TURKCELL SUPERONLINE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKCELL SUPERONLINE"

Transkript

1 TURKCELL SUPERONLINE FİBER OPTİK KABLOLU ERİŞİM ŞEBEKE İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1/ 11

2 TANIMLAR F/O Fiber Optik HDPE High Density PolyEthylen ASTM American Society for Testing & Material DSC Differential Scanning Calorimetry EN European Norm ESCR Environmental Stres Crack Resistance IEC International Electro-technical Commission ISO International Organization for Standardisation ITU International Telecommunication Union OIT Oxygen Inductıon Time OTDR Optical Time Domain Refloctemeter PBT Polybuteneterephtalete PMD Polarisation Mode Dispersion PVC Polyvinyl chloride REA Rural Electrification Administration TSE Türk Standardları Enstitüsü ODF Optical Distribution Frame (Optik Dağıtım Kutusu) MAP Main POP MIP Midi POP TYA Toplu Yaşam Alanı MTS Mülkiyet takip Sistemi İDARE Geçiş Hakkı alınacak Kurum BÖHYY Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği D.S.İ Devlet Su işleri T.C.K Türkiye Cumhuriyeti Karayolları T.S.K Türk Silahlı Kuvvetleri T.C.D.D Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İ.B.B. İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İzmir Büyükşehir Belediyesi E.B.B. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESM Elektronik Sistemler Müdürlüğü AYKOME İBB Altyapı Koordinasyon Müd. BA İBB Bilgi Ağları Şb. Müdürlüğü Mevzuat 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Sayılı Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 4721 Sayılı Medeni Kanun 5197 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2918 Sayılı Karayollari Trafik Kanunu 4342 Sayılı Mera Kanunu 6183 Sayılı Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu 6831 Sayılı Orman Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun 2/ 11

3 Madde 1. Alımın (ihalenin) Konusu: HATAY İSKENDERUN Şehirlerarası Güzergahı Fiber Optik (FO) kablolu şebeke tesisi ( 160km) işinin TURKCELL SUPERONLINE ca Türkiyedeki Tedarikçilerden fabrika teslimi olarak temin edilecek malzemeler (FO Kablo, HDPE boru, Ek odası, Ek Kutusu) ve As-Built hariç, survey, tasarım dokümanlarının hazırlanması, Teknik Şartnamelerde belirtilen güzergah içerisinde tanımlanan tüm işlerin yapılması, fiber optik kabloların tesisinin, sonlandırılmasının yapılması, iş bitimi dokümantasyonun yapılması ve eksiksiz, tam olarak anahtar teslim bedelle işin yapılmasını kapsar. Teklifler anahtar teslimi götürü bedel fiyatı (TL) olarak sunulacaktır. Teklif hazırlığında; Kurumlarla ve/veya şahıslarla ve/veya Belediyelerle ihale konusu iş hakkında kesinlikle görüşme yapılmayacaktır, görüşme yapılması durumu ihaleden men sebebi olacaktır. Madde 1.1 Hedeflenen Süre : HATAY İSKENDERUN Şehirlerarası Güzergahı Fiber Optik (F/O) kablolu şebeke tesisi Projesi işinin tamamlama süresi 180 gündür. Madde 2. İhale usul ve yöntemi: İhale, Açık ihale usulü uygulanarak gerçekleştirilecektir. TURKCELL SUPERONLINE gerek görmesi halinde ihalenin Birden Fazla Firmaya Paylaştırılması Yöntemi uygulamasında serbesttir. TURKCELL SUPERONLINE tedarik esasları, isteklilere ve üçüncü kişilere karşı, TURKCELL SUPERONLINE ı hiçbir şekilde bağlamaz ve istekliler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. İsteklilerle olan ilişkilerde, ihale dokümanı ve ihale hükümleri ile genel hukuk hükümleri uygulanır. Belgeleri eksik olan katılımcılar ilk incelemede elenecektir. Madde 3. İletişim Bilgileri: Adı: SUPERONLINE İletişim Hizmetleri A.Ş. Adresi: Yeni Mahalle Pamukkale Sok. No: Soğanlık-Kartal/ İSTANBUL Telefon Numarası : Bilgi alınacak satınalma personeli: Yücel Erim ( ) 3/ 11

4 Madde 4. ihale Dokümanının Görülmesi ve Temini İhaleye katılmak isteyen firmalar; döküman bedeli olarak 7.080,00 TL KDV Dahil (yedibinseksentürklirası (katma değer vergisi dahil)) aşağıda belirtilen hesaba ödeme yaptıktan sonra dekont ve Gizlilik Taahhütnamesini (ilgili kısımları doldurularak tüm sayfaları imzalı olarak) teslim ederek dokümanları e posta üzerinden ilgili Personelden alabilecektir. Ayrıca aşağıdaki belgelerin kopyaları da Gizlilik taahhütnamesi eki olarak sunulması gerekmektedir. 1-İmza Sirkülerleri İmza Beyannamesi, Vekaletname (varsa) 2-Vergi Levhaları 3-Son 1 aya ait faaliyet belgesi 4-Güncel Ticaret Sicil Gazetesi Teklif teslimi 04/08/2015 saat 14:00 ile 14:30 arasında TURKCELL SUPERONLINE Muhaberatına yapılması gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte ulaşacak şekilde İhaleyi yapan birim ilgili personel adına posta ile de teslim yapılabilir.belirtilen gün ve saatte ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır Banka Bilgisi : Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi TR Evrak Teslim Adresi : Yeni Mahalle Pamukkale Sok. No: Soğanlık-Kartal/ İSTANBUL Muhaberat Departmanı İhale dokümanı içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi dokümanla beraber verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder, ihale dokümanını eksiksiz ve aslına uygun olarak teslim aldığına ilişkin yazılı ve imzalı beyanını TURKCELL SUPERONLINE a verir. Madde 5. İhale Dokümanları A. B. Teknik Şartname C. Özel Teknik Şartname Teknik Şartname D. Teklif formatı 4/ 11

5 E. Zeyilname (Varsa) F. Diğer ( İhalede talep edilen konuları destekleyen belgeler) İhale dokümanı, ihale sonucu akdedilecek sözleşmenin ayrılmaz ve bağlayıcı bir parçasıdır. Katılımcı, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Madde 6. İhaleye Katılma Şartları Bu ihaleye, TURKCELL SUPERONLINE dan dökuman alan istekliler katılabilir. Madde 7. Teklifle Birlikte Verilmesi Gerekli Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Madde 7.1 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelere ait kriterler; A. Bankalardan temin edilecek belgeler: (Bu ihale için getirilmesi şarttır.) TL den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınabilecek referans mektupları. B. Katılımcının bilançosu, gelir tablosu: (Bu ihale için getirilmesi şarttır.) C. İş hacmini gösteren belgeler: (Bu ihale için getirilmesi şarttır.) İhaleye teklif veren firma, ihalenin yapıldığı yıldan önceki, son üç yıla ait, toplam cirosunu gösterir gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösterir hakediş raporlarını ve benzeri belgeleri, teklifine ilave olarak vermesi şarttır. İhaleye teklif veren firma, teklifine ilave olarak aşağıdaki belgeleri vermesi şarttır; i. Vergi levhası, ii. Son imza sirküleri iii. Son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş ler için ayrıca Hazirun cetveli) iv. Vergi ve SSK prim Borcu Yoktur yazısı v. Bu proje kapsamında çalışması muhtemel çalışanların isim listeleri ve vatandaşlık numaraları Madde 7.2 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; A. İstekliler, son on yıl içerisinde yurt içinde kamu sektörü ve özel sektörde gerçekleştirdikleri benzer işlerle ilgili deneyimlerini gösterir belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler isteklinin 5/ 11

6 ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi olacaktır. B. Asgari yeterlik kriteri olarak aşağıda sunulan sayı ve nitelikte personel gerekmektedir. İstekliler ihale konusu işi yürütecek organizasyon yapısında yer alan yönetim kadrosu ve tüm teknik personelin eğitim ve mesleki niteliklerini ve deneyim sürelerini gösterir belgeleri sunmak veya taahhüt etmek zorundadır. İstekli firmanın, aynı anda, farklı illerde çalışması var ise her ilde en az aşağıda sunulan sayı ve nitelikte personel olmalıdır. Personel nitelikleri: i. Proje Müdürü ii. Şantiye Şefleri (Altyapı işlerinde deneyimli İnşaat \ Harita Mühendisleri), iii. Raporlama Uzmanı (TURKCELL SUPERONLINE ın talep ettiği tüm raporları istenen formatta iletecek yetkin personel) iv. Sertifikalı olmak kaydı ile her ekip bünyesinde en az 1 adet Kablo Çekim Uzmanı v. Sertifikalı olmak kaydı ile tüm ek ekibi Fiber ek sonlandırma ve OTDR ölçüm konularında sertifikalı olmalıdır. vi. Geçiş Hakları Uzmanı C. İstekliler, ihale konusu işlerin yapılabilmesi için gerekli olacak tesis, makine, teçhizat ve ekipman listesini de ayrıca sunmak veya taahhüt etmek zorundadır. D. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Anahtar teslimi en az 100 km Telekomünikasyon, Doğal gaz, Su kanal, Elektrik şebeke tesisi/ altyapı işleri, bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek olup, istekliler bu işler bakımından tecrübelerinin olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. E. İhale dokümanlarından maliyet tablosu (teklif dökümanı) imzalanmış ve kaşelenmiş olarak zarflanacaktır. F. İhale dokümanlarının teknik detayları ve Madde 7 de belirtilen evraklar USB (Taşınabilir Bellek olarak 1 adet kopya şeklinde teslim edilecektir. Madde 8. Teklif Fiyatı ve Fiyata dâhil olan Giderler: A. Teklifin fiyatının verileceği para cinsi: Türk Lirası B. Teklifin geçerlilik süresi: İhale tarihinden itibaren en az 4 aydır. C. Teklif KDV hariç olarak hazırlanacaktır. D. Teklifin geçerlilik süresi içinde fiyatlar sabit olup, fiyat değişikliği yapılamaz. Teklifin geçerlilik süresi içinde ihalenin sonuçlanmaması halinde teklif sahiplerinden teklifin geçerlilik süresinin uzatılması istenebilir. Bu durumda teklif sahipleri geçerlilik süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir. TURKCELL SUPERONLINE ın teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. E. İhalede birden çok türlü süreç belirlenmiş ise katılımcıların ihale sürecinde verdikleri teklifleri, TURKCELL SUPERONLINE tarafından şartlar değiştirilmediği takdirde, bir önceki turdaki 6/ 11

7 teklif bedelinden gerek birim fiyat yönüyle gerekse toplam tutar yönüyle yüksek olamaz. TURKCELL SUPERONLINE tarafından özelliklerde ve/veya miktarlarda değişiklik olması halinde ise bu durumdan sadece ilgili kısım etkilenebilir. F. Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. G. Ruhsat veren kuruluşça belirlenen teminatlar YÜKLENİCİ firma tarafından verilecektir. H. İhale kapsamında yapılan bütün işler 2 (iki) yıl süreyle YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır. YÜKLENİCİ bununla ilgili garanti taahhüdü nü, geçici kabulü (ihalede verilen noktalar arasındaki fiber kabloların OTDR testleri sonuçlarının TURKCELL SUPERONLINE a sunulup servise hazır durumda olmasından sonra ve teknik şartnamelere uyumluluğu sağladıktan sonra) müteakip yazılı ve noter onaylı olarak TURKCELL SUPERONLINE a verecektir. 2 (iki) yıllık garanti süresi sonunda ise kesin kabul yapılacaktır. Ayrıca, YÜKLENİCİ nin, geçici kabulü yapılmasını takip eden 5 (beş) yıl süresince, İŞ e yönelik üçüncü kişi ve kurumlardan aldığı geçiş hakkı izinlerinde kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerle sorumluluğu devam edecektir. I. YÜKLENİCİ, imalat kapsamında kullanılacak tüm malzemelerin teknik şartnamede belirtilmiş olan kalite sertifikalarını her bir irsaliye ile beraber üreticilerden temin edecektir. J. Firma çalışacağı alt yüklenici var ise, bunların onayını TURKCELL SUPERONLINE dan alacaktır. YÜKLENİCİ onay alınmayan alt yüklenici çalıştırması durumunda TURKCELL SUPERONLINE nın belirleyeceği cezayı ödemekle yükümlüdür. Madde 9. Resmi Kurum (Özel Geçiş) İzinleri, Ürün Hasar Bedelleri, Muvakafat Belgesi Temini ve Diğer Yükümlülükler : Geçiş Hakları Uygulama Prosedürleri Teknik Şartnamesi nde ve SÖZLEŞME de belirtildiği şekilde olacaktır. Şartnamede tanımlanan ve/veya tanımlanmayan malzeme ve donanımlarının tümü TURKCELL SUPERONLINE tedarikçi listesindeki üretici firmalardan temin edilecektir. Onaylı tedarikçi listesi dışındaki tedarikçilerden malzeme kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. TURKCELL SUPERONLINE tarafından teknik şartnamede tanımlanan malzemelerin onay verilmiş tedarikçi listesi paylaşılacaktır. Nihai durumda tedarikçi listesine ekleme ya da çıkarma yapma TURKCELL SUPERONLINE ın tasarrufundadır. Madde 10. Kısmi ve Alternatif Teklif : Fiyat teklifleri her bir güzergah için anahtar teslimi olarak verilecek olup, tüm kullanılacak olan malzeme ve donanımlara ait metrajlar teklifin altlığını oluşturacaktır. Bunun dışında alternatif teklif kabul edilmeyecektir. 7/ 11

8 Madde 11. Teminatlar: Kat i Teminat ve İadesi İhale üzerinde kalan firma, Sözleşme bedelinin (KDV hariç) %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri ve TURKCELL SUPERONLINE ın da yazılı olarak onaylayacağı tutarda TL(TürkLirası) cinsinden muteber kesin ve süresiz teminat vereceklerdir. Kat i teminat mektubu, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin noksansız olarak yerine getirildiği tespit edildikten sonra garanti süresinin sona ermesinden itibaren TURKCELL SUPERONLINE tarafından verilecek kesin kabul onayı ile 60 gün içinde, ihale üzerinde kalan firma aleyhine üçüncü kişiler tarafından açılmış herhangi bir dava ve/veya yasal takip ve bu dava ve takiplerden kaynaklanan talepler ya da ihale üzerinde kalan firma nedeniyle TURKCELL SUPERONLINE aleyhine açılmış herhangi bir dava ve/veya yasal takip ve talep olmaması şartıyla, iade edilir. Madde 12. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler: T.C. Kanunlarına göre kurulmuş bankalar ya da finans kuruluşlarınca verilecek teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası, Konvertibl Yabancı paralar, Devlet tahvilleri, Hazine bonoları. Madde 13. Yasak Fiil ve Davranışlar: A. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, B. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, C. Sahte belge ya da sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, D. İhalede kendisi ya da başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi durumunda, ihale sonuçlandırılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir. Madde 14. Teklif Hazırlama Giderleri: Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. TURKCELL SUPERONLINE, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklilerin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 8/ 11

9 Madde 15. Alt Yükleniciler: İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, imzalı ve kaşeli olarak teklif eki olarak tekliflerine dâhil edeceklerdir. İhalenin, bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması halinde, istekli alt yüklenicilerini, işe başlatmadan önce TURKCELL SUPERONLINE ın onayına sunacaktır. Her durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, YÜKLENİCİ nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yükleniciler ihale sürecinde sadece bir yüklenici listesinde yer alabilir. İstekli olup, şartları sağlayarak direkt teklif veren firmalar alt yüklenici sıfatıyla ihale surecinde diğer istekli firmanın alt yükleniciler listesinde yer alamaz. Madde 16. İhalenin Ertelenmesi veya İptal Edilmesinde TURKCELL SUPERONLINE ın Serbestliği: TURKCELL SUPERONLINE, ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeksizin daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi dilediğine yapmakta, dilediği bedeli uygun şekilde tespit etmekte ve Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. Bu durumda firmaların itiraz hakkı ya da faiz, teminat mektubu masrafı dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hangi ad altında olursa olsun TURKCELL SUPERONLINE dan herhangi bir masraf, kayıp veya zarar talebi olmayacaktır. İhale dokümanına tamamıyla uyumlu teklifte bulunan çıkmadığı takdirde TURKCELL SUPERONLINE işin durumuna göre teklifler arasında yeterli gördüğünü seçmek ve ihaleyi o teklif sahibine verme hakkına sahiptir. TURKCELL SUPERONLINE yine işin icabına göre ihaleyi uygun bulduğu teklife göre bölerek birden fazla firmaya verme hakkını saklı tutar. İhalenin iptali halinde, bu durum isteklilere derhal bildirilir. Madde 17. Tekliflerin Sunulma Şekli: A. İÇ ZARF; Teklif tablosu TURKCELL SUPERONLINE tarafından şartname ekinde verilen örneğine uygun olacaktır. Teklif mektubunda istekliler tarafından şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatların rakam ve yazı ile hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan ve noksan düzenlenen teklifler kabul edilmeyecektir. 9/ 11

10 İç zarf kapatıldıktan sonra, üzeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. B. DIŞ ZARF; i. Bu şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgeler, ii. Usulüne uygun hazırlanmış olan iç zarf, iii. İstenmiş ise geçici teminat, iv. İdari ve teknik şartnamede belirtilen diğer belge ve USB ler, Madde 18. İhale dokümanında Açıklama Yapılması: İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 2 (iki) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, TURKCELL SUPERONLINE tarafından yapılacak açıklama davetli diğer isteklilere de bildirilir. İhale konusu işle ilgili sözlü mutabakatlar geçersiz olup, yazılı bildirim ve mutabakata göre işlem yapılacaktır. İhale dokümanında yapılması gereken değişikliklerin gerektirmesi halinde TURKCELL SUPERONLINE tarafından ihalenin tarihi ertelenebilir veya süresi uzatılabilir. Madde 19. Tekliflerin değerlendirilmesi: Tekliflerin değerlendirmeye alınmasını müteakip teklifi oluşturan belgelerde eksiklik olup olmadığına bakılır. Teklifi oluşturan belgelerde esası etkilemeyen, şekle ait noksanlıklar tespit edilirse, gerek görülmesi halinde tamamlatılabilir. Bunun sonucunda teklifler ihale dokümanında belirtilen şartlara göre değerlendirilerek en uygun teklif belirlenir. Tekliflerin incelenmesi sırasında aydınlatılması, açıklanması veya detaylandırılması gereken noktalar bulunduğu takdirde, teklif fiyatını değiştirmemek kaydıyla bunların belgeleriyle birlikte açıklanması teklif sahiplerinden istenebilir. Fiyat teklifinde gerek işlemlerde gerekse rakam ve yazı ile yazılan tutarlar arasında hesap yanlışlığı bulunduğu takdirde, birim fiyatlar esas alınarak teklif toplamı resen tespit edilebilir. Tespit edilen bu toplam teklif fiyatının iki (2) gün içerisinde teyit edilmesi hususu istekliye yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içinde bu hususu yazılı olarak teyit etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. TURKCELL SUPERONLINE bu işte projeyi bölme (projede aynı anda birden fazla firma ile çalışma) hakkını saklı tutar. Katılımcı firmalar projenin ikiye bölünmesi halinde fiyattan etkileneceklerini dikkate almaları halinde bu farklılık için ayrı bir fiyat teklifi tablosu teklif 10/ 11

11 edeceklerdir. Aksi takdirde işin tamamının ya da yarısının olması halinde öngördükleri birim fiyatlar aynı olacağı kabul edilir. Alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonrası aşağıdaki yol izlenir: A. İhale konusu iş, teklifi teknik ve ticari yönden en uygun bulunan istekliye ihale edilecektir. B. Teklifin geçerlilik süresi 120 gün olup, oluşan en uygun/cazip rakam ihale rakamı olarak temel alınabilecektir. Madde 20. Aşırı Düşük Teklifler: TURKCELL SUPERONLINE, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya TURKCELL SUPERONLINE ın tespit ettiği maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit etmesi halinde, teklif sahiplerinden, teklifleri ile ilgili açıklama isteyebilir. Bu konudaki açıklamaları yeterli görülmeyen veya açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Madde 21. Sözleşmeye Davet ve Sözleşme Yapılması: İhalenin karara bağlanmasının ardından ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir. İsteklinin bu daveti izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Verilen süre içinde teklifinden vazgeçen, siparişi teyit etmeyen, kati teminatı vermeyen veya sözleşme yapmayan firmanın, varsa geçici veya kati teminatı nakde çevrilerek gelir kaydolunur. Bu durumda, TURKCELL SUPERONLINE dilerse, ihale konusu işi en iyi ikinci teklifi veren istekliye verebilir. Envanter takibi ve hakedişler sistem üzerinde, Oracle-EAM (Enterprise Asset Management) adı verilen paket program ile takip edilecek olup, YÜKLENİCİ nin bu işlemleri EAM üzerinden yapması zorunludur. İhaleyi kazanan firma EAM Kullanıcı Listesini TURKCELL SUPERONLINE a 3 (Üç) iş gününde Satınalma Birimine iletecek olup TURKCELL SUPERONLINE nın belirleyeceği bir günde eğitim verildikten sonra EAM sistemini kullanmaya başlayacaklardır. - Doküman Sonu - 11/ 11

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İÇİNDEKİLER/ I. İHALENİN

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Sayın: Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU././2014 : Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik Uygulamalı Teknik Eğitim ve Sertifika Programı 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A:

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER TARAFINDAN

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sayın Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 : :ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

Kars Organize Sanayi Bölgesi nin Yerel Hizmetler Yelpazesini Genişletme Projesi

Kars Organize Sanayi Bölgesi nin Yerel Hizmetler Yelpazesini Genişletme Projesi KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kars Organize Sanayi Bölgesi nin Yerel Hizmetler Yelpazesini Genişletme Projesi MAKİNE EKİPMAN ALIMI VE MONTAJ İŞİ KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, SERHAT KALKINMA

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı