İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler"

Transkript

1 İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ GENEL GEREKÇE) 63 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM Görev Madde 1 - Görevin Belirlenmesi ve Niteliği 69 Madde 2 - Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 71 Madde 3 - Ölüm Veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev 73 Madde 4 - Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 78 İKİNCİ AYIRIM Yetki Madde 5 - Genel Kural 81 Madde 6 - Genel Yetkili Mahkeme 82 Madde 7 - Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki 83 Madde 8 - Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki 84 Madde 9 - Türkiye'de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki 85

2 10 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat Madde 10 - Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 85 Madde 11 - Mirastan Doğan Davalarda Yetki 86 Madde 12 - Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 88 Madde 13 - Karşı Davada Yetki 89 Madde 14 - Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 90 Madde 15 - Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 91 Madde 16 - Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 92 Madde 17 - Yetki Sözleşmesi 93 Madde 18 - Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 95 Madde 19 - Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 95 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi Madde 20 - Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 97 Madde 21 - Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 99 Madde 22-İnceleme Yeri 100 Madde 23 - İnceleme Usulü ve Sonucu 101 İKİNCİ BÖLÜM Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Madde 24 - Tasarruf İlkesi 102 Madde 25 - Taraflarca Getirilme İlkesi 103 Madde 26 - Taleple Bağlılık İlkesi 104 Madde 27 - Hukuki Dinlenilme Hakkı 104 Madde 28-Aleniyet İlkesi 106 Madde 29 - Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 108 Madde 30 - Usul Ekonomisi İlkesi 109 Madde 31 - Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 110 Madde 32 - Yargılamanın Sevk ve idaresi 111 Madde 33 - Hukukun Uygulanması 112 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu BİRİNCİ AYIRIM Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi Madde 34 - Yasaklılık Sebepleri 113

3 içindekiler 11 Madde 35 - Çekinme Kararının Sonuçları 114 Madde 36 - Ret Sebepleri 115 Madde 37 - Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli 116 Madde 38-Ret Usulü 117 Madde 39 - Çekilme Kararının İncelenmesi 119 Madde 40 - Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci 119 Madde 41 - Ret Talebinin Geri Çevrilmesi 121 Madde 42 - Ret Talebinin incelenmesi 122 Madde 43 - Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 124 Madde 44 - Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 125 Madde 45 - Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi 127 İKİNCİ AYIRIM Hâkimin Hukuki Sorumluluğu Madde 46 - Devletin Sorumluluğu ve Rücu 128 Madde 47 - Davaların Açılacağı Mahkeme 131 Madde 48 - Dava Dilekçesi ve Davanın ihbarı 132 Madde 49 - Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza 134 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler BİRİNCİ AYIRIM Tarafların Ehliyetleri Madde 50-Taraf Ehliyeti 135 Madde 51 - Dava Ehliyeti 135 Madde 52 - Davada Kanuni Temsil 136 Madde 53 - Dava Takip Yetkisi 136 Madde 54 - Temsil Veya İzin Belgelerinin Verilmesi 137 Madde 55 - Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü 138 Madde 56 - Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi 139 İKİNCİ AYIRIM Dava Arkadaşlığı Madde 57 - İhtiyari Dava Arkadaşlığı 140 Madde 58 - ihtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu 141

4 12 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Madde 59 - Mecburi Dava Arkadaşlığı 142 Madde 60 - Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu 142 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale Madde 61 - İhbar ve Şartları 143 Madde62-İhbarın Şekli 144 Madde 63 - İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu 145 Madde 64 - İhbarın Etkisi 146 Madde 65 - Asli Müdahale 147 Madde 66 - Fer'î Müdahale 148 Madde 67 - Fer'î Müdahale Talebi ve İncelenmesi 149 Madde 68 - Fer'î Müdahilin Durumu 150 Madde 69 - Fer'î Müdahalenin Etkisi 151 Madde 70 - Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması 154 DÖRDÜNCÜ AYIRIM Davaya Vekâlet Madde 71 - Genel Olarak 155 Madde 72 - Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler 157 Madde 73 - Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı 157 Madde 74 - Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller 158 Madde 75 - Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi 159 Madde 76 - Vekâletnamenin İbrazı 160 Madde 77 - Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması 161 Madde 78 - Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı 163 Madde 79 - Vekilin Veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 163 Madde 80 - Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması 165 Madde 81 - Vekilin Azli ve İstifasının Şekli 165 Madde 82 - Vekilin İstifası 166 Madde 83 - Vekilin Azli 167 BEŞİNCİ BÖLÜM Teminat Madde 84 - Teminat Gösterilecek Hâller 167 Madde 85 - Teminat Gerektirmeyen Hâller 171 Madde 86 - Teminat Kararı 172 Madde 87 - Teminatın Tutarı ve Şekli 173

5 Madde 88 - Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 174 Madde 89 - Teminatın İadesi 174 ALTINCI BÖLÜM Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil BİRİNCİ AYIRIM Süreler Madde 90 - Sürelerin Belirlenmesi 175 Madde 91 - Sürelerin Başlaması 175 Madde 92 - Sürelerin Bitimi 176 Madde 93 - Tatil Günlerinin Etkisi 177 Madde 94-Kesin Süre 177 İKİNCİ AYIRIM Eski Hâle Getirme Madde 95-Talep 178 Madde 96-Süre 179 Madde 97 - Talebin Şekli ve Kapsamı 181 Madde 98 - Talep ve İnceleme Mercii 181 Madde 99 - Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi 182 Madde İnceleme ve Karar 183 Madde Giderler 184 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Adli Tatil Madde 102-Adli Tatil Süresi 184 Madde Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler 186 Madde Adli Tatilin Sürelere Etkisi 189 İKİNCİ KISIM Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ BÖLÜM Dava Çeşitleri Madde 105-Eda Davası 190

6 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Madde 106-Tespit Davası Madde Belirsiz Alacak ve Tespit Davası Madde İnşaî Dava Madde 109-Kısmi Dava Madde Davaların Yığılması Madde 111 -Terditli Dava Madde 112-Seçimlik Dava 1" Madde Topluluk Davası İKİNCİ BÖLÜM Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ AYIRIM Dava Şartları Madde 114-Dava Şartları 201 Madde Dava Şartlarının İncelenmesi 205 İKİNCİ AYIRIM İlk İtirazlar Madde 116-Konusu 207 Madde İleri Sürülmesi ve İncelenmesi 208 ÜÇÜNCÜ KISIM Yazılı Yargılama Usulü BİRİNCİ BÖLÜM Davanın Açılması Madde Davanın Açılma Zamanı 209 Madde Dava Dilekçesinin İçeriği 209 Madde Harç ve Avans Ödenmesi 212 Madde Belgelerin Birlikte Verilmesi 213 Madde Dava Dilekçesinin Tebliği 213 Madde Davanın Geri Alınması 214 Madde Tarafta İradî Değişiklik 214

7 içindekiler 1 5 Madde Dava Konusunun Devri 217 İKİNCİ BÖLÜM Cevap Dilekçesi Madde Cevap Dilekçesinin Verilmesi 218 Madde Cevap Dilekçesini Verme Süresi 219 Madde Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu 221 Madde Cevap Dilekçesinin İçeriği 221 Madde Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması 222 Madde Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu 223 Madde Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları 223 Madde Karşı Davanın Açılması ve Süresi 225 Madde Asıl Davanın Sona Ermesi 226 Madde Uygulanacak Hükümler 226 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi Madde Tarafların İkinci Dilekçeleri 227 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ön İnceleme Madde Ön İncelemenin Kapsamı 228 Madde Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Karar 229 Madde Ön İnceleme Duruşmasına Davet 230 Madde Ön İnceleme Duruşması 231 Madde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi 234 Madde Süreler Hakkında Karar 236 BEŞİNCİ BÖLÜM Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM Tahkikat Madde 143 Tahkikatın Konusu 237

8 16 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat Madde Tarafların Dinlenilmesi 238 Madde Sonradan Delil Gösterilmesi 239 Madde Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması 239 İKİNCİ AYIRIM Duruşma Madde Tarafların Duruşmaya Daveti 240 Madde Mahkemenin Çalışma Zamanı 241 Madde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma icrası 242 Madde Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması 243 Madde Duruşma Düzeni 247 Madde Soru Yöneltme 249 Madde Kayıt ve Yayın Yasağı 251 Madde 154-Tutanak 252 Madde Tutanağın İmzalanması ve İmza Atamayanların Durumu 254 Madde Tutanağın İspat Gücü 255 Madde Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu 255 Madde Tutanak Örneği Verilmesi 256 Madde Dosyaya Belge Konulması ve Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi 257 Madde 160-Dizi Listesi 258 Madde Dosyanın Taraflar ve ilgililerce İncelenmesi 258 Madde Dosyanın Hâkimin İncelemesine hazır Tutulması 259 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ön Sorun ve Bekletici Sorun Madde Ön Sorunun İleri Sürülmesi 259 Madde Ön Sorunun İncelenmesi 260 Madde Bekletici Sorun 260 DÖRDÜNCÜ AYIRIM Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Madde Davaların Birleştirilmesi 262 Madde Davaların Ayrılması 264 Madde 168-Kanun Yolları 264 BEŞİNCİ AYIRIM İsticvap Madde 169-Konusu 265

9 içindekiler ]J_ Madde İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi 266 Madde isticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi 267 Madde Bizzat isticvap Olunma 268 Madde İsticvabın Yapılması 269 Madde Tutanak Düzenlenmesi 270 Madde Kıyasen Uygulanacak Hükümler 270 ALTINCI AYIRIM Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi Madde Kapsamı ve Sayısı 271 Madde Islahın Zamanı ve Şekli 272 Madde Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi 273 Madde 179-Islahın Etkisi 274 Madde Davanın Tamamen Islahı 275 Madde Kısmen Islah 277 Madde Kötüniyetli Islah 277 Madde Maddi Hataların Düzeltilmesi 278 ALTINCI BÖLÜM Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama Madde Tahkikatın Sona Ermesi 279 Madde Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi 280 Madde Sözlü Yargılama 281 DÖRDÜNCÜ KISIM İspat ve Deliller BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde ispatın Konusu 282 Madde 188-İkrar 283 Madde 189-ispat Hakkı 283

10 18 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Madde 190-İspat Yükü Madde Karşı İspat Madde Kanunda Düzenlenmemiş Deliller 286 Madde Delil Sözleşmesi 287 Madde Somutlaştırma Yükü ve Delillerin Gösterilmesi 288 Madde Başka Yerden Getirtilecek Deliller 289 Madde Delilden Vazgeçme 290 Madde Delillerin İncelenmesi ve İstinabe 290 Madde Delillerin Değerlendirilmesi İKİNCİ BÖLÜM Belge ve Senet Madde 199-Belge 292 Madde Senetle İspat Zorunluluğu 294 Madde Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı 295 Madde Delil Başlangıcı 295 Madde Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları 296 Madde İlamların ve Resmî Senetlerin İspat Gücü 298 Madde Adi Senetlerin İspat Gücü Madde İmza Atamayanların Durumu 301 Madde Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti 303 Madde Yazı Veya İmza İnkârı 303 Madde Yazı Veya İmza İnkârının Sonucu 306 Madde Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı 307 Madde Sahtelik İncelemesi 308 Madde Sahte Senedin İptali 310 Madde Haksız Yere Sahtelik İddiası 311 Madde Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 313 Madde Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması 314 Madde Mahkemece Belge Aslının İstenmesi ve Geri Verilmesi 314 Madde Belge Aslının İbrazı Usulü 316 Madde Belgenin Yerinde İncelenmesi 317 Madde Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu 318 Madde Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi 320 Madde Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi 322 Madde Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması 323 Madde Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler

11 İçindekiler 19 Madde Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu 325 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yemin Madde Yeminin Konusu 326 Madde Yemine Konu Olamayacak Vakıalar 327 Madde Yemin Teklifi 327 Madde Yemine Davet 328 Madde Yemin Etmemenin Sonuçları 329 Madde Yeminin iade Olunamayacağı Hâller 329 Madde Ölüm Veya Fiil Ehliyetinin Kaybı 330 Madde Yemini Yerine Getirecek Kimseler 330 Madde Yeminin Şekli 332 Madde Sağır ve Dilsizlerin Yemini 334 Madde Hasta Veya Özürlülerin Mahkeme Dışında Yemini 334 Madde Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması 335 Madde Yemin Konusunun Açıklattırılması 335 Madde Yemin Tutanağının Düzenlenmesi 336 Madde Yalan Yere Yemin İddiası 336 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tanık Madde Tanık Gösterme Şekli 337 Madde Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi 339 Madde Tanıklığın izne Bağlı Olduğu Hâller 339 Madde Tanığın Davet Edilmesi 340 Madde Davetiyenin İçeriği 341 Madde Çağrıya Uyma Zorunluluğu 342 Madde Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi 343 Madde Tanıklıktan Çekinme Hakkı 344 Madde Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme 345 Madde Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 346 Madde Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 347 Madde Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları 348 Madde Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi 349 Madde Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu 349

12 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Madde Tanığın Kimliğinin Tespiti 351 Madde Tanıklara İtiraz 351 Madde Tanığa Görevinin Önemini Anlatma 352 Madde Yeminsiz Dinlenecekler 352 Madde Yeminin Zamanı ve Şekli 353 Madde Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi 354 Madde Tanığın Bilgilendirilmesi 355 Madde Tanığın Dinlenilme Şekli 356 Madde Yasak Davranışlar 357 Madde Tercüman ve Bilirkişi Kullanılması 358 Madde Yalan Yere Veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi ve Sonuçları 358 Madde Tanığa Ödenecek Ücret ve Giderler 359 BEŞİNCİ BÖLÜM Bilirkişi İncelemesi Madde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller 360 Madde Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi 361 Madde Bilirkişilerin Görevlendirilmesi 362 Madde Bilirkişilik Görevinin Kapsamı 363 Madde Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar 364 Madde Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi 366 Madde Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve reddi 367 Madde Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi 370 Madde Bilirkişinin Görev Süresi 371 Madde Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü 373 Madde Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 374 Madde Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü 376 Madde Bilirkişinin Yetkileri 377 Madde Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor 379 Madde Bilirkişi Raporunun Verilmesi 381 Madde Bilirkişi Raporuna İtiraz 381 Madde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 383 Madde Bilirkişi Gider ve Ücreti 384 Madde Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu 385 Madde Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu 385 Madde Davaların Açılacağı Mahkeme 390 Madde Rücu Davasında Zamanaşımı 391

13 içindekiler ALTINCI BÖLÜM Keşif Madde Keşif Kararı 392 Madde Keşfe Yetkili Mahkeme 393 Madde Keşfin Yapılması 393 Madde Keşfe Katlanma Zorunluluğu 394 Madde Soybağı Tespiti İçin İnceleme 395 YEDİNCİ BÖLÜM Uzman Görüşü Madde Uzman Görüşü 397 BEŞİNCİ KISIM Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Hüküm Madde Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi 398 Madde Hükmün Müzakeresi 399 Madde Hükmün Oylanması ve Yeter Sayı 400 Madde Hükmün Kapsamı 401 Madde Hükmün Yazılması 403 Madde Hükmün İmza Edilememesi 404 Madde Hükmün Korunması 405 Madde Hüküm Nüshası 405 Madde İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar 406 Madde Kesin Hüküm 408 İKİNCİ BÖLÜM Hükmün Tashihi ve Tavzihi Madde Hükmün Tashihi 412 Madde Hükmün Tavzihi 412 Madde Tavzih Talebi ve Usulü 413

14 22 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Davaya Son Veren Taraf İşlemleri Madde Davadan Feragat 414 Madde Davayı Kabul 414 Madde Feragat ve Kabulün Şekli 415 Madde Feragat ve Kabulün Zamanı 416 Madde Feragat ve Kabulün Sonuçları 416 Madde Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri 417 Madde313-Sulh 418 Madde Sulhun Zamanı 419 Madde 315-Sulhun Etkisi 419 ALTINCI KISIM Basit Yargılama Usulü Madde Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler 420 Madde Dilekçelerin Verilmesi 422 Madde Delillerin İkamesi 424 Madde iddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 425 Madde Ön inceleme ve Tahkikat 425 Madde Hüküm 427 Madde Uygulanacak Hükümler 428 YEDİNCİ KISIM Yargılama Giderleri ve Adli Yardım BİRİNCİ BÖLÜM Yargılama Giderleri Madde Yargılama Giderlerinin Kapsamı 430 Madde Delil ikamesi İçin Avans 432 Madde Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler 433 Madde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 435 Madde Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 436 Madde Fer'î Müdahale Gideri 437

15 İçindekiler 23 Madde Kötüniyetle Veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları 437 Madde Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi 439 Madde 331 Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri 440 Madde Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi 441 Madde Avansın iadesi 442 İKİNCİ BÖLÜM Adli Yardım Madde Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler 443 Madde Adli Yardımın Kapsamı 445 Madde Adli Yardım Talebi 446 Madde Adli Yardım Talebinin incelenmesi 447 Madde Adli Yardım Kararının Kaldırılması 448 Madde Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 449 Madde Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 450 SEKİZİNCİ KISIM Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM İstinaf Madde istinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar 451 Madde istinaf Dilekçesi 453 Madde istinaf Dilekçesinin Verilmesi 455 Madde Harç ve Giderlerin Yatırılması 457 Madde Başvuru Süresi 458 Madde istinaf Dilekçesinin Reddi 459 Madde istinaf Dilekçesine Cevap 460 Madde Katılma Yolu İle Başvurma 461 Madde Başvurma Hakkından Feragat 462 Madde Başvurunun icraya Etkisi 463 Madde Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma 464 Madde 352-Ön İnceleme 465 Madde Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar 466 Madde İnceleme 469

16 24 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat Madde İncelemenin Kapsamı 470 Madde Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi 471 Madde Yapılamayacak İşlemler 471 Madde Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi 473 Madde Karar 474 Madde Uygulanacak Diğer Hükümler 476 İKİNCİ BÖLÜM Temyiz Madde Temyiz Edilebilen Kararlar 477 Madde Temyiz Edilemeyen Kararlar 478 Madde Kanun Yararına Temyiz 481 Madde Temyiz Dilekçesi 482 Madde Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 484 Madde Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler 485 Madde Temyizin icraya Etkisi 486 Madde Kötüniyetle Temyiz 487 Madde Temyiz İncelemesi ve Duruşma 488 Madde Onama Kararları 490 Madde Bozma Sebepleri 494 Madde Yargıtay Kararlarının Tebliği 496 Madde Bozmaya Uyma Veya Direnme 497 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargılamanın İadesi Madde 374-Konu 499 Madde Yargılamanın İadesi Sebepleri 499 Madde Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi 503 Madde Süre 504 Madde İnceleyecek Mahkeme ve Teminat 505 Madde Talebin Ön İncelemesi 506 Madde Yeniden Yargılama Veya Hükmün İptali 507 Madde İcranın Durdurulması 509

17 İçindekiler 25 DOKUZUNCU KISIM Çekişmesiz Yargı Madde Çekişmesiz Yargı İşleri 509 Madde Görevli Mahkeme 516 Madde Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki 516 Madde Yargılama Usulü 517 Madde Mühürleme, Deftere Geçirme ve Yemin Tutanağı Düzenlenmesi Usulü 518 Madde Kararlara Karşı Başvuru Yolları 518 Madde Kararların Niteliği 519 ONUNCU KISIM Geçici Hukuki Korumalar BİRİNCİ BÖLÜM İhtiyati Tedbir Madde İhtiyati Tedbirin Şartları 519 Madde ihtiyati Tedbir Talebi 521 Madde İhtiyati Tedbir Kararı 524 Madde İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi 526 Madde İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 528 Madde İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz 530 Madde Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması 533 Madde Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması 534 Madde İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler 535 Madde Tedbire Muhalefetin Cezası 537 Madde Tazminat 538 İKİNCİ BÖLÜM Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar Madde Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller 539 Madde Görev ve Yetki 540 Madde Delil Tespiti Talebi ve Karar 541

18 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat Madde Acele Hâllerde Tespit Madde Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler 543 Madde Tutanak ve Diğer Belgeler 544 Madde Diğer Geçici Hukuki Korumalar ONBİRİNCİ KISIM Tahkim Madde Uygulanma Alanı 547 Madde Tahkime Elverişlilik 547 Madde İtiraz Hakkından Feragat 548 Madde Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 548 Madde Mahkemenin Yardımı 549 Madde Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 549 Madde Tahkim İtirazı 551 Madde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti 552 Madde Hakem Sayısı 554 Madde Hakemlerin Seçimi 555 Madde417-RetSebepleri Madde Hakemin Reddi Usulü 558 Madde Hakemlerin Sorumluluğu 559 Madde Görevin Yerine Getirilememesi 560 Madde Yeni Hakem Seçilmesi 561 Madde Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 562 Madde Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı 563 Madde Yargılama Usulünün Belirlenmesi 563 Madde Tahkim Yeri 564 Madde Dava Tarihi 564 Madde Tahkim Süresi 565 Madde Dava ve Cevap Dilekçesi 566 Madde Duruşma Yapılması Veya Dosya Üzerinden İnceleme 568 Madde Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması 569 Madde Hakem Veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi 569 Madde Delillerin Toplanması 570 Madde Hakem Kurulunun Karar Vermesi 571 Madde Sulh 572 Madde Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi

19 İçindekiler 27 Madde Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Saklanması 573 Madde Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması 575 Madde438 -Tebligat 577 Madde iptal Davası 577 Madde Hakem Ücreti 581 Madde Yargılama Giderleri 582 Madde Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi 583 Madde Yargılamanın İadesi 584 Madde Uygulanmayacak Hükümler 585 ONİKİNCİ KISIM Son Hükümler Madde Elektronik işlemler 585 Madde Disiplin Para Cezası 592 Madde Diğer Kanunlardaki Yargılama Usulü İle İlgili Hükümler 593 Madde Zaman Bakımından Uygulanma 593 Madde Yönetmelik 594 Madde Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 594 GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE Madde Yürürlük 599 Madde Yürütme 599 İLGİLİ MEVZUAT Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 603 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 605 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 606 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 608 Harçlar Kanunu 611 Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği 657 Tebligat Kanunu 681

20 28 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 700 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun İş Mahkemeleri Kanunu 722 Ticari Davalar ve Usul Hükümleri İle İlgili Hükümler (Türk Ticaret Kanunu) 725 Fikri Mülkiyet Haklari İle İlgili Davalar ve Usul Hükümleri (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) 727 Tüketici Davaları İle İlgili Usul Hükümleri (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) 734 Kadastro Davaları İle İlgili Usul Hükümleri (Kadastro Kanunu) 738 Milletlerarası Tahkim Kanunu 744 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 763 Yargıtay Kanunu 782 HMK Kavram Dizini 819

İÇİNDEKİLER. Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi İKİNCİ AYIRIM

İÇİNDEKİLER. Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi İKİNCİ AYIRIM IX İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ...3 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU... 19 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IV İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IV İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IV İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM Görev Görevin

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İçindekiler ÖNSÖZLER... VII İÇİNDEKİLER... XLIII KISALTMALAR... LXIII HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GENEL GEREKÇESİ... 3 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ ADALET KOMİSYONU RAPORU GİRİŞ BÖLÜMÜ...23 HUKUK

Detaylı

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Doç. Dr. Nedim MERİÇ HMK

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Doç. Dr. Nedim MERİÇ HMK Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Doç. Dr. Nedim MERİÇ HMK Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu İlgili Mevzuat İçtihadı Birleştirme Kararları Anayasa Mahkemesi Kararları «Anayasa (İlgili

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU, İSVİÇRE FEDERAL MEDENİ USUL KANUNU VE ALMAN MEDENİ USUL KANUNU

Detaylı

1. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM:

1. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM: İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar Cetveli 15 Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi 19 6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri Karşılaştırma Tablosu 33 HMK nu Değiştiren

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX 1- GİRİŞ... 1 I. Medenî Usul Hukukunun Konusu... 2 II. Medenî Usul Hukukunun Amacı... 3 III. Medenî Usul Hukukunun Tarihî Gelişimi ve Bugünkü

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Dr. Ayşe KÖME AKPULAT İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ

Dr. Ayşe KÖME AKPULAT İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşe KÖME AKPULAT İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ İçindekiler Sunuş...VII Önsöz... IX İçindekiler...XIII

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ 23 A. İdarenin Yargısal

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/27

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/27 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/5846 Karar No. 2016/6871 Tarihi: 22.03.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/27 HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KAPSAMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasının Önemi, Amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜ TEMEL KAVRAMLARI BİLİM

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE

DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Bu doküman eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Bu doküman eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî ve hukukî yollara başvurulacaktır.

Detaylı

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.200,00 TL 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.060,00 TL 4 Paydaşlığın Giderilmesi

Detaylı

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları Prof. Dr. Turan YILDIRIM Ar. Gör. Hüseyin Melih ÇAKIR İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V birinci KİTAP İDARE HUKUKU BİRİNCİ KISIM Türkiye nin İdare Teşkilatı Birinci Bölüm Genel

Detaylı

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI Eğitimin Tarihleri 01-02-03-04 Mart 2018 Eğitimin Süresi Eğitmenler 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN) (Teorik)

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İÇİNDEKİLER KİTAPTAN VERİM ALABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMAK GEREKİR?...1 MEDENİ USUL HUKUKU BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu nun 20.12.2017 gün ve 55/27 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF Murat Özgür ÇİFTÇİ Avukat Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ... xxix Birinci Kısım Genel Olarak Kanunyolları 1. Kavram...1 2. Kanunyollarının

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

ADLİ YARDIM HUKUK YARGILAMASI VE İDARİ YARGIDA. Türkiye de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi

ADLİ YARDIM HUKUK YARGILAMASI VE İDARİ YARGIDA. Türkiye de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. HUKUK YARGILAMASI VE İDARİ YARGIDA ADLİ YARDIM Türkiye de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

İçindekiler Sunuş 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 35 BİRİNCİ BÖLÜM: İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI GİRİŞ 39 I. İDARİ YARGI YERLERİ 42 A.

İçindekiler Sunuş 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 35 BİRİNCİ BÖLÜM: İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI GİRİŞ 39 I. İDARİ YARGI YERLERİ 42 A. İçindekiler Sunuş 7 Önsöz 9 Kısaltmalar 35 BİRİNCİ BÖLÜM: İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI GİRİŞ 39 I. İDARİ YARGI YERLERİ 42 A. İlk Derece İdari Yargı Yerleri 42 1. İdari Yargı Hâkimliğine

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP AİHS VE AİHM KARARLARININ DA İNCELENMESİ SURETİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ TÜRK MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI 1.GÜN DERS DERS İÇERİĞİ 09.30-10.20 - DERSE GİRİŞ (20 dk) - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) GENEL HUSUSLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLK DERECE MAHKEMELERİ * Hukuk Mahkemeleri *Ceza Mahkemeleri *İdare/vergi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLÎ YARGI MAHKEMELERİ, BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ,

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Dr. SEYİTHAN GÜNEŞ Emekli Hakim HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Dr. SEYİTHAN GÜNEŞ Emekli Hakim HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Dr. SEYİTHAN GÜNEŞ Emekli Hakim HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM, HUKUKİ NİTELİK VE TARİHSEL

Detaylı

1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNERİLEN ATIF USÛLÜ...VII PARAGRAF YAZARLARI... IX 15. BASIYA ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR CETVELİ...LXV GENEL BİBLİYOGR AFYA... LXXI (CİLT I) 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL

Detaylı

Arabuluculuk tarihinden itibaren açılacak davalar için Zorunlu hale geldi.

Arabuluculuk tarihinden itibaren açılacak davalar için Zorunlu hale geldi. BILGILENDIRME NOTU www.ak-denetim.com KONU: 7155 sayılı Kanun ile Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 01.01.2019 tarihinden itibaren açılacak davalar için Zorunlu hale geldi. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I ÖZET : - 1 GÜNLÜK ÇALIŞMA TESPİTİ : Zorunlu çalışma süresinin tespiti olmayıp, sadece 1 gün çalışıldığının tespiti istemini barındırmakta olup, bu tür davalarda işverenin davalı olarak gösterilme zorunluluğunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ BÖLÜM YARGI HAKKI, ULUSLARARASI YETKİ VE TAHKİM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ BÖLÜM YARGI HAKKI, ULUSLARARASI YETKİ VE TAHKİM IX ÖNSÖZ...VII...IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ BÖLÜM YARGI HAKKI, ULUSLARARASI YETKİ VE TAHKİM I. ULUSLARARASI YETKİ VE YARGI HAKKI...1 A. Genel Olarak Yargı Hakkı (Jurisdiction)...1 1. Prensipler...1

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku LAW 315 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ önsöz...vii İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ I. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE DAVA HAKKI...1 II. DAVA ŞARTLARI... 7 A. Genel Olarak...

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu giderilmesi) Davası

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu giderilmesi) Davası 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Aralık 2013 Cumartesi Sayı: 28865 GENEL HÜKÜMLER Konu

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 1 (saat/hafta) Ön

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu Fihristi

4857 Sayılı İş Kanunu Fihristi : 4857 Sayılı İş Kanunu Fihristi www.uzmanglobal.com UZMAN GLOBAL; iş hukuku, sosyal güvenlik, SGK işlemleri, teşvik ve destekler, denetim, stratejik planlama ve eğitim alanlarında çözüm ortağınız. BİRİNCİ

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV BİRİNCİ BÖLÜM TEBLİGAT HUKUKU NA GİRİŞ A. TEBLİGAT İŞLEMİNİN ÖNEMİ VE AMACI... 1 1. ÖNEMİ... 1 2. AMACI... 3 B. TEBLİGAT HUKUKU NUN KAYNAKLARI...

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I ÖZET : - YARGISAL DENETİME ELVERİŞLİ HÜKÜM KURULMAMASI : karar başlığı ve dava dilekçesinde işveren adı yer almadığı ve davanın niteliği gereği husumet yöneltilmiş işveren bulunmadığı halde, yargılama

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

GENEL HÜKÜMLER. (3) İşbu tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER. (3) İşbu tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 28 Aralık 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28865 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Konu ve kapsam GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V VI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ, CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI 1- CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ...1 I- Tanım, Terim... 1 II- Ceza Muhakemesinin Amacı... 3 III- Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 21 Aralık 2011 Çarşamba Sayı: 28149 GENEL HÜKÜMLER Konu ve

Detaylı

178 SAYILI KHK 659 SAYILI KHK 6100 SAYILI HMK. HAZIRLAYAN Müş. Av. Özlem DUMAN

178 SAYILI KHK 659 SAYILI KHK 6100 SAYILI HMK. HAZIRLAYAN Müş. Av. Özlem DUMAN 178 SAYILI KHK 659 SAYILI KHK 6100 SAYILI HMK HAZIRLAYAN Müş. Av. Özlem DUMAN 178 sayılı KHK ile; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini

Detaylı

TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 30 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30286 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı