Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl"

Transkript

1 Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43 Dimes Life Bülten 10 yafl nda 2010 a ödüllerle veda ettik Baflar ya giden yol ekip çal flmas m? K p r k p r bir ünlü: Defne Joy Foster Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Yarat c Düflünme Peki Ama Nasıl

2 Dimes. Sadece meyve! içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Yeflim Esgin Yayla Tasar m Tanzer Ercanpolat Ocak-fiubat-Mart 2011 Y l: 11 - Say : Editör 02 Baflkan n Sesi 04 Dimesten Taze Haber 08 Dünyada Dimes 10 Kapak Konusu 14 Kiflisel Geliflim 16 Dimes Bülten 10 Yafl nda 18 Uzman Görüflü 20 Bizden Biri 22 Gezi Rehberi 24 Enfes Lezzetler 26 Tan d k Bir Yüz 29 Tüketici Görüflleri 30 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Yepyeni bir y lda, dopdolu bir say yla karfl n zday z... De iflim ve geliflim ilkesinden vazgeçmeden on y llar geride b - rakan Dimes, 2010 a da baflar lar ve faaliyetleriyle damgas n vurdu. Türkiye de kaliteli meyve suyunun ad olan Dimes, ak llarda ve gönüllerdeki bu yerini, art k dünya insanlar yla paylafl - yor. Birer birer ulaflt baflar larla sadece Türkiye den de il, dünyadan da ödüllendirilmeye devam ediyor. Sevgili Dimesseverler, bu say m zda 2010 y l nda Dimes in yakalad baflar lar ve Dimes Life n on y ll k serüveni, sayfalar m zda bizim için çok büyük önem tafl yan haberler olarak sizleri bekliyor. Bu haberlerin yan s ra yine Türkiye de ve dünyada Dimes bayra n daha yükseklere tafl yan bayilerimizle gerçeklefltirdi imiz röportajlar da bulabilirsiniz. Her say m zda oldu u gibi, bu say da da tabii ki kapak konumuzda hepimizi ilgilendiren bir olguyu derinlemesine ve faydal bilgileri sizlere tafl yarak irdeledik: Yarat c l k!.. Gerek ifl hayat n zda gerekse di er sosyal ortamlar n zda sizi baflar ya tafl yabilecek olan ekip çal flmas n n önemli noktalar - n kiflisel geliflim bölümünde bulabilirsiniz. Uzman Görüflü bölümümüzde farkl bir konuya, do ru diyet ve beslenmede dikkat etmemiz gereken Glisemik Indeks e de indik ve detaylar n sayfalar m za tafl d k. Tüm bu konular n yan s ra Dimes in yurt içi ve yurt d fl nda gerçeklefltirdi i faaliyetlere ve tüketicilerinin geri bildirimlerine dair bilgileri Dimes Life n sayfalar nda bulabilirsiniz. Keyifle okuman z dile iyle... Hoflçakal n! Editör: fiafak fiahin 1

3 baflkan n De erli Dimes Dostlar ; Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren Baflar lara Odakland m z Yeni Bir Y l Daha Bizleri Bekliyor y l nda Dünya da ç kan global ekonomik krizin ülkemizde de a r bir flekilde 2009 y l n da kapsayacak flekilde devam sonras nda 2010 y l n yeniden yap lanma ve toparlanma gayreti içinde konulan hedeflere uygun bir flekilde baflar yla tamamlam fl bulunuyoruz y l na yeni bir güçle, deneyim ve tecrübeyle iyi bir motivasyonla ve de krizden baflar yla ç - kan bir ülke olarak girmenin sevincini ve mutlulu unu yafl yoruz. Yaflanan bu kriz dönemleri, birçok kuruluflta kurumsal yap y gelifltirme ve yeniden yap land rmada ciddi bir zemin oluflturarak tüm yönetim kademelerinde çal flmalarda daha sa l kl ve güçlü bir yap n n oluflturulma gayreti ve gere i ortaya ç kmaktad r. Bu meyanda, gerek üretim gerekse pazarlama ve sat fl kapsayan konularda verimlilik, maliyette tasarruf, müflteri ve bayi iliflkileri gibi yönetimsel ve sistemi ilgilendiren sorunlar bizim giriflimci ve yenilikçi gücümüzle hedeflere yönelik, performansa dayal bir düzen içinde, sat fl pazarlama, lojistik ve insan kaynaklar n n organizasyonel bir sistem içinde ahenkli ve tutarl bir çal flma ortam yaratarak, yüksek bir moralle 2011 y l nda mevcut kadromuzla daha baflar l olaca m za dair inanc m ve güven duygular m tüm çal flanlar m zla paylaflt m ifade etmek istiyorum. Kuruldu u günden beri birçok baflar ya imza atan flirketimiz bugün geldi imiz noktada oluflturdu umuz kurumsal yap ve kültür çerçevesinde insan kalitesine ve e itimine vermifl oldu u önemle gelecekte daha büyük baflar lara imza koyacakt r. Baflar m z n en önemli kriteri; konusunda bilgili, iyi e itilmifl, kendisine ve flirketine güvenen, yapt ifli inanarak ve heyecan duyarak yapan bir kadroya sahip oluflumuzdan gelmektedir. nanmak ve güvenmek bir organizasyonun baflar s ndaki en büyük etkendir ve iflin kayna d r. Çal flt m z flirkete, onun yöneticilerine ya da ortaya konan bir projeye güvenip, inanmaz iseniz, yap lan hiçbir fley insana heyecan vermez, ve de heyecan duyulmadan yap lan hiçbir fley, tam olarak neticeye ulaflmaz ve sadece günü geçirmek için yap lan ifllerdir. Çal flt m z flirkette öncelikle bir departmanda ne gibi yeni projeler üretebiliriz, toplant lar daha ne kadar verimli hale getirebiliriz, flirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekte ne kadar sahipleniyoruzu düflünerek hareket etmemiz, hepimizin ve flirketimizin hedefe ulaflmas nda bizlere büyük sinerji ve heyecan katacakt r y l içerisinde yenilikçi ürün dal nda uluslararas Sial Dior ödülünü almam z, Capital Dergisi nin, sesi Türkiye nin En Be enilen fiirketleri aras nda 3. s radan 2. s raya yükselmemiz ve de SO nun yay nlad Türkiye nin 500 Sanayi Devi aras nda 291. olarak yer almam z bizlere gurur vermifltir. Bu ve bunun gibi birçok baflar lara imza atan Dimes ailesi çal flanlar yla birlikte tek yürek olmas ve markaya gönülden ba l olmas ndan kaynaklan yor. O aç dan bu baflar larda eme i geçen herkesi flahs m ve flirketim ad na can gönülden kutluyorum. Sevgili Arkadafllar, Dünya ekonomisinin çok zor bir dönemden geçti i günümüzde, Türkiye mizin Hindistan, Brezilya ve Çin gibi geliflen piyasalar aras nda gösterilmesi ülkemiz ad na cesaret ve güven verici bir durumdur. Bizlerinde 2010 y l ndaki büyüme ve yükselme rakamlar m z bunu teyid etmekte ve de 2011 y l için daha güzel hedeflere ulaflma noktas nda ümitlerimizi yeflertmektedir y l nda da bir Türk markas olarak hem içerde hem de d flarda Dimes dünyan n dört bir yan na lezzet ve do all k da tmaya devam edecektir. 85 ülkeye yap - lan istikrarl ihracat m z da bunun somut bir göstergesidir. Farkl co rafya ve global piyasalarda Dimes ile tan flan tüketiciler de be enilerini bizle paylafl yorlar. Bu konuda tüketici hatt na ulaflan memnuniyet geribildirim ve mektuplar bizler için bir gurur kayna oluyor. Bir de bizlere daha çeflitli ve kaliteli ürün üretme yolunda yeni heyecan ve sorumluluklar yüklemektedir. Tesislerimizin sahip oldu u tüm kalite sistem belgeleri ve dünyadaki en son teknolojiyle donanm fl modern üretim tesisleriyle içerde ve d flar da örnek bir tesis olarak gösterilmektedir. Do rudan yüzlerce insan, dolayl olarak binlerce ailenin geçimini Dimes ve grup flirketlerinin yaratt kaynaklardan sa lamaktad r. Sürekli büyüyen Pazar ve çal - flanlar m z n gelece e güvenle bakabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar yüklemektedir. Birli imizi ve bütünlü ümüzü bozmadan ahenkli ve huzurlu bir çal flma ortam n sa layarak daha ileri hedeflere yürümek hepimizin ortak gayreti ve sorumlulu u olmal d r. Ben duygu ve düflüncelerle 2011 y l n n tüm D MES ailesi ve çal flanlar na baflta sa l k, huzur, bol kazanç ve baflar getirmesi dileklerimi ileterek, sevgi ve sayg lar - m sunuyorum. Hoflçakal n. 2

4 Dimes ten Taze Haber Dimes Buzz Hi-RED Marketlerin Gözdesi Oldu Geride b rakt m z 2010 un son aylar nda, tüketicisiyle buluflan Dimes Buzz Hi-RED, yeni tatlar keflfetmeyi sevenlerin gözdesi oldu. Birçok sat fl noktas nda büyük ilgiyle karfl lanan Hi- RED, zengin teflhiriyle de marketleri renklendirdi. Gençler ve Çocuklarla nternette Buluflma Dimes in Noktalar : Dimes Club, meyve adamlar ve sürpriz hediyeleriyle çocuklar n kalbini kazand. Meyvelerden tasarlanan nefleli karakterlerle e lenceli dakikalar yaflatan sitede çocuklar, 6 l 200 ml paketlerinde hediye edilen Meyve Adam Yapbozu nun tamam n görebiliyorlar. Ayr ca kay t olan çocuklar daha birçok sürpriz bekliyor. Gençler için son dönemin vazgeçilmez mecras olan Facebook ta da sen istersen neden olmas n konseptli yeni bir uygulama ile Dimes, Hi-Red dünyas n takip etmek isteyenlerle bulufluyor. Dimes Buzz Hi-Red le çekilmifl foto raflar n bu mecra sayesinde paylaflanlar aras ndan en güzel foto raf sahiplerine, Dimes paketleri hediye olarak gönderilmeye devam ediyor. senistersennedenolmasin/facebook.com Dimes, Turizm alan ndaki en önemli buluflmalardan biri olan Travel Turkey 2010 zmir Turizm Fuar ve Konferans, bu y l dördüncü kez ZFAfi, Türkiye Seyahat Acentalar Birli i (TÜRSAB) ve Hannover-Messe International stanbul iflbirli i ile organize edildi Aral k 2010 tarihleri aras nda gerçekleflen Travel Turkey zmir 2010 Turizm Fuar ve Konferans Aç l fl Töreni, K.K.T.C Turizm, Çevre ve Kültür Bakan Kemal Dürüst ile Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay n kat l m yla gerçekleflti. Fuara on alt ülkeden befl yüzün üzerinde firma kat ld. Partner illeri Ordu ve Osmaniye; uluslararas partner ili, H rvatistan n baflkenti Zagreb olan Travel Turkey zmir, yurtiçi ve yurtd fl ndan birçok sektör profesyonelini zmir de buluflturdu. Özellikle uluslararas ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdi i Dimes, Kas m ay nda Ankara da gerçekleflen Tokat Refladiyeliler Gecesi nde, Tokat ta do an marka Dimes de yer ald. Geceye gelen konuklar enfes meyve sular yla karfl layan Dimes e ilgi büyük oldu. Özellikle çocuklar n ilgi oda- olan Dimes in üzüm-kuflburnu suyu ve kuflburnu marmelad, bu özel gecede yöresel lezzetler olarak tan t ld. TRAVEL TURKEY ZM R 2010 da Boy Gösterdi fuar, çevre ülkelerden çok say da sat n al c ya ev sahipli i yapt. Bu y l özellikle Yunan Adalar, Travel Turkey zmir e büyük ilgi gösterdi. Midilli, Sak z, Samos adalar ndan çok say da firman n yer ald fuara, Yunanistan n yan s ra Tunus, Suriye, H rvatistan, Güney Afrika, Etiyopya, Almanya, Kosova, Makedonya, KKTC, Irak, talya, Ürdün, M s r ve ngiltere den de otuz alt firma kat ld. Türkiye den birçok farkl turizm ve kültür destinasyonunun standlar da fuarda kat l mc larla bulufltu. Tokat stand nda yer alan Dimes e yerli ve yabanc kat l mc lardan ilgi büyük oldu. Enfes Dimes ürünlerinin tad na bakan fuar kat l mc lar ve konuklar, lezzetli ve keyifli dakikalar n tad n ç kard. Tokat Refladiyelilerin Yan ndayd Büyük Antalya Buluflmas Karaözü fiahruh tan Geçenlerin Öyküsü Dimes ten Buluflmaya Katk Aral k tarihlerinde Antalya Cam Piramit te gerçekleflen buluflmada yöre halk na yararl olacak bir dizi etkinlik gerçeklefltirildi. Resim ve karikatür sergisi, konserler, yöre yazarlar n n eserlerinin tan - t m ve imza gününün yan s ra Köy Enstitülü Y llarda Siyasi-Kültürel ve ktisadi Durum ve Yöremize Yap lacak Yat r mlar, Projeler konulu bir de panel düzenlendi. Panelde Dimes ad na konuflma yapan Orhan Ziya Diren, yörenin kalk nmas ad na görüfl ve tecrübelerini flu ifadelerle paylaflt : Köylerimizin özelliklerine uygun projelerde deste im her zaman yan n zdad r. Ayr ca Antalya Buluflmas nda Dimes, tüm kat l mc lara etkinlik boyunca meyve suyu ikram nda bulundu. Dimes stand na büyük ilgi gösteren kat - l mc lar, lezzetli ve keyfili dakikalar n tad n ç kard lar. Uzak Do u da Cumhuriyet Coflkusu Dimes le Tatland E konomik, tarihi, kültürel ve siyasi aç - dan dünyada büyük öneme sahip Uzak Do u daki elçiliklerimizde, Cumhuriyet Balomuz büyük bir kat l m ve keyifle kutland. Baflta Singapur, Filipinler, Malezya ve Hong Kong olmak üzere gözde ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri nde gerçekleflen balo ve kokteyllerde sadece Dimes meyve sular ikram edildi. Özellikle yabanc misafirlerin büyük be eni ve takdirlerini toplayan Dimes e bölge ülke temsilcileri tebriklerini ilettiler. Ayr ca, d fl temsilciliklerimizde görev yapan diplomat ve büyükelçilerimiz de teflekkürlerini ve memnuniyetlerini paylaflt lar. 4 5

5 Dimes ten Taze Haber Baflar larla Dolu Bir Y l Daha Geride Kald Dimes Ödüle Doymad Kuruldu u günden bugüne say s z baflar ya imza atan Dimes, 2010 y l nda da bir çok sayg n ödül ve dereceyi yakalayarak 2011 e bafllad. Alan nda baflar y bir standart haline getiren Dimes; raflar nda sergilenen yüzlerce ödüle 2010 y l nda da yenilerini eklemenin hakl gururunu yafl yor. Capital'in "Türkiye'nin En Be enilen fiirketleri" araflt rmas nda alkosüz içecekler kategorisinde 2.s raya yükseldi Sial d Or 2010 (Dimes Life fieftali-k rm z Havuç Nektar, Türkiye nin En Yenilikçi Ürünü) "Umutlar Okulda Cevizle Yeflersin" Projesine Dimes ten Destek l Milli E itim Müdürlü ü Projeler Birimi'nin organize etti i "Umutlar Okulda Cevizle Yeflersin" projesi çerçevesinde Hac - bekir lkö retim Okulu'nda ö rencilere çevre ve erozyon konulu e itim verilerek ceviz fidan dikimi yap ld. Van ve ilçelerinde 6-15 yafl aras yaklafl k çocuk için birer ceviz fidan yetifltirmeyi amaçlayan proje üçüncü y l n doldurdu. Van Valili i ve Tema Van l Temsilcili i ortak çal flmas ile cevizden fidan yetifltirerek çocuklara a ac sevdirme, çevre bilinci oluflturma ve ekonomik yararlar n n önemini kavratma amaçland. Bu proje esnas nda baz çocuklar n Dimes in bofl meyve suyu ve süt kutular nda ceviz yetifltirmeleri, koordinatörlerin Dimes le ba lant kurmas na vesile oldu. BEN VE F DANIM D MES LE BÜYÜYORUZ bafll kl bir proje gelifltirildi. Bu projenin ilk uygulamas olarak bölgedeki 1000 çocu a meyve suyu gönderildi ve fidan dikmelerine yard mc olundu. Dimes A.fi. Genel Müdürü Ozan Diren baflar lar için flunlar söyledi: Dimes olarak hem pazar pay bak m ndan, hem de Capital in yapt araflt rman n da gösterdi i gibi en be enilen flirketler listesinde yukar lara ç k yoruz. Burada saymaya f rsat m olmayan birçok parametre de bu yükselifl trendini yans - t yor. Hak etti imiz yerlere emin ad mlarla ilerliyor, hak etti imiz baflar lar elde ediyoruz diye düflünüyorum. fiüphesiz bunu ancak kenetlenmifl bir tak m baflarabilir. Pazarlamas yla, üretimiyle, sat fl yla, mali iflleriyle, ihracat yla, sat n almas yla, insan kaynaklar yla ve di- er tüm unsurlar m zla çok kuvvetli bir tak m olarak çal - fl yoruz y l nda da bu baflar y sürdürece imize eminim. 6 Ambalaj Sanayicileri Derne i, Ambalaj Ay Y ld zlar 2010 (Dimes Dayan kl Hafif fiifle Yetkinlik Ödülü) 7

6 Dünyada Dimes Dimes in Almanya daki Gücü: Turkuaz EU GmbH Türkiye nin en iyi meflrubatlar n Avrupa ya tan tan ve her geçen gün kendini daha da gelifltiren Turkuaz EU GmbH yöneticisi ve ortaklar yla, Turkuaz ve Türkiye nin en güçlü meyva suyu üreticisi ve da t c s olan Dimes i konufltuk. Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Toptanc l k, parakende iflletmecili inden daha fazla ilgimi çekti i için befl y l iflletti im marketi devrederek parakende sektöründen toptanc l k sektörüne geçtim. Bir g da flirketinin sat fl departman nda görev alarak ifle bafllad m y l nda benim gibi parekende g da sektöründe Aachen n en büyük marketinin iflletmecili ini yapan Hasan Merdan la bir ortakl k kurarak meflrubat pazarlama ifline girmifl oldum. Bu firmay kurmam z n bafll ca sebebi Avrupa da iyi bir da t m sistemi kurarak Türk menfleili meflrubatlar baflta Almanya olmak üzere bütün Avrupa ya sistemli bir flekilde da tmakt. lk olarak Türkiye de üretim yapan Pepsi grubuna ait Yedigün ün Avrupa flat fl ve da t m organizasyonunu üstlendik. Daha sonra gördügümüz talep üzerine portföyümüzü geniflletme karar alarak de iflik segmentlerde ürün aray fl na girdik. Say n Fuat Bey Dimes le tan flman z nas l oldu? Bizim için mutluluk verici bir geliflmeydi. Meflrubatlar n da t m n yaparken kendimizi ve ürün yalpazemizi geniflletmeye karar verdik.yeni ürün yelpazelerimiz aras na meyve sular, normal su ve maden suyunu katmaya karar verdik. Bu nedenle yapt m z araflt rmalar bizi, üretti i kaliteli meyve sular ve zengin çeflitleri bulunan, dünyan n çeflitli ülkelerine ihracat yapan Dimes e getirdi. Biz de yetkili birimlerle temaslar kurarak taleplerimizi ilettik, kabul gördü ve Dimes ürünlerini Almanya da pazarlamaya bafllad k. Almanya da meyva suyu pazar ne konumda bize bundan bahseder misiniz? Almanya, Avrupa n n en büyük ekonomisine sahip ülkesi. Bu durumu göz önünde bulundurarak, meyve suyu pazar ndan bahsederken asl nda Avrupa dan bahsetmifl oluyoruz. fiirketimizin Almanya, Hollanda ve Belçika ya s n r olmas bizim düflüncelerimize Avrupa kelimesini kat yor. Avrupa meyve suyu tüketiminde 13 milyar litre ile devasa bir pazar durumunda... Avrupa da kifli bafl na meyve suyu tüketiminde 41 litre ile Almanya ilk s rada yer almakta, bunu 38 litre ile Avusturya, 30 litre ile sviçre ve ABD, 26 litre ile Hollanda ve Finlandiya, 16 litre ile spanya izlemektedir. Biz flu anda Dimes ürünlerini sadece Almanya da pazarlasak da bu verileri ve dev pazar göz önüne alarak hedefimizi Avrupa pazar olarak görmekteyiz. % 100 meyve sular nda ve nektarda en çok hangi çeflitler tercih ediliyor? %100 lük gruplarda Almanya da portakal suyu, üzüm mango kar fl m, nar suyu, k rm z kar fl k meyve suyu, üzüm, viflne ve ananas; nektarda ise en çok viflne, fleftali, kay s, mango ve k rm z kar fl k çeflitleri tercih edilmekte. Almanya daki tüketici profilinden bahsedebilir misiniz? Almanya da sa l n düflünen bilinçli bir müflteri kitlesi mevcut. Bu da Almanya n n dünyada en çok meyve suyu tüketen ülke durumunda olmas ndan belli. Bu nedenle Almanya daki müflerterilerimiz özellikle % 100 ürünlerde kalite ve safl a dikkat etmekteler. Bu nedenle kalitesi ve safl k oran yüksek olan Dimes, Almanya da rekabet etme flans na sahip. Zaten bizim Dimes tercihimiz bu nedenlere dayan yor. fiirket olarak gelece e yönelik hedefleriniz nelerdir? En bafltaki hedefimiz, ayn zamanda kurulufl felsefemiz olan; meflrubat ve meyve sular n bütün Avrupa ya pazarlamak. Bu hedefimize ulaflmak için yeni bir proje bafllatt k: Avrupa çap nda lokal sat fl ve da- t m a n oluflturmak. Bu projemizin uygulamas na Almanya da pilot bölge olarak seçti imiz NRW (Nordrhein-Westfalen) Eyaleti nde bafllad k. Bu a di er eyaletlere da tarak, ileriye dönük hedefimiz olan Avrupa da t m sistemini kurmay hedefliyoruz. Bir marka olarak Dimes i nas l buluyorsunuz? Bu konuda asl nda söyleyecek bir çok fley var. Bizim Dimes i tercih etmemizdeki en önemli sebepler; otuzun üzerinde çeflidiyle Türkiye nin en büyük meyve suyu üreticisi olmas ve dünyan n seksenden fazla ülkesine ihracat yapan bir flirket olmas d r. Dimes in, Türkiye nin markal meyve suyu ihracat n n yaklafl k %60 n gerçeklefltiriyor olmas, onun kalitesini ve büyüklü ünü göstermeye yeter. Dimes in Dünyada h zla büyümesi ve yay lmas konusunda ne düflünüyorsunuz? Dimes, Türkiye'de yetiflen lezzetli ve kaliteli meyveleri büyük bir disiplin ve titizlikle iflleyip uluslararas standartlara uygun, katk s z ve do al meyve suyu üretimi yapan bir flirketimiz... Yüksek kalitesine, güçlü da t m ile girdi i yeni pazarlarda da istikrarl bir baflar ve büyüme grafi i çizen Dimes, eflsiz tatlar n tüm dünya tüketicilerinin be enisine sunuyor. Türkiye nin markal meyve suyu ihracat n n yaklafl k %60 n gerçeklefltiren Dimes, dünyada seksenin üzerinde devlete ihracat yap yor. Bu da Dimes in kalitesini ispatlamaktad r. Almanlar n Dimes le ilgili görüflleri ne yönde? Almanlar n Dimes meyve sular na ilgisi %100lük nar suyu ile bafllad. Onlar n nar suyunu tan malar Dimes markas n n Almanya da bilinirli ini art rd n düflünüyorum. Bu ürün sayesinde Dimes, art k Almanya da tan nmakta ve bu tan nman n di er ürünlere de yans yaca na inan yorum. Dimes Life K rm - z Havuç & fieftali Nektar n n, Paris te yap lan dünyan n seçkin marka yar flmalar ndan biri olan Sial d Or Yar flmas nda pek çok aday ürünü geride b rakarak birincilik madalyas kazanmas n n da Dimes in Avrupa ve Almanya da tan nmas na katk s oldu una inan yorum. 8 9

7 Kapak Konusu Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Yarat c Düflünme Peki Ama Nasıl? nsano lunun varoldu u günden bugüne kadar ihtiyaç duydu u ve hayata geçirdi i bir süreçtir yarat c l k. Genellikle sanat, mimarl k, reklamc l k, yazarl k gibi baz mesleklerin tekelinde oldu una inan lsa da, asl nda hepimizin günlük hayat ndan, profesyonel hayat m za kadar her evrede ihtiyaç duydu umuz bir araç. Üstelik do ru kullan ld nda hayat m z kolaylaflt rmakla kalmay p, bizi bu rekabetçi dünyada bir, hatta birkaç ad m öne ç karabilen sihirli bir de nek denebilir. Ludwig Van Beethoven Leonardo Da Vinci

8 Kapak Konusu Peki nedir bu yarat c l k? Do ufltan m gelir yoksa sonradan kazan labilen bir özellik midir? Bu konuda özellikle psikoloji alan nda yaz lm fl birçok kaynak bulunmakla beraber, gerek akademik camiada gerekse t p dünyas nda araflt r lagelen konulara bak ld nda kaynak say s için az demek mümkün... Ancak var olan kaynaklardaki temel aç klamaya göre yarat c l k: Olmayan bir fleyi hayal edebilme, bir fleyi herkesten farkl yollarla yapabilme ve yeni fikirler gelifltirebilme yetene idir. Baflka bir deyiflle yarat c l k, herkesin gördü ü fleyi ayn görüp onunla ilgili farkl fleyler düflünebilmektir. Yarat c - l k günlük olaylara ve nesnelere herkesten farkl bakabilmek ve farkl yaklafl m tarz gelifltirebilmektir. Ola an, günlük fleylerin özel olmas n, özel fleylerin de daha çok günlük hayata girip do al fleyler olmas n sa lar. E er hayat n zdaki günlük fleyleri farkl ve yeni yollarla yap yorsan z, bu sizin yarat c l n z gösterir. Örne in evinizde ya da iflinizde her gün yapt n z iflleri de iflik flekillerde, de iflik yollarla yaparak yine ayn sonucu al - yorsan z, bu ifllerin yap l fl flekline yarat c l k katm fls n z demektir. Denedi iniz her yeni fley, size baflka yeni bir fley ö retecektir. Denedi iniz yeniliklerde hatalar yapabilirsiniz. Bu, yarat c olman n riskli taraf d r. Risk alarak yeni fleyler dener ve keflfedersiniz. Yarat c l k denince kiminin akl na Bethooven, Mozart gelirken, kiminin akl na Da Vinci, Picasso gelir. Bir k s m için J.R.R Tolkien, baflka bir k s m için ise Edison yarat c d r. Peki; ama genel anlamda yarat c l k nedir? Yarat c l k kimlerde bulunur? Yarat c l k gelifltirilebilir mi? Örne in Albert Einstein, beyninin bilim adamlar taraf ndan incelenmesine izin vermifl ve öldükten sonra Einstein n beyni incelenmifltir. Ancak beyninin biyolojik yap s nda anormal hiçbir duruma rastlanmam flt r. Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Salvador Dali gibi farkl yap tlarla öne ç km fl isimler üzerinde de aile araflt rmalar yap lm fl ve kal - t msal bir benzerli e rastlanamam fl. Yani yarat c - l n do ufltan geldi ini söylemek, flimdilik mümkün de ildir. Öyleyse nedir bu insanlar farkl k lan? 3- Duyular Do ru Kullanma (Nas l görece ini bilmek Bütün bildiklerimizin orijini gördüklerimizdedir. Leonardo Da Vinci Leonardo nun Not Defterinden: Dokunma duyusu ile bir deneme. E er ikinci parma n z üçüncü parma- n ucuna t rna n tamam di er taraftan görünecek flekilde koyarsan z, bu iki parmakla dokundu unuz bütün cisimler, yuvarlak olmak kofluluyla, çift hissedilir. 4- Belirsizli e Aç k Olma (Mona Lisa daki belirsizli i düflünün) 5- Bilim ve Sanat Dengesi (Sol beyin ve sa beyni birlefltirmeyi ö renin) 6- Vücutta Dengeyi Yakalama Beynin do ru çal flabilmesi için vücudun sa l k dengesini koruyun. Yafll larda ölüm e er yüksek ateflten de ilse, çeperlerinin kal nlaflmas sonucu t kanmas ve kan n ak fl n n engellenmesi nedeniyle damarlardan meydana gelir. - Leonardo Da Vinci Thomas Edison Thomson ve Ernest Rutherford da Nobel Ödüllü on yedi ö renci yetifltirmiflti. Tüm bunlar tesadüfen olamazd. Bu durum, Nobel Ödülü sahiplerinin sadece kendi alanlar nda yarat c olmakla kalmay p ayn zamanda baflkalar n da ayn flekilde düflünmeye teflvik ettiklerini gösteriyordu. Zuckerman n denekleri, etkisi alt nda kald klar ustalar n onlara ne düflüneceklerini de il, farkl düflünme yöntemleri ve fikir bulma stratejilerini ö rettiklerini kan tl yordu. Yarat c l kla ilgili yazd kitaplar dünyada milyonlarca satan ünlü reklamc Jack Foster, yarat c l n ana maddesi olan fikir için flu tan m yapar: Bir fikir, eski unsurlar n yeni bir bilefliminden öte bir fley de ildir. Yarat c l k konusunda önemli çal flmalara imza atan Micheal Michalko da yarat c olabilmek için baflka hiç kimsenin düflünmedi i gibi düflünmek gerekti ini söylüyor. Bunun için birkaç ip ucu da veren Michalko ya göre flu ad mlar yapmak gerekiyor: 1- Ak c bir flekilde düflünmek: Bir dahinin ay rt edici özelli i di er bir özelli i de yo un bir flekilde üretken olmas d r. Örne in ünlü bilim adam Thomas Edison, 1903 tane patent alm fl. Tabi bu rakam, sadece kay t alt na al nan... Ünlü besteci Bach, hasta ya da yorgun olsa bile her hafta bir kantat yaz yormufl. 2- Yeni kombinasyonlar yaratmak: Yarat c insanlar, sadece daha fazla yeni kombinasyon yaratt klar için yeni sonuçlar bulabiliyorlar. 3- Ba lant s z olan bir yere ba lamak: Yarat c dehalara özgü tek bir düflünce tarz varsa, o da nesneler aras nda ba lant lar kurma yetene idir. Samuel Morse, k y dan k y ya ulaflacak güçte bir sinyali nas l üretece ini bulmaya çal fl rken hepimizin bildi i o meflhur alfabeyi de bulmufl oldu. 4- Baflka aç lardan bakmak: Kifli, z tl klar beyninde bar nd rabildi i sürece düflünce ve zihnini yeni bir düzleme tafl yabilir. Görüldü ü gibi yarat c olmak, düflünce biçimimizi flekillendirebilmemizle alakal d r. E er yarat c l k iki farkl fleyi, düflünceyi birlefltirerek yeni bir fley veya düflünce ortaya ç karmaksa, öncelikle o iki farkl fleyi bilmemiz gerekir. Yani bilgi ve deneyim olmadan yarat c l k olmaz. fl hayat nda veya günlük yaflant m zda sorunlara yarat c çözümler getirebilmemiz için birçok konuda bilgi ve fikir sahibi olmal y z. Daha sonra düflüncelerimizi sistemati e oturtmal, farkl aç lardan bakabilmeyi ve düflünebilmeyi ö renmeliyiz. Belki de küçük notlar almal, ara s ra dönüp o eski notlara bakarak yeni durumlarla ba lant lar kurmal y z. Düflünme biçimlerini disipline edebilmifl olmalar d r. Örne in Leonardo Da Vinci, kendince prensipler belirlemifl ve bu prensipleri hayata geçirerek yeniliklerin öncüsü olmufltur. Da Vinci nin 7 Prensibi: 1- Merak (Tatmin olmayan bir merak ve araflt rma arzusu) 2- Deneme ve Yan lma ve Yine Deneme 7- Sistemli Düflünme Görüldü ü gibi Da Vinci farkl düflünebilmek ve ortaya yeni bir fleyler ç karabilmek için kendine bir yol bulmufltur. Sosyal bilimci Harriet Zuckerman, 1977 de ABD de yaflayan Nobel Ödüllü kifliler hakk nda ilginç bir çal flma yapm fl. Ünlü talyan fizikçi Enrico Fermi nin alt ö rencisinin de ödül ald n ortaya ç karm fl. Bilimadamlar Ernest Lawrance ve Niels Bohr de ödül kazanan dört ö renci yetifltirmifllerdi. J.J

9 Kiflisel Geliflim Ekip Çal flmas Baflar y Kaç n lmaz K lan Sinerji Bir kiflinin %100 çabas ndansa, 100 kiflinin %1 çabas n tercih ederim. Poul Getty Asl nda insano lunun birlikte yaflamaya bafllad günden bugüne kadar fark nda olmadan da olsa uygulad bir yöntem olan Ekip Çal flmas, son y llarda özellikle flirketlerde baflar y yakalaman n bir yolu olarak kullan l yor. Peki nedir tam olarak bu yöntem? Dilde kolay fakat uygulamada zor olan ekip çal flmas n, kimilerine göre tak m çal flmas n daha derinlemesine inceledik. Tak m çal flmas na geçmeden önce Ekip kavram n n n tan m na bakal m: Ekip; önceden belirlenmifl hedeflere ulaflmak için bir araya gelmifl, birbirine ba ml ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kiflinin oluflturdu u topluluktur. Her ekip bir gruptur. Her grup ekip de ildir. E er ruhunuz varsa, ekip olur. E er ekibin birbirine inanm fll yoksa, grup olur. Grubun bir hedefi yoksa güruh olur. Ekip Çal flmas nas l baflar getirir? Ekip üyelerinin felsefesi ve amac ortak oldu u halde, becerileri farkl yöndedir. Her ekip eleman mesle i do rultusunda katk verir ve meslek grubunun özel otoritesini temsil eder. Profesyonel anlamda hiçbir meslek, hiçbir meslekten üstün ya da afla de ildir. Her meslek de erlidir ve her mesle e sayg duyulmas gerekir. Ekip çal flmas n n olabilmesi için öncelikle ekip çal flmas anlay fl ve inanc n n olmas gerekir. Ekip çal flmas na olan inanc n tam olmas baflar y da beraberinde getirecektir. Bir çok kurulufl ekip yaklafl m n n daha çok verimlilik sa lad n, emek maliyetlerini düflürdü ünü ve çal flanlar n kurumlar na daha ba l hale getirdi ini görmüfltür. Ekip Çal flmas nas l baflar getirir? 1- Ekiple çal flmak bireylerin ifllerini daha az stresli bulmalar n sa lar. 2- Ekip üyeleri tek bafl na çal flan kiflilerin çok yüksek hedef veya zorluklarla karfl laflt klar nda yaflad panik ve çaresizli i daha az hissederler. Bunlara ra men; Ekiplerin kendilerinden bekleneni karfl layamamas n n sebeplerinden biri de bireylerin daha etkin olarak yerine getirebilecekleri iflleri yanl fl biçimde ekiplere havale etmesidir. Ekiplerin etkin çal flabilmesi için gerekli olan bir etken de, ekip içinde kurulmas gereken etkin h zl ve sa lam bir iletiflimdir. Ekip çal flmas insanlar n yetiflme ve geliflimine katk da bulunup güçlüklerin üstesinden gelme doyumunu yaflat r. Böylece kurum çal flanlar n n morali yükselir; morali yüksek olan çal flan n verimlili i de artar. Bir ekip, problemlerle baflaç kabilmek için flu ad mlara ihtiyaç duyar: fl ak fllar n n tarif edilmifl, Görev paylafl m n n yap lm fl, Hedeflerin netlefltirilmifl, Ortak ifl alanlar n n belirlenmifl, Bilgi paylafl m n n sa lanm fl, flbirli inin gereklili inin kabul edilmifl, Ekip içi koordinasyonunun sa lanm fl, Birlik duygusunu gelifltirecek f rsatlar n yarat lm fl olmas gerekir. Ekip ruhuna inanmayan iflletmeler birgün baflar s z olaca na inanmal d r

10 Dimes in Sayfalardaki Serüveni Dimes Bülten 10 Yafl nda Türkiye de meyve suyunda ilklerin markas olan Dimes in bas l mecradaki sesi olan bülten, tam on y l önce sevenleriyle buluflmufltu. Tokat tan yükselen filizin, dünyan n en köklü ve k ymetli a açlar ndan biri haline gelmesinde, inan yoruz ki; Dimes Bülten in de büyük katk lar oldu. Köklerinden ald güçle de iflim ve geliflim ilkesini hayata geçiren Dimes, bugün sizlere Dimes Life Bülten le seslenmekten büyük mutluluk duyuyor. On y ld r bu sayfalar n hayat bulmas ve siz de erli Dimes dostlar na ulaflmas nda eme i geçen herkese en içten dileklerimizi ve flükranlar m z iletiyoruz. Nice on y llara... Muhasebe ve Mali fller Müdürü Ayhan fiahin le on y l önce yap lan röportaj ve bugünkü Dimes i konufltuk... On y l nas l geçti? Okadar çok fley de iflti ki... zmir yat r m bittikten sonra ihracat n çok ciddi büyümesi, Türkiye de marka gücümüzün çok ciddi büyümesi, sa lamlaflmas, organizasyonel ekipte eski arkadafllarla yeni arkadafllar n uyumunun çok iyi olmas, finansal olarak sa laml - n katma de erli olarak devam etmesi, Dimes in bu on y ldaki baflar s n aç klmaya yard mc olur diye düflünüyorum. Bundan sonraki on y l n de erlendirmesini çok k saca yapmak gerekirse; bugün nas l %100 Türk olarak en çok be enilen meyve suyu markas ysak, dünyada seksen befl ülkede baflar yla var olman n verdi i güç ve motivasyonla on y l sonra ihracat m zla da %100 dünya markas olaca m zdan hiç flüphem yok.

11 Uzman Görüflü Glisemik indeks de erleri ile Diyetisyen Seçil Kenar fleker ve kalp hastal ndan korunarak zay flama Türkiye nin birincisi! Son y llarda yap lan araflt rmalarda karbonhidratlar n tüketiminde, glisemik indeks de erleri düflük olan besinlerin tüketiminin diabet oluflum riskini azaltt ve kilo kayb n sa lad görülmektedir. De iflim listelerinde görüldü ü gibi bir dilim kepek ekme in kalori de eri, bir orta boy patatesin kalori de erine eflittir ve istedi imiz zaman diyetlerde yer de ifltirebiliriz. Fakat her zaman tercihimiz bir dilim kepek ekmekten yana olmal d r. Çünkü bir dilim ekme in kalorisi, bir orta boy patatesin kalorisine eflit olsa da, glisemik indeksi daha düflüktür. Peki ne demektir glisemik indeks? Glisemik indeks, yedi imiz besinin kan flekerimizi ne kadar artt rd ile ilgilidir. Yap lan çal flmalarda, düflük ya l ve düflük glisemik indeks e (GI) sahip besinlerin obezite oluflumunun engellenmesinde ve tedavisinde kilit role sahip oldu u görüldü. Ludwig ve arkadafllar n n yapt çal flmada düflük glisemik indeksli besinlerin tüketimi sonucunda kan flekeri daha yavafl yükselmekte ve vücutta buna karfl n daha az insülin salg lanmaktad r. nsülin sal n m az oldu unda vücut daha az ya depolamakta, kilo kayb kolaylaflmaktad r. Düflük GI besinlerin di er bir yarar da kan flekeri seviyesini ayarlayarak açl azaltmalar d r. Düflük GI besinleri tercih etmek uzun dönemde diabet, kalp hastal klar ve hiperinsülinemi gibi kronik hastal klar n oluflma riski azalt r. GI tablolar nda besinlerin karfl s ndaki de eri ne kadar düflükse, glisemik indeksi de o kadar düflüktür. Kivi 52 Elma 38 Mango 55 Muz 62 Portakal 44 Kay s (Taze) 57 Kay s (Kuru) 31 fieftali 42 Kiraz 22 Erik 39 Greyfurt 25 Karpuz 72 Kuru Üzüm 64 Kavun 65 Armut 38 Örne in 100 gr elma ve 60 gr muz yersek 1 porsiyon meyve yemifl, yani ayn kaloriyi alm fl oluruz. Fakat yandaki tabloda da görüldü ü gibi elman n GI 38, muzunki 62 dir. Bu yüzden beslenme uzmanlar, diyetlerde muz yerine elmay tüketmeyi önerirler. Ayr ca besinin içeri indeki posa miktar fazlaysa, GI nin daha düflük oldu unu görebiliyoruz. Pirinç beyaz 87 kepekli 76 basmati 58 Besinlerin piflirme yöntemleri veya kesme flekilleri de GI üzerinde etkilidir. Patates hafllanm fl 62 k zartma 75 f r nda 85 Glisemik indeksi düflük g dalar tüketmenin yararlar ; Daha uzun süre tok kalmam z sa larlar. nsülin sal n m n azaltt için diabet oluflum riski azal r. Vücutta daha az insülin sal n m na neden olarak ya depolanmas n azalt rlar. Kilo kayb n kolaylaflt r rlar. Glisemik indeksi düflük besinler tüketenlerde kan, kolesterol ve trigliserid seviyelerinin daha düflük oldu u gözlenmifltir. 18

12 Bizden Biri Orta Karadeniz Bölgesi Bayii Yetiflal G da Dimes bayra n Orta Karadeniz de baflar yla tafl yan Yetiflal G da n n kurucular Hasan Kaya, Sad k Kaya ve o ullar Murat Kaya, Ali Kaya ile samimi bir sohbet gerçeklefltirdik. Bize biraz firman zdan bahseder misiniz? Dimes le çal flmaya ne zaman bafllad n z? Firmam z n aile flirketi olarak 1976 y l na uzanan bir geçmifli vard r y l nda YET fial GIDA olarak kurulan flirketimiz Orta Karadeniz Bölgesi nde faaliyet göstermektedir. Samsun bölgesinde kendi üretimini gerçeklefltirdi i Koflal markal zeytinlerin yan s ra Dimes, Akbel Süt Ürünleri, Toruno lu Süt Ürünleri, K n k Soda ve fiahin Sucuk gibi lider markalar n bayiliklerini yapmaktad r. Kurumsallaflmay ilke edinmifl olan flirketimizin merkezi Samsun g da borsas nda yer almakta olup; üç sevkiyat arac, iki s cak sat fl arac, yedi pazarlama arac ile toplamda on iki araçl k filoyla hizmet vermektedir. Bünyemizde bir sat fl müdürü, iki idari hizmet müdürü, iki muhasebe uzman, yedi sat fl personeli, iki s cak sat fl eleman, iki depo eleman, üç sevkiyat eleman olmak üzere toplamda on dokuz kiflilik kadroyla hizmet vermekteyiz. fiirketimizin amac, Orta Karadeniz de kendi üretti i zeytin markas n n yan s ra ürün yelpazesini geniflleterek en kaliteli ve en iyi hizmeti tüketiciye ulaflt rmakt r. Dimes ile ifl ortakl m z 2009 haziran nda bafllam flt r. Bu birliktelik nas l do du? Dimes ile yap lan görüflmeler neticesinde hedeflerin ve stratejilerin ortak oluflu bizi birbirimize ba lad. G da dag t m n n zor yanlar n nas l bertaraf ediyorsunuz? flin en zor taraf sat fl da t m sektöründe olmam z... Farkl sat fl tekni i ve saha uygulamas olan üretici firmalar n n ürünlerini bir arada bulundurmak ve müflterilerimize ulaflt rmak gerçekten güç... Ama biz flirket olarak gerekli sat fl, da t m organizasyonunu, uzun y llar boyunca çal flarak elde etti imiz deneyim ve birikimlerimizi güçlü lojistik yöntemiyle sahada sorunsuz olarak uyguluyor ve hayata geçiriyoruz. Faaaliyette bulundu unuz alanda meyve suyu pazar n nas l de erlendiriyorsunuz? Meyve suyu pazar günden güne artan ve daha iyiye do ru gitti ini bildi- imiz bir sektördür. Biz de bu pazarda daha sa l kl, daha verimli çal flarak ve Dimes in ç karm fl oldu u yeni ürünlerin de gücünü arkam za alarak büyümekte olan pazar n çok daha büyüyece ine inan yor ve ona göre hamleler gerçeklefltiriyoruz. Tüketici profilinde de ifliklik oluyor mu? Tüketicilern özellikle %100 ürün gruplar na karfl ilgisi gün geçtikçe artmakta... Hele Dimes gibi büyük bir firman n son dönemdeki çal flmalar n göz önünde bulundurursak, çok daha iyi sonuçlara ulaflaca m z biliyoruz. nsanlar bu ürünlerle alakal daha fazla bilgilendirildi inde daha olumlu sonuçlara ulaflaca m za inan yoruz. Bunun neticesinde tüketicinin gazl içecek grubundan vaz geçip daha sa l kl olan yaflam ürünlerine yönelmesi zor olmayacakt r diye düflünüyoruz. Bölgede tüketici meyve suyu tercihleri nas l? Tüketicilerin özellikle %100 ürün gruplar na karfl ilgisi gün geçtikçe artmakta... Hele Dimes gibi büyük bir firman n son dönemdeki çal flmalar n göz önünde bulundurursak, çok daha iyi sonuçlara ulaflaca m z biliyoruz. nsanlar bu ürünlerle alakal daha fazla bilgilendirildi inde daha olumlu sonuçlara ulaflaca m za inan - yoruz. Bunun neticesinde tüketicinin gazl içecek grubundan vaz geçip daha sa l kl olan yaflam ürünlerine yönelmesi zor olmayacakt r diye düflünüyoruz. fiirket olarak gelece e yönelik beklentileriniz nelerdir? Bizim flirket olarak gelece e yönelik hedeflerimiz ve planlar m z günden güne büyümektedir. Pazar n her geçen gün zorlaflt bu dönemlerde kendimize ilke edindi- imiz daha fazla hizmet politikas ile çok daha baflar l olmak için var gücümüzle çal fl yoruz. Bunu baflarmak için de hiç bir engelimizin olmad na inan yoruz ve baflaraca z. fiirket olarak gelece e yönelik hedeflerimiz ve planlar m z günden güne büyümektedir Bir marka olarak Dimes i nas l buluyorsunuz ve iletiflim faaliyetlerini nas l de erlendiriyorsunuz? Bir marka olarak Dimes, zaten kendi ismini dünyaya kan tlam fl ve ayn istikrar ile devam etmektedir. Bizim de amac m z bu büyük isimle beraber vizyonumuzu ve hedeflerimizi en k sa zamanda de erlendirip çok daha baflar l ifllere imza atmak için çaba sarf etmektir. Dimes markas n n iletiflim a n n güçlü olmas ve kendini bütün pazara kan tlam fl olmas ise bizim için en büyük avantajd r

13 Gezi Rehberi K fl Turizminin Dingin Cenneti: Yedigöller K fl n gidecek bir yer düflünürken kriterlere kayak, e lence ve kalabal dahil etmiyorsan z, flehirden ve insanlardan uzaklaflm fl olman n tad n ç kararak kendinizi do aya b rakmak istiyorsan z, Yedigöller tam size göre bir yer. Muhteflem manzaras, tertemiz da ve orman havas, içinize huzur ve tazelik veren dinginli iyle Yedigöller; stanbul ve Ankara büyük flehirlerin yak n nda adeta cennetten bir köfle gibi sizleri bekliyor. Ülkemizin nadide flehirlerinden birisi olan Bolu dolaylar nda bulunan ve yedi adet gölden oluflan Yedigöller Milli Park herkesin mutlaka gidip görmesi gereken gizli bir vaha gibi... Gerçek huzur ve do a ile iç içe bir yer ar yorsan z, buraya mutlaka bay lacaks n z. Her mevsim ayr güzel olan bu bölge, özellikle k fl n ortaya ç kard eflsiz manzaras yla sizi kendisine afl k edecek. Do aseverlerin, do a foto rafç lar n n çok sevdigi bir milli park olan Yedigöller'de sessizlik, do all k ve de huzur sizi bekliyor. Kayan kütlelerin, vadilerin önünü kapatmas ile oluflan yedi tane göl ise flunlard r: Sazl göl, ncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl. Sessiz ve sakin tabiat, güzel manzaralar, farkl arazi flekilleri, flelaleleri, yürüyüfl yollar, çeflitli türde bitki ve a açlarla süslü çevresiyle mükemmel bir piknik, dinlenme, sakinlik, ferahl k, foto raf çekme, spor yapma, kamp ve çad r kurma yeri olan Yedigöller'e sürekli turlar, geziler düzenleniyor. Nas l Gidilir? Özel arac n z ile gitmek isterseniz stanbul-yedigöller yaklafl k 310 km ( 5 saat ) sürerken, Ankara'dan daha da k sa sürüyor. Yedigöllere ulafl m Ankara- stanbul karayolunun 152km.'sinden Yeniça a ve 190 km.'sindeki Bolu ilinden kuzeye ayr lan yollarla yap l yor. stanbul-ankara otoyolundan, Bolu-Yeniça ç k fl ndan ayr ld ktan sonra Bolu-Gerede yoluna girip 19 km.'deki Yedigöller tabelas n görünce dönmelisiniz. Kayak Merakl lar n n Yeni Gözdesi Palandöken Dünya standartlar nda bir kayak cenneti olan Erzurum Palandöken, son y llarda kaya a merakl olanlar n vaz geçemedi i destinasyon halini ald. Ev sahibi organizasyonlar sayesinde önümüzdeki y llarda yerli ve yabanc birçok turistin ak n - na u rayacak olan Palandöken hakk nda biraz daha ayr nt l bilgi edinmekte fayda var diyorsan z, bu yaz tam sizlik m. zirveye sahip Palandöken Da lar, Erzurum'un güneyinde, do u-bat yönünde adeta bir kayak cenneti gibi uzan r. Son dönemde özellikle Uluslararas Üniversite K fl Olimpiyatlar ile gündeme gelen Palandöken asl nda Türkiye'de k fl turizmi için yap lan en kapsaml projenin ürünüdür. Erzurum-Palandöken K fl Sporlar ve Turizm Master Plan Çal flmas sonucunda Palandöken Da lar n n, do al yap s ve iklimi ile uluslararas k fl sporlar merkezi için en uygun niteliklere sahip oldu- u anlafl lm flt r. Türkiye'nin en yüksek ve so uk illerinden biri olan Erzurum da sert kara iklimi hüküm sürüyor. Y l n yüz elli günü karla örtülü do a ve kültür harikas olan bu flehir, normal k fl koflullar nda iki üç metre kar ya fl al yor. K fl sporlar na merakl olanlar n son y llardaki gözdesi Palandöken de kayak alan m. yükseklik kufla üzerinde yer al yor. Karasal iklim nedeniyle, mevsim boyunca "toz kar" üzerinde kayak yap lan merkezde 10 Aral k-10 May s aras ndaki dönem kayak etkinlikleri için en uygun zaman. Palandöken Kayak Merkezindeki pistler dünyan n en uzun ve dik kayak pistleri aras nda yer al yor. En uzun pisti 12 km. olan kayak pistlerinin toplam uzunlu u 30 km. yi afl yor. Bafllang ç yeriyle var fl noktas aras ndaki yükseklik fark 1000 m. nin üzerinde... Nas l Gidilir? Erzurum'a Ankara ve stanbul'dan her gün uçak seferleri var. Kayak merkezi Erzurum flehir merkezine 5 km. uzakl kta ve hava alan na yaln zca 10 dakika mesafede. Ayr ca k fl mevsimi boyunca flehir merkezinden halk otobüsü seferleri bulunuyor.. Nerede Kal n r? 4 ve 5 y ld zl konaklama tesisleri, kayak evi, günübirlik tesisler ve lokantalar bulunan Palandöken, kayak dersi ve malzeme kiralama hizmetleriyle de yeni bafllayanlar için çok uygun! 22 23

14 Enfes Lezzetler Genç ve Baflar l fief Begüm K z ldemir, lezzet düflkünleri için Dimes le haz rlanabilecek enfes tarifleri Dimes Life Bülten okurlar yla paylaflt. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar Bölümü nden mezun olduktan sonra Miami Florida da Johnson & Wales Üniversitesi nden Culinary Arts Uzmanl alan Begüm K z ldemir, Amerika ve Türkiye de dünyaca ünlü birçok ünlü restoran ve otel mutfa nda görev ald. Racks Italian Kitchen, Oishi Thai, La Romanza Italian, Panera Bread, Num Num gibi restoranlar n yan s ra, Four Season, Ç ra an Palace Kampinski, Movenpick gibi otel mutfaklar nda da farkl tatlar n yarat c s oldu. Domatesli ve Tonlu Spaghetti Malzemeler 1 yemek kafl zeytinya 1 k rm z so an 2 difl sar msak 1/2 çay kafl k rm z pul biber 125 ml Dimes Domates Suyu 250 gr cherry domates 100 gr kalamata zeytini 2 fileto ançuez 1 kutu konserve ton bal (ya süzülmüfl) 500 gr paket makarna 1 avuç dolusu maydanoz Tuz Karabiber Fesle enli ve Keçi Peynirli Domates Çorbas Malzemeler 4 Adet Olgun Domates (Çekirdekleri ç kar lm fl küpler halinde do ranm fl) 250 gr Dimes %100 Domates Suyu 10 Adet Fesle en Yapra 250 gr Krema 120 gr Tereya 200 gr Keçi peyniri 1 Yemek kafl toz fleker Tuz ve karabiber Haz rlan fl K s k ateflteflte çekirdekleri ç kar lm fl küpler halinde do ranm fl domatesleri, Dimes %100 Domates Suyunu ve flekeri yaklafl k 25 dakika kadar piflirin. Kar fl m tencereden kar flt rma kab na aktar p içine fesle en yapraklar n ekleyin ve blender yard m ile kar fl m çekin. Pürüssüz hale getirdi iniz kar fl m tencereye aktar n ve sürekli kar flt rarak krema ve tereya n ekleyin. Piflirme ifllemini tereya eriyene kadar sürdürün, kaynamas na izin vermeyin. Servisin hemen öncesinde tabaklar n üzerine 50 fler gr.l k keçi peyniri ve fesle en yapraklar n yerlefltirin Haz rlan fl Ya bir tava içinde orta ateflte s t n. Çok ince küpler halinde do ranm fl k rm z so an ya a ekleyin ve soteleyin (yaklafl k 5-6 dakika) Ard ndan ince do ranm fl sar msak ve pul biberi de ekleyip bir dakika daha soteleyin. Sebzelerin üzerine Dimes Domates Suyu nu ve cherry dometesi ekleyip çekene de in orta ateflte piflirmeye devam edin. Yaklafl k 5 dakika kadar Tavaya son olarak ton bal, ançuez ve kalamata zeytinlerini ekleyip a r ateflte 10 dakika daha piflirmeye devam edin. Bu esnada makarnay hafllay p süzün. Tuz ve karabiber ile çeflnilendirdi iniz sosu makarna ile kar flt r n. Servis öncesi ince do ranm fl maydanozu üzerine serpifltirin. Kahveli Crème Brulée Malzemeler 1500 ml Krema 500 ml Dimes Süt 100 gr Tereya 300 gr Toz fieker 325 gr Yumurta Sar s Fincan Türk Kahvesi Haz rlan fl Ya bir tava içinde orta ateflte s t n ml Dimes Krema ve 500 ml Dimes Süt ü kaynat n. Yaklafl k bir saat önceden haz rlad n z Türk Kahvesi ni çok ince bir süzgeçten telvesi geçmeyecek flekilde süzün ve kaynam fl olan süt krema kar fl m n n içine kar flt r n. Di er tarafta yumurta sar s ve flekeri iyice ç rp n. Kaynar kar fl m yavafl yavafl yumurtalar n içine dökün. (Bu aflamada kepçe kullanman z ve kar fl m l flt rarak yavafl yavafl eklemenizi tavsiye ederim aksi takdirde yumurtalar piflebilir) Tüm malzemeler kar flt ktan sonra tepsinin içine dizdi iniz crème brulee kaselerinin içine kar fl m boflalt n. F r na vermeden hemen önce tepsinin içine kaselerin yar s na gelecek kadar s cak su koyun ki muhallebi k vam n alacak tatl n z n her yeri eflit oranda piflsin. 120 derece f r nda 40 dakika üzeri hafif k zarana kadar piflirin

15 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin Türkiye nin C v l C v l ve Nefleli Yüzü Defne Joy Foster Ekranlar n en hareketli ve nefleli sunucular ndan Defne Joy Foster la, ifl hayat ve beslenme ile ilgili keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Sahip oldu unuz özellikler aras nda sizi en çok tan mlayan ve sahip olmaktan fazlas yla mutlu oldu unuz özelli iniz hangisi? Nefleli olmam ve insanlara nefle veriyor olmam diye düflünüyorum. Çünkü bu herkesin sahip oldu u ve zannediyorum olabilece i bir özellik de il. Hayata karfl çok pozitif bir insans n z. Yazarl k yapsayd n z çok farkl ve keyifli yaz lar n z olurdu. Hiç; kitap, hikaye, deneme gibi fleyler yazmay veya bir gazete- dergide dünya görüflünüzü paylaflmay düflündünüz mü? Normalde herkes gibi benim de kendi yazd klar m var. Ama d flar ya karfl nefleli olan insanlar zannedildi i gibi içlerinde de nefleli de illerdir. O yüzden ben biraz kara yaz lar yaz yorum gibi. Daha böyle s k nt l, bedbah ve karamsar fleyler ç k yor. Yani yaz lar mda tahmin edilece i gibi kufllar, böcekler uçuflmuyor. Günü geldi inde de yay nlamay istiyorum. Ama onun için yeterli bir birikim olmas laz m. Haz r oldu umu ve yaz lar n da haz r oldu unu düflündü üm zaman seve seve yay nlamay ve paylaflmay isterim. Köfle yazarl teklifi bana bügüne kadar hiç gelmedi. Zaten köfle yazarl, radyo programc l falan bakt - n zda çok disiplinli ve organize çal flmay isteyen fleyler. Ama biliyorsunuz iflte, böyle bir programda veya projede yer ald m zaman deli gibi, gece gündüz çal flmam gerekiyor. Dolay - s yla bir düzene oturtam - yorsunuz. Bofl bir vaktim D flar ya karfl nefleli olan insanlar zannedildi i gibi içlerinde de nefleli de illerdir olmal ve ben yazmay o bofl vakitte al flkanl k haline getirmifl olmal y m. Aksi takdirde verimli sonuç almam, bu yo unlukta çok zor. Sizi seven herkes sizden bir talkshow program bekliyor. Düflünüyor musunuz böyle bir format? Bir 5-6 sene önce bu fikri ben de kendimden bekliyordum ama art k öyle bir iddiam yok. Sadece güzel projelerin içinde, iyi fleyler yapmak istiyorum. Son y llarda flunu ö rendim; küçük bir ifl yapsan da k ymetini sen kat yorsun iflin içine. Hani çok flafl bir 26 27

16 Tan d k Bir Yüz Tüketici nin Sesi Dimes in motivasyon kayna : Tüketici e-postalar Her zaman geliflim ilkesiyle yar m as rdan fazla zamand r tüketicisiyle buluflan Dimes, yine tüketicilerinden ald geribildirimleri önemli bir motivasyon kayna olarak görüyor. flte birkaç örnek: isim olmak m, çok sevilmek mi diye sordu umda kendime, çok sevilmek diyorum. O yüzden illa talk show yapmal y m diye bir düflünce içine girmiyorum. Peki formunuzu korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? Yo un çal flt m için formum yerinde duruyor çok flükür. Biliyorsunuz bu aralar bol bol dans ediyorum. Dans öyle bir fley ki, baflka hiçbir spor bu kadar fazla yormuyor ve formda tutmuyor insan. Bütün kaslar n ayn anda çal flt baflka bir aktivite yoktur herhalde... Yo un çal flt m için formum yerinde duruyor çok flükür Baflka bir spor yap yor olsam günde 6 saat koflmam laz m mesela bu kadar kalori yakmam için. Ama dansta bunu 2-3 saatte yap yorsun. Son y llarda h zla yay lan sa l kl ve organik beslenme trendini nas l de erlendiriyorsunuz? Çok efor harcad m bir iflin içinde oldu um için mümkün oldu unca iyi beslenmeye çal fl yorum çünkü çok yoruluyorum. Tabii, iyi beslenmeye çal - fl yorum derken baz zamanlar fast food falan da yiyorum ama yedi imi de yak yorum. Çal flma saatleri çok alâkas z ve düzensiz oldu u için istedi im gibi beslendi imi söyleyemem. Önemli oldu unu biliyorum ama düzenli olarak sa l kl ve organik beslenmeye f rsat bulam yorum. Ama çal flmad m zamanlarda bebe ime oldu u gibi kendime de sa l kl ve organik beslenme mönüleri haz rl yorum. Meyve suyu ile aran z nas l? Siz ve o lunuz en çok hangi meyve suyu çeflidini seviyorsunuz? Özellikle at flt rmal k yemeklerin yan nda meyve suyu çok sevdi im bir fley aç kças. O lum için genelde meyveyi kendim s k yorum, püre yap yorum, portakal s k yorum. Ama biraz daha büyüdükten sonra zannediyorum, özellikle benim arkadafllar mdan gördü üm kadar yla o da art k Dimes in %100 lerine bafllar diye düflünüyorum. Son olarak; hem bir tüketici ve hem de bir medya çal flan olarak Dimes markas n nas l de erlendiriyorsunuz? Onlar çok seviyorum. Çok da baflar l buluyorum. Dünyaya aç ld klar n biliyorum. Belki birlikte bir projeye imza atar z ileride, belli mi olur? Neden olmas n de il mi yani? Merhabalar, Çok zor be enen bir tüketiciyim. Özellikle haz r meyve sular n çok nadiren içerdim ta ki sizin firman z n fleftali suyunu içene dek... Birçok markan n farkl ürünlerinin tad na bakt m; ama bu lezzeti hiç bir meyve suyunda bulamad m. Yöneticisinden laboratuvar na, iflletmede çal flan mavi yakal personelinize kadar hepinize teflekkür ediyor ve ellerinize sa l k diyorum... Çok daha büyük, dünyaya da lan ve dünyaca tan - nan bir firma olman z dile iyle... Çünkü bir Türk firmas n n da böyle güzel ürünler üretebilece inin kan t s n z. yi çal flmalar diliyorum. Öznur POLAT Merhaba, Dimes Premium portakal suyunu denedik; böyle bir ürün sundu unuz için teflekkür etmek istedim. Çok kaliteli olmufl. Çok leziz; haz r portakal sular ndaki al flt m z ac tat yok. San r m kabu uyla s k lmam fl... Sevdiklerime de çekinmeden tavsiye edebiliyorum. yi Çal flmalar! Neslihan GÖKTEPE Merhaba, Ben Ezgi. Dokuz yafl nday m. Kardeflim de üç yafl nda. lkokul üçüncü s n fa gidiyorum. Dimes %100 meyve suyu çeflitleri evimizde hiç eksik olmaz. Hepimiz, her gün Dimes içiyoruz. Özellikle de %100 portakal ve üzüm-viflne...çok memnunuz. Ezgi ÖZÇ ÇEK Dimes Premium serisinin Portakal Suyu %100 ürünü bugüne kadar tüketmifl oldu um en güzel konsantre içecek... Böyle bir ürünü pazara sunmufl oldu unuz için teflekkür etmek istiyorum. çindeki tanecikler gerçekten etkili bir keflif olmufl. Lütfen ürün kalitesini bozmadan üretmeye devam edin. lhami ENL GÜN Ben gemi makina mühendisiyim. Ürününüzü Filipinler' Cubic Bay'de, SBMA'de Royal Al flverifl Merkezi nde gördü ümde önce flafl rd m, sonra sevindim. Filipinler'de dahi olsa Türk yap m meyve suyu içme özgürlü ünü bana verdi iniz için çok teflekkrür ederim. Ahmet Gökhan YA CI Merhaba; ki haftad r sayenizde Migros'tan al flverifl yap yorum. Çünkü D MES KIRMIZI MEYVELR (Yeni) muhteflem bir içecek ve sadece Migros'ta bulabiliyorum. Migros tan s kl kla al flverifl yapmam. Bence bu ürünün Carrefour, Real, bakkallar, Kipa, marketler, tüm zincirlerde olmas gerekiyor. Bu mükemmel tad arad m her yerde bulmak istiyorum. SAKIN TADI BOZULMASIN, HEP AYNI KALSIN! Nur GÖNENÇLER Sevgili Dimes yetkilileri; O lum için hep en do al n seçiyorum. Yemeklerinin yan na genelde meyve suyunu kendim s k yorum. E er s kamad ysam tek tercihim Dimes oluyor çünkü özellikle %100'lerin gerçek meyve kadar do al oldu una inan yorum. Ayr ca o lum Dimes in yeni ürünü Hi-Red i çok sevdi. Bizden fazla içiyor. Bunu sizinle paylaflmam gerekti ini düflündüm. Teflekkürler Dimes, iyi ki vars n... Berrin fiah N 28 29

17 English The meeting points of Dimes on the web for young and children Dimes Club has won the heart of children with surprising gifts and joyful informations on the website. Children learn to find fruit man jigsaw in 6-piece 200ml packages on the site providing joyful minutes with cheerful characters made of fruits. In addition, many other surprises are waiting for registered children. We closed the last year with many successes again Dimes strived for Rewards Dimes which completed many successful years since its foundation started the year of 2011 by getting many reputable rewards and degrees in 2010 as well. Packing Manufacturers Association,Packing Star and Crescents 2010 (Dimes Durable Light Bottle Competence Reward) firm steps and we get the achievements we deserve. Of course, this may be achieved only by team spirit. We work as a very strong team with our marketing, production, sales, financial affairs, export, purchasing, human resources and all other factors. I am sure that we will maintain this success in 2011 as well. Ozan Diren Dimes has brought new tastes to Republic Enthusiasm Celebration in the Far East Our Republic Ball was celebrated with a great participation and pleasure in our embassies in the Far East which has a great significance in the world in economic, historical, cultural and political terms. Only Dimes fruit juices were offered in the balls and cocktails which took place in the Turkish Embassies in popular countries mainly including Singapore, Philippines, Malaysia and Hong Kong. Regional country representatives celebrated Dimes which attracted great admiration and appreciations of foreign guests in particular. Furthermore, our diplomats and ambassadors who took office in our foreign representative offices also shared their thanks and satisfactions. its roots is very happy for addressing to you with Dimes Bulletin today. We hereby express our best wishes and thanks to everybody who devoted their efforts in activation of those pages and access to you, valuable Dimes lovers for 10 years. Dimes in the World Power of Dimes in Germany: Turkuaz EU GmbH We discussed about Turkuaz and Dimes which is the most powerful fruit juice manufacturer and distributor in Turkey with partners and director of Turkuaz EU GmbH, which introduces the best beverages of Turkey to the Europe and develops itself more and more each day. senistersennedenolmasin/facebook.com With a new application with the concept of Why not if you want on facebook which is the indispensable channel of the last period for the youth, Dimes with those who desire to follow Hi-Red world. Dimes packages were sent as a gift to owners of most beautiful photographs among those who shared their photographs taken with Dimes Buzz Hi- Red thanks to this channel. Dimes which made success as a standard for its consumer in its field took pride in lining the rewards it won in many different areas on its shelves. Sial d Or 2010 (Dimes Life Peach-Red Carrot Nectar, The Most Innovative Product of Turkey) It has risen to the second rank in the category of nonalcoholic beverages in research of Capital regarding Most Popular Companies of Turkey. We are rising to the top in terms of market share as well as in the list of most popular companies like in the research carried out by Capital. Many parameters that I have not a chance to list here also reflect this upward trend. I think that we make progress to the points we deserve with 10th anniversary of Dimes Bulletin The bulletin which is the sound of Dimes which is the top brand in fruit juice in Turkey on the printed media met with its admirers just before 10 years. We believe Dimes Bulletin to have a great contribution in the fact that the bud rose in Tokat became the most rooted and valuable tree of the world. Dimes which put into practice the principle of change and development with the power taken from Can you talk about the history of your company briefly? I passed from retail sector to wholesales sector by transferring the store that I operated for 5 years since I was more interested in wholesales than retail business. I started by taking office in sales department of a food company. I entered in beverages marketing business by establishing a partnership with Hasan Merdan involving in operation of the greatest market of Aachen in retail food sector like me in Main reason for establishing this company was to distribute the Turkish-origin beverages throughout Europe mainly including Germany systematically by setting a good distribution system in Europe. Firstly, we assumed the European sales and distribution organization of Yedigun from Pepsi Group producing in Turkey. Then, we decided to expand our portfolio with the demand from us and we seek products in various segments. Mr. Fuat, how was your first meeting with Dimes? We decided to develop ourselves and our product range when we distributed beverages. We decided to include 30 31

18 English Germany being the country which mostly consumes fruit juice in the world. Therefore, our customers in Germany give importance to quality and purity especially in 100% products. So, Dimes has a chance to compete in Germany with its high quality and purity ratio. Our preference of Dimes depends on these reasons in any event. What are your targets for the future? The first target of us is to market beverages and fruit juices throughout Europe which is also our corporate philosophy. We initiated a new project to achieve this target: setting a local sales and distribution network throughout Europe. We started to apply this project in the State of NRWI Nordrhein-Westfalen as the pilot region in Germany. We aim at establishing the European distribution system being our future target by extending this network to other states. What do you think about Dimes as a brand? fruit juices, normal water and mineral water in our product ranges. The researches we conducted for this reason met us with Dimes which have fruit juices of high quality and rich ranges and makes export to various countries in the world. We contacted with authorized departments and submitted our demands; they were accepted and we started to market Dimes products in Germany. Can you tell us about situation of fruit juice market in Germany? Germany is a European country with the major economy. Considering this fact, when we mention about fruit juice market, we also mention about Europe in fact. The fact that our company has a boundary with Germany, Netherlands and Belgium include the word of Europe in our thoughts. Europe is a gigantic market with 13 billion liters in fruit juice consumption. Germany is at the top with 41 liters in fruit juice consumption per person in Europe followed by Austria with 38 liters, Switzerland and the US with 30 liters, Netherlands and Finland with 26 liters and Spain with 16 liters. Although we market Dimes products only in Germany now, we target the European market considering this data and gigantic market. Which variants are mostly preferred in 100% fruit juices and nectars? Orange juice, grape-mango mixture, pomegranate juice red mixed fruit juice, grape, cherry and pineapple are preferred in 100% groups and cherry, peach, apricot, mango and red mixed species are preferred in nectar in Germany. Can you give some information about consumer profile in Germany? There are many things to say on this matter in fact. The most significant reasons for us to prefer Dimes is that it is a company which have species above 30, is the major fruit juice manufacturer in Turkey and makes export to countries over 80 in the world. And we work with this company. The fact that Dimes performs nearly 60% of branded fruit juice export of Turkey is sufficient to show its quality and size. What do you think about fast growth of Dimes in the world? Dimes is a company which processes tasteful and best quality fruits cultivated in Turkey with a great discipline and attention and produces pure and natural fruit juice to the international standards. Drawing a stable success and growth graphics on the new markets in which it entered with its high quality and strong distribution, Dimes presents its unique tastes to admiration of consumers throughout the world. Dimes, realizing about 60% of branded fruit juice export of Turkey, makes export to states over 80 in the world. This proves quality of Dimes and I believe it to grow more with companies providing good distribution service like us. What are the reactions of German consumers about Dimes? Interest of the German in Dimes fruit juices started with 100% pomegranate juice. Introduction of pomegranate juice to them, I think, increased popularity of Dimes brand in Germany. Dimes is known in Germany thanks to this product now and I believe this popularity to other products as well. I think that the fact that Dimes Life Red Carrot & Peach nectar passed many candidate products and won the grand medal in Sial d Or Competition which is one of the selective brand competitions of the world and was arranged in Paris also contributed in popularity of Dimes in Europe and Germany.. There is a customer mass which cares their health and is conscious in Germany. This is clear from position of 32

19

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı