T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKAT: 1. u sınavda, 3 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Sermaye Piyasasında ağımsız Denetim Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. u cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasasında ağımsız Denetim testleri için üç ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. u soru kitapçığında toplam 75 soru bulunmaktadır. ir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 135 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. u tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 1. Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 4. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Fonlarının Kurulunun Aracı Kurumların Sermayelerine yönetiminde uyulması şart olan portföy sınırlamalarından biri değildir? ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, aracı kurumların sağlamaları gereken yükümlülüklerden biri değildir? A) Likidite yükümlülüğü ) lokaj yükümlülüğü C) Genel borçlanma sınırı D) Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü 2. Aracı kurum, sermayesinin % 90 ına sahip holding tarafından ihraç edilmiş ve borsada işlem görmeyen tahvillerden satın almıştır. Söz konusu tahvil alımının sermaye yeterliliği tabanına ve likidite oranına etkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Portföy değerlerinin % 10 undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. ) Fon portföyündeki İMK Gözaltı Pazarı nda işlem gören hisse senetlerinin toplam değeri fon portföyünün % 10 unu geçemez. C) Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün % 20 sini geçemez. D) orsada işlem görmeyen anonim şirketlerin hisse senetlerine fon portföy değerinin en fazla % 10 u oranında yatırım yapılabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklığı kurmak için gerekli şartlardan birisi değildir? A) Hem sermaye yeterliliği tabanını hem de likidite oranını düşürür. ) Sermaye yeterliliği tabanını etkilemez, likidite oranını düşürür. C) Ne sermaye yeterliliği tabanına ne de likidite oranına bir etkisi vardır. D) Sermaye yeterliliği tabanını artırır, likidite oranını düşürür. A) Kayıtlı sermayeli olarak kurulması ) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması C) Paylarını halka arz etmek üzere kurulmuş olması D) Esas sözleşmelerinin İstanbul Menkul Kıymetler orsasının ön onayından geçmiş olması 6. Yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3. Yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fonun tüzel kişiliği yoktur ve fon mal varlığı kurucusunun mal varlığından ayrıdır. ) Riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre faaliyette bulunurlar. C) Sadece bankalar ve aracı kurumlar fon kurucusu olabilirler. D) Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulurlar. A) Yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kâr tutarının hesaplanmasında, gerçekleşmemiş değer artışları dikkate alınmaz. ) Yatırım fonu katılma paylarını portföylerinin % 20 sine kadar alabilirler. C) Ortaklık portföyünün yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alamazlar. D) Halka arza aracılık faaliyetinde bulunabilirler. 7. ireysel emeklilik sisteminden emekli olmaya hak kazanmak için belirlenmiş olan katılımcının yaşı ve sistemde kalma süresiyle ilgili şartlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yaş: 52 ve Sistemde Kalma Süresi: 10 yıl ) Yaş: 56 ve Sistemde Kalma Süresi: 10 yıl C) Yaş: 56 ve Sistemde Kalma Süresi: 15 yıl D) Yaş: 58 ve Sistemde Kalma Süresi: 10 yıl 2

3 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, halka açık anonim ortaklıklarının fon riski iki unsurdan oluşmaktadır: Yapısal Risk 11. Finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerme çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltım işlemlerinde ilanço Açığı aşağıdakilerden hangisi- ve Kontrol Riski. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine nazaran, ne eşittir? kontrol riskinden ziyade yapısal riski artırır? A) Geçmiş Yıl Zararları ile Dönem Zararlarının toplamının, Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayeyi aşan kısmına ) Geçmiş Yıl Zararları ile Dönem Zararlarının toplamının, Yasal ve Olağanüstü Yedeklerin toplamını aşan kısmına C) Geçmiş Yıl Zararlarının, Emisyon Primlerini aşan kısmına D) Geçmiş Yıl Zararları ile Dönem Zararının toplamına 9. Emeklilik yatırım fonlarının portföyüne alınabilecek varlıklar ile portföy sınırlamalarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Emeklilik yatırım fonunun portföyünü yöneten portföy yönetim şirketinin para ve sermaye piyasası araçları emeklilik fonu portföyüne dâhil edilemez. ) orsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine emeklilik yatırım fonu portföyünün en fazla % 10 una kadar yatırım yapılabilir. C) orsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu portföyüne dâhil edilemez. D) Emeklilik yatırım fonu portföyünün en fazla % 20 si girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılabilir. A) Yeni bilgi işlem sistemi ) İşletmeye yeni personel katılımı C) Yeni muhasebe uygulamaları D) Sektörde yeni rakiplerin türemesi 12. ankaların fiilen ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş veya Türkiye ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutara ne ad verilir? A) Özkaynak ) Ödenmiş sermaye C) Katkı sermaye D) Konsolide özkaynak 13. Halka açık bir bankayla ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) Halka açılma izinleri ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilir. ) ankacılık mevzuatına göre denetimi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılır. C) ağımsız denetimi bankacılık mevzuatına göre yapılır. D) Hiçbir konuda sermaye piyasası mevzuatına tabi değildir. 10. Aşağıdaki aracı kurumlardan hangisi, iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve prosedürlere uyumu konusunda, bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, yıllık bazda özel amaçlı bir bağımsız denetim raporu düzenlemek zorundadır? A) Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan aracı kurumlar ) Hakim ortakları yurt dışında kurulmuş finansal kuruluşlar olan aracı kurumlar C) Öz sermayesi TL yi aşan aracı kurumlar D) Çalışan sayısı 50 yi aşan aracı kurumlar sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca, alacaklılar, icra dairesi tarafından hazırlanan sıra cetvelindeki sıralarına dair şikâyetlerini aşağıdakilerden hangisine yapmalıdır? A) İcra Mahkemesi ) İflas Dairesi C) İcra Dairesi D) Ticaret Mahkemesi 3

4 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret 18. Risk yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kanunu uyarınca, anonim şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Pay sahiplerinin esas sermayenin artırılmasına katılma yükümleri vardır. ) Sermaye artırımı için esas sözleşmede hüküm bulunması zorunludur. C) Esas sermaye artımının geçerli olabilmesi için haklı bir gerekçesinin bulunması gerekir. D) Sermayenin nakit karşılığı artırılmasının ön şartı esas sermayenin tamamının ödenmiş olmasıdır. 16. Aşağıdakilerden hangisi faktoring ve forfeyting sektörleri arasındaki temel farklılığı açıklamaktadır? A) Piyasa riski, finansal kuruluşların bilanço hesaplarında tuttuğu pozisyonlarında piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan zarar etme ihtimalidir. ) Kredi riski, banka müşterilerinin yapılan sözleşmelerin gereklerine uymayarak yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemelerinden dolayı maruz kalınan risktir. C) Kur riski, döviz cinsleri itibarıyla belirlenen kısa (yükümlülük) ve uzun (varlık) pozisyonların mutlak değerlerine altın pozisyonunun eklenmesiyle bulunur. D) Operasyonel risk, kredi ve piyasa riski dışında kalan tüm riskler olarak tanımlanabilir. A) Faktoring sektöründe 6 aya kadar vadeli ticari alacakların tahsilatı yapılırken, forfeyting sektöründe 6 aydan uzun vadeli alacakların tahsilatı yapılmaktadır. ) Faktoring sektöründe ticari alacakların vadesinden önce tahsilatı sağlanmakta iken, forfeyting sektöründe vadesi geçmiş alacakların tahsilatı yapılmaktadır. C) Faktoring sektörü ticari işletmelerin çalışma sermayesini desteklemekte iken, forfeyting sektörü nakit akımlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. D) Faktoring sektörü mali piyasaların, forfeyting sektörü ise reel piyasaların bir unsurudur. 17. I- Malların, hizmetlerin ve varlıkların el değiştirmesine aracılık etmek II- Tasarruf birikimi ve risk dağıtım sistemi oluşturarak mülkiyetin tabana yayılmasını sağlamak III- Ekonomik kaynakların zaman içerisinde coğrafi bölgeler ve sektörler arasında transferini sağlamak IV- Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek Yukarıda yer alan hususlardan hangisi/hangileri finansal sistemin doğrudan işlevlerinden biri değildir? A) Yalnız I ) Yalnız IV C) I - II D) II - III 19. X ve Y hisse senetlerinin beklenen getirileri sırasıyla % 20 ve % 30 dur. X hisse senedinin portföy içindeki ağırlığının % 40, Y hisse senedinin ise % 60 olduğu varsayılırsa portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? A) 30 ) 26 C) 25 D) Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim konusundaki düzenlemeleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu denetimden sorumlu komite tarafından belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulmalıdır. ) Payları borsada işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarının, her yıl, faaliyet raporları ile birlikte kamuya açıklanması zorunludur. C) ir yönetim kurulu üyesinin, son iki yıl içerisinde şirketin bağımsız denetimini yürüten kuruluşlarda istihdam edilmiş olması, o üyenin bağımsız üye olarak nitelendirilmesini engellemez. D) Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerden şirketçe uyulanlar ve uyulmayanlar belirtilmeli, uyulmayanlar hakkında uymama gerekçeleri ile bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarıyla ilgili bilgiler açıklanmalıdır. 4

5 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 21. Aşağıdakilerden hangisi, gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında- Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara iliş- 24. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası ki ilişkiyi ifade eder? kin kâr dağıtım esaslarından biri değildir? A) İş gücüne katılma oranı ) Philips eğrisi C) Lorenz eğrisi D) Okun yasası 22. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bir şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin ve hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesini hazırlayarak bilgilendirme politikalarına göre eylemde bulunması, hangi temel ilke altında sınıflanabilir bir faaliyettir? A) Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ) Menfaat sahipleri C) Yönetim kurulu D) Pay sahipleri 23. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Menkul Kıymetler orsası bünyesinde oluşturulan Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görebilecek menkul kıymetler listesine kabul için gerekli değildir? A) aşvuran şirketin esas sözleşmesinde işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler bulunmaması ) Son üç yıllık mali tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması ve bağımsız denetim raporlarının olumlu görüş içermesi C) aşvuran şirketin anonim şirket statüsünde olması D) Piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması A) Net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır. ) Net dağıtılabilir dönem kârı, net dönem karından, (varsa) geçmiş yıl zararlarının ve birinci tertip kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutardır. C) irinci tertip kanuni yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından (vergi sonrası kâr), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. D) İkinci tertip kanuni yedek akçe matrahı, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış birinci temettüden şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 5 i düşüldükten sonra bulunan tutardır. 25. Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından birleşme oranına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) irleşme işleminde, özkaynak yönteminin uygulanması hâlinde sadece bu yönteme göre hesaplanacak birleşme oranlarına ve değiştirme oranlarına hazırlanacak bilirkişi raporunda yer verilmesi zorunludur. ) irleşme işleminde özkaynak yöntemi dışında bir yöntemin uygulanması hâlinde hem özkaynak yöntemi hem de seçilen diğer yönteme göre hesaplanacak birleşme oranlarına ve değiştirme oranlarına hazırlanacak bilirkişi raporunda yer verilmesi zorunludur. C) irleşmeye taraf ortaklıkların kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararlarının birleşmeye esas alınacak finansal tablo tarihinden sonra alınması hâlinde kâr dağıtımının etkilerinin birleşme oranının hesaplanmasında dikkate alınması zorunlu değildir. D) irleşme oranının belirlenmesinde, varlıkların rayiç değer üzerinden değerlemeye tabi tutulması suretiyle hesaplanan özkaynakların esas alınması hâlinde, değerlemeye konu gayrimenkuller Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından değerlenir. 5

6 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 1. Sermaye Piyasası Kurulunun vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri açısından, makul değer değişikliği riskinden korunma amaçlı olarak alımı veya satımı yapılan riske karşı korunma aracının değerinde cari dönemde meydana gelen değişiklikler hangi dönemin gelir tablosuna yansıtılır? A) Cari dönem ) Herhangi bir dönem gelir tablolarına yansıtma yapılmaz. C) Pozisyon önceki bir dönemde alındı ise gelir tablosu revize edilmek suretiyle ilgili önceki dönem D) Pozisyonun sonraki bir döneme kadar kapatılmayacağı öngörülüyorsa, yansıtma için ilgili dönem beklenir. 3. I Ticari orçlar Hesabı ile karşılıklı çalışırlar. II- Müşteri nakitlerinin izlendiği hesaptır. III- Müşteri menkul kıymetlerinin izlendiği hesaptır. IV- Söz konusu hesabın borç bakiye vermesi durumunda müşteri, bahse konu bakiye kadar aracı kurum tarafından kredilendirilmiş olmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Aracı Kurum Hesap Planında 1200 Müşteriler hesabıyla ilgili olarak yukarıda yer verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız III C) II - III D) II - IV 2. Sermaye Piyasası Kurulunun vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebesi ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde opsiyon primi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Opsiyon sözleşmesinin zaman değeri, opsiyon kullanım fiyatı ile opsiyon sözleşmesinin içsel değeri arasındaki farktır. ) Opsiyon sözleşmesinin zaman değeri, opsiyon primi ile opsiyon sözleşmesinin içsel değeri arasındaki farktır. C) Opsiyon sözleşmesinin içsel değeri, opsiyon primi ile sözleşmeye konu varlığın makul değeri arasındaki opsiyon sahibinin lehine olan farktır. D) Opsiyon sözleşmesinin içsel değeri, opsiyonun kullanım fiyatı ile sözleşmeye konu varlığın makul değeri arasındaki opsiyon satıcısı lehine olan farktır lot YLN hisse senedi aracı kurum portföyüne alınmış; alınan hisse senetleri aynı gün içinde borsada satılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliği ve ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi bu işlemlerin parasal tutarlarının muhasebeleştirilmesi sürecinde kullanılması gereken hesap çiftlerinden değildir? A) Kasa Yurt İçi rüt Satışlar ) Hisse Senetleri Takas Merkezi C) Takas Merkezi Yurt İçi rüt Satışlar D) Yurt İçi Satışların Maliyeti Hisse Senetleri 5. Aşağıdakilerden hangisi TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardına göre bir muhasebe politikası değişikliğidir? A) Maliyet bedeli ile değerlenen maddi duran varlığın yeniden değerleme modeli ile değerlenmesi ) Öz kaynak yöntemiyle değerlenen iş ortaklığının oransal konsolidasyon yöntemiyle değerlenmesi C) ir maddi duran varlığın faydalı ömrünün değiştirilmesi D) Dava karşılıklarında değişiklik yapılması 6

7 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 6. TMS-16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre yeniden değerleme modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yeniden değerleme konusu varlığın her yıl mutlaka tekrar yeniden değerlenmesi gerekir. ) Öz kaynağa eklenen yeniden değerleme artışı, ilgili varlık bilanço dışı bırakıldığında geçmiş yıl kârlarına aktarılabilir. C) ir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, o varlığın ait olduğu tüm maddi duran varlık sınıfı da yeniden değerlenir. D) Eğer bir varlığın değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa ve geçmiş dönemlerde ilgili varlık için yeniden değerleme değer azalışı söz konusu değilse; söz konusu artış öz kaynaklarda muhasebeleştirilebilir. 7. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bir işletme için bilançoda nakit benzerleri kaleminde yer alamaz? 9. TFRS-8 Faaliyet ölümleri standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi işletmelerin belirlenen sayısal alt sınırlar nedeniyle ayrı raporlaması gereken faaliyet bölümlerinden biri değildir? A) Raporlanan kârının veya zararının mutlak tutarının (i) zarar bildirmemiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış kârının ve (ii) zarar bildirmiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış zararının, mutlak rakamlarla, yüzde 10 u veya daha fazlası olması ) İşletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dâhil olmak üzere, raporlanan hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10 unu veya daha fazlasını oluşturması C) Yükümlülüklerinin, tüm faaliyet bölümlerinin toplam yükümlülüklerinin yüzde 10 u veya daha fazlası olması D) Varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10 u veya daha fazlası olması A) tipi likit fonlar ) Ters repo işlemlerinden alacaklar C) Satılmaya hazır finansal varlıklardan vadesine 6 aydan az kalmış devlet tahvili ve hazine bonoları D) Müşterisi olunan bankanın talebi hâlinde geri ödenmesi gereken ve bakiyeleri sıklıkla pozitif ve negatif olacak şekilde dalgalanabilen bankalar nezdindeki cari hesaplar 8. TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı hangi finansal varlıklara uygulanmaz? A) TMS-28 İştiraklerindeki Yatırımlar standardında tanımlanan iştirakler ) TMS-31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardında tanımlanan iş ortaklıkları C) TMS-27 Konsolide ve ireysel Finansal Tablolar standardında tanımlanan bağlı ortaklıklar D) TMS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında tanımlanan türev araçlar 10. Aşağıdakilerden hangisi TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardı uyarınca finansal tablo dipnotlarında yer alması veya finansal tablolarla birlikte açıklanması zorunlu bilgilerden biri değildir? A) İşletmenin faaliyette bulunduğu çevredeki değişiklikler de dâhil olmak üzere, finansal performansı belirleyen temel etken ve unsurlar hakkında bilgi ) İşletme, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri tarafından sahip olunan işletmenin kendi hisse senetleri hakkında bilgi C) Sermayeyi oluşturan hisse senedi sayısı, nominal değeri ve imtiyazlar hakkında bilgi D) Şirketi kontrol eden ana ortak veya nihai ana ortak hakkında bilgi 7

8 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 11. TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardı uyarınca, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Muhasebe politikalarındaki değişiklikler, ilgili TMS/TFRS de herhangi bir geçiş hükmü yer almıyorsa, geçmişe dönük olarak uygulamalıdır. ) Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin etkisi geriye dönük olarak düzeltme yapılmak suretiyle açıklanmalıdır. C) İşletme, yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş yeni bir TMS/TFRS yi henüz uygulamamışsa; söz konusu durum finansal tablolarda açıklanmalıdır. D) Hataya ilişkin döneme özgü veya kümülatif etkilerin hesaplanamadığı durumlar haricinde önceki dönem hataları geriye yönelik yeniden düzenleme yoluyla düzeltilirler. 13. Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi net gerçekleşebilir değeri ifade etmektedir? A) ir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı ) Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar C) Ortaklıkların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı D) İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde edilen tutar 12. TMS-17 Kiralama İşlemleri standardı uyarınca faaliyet kiralamasına konu bir varlığa ilişkin, kiracı tarafından kiraya verene yapılan ödemelerin muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) orç Alacak Kasa XXX Faaliyet Kiralamasından Giderler/Gelir Tablosu XXX ) orç Alacak Makine, Tesisat ve Cihaz XXX Kasa XXX C) orç Alacak Faaliyet Kiralamasından Giderler/Gelir Tablosu XXX Kasa XXX ir inşaat şirketi alışveriş ve yaşam merkezi (AVM) inşaatına tarihinde başlamış olup, ile tarihleri arasında ekonomik krizin etkileri nedeniyle inşaata devam edememiş ve tüm faaliyetlerini tamamen durdurduktan sonra dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayarak tarihinde söz konusu AVM yi amaçlanan kullanıma hazır hâle getirmiştir. Söz konusu AVM için tarihinde üç yıl vadeli, her ay sonunda faiz ödemeli yıllık % 18 oranında TL tutarında kredi temin edilmiş olup, inşaat tamamlandığında bu AVM ile ilgili olarak aktifleştirilebilecek toplam borçlanma maliyeti tutarı TMS-23 orçlanma Maliyetleri standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisidir? A) TL ) TL C) TL D) TL D) orç Alacak Kasa XXX Makine, Tesisat ve Cihazlar XXX

9 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 15. TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına göre, işletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak araştırma ve geliştirme safhasında muhasebe uygulaması ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletmenin geliştirme safhasını tamamlama ve maddi olmayan duran varlığı satmak için yeterli teknik ve mali kaynaklara sahip olması, geliştirmeden kaynaklanan maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi için yeterli değildir. ) Araştırma harcamaları sadece maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hâle gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması durumunda varlık olarak muhasebeleştirilir. C) Araştırma harcamaları gerçekleştiğinde gider, geliştirme harcamaları gerçekleştiğinde öz kaynak kalemi olarak muhasebeleştirilir. D) Hem araştırma hem de geliştirme harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak muhasebeleştirilir. 16. TMS-2 Stoklar standardına göre, aşağıdaki gider unsurlarından hangisi stokların maliyetine eklenir? A) Satış giderleri ) Normalin üzerinde gerçekleşen fire ve kayıplar C) ir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama giderleri D) Nakliye, yükleme, boşaltma benzeri satın alma sırasında katlanılan maliyetler 18. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi finansal raporun bir unsuru değildir? A) Yönetim kurulu faaliyet raporu ) Sorumluluk beyanları C) Kâr dağıtım tabloları D) Finansal tablolar 19. Sermaye Piyasası Kurulunun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, payları borsada işlem gören şirketlerin kamuya açıklayacakları finansal tablolar için bir format öngörülmüş olmakla birlikte, söz konusu formatta yer verilen hesap kalemleri asgari olarak belirlenmiştir; ihtiyaç duyulması hâlinde, UMS 1 de yer alan kriterler göz önünde bulundurularak, yeni hesap kalemleri eklenebilir. ) ilanço ve gelir tablosunda yer alan her bir kalemin, detaylı açıklamaların yapıldığı dipnot referansları ile birlikte gösterilmesi gerekmekte olup, öz sermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosunda yer alan tutarlar için bu yönde bir zorunluluk bulunmamaktadır. C) Finansal tablolar açısından önemlilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyelerin, bilançoda ana kalemin altında açılım yapmak suretiyle gösterilmesi gerekmektedir. D) Konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi ana ortaklığın bağımsız denetimi görevini üstlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu tarafından yerine getirilmelidir. 17. Diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla bir işletmenin öz sermayesi ödenmiş sermayesinden daha yüksek ise aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur? A) Hisse senetlerinin defter değeri nominal değerinden yüksektir. ) Olağanüstü yedek akçeleri yasal yedek akçelerinden düşüktür. C) Mutlaka gizli yedek akçeleri bulunmaktadır. D) Son yıl kâr elde etmiştir. 20. Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını en geç hangi sürede kamuya duyurmak zorundadırlar? A) Hesap döneminin bitiminden 18 hafta sonra ) Genel kurul kararını izleyen üç hafta içinde C) Hesap döneminin bitiminden on dört hafta geçtikten sonra D) Hesap döneminin bitimini izleyen on dört hafta içinde 9

10 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 21. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre, hisse senetleri borsada işlem gören bir ortaklığın finansal tabloları hangi iletişim araçları aracılığı ile kamuya duyurulur? A) Yerel bir gazete ) Kamuyu Aydınlatma Platformu C) Ulusal düzeyde yayın yapan bir gazete D) Ulusal düzeyde yayın yapan iki gazete 22. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ i kapsamında aşağıda verilen mali tablo kalemideğerleme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Menkul kıymetler gerçeğe uygun değer ) ağlı ortaklıklar elde etme maliyeti C) Stoklar elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı D) Alacaklar ve borçlar avans, depozito ve teminat niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, senetli alacak ve borçlar ile 3 aydan daha uzun vadeli senetsiz alacak ve borçların iskonto edilmesi şartıyla kayıtlı değer 23. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardı uyarınca, ara dönem finansal raporlamaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Özet bilanço, özet gelir tablosu ve bunlara ait seçilmiş dipnotlardan oluşur. ) Hiçbir koşulda önceki yıl muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikası uygulanamaz. C) Özet finansal tabloların asgari olarak, en son yıllık finansal tablolarda yer alan başlık ve alt toplamları içermesi şarttır. D) Cari ara dönem gelir tablosu ile cari yıla ilişkin hesap dönem başından ara dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan kümülatif gelir tablosunun birlikte sunulması yeterlidir. 24. Fon portföy değeri : TL Fon toplam değeri : TL Tedavüldeki katılma payı sayısı : Toplam katılma payı sayısı : Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi AC yatırım fonunun doğru birim pay değerini göstermektedir? A) 150 TL ) 500 TL C) 750 TL D) TL ir menkul kıymetler yatırım fonunun portföyüne hisse senedi alınması hâlinde, alım işleminin borsada gerçekleştiği tarihte yapılması gereken yevmiye kaydı için aşağıdakilerden hangisinde hesap adları doğru kayıt nizamıyla yer almaktadır? A) HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 156 ORÇLAR Takasbanka Olan orçlar XXX 960 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ORÇLU Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX 980 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ALACAKLI Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX ) HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 156 ORÇLAR Takasbanka Olan orçlar XXX 980 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ALACAKLI Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX 960 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ORÇLU Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX C) HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 106 ANKALAR A Şubesi XXX D) ORÇLAR Takasbanka Olan orçlar XXX 110 HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 960 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ORÇLU Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX 980 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ALACAKLI Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Kiler

Detaylı

SPK BAĞIMSIZ DENETĐM LĐSANSLAMA DENENEM SINAVI 1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI

SPK BAĞIMSIZ DENETĐM LĐSANSLAMA DENENEM SINAVI 1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI 1. Kurumsal yönetim ilkeleri içerisinde, aşağıdakilerden hangisi Pay Sahipleri ile Đlişkiler kapsamında değerlendirilmemektedir? a) Genel kurula katılma hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı