TURKCELL SUPERONLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKCELL SUPERONLINE"

Transkript

1 TURKCELL SUPERONLINE FİBER OPTİK KABLOLU ERİŞİM ŞEBEKE İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1/ 11

2 TANIMLAR F/O Fiber Optik HDPE High Density PolyEthylen ASTM American Society for Testing & Material DSC Differential Scanning Calorimetry EN European Norm ESCR Environmental Stres Crack Resistance IEC International Electro-technical Commission ISO International Organization for Standardisation ITU International Telecommunication Union OIT Oxygen Inductıon Time OTDR Optical Time Domain Refloctemeter PBT Polybuteneterephtalete PMD Polarisation Mode Dispersion PVC Polyvinyl chloride REA Rural Electrification Administration TSE Türk Standardları Enstitüsü ODF Optical Distribution Frame (Optik Dağıtım Kutusu) MAP Main POP MIP Midi POP TYA Toplu Yaşam Alanı MTS Mülkiyet takip Sistemi İDARE Geçiş Hakkı alınacak Kurum BÖHYY Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği D.S.İ Devlet Su işleri T.C.K Türkiye Cumhuriyeti Karayolları T.S.K Türk Silahlı Kuvvetleri T.C.D.D Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İ.B.B. İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İzmir Büyükşehir Belediyesi E.B.B. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESM Elektronik Sistemler Müdürlüğü AYKOME İBB Altyapı Koordinasyon Müd. BA İBB Bilgi Ağları Şb. Müdürlüğü Mevzuat 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Sayılı Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 4721 Sayılı Medeni Kanun 5197 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2918 Sayılı Karayollari Trafik Kanunu 4342 Sayılı Mera Kanunu 6183 Sayılı Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu 6831 Sayılı Orman Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun 2/ 11

3 Madde 1. Alımın (ihalenin) Konusu: HATAY İSKENDERUN Şehirlerarası Güzergahı Fiber Optik (FO) kablolu şebeke tesisi ( 160km) işinin TURKCELL SUPERONLINE ca Türkiyedeki Tedarikçilerden fabrika teslimi olarak temin edilecek malzemeler (FO Kablo, HDPE boru, Ek odası, Ek Kutusu) ve As-Built hariç, survey, tasarım dokümanlarının hazırlanması, Teknik Şartnamelerde belirtilen güzergah içerisinde tanımlanan tüm işlerin yapılması, fiber optik kabloların tesisinin, sonlandırılmasının yapılması, iş bitimi dokümantasyonun yapılması ve eksiksiz, tam olarak anahtar teslim bedelle işin yapılmasını kapsar. Teklifler anahtar teslimi götürü bedel fiyatı (TL) olarak sunulacaktır. Teklif hazırlığında; Kurumlarla ve/veya şahıslarla ve/veya Belediyelerle ihale konusu iş hakkında kesinlikle görüşme yapılmayacaktır, görüşme yapılması durumu ihaleden men sebebi olacaktır. Madde 1.1 Hedeflenen Süre : HATAY İSKENDERUN Şehirlerarası Güzergahı Fiber Optik (F/O) kablolu şebeke tesisi Projesi işinin tamamlama süresi 180 gündür. Madde 2. İhale usul ve yöntemi: İhale, Açık ihale usulü uygulanarak gerçekleştirilecektir. TURKCELL SUPERONLINE gerek görmesi halinde ihalenin Birden Fazla Firmaya Paylaştırılması Yöntemi uygulamasında serbesttir. TURKCELL SUPERONLINE tedarik esasları, isteklilere ve üçüncü kişilere karşı, TURKCELL SUPERONLINE ı hiçbir şekilde bağlamaz ve istekliler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. İsteklilerle olan ilişkilerde, ihale dokümanı ve ihale hükümleri ile genel hukuk hükümleri uygulanır. Belgeleri eksik olan katılımcılar ilk incelemede elenecektir. Madde 3. İletişim Bilgileri: Adı: SUPERONLINE İletişim Hizmetleri A.Ş. Adresi: Yeni Mahalle Pamukkale Sok. No: Soğanlık-Kartal/ İSTANBUL Telefon Numarası : Bilgi alınacak satınalma personeli: Yücel Erim ( ) 3/ 11

4 Madde 4. ihale Dokümanının Görülmesi ve Temini İhaleye katılmak isteyen firmalar; döküman bedeli olarak 7.080,00 TL KDV Dahil (yedibinseksentürklirası (katma değer vergisi dahil)) aşağıda belirtilen hesaba ödeme yaptıktan sonra dekont ve Gizlilik Taahhütnamesini (ilgili kısımları doldurularak tüm sayfaları imzalı olarak) teslim ederek dokümanları e posta üzerinden ilgili Personelden alabilecektir. Ayrıca aşağıdaki belgelerin kopyaları da Gizlilik taahhütnamesi eki olarak sunulması gerekmektedir. 1-İmza Sirkülerleri İmza Beyannamesi, Vekaletname (varsa) 2-Vergi Levhaları 3-Son 1 aya ait faaliyet belgesi 4-Güncel Ticaret Sicil Gazetesi Teklif teslimi 04/08/2015 saat 14:00 ile 14:30 arasında TURKCELL SUPERONLINE Muhaberatına yapılması gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte ulaşacak şekilde İhaleyi yapan birim ilgili personel adına posta ile de teslim yapılabilir.belirtilen gün ve saatte ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır Banka Bilgisi : Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi TR Evrak Teslim Adresi : Yeni Mahalle Pamukkale Sok. No: Soğanlık-Kartal/ İSTANBUL Muhaberat Departmanı İhale dokümanı içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi dokümanla beraber verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder, ihale dokümanını eksiksiz ve aslına uygun olarak teslim aldığına ilişkin yazılı ve imzalı beyanını TURKCELL SUPERONLINE a verir. Madde 5. İhale Dokümanları A. B. Teknik Şartname C. Özel Teknik Şartname Teknik Şartname D. Teklif formatı 4/ 11

5 E. Zeyilname (Varsa) F. Diğer ( İhalede talep edilen konuları destekleyen belgeler) İhale dokümanı, ihale sonucu akdedilecek sözleşmenin ayrılmaz ve bağlayıcı bir parçasıdır. Katılımcı, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Madde 6. İhaleye Katılma Şartları Bu ihaleye, TURKCELL SUPERONLINE dan dökuman alan istekliler katılabilir. Madde 7. Teklifle Birlikte Verilmesi Gerekli Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Madde 7.1 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelere ait kriterler; A. Bankalardan temin edilecek belgeler: (Bu ihale için getirilmesi şarttır.) TL den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınabilecek referans mektupları. B. Katılımcının bilançosu, gelir tablosu: (Bu ihale için getirilmesi şarttır.) C. İş hacmini gösteren belgeler: (Bu ihale için getirilmesi şarttır.) İhaleye teklif veren firma, ihalenin yapıldığı yıldan önceki, son üç yıla ait, toplam cirosunu gösterir gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösterir hakediş raporlarını ve benzeri belgeleri, teklifine ilave olarak vermesi şarttır. İhaleye teklif veren firma, teklifine ilave olarak aşağıdaki belgeleri vermesi şarttır; i. Vergi levhası, ii. Son imza sirküleri iii. Son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş ler için ayrıca Hazirun cetveli) iv. Vergi ve SSK prim Borcu Yoktur yazısı v. Bu proje kapsamında çalışması muhtemel çalışanların isim listeleri ve vatandaşlık numaraları Madde 7.2 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; A. İstekliler, son on yıl içerisinde yurt içinde kamu sektörü ve özel sektörde gerçekleştirdikleri benzer işlerle ilgili deneyimlerini gösterir belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler isteklinin 5/ 11

6 ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi olacaktır. B. Asgari yeterlik kriteri olarak aşağıda sunulan sayı ve nitelikte personel gerekmektedir. İstekliler ihale konusu işi yürütecek organizasyon yapısında yer alan yönetim kadrosu ve tüm teknik personelin eğitim ve mesleki niteliklerini ve deneyim sürelerini gösterir belgeleri sunmak veya taahhüt etmek zorundadır. İstekli firmanın, aynı anda, farklı illerde çalışması var ise her ilde en az aşağıda sunulan sayı ve nitelikte personel olmalıdır. Personel nitelikleri: i. Proje Müdürü ii. Şantiye Şefleri (Altyapı işlerinde deneyimli İnşaat \ Harita Mühendisleri), iii. Raporlama Uzmanı (TURKCELL SUPERONLINE ın talep ettiği tüm raporları istenen formatta iletecek yetkin personel) iv. Sertifikalı olmak kaydı ile her ekip bünyesinde en az 1 adet Kablo Çekim Uzmanı v. Sertifikalı olmak kaydı ile tüm ek ekibi Fiber ek sonlandırma ve OTDR ölçüm konularında sertifikalı olmalıdır. vi. Geçiş Hakları Uzmanı C. İstekliler, ihale konusu işlerin yapılabilmesi için gerekli olacak tesis, makine, teçhizat ve ekipman listesini de ayrıca sunmak veya taahhüt etmek zorundadır. D. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Anahtar teslimi en az 100 km Telekomünikasyon, Doğal gaz, Su kanal, Elektrik şebeke tesisi/ altyapı işleri, bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek olup, istekliler bu işler bakımından tecrübelerinin olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. E. İhale dokümanlarından maliyet tablosu (teklif dökümanı) imzalanmış ve kaşelenmiş olarak zarflanacaktır. F. İhale dokümanlarının teknik detayları ve Madde 7 de belirtilen evraklar USB (Taşınabilir Bellek olarak 1 adet kopya şeklinde teslim edilecektir. Madde 8. Teklif Fiyatı ve Fiyata dâhil olan Giderler: A. Teklifin fiyatının verileceği para cinsi: Türk Lirası B. Teklifin geçerlilik süresi: İhale tarihinden itibaren en az 4 aydır. C. Teklif KDV hariç olarak hazırlanacaktır. D. Teklifin geçerlilik süresi içinde fiyatlar sabit olup, fiyat değişikliği yapılamaz. Teklifin geçerlilik süresi içinde ihalenin sonuçlanmaması halinde teklif sahiplerinden teklifin geçerlilik süresinin uzatılması istenebilir. Bu durumda teklif sahipleri geçerlilik süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir. TURKCELL SUPERONLINE ın teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. E. İhalede birden çok türlü süreç belirlenmiş ise katılımcıların ihale sürecinde verdikleri teklifleri, TURKCELL SUPERONLINE tarafından şartlar değiştirilmediği takdirde, bir önceki turdaki 6/ 11

7 teklif bedelinden gerek birim fiyat yönüyle gerekse toplam tutar yönüyle yüksek olamaz. TURKCELL SUPERONLINE tarafından özelliklerde ve/veya miktarlarda değişiklik olması halinde ise bu durumdan sadece ilgili kısım etkilenebilir. F. Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. G. Ruhsat veren kuruluşça belirlenen teminatlar YÜKLENİCİ firma tarafından verilecektir. H. İhale kapsamında yapılan bütün işler 2 (iki) yıl süreyle YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır. YÜKLENİCİ bununla ilgili garanti taahhüdü nü, geçici kabulü (ihalede verilen noktalar arasındaki fiber kabloların OTDR testleri sonuçlarının TURKCELL SUPERONLINE a sunulup servise hazır durumda olmasından sonra ve teknik şartnamelere uyumluluğu sağladıktan sonra) müteakip yazılı ve noter onaylı olarak TURKCELL SUPERONLINE a verecektir. 2 (iki) yıllık garanti süresi sonunda ise kesin kabul yapılacaktır. Ayrıca, YÜKLENİCİ nin, geçici kabulü yapılmasını takip eden 5 (beş) yıl süresince, İŞ e yönelik üçüncü kişi ve kurumlardan aldığı geçiş hakkı izinlerinde kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerle sorumluluğu devam edecektir. I. YÜKLENİCİ, imalat kapsamında kullanılacak tüm malzemelerin teknik şartnamede belirtilmiş olan kalite sertifikalarını her bir irsaliye ile beraber üreticilerden temin edecektir. J. Firma çalışacağı alt yüklenici var ise, bunların onayını TURKCELL SUPERONLINE dan alacaktır. YÜKLENİCİ onay alınmayan alt yüklenici çalıştırması durumunda TURKCELL SUPERONLINE nın belirleyeceği cezayı ödemekle yükümlüdür. Madde 9. Resmi Kurum (Özel Geçiş) İzinleri, Ürün Hasar Bedelleri, Muvakafat Belgesi Temini ve Diğer Yükümlülükler : Geçiş Hakları Uygulama Prosedürleri Teknik Şartnamesi nde ve SÖZLEŞME de belirtildiği şekilde olacaktır. Şartnamede tanımlanan ve/veya tanımlanmayan malzeme ve donanımlarının tümü TURKCELL SUPERONLINE tedarikçi listesindeki üretici firmalardan temin edilecektir. Onaylı tedarikçi listesi dışındaki tedarikçilerden malzeme kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. TURKCELL SUPERONLINE tarafından teknik şartnamede tanımlanan malzemelerin onay verilmiş tedarikçi listesi paylaşılacaktır. Nihai durumda tedarikçi listesine ekleme ya da çıkarma yapma TURKCELL SUPERONLINE ın tasarrufundadır. Madde 10. Kısmi ve Alternatif Teklif : Fiyat teklifleri her bir güzergah için anahtar teslimi olarak verilecek olup, tüm kullanılacak olan malzeme ve donanımlara ait metrajlar teklifin altlığını oluşturacaktır. Bunun dışında alternatif teklif kabul edilmeyecektir. 7/ 11

8 Madde 11. Teminatlar: Kat i Teminat ve İadesi İhale üzerinde kalan firma, Sözleşme bedelinin (KDV hariç) %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri ve TURKCELL SUPERONLINE ın da yazılı olarak onaylayacağı tutarda TL(TürkLirası) cinsinden muteber kesin ve süresiz teminat vereceklerdir. Kat i teminat mektubu, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin noksansız olarak yerine getirildiği tespit edildikten sonra garanti süresinin sona ermesinden itibaren TURKCELL SUPERONLINE tarafından verilecek kesin kabul onayı ile 60 gün içinde, ihale üzerinde kalan firma aleyhine üçüncü kişiler tarafından açılmış herhangi bir dava ve/veya yasal takip ve bu dava ve takiplerden kaynaklanan talepler ya da ihale üzerinde kalan firma nedeniyle TURKCELL SUPERONLINE aleyhine açılmış herhangi bir dava ve/veya yasal takip ve talep olmaması şartıyla, iade edilir. Madde 12. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler: T.C. Kanunlarına göre kurulmuş bankalar ya da finans kuruluşlarınca verilecek teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası, Konvertibl Yabancı paralar, Devlet tahvilleri, Hazine bonoları. Madde 13. Yasak Fiil ve Davranışlar: A. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, B. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, C. Sahte belge ya da sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, D. İhalede kendisi ya da başkaları adına doğrudan ya da dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğunun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi durumunda, ihale sonuçlandırılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir. Madde 14. Teklif Hazırlama Giderleri: Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. TURKCELL SUPERONLINE, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklilerin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 8/ 11

9 Madde 15. Alt Yükleniciler: İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, imzalı ve kaşeli olarak teklif eki olarak tekliflerine dâhil edeceklerdir. İhalenin, bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması halinde, istekli alt yüklenicilerini, işe başlatmadan önce TURKCELL SUPERONLINE ın onayına sunacaktır. Her durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, YÜKLENİCİ nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yükleniciler ihale sürecinde sadece bir yüklenici listesinde yer alabilir. İstekli olup, şartları sağlayarak direkt teklif veren firmalar alt yüklenici sıfatıyla ihale surecinde diğer istekli firmanın alt yükleniciler listesinde yer alamaz. Madde 16. İhalenin Ertelenmesi veya İptal Edilmesinde TURKCELL SUPERONLINE ın Serbestliği: TURKCELL SUPERONLINE, ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeksizin daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi dilediğine yapmakta, dilediği bedeli uygun şekilde tespit etmekte ve Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. Bu durumda firmaların itiraz hakkı ya da faiz, teminat mektubu masrafı dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hangi ad altında olursa olsun TURKCELL SUPERONLINE dan herhangi bir masraf, kayıp veya zarar talebi olmayacaktır. İhale dokümanına tamamıyla uyumlu teklifte bulunan çıkmadığı takdirde TURKCELL SUPERONLINE işin durumuna göre teklifler arasında yeterli gördüğünü seçmek ve ihaleyi o teklif sahibine verme hakkına sahiptir. TURKCELL SUPERONLINE yine işin icabına göre ihaleyi uygun bulduğu teklife göre bölerek birden fazla firmaya verme hakkını saklı tutar. İhalenin iptali halinde, bu durum isteklilere derhal bildirilir. Madde 17. Tekliflerin Sunulma Şekli: A. İÇ ZARF; Teklif tablosu TURKCELL SUPERONLINE tarafından şartname ekinde verilen örneğine uygun olacaktır. Teklif mektubunda istekliler tarafından şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatların rakam ve yazı ile hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan ve noksan düzenlenen teklifler kabul edilmeyecektir. 9/ 11

10 İç zarf kapatıldıktan sonra, üzeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. B. DIŞ ZARF; i. Bu şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgeler, ii. Usulüne uygun hazırlanmış olan iç zarf, iii. İstenmiş ise geçici teminat, iv. İdari ve teknik şartnamede belirtilen diğer belge ve USB ler, Madde 18. İhale dokümanında Açıklama Yapılması: İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 2 (iki) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, TURKCELL SUPERONLINE tarafından yapılacak açıklama davetli diğer isteklilere de bildirilir. İhale konusu işle ilgili sözlü mutabakatlar geçersiz olup, yazılı bildirim ve mutabakata göre işlem yapılacaktır. İhale dokümanında yapılması gereken değişikliklerin gerektirmesi halinde TURKCELL SUPERONLINE tarafından ihalenin tarihi ertelenebilir veya süresi uzatılabilir. Madde 19. Tekliflerin değerlendirilmesi: Tekliflerin değerlendirmeye alınmasını müteakip teklifi oluşturan belgelerde eksiklik olup olmadığına bakılır. Teklifi oluşturan belgelerde esası etkilemeyen, şekle ait noksanlıklar tespit edilirse, gerek görülmesi halinde tamamlatılabilir. Bunun sonucunda teklifler ihale dokümanında belirtilen şartlara göre değerlendirilerek en uygun teklif belirlenir. Tekliflerin incelenmesi sırasında aydınlatılması, açıklanması veya detaylandırılması gereken noktalar bulunduğu takdirde, teklif fiyatını değiştirmemek kaydıyla bunların belgeleriyle birlikte açıklanması teklif sahiplerinden istenebilir. Fiyat teklifinde gerek işlemlerde gerekse rakam ve yazı ile yazılan tutarlar arasında hesap yanlışlığı bulunduğu takdirde, birim fiyatlar esas alınarak teklif toplamı resen tespit edilebilir. Tespit edilen bu toplam teklif fiyatının iki (2) gün içerisinde teyit edilmesi hususu istekliye yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içinde bu hususu yazılı olarak teyit etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. TURKCELL SUPERONLINE bu işte projeyi bölme (projede aynı anda birden fazla firma ile çalışma) hakkını saklı tutar. Katılımcı firmalar projenin ikiye bölünmesi halinde fiyattan etkileneceklerini dikkate almaları halinde bu farklılık için ayrı bir fiyat teklifi tablosu teklif 10/ 11

11 edeceklerdir. Aksi takdirde işin tamamının ya da yarısının olması halinde öngördükleri birim fiyatlar aynı olacağı kabul edilir. Alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonrası aşağıdaki yol izlenir: A. İhale konusu iş, teklifi teknik ve ticari yönden en uygun bulunan istekliye ihale edilecektir. B. Teklifin geçerlilik süresi 120 gün olup, oluşan en uygun/cazip rakam ihale rakamı olarak temel alınabilecektir. Madde 20. Aşırı Düşük Teklifler: TURKCELL SUPERONLINE, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya TURKCELL SUPERONLINE ın tespit ettiği maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit etmesi halinde, teklif sahiplerinden, teklifleri ile ilgili açıklama isteyebilir. Bu konudaki açıklamaları yeterli görülmeyen veya açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Madde 21. Sözleşmeye Davet ve Sözleşme Yapılması: İhalenin karara bağlanmasının ardından ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir. İsteklinin bu daveti izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Verilen süre içinde teklifinden vazgeçen, siparişi teyit etmeyen, kati teminatı vermeyen veya sözleşme yapmayan firmanın, varsa geçici veya kati teminatı nakde çevrilerek gelir kaydolunur. Bu durumda, TURKCELL SUPERONLINE dilerse, ihale konusu işi en iyi ikinci teklifi veren istekliye verebilir. Envanter takibi ve hakedişler sistem üzerinde, Oracle-EAM (Enterprise Asset Management) adı verilen paket program ile takip edilecek olup, YÜKLENİCİ nin bu işlemleri EAM üzerinden yapması zorunludur. İhaleyi kazanan firma EAM Kullanıcı Listesini TURKCELL SUPERONLINE a 3 (Üç) iş gününde Satınalma Birimine iletecek olup TURKCELL SUPERONLINE nın belirleyeceği bir günde eğitim verildikten sonra EAM sistemini kullanmaya başlayacaklardır. - Doküman Sonu - 11/ 11

TURKCELL SUPERONLINE

TURKCELL SUPERONLINE TURKCELL SUPERONLINE TEKİRDAĞ INCİTY FTTx İMALATLARI 1/ 10 TANIMLAR F/O Fiber Optik HDPE High Density PolyEthylen ASTM American Society for Testing & Material DSC Differential Scanning Calorimetry EN European

Detaylı

TURKCELL SUPERONLINE

TURKCELL SUPERONLINE TURKCELL TURKCELL SUPERONLINE BOTAŞ ÖNERLER PIG KEŞAN MEVCUT HDPE BORULU GÜZERGAHLARINDA FİBER OPTİK KABLOLU ERİŞİM ŞEBEKE TESİSİ İHALESİ 1/ 13 TANIMLAR F/O Fiber Optik HDPE High Density PolyEthylen ASTM

Detaylı

TURKCELL SUPERONLINE

TURKCELL SUPERONLINE TURKCELL TURKCELL SUPERONLINE FİBER OPTİK KABLOLU ERİŞİM ŞEBEKE TESİSİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1/ 11 TURKCELL TANIMLAR F/O Fiber Optik HDPE High Density PolyEthylen ASTM American Society for Testing &

Detaylı

TURKCELL SUPERONLINE

TURKCELL SUPERONLINE TURKCELL TURKCELL SUPERONLINE FİBER OPTİK KABLOLU ERİŞİM ŞEBEKE TESİSİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1/ 11 TANIMLAR F/O Fiber Optik HDPE High Density PolyEthylen ASTM American Society for Testing & Material

Detaylı

DÖKÜMAN GEÇMİŞİ. TURKCELL SUPERONLİNE FTTx BİNA ALTI DUVAR TİP KABİNET TEDARİK İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Yayın Tanım ve değişiklikler İlgili kişiler

DÖKÜMAN GEÇMİŞİ. TURKCELL SUPERONLİNE FTTx BİNA ALTI DUVAR TİP KABİNET TEDARİK İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Yayın Tanım ve değişiklikler İlgili kişiler DÖKÜMAN GEÇMİŞİ Yayın Tanım ve değişiklikler İlgili kişiler 20150316 TURKCELL SUPERONLINE SOHO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ ALIMI İHALESİ ŞARTNAMESİ TURKCELL SUPERONLINE 1/ 12 TEDARİK İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

GLOBALTOWER. Hazır Temelli-Mobil-Totem-Pilon kule Malzeme ve Montaj 2017 İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

GLOBALTOWER. Hazır Temelli-Mobil-Totem-Pilon kule Malzeme ve Montaj 2017 İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ GLOBALTOWER Hazır Temelli-Mobil-Totem-Pilon kule Malzeme ve Montaj 2017 İHALESİ İçindekiler DÖKÜMAN GEÇMİŞİ... 1 Alımın (ihalenin) Konusu:... 2 2 İhale usul ve yöntemi:... 2 3 İletişim Bilgileri:... 4

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve TT web sitesinde detayları yer alan araçlar aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

HURDA TRAFO, JENERATÖR ve RÖMORK SATIŞI

HURDA TRAFO, JENERATÖR ve RÖMORK SATIŞI HURDA TRAFO, JENERATÖR ve RÖMORK SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOM DOĞU-I SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 1. Alımın Konusu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Doğu-1 Bölge Müdürlüğüne (Türk Telekom) bağlı Bölge Deposunda

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

72 ADET İKİNCİ EL JENERATÖR SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

72 ADET İKİNCİ EL JENERATÖR SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ 72 ADET İKİNCİ EL JENERATÖR SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOM SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 1. Alımın Konusu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Anadolu Merkez-1 Bölge Müdürlüğüne (Türk Telekom) bağlı Türk Telekom İmodsan

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması İHALE DOSYASI Ofis malzemelerinin Satın Alınması İhale Referans Numarası: PT-2016-002 İhale Dosyası / PT-2016-002 1 / 5 İHALE ŞARTNAMESİ Hayata Destek Derneği (STL) Suriye ve Irak dan gelen sığınmacılara

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

LOG ANALİZ SİSTEMİ İDARİ ŞARTNAMESİ

LOG ANALİZ SİSTEMİ İDARİ ŞARTNAMESİ LOG ANALİZ SİSTEMİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOM SATINALMA DİREKTÖRLÜĞÜ Sözleşme No:.. 1. Alımın Konusu Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin (Türk Telekom) ihtiyacı olan ve Sözleşme eki dokümanda temin şartları

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İDARİ ŞARTNAME

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İDARİ ŞARTNAME T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Alımın Konusu Petrol piyasası ve sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası denetimlerinde kullanılmak üzere; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ. kapsamında yapılacak. 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05

İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ. kapsamında yapılacak. 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05 İHALEYE DAVET (İLAN) TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ kapsamında yapılacak 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi Grup 05 IBRD Kredi No: 7537-TU 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı