

KRİZDEN KRİZE TÜRKİYE: 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2001/1 http://www.tek.org.tr KRİZDEN KRİZE TÜRKİYE: 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİ Ercan Uygur 7 Nisan, 2001 2 ISBN 975-95354-6-7 Türkiye Ekonomi Kurumu (Bu makalenin

Detaylı