GULLIVER BSD SER S BS1D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GULLIVER BSD SER S BS1D"

Transkript

1 Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük azot oksit) emisyonlu bir ürün grubudur. Hava kirlili i emisyonlar n n düflürülmesine yönelik en kat standartlara uygun olarak konut s tma ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla gelifltirilmifltir. Bu seri brülörler - kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedir. Tüm modellerde Riello taraf ndan Gulliver serileri için tasarlanan ortak komponentler kullan lmaktad r. Yüksek kalite seviyesi cihaz n güvenli bir flekilde çal flmas n garanti eder. Gulliver BSD serisi brülörler mikroifllemcili alev kontrol sistemi ve ar za teflhis sistemi ile donat lm flt r. Bu brülörlerin gelifltirilmesi s ras nda, ses seviyesinin düflürülmesi, montaj ve ayar kolayl, piyasadaki herhangi bir kazan tipine uyacak mümkün olan en küçük boyutlara sahip olmas için özel bir dikkat gösterilmifltir. ki kademeli çal flma kazandan en yüksek performans n elde edilmesini sa lar. Tüm modeller EN 7 Avrupa ve LRV 9 sviçre standartlar na uygundur ve BlmSchV 99 Avrupa Direktifleri, Gaz Aletleri, EMC, düflük voltaj, kazan verimlili ine uygundur. Bütün Gulliver BSD brülörleri fabrikadan sevk edilmeden önce test edilirler.

2 TEKN K VER TABLOSU Model Sertifikalar Emisyonlar Elektriksel veriler Yak t / Hava verileri Brülör çal flma flekli Maksimum güçte modülasyon oran Servomotor Al nan güç Çal flma s cakl Çal flma zaman tipi s kw Mcal/h C min./max. Net kalorifik de er ( G gaz ) G gaz yo unlu u G gaz debisi-tüketimi Net kalorifik de er ( G gaz ) G gaz yo unlu u G gaz debisi-tüketim Net kalorifik de er ( LPG ) LPG gaz yo unlu u LPG gaz debisi Fan Hava s cakl Elektrik beslemesi Yedek elektrik beslemesi Kontrol kutusu ( röle ) Toplam elektrik gücü Yedek elektrik gücü Koruma seviyesi Motor elektrik gücü Orant l motor ak m Motor demiraj ak m Motor koruma seviyesi kwh/nm 3 kg/nm 3 Nm 3 /h kwh/nm 3 kg/nm 3 Nm 3 /h kwh/nm 3 kg/nm 3 Nm 3 /h type max C Ph/Hz/V Ph/Hz/V tipi kw kw IP kw A A IP tipi Ateflleme trafosu V - V I - I Operasyon-Çal flma Ses seviyesi Ses gücü CO emisyonu NOx emisyonu db (A) W mg/kwh mg/kwh Direktif Uygunluk Sertifikalar K KADEME -- R.B.L. /9-3/4-9 / - /4-3,/,3-44,7 3,/34,4-7,,9/, ,/,4 - /4,7,/,9 -, 3,/4-9,,/,9 /4 -,,7,9/, - 4/4,7 -, 7,/,7-3,,/,3-9,,,/,7 -,3/, - 3,,/,9-7,7 4,3/,4-9,9 Öne Do ru K vr k Kanatl Santrifüj Tip 4 //3 ±% -- MG 9,,,3,3 -- XD,9,9,,,4,7,4,,7, Kontrolkutusuyla birleflik ( - ) - kv ( - ) - ma her 4 saatte bir duraklama 7 -- < 4 < 9/39/EEC, 9/33/EEC, 73/3/EEC, 9/37/EEC, 9/4/EEC EN 7 - LRV 9 - BImSchV 99 CE - AQ49 BUWAL - Nr. Referans al nan de erler: S cakl k: C, Bas nç:3,mbar, Yükseklik: m (deniz seviyesi üzerinde), Ses ölçümü m uzaktan yap lm flt r. Yukar daki veriler Riello'ya ait olup Riello taraf ndan ürün tasar m, teknik bilgi ve boyutlar nda de ifliklik yap labilir. Bu veriler Riello S.p.A.'dan izin al nmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.

3 YANMA ve KAPAS TE E R LER 4 4, 4 4, 3 3, 4,4,, mm H O hpa (mbar) 4 4 Mcal/h kw 4 4, LRV 9 4 4, 3 3, 4,4,, mm H O hpa (mbar) 4 4 Mcal/h kw Brülör seçiminde kullan lan faydal alan Birinci kademe ifllem aral EN 7 ve LRV 9 ye uygun test koflullar S cakl k: C Bas nç:3,mbar Yükseklik: m (deniz seviyesi üzerinde) 3

4 V Y W YAKIT TEDAR K GAZ HATTI Brülörler gaz hatt beslemesi sa dan veya soldan gelecek flekilde ayarlanm flt r. Kaynak hatt ndaki mevcut gaz bas nc ve yak t tüketimine ba l olarak sistem ihtiyac na uygun olan gaz hatt ekipman n kontrol etmelisiniz. Gaz hatt ekipman ana elemanlar tek ünitede içeren bir multiblok tipidir ve valf s zd rmazl k kontrol ünitesiyle (opsiyonel) donat lm fl olabilir. - Gaz da t m borusu - Küresel vana 3- Esnek ba lant ( kompansatör ) 4- Manometre - Filtre - Gaz presostat 7- Emniyet solenoidi Brülör üzerine monte edilmifl gaz hatt - flletme solenoidi yanma debisi ayar (h zl açan) maksimum debi ayar (yavafl açan ) 9- Regülatör L L - Gaz kaçak kontrol cihaz (opsiyonel ) - Gaz hatt brülör ba lant adaptörü - Brülör 3- Ayar vidal kesici 4- Bas nç regülatörü ayar cihaz - Bas nç düflürme solenoidi P: Yanma kafas bas nc P: Filtre test nipeli P3: Gaz valfi test nipeli L : Brülörle birlikte verilen gaz hatt L: Tesisatç taraf ndan temin edilecek 3 4 P LEAK DETECTION CONTROL DEVICE 7 9 M LTIBL U OC P Øi Øo Gaz hatt ( gaz valfi ) boyutlar yap sal özelliklerine ba l d r. Afla daki tablo Gulliver BS serisi brülörlere monte edilebilecek gaz valflerinin boyutlar n ( girifl çap ve brülöre ba lant flanfl ölçüleri ) göstermektedir. Z X MULT BLOK sim Kod MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE MBZRDLE *Maksimum girifl bas nc (mbar) /" 3/4" 3/4" 3/4" " /4 " /4 Ø o FLANGE FLANGE FLANGE FLANGE 3 FLANGE 3 FLANGE 3 X mm Y mm W mm Z mm 4 4 V mm mbar max*

5 BASINÇ KAYBI D YAGRAMI Diyagramlar brülörlere monte edilebilecek de iflik gaz valfler için brülörlerin (gaz valfi + yanma bafll ) bas nç kayb de erlerini göstermektedir. Bu flekilde hesaplanacak de er gaz valfine gelecek olan minimum gaz bas nç de erini gösterir. DO AL GAZ LPG ΔP mbar G G ΔP mbar LPG 4 4 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 4 4 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 4 Bas nç Kayb 4 4 3, ,7 kcal/h X Bas nç Kayb 4 3, ,7 kcal/h X 3 4 kw 3 4 kw Gaz Hatt Kod Fifl ve Soket MBZRDLE DO AL GAZ LPG ΔP Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll mbar G G 4 MBZRDLE 4 MBZRDLE 47 4 ΔP Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll mbar LPG 4 MBZRDLE 4 MBZRDLE47 Bas nç Kayb , kcal/h X Bas nç Kayb , kcal/h X kw kw Gaz Hatt MBZRDLE 4 MBZRDLE 47 Kod Fifl ve Soket

6 DO AL GAZ ΔP mbar G G 4 3 ΔP mbar LPG 3 LPG 3 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 3 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Bas nç Kayb, , kcal/h X Bas nç Kayb, , kcal/h X kw kw Gaz Hatt MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 *Do algazl Kod Ç k fl kw * - - Fifl ve Soket DO AL GAZ ΔP mbar G G 3 ΔP mbar LPG LPG Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Yanma Bafll - Gaz Hatt Yanma Bafll MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Bas nç Kayb 94, , kcal/h X Bas nç Kayb 94, , kcal/h X kw kw Gaz Hatt MBZRDLE 47 MBZRDLE 4 MBZRDLE 4 Kod Ç k fl kw * - - Fifl ve Soket NOT: Yukar da gösterilen de erden farkl bas nç de erleri için, lütfen E-GAZ fiirketiyle irtibata geçiniz. LPG kullanan tesisatlar için: Multiblok fleklindeki gaz valflar C alt nda çal flmazlar. Bu valfler sadece gaz haldeki LPG içindir (s v hidrokarbonlar s zmazl k elemanlar n bozar)

7 3/4 " 3" " 4" YAKIT BESLEME HATTI SEÇ M Afla daki diyagram brülörün koyulmas ndan önce mevcut olan ve do ru gaz hatt n seçmek üzere hesab yap lacak gaz devresindeki bas nç kayb n gösterir. Bu diyagram ayn zamanda yak t ç k fl ve boru uzunlu u belli oldu u zaman yeni bir gaz hatt seçmek için kullan labilir. Boru uzunlu u istenilen bas nç düflüflü temel al narak seçilir. Diyagram referans olarak metan gaz n kullan r. Baflka bir gaz kullan lacaksa çevrim katsay s ve diyagram üzerindeki basit bir formül gaz ç k fl n metan eflde erine çevirecektir.(fiekil A).Gaz hatt ölçülerinin yanma s ras nda yanma odas ndaki geri bas nc da dikkate almas gerekmektedir. Mevcut bir gaz devresinde bas nç düflmesinin kontrolü veya yeni bir gaz besleme devresi seçimi. Metan olarak ç k fl eflde eri flekil A diyagramdaki formül ve çevrim katsay s ile belirlenir. Eflde er ç k fl gelifl skalas nda belirlenir belirlenmez diyagram n üst taraf nda görülmektedir boru çap n temsil eden çizgiyi kesene kadar dikey olarak afla inilir bu noktada yatay olarak sola do ru boru uzunlu unu temsil eden çizgiye gelene kadar ilerlenir. Bu nokta belirlendikten sonra dikey olarak afla do ru hareket edip bas nç kayb n alttaki skalada (mbar olarak) do rulayabilirsiniz. Bu de eri gaz sayac nda ölçülen bas nçtan ç kartarak gaz hatt n seçmede kullan lacak do ru bas nç bulunur Örnek: - Kullan lan gaz G - gaz ç k fl 9, mc/h - gaz sayac ndaki bas nç mbar - gaz devresi uzunlu u m - çevrim katsay s, (bak n z flekil A) -eflde er metan ç k fl 9, V = =.34 mc/h. - ç k fl skalas nda,34 de eri belirlendikten sonra, dikey olarak afla do ru indi inizde /4 çap n (boru devresi için seçilen çap) temsil eden çizgiyi kesti i yere gelinir; - bu noktadan yatay olarak sola metre boru devresini temsil eden çizgiye gelinir; - Alt taraftaki bas nç kayb skalas nda,4 mbar de_erini tespit etmek için dikey olarak afla do ru hareket ediniz; - Tespit edilen bas nç kayb de erini gaz sayac ndaki bas nçtan ç kart n z, bu flekilde seçilen gaz hatt için do ru bas nç seviyesi bulunacakt r. - Do ru bas nç seviyesi = ( -.4 ) =. mbar d r V 3 4 7, PIPE LENGTH (m) " / V = Gasoutput Nmc/h f " " /4 " / f - G =, - G {, - G3 / fiekil A,4,,,3,4,,,7, 3 4 PRESSURE DROP (mbar) PIPE DIAMETER 7

8 HAVA EM fi BSD serisi brülörlerde farkl hava emifl- sirkülasyon sistemi - küçük ölçülerine ra men daima yüksek debi ve bas nç performans ile düflük ses seviyesini sa lar. Brülörde EN 7 normlar na uygun ayarlanabilir hava presostat vard r. Hava emifli Hava presostat YANMA BAfiLI I Gulliver BSD serisi brülörlerde yanma bafll farkl kazan ve yanma odas modellerine kolay monte edilebilmesi yan nda yanmada düflük at k gaz emisyonu sa layan yenilikçi bir tasar ma sahiptir. Yanma bafll Hareketli flanfl Hareketli flanfl kullan m sayesinde alev borusunun yanma odas içerisine girme miktar ayarlanabilmektedir. Basit bir ayar ile brülör yanma bafll n n iç geometrisinin brülör gövdesine montaj sa lan r. Alev Boyutu D Alev Boyutu (m) L max L D max D, Alev Çap (m) L 3 4 Brülör Kapasite (kw) Örnek: Brülör güçü=/ 3 kw L alev =, m D alev =, m

9 BRÜLÖRÜN ÇALIfiMA fiekl Bu modellerin tümü iki kademeli iflleme sahiptir. ki kademeli brülörlerden Gulliver BSD serisi hem tam hem de düflük kapasitede iflletme imkân sunar. Brülörün aç-kapa ifllemlerinin azalt lmas ile kazan n performans yükseltilmifltir. Standby s ras nda servomotor kontrolü hava damperi tamamen kapal d r ve baca çekiflinden kaynaklanan s kay plar n önler. Kapasite Kontrollü de iflken C bar st st ON OFF ON OFF Zaman Zaman Hava damperi ayar Hava damperi açma mekanizmas Hava damperi açma mekanizmas K KADEMEL filetme Bütün Gulliver BSD serisi brülörler kesikli çal flma s ras nda çal flmay kontrol edecek yeni bir mikroifllemci kontrol paneli ile donat lm flt r. Devreye alma ve bak m çal flmalar na yard m için; iki ana eleman vard r. Brülör kontrolünü resetlemede ve teflhisle ilgili fonksiyonlar aktif ve pasif hale getirmede lock-out dü mesi merkezi bir iflletme eleman d r. Çok renkli LED eleman ise görüntülü olarak ar za bildirmek merkezi bir gösterge eleman d r. Her iki ö e de afla da gösterildi i gibi lock-out reset dü mesi kapa alt nda bulunur. Brülörün çal flmas n ve ar zan n sebebini göstermesi için iki teflhis seçimi vard r. Görüntü ar za teflhisi INTERFACE ADAPTER B LG SAYAR Kullan c arayüzü ile ar za bildirimi 9

10 GÖRÜNTÜLÜ ARIZA TEfiH S KULLANICI ARAYÜZ LE ARIZA B LD R M (Bu maksatla yaz lm fl bir yaz l m olan bilgisayar ve ara yüz adaptörü ile) ÇALIfiMA GÖSTERGES Normal çal flmada çeflitli durumlar renk kodlar fleklinde afla daki tabloda gösterilmifltir. ARIZA DURUMU TESP T Brülör bir ar za sonras durduktan (lock-out) sonra k rm z lamba sürekli olarak yanar. Bu durumda ar za kodu tablosuna göre görsel ar za teflhis fonksiyonu ar za reset dü mesine >3 sn bas larak aktif hale getirilebilir. Kontrol kutusu iki saniye aral klarla tekrarlanan s rasal sinyaller gönderir. fllem Durumu fllem Durumu Haz r Bekleme Ön Süpürme Ateflleme Alev Var Son Süpürme Düflük Voltaj, Sigorta att Ar za, Alarm Renk Kod Tablosu Renk Kodu Led off Yeflil Yeflil Yeflil Yeflil Led off K rm z Kullan c arayüzü ile ar za bulma fonksiyonu (adaptörle) ar za reset dü mesine >3 sn üç bas larak aktif hale getirilebilir. Sinyal Dizileri Örne i SN SN SN S NYAL sinyah 3 sinyah 4 sinyah OLASI SEBEB Emniyet süresi sonunda alev kararl hale gelmiyor. - Ar zal veya kirli gaz valflar. - Ar zal iyonizasyon elektrotu - iyonizasyon elektrotu; - Brülör ayar düflük (yetersiz gaz geliyor) - Ateflleme ar zs, - Faz/nötr ba lant lar kar flm fl; Minimum hava presostat kapatm yor veya limit termostat kapatmadan kapal kalm fl: - Hava presostat ar zal ; - Hava presostat hatal ayarlanm fl; Brülör çal flmadan veya kapanmadan önce yanma odas nda fl k var: - Limit termostat devreye girmeden önce veya sonras nda bilinmeyen bir fl k olmas ; - Ön süpürme s ras nda bilinmeyen bir fl k olmas ; - Son süpürme s ras nda bilinmeyen bir fl k olmas sinyah 7 sinyah Hava dolafl m yok: - Ön süpürme s ras nda hava kayboluyor; - Emniyet süresi içinde veya sonras nda hava kayboluyor. Çal flma s ras nda 3 denemeden sonra alev kayboluyor: - Ar zal veya kirli gaz valf ; - Ar zal iyonizasyon elektrotu - yonizasyon elektrotu ve toprak aras nda k sa devre. - Brülör ayar düflük (yetersiz gaz geliyor) MG9 kontrol kutusu baflka baz avantajlar da sa lar. lave ateflleme (emniyet süresi sonunda) Ateflleme tüm emniyet süresi boyunca mevcuttur. Ayarlanabilir Son Süpürme Son süpürme brülör kapal olduktan sonra bile hava dolafl m n sürdüren bir fonksiyondur. Son süpürme zaman maksimum dakikaya ayarlanabilir. Bu fonksiyon olarak reset dü mesine arka arkaya bas larak kolayl kla aktif hale getirilebilir. Befl saniye sonra kontrol kutusu yan p sönen k rm z LED taraf ndan ayarlanan dakikalar otomatik olarak gösterir.( sinyal= dakika son süpürme) Son süpürme devam ederken bir s talebi olursa, son süpürme durdurulur ve yeni bir çal flma çevrimi bafllar. Kontrol kutusu fabrika ç k fl nda dakika= Son süpürme yok olarak ayarl d r. UZAKTAN ARIZA (LOCK-OUT) RESETLEME Uzaktan ar za resetleme fonksiyonu brülör max m kontrol kutusunu, bir ar za durumunda uzaktan resetlenmesini sa layan bir fonksiyondur. konektör kablosu Brülör paketlerine uzaktan s f rlama sinyaline KONEKTÖR özel bir konektör dahil edilecektir. Ba lant n n maksimum uzunlu u m olmal d r.

11 Normal Thermostat M LK ÇALIfiMA ÇEVR M Ateflleme Hatas Nedeniyle Kilitli (A) S n rl Say da Geri Dönüflüm Denemeleri (B) transformer V V Lock-out 4s 4 s 3s s 4s 4 s 3 s 4s 4 s 3s s 4s 4 s 3s s (A) Ar za cihaz üzerinde bir led ile gösterilir (B) Toplam 3deneme çevrimi yap l r. Do ru Çal flma s: Is talebi bafllang c, brülör ateflleme çevrimine bafllar s-4s: Brülör haz r bekleme durumundad r 4s-44s:Hava damperi aç lmas yla ön süpürme 44s:Birinci kademe ateflleme 49s-9s: kinci kademe ateflleme Ateflleme hatas ndan kaynaklanan ar za Emniyet s n r içinde (3s) atefl yanmazsa brülör ar zaya geçer. Zaman (S) Zaman (S) Zaman (S) Çevrimin tekrarlanmas fllem boyunca alev ar zas (alevin sönmesi) olursa, brülör maksimum 3 ateflleme çevrimine izin verir. Daha sonra bir saniye içerisinde güvenli olarak kapan r. Son atefl hatas nda takip eden son denemedeki son eylem ar za nedeniyle brülörün durmas d r. KABLO fiemalari Elektrik ba lant lar kurallara uygun bir flekilde deneyimli personel taraf ndan yap lmal d r. K KADEME ÇALIfiMA Brülör Elektrik Kablosu L N ~ Hz 3V Gaz Hatt Elektrik Kablosu 3 N Ph -pole socket Ateflleme trafosu ile donat lm fl kontrol kutusu F TS L Neutral TL SB h N T T S3 B4 7-pole socket h T 3 VS Blakc V V 3 Grey P Gas h: lk kademe zaman sayac (3V,, Amax.) h: kinci kademe zaman sayac (3V,, Amax.) SB: Uzak istasyona ar za sinyali (3V,, Amax.) TL: Limit termostat TS: Emniyetli termostat(manuel reset) T: kinci kademe termostat VS: Emniyet valfi V:Birinci kademe valf V: kinci kademe valfi P:Gaz presostat F:Sigorta BT T7 T4-pole socket Model F L A mm 3V 3V 3V 3V T Yandaki tablo gerekli besleme kablosu kesiti ve kullan lmas gereken sigorta tiplerini göstermektedir. F = Sigorta L= Kablo seti

12 EM SYON DE ERLER Gulliver BSD serisi brülörler düflük CO ve NOx emisyon de erlerini içeren yanma kontrolü sa lar. Bu özellik yanma sonucu oluflan gazlar n tekrar yak lmas (farkl yakma havas ak fl h zlar sayesinde) ve özel yak t kademelendirme tekni i (gaz nozullar n n özel geometrisi) ile sa lan r. mg/kwh NO Emisyonu 7 4 mg/kwh CO Emisyonu db(a) Ses Seviyesi Bu emisyon de erleri EN 7 standartlar na uygun olarak maksimum ç k fl gücünde farkl modellerde ölçülmüfltür. Gürültü azalt m için özel bir itina gösterilmifltir. Tüm modeller ses izolasyonlu bir kabin ile donat lm flt r. GENEL ÖLÇÜLER(mm) A Bu seri brülörler ç k fl güçlerine göre küçük olan ölçüleri ile di erlerinden ayr l rlar. Bu özelli in pratikte anlam piyasada bulunan her cins kazana monte edilebilmeleridir. D B C E - E F - F H I L BRÜLÖRLER Model A B C D E E F F H I L ,,

13 BRÜLÖR-KAZAN BA LANTI FLANfiI 4 4 M P Q N O Model M N O 9 9 7,, P Θ AMBALAJ Z X Y Model MONTAJ Montaj ilk çal flt rma ve bak m mutlaka kalifiye personel ve yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Brülörler fabrikada standart olarak kalibre edilmifllerdir.(minimum kapasite) Gerekirse brülör maksimum ayar kazan kapasitesine göre yap labilir. Tüm ayarlar ve operasyonlar, brülörle birlikte verilen teknik kullan m kitapç ndaki tan mlamalara göre yap lmal d r. X Y Z kg Hareketli flanfl ile brülör alev borusunun boyu yanma odas na (karfl bas nçl veya üç geçiflli) ve kazan kapa kal nl na göre ayarlanabilir. BRÜLÖR AYARLARI Birinci kademe hava damperinin pozisyonu ayar hava damper motoru ayarlayarak ve k lavuzdaki talimatlar takip edilerek kolayca yap labilir. kinci kademe hava damper pozisyonu brülör kabini ç kar lmadan ayarlanabilir. Yanma kafas ayarlar dereceli skala ile kolayca yap labilir; test nipeli ile yanma kafas ndaki bas nç okunabilir. Gulliver BSD serisi brülörler EN 7 standartlar na uygun ve verimli bir çal flmay sa layabilecek flekilde servis taraf ndan ayarlanabilen bir hava presostat ile donat lm flt r. 3

14 BAKIM VE ELEKTR K BA LANTILARI Bak m kolayl kla yap labilir çünkü yanma bafll brülör veya gaz hatt n kazandan sökmeye gerek kalmaks z n ç kart labilir. Kontrol kutusu içerisinde 7 li soket akuple haldedir.. Kademe termostat çal flma saati göstergesine ba lamak için 4 lü ve gaz hatt n ba lamak için kullan lan kutuplu soket/fifl cihazlara ba l be brülöre sabitlenmifl durumdad r. Kazana ba lamak için ayr ca 7 ve 4 kutuplu fifller verilmifltir. BRÜLÖR AKSESUARLARI UZATMA BAfiLI I K T Uzatma Bafll Kiti Standart yanma bafll özel bir kit kullan larak uzun yanma bafll haline dönüfltürülebilir. Afla da orijinal ve uzat lm fl ölçüleriyle de iflik brülörler için uzatma Kitler verilmifltir. Brülör (uzun) (ekstra uzun) Standart Bafll k (mm) Uzun Boflluk (mm) Kit Kodu LPG kiti LPG yakmak için afla da gösterilmifl olan yanma bafll na monte edilen özel bir kit mevcuttur. Brülör Standart Bafll k için Kit Kodu Uzun Boflluk için Kit Kodu ALTERNAT F YANMA BAfiLI I K T Gulliver BSD brülörlerin kullan m alan n geniflletmek için alternatif yanma bafll gelifltirilmifltir. Örne in baz kazanlarda oluflan, yanma dengesizli inin üstesinden gelmek için. Bu bafll klar daha yavafl hava ak m ndan dolay NOx emisyonunu çok az art r r. Alternatif Yanma Bafll Brülör Kit Kodu

15 KAÇAK AKIM RÖLES K T Kaçak ak m rölesi kiti herhangi bir elektrik hatas durumunda bir güvenlik ayg t opsiyonel olarak mevcuttur. Fifl soketli brülörler ile verilir. Brülör Ariza Kaçak Kiti Kit Kodu 3 MULT BLOK DÖNDÜRME K T Brülörü döndürülmüfl olarak monte etmede kullan lan özel bir kit mevcuttur. Gaz hatt valf n n düzgün çal flmas n sa lamak için tasarlanm flt r. Brülör - Multiblok Rotasyon Kiti Kit Kodu li fifl soket kiti E er gerekirse 7 li fifl soket kiti mevcuttur. Brülör 'li fifl Soket Kiti Kit Kodu 394 ARAYÜZ ADAPTÖR K T Alev kontrol panelinin çal flmas n uzaktan izlemek, ar za sinyali ve detayl servis bilgilerini görebilmek amac yla bir PC ye ba lamak için bir PC yaz l m ile arayüz kiti mevcuttur. nteraktif Adaptör Kiti Brülör Kit Kodu 373 GAZ HATTI AKSESUARLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL K T Gaz hatt ndaki valflar n s zd rmazl n test etmek için özel bir s zd rmazl k kontrol kiti mevcuttur. S zd rmazl k Kontrol Kiti Brülör Kit Kodu 33

16 Seriler: R:Standart emisyon brülörü B:Düflük NOx brülörleri Fuel : S: Do algaz SP: LPG G: Motorin Ölçüsü Opsiyonel farkl l klar : R: Motorin ön s t c K: Koni fleklinde kafa S: Azalt lm fl Kapasite atefllemesi D: ki kademeli güç ayar Elektrik besleme : /3/ /3V/Hz B S 3 D /3/ MEVCUT BRÜLÖR MODELLER /3/ /3/ /3/ /3/ ÜRÜN ÖZELL KLER BRÜLÖR Monoblok, tamamen otomatik, iki kademeli gaz brülörleri, flu parçalardan meydana gelir: -Öne do ru e imli kanatl fan, -Ses izolasyonlu kabin, -Elektrikli bir servomotor taraf ndan çal flan ve stand-by durumunda tamamen kapanan hava damperi -Birinci ve ikinci kademe ayarl hava damperi (. Kademe ayar için kapa ç kartmaya gerek yoktur) -Monofaze elektrik motoru, 3 V Hz. -Yanma bafll donan mlar : - Yüksek s cakl a dayal paslanmaz çelik alev borusu - Ateflleme elektrotu - yonizasyon elektrotu - Gaz bafll - Alev düzenleme diski -Alev gözetleme penceresi -Ayarlanabilir hava presostat, seçici selektörlü, yetersiz hava durumunda brülörü durdurur. -Teflhis sistemli ve uzaktan reset fonksiyonlu, mikroifllemci kontrollü kontrol kutusu - Radyofrekans koruma filtrasyonu (alev kontrol paneliyle beraber), - IP XD elektrik koruma s n f GAZ HATTI Multiblok tip gaz hatt flunlardan oluflur: -Filtre, -Bas nç düzenleyici, -Minimum gaz presostat, -Emniyet valf, -Ateflleme seviyesi ayarl iki kademeli çal flan valf. KABULLER - EN 7 Standard - LRV 9 Standard UYGUNLUK: - BImSchV 99 Standart Donan mlar -Hareketli kayar flanfl, -Flanfl izolasyon contas, -Flanfl c vata ve somunlar, -7li fifl soket -4lü fifl soket - Uzak istasyondan resetleme ba lant s. -Kullan m ve bak m kitab, -Yedek parça katalo u. Avrupa Direktiflerine Uygunluk: - 9/39/EEC (gaz) - 73/3/EEC (düflük voltaj) - 9/33/EEC (elektromanyetik uyumluluk) - 9/4/EEC (verimlilik) Türkiye Distribütörü: Ayr ca siparifl edilebilecek aksesuarlar -Uzatma bafll, -LPG kiti, -Alternatif yanma bafll, -Arz kaçak kiti, -Multiblok döndürme kiti, -7li fifl kiti, -Ara yüz adaptör kiti, -Gaz kaçak kontrol kiti Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: No: 3434 fiiflli/ STANBUL Tel:+9 () 3 34 Pbx Fax: +9 ()

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 40 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) Riello 40 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam bir ürün gam d r.

Detaylı

GULLIVER RS-RSD SER LER

GULLIVER RS-RSD SER LER Teknik Broflür Do algaz GULLIVER RS-RSD SER LER Tek - ki Kademe Gaz Brülörleri RS 5 Tek Kademe 16 33 kw RS 5D ki Kademe 16/8 345 kw Riello Gulliver RS 5 serisi, yüksek yanma performans na ra men küçük

Detaylı

Bu seri brülörler, 16 ile 246 kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedirler.

Bu seri brülörler, 16 ile 246 kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedirler. Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GUIVER BS SER ER ow NOx Tek Kademe Gaz Brülörleri 16 5 kw 35 91 kw 65 00 kw 110 50 kw Riello Gulliver BS serisi tek kademeli ow NOx ( düflük azot oksit emisyonlu ) gaz brülörleri,

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 4 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) 3 3 8 46 93 4 6 8 Riello 4 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam

Detaylı

GULLIVER BS/M SER LER

GULLIVER BS/M SER LER Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULLIVER BS/M SER LER Low NOx Oransal Gaz leri GULLIVER BS/M SER S 26/49 91 kw 48/79 195 kw 68/14 25 kw Riello Gulliver BS/M serisi oransal gaz brülörleri, Low NOx ( düflük

Detaylı

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir.

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir. Teknik Broflür Do algaz GAS P/M SER ER ORANSA GAZ BRÜÖRER GAS 1 P/M 6/1162 221 kw 8/1 388 kw 11/21 88 kw GAS P/M serisi brülörler 8 ile 88 kw aras nda kapasiteye sahiptirler. Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl

Detaylı

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

RS/M brülörler yüksek yanma verimlili ine sahiptir, böylece yak t tüketimi ve çal flma maliyetlerinin düflürülmesini sa lar.

RS/M brülörler yüksek yanma verimlili ine sahiptir, böylece yak t tüketimi ve çal flma maliyetlerinin düflürülmesini sa lar. Teknik Broflür Do algaz RS/M SER LER Oransal Gaz Brülörleri RS 34/M MZ 45/125 39 kw RS 44/M MZ 8/23 55 kw RS 5/M 85/285 63 kw RS 64/M MZ 15/4 85 kw RS 7/M 15/47 93 kw RS 1/M 15/7 134 kw RS 13/M 24/92 16

Detaylı

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl Teknik Broflür Çift Yak tl RLS Serisi Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler RLS 28 100/163 325 kw RLS 38 116/232 442 kw RLS 50 145/290 581 kw RLS 70 232/465 814 kw RLS 100 349/698 1163 kw RLS 130 465/930

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

RS /M BLU SER LER

RS /M BLU SER LER Teknik Broflür Low NOx Gaz RS 300 800/M BLU SER LER Low NOx Modülasyonlu Gaz Brülörleri RS 300/M BLU 500/1350 3800 kw RS 400/M BLU 950/1830 4590 kw RS 500/M BLU 1000/2500 5170 kw RS 800/M BLU 1200/3500

Detaylı

RIELLO 40 G Serisi. Teknik Broflür. Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri. Motorin BRÜLÖRLER

RIELLO 40 G Serisi. Teknik Broflür. Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri. Motorin BRÜLÖRLER Teknik Broflür Motorin RIELLO G Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri 8 9 9 G G 9 GS 9 Riello G serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri özellikle konut s tmas için gerekebilecek

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Elektronik Kontrollü, Oransal Gaz Brülörleri

Elektronik Kontrollü, Oransal Gaz Brülörleri Teknik Broflür Do algaz RS/E MZ SER S Elektronik Kontrollü, Oransal Gaz Brülörleri RS 34/E MZ 70/130 390 kw RS 44/E MZ 101/203 550 kw RS 50/E MZ 85/290 580 kw RS 64/E MZ 150/400 850 kw RS 70/E MZ 135/465

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Low NOx Elektronik Modülasyonlu Gaz Brülörleri

Low NOx Elektronik Modülasyonlu Gaz Brülörleri Teknik Broflür Düflük NOx Gaz RS/E BLU SER LER Low NOx Elektronik Modülasyonlu Gaz Brülörleri RS 25/E BLU 76/125 370 kw RS 35/E BLU 100/200 480 kw RS 45/E BLU 90/190 550 kw RS 68/E BLU 150/350 860 kw RS

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx GULLIVER - BS 2M 26-91 kw 50-100 mbar 2,465 GULLIVER - BS 3M 48-195 kw 50-100 mbar 2,735 GULLIVER - BS 4M 68-250 kw 50-100

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

RS300 1200 E-EV BLU Serisi

RS300 1200 E-EV BLU Serisi Teknik Broflür Do algaz RS3 12 E-EV BLU Serisi Düflük NOx Sal ml, Modülasyonlu Gaz Brülörleri RS 3/E BLU RS 4/E BLU RS 5/E BLU RS 8/E BLU RS 3/EV BLU RS 4/EV BLU RS 5/EV BLU RS 65/EV BLU RS 8/EV BLU RS

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

Teknik Broflür. Do algaz RX SER S. Ön Kar fl ml (Premix) Gaz Brülörleri. Do algazda çözüm orta n z

Teknik Broflür. Do algaz RX SER S. Ön Kar fl ml (Premix) Gaz Brülörleri. Do algazda çözüm orta n z Teknik Broflür Do algaz RX SER S Ön Kar fl ml (Premix) Gaz Brülörleri G R fi Brülör üretimi ve sat fl nda dünya lideri Riello yaklafl k 90 y ld r öncü teknolojilerle sürekli yenili i hedefleyen brülör

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

TBG 35 P. İki Kademe Gaz Brülörleri kw

TBG 35 P. İki Kademe Gaz Brülörleri kw TBG 35 P İki Kademe Gaz Brülörleri 80-410 N 676 Standartına uygun sertifikalı gaz brülörü İki kademe çalışma ( yüksek / düşük alev ) İki kademe multiblok gaz valfi N 303 standartına uygun olarak her tip

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol F Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

BAYMAK R ELLO BRÜLÖRLER

BAYMAK R ELLO BRÜLÖRLER BYMK R O BRÜÖRR Baymak Riello Brülörler ünya markas Riello Brülörler Baymak güvencesi ile Türkiye de! Yapt yat r mlarla, y l nda, vrupa da çelik kazan üretiminde lider olmay hedefleyen Baymak, kazan ürün

Detaylı

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL

YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL DOĞU DOĞU ANADOLU ve İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİSTRİBÜTÖRÜ YEDİEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAYATİ YEDİEL www.yedielgrup.com AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/ A 06934 Sincan \ ANKARA \ TURKEY TELEFON:

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz Yakıtlı Brülörler oğal Gaz ve LPG için Gaz Yakıtlı Brülörler ALG SERiSi 301.861 KW ALG Serisi Gaz Brülörleri İleri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından geliştirildi.

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Yüksek Basınç Pompaları -70-100 Bar 1 x 30lt/dk, Elektrik motor 380V 50Hz. 1 x 5.5 kw Basınç ayar regülatörleri ve Baypas Manometre 0-160 Bar. Giriş Suyu Kontrol Valfi Düşük Basınç Uyarı Switch 2. Su Filtre

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

Betaline. In-Line Pompalar. Mil S zd rmazl So utmas z mekanik salmastra ile mükemmel s zd rmazl k sa lanm flt r.

Betaline. In-Line Pompalar. Mil S zd rmazl So utmas z mekanik salmastra ile mükemmel s zd rmazl k sa lanm flt r. Tip Kitapç BT/111 / InLine Popalar Kullan Alanlar Is ta sisteleri Havaland ra sisteleri So uta devrelerinde Servis suyu sistelerinde Su teini sistelerinde Endüstriyel resirkülasyon sistelerinde fllete

Detaylı

G 50 S BÜYÜK GÜÇTE GAZ BRÜLÖRLERİ. 372 ila 2290 kw GÜÇ G 50 S GAZ BRÜLÖRLER

G 50 S BÜYÜK GÜÇTE GAZ BRÜLÖRLERİ. 372 ila 2290 kw GÜÇ G 50 S GAZ BRÜLÖRLER G 50 S BÜYÜK GÜÇTE GAZ BRÜLÖRLERİ 372 ila 2290 kw GÜÇ G 50 S GAZ BRÜLÖRLER Gaz ve hava üflemeli (EN 676 ya göre), kompakt, otomatik, atıklı gazda düşük kirletici emisyonlu brülörler: NOx < 120 mg/kwh,

Detaylı

TBG 50 LX ME. Low Nox Elektronik Oransal Gaz Brülörü kw TEKNİK ÖZELLİKLER

TBG 50 LX ME. Low Nox Elektronik Oransal Gaz Brülörü kw TEKNİK ÖZELLİKLER TBG 50 LX ME Low Nox Elektronik Oransal Gaz Brülörü 110 550 kw Avrupa Standartı EN 676 ye uygun olarak Class III sınıfında çok düşük NOx ve CO emisyon değerlerinde gaz brülörü. Pnömatik oransal calışma.elektronik

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens

TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens Ekmek fırınları Boya kurutma fırınları Kuruyemiş fırınları vb. uygulamalar için özel dizayn edilmiş brülörlerdir. OPSİYONEL

Detaylı

GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler Özel yakma sistemi uygulamaları ve fanlı brülörler için ( Kesintili çalışma ) 01G... Serisi Uygulama : 01G Serisi Kontrol üniteleri, tek veya çift

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK DO ALGAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan MERKEZİ SİSTEM KAZAN Yakut Serisi Çelik Elmas Serisi Çelik Paket Logobloc Geçiflli Çelik Safir Serisi Çelik Paket MERKEZİ SİSTEM İKİ GEÇİŞLİ ÇELİK KAZAN Yakut Serisi Çelik.000 kcal/h 0.000 kcal/h kapasiteler

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vana DMV, iki manyetik valfin tek bir kompakt armatür içinde

Detaylı