Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar Sonras Postoperatif Skarda yi Estetik Sonuç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar Sonras Postoperatif Skarda yi Estetik Sonuç"

Transkript

1 REVIEW Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar Sonras Postoperatif Skarda yi Estetik Sonuç Mübin HOfiNUTER 1, Bülent TEKEREKO LU 1, Volkan AKBULUT 2, Cem PAYASLI 1, Ahmet IfiIKDEM R 1 1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Zonguldak, Turkey 2Department of Obstetrics and Gynecology, Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Zonguldak, Turkey Received 25 April 2005; received in revised form 30 April 2005; accepted 25 May 2005 Abstract Best Aesthetic Results of Postoperative Scars After Gynecologic and Obstetric Operations Although incisions which are used for gynecologic and obstetric operations could be disguised, scar develops as a natural result of wound healing. Patients can be troubled related to these scars. For this reason, medical professionals must be aware of some methods which are useful for minimal scar development after operations. Incision scar is a result of normal wound healing and can be classified as physiological scars, hypertrophic scars and keloids. Physiological scar features are plain shape, clear colour, not itchy and similar to contour tissue. Hypertrophic scars features are redness, swelling, sometimes itchy and limited to incision edge. Keloids are commonly thick, untidy, not limited to incision edge and itchy. Surgical exicision, silicone gel sheeting, pressure therapy, corticosteroid injections, onion extract gel, radiotherapy, laser therapy, cryothreapy, adhesive microporous hypoallergenic paper tape and some others are treatment methods of scars. There are many different practices with which we are obtaining successful results: first of all favourable surgical closure (subcuticular and intradermal continuous suture placement reduces tension), which is followed by one or a combination of the following: silicone gel sheeting, silicone gel, pressure therapy, corticosteroid injections, onion extract gel. In this review, we aimed to discuss the succesful approaches to avoid hypertrophic scars or keloids in the light of our clinical experience. We believe that best aesthetic results and patient satisfaction at the postoperative period is directly related with these practices. Keywords: cicatrix, keloid, silicone gels, pressure therapy Özet Jinekolojik ve obstetrik operasyonlar n insizyon skarlar bazen fizyolojik iyileflme s n rlar n n d fl na taflabilir. nsizyon onar mlar na her ne kadar özen gösterilse de hipertrofik skar veya keloid formundaki patolojik skarlar hastay afl r derecede rahats z etmektedir. Bu nedenle operasyon sonras oluflacak skar minimuma indirmek için kullan lan baz yöntemlerin ve fizyolojik olmayan skar tedavisinin jinekolog ve obstetrisyenler taraf ndan bilinmesi faydal olacakt r. Skar profilaksi ve tedavisinde cerrahi eksizyon, silikon jel tabaka, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu, so an ekstresi jeli, radyoterapi, laser tedavisi, kriyoterapi, yap flkan mikroporlu hipoallerjik kâ t bantlar ve di er baz yöntemler kullan lmaktad r. Bizim de klini imizde uygulad m z ve baflar l sonuçlar elde etti imiz tedaviler ise: Uygun sütür teknikleriyle cerrahi kapamay takiben silikon jel tabaka, silikon jel, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu ve so an ekstresi jeli kullan m d r. Bu yaz da, hipertrofik skar ve keloidi önlemek amac yla günümüzde kullan lan tedavi yöntemlerini özetleyerek, kendi klinik tecrübelerimiz fl nda ulaflt m z baflar l tedavi yaklafl mlar aktar lmaya çal fl lm flt r. Bu tedavilerin postoperatif dönemde uygulanmas sonucunda iyi estetik sonuç ve yeterli hasta memnuniyeti elde edilece ini düflünmekteyiz. Anahtar sözcükler: skar, keloid, silikon jel tabaka, bas tedavisi Corresponding Author: Dr. Mübin Hoflnuter Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Kozlu, Zonguldak, Türkiye Phone : / Hoflnuter B, Tekereko lu B, Akbulut V, Payasl C, Ifl kdemir A Best Aesthetic Results of Postoperative Scars After Gynecologic and Obstetric Operations, J Turkish German Gynecol Assoc, Vol. 6(4); 2005:

2 Hoflnuter et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 Girifl Kad n do um operasyonlar nda en s k kullan lan insizyonlar olan Pfannenstiel (Göbek alt transvers kesi), GAM (Göbek alt median kesi), GÜM (Göbek üstü median kesi) ve laparoskopik insizyonlarda yara iyileflmesinin do al sonucu olarak skar geliflmektedir. Bu hastalarda sa l klar na kavuflmak kadar, estetik kayg lar da ön plana ç kabilmektedir. Özellikle sezaryen operasyonu geçiren hastalar n en s k sordu u sorulardan biri Operasyon izinin nerede ve ne kadar kalaca sorusudur. Normal yara iyileflmesi genellikle fizyolojik skarla ve problemsiz olarak sonuçlan r. Ancak hipertrofik skar ve keloid oluflumuna e ilimli hastalarda, gerekti i gibi tedavi edilmeyen kirli yaralarda veya normalden uzun sürede kapanan kronik yaralarda patolojik skar oluflumlar yla karfl lafl labilmektedir. Hasta üzerinde insizyonel yara oluflturan her doktorun patolojik bir skarla karfl laflma ihtimali vard r ve bununla bafla ç kmay bilmelidir. Bu amaçla ilkönce patolojik ve fizyolojik skarlar n ayr m n n çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü tedavi bu ay r c tan üzerine infla edilir. Fizyolojik skar: Do al yara iyileflmesinin bir sonucudur. Düz, aç k renkli, a r ve kafl nt göstermeyen, çevre dokulara benzeyen ve hastalar taraf ndan çok fazla sorun oluflturmayan skar fleklidir. Hipertrofik skar: K rm z, deriden kabar k, yara s n rlar d fl - na taflmayan ve bazen kafl nt l olabilen lezyonlard r. Genellikle cerrahi sonras haftalar içinde oluflur ve aylar içinde giderek belirginleflir. Olgunlaflt kça deri seviyesinden yukar do ru kabararak geniflli i artar ve ip benzeri bir görünüm al r. Bunlar tedavi edilmese bile 5-6 ay içinde kendili inden gerileyip kaybolabilir. Bu süre içinde kafl nt aç s ndan desteklenmesi hastay rahatlatacakt r. Hipertrofik skar yara s n rlar n n d fl na taflmamas özelli i ile keloidden ayr lmaktad r. Keloid: Genellikle kal n, düzensiz ve yara s n rlar n n d fl na taflan kafl nt l bir lezyondur. Çevre dokulara göre k rm z ms ya da daha koyu renkli olabilmektedir. Vücudun herhangi bir yerinde oluflabilir. Ancak ço unlukla gövde ön yüzü, omuzlar, s rt ve kulakmemesinde geliflme e ilimindedir. Predispozan faktörler olmad kça kar n bölgesinde nadiren görülür. Daha çok esmer kiflilerde ortaya ç kar ve y llar içinde yay labilir. Bu makalede, postoperatif skarlarla ilgili geçmiflten günümüze kadar uygulanan belli bafll tedavi yaklafl mlar özetlenerek, bunlar aras nda en etkili buldu umuz yöntemler klinik tecrübelerimiz fl nda vurgulanm flt r. Literatürdeki Tedavi Yöntemleri Fizyolojik skar minimuma indirme ile hipertrofik skar ve keloidi önleme amac yla kullan lan eski ve yeni birçok teknik mevcuttur. Bu teknikler, sinerjistik etkilerinden faydalanmak için zaman zaman kombine edilerek uygulan r. Baz - lar n n etkinli i kesinlik kazanm fl, baz lar n n etkinli i ise halen tart fl lmaktad r. Bu tedavi seçeneklerinin en önemlileri; cerrahi eksizyon, silikon jel tabaka, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu, so an ekstresi jeli, radyoterapi, laser tedavisi, kriyoterapi, ve yap flkan mikroporlu hipoallerjik ka- t bantlar olarak öne ç kmaktad r. Cerrahi eksizyon: Cerrahi eksizyon, skar tedavisinde s kl kla kullan lan bir seçenektir. Medikal tedavi veya bas tedavisinden fayda görmeyecek kadar kabar klaflm fl keloidlere uygulan r. En erken tedavi operasyondan 3 ay sonra uygulan r. Skar dokusu s n rlar ndan subkütan dokuya kadar eksize edilir. Cerrahi onar m s ras nda gerginli e dikkat edilmelidir. Çünkü gerginlik olmas fiziksel etkenlerle skar olas l n art rmaktad r. Aç lan yara dudaklar n n gerginli ini azaltmak amac ile cilt alt sütürler konur ve cilt intradermal sütürlerle kapat l r. Yazarlar n ortak görüflü fliddetli skarlar n tedavisinde en etkili cerrahi kapatman n intradermal sütürler ile kapatma yöntemi oldu udur (1,2). Sütürler yara durumuna göre gün al n r. Ancak keloidlerin cerrahi eksizyonu sonras yüksek oranda (%45) rekürrens gözlenir (3-6). Cerrahi eksizyon ile steroid enjeksiyonu keloid rekürrensini %50 oran nda azaltmaktad r. Steroid enjeksiyonu ve silikon jel tabaka kombine flekilde de uygulanabilmektedir. Ayr ca cerrahi ve perioperatif radyoterapi rekürrens oran n %10 oran nda azaltmaktad r (3-7). Di er tedavilere dirençli anormal skarlarda da genellikle bu seçenek kullan labilir. Silikon jel tabaka: Silikon jel tabaka 1980 den beri hipertrofik skar ve keloid tedavisinde baflar ile kullan lan bir yöntemdir (8-13). Günümüzde neredeyse standart olarak kullan lmaktad r. Literatürde silikon jel tabakan n hipertrofik skar ve keloidde etkili oldu unu bildiren birçok çal flma mevcuttur (14,15). Silikon jel tabaka skar alan n tamamen örtecek flekilde kesilip uygulan r. Uygulama süresi günde en az 12 saat olmal ve 3-6 ay boyunca da uygulanmal d r. Silikon jel tabaka özellikle steroid enjeksiyonu gibi a r l tedavileri tolere edemeyen hastalarda vazgeçilmez bir seçenektir. Silikon jel tabakan n etki mekanizmas n aç klayan birçok görüfl mevcuttur. Bunlardan en çok kabul görenler ise bas etkisi, deri hidrasyonunu art rmas, kollajen proliferasyonunu azaltmas ve fibroblast ürünlerini uzaklaflt rmas d r. Silikon jel merhemlerin ise birkaç formu minör hipertrofik skar tedavisinde baflar ile uygulanmaktad r (9,16). Bas tedavisi: Bas tedavisi 1970 ten beri hipertrofik skar ve keloid tedavisinde uygulanmaktad r (17). Genellikle önerilen tedavi 6-12 ay boyunca, mmhg aras nda bas nç uygulanmas d r (18,19). Etki, bas n n süresi ile direkt iliflkilidir (20-22). Tedavi erken b rak l rsa skar k sa sürede eski haline döner. Bas n n skar oluflum h z n ne derece azaltt ve kozmetik sonucu hakk nda birçok farkl çal flma vard r (20,21). Bu çal flmalarda bas n n etkili ve güvenli bir yöntem oldu u vurgulanmaktad r. Bas, özellikle kulakmemesinde yerleflen keloidlerin tedavisinde çok etkili bir yöntemdir. Çünkü bas nc ayarlanabilen klipsli küpelerle kolayca ve istendi i kadar uygulanabilmektedir (23). Kortikosteroid enjeksiyonu: Triamsinolon enjeksiyonu keloidlerin tedavisinde birinci seçenek olarak kullanmaktad r. Hipertrofik skarlar n tedavisinde ise di er basit tedaviler etkisiz oldu unda ikinci seçenek olarak kullan labilmektedir (7,19). Steroid enjeksiyonu 1960 dan beri kullan lmaktad r (19). Özellikle alfaglobülin gibi ürünler iyileflme alan nda birikerek skar oluflumunu art rmaktad r. Kortikosteroidler bu 312

3 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 art k ürünleri skar alan ndan uzaklaflt r r ve fibroblastlar n büyümesini önler. Steroid enjeksiyonuna cevap ortalama %50 dir. Rekürrens ise %9-50 oran ndad r (19). Kortikosteroidlerin cerrahi (1,3) ve kriyoterapi (24) gibi di er tekniklerle kombinasyonlar da uygulanabilmektedir. ntralezyoner kortikosteroid enjeksiyonu a r l olmaktad r. Standart doz triamsinolon (40 mg/ml) enjeksiyonunda bile a r oluflmaktad r. Kortikosteroid enjeksiyonu %63 lere varan oranlarda etkilidir ve deri atrofisi, depigmentasyon ve telenjiektaziler görülebilmektedir (25). Steroidler skar ya da keloiddeki kabar k ve k zar k alanlara uygulan r. Steroid enjeksiyonu s ras nda hipereminin yerini beyazlaflmaya b rakmas ile yeterli doz yap ld pratik olarak anlafl l r. Standart uygulamada solüsyon 40 mg/ml olarak haz rlanmaktad r. Topikal steroid kremler de baflar ile uygulanmaktad rlar. Ancak intakt olan epitelden alttaki dokulara geçmesi oldukça s n rl d r (26). Kortikosteroidler, operasyondan gün sonra 3 doz 1 er ay ara ile yap labilir. Ancak bu dozlar n say s ve uygulama aral klar skar n durumuna göre de de iflebilmektedir. So an ekstresi jeli: So an ekstrelerinin hipertrofik skar ve keloidlerde etkileri hakk nda literatürde birkaç çal flma mevcuttur. Bu ajan allium cepae (onion extract), 50 U sodyum heparin ve %1 allantoin içermektedir. Skar geliflimine farkl mekanizmalarla etki etmektedir. Fibroblast proliferasyonu ve inflamasyonu azalt r, ba doku komponentlerinin (proteoglikan, kollajen) ve skar dokusunun hidrasyonunu sa lar (27,28). Bu ajan Avrupa da Contractubex ad yla piyasadad r. Radyoterapi: Radyoterapi hipertrofik skar ve keloid tedavisinde tek bafl na veya cerrahi ile kombine olarak uygulanabilmektedir. Radyoterapinin karsinogeneze yol açt halen tart flmal - d r. Ancak skarlarda radyoterapi tedavisi baz kliniklerde kullan lmaktad r. Yaln z radyoterapi uygulamas na cevap %10-94 dür ve keloidlerde rekürrens oran % dür (3,5). Di- er tedavi seçeneklerine dirençli vakalarda radyoterapi tedavisi uygulanabilir. Ama yine de yüksek rekürrens oran gözlenebilmektedir. En iyi sonuç rad, 5-6 seansta uyguland nda al n r. Keloidlerde cerrahi eksizyon sonras radyoterapi uygulanmas hakk nda birçok farkl sonuç gösterilmifltir (19,29). Ancak bu çal flmalarda rekürrens oran belirtilmemifltir ve ayr ca uzun dönem takipli prospektif bir çal flma da yoktur. Birçok yazar radyoterapinin di er tedavi yöntemlerine dirençli keloidlerde ve gençlerde kullan lmak üzere son çare olarak saklanmas gerekti ine inanmaktad r. Bununla birlikte radyoterapi di er tedavi seçeneklerinin uygulanmas na izin verir ve fliddetli keloidli vakalarda etkili bir tedavidir. Laser tedavisi: Laser tedavisi daha az skar oluflturmak için dokular n nonspesifik y k m amac yla kullan l r. Karbondioksit laser ve Argon laser bu amaçla uygulanmaktad r. Keloidlerin eksizyonunda erken dönemde CO 2 laser etkin gözükür; ancak sonraki dönemlerde rekürrens gözlenmekte ve skar dokusunu bask lama yetene i yetersiz kalmaktad r (30). S n rl, kontrolsüz çal flmalar CO 2 laserin yüksek enerjili k - sa pulse li kullan lmas n önermektedir (30). Argon laser ise ilk olarak 1970 lerde kullan lm flt r (31). Argon laser nonspesifik termal etki gösterir ve CO 2 laserden daha fazla oranda keloid rekürrensi izlenmektedir (31). Kriyoterapi: Kriyoterapi keloidlerde iki veya daha fazla seans sonras %51-74 oran nda gerileme sa lamaktad r (32). Kriyoterapi skar alan nda fliddetli hipopigmentasyon oluflturabilmektedir. Orta derecede deri atrofisi, a r ve çevre dokular n hiperpigmente kalmas dezavantaj d r (33). Sonuçta kriyoterapi çok küçük skarlarda iyi bir tedavi seçene idir. Yap flkan mikroporlu hipoallerjik ka t bantlar: Yazarlar n ço u yeni cerrahi insizyonlarda baz yap flt r c lar n uygulanmas n önermektedir (34). Cerrahi sonras birkaç hafta kullan lan bu yap flt r c lar n etki mekanizmas tam olarak bilinmemekle beraber mekanik (bas tedavisine benzer) ve t kay - c (silikon jel tedavisine benzer) etkileri oldu u düflünülmektedir. Etkisi konusunda yaln z iki kontrolsüz çal flma mevcuttur (34). Yazarlar bu tedavinin silikon jel tedavisinden daha az etkili oldu unu savunmaktad r. Ancak düflük riskli hastalarda skar önlemede veya silikon jel öncesi taze insizyonda kullan labilmektedir. Elastik komponentli bantlar ise eklem alan üzerinde yer alan kompleks yüzeyli veya mobil skarlarda uygulanabilmektedir. Di er tedaviler: Birçok yazar yeni tedavi yöntemleri tan mlam flt r. Ancak bu tedavi yöntemlerinin etkisi ve güvenilirli i hakk nda yeterli yay n bulunmamaktad r. Bunlar topikal vitamin E, allantoin-sulfomucopolysaccharide jel (35), glycosaminoglycan jel (36), retinoik asit (37), kolflisin (38), sistemik antihistaminikler, siklosporin (39) ve intralezyoner verapamil (40) say labilir. Hidroterapi, masaj, USG, statik elektrik ve pulse elektrik stimülasyonu di er tedavi seçenekleridir. Ancak bu tedaviler hakk nda uzun dönem çal flma gerekmektedir. Klinik Uygulamalar m z ve Öneriler Klini imizde uzun süreden beri uygulamakta oldu umuz patolojik skar tedavi protokollerini ve bunun sonucunda oluflan klinik tecrübelerimizi afla daki gibi özetlememiz mümkündür: Fizyolojik skar bak m : Uygun cerrahi kapamay takiben (gerginli i azalt c cilt alt sütürler, intradermal devaml sütür ve aral kl primer cilt sütürleri) 1. hafta sonunda primer cilt sütürleri birer atlanarak al n r günler aras nda tüm yüzeyel cilt sütürleri al nmaktad r. ntradermal sütürler ise 20. günde al nmal d r. Bunu takiben so an ekstresi jelinin günde 3 defa 5 er dakika masaj fleklinde uygulanmas, skar n eritemini ve kafl nt s n k sa sürede azaltmakta ve skar kalitesini olumlu bir flekilde etkilemektedir. Hipertrofik skar ve keloid profilaksisi: Hipertrofik skar ve keloide e ilimi oldu u bilinen hastalara operasyondan sonra koruyucu bir tedavi program uygulanmal d r. Bu amaçla: 1) Sütürler mümkün olan en erken zamanda al n r. 2) Sütürler al nd ktan sonra insizyon hatt üzerine topikal kortikosteroid (triamsinolon) günde bir defa ince bir tabaka halinde uygulan r. Epitelde aç lma yaparsa uygulama hemen durdurulmal d r. 3) Operasyondan 15 gün sonra insizyon hatt n n her iki taraf na subkütan kortikosteroid (triamsinolon) enjeksiyonu (keloidin durumuna göre 20 gün-1 ay ara ile doz tekrar ) yap l r. 313

4 Hoflnuter et al. J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 Hipertrofik skar tedavisi: Hipertrofik skarlar n kendili inden gerileme ihtimali göz önüne al nd nda hastaya basit bir kombine tedavi verilerek, 3-4 ay uygulan r. Bu tedavi silikon tabaka + steroidli pomad veya silikon tabaka + so an ekstresi jeli olabilir. Silikon tabaka günde en az 12 saat uygulanmal d r. Dirençli olgularda intralezyoner steroid enjeksiyonu da denenebilir. Tüm bu tedaviye ra men hipertrofik skar dokusu gerilemez ve geliflimini devam ettirecek olursa, keloid tedavi protokolleri uygulanmal d r. Klinik gözlemlerimiz hipertrofik skarlar n uygun yaklafl mlarla çok baflar l tedavi sonuçlar verdi ini göstermektedir (Resim 1a-b). Keloid tedavisi: Keloidle gelen bir hastaya; 1) intralezyoner steroid enjeksiyonu (üç ay süreyle ayda tek doz), 2) silikon tabaka uygulamas (tercihen 24 saat sürekli ve en az 6 ay), silikon tabakan n uygulanamad eklem yüzeyi gibi zor bölgelerde silikon jel günde bir kez uygulanabilir. 3) keloid üzerine steroidli pomad (günde 1 kez) veya so an ekstresi jeli (günde üç kez) kombine olarak uygulan r. 4) oral antihistaminiklerle destek tedavisi fleklinde bir tedavi protokolü uygulanabilir. ki-üç ay içinde beklenen sonuç al nmazsa veya keloid geliflimini sürdürürse tüm patolojik skar dokusu cerrahi olarak eksize edilir ve yukar da belirtilen profilaktik tedavi protokolü uygulanmaya bafllan r. Resim 1a. Göbek alt hipertrofik skar. Sonuç Fizyolojik skar oluflumu do al yara iyileflmesinin bir sonucudur. Ancak baz hastalarda hipertrofik skar ve keloid de geliflebilmektedir. Teflhisin uygun zamanda konulmas ve uygun tedavi ile bu sorunlar n önüne geçilebilir. Literatürde tedavi yöntemleri ile ilgili olarak, etkinli i kan tlanm fl veya halen deneme aflamas nda olan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemleri cerrahi eksizyon, silikon jel tabaka uygulamas, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu, so an ekstresi jeli, radyoterapi, laser tedavisi ve kriyoterapi olarak s ralayabiliriz. Profilaksi de en az tedavi kadar önemlidir. Cerrahlar n insiz- Resim 1b. Göbek alt hipertrofik skar n postoperatif 6. ayda görünümü (Hastaya 6 ay süre ile silikon tabaka, silikon tabaka ile ayn zamanda günde 2 kez so an ekstresi ve bas tedavisi uyguland ). 4) So an ekstresi günde 3 defa ve masajla deriye yedirilerek uygulan r. 5) Tüm bu tedavilere destek olarak insizyon hatt üzerine silikon tabaka veya jel formundaki silikon 3-6 ay süreyle uygulan r. Tüm bu sayd m z profilaktik tedbirlere ra men, nüksler tamamen engellenememektedir. Ancak nüks oran n n belirgin olarak azalt ld gözlenmifltir. Resim 2a. Postoperatif 1. ayda hipertrofik skar geliflen hastan n tedaviden önceki görünümü. 314

5 J TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 6(4); 2005 Resim 2b. Hasta skar n n tedavi sonras 6. aydaki görünümü (Hastaya 6 ay süre ile silikon tabaka, silikon tabaka ile ayn zamanda günde 2 kez so an ekstresi ve bas tedavisi uyguland ). yonun kapat lmas n ameliyat n sonu de il, ameliyat n vitrini olarak görmesi gerekmektedir. Bu nedenle de cilt sütürasyonuna önem verilmeli, minimal invazif teknikler kullan - larak anatomik bütünlü e sayg gösterilmelidir. Sütür seçimi ve önerilen teknikler özenle uygulanmal d r. Bizim klini imizde uygulad m z ve baflar l sonuçlar elde etti imiz tedaviler ise: Uygun cerrahi kapamay takiben (gerginli i azalt - c cilt alt sütürler, intradermal devaml sütür ve aral kl primer cilt sütürleri), silikon jel tabaka, silikon jel, bas tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu ve so an ekstresi jeli kullan - m d r (Resim 2a-b). Skar n durumuna göre bu yöntemlerden biri veya birkaç kombine olarak uygulanabilmektedir. Cerrahi branfllardaki hekimlerin skar ve keloid tedavisine yönelik yaklafl mlar bilmesi, kendisini hasta karfl s nda çok daha rahat hissetmesini sa layacak, tedavideki baflar s n art racak ve hasta memnuniyeti de buna paralel olarak artacakt r. Kaynaklar 1. Lindholt JS, Moller-Christensen T, Steele RE. The cosmetic outcome of the scar formation after cesarean section: percutaneous or intracutaneous suture? Acta Obstet Gynecol Scand 1994;73(10): Sherris DA, Larrabee WF, Jr and Murakami CS. Management of scar contractures, hypertrophic scars and keloids. Otolaryngol Clin North Am 1995; 28: Berman B, and Bieley, H. C. Adjunct therapies to surgical management of keloids. Dermatol Surg 1996;22: Darzi MA, Chowdri NA, Kaul SK et al. Evaluation of various methods of treating keloids and hypertrophic scars: A 10-year follow-up study. Br J Plast Surg 1992;45: Lawrence, W. T. In search of the optimal treatment of keloids: Report of a series and a review of the literature. Ann Plast Surg 1991;27: Berman B, and Bieley HC. Keloids J. Am. Acad. Dermatol 1995;33: Urioste SS, Arndt KA, and Dover JS. Keloids and hypertrophic scars: Review and treatment strategies. Semin Cutan Med Surg 1999;18: Perkins K, Davey RB, and Wallis KA. Silicone gel: A new treatment for burn scars and contractures. Burns Incl Therm Inj 1983;9: Sawada Y, and Sone K. Treatment of scars and keloids with a cream containing silicone oil. Br J Plast Surg 1990;43: Chang CC, Kuo YF, Chiu H et al. Hydration, not silicone, modulates the effects of keratinocytes on fibroblasts. J Surg Res 1995;59: Carney SA, Cason CG, Gowar JP et al. Cica-care gel sheeting in the management of hypertrophic scarring. Burns 1994;20: Branagan M, Chenery DH, and Nicholson S. Use of the infrared attenuated total reflectance spectroscopy for the in vivo measurement of hydration level and silicone distribution in the stratum corneum following skin coverage by polymeric dressings. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2000;13: Suetake T, Sasai S, Zhen Y-X, and Tagami, H. Effects of silicone gel sheeting on the stratum corneum hydration. Br J Plast Surg 2000;53: Poston, J. The use of silicone gel sheeting in the management of hypertrophic and keloid scars. J Wound Care 2000;9: Su CW, Alizadeh K, Boddie A, and Lee RC. The problem scar. Clin Plast Surg 1998;25: Wong TW, Chiu HC, Chang CH et al. Silicone cream occlusive dressing: A novel non-invasive regimen in the treatment of keloid. Dermatology 1996;192: Staley MJ, and Richard RL. Use of pressure to treat hypertrophic burn scars. Adv Wound Care 1997;10: Tilley W, McMahon S, and Shukalak B. Rehabilitation of the burned upper extremity. Hand Clin 2000;16: Niessen FB, Spauwen PHM, Schalkwijk J, and Kon M. On the nature of hypertrophic scars and keloids: A review. Plast Reconstr Surg 1999;104: Johnson J, Greenspan B, Gorga D et al. Compliance with pressure garment use in burn rehabilitation. J. Burn Care Rehabil 1994;15: Kealey GP, Jensen KL, Laubenthal KN, and Lewis RW. Prospective randomised comparison of two types of pressure therapy garments. J. Burn Care Rehabil 1990;11: Rose MP, and Deitch EA. The clinical use of a tubular compression bandage, Tubigrip, for burn scar therapy: A critical analysis. Burns Incl Therm Inj 1985;12: Aköz T, Gidero lu K, and Akan M. Combination of Different Techniques for the Treatment of Earlobe Keloids. Aesth Plast Surg 2002;26: Whang KK, Park HJ, and Myung KB. The clinical analysis of the combination of cryosurgery and intralesional corticosteroid for keloid or hypertrophic scars. Korean J Dermatol 1997;35: Sproat JE, Dalcin A, Weitauer N, and Roberts RS. Hypertrophic sternal scars: Silicone gel sheeting versus kenalog injection treatment. Plast Reconstr Surg 1992;90: Yii NW, and Frame JD. Evaluation of cynthaskin and topical steroid in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Eur J Plast Surg 1996;19: Willital G-H, Heine H. Efficacy of Contractubex gel in the treatment of fresh scars after thoracic surgery in children and adolescents. Int J Clin Pharmacol Res 1994;14: Jackson BA, Shelton AJ, and McDaniel DH. Pilot study evaluating topical onion extract as treatment for postsurgical scars. Dermatol Surg 1999;25: Levy DS, Salter MM, and Roth RE. Postoperative irradiation in the prevention of keloids. Am J Roentgenol 1976;127: Bernstein LJ, Kauvar AN, Grossman MC et al. Scar resurfacing with highenergy short-pulsed and flash scanning carbon dioxide lasers. Dermatol Surg 1998;24: Hulsbergen-Henning JP, Roskam Y, and van Gemert MJ. Treatment of keloids and hypertrophic scars with an argon laser. Laser Surg Med 1986;6: Zouboulis C, Blume U, Buttner P, and Orfanos CE. Outcomes of cryosurgery in keloids and hypertrophic scars: A prospective, consecutive trial of case series. Arch Dermatol 1993;129: Rusciani L, Rosse G, and Bono R. Use of cryotherapy in the treatment of keloids. J Dermatol Surg Oncol 1993;19: Reiffel RS. Prevention of hypertrophic scars by longterm paper tape application. Plast Reconstr Surg 1995;96: Scalvenzi M, Delfino S, and Sammarco E. Post dermatological scars: Improvement after application with an allantoin and sulphomucopolysaccharide-based gel. Ann Ital Dermatol Clin Sper 1998;52: Boyce DE, Bantick G, and Murison MS. The use of ADCON-T/N glycosaminoglycan gel in the revision of tethered scars. Br J Plast Surg 2000;53: Janssen de Limpens, A. M. P. The local treatment of hypertrophic scars and keloids with topical retinoic acid. Br J Dermatol 1980;103: Peacock E.E, Jr. Pharmacologic control of surface scarring in human beings. Ann Surg 1981;193: Duncan JL, Thomson AW, and Muir LFK. Topical cyclosporin and T - lymphocytes in keloid scars. Br J Dermatol 1991;124: Lawrence WT. Treatment of earlobe keloids with surgery plus adjuvant intralesional verapamil and pressure earrings. Ann Plast Surg 1996;37:

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Derleme / Review 33 Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Treatment of Vitiligo and New Treatment Approaches Beril Gülüş Demirel, Murat Borlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI 1 2005 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.359

DOI: 10.4274/tpa.45.359 Özgün Araflt rma Original Article 359 DOI: 10.4274/tpa.45.359 Do umsal nazolakrimal kanal t kan kl nda erken ve geç yafllarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçlar The outcomes

Detaylı

Auriküler eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi

Auriküler eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: fiubat / February 22, 2007 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Nisan / April 24, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Aral k / December 20,

Detaylı

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma

Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma DENEYSEL ÇALIfiMA Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(3):208-214 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti,

Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(1):11-16 Duodenum perforasyonlar nda basit kapama ve omentoplasti, basit kapama ve fibrin yap flt r c yla onar m yöntemlerinin karfl

Detaylı

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES Anestezi Dergisi 2011; 19 (4): 195-200 Baytafl ve ark: Jinekolojik Malignitelerde Anestezi DERLEME / REVIEW JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC SPINAL TUMORS

METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC SPINAL TUMORS The Journal of Turkish Spinal Surgery 2008; 19 (2): 153-162 DERLEME / REVIEW ARTICLE METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 125-131 Derleme Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri GENERAL APPROACH AND TREATMENT TO ORTHOPEDIC PROBLEMS IN PATIENTS

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar

Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Prof. Dr. Bilge Hakan fien*, Dr. Ilg n Akçay* bilimsel Kök kanallar n n geniflletme, flekillendirme ve irigasyonunda genel ve güncel kavramlar Endodontik tedavinin temel amac periapikal periodontitisi

Detaylı

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon 58 E itim Education Transmyocardial laser revascularization Muzaffer Bahç van, Hasan Tahsin Keçeligil, Ferflat Kolbak r Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal,

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER DERLEME GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER Didem Tuba AKÇALI, Demet COfiKUN, Hülya ÇELEB ÖZET Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon AD, Ankara Hasta say s n n ve hastanede kal fl maliyetlerinin

Detaylı

Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239

Joseph Lister in 1867 y l nda ç r açan buluflundan. Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 233-239 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Alan nfeksiyonlar nda Risk Faktörleri Dr. Semih BASKAN* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara.

Detaylı

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Derleme / Review J Med Updates 2012;2(2):76-80 doi:10.2399/jmu.2012002006 Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Benign vocal cord lesions and treatment update Bengü Çobano lu 1, smail Koçak 2 1

Detaylı

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI Mesrur Selçuk SILAY*, Cengiz M RO LU* Girifl PSA marifetiyle gereksiz tan (overdiagnosis) oran ndaki ciddi art fl, baz lokalize prostat

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim?

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Siret RAT P Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Gebelerde hematolojik sorunlar anemi, trombositopeni

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Anestezi Dergisi 2012; 20 (2): 63-72 zdefl: Robotik Cerrahide Anestezi DERLEME / REVIEW ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Seval ZDEfi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim

Detaylı

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr.

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr. bolum14 4/9/11 3:47 PM Page 144 144 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 14- BEL EGZERS ZLER N N LOMBER STAB L ZASYONDA ÖNEM VE SEÇ LECEK EGZERS Z PROGRAMI 14 BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER

Detaylı