MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ"

Transkript

1 MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ Dr. Turgay ŞİMŞEK SB Pamukova Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Maymet-15 Şubat 2013-İstanbul

2 Enfeksiyon?? Çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu doku enflamasyonu veya nekrozudur. Cerrahi enfeksiyon?? Tedavisinde cerrahi girişim gerektiren veya Cerrahi girişim sonrası gelişmiş olan enfeksiyonlardır. Bu gruba cerrahi alan enfeksiyonu da denilmektedir.

3 Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE) Yüzeyel insizyonel CAE -Ameliyattan sonraki ilk 30 gün -İnsizyon yapılan cilt ve cilt altı dokusu Derin insizyonel CAE -Kalıcı olarak yerleştirilmiş implant yoksa postoperatif ilk 30 gün, implant varlığında postoperatif ilk bir yıl -İnsizyon bölgesindeki derin yumuşak dokular (kas ve fasya tabakaları) Horan TC, Infect Control Hosp Epidemiol, 1992

4 CAE-Patogenez Cerrahi alanın mikrobiyal kontaminasyonu Endojen flora Eksojen kontaminasyon: Cerrahi ekip, ameliyathane ortamı, aletler vb. Bakteriyel kontaminasyonun miktarı Mikroorganizmanın virulansı Konakçı direnci

5 CAE-Risk Faktörleri Hasta Yaş Beslenme durumu Diabetes mellitus Sigara Obesite Vücudun başka bir yerinde enfeksiyon bulunması Mikroorganizmalarla kolonizasyon İmmünsupresyon Preoperatif hospitalizasyon süresi Mangram AJ, Infect Control Hosp Epidemiol,1999

6 CAE-Risk Faktörleri Ameliyat Cerrahi el yıkama süresi Cilt antisepsisi Preoperatif cilt hazırlığı Ameliyat süresi Antimikrobiyal profilaksi Ameliyathane havalandırması Mangram AJ, Infect Control Hosp Epidemiol,1999

7 CAE-Risk Faktörleri Ameliyat Aletlerin yetersiz sterilizasyonu Cerrahi alanda yabancı cisim Cerrahi drenler Cerrahi teknik Kötü hemostaz Ölü boşluk kalması Doku travması Mangram AJ, Infect Control Hosp Epidemiol,1999

8 Cerrahi Yara Sınıflaması (NRC) Temiz yara: Aseptik kuralların bozulmadığı, Elektif, primer kapatılan ve açık dren konmayan, İnflamasyon bulunmayan, Gastrointestinal, solunum, genitoüriner veya orofaringeal sistemlerin açılmadığı ameliyatlar Beklenen enfeksiyon hızı: %

9 Cerrahi Yara Sınıflaması (NRC) Temiz-kontamine yara: Gastrointestinal, solunum, genitoüriner veya orofaringeal sistemlerin, bu dokularda enfeksiyon olmaması koşuluyla, kontrollü olarak açıldığı ve majör bir kontaminasyonun ya da teknik sorunun olmadığı ameliyatlar Beklenen enfeksiyon hızı: %

10 Cerrahi Yara Sınıflaması (NRC) Kontamine yara: Açık, taze, travmatik yaralarla ilgili cerrahi işlemler, Gastrointestinal sistemden gözle görülebilir bulaşın olduğu, Akut, pürülan olmayan inflamasyon ile karşılaşılan, Aseptik kurallarda majör hata yapılan ameliyatlar Beklenen enfeksiyon hızı: %

11 Cerrahi Yara Sınıflaması (NRC) Kirli/enfekte yara: Ölü doku içeren eski travmatik yaralarla ilişkili cerrahi işlemler Klinik enfeksiyon veya organ perforasyonu varlığında yapılan ameliyatlar Beklenen enfeksiyon hızı: %

12 Tanım: Antimikrobiyal Profilaksi Kontaminasyon sürecinde, Amaç: kolonizasyon olmadan önce bakterilerin yok edilmesi, kolonizasyon olmuşsa enfeksiyon gelişmesini önlemek amacıyla antibiyotik kullanılmasıdır. Mevcut bir enfeksiyonun tedavisinden çok, klinik bir enfeksiyon gelişmesini önlemektir

13 Antimikrobiyal Profilaksi Temel hedef: Bakteriyel florayı azaltmak Olası kontaminasyonda bakteri sayısını konakçı mekanizmaların karşı koyabileceği düzeye indirmek Ameliyat sırasında ve sonrasında dokuda yeterli düzeyde antibiyotik bulunmasını sağlamak ve bakterileri inhibe etmek

14 Profilakside Prensipler-1 Ameliyat önemli enfeksiyon riski taşımalıdır (risk % 5 in üzerinde) Potansiyel ajanlar tanımlanmalı ve bu ajanlara etkili antibiyotikler verilmelidir Kesi yapılırken antibiyotik dokuda etkili konsantrasyonda olmalıdır Kısa süreli ve perioperatif kullanılmalıdır (preop tek doz, en fazla 24 saat olmalı)

15 Profilakside prensipler-2 Ameliyat süresi 3-4 saati geçen vakalarda ara dozlar uygulanmalıdır Dirençli mikroorganizmalara etkili, kuvvetli antibiyotikler profilakside kullanılmamalıdır Uygulamanın yararı zararından fazla olmalı, yan etkisi olmamalı veya az olmalıdır İlaç ucuz olmalıdır

16 Profilaktik Vankomisin kullanımının MRSA enfeksiyonu sıklığını düşürmediği gösterilmiştir. Manian FA, Clin Infect Dis, 2003

17 Proflaksi süresi?? Yara kapatılana kadar..

18 Proflaksi süresi?? Ameliyat sonrası antibiyotik kullanımının 24 saatten uzun sürmesi, MRSA ya bağlı CAE gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. Manian FA, Clin Infect Dis, 2003

19 Preop Antibiyotik Profilaksisi Doğru antibiyotik: Ucuz, bakterisidal, muhtemel patojenler üzerinde etkili, dar spektrumlu Sefazolin Doğru zamanlama: İnsizyondan önceki bir saat içinde (anestezi indüksiyonu) Yeterli süre: Tek doz yeterli, maksimum 24 saat Tüp ve drenler kaldığı sürece profilaksiye devam etmek enfeksiyon hızlarında azalma sağlamaz. Mangram AJ, Infect Control Hosp Epidemiol,1999 Am J Health Syst Pharm 1999;56: Am J Surg 2005;189:

20 Preop Antibiyotik Profilaksisi Ameliyatın uzaması veya fazla kan kaybı olması durumunda ek doz yapılmalı Sefazolin için 3-4. saat Rutin cerrahi profilakside glikopeptidler (vankomisin, teikoplanin), 3. kuşak sefalosporinler ve diğer geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılmamalı Mangram AJ, Infect Control Hosp Epidemiol,1999 Am J Health Syst Pharm 1999;56: Am J Surg 2005;189:

21 Kolombiyada meme cerrahları arasında meme kanser cerrahisi öncesi profilaktik antibiyotik kullanımını değerlendirmek amaçlı yapılan bir anket çalışmasında Acuna SA et al, BMC Surg, 2012

22 88 meme cerrahı 47 cerrah (%53,4 ) ankete cevap 40 cerrah (% 85,1) profilaktik ab kullanımı DM, obezite, sigara, yaş, neoadjuvan terapi ve dren yerleştirilmesi gibi cerrahi yara enfeksiyonu için risk faktörleri taşıyan hastaların cerrahi prosedürlerinde uygulanmıştır. Acuna SA et al, BMC Surg, 2012

23 Cerrahi prosedürleri dağılımı Acuna SA et al, BMC Surg, 2012

24 Profilaktik antibiyotik 4 şekilde kullanılmıştır: 1- Preoperatif tek doz (%27,7) 2- Preoperatif tek doz, operasyon uzun sürerse ilave 2. bir doz (%44,7) 3- Preoperatif kiloya bağımlı tek doz (%2,1) 4- Preoperatif tek dozu takiben 24 saat sonrasında bir veya daha fazla doz kullanımı (%10,6) Acuna SA et al, BMC Surg, 2012

25 Bu çalışmadaki cerrahların proflaktik antibiyotik kullanımı heterojen olup farklı ülkelerde de değişik uygulamalar sözkonusudur.

26 İngiltere de yapılan bir ankette geniş lokal eksizyonlar, mastektomi ve SLND da profilaktik ab kullanım oranı %33 olarak bildirilmiştir. Ng D et al, Breast, 2007

27 İspanya da yapılan bir çalışmada meme cerrahisinde profilaktik ab kullanımı %52 iken yine İspanya da yeni yapılan multisentrik bir çalışmada bu oran %97,81 olarak bildirilmiştir. Codina C et al, Infect Control Hosp Epidemiol, 1999 Rodríguez-Caravaca G et al, Enferm Infecc Microbiol Clin, 2011

28 Çalışmalarda bu antibiyotiklerin etkileri değerlendirildiğinde farklı sonuçlar elde edilmiştir.

29 Ab etkileri açısından bakıldığında 5 çalışmanın sadece 2 sinde(sefotaksim ve azitromisin) cerrahi yara enfeksiyon oranında anlamlı azalma tespit edilmiştir. Diğer 3 ünde anlamlı azalma tespit edilmemiştir. Geniş çaplı başka bir çalışmada ise plasebo ve antibiyotik tedavisi almayan hastalarla karşılaştırıldığında cerrahi yara enfeksiyon oranında anlamlı azalma tespit edilmiştir. D amico DF et al, J Chomether, 2001 Platt R et al, N Engl J Med, 1990 Vilar-Compte D et al, Am J İnfect Control, 2009 Wagman LD et al, Surg Gynecol Obstet, 1990 Penel N et al, Bull Cancer, 2004 Bunn F et al, Cochrane Database Syst Rev, 2012

30 Geçmişte meme cerrahisinde proflaktik ab kullanımı, herhangi bir majör vücut kavitesi veya iç organ ile direk ilişkisi olmadığından periferik yumuşak doku organı olarak kabul edilmiş ve gereksiz olarak bildirilmiştir. Buna rağmen diğer temiz cerrahi prosedürlere göre meme kanser cerrahisi daha yüksek cerrahi yara enfeksiyon oranlarına sahip olduğu izlenmiştir (%50). Bunn F et al, Cochrane Database Syst Rev, 2012 Sheridan RL et al, Adv Surg, 1994 Vitug AF et al, Surg Clin North Am, 2007

31 MRM yapılan hastalarda preoperatif ab profilaksisinin rutin kullanımı için yapılan randomize, çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışmasında anestezi indüksiyonu esnasında tek doz verilen sefazolinin cerrahi yara enfeksiyonuna karşı etkinliği araştırılmıştır. Cabaluna ND et al, World J Surg, 2013

32 DM, Çalışmaya alınmama kriterleri: Şiddetli malnutrisyon, Sefalosporine bilinen bir allerji, Kortikosteroid tedavisi alma, Cerrahiden 1 hafta önce ab tedavisi almış olma, Lokal enfeksiyona sahip olma, Eş zamanlı ooferektomi veya meme rekonstrüksiyonu yapılan hastalar hariç tutulmuştur. Cabaluna ND et al, World J Surg, 2013

33 Cabaluna ND et al, World J Surg, 2013

34 Cabaluna ND et al, World J Surg, 2013

35 Her iki grupda; klinik ve demografik özelliklerde, operasyon süresinin uzunluğunda, hematom veya seroma insidansında 30 günlük takip sonrasında her iki grup arasında; anlamlı fark izlenmedi. enfeksiyon oranında Cabaluna ND et al, World J Surg, 2013

36 Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı her iki populasyonun ve prosedürün homojen olması

37 Memeye yerleştirilen yabancı cisimde meydana gelen bakteriyel kontaminasyonun kaynağı meme ve duktusları olabilir. Bakteri konsantrasyonu nipple bölgesine yakın duktal dokuda olasılıkla en fazla konsantrasyondadır.

38 50 hasta 150 doku örneği doku kültürü 50 hastanın % 38 pozitif kültür Kantitatif bakteri sayımı CFU/ alan Normal flora üyeleri Mantar ürememiştir.. Bartsich S et al, Aesthetic Plast Surg, 2011

39 Periareolar bölgenin ortalama bakteriyel konsantrasyonu inframammariyal bölgeden 5 kat yüksek iken inframammariyal bölge bakteriyel konsantrasyonu aksillar bölgeye göre 4 kat daha yüksektir. Bartsich S et al, Aesthetic Plast Surg, 2011

40 50 hastanın kantitatif kültür sonuçları, örneklenmiş dokunun 1 gramında her alanda ölçülmüş CFU Bartsich S et al, Aesthetic Plast Surg, 2011

41 Axiller İnframammariyal Periareolar Total Ort. Bakteri sayımı, CFU/alan Kültür + örnekler, % grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı, p<0,01 Bartsich S et al, Aesthetic Plast Surg, 2011

42 Doku örneklerinden izole edilen bakteriler Bartsich S et al, Aesthetic Plast Surg, 2011

43 Normal deri florasında bulunan stafilokok ve streptokok gibi gram + bakterilere karşı profilaktik antibiyotik tercih edilebilir. Fakat son veriler non-stafilokokal etkenlerin önemli oranda arttığı yönündedir. Ek olarak stafilokokal etkenlere en az bir antibiyotiğe direnç geliştiği de izlenmektedir. Günümüzde kullanılan antibiyotiklerin gelecekte değiştirilmesine ihtiyaç olacaktır. Throckmorton AD et al, Surg İnfect(Larchmt), 2010

44 Nipple ve periareolar bölgeye yakın meme cerrahilerinde antibiyotik profilaksisi üzerinde daha fazla durulmalıdır. Günümüzde cerrahların çoğu meme cerrahisini temiz olarak sınıflandırmalarına rağmen meme cerrahisi ve plastik cerrahide vakaların % 80 ine perioperatif antibiyotik tedavisi verilmektedir. Ng D et al, Breast, 2007

45 Meme temiz cerrahi alan olarak kabul edilmemelidir. Bartsich S et al, Aesthetic Plast Surg, 2011

46 Memenin cerrahi yara enfeksiyonları postoperatif bir komplikasyon olup şunlara sebep olur: -uzamış hastanede kalış süresi -artmış maliyet -ek medikal girişimlere maruziyet (ör: cerrahi debridman, abse drenajı vb.) -kötü estetik sonuçlar -psikolojik travma -daha önemli olarak surviyi kötü etkileyecek şekilde gecikmiş adjuvan tedavi D amico DF et al, J Chomether, 2001 Coello R et al, J Hosp, 1993 Tejirian T et al, J Am Coll Surg, 2006 Smyth ET et al, J Hosp İnfect, 2000

47 Çoğu cerrah postoperatif yara enfeksiyonunu azaltmak için ilk 24 saat haricinde antibiyotik kullanmayı tercih etmiştir. Randomize çalışmalara göre sadece ilk 24 saat için profilaktik antibiyotik kullanımı cerrahi yara enfeksiyonun önlemek için yeterlidir ve uzamış antibiyotik kullanımı hiçbir ek yarar sağlamaz. McDonald AH et al, Aust N Z J Surg, 1999

48 Kontolsüz ve yersiz antibiyotik kullanımının sonuçları: -antibiyotik direnci -yan etkiler(ör. Clostridyum difficile enfeksiyonu) -artmış tıbbi maliyet - nazokomiyal enfeksiyon - sağlık bakım personeli için artmış iş yükü Buna rağmen yararları komplikasyona göre daha ağır basmaktadır. Kanıtlandığı üzere uygun ve zamanında profilaktik antibiyotik kullanımı meme kanser cerrahisindeki yara enfeksiyonlarını azaltır. Harbarth S et al, Circulation, 2000 Jobe BA et al, Am J Surg, 1995 Namias N et al, J Am Coll Surg, 1999 Wagman LD et al, Surg Gynecol Obstet, 1990 Goldmann DA, JAMA, 1996 Wilcox MH et al, J Hosp İnfect, 1996

49 A.B.D. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi nin hastane enfeksiyonu kontrol uygulamaları danışmanlığı komitesinin tavsiyesine göre yabancı cisim implante edilen ve cerrahi yara enfeksiyonu ciddi sonuçlar oluşturabilecek vakalarda temiz yaralarda da profilaktik antibiyotik kullanılması gerekmektedir. Plastik cerrahların, yabancı cisim (ör:implant) kullanımı ve daha uzun süren operasyon nedeniyle daha sık enfeksiyonla karşılaştıkları için profilaktik antibiyotik kullanma oranları daha yüksek izlenmiştir. Mangram AJ et al, İnfect Control Hosp Epidemiol, 1999

50 Geniş spekturumlu antibiyotiklerin rutin kullanımı ile atipik mikobakteri enfeksiyonları rapor edilmeye başlanmıştır. S aureus, S epidermidis Mikobakterium fortuitum komplex Mikobakterium chelonae Listeria monositogenez Thomas M et al, Journal of Plastic, 2012

51 Periprostetik enfeksiyonun tipik erken prezentasyonu Thomas M et al, Journal of Plastic, 2012

52 Enfekte memeden eksuda boşaltılması Thomas M et al, Journal of Plastic, 2012

53 Klaritromisin Gatifloxacilin Linezolid Amikasin Thomas M et al, Journal of Plastic, 2012

54 Zamanında müdahale ve enfeksiyon eradikasyonu ile iyi postoperatif sonuç Thomas M et al, Journal of Plastic, 2012

55 Amerikan Meme Cerrahları Kuruluşu nun anket çalışmasına göre; dren gerektiren meme prosedürlerinde pre- ve postoperatif ab profilaksisinde ulusal uygulama kalıpları değerlendirildiğinde; Brahmbhatt RD et al, Ann Surg Oncol, 2012

56 Rekonstrüksiyon yapılmayan drenli vakalarda uzamış postoperatif ab profilaksisinin kullanımı seyrek iken eş zamanlı rekontrüksiyon yapılan drenli vakalarda uzamış ab kullanımı yaygındır. Brahmbhatt RD et al, Ann Surg Oncol, 2012

57 Fedaral hükümet tarafından 2005 de üstlenilen cerrahi bakım geliştirme projesi ile pre- ve postoperatif ab profilaksisi için bir kılavuz oluşturulmuştur. Buna göre meme ve aksilla cerrahilerinde insizyondan önce (ilk tercih olarak sefalosporinler) ab verilmesi ve prosedürden sonraki 24 saat ab verilmemesi vurgulanmıştır. Brahmbhatt RD et al, Ann Surg Oncol, 2012

58 Postoperatif ab profilaksisi kullanımı ile ilgili daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Brahmbhatt RD et al, Ann Surg Oncol, 2012

59 Postoperatif enfeksiyon riskini arttıran durumlar - Obezite, DM, sigara öyküsü - neoadjuvan KT, -reoperasyonlar, -implant veya dren gibi yabancı cisim kullanımı, -postoperatif seroma, -eş zamanlı olarak meme rekonstrüksiyonu, -kan transfüzyonu Tran JL et al, Am Surg, 2003 Mangram AJ et al, İnfect Control Hosp Epidemiol, 1999 Penel N et al, J Surg Oncol, 2007

60 Kilolu (Vücut Kitle İndeksi [VKİ] 25) meme kanseri hastalarına indüksiyonda 1 gr Ampisilin/Sulbaktam verilerek yapılan profilaktik antibiyoterapinin cerrahi alan infeksiyon sıklığı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmasında Güllüoğlu BM et al, Ann Surg, 2012

61 Kilolu hastalarda profilaktik antibiyotik kullanımının cerrahi alan enfeksiyonunu %65 oranında azalttığı, Meme kanseri cerrahisinde kilolu olmanın cerrahi alan enfeksiyon riskini yaklaşık 4 kat arttırdığı, Tüm infeksiyonların ilk bir hafta içerisinde ortaya çıktığı ve çoğunluğunda etken S. epidermidis olarak belirlendiği, Profilaktik antibiyotik kullanımının maliyet analizi açısından etkin olduğu belirtilmiştir. Güllüoğlu BM et al, Ann Surg, 2012

62 Pub-med, ovid, cochrane veri bankaları Phillips BT et al, Breast, 2012

63 Çalışmaya dahil edilme kriterleri: 1-Meme rekonstrüksiyon hastalarının cerrahi sonuçlarının bildirilmiş olmak, 2-Doku expanderı, implant, otolog flep ve bu metodların kombinasyonunu kullanmış olmak, 3-Kullandıkları standart ab protokolünü ve enfeksiyon oranını belirmiş olmak, 4-Sadece prospektif ve retrospektif çalışmalar

64 Çalışmadan hariç tutulma kriterleri: -Vaka sunumları -Abstraktı tam olarak elde edilemeyenler

65 Phillips BT et al, Breast, 2012

66 Ortalama enfeksiyon oranı %5,83 En yüksek enfeksiyon oranı %14.44 Profilaktik ab veren %11,36 Dren çıkarıncaya kadar ab veren %8,91 5 çalışmada oran %0

67

68 Bunlarla birlikte literatürde hala yerleşmiş ortak bir konsensus yoktur. Bu nedenle meme cerrahları arasında uygulanan güncel kalıplar ulusal seviyede en iyi uygulama kılavuzu oluşturmak için kullanılabilir. Cerrahi yara enfeksiyon oranlarını azaltmak için genel tavsiye preoperatif 1 saat önce profilaktik antibiyotik verilmesi ve ilk 24 saat içinde ara vermektir. Cerrahi öncesi profilaktik antibiyotik cerrahi yara enfeksiyonlarını önlemek adına yararlıdır fakat bu konuda yeterli bilgi içeren yayın yoktur.

69 Meme kanser hastalarında cerrahi yara enfeksiyonunu önlemek kaliteli bir cerrahi tedavinin gerekliliğidir.

70 TEŞEKKÜRLER

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2011 / Sayı 52 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2011 / Sayı 52 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI MAKALE ÇEVİRİLERİ Spinal Cerrahi Sonrasında Cerrahi Saha Enfeksiyonları: Metodolojik Sistemik Tarama BİLİMSEL MAKALE Nöroşirürjide Antibiyotik Proflaksisi SERBEST KÜRSÜ

Detaylı

Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A:Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A:Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A:Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı I Cerrahi Alan İnfeksiyonları (CAİ); CAE %2-5 görülmektedir. ABD 160000-300000 CAİ/yıl görülmektedir.

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu Amaç Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde cerrahi işlemlerde kullanılacak antimikrobik profilaksi seçeneklerini ve kurallarını

Detaylı

Önleme ve TedaviEndoftalmi

Önleme ve TedaviEndoftalmi Önleme ve TedaviEndoftalmi Katarakt Cerrahisi Sonrası Endoftalminin Önlenmesi ve Tedavisi için ESCRS Rehberleri Veriler, Tartışmalı Konular ve Sonuçlar Peter Barry Luis Cordovés Susanne Gardner Katarakt

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız NURDAN PALA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL-2010 Adınızı soyadınızı giriniz Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar

Detaylı

Reusibıl Ameliyat Örtüleri ile Disposibıl Ameliyat Örtülerinin Bakteriyel Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi

Reusibıl Ameliyat Örtüleri ile Disposibıl Ameliyat Örtülerinin Bakteriyel Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi Reusibıl Ameliyat Örtüleri ile Disposibıl Ameliyat Örtülerinin Bakteriyel Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi Yük. Hmş. Mine GÜNGÖR Gümüşsuyu Asker Hastanesi, İSTANBUL Dünyada olduğu gibi ülkemizde de

Detaylı

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ Prof. Dr. İftihar Köksal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Surgical site infections: risk factors and methods of prevention Ali

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Antiseptik içeren banyolar Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Modern cerrahi teknikler Yara enfeksiyonu patogenezinin daha ayrıntılı

Detaylı

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi Yayın No: 08 1. Baskı: Ekim 2014 İstanbul ISBN: 978-605-64017-7-0 Baskı: Gülmat Matbaacılık Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok Kat 3 No: 4 (1NE4) Topkapı / İstanbul Bu kitabın baskısından 5846 ve

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(2): 41-45 ISSN:2146-6696 Derleme Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar Infection Risks and Frequent Infections in Solid

Detaylı

Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Tanımlar, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Kadir BİBEROĞLU* * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), tıbbın

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi seçenekleri

Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi seçenekleri JCEI / 2014; 5 (2): 329-335 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0415 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi

Detaylı

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş.

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş. Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları Hmş. Dilek ZENCİROĞLU Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, anestezi ve ameliyathane teknisyeni, sekreter, hastabakıcı,

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KLĐNĐK BAKTERĐYOLOJĐ VE ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ORTA/ŞĐDDETLĐ DĐYABETĐK AYAK ENFEKSĐYONLU HASTALARDA ĐMĐPENEM/ SĐLASTATĐN ĐLE PĐPERASĐLĐN/ TAZOBAKTAM

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

Günümüzde hastanelerde kadın hastalıkları ve doğum ünitelerinin diğer kliniklerden

Günümüzde hastanelerde kadın hastalıkları ve doğum ünitelerinin diğer kliniklerden Cerrahi Aletlerin Dezenfeksiyonunda ve Kadın-Doğum Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? Genel Prensipler Nelerdir? Kullanılacak Dezenfektanlar Nelerdir? Doç. Dr. İsmail ÇEPNİ İstanbul Üniversitesi

Detaylı