GULLIVER BSD SER S BS1D

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GULLIVER BSD SER S BS1D"

Transkript

1 Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük azot oksit) emisyonlu bir ürün grubudur. Hava kirlili i emisyonlar n n düflürülmesine yönelik en kat standartlara uygun olarak konut s tma ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla gelifltirilmifltir. Bu seri brülörler - kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedir. Tüm modellerde Riello taraf ndan Gulliver serileri için tasarlanan ortak komponentler kullan lmaktad r. Yüksek kalite seviyesi cihaz n güvenli bir flekilde çal flmas n garanti eder. Gulliver BSD serisi brülörler mikroifllemcili alev kontrol sistemi ve ar za teflhis sistemi ile donat lm flt r. Bu brülörlerin gelifltirilmesi s ras nda, ses seviyesinin düflürülmesi, montaj ve ayar kolayl, piyasadaki herhangi bir kazan tipine uyacak mümkün olan en küçük boyutlara sahip olmas için özel bir dikkat gösterilmifltir. ki kademeli çal flma kazandan en yüksek performans n elde edilmesini sa lar. Tüm modeller EN 7 Avrupa ve LRV 9 sviçre standartlar na uygundur ve BlmSchV 99 Avrupa Direktifleri, Gaz Aletleri, EMC, düflük voltaj, kazan verimlili ine uygundur. Bütün Gulliver BSD brülörleri fabrikadan sevk edilmeden önce test edilirler.

2 TEKN K VER TABLOSU Model Sertifikalar Emisyonlar Elektriksel veriler Yak t / Hava verileri Brülör çal flma flekli Maksimum güçte modülasyon oran Servomotor Al nan güç Çal flma s cakl Çal flma zaman tipi s kw Mcal/h C min./max. Net kalorifik de er ( G gaz ) G gaz yo unlu u G gaz debisi-tüketimi Net kalorifik de er ( G gaz ) G gaz yo unlu u G gaz debisi-tüketim Net kalorifik de er ( LPG ) LPG gaz yo unlu u LPG gaz debisi Fan Hava s cakl Elektrik beslemesi Yedek elektrik beslemesi Kontrol kutusu ( röle ) Toplam elektrik gücü Yedek elektrik gücü Koruma seviyesi Motor elektrik gücü Orant l motor ak m Motor demiraj ak m Motor koruma seviyesi kwh/nm 3 kg/nm 3 Nm 3 /h kwh/nm 3 kg/nm 3 Nm 3 /h kwh/nm 3 kg/nm 3 Nm 3 /h type max C Ph/Hz/V Ph/Hz/V tipi kw kw IP kw A A IP tipi Ateflleme trafosu V - V I - I Operasyon-Çal flma Ses seviyesi Ses gücü CO emisyonu NOx emisyonu db (A) W mg/kwh mg/kwh Direktif Uygunluk Sertifikalar K KADEME -- R.B.L. /9-3/4-9 / - /4-3,/,3-44,7 3,/34,4-7,,9/, ,/,4 - /4,7,/,9 -, 3,/4-9,,/,9 /4 -,,7,9/, - 4/4,7 -, 7,/,7-3,,/,3-9,,,/,7 -,3/, - 3,,/,9-7,7 4,3/,4-9,9 Öne Do ru K vr k Kanatl Santrifüj Tip 4 //3 ±% -- MG 9,,,3,3 -- XD,9,9,,,4,7,4,,7, Kontrolkutusuyla birleflik ( - ) - kv ( - ) - ma her 4 saatte bir duraklama 7 -- < 4 < 9/39/EEC, 9/33/EEC, 73/3/EEC, 9/37/EEC, 9/4/EEC EN 7 - LRV 9 - BImSchV 99 CE - AQ49 BUWAL - Nr. Referans al nan de erler: S cakl k: C, Bas nç:3,mbar, Yükseklik: m (deniz seviyesi üzerinde), Ses ölçümü m uzaktan yap lm flt r. Yukar daki veriler Riello'ya ait olup Riello taraf ndan ürün tasar m, teknik bilgi ve boyutlar nda de ifliklik yap labilir. Bu veriler Riello S.p.A.'dan izin al nmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.

3 YANMA ve KAPAS TE E R LER 4 4, 4 4, 3 3, 4,4,, mm H O hpa (mbar) 4 4 Mcal/h kw 4 4, LRV 9 4 4, 3 3, 4,4,, mm H O hpa (mbar) 4 4 Mcal/h kw Brülör seçiminde kullan lan faydal alan Birinci kademe ifllem aral EN 7 ve LRV 9 ye uygun test koflullar S cakl k: C Bas nç:3,mbar Yükseklik: m (deniz seviyesi üzerinde) 3

4 V Y W YAKIT TEDAR K GAZ HATTI Brülörler gaz hatt beslemesi sa dan veya soldan gelecek flekilde ayarlanm flt r. Kaynak hatt ndaki mevcut gaz bas nc ve yak t tüketimine ba l olarak sistem ihtiyac na uygun olan gaz hatt ekipman n kontrol etmelisiniz. Gaz hatt ekipman ana elemanlar tek ünitede içeren bir multiblok tipidir ve valf s zd rmazl k kontrol ünitesiyle (opsiyonel) donat lm fl olabilir. - Gaz da t m borusu - Küresel vana 3- Esnek ba lant ( kompansatör ) 4- Manometre - Filtre - Gaz presostat 7- Emniyet solenoidi Brülör üzerine monte edilmifl gaz hatt - flletme solenoidi yanma debisi ayar (h zl açan) maksimum debi ayar (yavafl açan ) 9- Regülatör L L - Gaz kaçak kontrol cihaz (opsiyonel ) - Gaz hatt brülör ba lant adaptörü - Brülör 3- Ayar vidal kesici 4- Bas nç regülatörü ayar cihaz - Bas nç düflürme solenoidi P: Yanma kafas bas nc P: Filtre test nipeli P3: Gaz valfi test nipeli L : Brülörle birlikte verilen gaz hatt L: Tesisatç taraf ndan temin edilecek 3 4 P LEAK DETECTION CONTROL DEVICE 7 9 M LTIBL U OC P Øi Øo Gaz hatt ( gaz valfi ) boyutlar yap sal özelliklerine ba l d r. Afla daki tablo Gulliver BS serisi brülörlere monte edilebilecek gaz valflerinin boyutlar n ( girifl çap ve brülöre ba lant flanfl ölçüleri ) göstermektedir. Z X MULT BLOK sim Kod MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE *Maksimum girifl bas nc (mbar) /" 3/4" 3/4" 3/4" " /4 " /4 Ø o FLANGE FLANGE FLANGE FLANGE 3 FLANGE 3 FLANGE 3 X mm Y mm W mm Z mm 4 4 V mm mbar max*

5 BASINÇ KAYBI D YAGRAMI Diyagramlar brülörlere monte edilebilecek de iflik gaz valfler için brülörlerin (gaz valfi + yanma bafll ) bas nç kayb de erlerini göstermektedir. Bu flekilde hesaplanacak de er gaz valfine gelecek olan minimum gaz bas nç de erini gösterir. DO AL GAZ LPG ΔP mbar G G ΔP mbar LPG 4 4 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 4 4 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 4 Bas nç Kayb 4 4 3, ,7 kcal/h X Bas nç Kayb 4 3, ,7 kcal/h X 3 4 kw 3 4 kw Gaz Hatt Kod Fifl ve Soket MBZRDLE DO AL GAZ LPG ΔP Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll mbar G G 4 MBZRDLE 4 MBZRDLE 47 4 ΔP Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll mbar LPG 4 MBZRDLE 4 MBZRDLE47 Bas nç Kayb , kcal/h X Bas nç Kayb , kcal/h X kw kw Gaz Hatt MBZRDLE 4 MBZRDLE 47 Kod Fifl ve Soket

6 DO AL GAZ ΔP mbar G G 4 3 ΔP mbar LPG 3 LPG 3 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 3 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Bas nç Kayb, , kcal/h X Bas nç Kayb, , kcal/h X kw kw Gaz Hatt MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 *Do algazl Kod Ç k fl kw * - - Fifl ve Soket DO AL GAZ ΔP mbar G G 3 ΔP mbar LPG LPG Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Bas nç Kayb 94, , kcal/h X Bas nç Kayb 94, , kcal/h X kw kw Gaz Hatt MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Kod Ç k fl kw * - - Fifl ve Soket NOT: Yukar da gösterilen de erden farkl bas nç de erleri için, lütfen E-GAZ fiirketiyle irtibata geçiniz. LPG kullanan tesisatlar için: Multiblok fleklindeki gaz valflar C alt nda çal flmazlar. Bu valfler sadece gaz haldeki LPG içindir (s v hidrokarbonlar s zmazl k elemanlar n bozar)

7 3/4 " 3" " 4" YAKIT BESLEME HATTI SEÇ M Afla daki diyagram brülörün koyulmas ndan önce mevcut olan ve do ru gaz hatt n seçmek üzere hesab yap lacak gaz devresindeki bas nç kayb n gösterir. Bu diyagram ayn zamanda yak t ç k fl ve boru uzunlu u belli oldu u zaman yeni bir gaz hatt seçmek için kullan labilir. Boru uzunlu u istenilen bas nç düflüflü temel al narak seçilir. Diyagram referans olarak metan gaz n kullan r. Baflka bir gaz kullan lacaksa çevrim katsay s ve diyagram üzerindeki basit bir formül gaz ç k fl n metan eflde erine çevirecektir.(fiekil A).Gaz hatt ölçülerinin yanma s ras nda yanma odas ndaki geri bas nc da dikkate almas gerekmektedir. Mevcut bir gaz devresinde bas nç düflmesinin kontrolü veya yeni bir gaz besleme devresi seçimi. Metan olarak ç k fl eflde eri flekil A diyagramdaki formül ve çevrim katsay s ile belirlenir. Eflde er ç k fl gelifl skalas nda belirlenir belirlenmez diyagram n üst taraf nda görülmektedir boru çap n temsil eden çizgiyi kesene kadar dikey olarak afla inilir bu noktada yatay olarak sola do ru boru uzunlu unu temsil eden çizgiye gelene kadar ilerlenir. Bu nokta belirlendikten sonra dikey olarak afla do ru hareket edip bas nç kayb n alttaki skalada (mbar olarak) do rulayabilirsiniz. Bu de eri gaz sayac nda ölçülen bas nçtan ç kartarak gaz hatt n seçmede kullan lacak do ru bas nç bulunur Örnek: - Kullan lan gaz G - gaz ç k fl 9, mc/h - gaz sayac ndaki bas nç mbar - gaz devresi uzunlu u m - çevrim katsay s, (bak n z flekil A) -eflde er metan ç k fl 9, V = =.34 mc/h. - ç k fl skalas nda,34 de eri belirlendikten sonra, dikey olarak afla do ru indi inizde /4 çap n (boru devresi için seçilen çap) temsil eden çizgiyi kesti i yere gelinir; - bu noktadan yatay olarak sola metre boru devresini temsil eden çizgiye gelinir; - Alt taraftaki bas nç kayb skalas nda,4 mbar de_erini tespit etmek için dikey olarak afla do ru hareket ediniz; - Tespit edilen bas nç kayb de erini gaz sayac ndaki bas nçtan ç kart n z, bu flekilde seçilen gaz hatt için do ru bas nç seviyesi bulunacakt r. - Do ru bas nç seviyesi = ( -.4 ) =. mbar d r V 3 4 7, PIPE LENGTH (m) " / V = Gasoutput Nmc/h f " " /4 " / f - G =, - G {, - G3 / fiekil A,4,,,3,4,,,7, 3 4 PRESSURE DROP (mbar) PIPE DIAMETER 7

8 HAVA EM fi BSD serisi brülörlerde farkl hava emifl- sirkülasyon sistemi - küçük ölçülerine ra men daima yüksek debi ve bas nç performans ile düflük ses seviyesini sa lar. Brülörde EN 7 normlar na uygun ayarlanabilir hava presostat vard r. Hava emifli Hava presostat YANMA BAfiLI I Gulliver BSD serisi brülörlerde yanma bafll farkl kazan ve yanma odas modellerine kolay monte edilebilmesi yan nda yanmada düflük at k gaz emisyonu sa layan yenilikçi bir tasar ma sahiptir. Yanma bafll Hareketli flanfl Hareketli flanfl kullan m sayesinde alev borusunun yanma odas içerisine girme miktar ayarlanabilmektedir. Basit bir ayar ile brülör yanma bafll n n iç geometrisinin brülör gövdesine montaj sa lan r. Alev Boyutu D Alev Boyutu (m) L max L D max D, Alev Çap (m) L 3 4 Brülör Kapasite (kw) Örnek: Brülör güçü=/ 3 kw L alev =, m D alev =, m

9 BRÜLÖRÜN ÇALIfiMA fiekl Bu modellerin tümü iki kademeli iflleme sahiptir. ki kademeli brülörlerden Gulliver BSD serisi hem tam hem de düflük kapasitede iflletme imkân sunar. Brülörün aç-kapa ifllemlerinin azalt lmas ile kazan n performans yükseltilmifltir. Standby s ras nda servomotor kontrolü hava damperi tamamen kapal d r ve baca çekiflinden kaynaklanan s kay plar n önler. Kapasite Kontrollü de iflken C bar st st ON OFF ON OFF Zaman Zaman Hava damperi ayar Hava damperi açma mekanizmas Hava damperi açma mekanizmas K KADEMEL filetme Bütün Gulliver BSD serisi brülörler kesikli çal flma s ras nda çal flmay kontrol edecek yeni bir mikroifllemci kontrol paneli ile donat lm flt r. Devreye alma ve bak m çal flmalar na yard m için; iki ana eleman vard r. Brülör kontrolünü resetlemede ve teflhisle ilgili fonksiyonlar aktif ve pasif hale getirmede lock-out dü mesi merkezi bir iflletme eleman d r. Çok renkli LED eleman ise görüntülü olarak ar za bildirmek merkezi bir gösterge eleman d r. Her iki ö e de afla da gösterildi i gibi lock-out reset dü mesi kapa alt nda bulunur. Brülörün çal flmas n ve ar zan n sebebini göstermesi için iki teflhis seçimi vard r. Görüntü ar za teflhisi INTERFACE ADAPTER B LG SAYAR Kullan c arayüzü ile ar za bildirimi 9

10 GÖRÜNTÜLÜ ARIZA TEfiH S KULLANICI ARAYÜZ LE ARIZA B LD R M (Bu maksatla yaz lm fl bir yaz l m olan bilgisayar ve ara yüz adaptörü ile) ÇALIfiMA GÖSTERGES Normal çal flmada çeflitli durumlar renk kodlar fleklinde afla daki tabloda gösterilmifltir. ARIZA DURUMU TESP T Brülör bir ar za sonras durduktan (lock-out) sonra k rm z lamba sürekli olarak yanar. Bu durumda ar za kodu tablosuna göre görsel ar za teflhis fonksiyonu ar za reset dü mesine >3 sn bas larak aktif hale getirilebilir. Kontrol kutusu iki saniye aral klarla tekrarlanan s rasal sinyaller gönderir. fllem Durumu fllem Durumu Haz r Bekleme Ön Süpürme Ateflleme Alev Var Son Süpürme Düflük Voltaj, Sigorta att Ar za, Alarm Renk Kod Tablosu Renk Kodu Led off Yeflil Yeflil Yeflil Yeflil Led off K rm z Kullan c arayüzü ile ar za bulma fonksiyonu (adaptörle) ar za reset dü mesine >3 sn üç bas larak aktif hale getirilebilir. Sinyal Dizileri Örne i SN SN SN S NYAL sinyah 3 sinyah 4 sinyah OLASI SEBEB Emniyet süresi sonunda alev kararl hale gelmiyor. - Ar zal veya kirli gaz valflar. - Ar zal iyonizasyon elektrotu - iyonizasyon elektrotu; - Brülör ayar düflük (yetersiz gaz geliyor) - Ateflleme ar zs, - Faz/nötr ba lant lar kar flm fl; Minimum hava presostat kapatm yor veya limit termostat kapatmadan kapal kalm fl: - Hava presostat ar zal ; - Hava presostat hatal ayarlanm fl; Brülör çal flmadan veya kapanmadan önce yanma odas nda fl k var: - Limit termostat devreye girmeden önce veya sonras nda bilinmeyen bir fl k olmas ; - Ön süpürme s ras nda bilinmeyen bir fl k olmas ; - Son süpürme s ras nda bilinmeyen bir fl k olmas sinyah 7 sinyah Hava dolafl m yok: - Ön süpürme s ras nda hava kayboluyor; - Emniyet süresi içinde veya sonras nda hava kayboluyor. Çal flma s ras nda 3 denemeden sonra alev kayboluyor: - Ar zal veya kirli gaz valf ; - Ar zal iyonizasyon elektrotu - yonizasyon elektrotu ve toprak aras nda k sa devre. - Brülör ayar düflük (yetersiz gaz geliyor) MG9 kontrol kutusu baflka baz avantajlar da sa lar. lave ateflleme (emniyet süresi sonunda) Ateflleme tüm emniyet süresi boyunca mevcuttur. Ayarlanabilir Son Süpürme Son süpürme brülör kapal olduktan sonra bile hava dolafl m n sürdüren bir fonksiyondur. Son süpürme zaman maksimum dakikaya ayarlanabilir. Bu fonksiyon olarak reset dü mesine arka arkaya bas larak kolayl kla aktif hale getirilebilir. Befl saniye sonra kontrol kutusu yan p sönen k rm z LED taraf ndan ayarlanan dakikalar otomatik olarak gösterir.( sinyal= dakika son süpürme) Son süpürme devam ederken bir s talebi olursa, son süpürme durdurulur ve yeni bir çal flma çevrimi bafllar. Kontrol kutusu fabrika ç k fl nda dakika= Son süpürme yok olarak ayarl d r. UZAKTAN ARIZA (LOCK-OUT) RESETLEME Uzaktan ar za resetleme fonksiyonu brülör max m kontrol kutusunu, bir ar za durumunda uzaktan resetlenmesini sa layan bir fonksiyondur. konektör kablosu Brülör paketlerine uzaktan s f rlama sinyaline KONEKTÖR özel bir konektör dahil edilecektir. Ba lant n n maksimum uzunlu u m olmal d r.

11 Normal Thermostat M LK ÇALIfiMA ÇEVR M Ateflleme Hatas Nedeniyle Kilitli (A) S n rl Say da Geri Dönüflüm Denemeleri (B) transformer V V Lock-out 4s 4 s 3s s 4s 4 s 3 s 4s 4 s 3s s 4s 4 s 3s s (A) Ar za cihaz üzerinde bir led ile gösterilir (B) Toplam 3deneme çevrimi yap l r. Do ru Çal flma s: Is talebi bafllang c, brülör ateflleme çevrimine bafllar s-4s: Brülör haz r bekleme durumundad r 4s-44s:Hava damperi aç lmas yla ön süpürme 44s:Birinci kademe ateflleme 49s-9s: kinci kademe ateflleme Ateflleme hatas ndan kaynaklanan ar za Emniyet s n r içinde (3s) atefl yanmazsa brülör ar zaya geçer. Zaman (S) Zaman (S) Zaman (S) Çevrimin tekrarlanmas fllem boyunca alev ar zas (alevin sönmesi) olursa, brülör maksimum 3 ateflleme çevrimine izin verir. Daha sonra bir saniye içerisinde güvenli olarak kapan r. Son atefl hatas nda takip eden son denemedeki son eylem ar za nedeniyle brülörün durmas d r. KABLO fiemalari Elektrik ba lant lar kurallara uygun bir flekilde deneyimli personel taraf ndan yap lmal d r. K KADEME ÇALIfiMA Brülör Elektrik Kablosu L N ~ Hz 3V Gaz Hatt Elektrik Kablosu 3 N Ph -pole socket Ateflleme trafosu ile donat lm fl kontrol kutusu F TS L Neutral TL SB h N T T S3 B4 7-pole socket h T 3 VS Blakc V V 3 Grey P Gas h: lk kademe zaman sayac (3V,, Amax.) h: kinci kademe zaman sayac (3V,, Amax.) SB: Uzak istasyona ar za sinyali (3V,, Amax.) TL: Limit termostat TS: Emniyetli termostat(manuel reset) T: kinci kademe termostat VS: Emniyet valfi V:Birinci kademe valf V: kinci kademe valfi P:Gaz presostat F:Sigorta BT T7 T4-pole socket Model F L A mm 3V 3V 3V 3V T Yandaki tablo gerekli besleme kablosu kesiti ve kullan lmas gereken sigorta tiplerini göstermektedir. F = Sigorta L= Kablo seti

12 EM SYON DE ERLER Gulliver BSD serisi brülörler düflük CO ve NOx emisyon de erlerini içeren yanma kontrolü sa lar. Bu özellik yanma sonucu oluflan gazlar n tekrar yak lmas (farkl yakma havas ak fl h zlar sayesinde) ve özel yak t kademelendirme tekni i (gaz nozullar n n özel geometrisi) ile sa lan r. mg/kwh NO Emisyonu 7 4 mg/kwh CO Emisyonu db(a) Ses Seviyesi Bu emisyon de erleri EN 7 standartlar na uygun olarak maksimum ç k fl gücünde farkl modellerde ölçülmüfltür. Gürültü azalt m için özel bir itina gösterilmifltir. Tüm modeller ses izolasyonlu bir kabin ile donat lm flt r. GENEL ÖLÇÜLER(mm) A Bu seri brülörler ç k fl güçlerine göre küçük olan ölçüleri ile di erlerinden ayr l rlar. Bu özelli in pratikte anlam piyasada bulunan her cins kazana monte edilebilmeleridir. D B C E - E F - F H I L BRÜLÖRLER Model A B C D E E F F H I L ,,

13 BRÜLÖR-KAZAN BA LANTI FLANfiI 4 4 M P Q N O Model M N O 9 9 7,, P Θ AMBALAJ Z X Y Model MONTAJ Montaj ilk çal flt rma ve bak m mutlaka kalifiye personel ve yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Brülörler fabrikada standart olarak kalibre edilmifllerdir.(minimum kapasite) Gerekirse brülör maksimum ayar kazan kapasitesine göre yap labilir. Tüm ayarlar ve operasyonlar, brülörle birlikte verilen teknik kullan m kitapç ndaki tan mlamalara göre yap lmal d r. X Y Z kg Hareketli flanfl ile brülör alev borusunun boyu yanma odas na (karfl bas nçl veya üç geçiflli) ve kazan kapa kal nl na göre ayarlanabilir. BRÜLÖR AYARLARI Birinci kademe hava damperinin pozisyonu ayar hava damper motoru ayarlayarak ve k lavuzdaki talimatlar takip edilerek kolayca yap labilir. kinci kademe hava damper pozisyonu brülör kabini ç kar lmadan ayarlanabilir. Yanma kafas ayarlar dereceli skala ile kolayca yap labilir; test nipeli ile yanma kafas ndaki bas nç okunabilir. Gulliver BSD serisi brülörler EN 7 standartlar na uygun ve verimli bir çal flmay sa layabilecek flekilde servis taraf ndan ayarlanabilen bir hava presostat ile donat lm flt r. 3

14 BAKIM VE ELEKTR K BA LANTILARI Bak m kolayl kla yap labilir çünkü yanma bafll brülör veya gaz hatt n kazandan sökmeye gerek kalmaks z n ç kart labilir. Kontrol kutusu içerisinde 7 li soket akuple haldedir.. Kademe termostat çal flma saati göstergesine ba lamak için 4 lü ve gaz hatt n ba lamak için kullan lan kutuplu soket/fifl cihazlara ba l be brülöre sabitlenmifl durumdad r. Kazana ba lamak için ayr ca 7 ve 4 kutuplu fifller verilmifltir. BRÜLÖR AKSESUARLARI UZATMA BAfiLI I K T Uzatma Bafll Kiti Standart yanma bafll özel bir kit kullan larak uzun yanma bafll haline dönüfltürülebilir. Afla da orijinal ve uzat lm fl ölçüleriyle de iflik brülörler için uzatma Kitler verilmifltir. Brülör (uzun) (ekstra uzun) Standart Bafll k (mm) Uzun Boflluk (mm) Kit Kodu LPG kiti LPG yakmak için afla da gösterilmifl olan yanma bafll na monte edilen özel bir kit mevcuttur. Brülör Standart Bafll k için Kit Kodu Uzun Boflluk için Kit Kodu ALTERNAT F YANMA BAfiLI I K T Gulliver BSD brülörlerin kullan m alan n geniflletmek için alternatif yanma bafll gelifltirilmifltir. Örne in baz kazanlarda oluflan, yanma dengesizli inin üstesinden gelmek için. Bu bafll klar daha yavafl hava ak m ndan dolay NOx emisyonunu çok az art r r. Alternatif Yanma Bafll Brülör Kit Kodu

15 KAÇAK AKIM RÖLES K T Kaçak ak m rölesi kiti herhangi bir elektrik hatas durumunda bir güvenlik ayg t opsiyonel olarak mevcuttur. Fifl soketli brülörler ile verilir. Brülör Ariza Kaçak Kiti Kit Kodu 3 MULT BLOK DÖNDÜRME K T Brülörü döndürülmüfl olarak monte etmede kullan lan özel bir kit mevcuttur. Gaz hatt valf n n düzgün çal flmas n sa lamak için tasarlanm flt r. Brülör - Multiblok Rotasyon Kiti Kit Kodu li fifl soket kiti E er gerekirse 7 li fifl soket kiti mevcuttur. Brülör 'li fifl Soket Kiti Kit Kodu 394 ARAYÜZ ADAPTÖR K T Alev kontrol panelinin çal flmas n uzaktan izlemek, ar za sinyali ve detayl servis bilgilerini görebilmek amac yla bir PC ye ba lamak için bir PC yaz l m ile arayüz kiti mevcuttur. nteraktif Adaptör Kiti Brülör Kit Kodu 373 GAZ HATTI AKSESUARLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL K T Gaz hatt ndaki valflar n s zd rmazl n test etmek için özel bir s zd rmazl k kontrol kiti mevcuttur. S zd rmazl k Kontrol Kiti Brülör Kit Kodu 33

16 Seriler: R:Standart emisyon brülörü B:Düflük NOx brülörleri Fuel : S: Do algaz SP: LPG G: Motorin Ölçüsü Opsiyonel farkl l klar : R: Motorin ön s t c K: Koni fleklinde kafa S: Azalt lm fl Kapasite atefllemesi D: ki kademeli güç ayar Elektrik besleme : /3/ /3V/Hz B S 3 D /3/ MEVCUT BRÜLÖR MODELLER /3/ /3/ /3/ /3/ ÜRÜN ÖZELL KLER BRÜLÖR Monoblok, tamamen otomatik, iki kademeli gaz brülörleri, flu parçalardan meydana gelir: -Öne do ru e imli kanatl fan, -Ses izolasyonlu kabin, -Elektrikli bir servomotor taraf ndan çal flan ve stand-by durumunda tamamen kapanan hava damperi -Birinci ve ikinci kademe ayarl hava damperi (. Kademe ayar için kapa ç kartmaya gerek yoktur) -Monofaze elektrik motoru, 3 V Hz. -Yanma bafll donan mlar : - Yüksek s cakl a dayal paslanmaz çelik alev borusu - Ateflleme elektrotu - yonizasyon elektrotu - Gaz bafll - Alev düzenleme diski -Alev gözetleme penceresi -Ayarlanabilir hava presostat, seçici selektörlü, yetersiz hava durumunda brülörü durdurur. -Teflhis sistemli ve uzaktan reset fonksiyonlu, mikroifllemci kontrollü kontrol kutusu - Radyofrekans koruma filtrasyonu (alev kontrol paneliyle beraber), - IP XD elektrik koruma s n f GAZ HATTI Multiblok tip gaz hatt flunlardan oluflur: -Filtre, -Bas nç düzenleyici, -Minimum gaz presostat, -Emniyet valf, -Ateflleme seviyesi ayarl iki kademeli çal flan valf. KABULLER - EN 7 Standard - LRV 9 Standard UYGUNLUK: - BImSchV 99 Standart Donan mlar -Hareketli kayar flanfl, -Flanfl izolasyon contas, -Flanfl c vata ve somunlar, -7li fifl soket -4lü fifl soket - Uzak istasyondan resetleme ba lant s. -Kullan m ve bak m kitab, -Yedek parça katalo u. Avrupa Direktiflerine Uygunluk: - 9/39/EEC (gaz) - 73/3/EEC (düflük voltaj) - 9/33/EEC (elektromanyetik uyumluluk) - 9/4/EEC (verimlilik) Türkiye Distribütörü: Ayr ca siparifl edilebilecek aksesuarlar -Uzatma bafll, -LPG kiti, -Alternatif yanma bafll, -Arz kaçak kiti, -Multiblok döndürme kiti, -7li fifl kiti, -Ara yüz adaptör kiti, -Gaz kaçak kontrol kiti Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: No: 3434 fiiflli/ STANBUL Tel:+9 () 3 34 Pbx Fax: +9 ()

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı