Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar Sonras Postoperatif Skarda yi Estetik Sonuç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar Sonras Postoperatif Skarda yi Estetik Sonuç"

Transkript

1 REVIEW Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar Sonras Postoperatif Skarda yi Estetik Sonuç Mübin HOfiNUTER 1, Bülent TEKEREKO LU 1, Volkan AKBULUT 2, Cem PAYASLI 1, Ahmet IfiIKDEM R 1 1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Zonguldak, Turkey 2Department of Obstetrics and Gynecology, Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Zonguldak, Turkey Received 25 April 2005; received in revised form 30 April 2005; accepted 25 May 2005 Abstract Best Aesthetic Results of Postoperative Scars After Gynecologic and Obstetric Operations Although incisions which are used for gynecologic and obstetric operations could be disguised, scar develops as a natural result of wound healing. Patients can be troubled related to these scars. For this reason, medical professionals must be aware of some methods which are useful for minimal scar development after operations. Incision scar is a result of normal wound healing and can be classified as physiological scars, hypertrophic scars and keloids. Physiological scar features are plain shape, clear colour, not itchy and similar to contour tissue. Hypertrophic scars features are redness, swelling, sometimes itchy and limited to incision edge. Keloids are commonly thick, untidy, not limited to incision edge and itchy. Surgical exicision, silicone gel sheeting, pressure therapy, corticosteroid injections, onion extract gel, radiotherapy, laser therapy, cryothreapy, adhesive microporous hypoallergenic paper tape and some others are treatment methods of scars. There are many different practices with which we are obtaining successful results: first of all favourable surgical closure (subcuticular and intradermal continuous suture placement reduces tension), which is followed by one or a combination of the following: silicone gel sheeting, silicone gel, pressure therapy, corticosteroid injections, onion extract gel. In this review, we aimed to discuss the succesful approaches to avoid hypertrophic scars or keloids in the light of our clinical experience. We believe that best aesthetic results and patient satisfaction at the postoperative period is directly related with these practices. Keywords: cicatrix, keloid, silicone gels, pressure therapy Özet Jinekolojik ve obstetrik operasyonlar n insizyon skarlar bazen fizyolojik iyileflme s n rlar n n d fl na taflabilir. nsizyon onar mlar na her ne kadar özen gösterilse de hipertrofik skar veya keloid formundaki patolojik skarlar hastay afl r derecede rahats z etmektedir. Bu nedenle operasyon sonras oluflacak skar minimuma indirmek için kullan lan baz yöntemlerin ve fizyolojik olmayan skar tedavisinin jinekolog ve obstetrisyenler taraf ndan bilinmesi faydal olacakt r. Skar profilaksi ve tedavisinde cerrahi eksizyon, silikon jel tabaka, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu, so an ekstresi jeli, radyoterapi, laser tedavisi, kriyoterapi, yap flkan mikroporlu hipoallerjik kâ t bantlar ve di er baz yöntemler kullan lmaktad r. Bizim de klini imizde uygulad m z ve baflar l sonuçlar elde etti imiz tedaviler ise: Uygun sütür teknikleriyle cerrahi kapamay takiben silikon jel tabaka, silikon jel, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu ve so an ekstresi jeli kullan m d r. Bu yaz da, hipertrofik skar ve keloidi önlemek amac yla günümüzde kullan lan tedavi yöntemlerini özetleyerek, kendi klinik tecrübelerimiz fl nda ulaflt m z baflar l tedavi yaklafl mlar aktar lmaya çal fl lm flt r. Bu tedavilerin postoperatif dönemde uygulanmas sonucunda iyi estetik sonuç ve yeterli hasta memnuniyeti elde edilece ini düflünmekteyiz. Anahtar sözcükler: skar, keloid, silikon jel tabaka, bas tedavisi Corresponding Author: Dr. Mübin Hoflnuter Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Kozlu, Zonguldak, Türkiye Phone : / Hoflnuter B, Tekereko lu B, Akbulut V, Payasl C, Ifl kdemir A Best Aesthetic Results of Postoperative Scars After Gynecologic and Obstetric Operations, J Turkish German Gynecol Assoc, Vol. 6(4); 2005:

2 Hoflnuter et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 Girifl Kad n do um operasyonlar nda en s k kullan lan insizyonlar olan Pfannenstiel (Göbek alt transvers kesi), GAM (Göbek alt median kesi), GÜM (Göbek üstü median kesi) ve laparoskopik insizyonlarda yara iyileflmesinin do al sonucu olarak skar geliflmektedir. Bu hastalarda sa l klar na kavuflmak kadar, estetik kayg lar da ön plana ç kabilmektedir. Özellikle sezaryen operasyonu geçiren hastalar n en s k sordu u sorulardan biri Operasyon izinin nerede ve ne kadar kalaca sorusudur. Normal yara iyileflmesi genellikle fizyolojik skarla ve problemsiz olarak sonuçlan r. Ancak hipertrofik skar ve keloid oluflumuna e ilimli hastalarda, gerekti i gibi tedavi edilmeyen kirli yaralarda veya normalden uzun sürede kapanan kronik yaralarda patolojik skar oluflumlar yla karfl lafl labilmektedir. Hasta üzerinde insizyonel yara oluflturan her doktorun patolojik bir skarla karfl laflma ihtimali vard r ve bununla bafla ç kmay bilmelidir. Bu amaçla ilkönce patolojik ve fizyolojik skarlar n ayr m n n çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü tedavi bu ay r c tan üzerine infla edilir. Fizyolojik skar: Do al yara iyileflmesinin bir sonucudur. Düz, aç k renkli, a r ve kafl nt göstermeyen, çevre dokulara benzeyen ve hastalar taraf ndan çok fazla sorun oluflturmayan skar fleklidir. Hipertrofik skar: K rm z, deriden kabar k, yara s n rlar d fl - na taflmayan ve bazen kafl nt l olabilen lezyonlard r. Genellikle cerrahi sonras haftalar içinde oluflur ve aylar içinde giderek belirginleflir. Olgunlaflt kça deri seviyesinden yukar do ru kabararak geniflli i artar ve ip benzeri bir görünüm al r. Bunlar tedavi edilmese bile 5-6 ay içinde kendili inden gerileyip kaybolabilir. Bu süre içinde kafl nt aç s ndan desteklenmesi hastay rahatlatacakt r. Hipertrofik skar yara s n rlar n n d fl na taflmamas özelli i ile keloidden ayr lmaktad r. Keloid: Genellikle kal n, düzensiz ve yara s n rlar n n d fl na taflan kafl nt l bir lezyondur. Çevre dokulara göre k rm z ms ya da daha koyu renkli olabilmektedir. Vücudun herhangi bir yerinde oluflabilir. Ancak ço unlukla gövde ön yüzü, omuzlar, s rt ve kulakmemesinde geliflme e ilimindedir. Predispozan faktörler olmad kça kar n bölgesinde nadiren görülür. Daha çok esmer kiflilerde ortaya ç kar ve y llar içinde yay labilir. Bu makalede, postoperatif skarlarla ilgili geçmiflten günümüze kadar uygulanan belli bafll tedavi yaklafl mlar özetlenerek, bunlar aras nda en etkili buldu umuz yöntemler klinik tecrübelerimiz fl nda vurgulanm flt r. Literatürdeki Tedavi Yöntemleri Fizyolojik skar minimuma indirme ile hipertrofik skar ve keloidi önleme amac yla kullan lan eski ve yeni birçok teknik mevcuttur. Bu teknikler, sinerjistik etkilerinden faydalanmak için zaman zaman kombine edilerek uygulan r. Baz - lar n n etkinli i kesinlik kazanm fl, baz lar n n etkinli i ise halen tart fl lmaktad r. Bu tedavi seçeneklerinin en önemlileri; cerrahi eksizyon, silikon jel tabaka, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu, so an ekstresi jeli, radyoterapi, laser tedavisi, kriyoterapi, ve yap flkan mikroporlu hipoallerjik ka- t bantlar olarak öne ç kmaktad r. Cerrahi eksizyon: Cerrahi eksizyon, skar tedavisinde s kl kla kullan lan bir seçenektir. Medikal tedavi veya bas tedavisinden fayda görmeyecek kadar kabar klaflm fl keloidlere uygulan r. En erken tedavi operasyondan 3 ay sonra uygulan r. Skar dokusu s n rlar ndan subkütan dokuya kadar eksize edilir. Cerrahi onar m s ras nda gerginli e dikkat edilmelidir. Çünkü gerginlik olmas fiziksel etkenlerle skar olas l n art rmaktad r. Aç lan yara dudaklar n n gerginli ini azaltmak amac ile cilt alt sütürler konur ve cilt intradermal sütürlerle kapat l r. Yazarlar n ortak görüflü fliddetli skarlar n tedavisinde en etkili cerrahi kapatman n intradermal sütürler ile kapatma yöntemi oldu udur (1,2). Sütürler yara durumuna göre gün al n r. Ancak keloidlerin cerrahi eksizyonu sonras yüksek oranda (%45) rekürrens gözlenir (3-6). Cerrahi eksizyon ile steroid enjeksiyonu keloid rekürrensini %50 oran nda azaltmaktad r. Steroid enjeksiyonu ve silikon jel tabaka kombine flekilde de uygulanabilmektedir. Ayr ca cerrahi ve perioperatif radyoterapi rekürrens oran n %10 oran nda azaltmaktad r (3-7). Di er tedavilere dirençli anormal skarlarda da genellikle bu seçenek kullan labilir. Silikon jel tabaka: Silikon jel tabaka 1980 den beri hipertrofik skar ve keloid tedavisinde baflar ile kullan lan bir yöntemdir (8-13). Günümüzde neredeyse standart olarak kullan lmaktad r. Literatürde silikon jel tabakan n hipertrofik skar ve keloidde etkili oldu unu bildiren birçok çal flma mevcuttur (14,15). Silikon jel tabaka skar alan n tamamen örtecek flekilde kesilip uygulan r. Uygulama süresi günde en az 12 saat olmal ve 3-6 ay boyunca da uygulanmal d r. Silikon jel tabaka özellikle steroid enjeksiyonu gibi a r l tedavileri tolere edemeyen hastalarda vazgeçilmez bir seçenektir. Silikon jel tabakan n etki mekanizmas n aç klayan birçok görüfl mevcuttur. Bunlardan en çok kabul görenler ise bas etkisi, deri hidrasyonunu art rmas, kollajen proliferasyonunu azaltmas ve fibroblast ürünlerini uzaklaflt rmas d r. Silikon jel merhemlerin ise birkaç formu minör hipertrofik skar tedavisinde baflar ile uygulanmaktad r (9,16). Bas tedavisi: Bas tedavisi 1970 ten beri hipertrofik skar ve keloid tedavisinde uygulanmaktad r (17). Genellikle önerilen tedavi 6-12 ay boyunca, mmhg aras nda bas nç uygulanmas d r (18,19). Etki, bas n n süresi ile direkt iliflkilidir (20-22). Tedavi erken b rak l rsa skar k sa sürede eski haline döner. Bas n n skar oluflum h z n ne derece azaltt ve kozmetik sonucu hakk nda birçok farkl çal flma vard r (20,21). Bu çal flmalarda bas n n etkili ve güvenli bir yöntem oldu u vurgulanmaktad r. Bas, özellikle kulakmemesinde yerleflen keloidlerin tedavisinde çok etkili bir yöntemdir. Çünkü bas nc ayarlanabilen klipsli küpelerle kolayca ve istendi i kadar uygulanabilmektedir (23). Kortikosteroid enjeksiyonu: Triamsinolon enjeksiyonu keloidlerin tedavisinde birinci seçenek olarak kullanmaktad r. Hipertrofik skarlar n tedavisinde ise di er basit tedaviler etkisiz oldu unda ikinci seçenek olarak kullan labilmektedir (7,19). Steroid enjeksiyonu 1960 dan beri kullan lmaktad r (19). Özellikle alfaglobülin gibi ürünler iyileflme alan nda birikerek skar oluflumunu art rmaktad r. Kortikosteroidler bu 312

3 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 art k ürünleri skar alan ndan uzaklaflt r r ve fibroblastlar n büyümesini önler. Steroid enjeksiyonuna cevap ortalama %50 dir. Rekürrens ise %9-50 oran ndad r (19). Kortikosteroidlerin cerrahi (1,3) ve kriyoterapi (24) gibi di er tekniklerle kombinasyonlar da uygulanabilmektedir. ntralezyoner kortikosteroid enjeksiyonu a r l olmaktad r. Standart doz triamsinolon (40 mg/ml) enjeksiyonunda bile a r oluflmaktad r. Kortikosteroid enjeksiyonu %63 lere varan oranlarda etkilidir ve deri atrofisi, depigmentasyon ve telenjiektaziler görülebilmektedir (25). Steroidler skar ya da keloiddeki kabar k ve k zar k alanlara uygulan r. Steroid enjeksiyonu s ras nda hipereminin yerini beyazlaflmaya b rakmas ile yeterli doz yap ld pratik olarak anlafl l r. Standart uygulamada solüsyon 40 mg/ml olarak haz rlanmaktad r. Topikal steroid kremler de baflar ile uygulanmaktad rlar. Ancak intakt olan epitelden alttaki dokulara geçmesi oldukça s n rl d r (26). Kortikosteroidler, operasyondan gün sonra 3 doz 1 er ay ara ile yap labilir. Ancak bu dozlar n say s ve uygulama aral klar skar n durumuna göre de de iflebilmektedir. So an ekstresi jeli: So an ekstrelerinin hipertrofik skar ve keloidlerde etkileri hakk nda literatürde birkaç çal flma mevcuttur. Bu ajan allium cepae (onion extract), 50 U sodyum heparin ve %1 allantoin içermektedir. Skar geliflimine farkl mekanizmalarla etki etmektedir. Fibroblast proliferasyonu ve inflamasyonu azalt r, ba doku komponentlerinin (proteoglikan, kollajen) ve skar dokusunun hidrasyonunu sa lar (27,28). Bu ajan Avrupa da Contractubex ad yla piyasadad r. Radyoterapi: Radyoterapi hipertrofik skar ve keloid tedavisinde tek bafl na veya cerrahi ile kombine olarak uygulanabilmektedir. Radyoterapinin karsinogeneze yol açt halen tart flmal - d r. Ancak skarlarda radyoterapi tedavisi baz kliniklerde kullan lmaktad r. Yaln z radyoterapi uygulamas na cevap %10-94 dür ve keloidlerde rekürrens oran % dür (3,5). Di- er tedavi seçeneklerine dirençli vakalarda radyoterapi tedavisi uygulanabilir. Ama yine de yüksek rekürrens oran gözlenebilmektedir. En iyi sonuç rad, 5-6 seansta uyguland nda al n r. Keloidlerde cerrahi eksizyon sonras radyoterapi uygulanmas hakk nda birçok farkl sonuç gösterilmifltir (19,29). Ancak bu çal flmalarda rekürrens oran belirtilmemifltir ve ayr ca uzun dönem takipli prospektif bir çal flma da yoktur. Birçok yazar radyoterapinin di er tedavi yöntemlerine dirençli keloidlerde ve gençlerde kullan lmak üzere son çare olarak saklanmas gerekti ine inanmaktad r. Bununla birlikte radyoterapi di er tedavi seçeneklerinin uygulanmas na izin verir ve fliddetli keloidli vakalarda etkili bir tedavidir. Laser tedavisi: Laser tedavisi daha az skar oluflturmak için dokular n nonspesifik y k m amac yla kullan l r. Karbondioksit laser ve Argon laser bu amaçla uygulanmaktad r. Keloidlerin eksizyonunda erken dönemde CO 2 laser etkin gözükür; ancak sonraki dönemlerde rekürrens gözlenmekte ve skar dokusunu bask lama yetene i yetersiz kalmaktad r (30). S n rl, kontrolsüz çal flmalar CO 2 laserin yüksek enerjili k - sa pulse li kullan lmas n önermektedir (30). Argon laser ise ilk olarak 1970 lerde kullan lm flt r (31). Argon laser nonspesifik termal etki gösterir ve CO 2 laserden daha fazla oranda keloid rekürrensi izlenmektedir (31). Kriyoterapi: Kriyoterapi keloidlerde iki veya daha fazla seans sonras %51-74 oran nda gerileme sa lamaktad r (32). Kriyoterapi skar alan nda fliddetli hipopigmentasyon oluflturabilmektedir. Orta derecede deri atrofisi, a r ve çevre dokular n hiperpigmente kalmas dezavantaj d r (33). Sonuçta kriyoterapi çok küçük skarlarda iyi bir tedavi seçene idir. Yap flkan mikroporlu hipoallerjik ka t bantlar: Yazarlar n ço u yeni cerrahi insizyonlarda baz yap flt r c lar n uygulanmas n önermektedir (34). Cerrahi sonras birkaç hafta kullan lan bu yap flt r c lar n etki mekanizmas tam olarak bilinmemekle beraber mekanik (bas tedavisine benzer) ve t kay - c (silikon jel tedavisine benzer) etkileri oldu u düflünülmektedir. Etkisi konusunda yaln z iki kontrolsüz çal flma mevcuttur (34). Yazarlar bu tedavinin silikon jel tedavisinden daha az etkili oldu unu savunmaktad r. Ancak düflük riskli hastalarda skar önlemede veya silikon jel öncesi taze insizyonda kullan labilmektedir. Elastik komponentli bantlar ise eklem alan üzerinde yer alan kompleks yüzeyli veya mobil skarlarda uygulanabilmektedir. Di er tedaviler: Birçok yazar yeni tedavi yöntemleri tan mlam flt r. Ancak bu tedavi yöntemlerinin etkisi ve güvenilirli i hakk nda yeterli yay n bulunmamaktad r. Bunlar topikal vitamin E, allantoin-sulfomucopolysaccharide jel (35), glycosaminoglycan jel (36), retinoik asit (37), kolflisin (38), sistemik antihistaminikler, siklosporin (39) ve intralezyoner verapamil (40) say labilir. Hidroterapi, masaj, USG, statik elektrik ve pulse elektrik stimülasyonu di er tedavi seçenekleridir. Ancak bu tedaviler hakk nda uzun dönem çal flma gerekmektedir. Klinik Uygulamalar m z ve Öneriler Klini imizde uzun süreden beri uygulamakta oldu umuz patolojik skar tedavi protokollerini ve bunun sonucunda oluflan klinik tecrübelerimizi afla daki gibi özetlememiz mümkündür: Fizyolojik skar bak m : Uygun cerrahi kapamay takiben (gerginli i azalt c cilt alt sütürler, intradermal devaml sütür ve aral kl primer cilt sütürleri) 1. hafta sonunda primer cilt sütürleri birer atlanarak al n r günler aras nda tüm yüzeyel cilt sütürleri al nmaktad r. ntradermal sütürler ise 20. günde al nmal d r. Bunu takiben so an ekstresi jelinin günde 3 defa 5 er dakika masaj fleklinde uygulanmas, skar n eritemini ve kafl nt s n k sa sürede azaltmakta ve skar kalitesini olumlu bir flekilde etkilemektedir. Hipertrofik skar ve keloid profilaksisi: Hipertrofik skar ve keloide e ilimi oldu u bilinen hastalara operasyondan sonra koruyucu bir tedavi program uygulanmal d r. Bu amaçla: 1) Sütürler mümkün olan en erken zamanda al n r. 2) Sütürler al nd ktan sonra insizyon hatt üzerine topikal kortikosteroid (triamsinolon) günde bir defa ince bir tabaka halinde uygulan r. Epitelde aç lma yaparsa uygulama hemen durdurulmal d r. 3) Operasyondan 15 gün sonra insizyon hatt n n her iki taraf na subkütan kortikosteroid (triamsinolon) enjeksiyonu (keloidin durumuna göre 20 gün-1 ay ara ile doz tekrar ) yap l r. 313

4 Hoflnuter et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 Hipertrofik skar tedavisi: Hipertrofik skarlar n kendili inden gerileme ihtimali göz önüne al nd nda hastaya basit bir kombine tedavi verilerek, 3-4 ay uygulan r. Bu tedavi silikon tabaka + steroidli pomad veya silikon tabaka + so an ekstresi jeli olabilir. Silikon tabaka günde en az 12 saat uygulanmal d r. Dirençli olgularda intralezyoner steroid enjeksiyonu da denenebilir. Tüm bu tedaviye ra men hipertrofik skar dokusu gerilemez ve geliflimini devam ettirecek olursa, keloid tedavi protokolleri uygulanmal d r. Klinik gözlemlerimiz hipertrofik skarlar n uygun yaklafl mlarla çok baflar l tedavi sonuçlar verdi ini göstermektedir (Resim 1a-b). Keloid tedavisi: Keloidle gelen bir hastaya; 1) intralezyoner steroid enjeksiyonu (üç ay süreyle ayda tek doz), 2) silikon tabaka uygulamas (tercihen 24 saat sürekli ve en az 6 ay), silikon tabakan n uygulanamad eklem yüzeyi gibi zor bölgelerde silikon jel günde bir kez uygulanabilir. 3) keloid üzerine steroidli pomad (günde 1 kez) veya so an ekstresi jeli (günde üç kez) kombine olarak uygulan r. 4) oral antihistaminiklerle destek tedavisi fleklinde bir tedavi protokolü uygulanabilir. ki-üç ay içinde beklenen sonuç al nmazsa veya keloid geliflimini sürdürürse tüm patolojik skar dokusu cerrahi olarak eksize edilir ve yukar da belirtilen profilaktik tedavi protokolü uygulanmaya bafllan r. Resim 1a. Göbek alt hipertrofik skar. Sonuç Fizyolojik skar oluflumu do al yara iyileflmesinin bir sonucudur. Ancak baz hastalarda hipertrofik skar ve keloid de geliflebilmektedir. Teflhisin uygun zamanda konulmas ve uygun tedavi ile bu sorunlar n önüne geçilebilir. Literatürde tedavi yöntemleri ile ilgili olarak, etkinli i kan tlanm fl veya halen deneme aflamas nda olan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemleri cerrahi eksizyon, silikon jel tabaka uygulamas, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu, so an ekstresi jeli, radyoterapi, laser tedavisi ve kriyoterapi olarak s ralayabiliriz. Profilaksi de en az tedavi kadar önemlidir. Cerrahlar n insiz- Resim 1b. Göbek alt hipertrofik skar n postoperatif 6. ayda görünümü (Hastaya 6 ay süre ile silikon tabaka, silikon tabaka ile ayn zamanda günde 2 kez so an ekstresi ve bas tedavisi uyguland ). 4) So an ekstresi günde 3 defa ve masajla deriye yedirilerek uygulan r. 5) Tüm bu tedavilere destek olarak insizyon hatt üzerine silikon tabaka veya jel formundaki silikon 3-6 ay süreyle uygulan r. Tüm bu sayd m z profilaktik tedbirlere ra men, nüksler tamamen engellenememektedir. Ancak nüks oran n n belirgin olarak azalt ld gözlenmifltir. Resim 2a. Postoperatif 1. ayda hipertrofik skar geliflen hastan n tedaviden önceki görünümü. 314

5 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 Resim 2b. Hasta skar n n tedavi sonras 6. aydaki görünümü (Hastaya 6 ay süre ile silikon tabaka, silikon tabaka ile ayn zamanda günde 2 kez so an ekstresi ve bas tedavisi uyguland ). yonun kapat lmas n ameliyat n sonu de il, ameliyat n vitrini olarak görmesi gerekmektedir. Bu nedenle de cilt sütürasyonuna önem verilmeli, minimal invazif teknikler kullan - larak anatomik bütünlü e sayg gösterilmelidir. Sütür seçimi ve önerilen teknikler özenle uygulanmal d r. Bizim klini imizde uygulad m z ve baflar l sonuçlar elde etti imiz tedaviler ise: Uygun cerrahi kapamay takiben (gerginli i azalt - c cilt alt sütürler, intradermal devaml sütür ve aral kl primer cilt sütürleri), silikon jel tabaka, silikon jel, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu ve so an ekstresi jeli kullan - m d r (Resim 2a-b). Skar n durumuna göre bu yöntemlerden biri veya birkaç kombine olarak uygulanabilmektedir. Cerrahi branfllardaki hekimlerin skar ve keloid tedavisine yönelik yaklafl mlar bilmesi, kendisini hasta karfl s nda çok daha rahat hissetmesini sa layacak, tedavideki baflar s n art racak ve hasta memnuniyeti de buna paralel olarak artacakt r. Kaynaklar 1. Lindholt JS, Moller-Christensen T, Steele RE. The cosmetic outcome of the scar formation after cesarean section: percutaneous or intracutaneous suture? Acta Obstet Gynecol Scand 1994;73(10): Sherris DA, Larrabee WF, Jr and Murakami CS. Management of scar contractures, hypertrophic scars and keloids. Otolaryngol Clin North Am 1995; 28: Berman B, and Bieley, H. C. Adjunct therapies to surgical management of keloids. Dermatol Surg 1996;22: Darzi MA, Chowdri NA, Kaul SK et al. Evaluation of various methods of treating keloids and hypertrophic scars: A 10-year follow-up study. Br J Plast Surg 1992;45: Lawrence, W. T. In search of the optimal treatment of keloids: Report of a series and a review of the literature. Ann Plast Surg 1991;27: Berman B, and Bieley HC. Keloids J. Am. Acad. Dermatol 1995;33: Urioste SS, Arndt KA, and Dover JS. Keloids and hypertrophic scars: Review and treatment strategies. Semin Cutan Med Surg 1999;18: Perkins K, Davey RB, and Wallis KA. Silicone gel: A new treatment for burn scars and contractures. Burns Incl Therm Inj 1983;9: Sawada Y, and Sone K. Treatment of scars and keloids with a cream containing silicone oil. Br J Plast Surg 1990;43: Chang CC, Kuo YF, Chiu H et al. Hydration, not silicone, modulates the effects of keratinocytes on fibroblasts. J Surg Res 1995;59: Carney SA, Cason CG, Gowar JP et al. Cica-care gel sheeting in the management of hypertrophic scarring. Burns 1994;20: Branagan M, Chenery DH, and Nicholson S. Use of the infrared attenuated total reflectance spectroscopy for the in vivo measurement of hydration level and silicone distribution in the stratum corneum following skin coverage by polymeric dressings. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2000;13: Suetake T, Sasai S, Zhen Y-X, and Tagami, H. Effects of silicone gel sheeting on the stratum corneum hydration. Br J Plast Surg 2000;53: Poston, J. The use of silicone gel sheeting in the management of hypertrophic and keloid scars. J Wound Care 2000;9: Su CW, Alizadeh K, Boddie A, and Lee RC. The problem scar. Clin Plast Surg 1998;25: Wong TW, Chiu HC, Chang CH et al. Silicone cream occlusive dressing: A novel non-invasive regimen in the treatment of keloid. Dermatology 1996;192: Staley MJ, and Richard RL. Use of pressure to treat hypertrophic burn scars. Adv Wound Care 1997;10: Tilley W, McMahon S, and Shukalak B. Rehabilitation of the burned upper extremity. Hand Clin 2000;16: Niessen FB, Spauwen PHM, Schalkwijk J, and Kon M. On the nature of hypertrophic scars and keloids: A review. Plast Reconstr Surg 1999;104: Johnson J, Greenspan B, Gorga D et al. Compliance with pressure garment use in burn rehabilitation. J. Burn Care Rehabil 1994;15: Kealey GP, Jensen KL, Laubenthal KN, and Lewis RW. Prospective randomised comparison of two types of pressure therapy garments. J. Burn Care Rehabil 1990;11: Rose MP, and Deitch EA. The clinical use of a tubular compression bandage, Tubigrip, for burn scar therapy: A critical analysis. Burns Incl Therm Inj 1985;12: Aköz T, Gidero lu K, and Akan M. Combination of Different Techniques for the Treatment of Earlobe Keloids. Aesth Plast Surg 2002;26: Whang KK, Park HJ, and Myung KB. The clinical analysis of the combination of cryosurgery and intralesional corticosteroid for keloid or hypertrophic scars. Korean J Dermatol 1997;35: Sproat JE, Dalcin A, Weitauer N, and Roberts RS. Hypertrophic sternal scars: Silicone gel sheeting versus kenalog injection treatment. Plast Reconstr Surg 1992;90: Yii NW, and Frame JD. Evaluation of cynthaskin and topical steroid in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Eur J Plast Surg 1996;19: Willital G-H, Heine H. Efficacy of Contractubex gel in the treatment of fresh scars after thoracic surgery in children and adolescents. Int J Clin Pharmacol Res 1994;14: Jackson BA, Shelton AJ, and McDaniel DH. Pilot study evaluating topical onion extract as treatment for postsurgical scars. Dermatol Surg 1999;25: Levy DS, Salter MM, and Roth RE. Postoperative irradiation in the prevention of keloids. Am J Roentgenol 1976;127: Bernstein LJ, Kauvar AN, Grossman MC et al. Scar resurfacing with highenergy short-pulsed and flash scanning carbon dioxide lasers. Dermatol Surg 1998;24: Hulsbergen-Henning JP, Roskam Y, and van Gemert MJ. Treatment of keloids and hypertrophic scars with an argon laser. Laser Surg Med 1986;6: Zouboulis C, Blume U, Buttner P, and Orfanos CE. Outcomes of cryosurgery in keloids and hypertrophic scars: A prospective, consecutive trial of case series. Arch Dermatol 1993;129: Rusciani L, Rosse G, and Bono R. Use of cryotherapy in the treatment of keloids. J Dermatol Surg Oncol 1993;19: Reiffel RS. Prevention of hypertrophic scars by longterm paper tape application. Plast Reconstr Surg 1995;96: Scalvenzi M, Delfino S, and Sammarco E. Post dermatological scars: Improvement after application with an allantoin and sulphomucopolysaccharide-based gel. Ann Ital Dermatol Clin Sper 1998;52: Boyce DE, Bantick G, and Murison MS. The use of ADCON-T/N glycosaminoglycan gel in the revision of tethered scars. Br J Plast Surg 2000;53: Janssen de Limpens, A. M. P. The local treatment of hypertrophic scars and keloids with topical retinoic acid. Br J Dermatol 1980;103: Peacock E.E, Jr. Pharmacologic control of surface scarring in human beings. Ann Surg 1981;193: Duncan JL, Thomson AW, and Muir LFK. Topical cyclosporin and T - lymphocytes in keloid scars. Br J Dermatol 1991;124: Lawrence WT. Treatment of earlobe keloids with surgery plus adjuvant intralesional verapamil and pressure earrings. Ann Plast Surg 1996;37:

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ

MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ MORA TERAPİ NİN BAĞIMLILIK DIŞINDA DA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÖRNEK SUNMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞIMIZ VAKA TAKDİMİ Dr. Sema Karadağ Mora Bursa Sigarayı Bıraktırma Merkezi HASTANIN ANAMNEZİ: Z.G.C, kadın,

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

SKAR TEDAVİSİ. Dr. Peli n K oçyi ğ i t. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

SKAR TEDAVİSİ. Dr. Peli n K oçyi ğ i t. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı SKAR TEDAVİSİ Dr. Peli n K oçyi ğ i t Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı EN İYİ SKAR TEDAVİSİ SKAR GELİŞİMİNİ ÖNLEMEKTİR! HEMOSTAZ VE İNFLAMASYON YARA İYİLEŞMESİ İnflamasyon Reepitelizasyon

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel

Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel Natalis doğum jeli, vajinal doğumu kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bir jeldir. Anne ve bebek için doğumu kolaylaştırmak, pelvik tabanı ve perineal bölgeyi

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Kulak Lobülünde Küpe Tarzında Bilateral Dev Keloid Olgusu

Kulak Lobülünde Küpe Tarzında Bilateral Dev Keloid Olgusu KBB ve BBC Dergisi, 13 (2 3): 104 108, 2005 Kulak Lobülünde Küpe Tarzında Bilateral Dev Keloid Olgusu Bilateral Huge Earlobe Keloids Resembling Earrings Dr. Sedat ÖZTÜRKCAN, Dr. Hüseyin KATILMIŞ, Dr. İsmail

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Kan tlanm fl performans

Kan tlanm fl performans Kan tlanm fl performans GENESIS II Total Knee System GENESIS II genifl implant ve entrümantasyon seçenekleri ile cerrahlar n farkl beklentilerini karfl layan kapsaml bir total diz protezidir. GENESIS II

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

PARATİRO DAHA MI İYİ? Şafak Gökhan. Genel Cerrahi AD, *ÖÇ* kanı ve **Plastik ve Rekonstrüktif. ktif Cerrahi AD İzmir

PARATİRO DAHA MI İYİ? Şafak Gökhan. Genel Cerrahi AD, *ÖÇ* kanı ve **Plastik ve Rekonstrüktif. ktif Cerrahi AD İzmir MİNİMAL MAL İNVAZİV PARATİRO ROİDEKTOMİNİN KOZMETİK K SONUÇLARI DAHA MI İYİ? Şafak Öztürk, Ozer Makay,, Ayşe e Kenger*, Övünç Aldemir**, Gökhan İçöz,, Mahir Akyıld ldız,, Mustafa Yılmaz, Y Enis Yetkin

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı