01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar"

Transkript

1 11. SINIF / B YOLOJ Bitkisel Dokular 01 kavrama testi 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistem B) Organ C) Doku D) Koloni E) Organel 5. Temel doku Parankima Kollenkima Sklerankima Yukarıdaki temel doku çeşitlerinden, I. güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirme, 2. Meristem doku ile ilgili, I. Bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunur. II. Bitkinin boyuna ve enine büyümesini sağlar. III. Farklılaşarak değişmez dokuları oluşturur. IV. Hücreleri mitoz ve mayoz bölünme yeteneğine sahiptir. A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV II. III. işlevsel olgunluk döneminde canlı ve esnek olma, çeperlerinde lignin bulundurarak çok sert olma özelliklerine sahip olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Parankima Kollenkima Sklerankima A) I II III B) I III II C) II I III D) II III I E) III II I 3. Aşağıdakilerden hangisi meristem doku hücrelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Bol sitoplazmalı olma B) Küçük koful bulundurma C) İnce çeperli olma D) Mitoz bölünme E) Küçük çekirdekli olma 4. Kök ve gövde ucunda bulunan uç meristem bitkinin boyuna uzanmasını, kambiyum ise enine kalınlaşmayı sağlar. Buna göre, uç meristem ve kambiyum hücrelerinin, I. canlı olma, II. bölünebilme, III. fotosentez yapma özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? D) I ve II E) II ve III OD YT12 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar aşağıda verilmiştir. Çekirdek Mitokondri Kloroplast Lökoplast Ribozom Buna göre, parankima dokusuna ait hücrelerde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleştiği söylenemez? A) Mitoz bölünme B) Oksijenli solunum C) Fotosentez D) Besin depolama E) Protein sentezleme 7. Aşağıdakilerden hangisi epidermisin oluşturduğu yapılardan biri değildir? A) Yaprak tüyü B) Kütikula tabakası C) Stoma D) Lentisel E) Emici tüy

2 11. S n f Biyoloji / Bitkisel Dokular Kollenkima hücreleri ile ilgili, I. İşlevsel olgunluk döneminde canlı ve esnektir. II. Hücre çeperlerinde lignin bulunmaz. III. Bitkilerin genç kısımlarına desteklik sağlar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 13. Bitkilerde kloroplast organeline sahip hücreler ışık varlığında fotosentez yaparak, inorganik maddelerden organik madde sentezler. Buna göre, I. sklerankima, II. alt epidermis, III. parankima, IV. salgı doku 9. Sklerankima hücreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İşlevsel olgunluk döneminde birçoğu ölüdür. B) Çeperlerinde lignin birikir. C) Mitoz bölünme geçirebilir. D) Kollenkima hücrelerine göre daha serttir. E) Boyuna uzamanın durduğu bitki kısımlarında bulunur. 10. İletim doku elemanlarından ksilem ve floem ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Ksilem Floem A) Hücreleri işlevsel Hücreleri işlevsel olgunlukta olgunlukta ölüdür. canlıdır. B) Köklerden üst kısım- Yapraklardan alt kısımlara ve lara madde taşır. köklerden üst kısımlara madde taşır. C) Trake ve trakeidler- Kalburlu borular ve arkadaş den oluşur. hücrelerinden oluşur. D) İnorganik moleküllerin Organik moleküllerin taşınmasını sağlar. taşınmasını sağlar. E) Sadece köklerde Sadece yaprakta bulunur. bulunur. 11. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sudan karaya geçişleri sırasında karşılaştıkları sorunlardan biri değildir? A) Vücudu dik tutma B) Topraktan su ve mineral alma C) Vücutta suyu tutma D) Fotosentez yapan pigmentleri üretme E) Dış ortamla gaz alışverişi yapma 12. Bir bitkinin kökündeki canlı hücrelerde, aşağıdaki olaylardan hangisi kesinlikle gerçekleşmez? A) Mitoz bölünme B) Protein sentezi C) Fotosentez D) Solunum E) Aktif taşıma yapılarından hangilerine ait hücreler ışık varlığında inorganik maddeleri organik maddelere çeviremez? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV 14. Bitkilerde, I. mantar, II. epidermis dokularının farklılaşmasıyla oluşan yapıların birer örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I A) Stoma Tüy B) Hidatod Kambiyum C) Hidatod Stoma D) Lentisel Tüy E) Lentisel Kambiyum 15. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki stoma ve lentiselin ortak özelliklerindendir? A) Daima açık olma B) Daima kapalı olma C) Açılıp kapanabilme D) Gaz alışverişini sağlama E) Epidermis hücrelerinden meydana gelme 16. Bitkilerdeki salgı maddeleri ile ilgili, I. Hem hücre içinde hem hücre dışında üretilirler. II. Hücre dışında görev yapabilirler. III. Hücre içinde solunum tepkimelerinde tüketilirler. II D) I ve II E) I ve III

3 11. SINIF / B YOLOJ Bitkisel Organlar 02 kavrama testi 1. Bitkisel organlardan kök, I. bitkiyi toprağa bağlama, II. topraktan su ve mineral alma, III. besin depolama görevlerinden hangilerini yerine getirebilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 2. Havuç bitkisinin kökünde, I. lökoplast, II. kloroplast, III. emici tüy yapılarından hangileri bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 3. Kökünde besin depolayan bir bitki ile ilgili, I. Fotosentez yapar. II. Kazık köke sahiptir. III. Lökoplast organellerine sahiptir. IV. Odun ve soymuk borularını bulundurur. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 4. Saçak kök ile ilgili, 5. Bitki köklerinin uç kısımlarında çok sayıda küçük kök tüyleri bulunmaktadır. Kök tüyleri ile ilgili, I. Kökteki epidermis hücrelerinin uzantılarıdır. II. Topraktan su ve mineral alınımını gerçekleştirirler. III. Kurak ortam bitkilerinde bulunmazlar. lv. Ölü hücrelerden oluşurlar. A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 6. Bir kökün yapısında, I. meristem, II. iletim, III. örtü, IV. temel doku çeşitlerinden hangileri bulunur? A) I ve II B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 7. Bitkilerde gövde, I. yaprak, çiçek ve meyveyi taşıma, II. kök ve yaprak arasında madde iletimini sağlama, III. besin depolama görevlerinden hangilerini yerine getirebilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III I. Tek çenekli (monokotil) bitkilerde bulunur. II. Toprağın üst tabakasında geniş bir yayılım gösterir. III. Bitkiyi sıkıca toprağa bağlar. A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III OD YT12 8. Odunsu bir gövdede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Kambiyum B) Odun boru C) Kloroplast D) Lentisel E) Mantar doku

4 11. S n f Biyoloji / Bitkisel Organlar Kara ve su bitkileriyle ilgili, 13. Otsu ve odunsu gövde, I. Kara bitkilerinde kök gelişmiş, su bitkilerinde ise indirgenmiştir. II. Su bitkilerinin kütikula tabakası, kara bitkilerininkinden kalındır. III. Kara bitkilerinin iletim demetleri, su bitkilerininkinden gelişmiştir. IV. Su bitkilerinin yaprakları dar, kara bitkilerininki geniştir. A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV 10. Odunsu bitkilerde büyüme ile ilgili, I. Birincil ve ikincil olmak üzere iki çeşittir. II. Birincil büyüme bitki genç iken, ikincil büyüme bitki yaşlı iken gerçekleşir. III. Birincil büyüme boyuna uzamayı, ikincil büyüme enine kalınlaşmayı sağlar. D) I ve II E) II ve III I. madde iletme, II. fotosentez yapma, III. enine kalınlaşma özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? D) I ve II E) I ve III 14. Bitkilerin primer büyümesi ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kök ve gövde ucundaki meristem doku tarafından sağlanır. B) Boyca büyüme olayıdır. C) Köklerin toprağa yayılmasını sağlar. D) Sürgünlerin ışıktan daha fazla yararlanmasını sağlar. E) Sadece odunsu bitkilerde gerçekleşir. 15. Aşağıda bir yaprağın enine kesiti şematik olarak gösterilmiştir? I IV II 11. Aşağıdaki şekilde odunsu bir bitkinin gövde enine kesiti gösterilmiştir. III Şekilde numaralanan kısımlardan hangileri tek yıllık otsu bir bitkinin gövde enine kesitinde bulunmayabilir? D) I ve II E) II ve III 12. Kambiyum ile ilgili, Floem (1) Ksilem (2) Kambiyum (3) I. Odunsu bitkilerde bulunur. II. Bitkinin boyuna uzamasını sağlar. III. Hücreleri mitoz bölünme geçirebilir. A) Yalnız I B) l ve II C) l ve III Şekilde numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I, epidermistir ve hücleri renksizdir. B) II, palizat parankimasıdır ve hücreleri fotosentez yapar. C) III, sünger parankimasıdır ve hücreleri arasında hava boşluğu bulunur. D) IV, iletim demetidir ve madde taşınmasını sağlar. E) V, lentiseldir ve terlemeyi düzenler. 16. I. Stoma II. Lentisel III. Hidatod Yukarıdaki yapılardan hangileri bitki yaprağının gaz alışverişi yapmasını sağlar? D) I ve II E) II ve III V

5 11. SINIF / B YOLOJ Bitkilerde Tafl ma 03 kavrama testi 1. Bitkilerde taşıma sistemleri aşağıdaki moleküllerden hangisini taşımakla görevli değildir? A) Su B) Karbondioksit C) Mineral D) Glikoz E) Hormon 2. Bir bitkinin, I. kök, II. gövde, III. yaprak yapılarının hangilerinde ksilem ve floem birlikte bulunur? D) I ve II E) I, II ve III 5. Herhangi bir mineralin toprak sıvısı ve bitkinin kökündeki emici tüylerdeki konsantrasyonları ile ilgili aşağıdaki durumlar söz konusudur: I. Bitkinin kökündeki emici tüylerde toprak sıvısına göre daha yüksek konsantrasyonda mineral bulunması II. Toprak sıvısında bitkinin kökünden emici tüylere göre daha yüksek konsantrasyonda mineral bulunması III. Bitkinin kökündeki emici tüyler ile toprak sıvısında eşit konsantrasyonda mineral bulunması Bu durumların hangilerinde toprak sıvısındaki bu mineralin bitkinin odun borularına kadar iletilmesi ATP tüketilmeden gerçekleşmez? D) I ve III E) I, II ve III 3. Su ortamından kara ortamına geçen bitkilerde, I. gelişmiş kök, II. taşıma sistemi, III. kütikula tabakası yapılarından hangilerine ihtiyaç duyulmuştur? D) I ve II E) I, II ve III 6. Bir bitkinin toprağındaki minerallerin yaprağa ulaşması sürecinde, I. kök epidermis hücreleri, II. odun boruları, III. kök emici tüyleri yapılarından geçme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) III, I, II E) III, II, I 4. Bir bitkide veya çevresinde meydana gelebilecek bazı durumlar şunlardır: 7. Bitkilerde su taşınma mekanizmalarından biri odun borularının kılcallığıdır. Bu mekanizmada boru çeperinin su yüzeyini çekmesinden dolayı sıvı yükselir. I. Yapraktan gelen besinlerin etkisiyle kök basıncının artması II. Stomaların açılması III. Atmosferdeki nem oranının azalması IV. Topraktaki tuz oranının artması Bu durumlardan hangileri terleme hızını azaltır? A) Yalnız IV B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV OD YT12 Bu mekanizma ile ilgili, I. Enerji harcanarak su taşınması gerçekleşir. II. Kökten yapraklara doğru madde taşınmasını sağlar. III. Sadece otsu bitkilerde gözlenir. D) I ve II E) I ve III

6 11. S n f Biyoloji / Bitkilerde Tafl ma Bir yaprakta, I. nişasta sentezi, II. fotosentez, III. terleme olaylarından hangileri yaprağın emme kuvvetini artırabilir? 12. Bitkiler yaşadıkları bölgenin su miktarına göre aşağıdaki gibi üç gruba ayrılır. I. Sucul bitkiler (hidrofitler) II. Nemcil bitkiler (mezofitler) III. Kurakçıl bitkiler (kserofitler) Bu bitkilerin yaprak yüzeyi genişliği ve kök yapılarının gelişmişliği arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yaprak yüzeyi genişliği Kök yapılarının gelişmişliği 9. Yaprak hücreleri terleme ile su kaybettiğinde, I. osmotik basınç, II. turgor basıncı, III. emme kuvveti A) I > II > III I > II > III B) II > I > III II > III > I C) I > II > III III > II > I D) III > I > II I > II > III E) I > II > III II > III > I değerlerinden hangileri artar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 10. Bitki yapraklarından kaydedilen su miktarı arttıkça odun borularında su taşınması hızı artar. Buna göre, çeşitli bitki yapraklarının, I. çok sayıda tüy bulundurma, II. alt epidermisin çıkıntılarında çok sayıda stoma bulundurma, III. kalın kütikula tabakası bulundurma özelliklerinden hangilerine sahip olması odun borularında su taşınma hızını artırabilir? D) I ve III E) II ve III 13. Bitkilerde suyun odun borularında taşınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A) Odun borularının kılcallığı B) Aktif taşıma C) Kök basıncı D) Terleme E) Kohezyon kuvveti 14. Stoma kilit hücrelerinde, I. karbondioksitin özümlemede kullanılması, II. potasyum iyonu konsantrasyonunun artması, III. glikozun oksijenli solunumda kullanılması olaylarından hangilerinin gerçekleşmesiyle komşu hücrelerden su alınarak stoma açıklığı açılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 11. Bir bitkiye oksijen atomları işaretli karbondioksit molekülleri veriliyor. Belirli bir süre içinde işaretli oksijene aşağıdaki yapıların hangisinde rastlanılmaz? A) Soymuk borularındaki glikoz B) Parankima hücrelerindeki kloroplast C) Kök hücrelerindeki nişasta D) Stomalardan atmosfere verilen su buharı E) Parankima hücrelerindeki karbondioksit 15. Soymuk borularında madde taşınmasında, I. basınç - akış, II. kılcallık, III. terleme olaylarından hangileri etkilidir? D) I ve II E) I, II ve III

7 11. SINIF / B YOLOJ Bitkilerde Beslenme 04 kavrama testi 1. Bitkiler beslenirken, I. hava, II. toprak, III. su ortamlarının hangilerinden molekül alabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 2. I. Bir bitkinin yaşam döngüsünü tamamlaması için gerekli olan elementler II. Bitkilerin çok az miktarda gereksinim duyduğu elementler III. Bitkilerin fazla miktarda gereksinim duyduğu elementler Yukarıdaki tanımlardan elzem besin maddesi, mikro ve makro elementlere ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak vermiştir? Elzem bezin Mikro Makro maddesi element element A) I II III B) I III II C) II I III D) II III I E) III II I 4. Bitkilerin beslenmek için ihtiyaç duyduğu, I. su, II. karbondioksit, III. mineral maddelerinin vücuda alınmasını sağlayan bitkisel organlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Kök Yaprak Kök B) Kök Kök Gövde C) Gövde Yaprak Kök D) Yaprak Yaprak Kök E) Kök Gövde Yaprak 5. Bitki beslenmesinde en önemli maddelerden biri mineral besin maddeleridir. Bu besin maddeleriyle ilgili, I. Topraktan bitki kökleriyle alınırlar. II. Bitkilerde çeşitli organik besinlerin yapısına katılabilirler. III. Enerji üretiminde kullanılırlar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 3. Mikro element Makro element I. Demir Karbon II. Klor Hidrojen III. Bakır Oksijen IV. Azot Çinko V. Nikel Fosfor Yukarıdakilerin hangisinde bitkilerin gereksinim duydukları mikro ve makro elementlerin birer örneği yanlış verilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V OD YT12 6. Tarım yapılan arazilerde topraktaki mineraller kullanıldığı için toprağın verimliliği azalır. Tarım yapılan arazilerde toprağın verimliliğini artırmak için toprağı, I. kurutma, II. sulama, III. ilaçlama, IV. gübreleme uygulamalarından hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV

8 11. S n f Biyoloji / Bitkilerde Beslenme Bitkiler topraktan aldığı suyun büyük bir kısmını terleme ile kaybeder. Vücudunda kalan sudan organik besinlere hidrojen atomu sağlarken atmosfere oksijen verir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Bitkiler atmosfere su verir. B) Bitkiler beslenmek için topraktan inorganik molekül alır. C) Bitkiler suyun hidrojen atomlarını kendi yapısına katar. D) Bitkiler topraktan aldığı suyu organik besin sentezinde kullanır. E) Bitkiler organik besinlerin yapısına sadece sudan gelen atomları katar. 10. Bitki kökleri ve mantarlar arasında oluşturulan simbiyotik birliklere mikoriza denir. Mikoriza birliklerindeki canlılarla ilgili, I. Bitki, mantara yaşam alanı oluşturur. II. Mantar, bitkiye organik besin sağlar. III. Bitki ve mantar birbirine karşılıklı fayda sağlar. IV. Mantara zarar gelirse, bitki bu durumdan olumsuz etkilenir. A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve IV E) II ve III 11. Tam parazit bir bitki olan canavar otu beslenmesi sırasında üzerinde yaşadığı bitkiden, 8. Bitkilerin vücudundaki minerallerden magnezyum klorofilin yapısında bulunurken, demir klorofilin sentezinde rol oynar. Bu minerallerle ilgili, I. Her ikisi de bitki tarafından sentezlenir. II. Her ikisi de bitkinin fotosentez yapabilmesinde etkilidir. III. Her ikisi de bitkinin yeşil görünmesinde etkilidir. IV. Birinin eksikliğinde ortaya çıkan sorunu diğeri giderebilir. D) I ve IV E) III ve IV 9. Baklagiller ve Rhizobium bakterisi ile ilgili, I. Rhizobium bakterisi atmosfer azotunu bağlayarak baklagil köküne verir. II. Baklagil kök nodülleri Rhizobium bakterisinin yaşam alanıdır. III. IV. Rhizobium bakterisi baklagil kökünden uzaklaştırılırsa, baklagil bu durumdan olumsuz etkilenir. Baklagil, Rhizobium bakterisinin sentezlediği amino asitleri kullanır. A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV I. organik besin, II. mineral, III. su, IV. karbondioksit, V. oksijen moleküllerinden hangilerini alır? A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve V 12. Böcekçil bitkilerle ilgili, I. Hem ototrof hem heterotrof beslenir. II. Hücre dışına sindirim enzimi salgılar. III. Azotça fakir topraklarda yaşar. IV. Yakaladığı böcekten karbonhidrat ihtiyacını karşılar. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III 13. Aşağıdakilerden hangisi yarı parazit ve tam parazit bitkilerde ortak olarak bulunan yapılardan biri değildir? A) Emeç B) Kloroplast C) Ribozom D) Mitokondri E) Hücre çeperi

9 11. SINIF / B YOLOJ Bitkilerde Büyüme ve Hareket - I 05 kavrama testi 1. Bitkisel hormonlarla ilgili, I. Üretildikleri bölgeden başka bir bölgeye taşınarak görev yapabilir. II. III. IV. Bir hormonun eksikliğini başka bir hormon giderebilir. Farklı hormonlar aynı organda görev yapabilir. Organik yapıdadır. D) I ve IV E) I, III ve IV 5. Oksin hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tohum embriyosu, gövde uç meristemi ve genç yapraklarda üretilir. B) Bitkinin boyca uzamasında etkilidir. C) Gövdede asimetrik dağılım gösterdiğinde bitkinin ışığa yönelmesini sağlar. D) Nasti hareketlerinin gerçekleştirilmesinde etkilidir. E) Büyüme ve gelişmeyi sağlamada başka hormonlarla birlikte görev yapar. 2. I. Tohumun çimlenmesi II. Çiçeklerin açması III. Meyve oluşması IV. Tropizma hareketi V. Nasti hareketi Bitkilerde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangilerinin düzenlenmesinde hormonlar görev alır? A) Yalnız IV B) IV ve V C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 3. Aşağıdaki bitkisel hormonlardan hangisi uygun olmayan koşullarda tohum çimlenmesini engeller? A) Oksin B) Absisik asit C) Sitokinin D) Giberellin E) Etilen 6. I. Tohumun çimlenmesi II. Gövdenin ışığa yönelmesi III. Meyvenin olgunlaşması Bitkilerde yukarıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan bitkisel hormonlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Absisik asit Oksin Etilen B) Giberellin Sitokinin Absisik asit C) Oksin Sitokinin Giberellin D) Giberellin Oksin Etilen E) Etilen Oksin Giberellin 4. Tam olarak olgunlaşmadan toplanan meyvelerin olgunlaştırılmasında aşağıdaki bitkisel hormonlardan hangisi kullanılır? A) Etilen B) Sitokinin C) Oksin D) Giberellin E) Absisik asit 7. Bitkilerde aşağıdaki hareketlerden hangisi hormonların etkisi ile gerçekleşir? A) Termonasti B) Kemonasti C) Tigmonasti D) Fotonasti E) Fototropizma OD YT12

10 11. S n f Biyoloji / Bitkilerde Büyüme ve Hareket - I Etilen hormonu ile ilgili, I. Meyve olgunlaşmasında etkilidir. II. Yaprak dökülmesini hızlandırır. III. Tohum çimlenmesini başlatır. D) I ve II E) I, II ve III 12. I. Işık şiddeti II. Topraktaki su miktarı III. Yapraktaki kloroplast sayısı IV. Topraktaki mineral çeşidi V. Atmosferdeki CO 2 oranı Yukarıdakilerden hangisi bitki büyümesine etki eden çevresel faktörlerden biri değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 9. I. Çiçeklenme II. Meyve olgunlaşması III. Boyuna ve enine büyüme IV. Çimlenme V. Polen üretimi Bitkilerde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri çevresel faktörlerden etkilenir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) II, III ve V E) I, II, III, IV ve V 13. Bitkinin gövdesinin ışığa doğru büyümesi olayı ile ilgili, I. Uyaranın yönüne bağlı bir harekettir. II. Oksinin asimetrik dağılımından kaynaklanır. III. Uç meristem hücrelerinin mitoz bölünmeleriyle sağlanır. D) I ve II E) I, II ve III 10. Absisik asit hormonu, I. uygun olmayan koşullarda tohum çimlenmesini engelleme, II. meyvenin olgunlaşması sağlama, III. olumsuz koşullarda çiçeklenmeyi önleme, IV. bitkinin suya yönelmesini sağlama görevlerinden hangilerini yerine getirir? 14. I. Oksijen II. Giberellin III. Sitokinin IV. Absisik asit Yukarıdaki bitkisel hormonlardan hangileri büyümeyi olumlu etkileyen hormonlardandır? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve II E) I ve III 11. Bitkilerde büyüme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Çevresel faktörlerden etkilenmez. B) Bitkinin yaşamı boyunca devam eder. C) Çeşitli uyaranlara karşı cevap şeklinde ortaya çıkabilir. D) Mitoz bölünme ve doku farklılaşması olaylarını kapsar. E) Hormonların ve genetik faktörlerinin etkisinde gerçekleşir. 15. Çiçeklenmeleri gece ve gündüzün oransal uzunluğundan (fotoperiyot) etkilenmeyen bitkilere nötr gün bitkileri denir. Nötr gün bitkileri, I. fototropizma, II. fotosentez, III. tozlaşma, IV. boyuna büyüme olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? D) II ve IV E) I, II, III ve IV

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ *BİTKİSEL DOKULAR www.sanalbiyoloji.com Bitkiler damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir. Damarsız tohumsuz bitkilerde kök,

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: BİTKİLERİN YAPISI ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON)

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) 12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) STOMA Genellikle yaprakta bulunan bitkide gaz alışverişini sağlayan küçük gözeneklerdir. Bitkinin yaşadığı iklim koşuluna bağlı olarak konumu

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM 12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM BİTKİSEL DOKULAR Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 4. Hafta: Bitkisel Dokular - devam B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR)

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 4. Hafta: Bitkisel Dokular - devam B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR) B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR) Bölünme özelliğini kaybetmişlerdir. Kofulları büyük ve sitoplâzmaları azdır. Hatta bazen sitoplâzmalarını tamamen kaybetmiş ve ölmüşlerdir. Çeperlerinde sekonder veya

Detaylı

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR SELİN HOCA BİTKİLERİN YAPISI Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ sistemine

Detaylı

A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR

A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR BİTKİSEL DOKULAR Yüksek yapılı bitkilerdeki dokular; sürgen (meristem) doku ve değişmez doku olmak üzere iki grupta incelenir. A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR Meristem dokunun kökeni embriyodur. Özellikleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF Sayısal 01 1. Bit ki hüc re le rinde, genç bitki hücreleri ile yaşlı bitki hücreleri arasında yapısal ve işlevsel olarak bazı farklılıklar bulunur. Buna göre; I.

Detaylı

a. etilen b. tigmonasti c. oksin d. niktinasti hareketleri e. tigmotropizma f. Fototropizma g. Vernalizasyon h. Sitokinin

a. etilen b. tigmonasti c. oksin d. niktinasti hareketleri e. tigmotropizma f. Fototropizma g. Vernalizasyon h. Sitokinin Doğru veya Yanlış. (..) Karasal bitkiler beslenme ortamı olarak toprak ve atmosferi birlikte kullanır (..) Bitkilerde C,H ve O eksikliği görülmez. (..) Bitkilerde ototrofluk,heterotrofluk ve hemototrof

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök. Gövde.

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök. Gövde. MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök Gövde Yaprak 1 Anatomik olarak bu organlar monokotil ve dikotiledonlarda farklılık gösterir.

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 15 BİTKİLERİN YAPISI KÖK

12. SINIF KONU ANLATIMI 15 BİTKİLERİN YAPISI KÖK 12. SINIF KONU ANLATIMI 15 BİTKİLERİN YAPISI KÖK KÖK Kara hayatına uyum sağlamış bitkilerde genellikle toprak altına doğru gelişen KÖK bulunur. Kök sistemi; Bitkiyi toprağa bağlar. Topraktan su ve mineralleri

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Simplast ve apoplast doku ve organlar arasındaki kısa mesafeli taşınımda görev yapar. Bitkilerdeki yanal taşınım üç şekilde gerçekleşir.

Simplast ve apoplast doku ve organlar arasındaki kısa mesafeli taşınımda görev yapar. Bitkilerdeki yanal taşınım üç şekilde gerçekleşir. BİTKİLERDE TAŞIMA Bitkilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kökleri ile aldıkları su ve mineralleri gövde ve yapraklara; yapraklarında fotosentez ile ürettikleri organik bileşikleri ise gövde ve

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM Difüzyon ve Ozmos Birbiriyle karışabilen iki gaz veya sıvı kapalı bir ortama koyulduğunda, bu iki maddeye ait moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru serbest

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 5. Hafta: Bitkisel Dokular - devam DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM)

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 5. Hafta: Bitkisel Dokular - devam DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM) DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM) Bitkiler hayatta kalmak için sabit bir duruşa sahip olmak zorundadır. Fotosentezde ışığın soğurulması, topraktan su ve minerallerin alınması gibi hayati önem taşıyan tüm bu

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA KOLONİ VE DOKULAŞMA Yeryüzünde çok sayıda tek hücreli canlı vardır ve bunlar basit yapılıdır. Oysaki çok hücreli olmak gelişmiş canlı olmanın gereklerindendir. Çünkü tek hücreli bir canlı (örneğin Euglena

Detaylı

Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir.

Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir. Karbonhidratlar Karbonhidratlar Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir. Bunlar, meristematik dokulara iletildiğinde, bu kısımlarda selüloz, lignin, pektin bileşikleri ve lipitler

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri

Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri Destek doku (Skleranşim ve taş hücreleri) Destek doku (Kollenşim hücreleri) İletim Dokusu 1. Ksilem: Köklerden alınan suyun yapraklara

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL DOKULAR

BİTKİSEL VE HAYVANSAL DOKULAR ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL DOKULAR Hazırlayanlar: Aksel Adnan Yüksel TAN Çağlar BÜYÜKTOPÇU Denizhan ÇAKAR Dorukhan DEMİR Yunus SANCAK Rehber Öğretmen: Münire Savranoğlu Nisan,2002

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

Su ve Bitki Besin Maddelerinin Taşınması. Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.

Su ve Bitki Besin Maddelerinin Taşınması. Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl. Su ve Bitki Besin Maddelerinin Taşınması Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl. Bitki kökleri ile suyun alınması ve iletilmesi Topraklar çeşit ve yapılarına göre

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

Transpirasyonun fiziksel yönü evaporasyona benzer ve aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

Transpirasyonun fiziksel yönü evaporasyona benzer ve aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir: Transpirasyon Transpirasyon Bitkilerin çeşitli dokularından atmosfere buhar halinde su verilmesi olayına transpirasyon denmektedir. Hava, nemli ve kurak oluşuna göre değişen belli bir su buharı emme gücüne

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE1: BİTKİ BİYOLOJİSİ (6 saat) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI

BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI Çok hücrelilerde taşınım Difüzyon Hayvanlarda taşınım TRANSLOKASYON verim = Organik madde birikimi ve taşınımı 1 dönümlük elma bahçesi 70 ton meyve üretimi=10 ton organik

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

Bitkilerin Adaptasyonu

Bitkilerin Adaptasyonu Bitkilerin Adaptasyonu 1 Bitkiler oldukça ekstrem ekolojik koşullarda hayatta kalabilirler. Bitkilerin bu türden ekstrem koşullarda hayatta kalabilmesi için adaptasyona ihtiyacı vardır. Shelford s Tolerans

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF 20.05.2017 МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF 1. Verilen ifadelerden doğru olanların önündeki D harfini, yanlış

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

BİTKİLERİN YAPISI kök sürgün sistemi vejetatif organlar generatif organlar organ sistemlerini organları bitki dokularını

BİTKİLERİN YAPISI kök sürgün sistemi vejetatif organlar generatif organlar organ sistemlerini organları bitki dokularını BİTKİLERİN YAPISI Tohumlu bitkiler bilinen yaklaşık 280.000 tür ile karasal bitkilerin en çeşitli ve en yaygın grubunu oluşturur. Tüm bitki türleri doğal seçilim sayesinde içinde büyüdükleri ortamda yaşama

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 TURGOR BASINCI: Hücre içindeki suyun hücre çeperine yaptığı basınca TURGOR BASINCI denir. Turgor durumundaki bir hücrenin turgor basıncı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

BÖLÜNÜR DOKU (MERİSTEM)

BÖLÜNÜR DOKU (MERİSTEM) BİTKİSEL DOKULAR Organizmada belirli görevleri yapan özelleşmiş hücre topluluklarına doku denir. Doku hücreleri birbirine bitişik halde ya da aralarında boşluklar oluşturacak şekilde bulunur. Bu boşluklarda

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri

Fen ve Teknoloji 8. 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri 6.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 2.Madde Döngüleri Anahtar Kavramlar: Oksijenli solunum Oksijensiz solunum Madde döngüleri ATP 1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta Bitki Fizyolojisi 6. Hafta 1 Fotosentezin karanlık tepkimelerinde karbondioksit özümlemesi; 1. C 3 bitkilerinde (Calvin-Benson mekanizması ile), 2. C 4 bitkilerinde (Hatch-Slack mekanizması ile), 3. KAM

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI Tek tek hücreler ile su ve mineral alınımı Kök hücrelerinin topraktan su ve mineral alması

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA ENERJİ VE YAŞAM 1 NEJLA ADA 2010282058 CANLILAR VE ENERJİ GÜNEŞ 2 Yakıt olarak kullandığımız kömür ve odun bitkilerden elde edilir. Petrol ise bitki ve hayvan artıklarından oluşur. O halde yakıtlarımızdaki

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER Hazırlayan ZİRAAT MÜHENDİSİ:Murad Ali DEMİR İSTANBUL 2009 N (DAL) (AZOT) Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden biri olan azot vejetatif gelişmeyi

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

- Su hayatsal olaylar - Çözücü - Taşıyıcı - ph tamponlaması - Fotosentez - Mineral madde alınımı - YAĞIŞLAR

- Su hayatsal olaylar - Çözücü - Taşıyıcı - ph tamponlaması - Fotosentez - Mineral madde alınımı - YAĞIŞLAR OTEKOLOJİ SU - Su hayatsal olaylar - Çözücü - Taşıyıcı - ph tamponlaması - Fotosentez - Mineral madde alınımı - YAĞIŞLAR ÇİĞ VE KIRAĞI - Toprak yüzeyinin sıcaklığını kaybetmesi - Suyun yoğunlaşması - Çiy

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI 11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 12.09.2011 tarih ve 133 say l karar ile kabul edilen programa göre haz rlanm t r. Mehmet TOKAY mehmet.tokay@gmail.com

Detaylı