Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl"

Transkript

1 Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43 Dimes Life Bülten 10 yafl nda 2010 a ödüllerle veda ettik Baflar ya giden yol ekip çal flmas m? K p r k p r bir ünlü: Defne Joy Foster Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Yarat c Düflünme Peki Ama Nasıl

2 Dimes. Sadece meyve! içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Yeflim Esgin Yayla Tasar m Tanzer Ercanpolat Ocak-fiubat-Mart 2011 Y l: 11 - Say : Editör 02 Baflkan n Sesi 04 Dimesten Taze Haber 08 Dünyada Dimes 10 Kapak Konusu 14 Kiflisel Geliflim 16 Dimes Bülten 10 Yafl nda 18 Uzman Görüflü 20 Bizden Biri 22 Gezi Rehberi 24 Enfes Lezzetler 26 Tan d k Bir Yüz 29 Tüketici Görüflleri 30 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Yepyeni bir y lda, dopdolu bir say yla karfl n zday z... De iflim ve geliflim ilkesinden vazgeçmeden on y llar geride b - rakan Dimes, 2010 a da baflar lar ve faaliyetleriyle damgas n vurdu. Türkiye de kaliteli meyve suyunun ad olan Dimes, ak llarda ve gönüllerdeki bu yerini, art k dünya insanlar yla paylafl - yor. Birer birer ulaflt baflar larla sadece Türkiye den de il, dünyadan da ödüllendirilmeye devam ediyor. Sevgili Dimesseverler, bu say m zda 2010 y l nda Dimes in yakalad baflar lar ve Dimes Life n on y ll k serüveni, sayfalar m zda bizim için çok büyük önem tafl yan haberler olarak sizleri bekliyor. Bu haberlerin yan s ra yine Türkiye de ve dünyada Dimes bayra n daha yükseklere tafl yan bayilerimizle gerçeklefltirdi imiz röportajlar da bulabilirsiniz. Her say m zda oldu u gibi, bu say da da tabii ki kapak konumuzda hepimizi ilgilendiren bir olguyu derinlemesine ve faydal bilgileri sizlere tafl yarak irdeledik: Yarat c l k!.. Gerek ifl hayat n zda gerekse di er sosyal ortamlar n zda sizi baflar ya tafl yabilecek olan ekip çal flmas n n önemli noktalar - n kiflisel geliflim bölümünde bulabilirsiniz. Uzman Görüflü bölümümüzde farkl bir konuya, do ru diyet ve beslenmede dikkat etmemiz gereken Glisemik Indeks e de indik ve detaylar n sayfalar m za tafl d k. Tüm bu konular n yan s ra Dimes in yurt içi ve yurt d fl nda gerçeklefltirdi i faaliyetlere ve tüketicilerinin geri bildirimlerine dair bilgileri Dimes Life n sayfalar nda bulabilirsiniz. Keyifle okuman z dile iyle... Hoflçakal n! Editör: fiafak fiahin 1

3 baflkan n De erli Dimes Dostlar ; Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren Baflar lara Odakland m z Yeni Bir Y l Daha Bizleri Bekliyor y l nda Dünya da ç kan global ekonomik krizin ülkemizde de a r bir flekilde 2009 y l n da kapsayacak flekilde devam sonras nda 2010 y l n yeniden yap lanma ve toparlanma gayreti içinde konulan hedeflere uygun bir flekilde baflar yla tamamlam fl bulunuyoruz y l na yeni bir güçle, deneyim ve tecrübeyle iyi bir motivasyonla ve de krizden baflar yla ç - kan bir ülke olarak girmenin sevincini ve mutlulu unu yafl yoruz. Yaflanan bu kriz dönemleri, birçok kuruluflta kurumsal yap y gelifltirme ve yeniden yap land rmada ciddi bir zemin oluflturarak tüm yönetim kademelerinde çal flmalarda daha sa l kl ve güçlü bir yap n n oluflturulma gayreti ve gere i ortaya ç kmaktad r. Bu meyanda, gerek üretim gerekse pazarlama ve sat fl kapsayan konularda verimlilik, maliyette tasarruf, müflteri ve bayi iliflkileri gibi yönetimsel ve sistemi ilgilendiren sorunlar bizim giriflimci ve yenilikçi gücümüzle hedeflere yönelik, performansa dayal bir düzen içinde, sat fl pazarlama, lojistik ve insan kaynaklar n n organizasyonel bir sistem içinde ahenkli ve tutarl bir çal flma ortam yaratarak, yüksek bir moralle 2011 y l nda mevcut kadromuzla daha baflar l olaca m za dair inanc m ve güven duygular m tüm çal flanlar m zla paylaflt m ifade etmek istiyorum. Kuruldu u günden beri birçok baflar ya imza atan flirketimiz bugün geldi imiz noktada oluflturdu umuz kurumsal yap ve kültür çerçevesinde insan kalitesine ve e itimine vermifl oldu u önemle gelecekte daha büyük baflar lara imza koyacakt r. Baflar m z n en önemli kriteri; konusunda bilgili, iyi e itilmifl, kendisine ve flirketine güvenen, yapt ifli inanarak ve heyecan duyarak yapan bir kadroya sahip oluflumuzdan gelmektedir. nanmak ve güvenmek bir organizasyonun baflar s ndaki en büyük etkendir ve iflin kayna d r. Çal flt m z flirkete, onun yöneticilerine ya da ortaya konan bir projeye güvenip, inanmaz iseniz, yap lan hiçbir fley insana heyecan vermez, ve de heyecan duyulmadan yap lan hiçbir fley, tam olarak neticeye ulaflmaz ve sadece günü geçirmek için yap lan ifllerdir. Çal flt m z flirkette öncelikle bir departmanda ne gibi yeni projeler üretebiliriz, toplant lar daha ne kadar verimli hale getirebiliriz, flirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekte ne kadar sahipleniyoruzu düflünerek hareket etmemiz, hepimizin ve flirketimizin hedefe ulaflmas nda bizlere büyük sinerji ve heyecan katacakt r y l içerisinde yenilikçi ürün dal nda uluslararas Sial Dior ödülünü almam z, Capital Dergisi nin, sesi Türkiye nin En Be enilen fiirketleri aras nda 3. s radan 2. s raya yükselmemiz ve de SO nun yay nlad Türkiye nin 500 Sanayi Devi aras nda 291. olarak yer almam z bizlere gurur vermifltir. Bu ve bunun gibi birçok baflar lara imza atan Dimes ailesi çal flanlar yla birlikte tek yürek olmas ve markaya gönülden ba l olmas ndan kaynaklan yor. O aç dan bu baflar larda eme i geçen herkesi flahs m ve flirketim ad na can gönülden kutluyorum. Sevgili Arkadafllar, Dünya ekonomisinin çok zor bir dönemden geçti i günümüzde, Türkiye mizin Hindistan, Brezilya ve Çin gibi geliflen piyasalar aras nda gösterilmesi ülkemiz ad na cesaret ve güven verici bir durumdur. Bizlerinde 2010 y l ndaki büyüme ve yükselme rakamlar m z bunu teyid etmekte ve de 2011 y l için daha güzel hedeflere ulaflma noktas nda ümitlerimizi yeflertmektedir y l nda da bir Türk markas olarak hem içerde hem de d flarda Dimes dünyan n dört bir yan na lezzet ve do all k da tmaya devam edecektir. 85 ülkeye yap - lan istikrarl ihracat m z da bunun somut bir göstergesidir. Farkl co rafya ve global piyasalarda Dimes ile tan flan tüketiciler de be enilerini bizle paylafl yorlar. Bu konuda tüketici hatt na ulaflan memnuniyet geribildirim ve mektuplar bizler için bir gurur kayna oluyor. Bir de bizlere daha çeflitli ve kaliteli ürün üretme yolunda yeni heyecan ve sorumluluklar yüklemektedir. Tesislerimizin sahip oldu u tüm kalite sistem belgeleri ve dünyadaki en son teknolojiyle donanm fl modern üretim tesisleriyle içerde ve d flar da örnek bir tesis olarak gösterilmektedir. Do rudan yüzlerce insan, dolayl olarak binlerce ailenin geçimini Dimes ve grup flirketlerinin yaratt kaynaklardan sa lamaktad r. Sürekli büyüyen Pazar ve çal - flanlar m z n gelece e güvenle bakabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar yüklemektedir. Birli imizi ve bütünlü ümüzü bozmadan ahenkli ve huzurlu bir çal flma ortam n sa layarak daha ileri hedeflere yürümek hepimizin ortak gayreti ve sorumlulu u olmal d r. Ben duygu ve düflüncelerle 2011 y l n n tüm D MES ailesi ve çal flanlar na baflta sa l k, huzur, bol kazanç ve baflar getirmesi dileklerimi ileterek, sevgi ve sayg lar - m sunuyorum. Hoflçakal n. 2

4 Dimes ten Taze Haber Dimes Buzz Hi-RED Marketlerin Gözdesi Oldu Geride b rakt m z 2010 un son aylar nda, tüketicisiyle buluflan Dimes Buzz Hi-RED, yeni tatlar keflfetmeyi sevenlerin gözdesi oldu. Birçok sat fl noktas nda büyük ilgiyle karfl lanan Hi- RED, zengin teflhiriyle de marketleri renklendirdi. Gençler ve Çocuklarla nternette Buluflma Dimes in Noktalar : Dimes Club, meyve adamlar ve sürpriz hediyeleriyle çocuklar n kalbini kazand. Meyvelerden tasarlanan nefleli karakterlerle e lenceli dakikalar yaflatan sitede çocuklar, 6 l 200 ml paketlerinde hediye edilen Meyve Adam Yapbozu nun tamam n görebiliyorlar. Ayr ca kay t olan çocuklar daha birçok sürpriz bekliyor. Gençler için son dönemin vazgeçilmez mecras olan Facebook ta da sen istersen neden olmas n konseptli yeni bir uygulama ile Dimes, Hi-Red dünyas n takip etmek isteyenlerle bulufluyor. Dimes Buzz Hi-Red le çekilmifl foto raflar n bu mecra sayesinde paylaflanlar aras ndan en güzel foto raf sahiplerine, Dimes paketleri hediye olarak gönderilmeye devam ediyor. senistersennedenolmasin/facebook.com Dimes, Turizm alan ndaki en önemli buluflmalardan biri olan Travel Turkey 2010 zmir Turizm Fuar ve Konferans, bu y l dördüncü kez ZFAfi, Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) ve Hannover-Messe International stanbul iflbirli i ile organize edildi Aral k 2010 tarihleri aras nda gerçekleflen Travel Turkey zmir 2010 Turizm Fuar ve Konferans Aç l fl Töreni, K.K.T.C Turizm, Çevre ve Kültür Bakan Kemal Dürüst ile Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay n kat l m yla gerçekleflti. Fuara on alt ülkeden befl yüzün üzerinde firma kat ld. Partner illeri Ordu ve Osmaniye; uluslararas partner ili, H rvatistan n baflkenti Zagreb olan Travel Turkey zmir, yurtiçi ve yurtd fl ndan birçok sektör profesyonelini zmir de buluflturdu. Özellikle uluslararas ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdi i Dimes, Kas m ay nda Ankara da gerçekleflen Tokat Refladiyeliler Gecesi nde, Tokat ta do an marka Dimes de yer ald. Geceye gelen konuklar enfes meyve sular yla karfl layan Dimes e ilgi büyük oldu. Özellikle çocuklar n ilgi oda- olan Dimes in üzüm-kuflburnu suyu ve kuflburnu marmelad, bu özel gecede yöresel lezzetler olarak tan t ld. TRAVEL TURKEY ZM R 2010 da Boy Gösterdi fuar, çevre ülkelerden çok say da sat n al c ya ev sahipli i yapt. Bu y l özellikle Yunan Adalar, Travel Turkey zmir e büyük ilgi gösterdi. Midilli, Sak z, Samos adalar ndan çok say da firman n yer ald fuara, Yunanistan n yan s ra Tunus, Suriye, H rvatistan, Güney Afrika, Etiyopya, Almanya, Kosova, Makedonya, KKTC, Irak, talya, Ürdün, M s r ve ngiltere den de otuz alt firma kat ld. Türkiye den birçok farkl turizm ve kültür destinasyonunun standlar da fuarda kat l mc larla bulufltu. Tokat stand nda yer alan Dimes e yerli ve yabanc kat l mc lardan ilgi büyük oldu. Enfes Dimes ürünlerinin tad na bakan fuar kat l mc lar ve konuklar, lezzetli ve keyifli dakikalar n tad n ç kard. Tokat Refladiyelilerin Yan ndayd Büyük Antalya Buluflmas Karaözü fiahruh tan Geçenlerin Öyküsü Dimes ten Buluflmaya Katk Aral k tarihlerinde Antalya Cam Piramit te gerçekleflen buluflmada yöre halk na yararl olacak bir dizi etkinlik gerçeklefltirildi. Resim ve karikatür sergisi, konserler, yöre yazarlar n n eserlerinin tan - t m ve imza gününün yan s ra Köy Enstitülü Y llarda Siyasi-Kültürel ve ktisadi Durum ve Yöremize Yap lacak Yat r mlar, Projeler konulu bir de panel düzenlendi. Panelde Dimes ad na konuflma yapan Orhan Ziya Diren, yörenin kalk nmas ad na görüfl ve tecrübelerini flu ifadelerle paylaflt : Köylerimizin özelliklerine uygun projelerde deste im her zaman yan n zdad r. Ayr ca Antalya Buluflmas nda Dimes, tüm kat l mc lara etkinlik boyunca meyve suyu ikram nda bulundu. Dimes stand na büyük ilgi gösteren kat - l mc lar, lezzetli ve keyfili dakikalar n tad n ç kard lar. Uzak Do u da Cumhuriyet Coflkusu Dimes le Tatland E konomik, tarihi, kültürel ve siyasi aç - dan dünyada büyük öneme sahip Uzak Do u daki elçiliklerimizde, Cumhuriyet Balomuz büyük bir kat l m ve keyifle kutland. Baflta Singapur, Filipinler, Malezya ve Hong Kong olmak üzere gözde ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri nde gerçekleflen balo ve kokteyllerde sadece Dimes meyve sular ikram edildi. Özellikle yabanc misafirlerin büyük be eni ve takdirlerini toplayan Dimes e bölge ülke temsilcileri tebriklerini ilettiler. Ayr ca, d fl temsilciliklerimizde görev yapan diplomat ve büyükelçilerimiz de teflekkürlerini ve memnuniyetlerini paylaflt lar. 4 5

5 Dimes ten Taze Haber Baflar larla Dolu Bir Y l Daha Geride Kald Dimes Ödüle Doymad Kuruldu u günden bugüne say s z baflar ya imza atan Dimes, 2010 y l nda da bir çok sayg n ödül ve dereceyi yakalayarak 2011 e bafllad. Alan nda baflar y bir standart haline getiren Dimes; raflar nda sergilenen yüzlerce ödüle 2010 y l nda da yenilerini eklemenin hakl gururunu yafl yor. Capital'in "Türkiye'nin En Be enilen fiirketleri" araflt rmas nda alkosüz içecekler kategorisinde 2.s raya yükseldi Sial d Or 2010 (Dimes Life fieftali-k rm z Havuç Nektar, Türkiye nin En Yenilikçi Ürünü) "Umutlar Okulda Cevizle Yeflersin" Projesine Dimes ten Destek l Milli E itim Müdürlü ü Projeler Birimi'nin organize etti i "Umutlar Okulda Cevizle Yeflersin" projesi çerçevesinde Hac - bekir lkö retim Okulu'nda ö rencilere çevre ve erozyon konulu e itim verilerek ceviz fidan dikimi yap ld. Van ve ilçelerinde 6-15 yafl aras yaklafl k çocuk için birer ceviz fidan yetifltirmeyi amaçlayan proje üçüncü y l n doldurdu. Van Valili i ve Tema Van l Temsilcili i ortak çal flmas ile cevizden fidan yetifltirerek çocuklara a ac sevdirme, çevre bilinci oluflturma ve ekonomik yararlar n n önemini kavratma amaçland. Bu proje esnas nda baz çocuklar n Dimes in bofl meyve suyu ve süt kutular nda ceviz yetifltirmeleri, koordinatörlerin Dimes le ba lant kurmas na vesile oldu. BEN VE F DANIM D MES LE BÜYÜYORUZ bafll kl bir proje gelifltirildi. Bu projenin ilk uygulamas olarak bölgedeki 1000 çocu a meyve suyu gönderildi ve fidan dikmelerine yard mc olundu. Dimes A.fi. Genel Müdürü Ozan Diren baflar lar için flunlar söyledi: Dimes olarak hem pazar pay bak m ndan, hem de Capital in yapt araflt rman n da gösterdi i gibi en be enilen flirketler listesinde yukar lara ç k yoruz. Burada saymaya f rsat m olmayan birçok parametre de bu yükselifl trendini yans - t yor. Hak etti imiz yerlere emin ad mlarla ilerliyor, hak etti imiz baflar lar elde ediyoruz diye düflünüyorum. fiüphesiz bunu ancak kenetlenmifl bir tak m baflarabilir. Pazarlamas yla, üretimiyle, sat fl yla, mali iflleriyle, ihracat yla, sat n almas yla, insan kaynaklar yla ve di- er tüm unsurlar m zla çok kuvvetli bir tak m olarak çal - fl yoruz y l nda da bu baflar y sürdürece imize eminim. 6 Ambalaj Sanayicileri Derne i, Ambalaj Ay Y ld zlar 2010 (Dimes Dayan kl Hafif fiifle Yetkinlik Ödülü) 7

6 Dünyada Dimes Dimes in Almanya daki Gücü: Turkuaz EU GmbH Türkiye nin en iyi meflrubatlar n Avrupa ya tan tan ve her geçen gün kendini daha da gelifltiren Turkuaz EU GmbH yöneticisi ve ortaklar yla, Turkuaz ve Türkiye nin en güçlü meyva suyu üreticisi ve da t c s olan Dimes i konufltuk. Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Toptanc l k, parakende iflletmecili inden daha fazla ilgimi çekti i için befl y l iflletti im marketi devrederek parakende sektöründen toptanc l k sektörüne geçtim. Bir g da flirketinin sat fl departman nda görev alarak ifle bafllad m y l nda benim gibi parekende g da sektöründe Aachen n en büyük marketinin iflletmecili ini yapan Hasan Merdan la bir ortakl k kurarak meflrubat pazarlama ifline girmifl oldum. Bu firmay kurmam z n bafll ca sebebi Avrupa da iyi bir da t m sistemi kurarak Türk menfleili meflrubatlar baflta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ya sistemli bir flekilde da tmakt. lk olarak Türkiye de üretim yapan Pepsi grubuna ait Yedigün ün Avrupa flat fl ve da t m organizasyonunu üstlendik. Daha sonra gördügümüz talep üzerine portföyümüzü geniflletme karar alarak de iflik segmentlerde ürün aray fl na girdik. Say n Fuat Bey Dimes le tan flman z nas l oldu? Bizim için mutluluk verici bir geliflmeydi. Meflrubatlar n da t m n yaparken kendimizi ve ürün yalpazemizi geniflletmeye karar verdik.yeni ürün yelpazelerimiz aras na meyve sular, normal su ve maden suyunu katmaya karar verdik. Bu nedenle yapt m z araflt rmalar bizi, üretti i kaliteli meyve sular ve zengin çeflitleri bulunan, dünyan n çeflitli ülkelerine ihracat yapan Dimes e getirdi. Biz de yetkili birimlerle temaslar kurarak taleplerimizi ilettik, kabul gördü ve Dimes ürünlerini Almanya da pazarlamaya bafllad k. Almanya da meyva suyu pazar ne konumda bize bundan bahseder misiniz? Almanya, Avrupa n n en büyük ekonomisine sahip ülkesi. Bu durumu göz önünde bulundurarak, meyve suyu pazar ndan bahsederken asl nda Avrupa dan bahsetmifl oluyoruz. fiirketimizin Almanya, Hollanda ve Belçika ya s n r olmas bizim düflüncelerimize Avrupa kelimesini kat yor. Avrupa meyve suyu tüketiminde 13 milyar litre ile devasa bir pazar durumunda... Avrupa da kifli bafl na meyve suyu tüketiminde 41 litre ile Almanya ilk s rada yer almakta, bunu 38 litre ile Avusturya, 30 litre ile sviçre ve ABD, 26 litre ile Hollanda ve Finlandiya, 16 litre ile spanya izlemektedir. Biz flu anda Dimes ürünlerini sadece Almanya da pazarlasak da bu verileri ve dev pazar göz önüne alarak hedefimizi Avrupa pazar olarak görmekteyiz. % 100 meyve sular nda ve nektarda en çok hangi çeflitler tercih ediliyor? %100 lük gruplarda Almanya da portakal suyu, üzüm mango kar fl m, nar suyu, k rm z kar fl k meyve suyu, üzüm, viflne ve ananas; nektarda ise en çok viflne, fleftali, kay s, mango ve k rm z kar fl k çeflitleri tercih edilmekte. Almanya daki tüketici profilinden bahsedebilir misiniz? Almanya da sa l n düflünen bilinçli bir müflteri kitlesi mevcut. Bu da Almanya n n dünyada en çok meyve suyu tüketen ülke durumunda olmas ndan belli. Bu nedenle Almanya daki müflerterilerimiz özellikle % 100 ürünlerde kalite ve safl a dikkat etmekteler. Bu nedenle kalitesi ve safl k oran yüksek olan Dimes, Almanya da rekabet etme flans na sahip. Zaten bizim Dimes tercihimiz bu nedenlere dayan yor. fiirket olarak gelece e yönelik hedefleriniz nelerdir? En bafltaki hedefimiz, ayn zamanda kurulufl felsefemiz olan; meflrubat ve meyve sular n bütün Avrupa ya pazarlamak. Bu hedefimize ulaflmak için yeni bir proje bafllatt k: Avrupa çap nda lokal sat fl ve da- t m a n oluflturmak. Bu projemizin uygulamas na Almanya da pilot bölge olarak seçti imiz NRW (Nordrhein-Westfalen) Eyaleti nde bafllad k. Bu a di er eyaletlere da tarak, ileriye dönük hedefimiz olan Avrupa da t m sistemini kurmay hedefliyoruz. Bir marka olarak Dimes i nas l buluyorsunuz? Bu konuda asl nda söyleyecek bir çok fley var. Bizim Dimes i tercih etmemizdeki en önemli sebepler; otuzun üzerinde çeflidiyle Türkiye nin en büyük meyve suyu üreticisi olmas ve dünyan n seksenden fazla ülkesine ihracat yapan bir flirket olmas d r. Dimes in, Türkiye nin markal meyve suyu ihracat n n yaklafl k %60 n gerçeklefltiriyor olmas, onun kalitesini ve büyüklü ünü göstermeye yeter. Dimes in Dünyada h zla büyümesi ve yay lmas konusunda ne düflünüyorsunuz? Dimes, Türkiye'de yetiflen lezzetli ve kaliteli meyveleri büyük bir disiplin ve titizlikle iflleyip uluslararas standartlara uygun, katk s z ve do al meyve suyu üretimi yapan bir flirketimiz... Yüksek kalitesine, güçlü da t m ile girdi i yeni pazarlarda da istikrarl bir baflar ve büyüme grafi i çizen Dimes, eflsiz tatlar n tüm dünya tüketicilerinin be enisine sunuyor. Türkiye nin markal meyve suyu ihracat n n yaklafl k %60 n gerçeklefltiren Dimes, dünyada seksenin üzerinde devlete ihracat yap yor. Bu da Dimes in kalitesini ispatlamaktad r. Almanlar n Dimes le ilgili görüflleri ne yönde? Almanlar n Dimes meyve sular na ilgisi %100lük nar suyu ile bafllad. Onlar n nar suyunu tan malar Dimes markas n n Almanya da bilinirli ini art rd n düflünüyorum. Bu ürün sayesinde Dimes, art k Almanya da tan nmakta ve bu tan nman n di er ürünlere de yans yaca na inan yorum. Dimes Life K rm - z Havuç & fieftali Nektar n n, Paris te yap lan dünyan n seçkin marka yar flmalar ndan biri olan Sial d Or Yar flmas nda pek çok aday ürünü geride b rakarak birincilik madalyas kazanmas n n da Dimes in Avrupa ve Almanya da tan nmas na katk s oldu una inan yorum. 8 9

7 Kapak Konusu Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Yarat c Düflünme Peki Ama Nasıl? nsano lunun varoldu u günden bugüne kadar ihtiyaç duydu u ve hayata geçirdi i bir süreçtir yarat c l k. Genellikle sanat, mimarl k, reklamc l k, yazarl k gibi baz mesleklerin tekelinde oldu una inan lsa da, asl nda hepimizin günlük hayat ndan, profesyonel hayat m za kadar her evrede ihtiyaç duydu umuz bir araç. Üstelik do ru kullan ld nda hayat m z kolaylaflt rmakla kalmay p, bizi bu rekabetçi dünyada bir, hatta birkaç ad m öne ç karabilen sihirli bir de nek denebilir. Ludwig Van Beethoven Leonardo Da Vinci

8 Kapak Konusu Peki nedir bu yarat c l k? Do ufltan m gelir yoksa sonradan kazan labilen bir özellik midir? Bu konuda özellikle psikoloji alan nda yaz lm fl birçok kaynak bulunmakla beraber, gerek akademik camiada gerekse t p dünyas nda araflt r lagelen konulara bak ld nda kaynak say s için az demek mümkün... Ancak var olan kaynaklardaki temel aç klamaya göre yarat c l k: Olmayan bir fleyi hayal edebilme, bir fleyi herkesten farkl yollarla yapabilme ve yeni fikirler gelifltirebilme yetene idir. Baflka bir deyiflle yarat c l k, herkesin gördü ü fleyi ayn görüp onunla ilgili farkl fleyler düflünebilmektir. Yarat c - l k günlük olaylara ve nesnelere herkesten farkl bakabilmek ve farkl yaklafl m tarz gelifltirebilmektir. Ola an, günlük fleylerin özel olmas n, özel fleylerin de daha çok günlük hayata girip do al fleyler olmas n sa lar. E er hayat n zdaki günlük fleyleri farkl ve yeni yollarla yap yorsan z, bu sizin yarat c l n z gösterir. Örne in evinizde ya da iflinizde her gün yapt n z iflleri de iflik flekillerde, de iflik yollarla yaparak yine ayn sonucu al - yorsan z, bu ifllerin yap l fl flekline yarat c l k katm fls n z demektir. Denedi iniz her yeni fley, size baflka yeni bir fley ö retecektir. Denedi iniz yeniliklerde hatalar yapabilirsiniz. Bu, yarat c olman n riskli taraf d r. Risk alarak yeni fleyler dener ve keflfedersiniz. Yarat c l k denince kiminin akl na Bethooven, Mozart gelirken, kiminin akl na Da Vinci, Picasso gelir. Bir k s m için J.R.R Tolkien, baflka bir k s m için ise Edison yarat c d r. Peki; ama genel anlamda yarat c l k nedir? Yarat c l k kimlerde bulunur? Yarat c l k gelifltirilebilir mi? Örne in Albert Einstein, beyninin bilim adamlar taraf ndan incelenmesine izin vermifl ve öldükten sonra Einstein n beyni incelenmifltir. Ancak beyninin biyolojik yap s nda anormal hiçbir duruma rastlanmam flt r. Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Salvador Dali gibi farkl yap tlarla öne ç km fl isimler üzerinde de aile araflt rmalar yap lm fl ve kal - t msal bir benzerli e rastlanamam fl. Yani yarat c - l n do ufltan geldi ini söylemek, flimdilik mümkün de ildir. Öyleyse nedir bu insanlar farkl k lan? 3- Duyular Do ru Kullanma (Nas l görece ini bilmek Bütün bildiklerimizin orijini gördüklerimizdedir. Leonardo Da Vinci Leonardo nun Not Defterinden: Dokunma duyusu ile bir deneme. E er ikinci parma n z üçüncü parma- n ucuna t rna n tamam di er taraftan görünecek flekilde koyarsan z, bu iki parmakla dokundu unuz bütün cisimler, yuvarlak olmak kofluluyla, çift hissedilir. 4- Belirsizli e Aç k Olma (Mona Lisa daki belirsizli i düflünün) 5- Bilim ve Sanat Dengesi (Sol beyin ve sa beyni birlefltirmeyi ö renin) 6- Vücutta Dengeyi Yakalama Beynin do ru çal flabilmesi için vücudun sa l k dengesini koruyun. Yafll larda ölüm e er yüksek ateflten de ilse, çeperlerinin kal nlaflmas sonucu t kanmas ve kan n ak fl n n engellenmesi nedeniyle damarlardan meydana gelir. - Leonardo Da Vinci Thomas Edison Thomson ve Ernest Rutherford da Nobel Ödüllü on yedi ö renci yetifltirmiflti. Tüm bunlar tesadüfen olamazd. Bu durum, Nobel Ödülü sahiplerinin sadece kendi alanlar nda yarat c olmakla kalmay p ayn zamanda baflkalar n da ayn flekilde düflünmeye teflvik ettiklerini gösteriyordu. Zuckerman n denekleri, etkisi alt nda kald klar ustalar n onlara ne düflüneceklerini de il, farkl düflünme yöntemleri ve fikir bulma stratejilerini ö rettiklerini kan tl yordu. Yarat c l kla ilgili yazd kitaplar dünyada milyonlarca satan ünlü reklamc Jack Foster, yarat c l n ana maddesi olan fikir için flu tan m yapar: Bir fikir, eski unsurlar n yeni bir bilefliminden öte bir fley de ildir. Yarat c l k konusunda önemli çal flmalara imza atan Micheal Michalko da yarat c olabilmek için baflka hiç kimsenin düflünmedi i gibi düflünmek gerekti ini söylüyor. Bunun için birkaç ip ucu da veren Michalko ya göre flu ad mlar yapmak gerekiyor: 1- Ak c bir flekilde düflünmek: Bir dahinin ay rt edici özelli i di er bir özelli i de yo un bir flekilde üretken olmas d r. Örne in ünlü bilim adam Thomas Edison, 1903 tane patent alm fl. Tabi bu rakam, sadece kay t alt na al nan... Ünlü besteci Bach, hasta ya da yorgun olsa bile her hafta bir kantat yaz yormufl. 2- Yeni kombinasyonlar yaratmak: Yarat c insanlar, sadece daha fazla yeni kombinasyon yaratt klar için yeni sonuçlar bulabiliyorlar. 3- Ba lant s z olan bir yere ba lamak: Yarat c dehalara özgü tek bir düflünce tarz varsa, o da nesneler aras nda ba lant lar kurma yetene idir. Samuel Morse, k y dan k y ya ulaflacak güçte bir sinyali nas l üretece ini bulmaya çal fl rken hepimizin bildi i o meflhur alfabeyi de bulmufl oldu. 4- Baflka aç lardan bakmak: Kifli, z tl klar beyninde bar nd rabildi i sürece düflünce ve zihnini yeni bir düzleme tafl yabilir. Görüldü ü gibi yarat c olmak, düflünce biçimimizi flekillendirebilmemizle alakal d r. E er yarat c l k iki farkl fleyi, düflünceyi birlefltirerek yeni bir fley veya düflünce ortaya ç karmaksa, öncelikle o iki farkl fleyi bilmemiz gerekir. Yani bilgi ve deneyim olmadan yarat c l k olmaz. fl hayat nda veya günlük yaflant m zda sorunlara yarat c çözümler getirebilmemiz için birçok konuda bilgi ve fikir sahibi olmal y z. Daha sonra düflüncelerimizi sistemati e oturtmal, farkl aç lardan bakabilmeyi ve düflünebilmeyi ö renmeliyiz. Belki de küçük notlar almal, ara s ra dönüp o eski notlara bakarak yeni durumlarla ba lant lar kurmal y z. Düflünme biçimlerini disipline edebilmifl olmalar d r. Örne in Leonardo Da Vinci, kendince prensipler belirlemifl ve bu prensipleri hayata geçirerek yeniliklerin öncüsü olmufltur. Da Vinci nin 7 Prensibi: 1- Merak (Tatmin olmayan bir merak ve araflt rma arzusu) 2- Deneme ve Yan lma ve Yine Deneme 7- Sistemli Düflünme Görüldü ü gibi Da Vinci farkl düflünebilmek ve ortaya yeni bir fleyler ç karabilmek için kendine bir yol bulmufltur. Sosyal bilimci Harriet Zuckerman, 1977 de ABD de yaflayan Nobel Ödüllü kifliler hakk nda ilginç bir çal flma yapm fl. Ünlü talyan fizikçi Enrico Fermi nin alt ö rencisinin de ödül ald n ortaya ç karm fl. Bilimadamlar Ernest Lawrance ve Niels Bohr de ödül kazanan dört ö renci yetifltirmifllerdi. J.J

9 Kiflisel Geliflim Ekip Çal flmas Baflar y Kaç n lmaz K lan Sinerji Bir kiflinin %100 çabas ndansa, 100 kiflinin %1 çabas n tercih ederim. Poul Getty Asl nda insano lunun birlikte yaflamaya bafllad günden bugüne kadar fark nda olmadan da olsa uygulad bir yöntem olan Ekip Çal flmas, son y llarda özellikle flirketlerde baflar y yakalaman n bir yolu olarak kullan l yor. Peki nedir tam olarak bu yöntem? Dilde kolay fakat uygulamada zor olan ekip çal flmas n, kimilerine göre tak m çal flmas n daha derinlemesine inceledik. Tak m çal flmas na geçmeden önce Ekip kavram n n n tan m na bakal m: Ekip; önceden belirlenmifl hedeflere ulaflmak için bir araya gelmifl, birbirine ba ml ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kiflinin oluflturdu u topluluktur. Her ekip bir gruptur. Her grup ekip de ildir. E er ruhunuz varsa, ekip olur. E er ekibin birbirine inanm fll yoksa, grup olur. Grubun bir hedefi yoksa güruh olur. Ekip Çal flmas nas l baflar getirir? Ekip üyelerinin felsefesi ve amac ortak oldu u halde, becerileri farkl yöndedir. Her ekip eleman mesle i do rultusunda katk verir ve meslek grubunun özel otoritesini temsil eder. Profesyonel anlamda hiçbir meslek, hiçbir meslekten üstün ya da afla de ildir. Her meslek de erlidir ve her mesle e sayg duyulmas gerekir. Ekip çal flmas n n olabilmesi için öncelikle ekip çal flmas anlay fl ve inanc n n olmas gerekir. Ekip çal flmas na olan inanc n tam olmas baflar y da beraberinde getirecektir. Bir çok kurulufl ekip yaklafl m n n daha çok verimlilik sa lad n, emek maliyetlerini düflürdü ünü ve çal flanlar n kurumlar na daha ba l hale getirdi ini görmüfltür. Ekip Çal flmas nas l baflar getirir? 1- Ekiple çal flmak bireylerin ifllerini daha az stresli bulmalar n sa lar. 2- Ekip üyeleri tek bafl na çal flan kiflilerin çok yüksek hedef veya zorluklarla karfl laflt klar nda yaflad panik ve çaresizli i daha az hissederler. Bunlara ra men; Ekiplerin kendilerinden bekleneni karfl layamamas n n sebeplerinden biri de bireylerin daha etkin olarak yerine getirebilecekleri iflleri yanl fl biçimde ekiplere havale etmesidir. Ekiplerin etkin çal flabilmesi için gerekli olan bir etken de, ekip içinde kurulmas gereken etkin h zl ve sa lam bir iletiflimdir. Ekip çal flmas insanlar n yetiflme ve geliflimine katk da bulunup güçlüklerin üstesinden gelme doyumunu yaflat r. Böylece kurum çal flanlar n n morali yükselir; morali yüksek olan çal flan n verimlili i de artar. Bir ekip, problemlerle baflaç kabilmek için flu ad mlara ihtiyaç duyar: fl ak fllar n n tarif edilmifl, Görev paylafl m n n yap lm fl, Hedeflerin netlefltirilmifl, Ortak ifl alanlar n n belirlenmifl, Bilgi paylafl m n n sa lanm fl, flbirli inin gereklili inin kabul edilmifl, Ekip içi koordinasyonunun sa lanm fl, Birlik duygusunu gelifltirecek f rsatlar n yarat lm fl olmas gerekir. Ekip ruhuna inanmayan iflletmeler birgün baflar s z olaca na inanmal d r

10 Dimes in Sayfalardaki Serüveni Dimes Bülten 10 Yafl nda Türkiye de meyve suyunda ilklerin markas olan Dimes in bas l mecradaki sesi olan bülten, tam on y l önce sevenleriyle buluflmufltu. Tokat tan yükselen filizin, dünyan n en köklü ve k ymetli a açlar ndan biri haline gelmesinde, inan yoruz ki; Dimes Bülten in de büyük katk lar oldu. Köklerinden ald güçle de iflim ve geliflim ilkesini hayata geçiren Dimes, bugün sizlere Dimes Life Bülten le seslenmekten büyük mutluluk duyuyor. On y ld r bu sayfalar n hayat bulmas ve siz de erli Dimes dostlar na ulaflmas nda eme i geçen herkese en içten dileklerimizi ve flükranlar m z iletiyoruz. Nice on y llara... Muhasebe ve Mali fller Müdürü Ayhan fiahin le on y l önce yap lan röportaj ve bugünkü Dimes i konufltuk... On y l nas l geçti? Okadar çok fley de iflti ki... zmir yat r m bittikten sonra ihracat n çok ciddi büyümesi, Türkiye de marka gücümüzün çok ciddi büyümesi, sa lamlaflmas, organizasyonel ekipte eski arkadafllarla yeni arkadafllar n uyumunun çok iyi olmas, finansal olarak sa laml - n katma de erli olarak devam etmesi, Dimes in bu on y ldaki baflar s n aç klmaya yard mc olur diye düflünüyorum. Bundan sonraki on y l n de erlendirmesini çok k saca yapmak gerekirse; bugün nas l %100 Türk olarak en çok be enilen meyve suyu markas ysak, dünyada seksen befl ülkede baflar yla var olman n verdi i güç ve motivasyonla on y l sonra ihracat m zla da %100 dünya markas olaca m zdan hiç flüphem yok.

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Bülten - lkbahar 20117

Bülten - lkbahar 20117 itibar Bülten - lkbahar 20117 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı