T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7269, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE HELEN K D LLER KLAS K YUNANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...80 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...139

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI LAT NCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL GÜNEY AMER KA TAR H RESMî GAZETE TARAMALARI...169

9 000 (2) 000 GENEL KONULAR Kurt, Binnur - Muhittin Gökmen. ki 000 (1) Akbafl, Ümit - Mahmut Gülesin - Ak n Toro lu. ki Boyutlu Bitmap Resim Formatl Nesnelerin Autocad Dwg Format na Dönüfltürülmesi için Bir Bilgisayar Yaz l m n n Gelifltirilmesi. Politeknik Dergisi 12(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Akb y k, Cenk - Nurettin fiimflek. Accelerated Learning in Clasroom and Computer Environments. E itim Araflt rmalar 9(37) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Çak r, Gonca - Mustafa Çak r - Levent Sevgi. Electromagnetic Radiation from Multilayer Printed Circuit Boards: A 3D FDTD-Based Virtual Emission Predictor. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 17(3) 2009, ss. ng. özet. Boyutlu Genellefltirilmifl Ayr t Saptay c. itüdergisi/d: Mühendislik 8(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 620 Straw, Joseph. Bilgisayar Ortam nda Gelifltirilen Daha Güvenli Bina Boflaltma Yöntemleri. Yang n ve Güvenlik (130) , ss SB , 000 Ünsal, Merve. nternette Editoryal fade. XXI (82) , ss SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) pfliro lu, Zehra. Kitaplar ve Okuma Kültürü Üzerine. Evrensel Kültür (214) , ss SB GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 1993 SB , 000 Ero lu, Nazmi. Beyanülhak Mecmuas 'nda slamî Dayan flma Do an, Nuri. Bilgisayar Destekli statistik Ö retiminin Baflar ya ve statisti e Karfl Tutuma Etkisi. E itim ve Bilim 34(154) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 nternetle E itim. Yeni E itim 7(27-28) 2009, ss SB , Düflüncesi. Köprü (108/Özel say : ttihad- slâm) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Güney, Efsun Ekenyaz c. Branly Müzesi ve Tarzan. Arredamento Mimarl k (228) , ss SB 5 700, 060

10 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 070 (1) 120 (1) Odabafl, Arda Devrimi'nde Bafl, Bilal. Athanasius'un Kurtulufl Sansürün Kald r l fl ve Bas n Doktrininde Yarat l fl ve Patlamas stibdat Sansürü. Bilim ve nkarnasyon'un Yeri. Creation and Ütopya 15(184) , ss. the Incarnation in Athanasius's Doctrine of Salvation. Kutadgubilig 1995 SC 203 (16) , ss. ng. ve 070 Türkçe özet SA (2) 120 Özberk, Fevziye. Jülide Gülizar: "Çal flmaya Doyamad m" Bilim ve Ütopya 15(183) , ss. Çivitci, As m. Relationship Between Irrational Bileefs and Life Satisfaction 1995 SC 203 in Early Adolescents. E itim 070, 920 Araflt rmalar 9(37) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 2005 SA , 120 Dural, fi. Teoman. Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig 140 BEL RL FELSEF (16) , ss. OKULLAR 2002 SA (1) 400, 100 Çevik, C. Cengiz. Epicurusçu Felsefede Özgürlük ve Mutluluk Anlay fl Üzerine. Kutadgubilig (16) 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Duman, Musa. Heidegger, Nietzsche, Nihilizm. Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet. 140 (2) 2002 SA , (1) fiahin, Eyüp. Sartre ve bn Sînâ Aras nda Ontolojik Bir Karfl laflt rman n mkân Üzerine. Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , Sö ütlü, lyas - diris Demirel. Felsefeden Siyasete: Rasyonel, Empirist ve Pozitivist Felsefelerin Siyasal Yans malar. Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA fiahin, Eyüp. Sartre ve bn Sînâ Aras nda Ontolojik Bir Karfl laflt rman n mkân Üzerine. Kutadgubilig (16) ,

11 ss. ng. ve Türkçe özet. 47(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 400 Çevik, Abdülkadir - B. Senem Çevik. 150 PS KOLOJ Ermeni Diaspora Kimli inin "Öteki" htiyac. Türk Yurdu 29(266) , ss. 150 (1) 1960 SB 27 Akb y k, Cenk - Nurettin fiimflek. 300, 150 Accelerated Learning in Clasroom and Computer Environments. E itim Araflt rmalar 9(37) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Akp nar, Yavuz. Reflection Tools in Teaching the Design of Interactive Learning Objects: A Case Study. E itim ve Bilim 34(154) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Alada, Mine - Dilek Yelda Bektafl. Examining Individual-Counseling Practicum in a Turkish Undergraduate Counseling Program. E itim Araflt rmalar 9(37) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) Ateflli Silahlar n Adolesans Döneminde Stres Yap c Faktör Olarak Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 20(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) Çeliktafl, Meltem. Zekâ Türleri ve Ö retim Stilleri Kapsam nda Yabanc Dilde Ö renim Gören ve Yabanc Dil Ö renen Ö renciler Üzerine Uygulamal Araflt rma. Türk Kültürü 150 (5) Çivitci, As m. Relationship Between Irrational Bileefs and Life Satisfaction in Early Adolescents. E itim Araflt rmalar 9(37) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (6) Demir, Hadiye Kaynak - Ferhan Dereboy - Çi dem Dereboy. Gençlerde Kimlik Bocalamas ve Psikopatoloji. Türk Psikiyatri Dergisi 20(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 (7) Dinçer, Feray - Gürsel Öztunç. Hemflirelik ve Ebelik Ö rencilerinin Benlik Sayg s ve At lganl k Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Dergisi 16(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Dirik, Gülay - Gökhan fiahin. Kiflilik Özellikleri, Hostilite (Düflmanl k, Öfke) ve Sosyal Deste in Miyokard nfarktüsü (Kalp Krizi) Geçiren Hastalar n Kayg ve Depresyon Düzeyleri ile liflkisi. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 3

12 15(15) 2008, ss. Türkçe ve Mehmet Atalay, Kutadgubilig (16) ng. özet , ss. ng. ve Türkçe 2002 SA 53 özet SA Ergifli, Arzu - Aysel Köksal Akyol. Yedi-On ki Yafl Çocuklar nda Davran fl ve Uyum Sorunlar n n ncelenmesi. Ça dafl E itim 34(368) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Ery lmaz, Ali. Ergen Öznel yi Olufl Ölçe inin Gelifltirilmesi. Türk E itim Bilimleri Dergisi 7(4) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Kabafl, Sedef. z B rakan Konuflmalar. Mercek 14(56) , ss SB Keklik, brahim. Attitudes Toward Seeking Profesional Psyhological Help: A Comperative Study of Turkish and American Graduate Students. E itim Araflt rmalar 9(37) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (11) K rp nar, smet. Narsist Kifli- Narsisizmin Kültürü. Türk Yurdu 29(266) , ss SB , (12) Rubens, Richard L. Psikanaliz ve Hayat n Trajik Anlam. Çeviren: Sa rl, Meryem Özturan - Esra Azapa as. Üniversite Ö rencilerinin Ö renmede Öz-Düzenlemeyi Ö renme Becerilerinin ncelenmesi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (13) fiahin, Nesrin Hisli - Murat Güler - H. Nejat Bas m. A Tipi Kiflilik Örüntüsünde Biliflsel ve Duygusal Zekân n Stresle Bafla Ç kma ve Stres Belirtileri ile liflkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 20(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB MANTIK fiekerci, Ahmet Erhan. David Hume'da Tümevar m' n mkânlar. Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) Arpac, Altar Ömer. Kamu Denetiminde INTOSAI Meslek Ahlak Kurallar. Beklenen Mahalli dareler Dergisi 19(182) , ss SB , 170 4

13 ren, Ertan. flyeri Etik Kurallar. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Tafldelen, Demet Kurto lu. "Dir'den Gerekir'in Ç karsamas " Meta-Etik Problemlerindeki 'Dir', 'Gerekir' ve 'Ç karsama' Terimlerinin Anlam Üzerine. Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Türk Yurdu 29(266) , ss SB (5) Köro lu, Burhan. bn Bacce'nin Aklî Varl a Dair Delillerinin Tahlili. Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Yenen, Halide. Sührevedî Üzerine Araflt rmalar -II- Formel Bilgi. Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (1) Ayd n, Hasan. Gerçek Sokrates: Ama Hangisi? Bilim ve Ütopya 15(183) , ss. 190 MODERN BATI 1995 SC 203 FELSEFES (1) 180 (2) Bak r, Kemal. Roma'da Felsefe, Ahlâk, Kölelik ve mparatorluk: Epiktetos ve Marcus Aurelius. Do u Bat 11(50) , ss SB Alpya l, Recep. Jacques Derrida- Jeann Luc Marion Karfl laflmas ve "Arma an n Mant " Kutadgubilig (16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) 180 (3) Duman, Musa. Heidegger, Nietzsche, Bal, Metin. Roma'da Yeni Nihilizm. Kutadgubilig (16) Platonculu un Kurucusu Plotinus ve , ss. ng. ve Türkçe özet. Ö retisi. Do u Bat 11(50) , ss SA SB , (3) 180 (4) fiekerci, Ahmet Erhan. David Görkafl, rfan. Bat l Bir Yazar Hume'da Tümevar m' n mkânlar. Gözünden slam Felsefesi ve Bilimi. Kutadgubilig (16) , 5

14 ss. ng. ve Türkçe özet. Tevhide Ça r Ezan) , ss SA SC 6 190, (2) 200 D N Avcu, Ali. Erken Dönem smâili inde fieriat n Neshi Sorunu Üzerine. 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Coussens, Catherine. Love's Ambassador: Religion and the Politics of Marriage in the Private Memoirs of Sir Kenelm Digby. Interactions 18(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300, HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Akflit, Ça atay. Tanr larla Bar fl çinde Yaflamak Roma Cumhuriyet Döneminde Senatus ve Rahip Kurullar. Do u Bat 11(50) , ss. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Avcu, Ali. Fat mî-keramatî liflkisine Dair Baz Mülahazalar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Ayan, Dursun. K z Çocu u Olanlar Üzüntü mü Duyacak? Aile Aç s ndan Kevser Suresi. Diyanet (226) , ss SC 6 297, SB (5) 930, 290 Ayd n, M. fievki. Dindafl n Ötekilefltirme. Diyanet (226) , ss. 290 (1) 1969 SC 6 Y ld r m, Enbiya. Hz. Musa'n n Ölüm Mele ini Tokatlamas -Bir Rivayetin Tahlili- Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akp nar, Ali. Dinmeyen Tevhid Ça r s Ezan. Diyanet (226/Eki: (6) Bakkal, Ali. Günümüzde slâm Birli i deali. Köprü (108/Özel say : ttihad- slâm) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (7) Balaban, Ayfer. Zevkiselimin Bir Elif Kadar nce Ayar nda. Diyanet (226) , ss SC 6

15 Bodur, Hüsnü Ezber. Ünver Günay ve Türk Din Sosyolojisi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Finkel, Michael. Fanatikleri Sindirmek. Foto raflar: James Nachtwey, National Geographic Türkiye (102) , ss SB , (13) 297 (8) Galip, A. Mevlâna, fiems ve Ahi Büyüker, Kâmil. Avazeyi Bu Âleme Evren. Evrensel Kültür (214) Davut Gibi Sal. Diyanet (226/Eki: , ss. Tevhide Ça r Ezan) , 1992 SB ss SC (14) 297 (9) Gündüzöz, Soner. Güven ve Çak r, Nuri. ttihad- slam'a Dair çtenli in Sembolü Allah Rasulü'nün Sorular. Köprü (108/Özel say : zinde... Diyanet (226) , ttihad- slâm) 2009, ss ss. Türkçe ve ng. özet SC SA (10) 297 (15) Jeffery, Arthur. Ubey b. Ka'b Eren, Cüneyt. Fonksiyonel Aç dan Mushaf -II ( Sureler) slam'da Mescit. Diyanet (226) Çevirenler: Alpaslan Sar, M. Kemal , ss. Atik, Kahramanmarafl Sütçü mam 1969 SC 6 Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 297 Dergisi 7(14) , ss. 297 (11) 2004 SA 51 Ero lu, Nazmi. Beyanülhak 297 Mecmuas 'nda slamî Dayan flma Düflüncesi. Köprü (108/Özel say : ttihad- slâm) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Eser, Mithat. Hz. Peygamber'in Zulmü Engelleme Amaçl H lfu'l- Fudûl'a Kat lmas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Kahveci, Nuri. F k h Usûlü Aç s ndan Emrin Delaleti ve Emre Delalet Eden Laf zlar Üzerine Bir De erlendirme. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Karabiber, Nam k Kemal. slam Birli i, Abdurreflid brahim ve Mehmed Akif. Köprü (108/Özel

16 say : ttihad- slâm) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (18) 297 (24) Karacoflkun, Mustafa Do an. Bir Keskin, Hasan. Sûre ç Bütünlü ü Özgürlük Simgesi Olarak Ezan. Aç s ndan Nûh Sûresi'nin Diyanet (226/Eki: Tevhide Ça r ncelenmesi. Cumhuriyet Ezan) , ss. Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1969 SC 6 Dergisi (13) 2009, ss. 297 Türkçe ve ng. özet SA (19) Karaman, Fikret. Hac Yolcusunun 297 (25) Az ve Bereketi. Diyanet (226) Koçak, Süleyman. Tenâsübü'l-Kur'ân , ss. lmi Aç s ndan K yamet Suresi'nin 1969 SC 6 ncelenmesi. Cumhuriyet 297 Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (20) 1996 SA 61 Karsl, brahim Hüsnü. Bilgi 297 Ça nda Hikmet ve rfan Aray fl. Diyanet (226) , ss. 297 (26) 1969 SC 6 Koço lu, K yasettin. Akl selim. 297 Diyanet (226) , 4-6. ss SC (21) 297 Kasar, Veysel. Ehl-i man Birbirine Ba layan Nurani Rab talar. Köprü 297 (27) (108/Özel say : ttihad- slâm) Mürselov, Mirniyaz. fiii Müfessir 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) 1996 SA 61 Keskin, Hasan. Âyetlerin Say s 297 Hakk ndaki htilaf Nedenleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 297 (28) Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (23) Keskin, Hasan. Fâtir Suresi 10. Âyeti Ba lam nda Tevhid Sözü ile Sâlih Amel liflkisi Üzerine Baz De erlendirmeler. Cumhuriyet 8 Ebü'l-Kas m Hûî'nin K raat Anlay fl. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Metin Arapçad r. Türkçe ve ng. özet. Nargül, Veysel. Tarihî Süreçte Ezan. Diyanet (226/Eki: Tevhide Ça r Ezan) , 1-6. ss SC (29) Nursi, Bediüzzaman Said. "Azâmetli Bahts z Bir K t'an n, fianl Tali'siz Bir Devletin, De erli Sâhipsiz Bir Kavmin

17 Reçetesi; ttihad- slâmd r" Köprü 297 (35) (108/Özel say : ttihad- slâm) fiahin, Ahmet. Ezan ve Ses Esteti i. 2009, ss. Türkçe ve ng. Diyanet (226/Eki: Tevhide Ça r özet. Ezan) , ss SA SC (30) 297 (36) Öcalan, Hasan Basri. Aç kbafl fieyhanl o lu, Hüseyin. slamc l k Mahmud Efendi ve Risale-i ve ttihad- slam Düflüncesinin Do ufl Nurbahfliyyesi. Uluda Üniversitesi Süreci ve Temel Ö eleri. Köprü Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal (108/Özel say : ttihad- slâm) Bilimler Dergisi 15(15) 2008, 2009, ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (31) 297 (37) Öz, fiaban. Hilâfette Nass Teorisi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) Özarslan, Selim. Ezan, Minare ve Sembol. Diyanet (226/Eki: Tevhide Ça r Ezan) , ss SC (33) Özp nar, Ömer. Ezan slam' n fiiar Kutsal Ça r. Diyanet (226/Eki: Tevhide Ça r Ezan) , ss SC Ünal,. Hakk. Kalabal Cemaat Yapan Mekân: Cami. Diyanet (226) , ss SC (38) Üzüm, lyas. Do umunun 800. Y l Münasebetiyle Ça n Aflan Büyük Anadolu Eri: Hünkâr Hac Bektafl- Veli. Diyanet (226) , ss SC 6 297, 920 Yalç nkaya, Mehmet Akif. Band rmal zâde Hâflim Baba Dîvân 'nda Tasavvufî Unsurlar. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 17(17) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (34) 810, 297 Öztürk, Osman - brahim Kaygusuz. ttihad- slam Sadece slami De il, Ayn Zamanda nsani Bir Projedir. Köprü (108/Özel say : ttihad- slâm) 2009, ss. ng. özet SA Türkçe ve 297 (39) Yarg c, Atilla. Birli in Dayan lmaz Gücü. Köprü (108/Özel say : ttihad- slâm) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

18 297 (40) 297 (45) Y ld r m, Enbiya. slamda Peygamber Tasavvuru-Genel Bir Bak fl- Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Metin Arapçad r. Türkçe ve ng. özet. Yi it, Yaflar. Denge Eksenli Dindarl k. Diyanet (226) , ss SC SA (46) 297 Yücel, rfan. Ahmet Hamdi Akseki ( ) ve Diyanet Hizmetleri. Diyanet (226) , ss SC (41) 297, 920 Y ld r m, Enbiya. Kudsî Hadisler Üzerine Genel Bir De erlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (42) 1983 SA 31 Y lmaz, H. Kâmil. Kalbiselim. 820, 300 Diyanet (226) , 7-9. ss SC (43) Y lmaz, Hüseyin. Alevîlik-Sünnîlik Aç s ndan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER Abidi, Siham Arfaoui. Messing with Metonymic and Synecdochic Selves: A Reading of Female Subject-Making in Fae Myenne Ng's Bone. Interactions 18(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Akgündüz, Kerem. "Kurumumuz, Baflka Kamu Kurumlar na Örnek Olma ve Vizyon Çizme Yolundad r" [Söylefli] Türktar m (189) , ss SB , SB (44) 300, 390 Y lmaz, Musa Kâz m. Bediüzzaman' n slam Kardeflli ine ve Irkç l a Bak fl. Köprü (108/Özel say : ttihad- slâm) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Aksoy, Mustafa. Kürtler Hakk nda Mitolojik Teoriler -Generallerden Akademisyenlere Ayn Yan lg - Türkiye Günlü ü (99) 2009, ss. 300 (2) Andrews, hsan Peter Alford. Görünen Köy K lavuz stemez -Türkiye'de Etnisite ve Çözümlemesi- Türkiye Günlü ü (99) 2009, ss SB

19 Arslan, Tunca. Gelip Geçici ve Kal c Ayd nlar. Bilim ve Ütopya 15(184) , ss SC , 300 Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 11(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Avc, Ozan. Bir Etik-Estetik Sorun: stanbul Bo az Tafl nabilir mi? mimar.ist 9(33) 2009, ss. ng. özet SB , 720 Ayan, Dursun. K z Çocu u Olanlar Üzüntü mü Duyacak? Aile Aç s ndan Kevser Suresi. Diyanet (226) , ss SC 6 297, (4) Aytekin, Sad k. Kent ve Burjuvazi; Rant ve Y k m. Evrensel Kültür (214) , 4-7. ss. 300 (9) 1992 SB (5) Baykara, Tuncer. Anadolu Türk fiehri ve (Komflular na) Etkileri. Türk Yurdu 29(266) , ss SB , (6) Baytal, Yaflar. Atatürk Döneminde Nüfusu Art rma Çal flmalar ve Gürbüz Türk Çocu u Projesi. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(10) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Biber, Ayhan. Türkiye'de Sivil Alan n Darl n n Tarihsel Nedenleri Üzerine Bir De erlendirme. Gazi (7) Bodur, Hüsnü Ezber. Ünver Günay ve Türk Din Sosyolojisi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Bölge ve Kent Planlama ile Su Tüketim liflkisi: Dünya ve Ankara Örnekleri. Planlama (41) , ss SB , 330 Bulaç, Ali. Toplum, Kimlik ve Gelecek. Türkiye Günlü ü (99) 2009, ss SB (10) Bulut, Meryem. Kad nlarda Boflanma ve Kültür liflkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet 19(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Coussens, Catherine. Love's Ambassador: Religion and the Politics of Marriage in the Private Memoirs of Sir Kenelm Digby. Interactions 18(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300, 280

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı