YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN SINANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN SINANMASI"

Transkript

1 Doğuş Üniversiesi Dergisi, 10 (2) 2009, YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN SINANMASI ANALYZING THE UNEMPLOYMENT HYSTERESIS FOR TURKEY UNDER STRUCTURAL REAKS Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi, İkisa Fakülesi, Ekonomeri ölümü ÖZET: u çalışmada yılları arasındaki işsizlik oranları kullanılarak Türkiye de işsizlik hiserisinin var olup olmadığı sınanmışır. u amaçla, kırılmalı birim kök eslerinden Perron, Zivo-Andrews (ZA), Lumsdaine Papell (LP) ile bir ve iki kırılmalı LM birim kök esleri kullanılarak işsizlik oranlarının incelenen dönem boyunca durağan olup olmadığı sınanmışır. ZA ve LP birim kök eslerine göre hiseri ekisinin varlığını göseren yapısal kırılmasız birim kök emel hipoezi kabul edilirken, Perron ve LM eslerine göre ise yapısal kırılmalı birim kök emel hipoezi kabul edilmişir. u sonuç, zaman boyunca meydana gelen şokların işsizliğin doğal oranında değişimler meydana geirdiğini ve işsizlik üzerinde kalıcı eki yaraığını gösermekedir. Anahar Kelimeler: İşsizlik Hiserisi ; Yapısal Kırılma ; irim Kök Analizi JEL Sınıflaması: C22 ; J64 ASTRACT: In his sudy, we examine unemploymen hyseresis for Turkey over he period by using uni roo ess which allow for srucural breaks. We es wheher unemploymen raes are saionary by using Perron, Zivo-Andrews (ZA), Lumsdaine Papell (LP) and LM uni roo ess. According o he ZA and LP ess, we find evidence of hyseresis. We find series as a uni roo process wih srucural breaks according o boh Perron and he LM ess. We conclude even ransiory shocks have permanen effecs on he level of unemploymen and can cause naural rae of unemploymen o change. Keywords: Unemploymen Hyseresis ; Srucural reaks ; Uni Roo Tess JEL Classificaion: C22 ; J64 1. Giriş Gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanılan ilk perol şokundan iibaren işsizlik oranlarında görülen büyük arışlar, işsizliği anlama yönünde yapılan çalışmaların sayısında büyük arış yaramışır. u çalışmalardan özellikle Friedman (1968), Phelps (1967, 1968 ve 1994) ile lanchard ve Summers (1980) ın çalışmaları lieraürde büyük yankı uyandırmışır. Friedman (1968) ve Phelps (1967, 1968) arafından öne sürülen eori, işsizlik dinamiklerini durağan bir süreç olarak ele alır. una göre işsizlik oranının uğradığı şoklar işsizlik üzerinde geçici ekiye sahipir, diğer bir ifadeyle işsizlik uzun dönemde sabi bir duruma veya işsizliğin doğal oranı denilen bir denge değerine doğru yaklaşır.

2 Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye İçin İşsizlik Hiserisinin Sınanması 325 lanchard ve Summers (1986) arafından lieraüre kazandırılan hyseresis (hiseri) hipoezi 1 ise, işsizlik oranının büünleşik bir süreç olduğunu ve konjonkürel değişimlerden kalıcı olarak ekileneceğini ifade eder. lanchard ve Summers (1986), hiserinin başlıca nedeni olarak ücre pazarlığında içerideki lerin rolünü gösermişlerdir. urada içeridekilerden kası, sendika üyeleridir. Sendika üyeleri grev ehdidi, yeni işe alınacaklara yapılacak eğiimin maliyei gibi nedenlerle sahip oldukları yapırım gücünü kullanarak dışarıdakilerin işe alınmasını engelleyecek, iş sahipleri ise bu durumda diğer firmalardaki elemanları işe almak iseyecekir. u durumda mevcu iş gücünde bir arış meydana gelmeyeceğinden işsizlik oranı süreklilik arz edecekir. Sessions (1994) ise, hiserinin varlığını işsizliğin bir sigma (leke) ekisi aşıdığı modele dayanarak açıklamışır. una göre, uzun bir süre boyunca yaşanılan yüksek işsizlik oranı, işsiz olmayla ilgili sosyal uanç ekisini azalır ve bu durum maaşın ekinliğinde kalıcı bir arış yaraırken, işgücünde bir azalma meydana geirir. Hiseri ekisinin diğer poansiyel kaynakları olarak işen çıkarma maliyeleri, sermaye eksikliği vb. göserilebilir. u durumlarda işgücü oranında yaşanılan bir şok kalıcı olur ve başlangıçaki denge seviyesine geri dönmez (Chrisopoulos ve León-Ledesma, 2007 : 81). Phelps (1994) arafından oraya aılan eori ise, işsizliğin uğradığı şoklar geçici olmakla birlike, doğal oranda esadüfi ve kalıcı ekiler yaraığı yönündedir. Sonuç olarak işsizlik oranı, bir veya daha fazla yapısal kırılmanın erafında diğer bir ifadeyle, nadiren değişen bir oralama erafında durağan bir süreç olarak karakerize edilebilir. u rakip eoriler arasında ayrım yapmak amacıyla genellikle birim kök esleri kullanılmakadır. irim kök süreci olarak ifade edilen hiseri hipoezinin reddi, yapısal kırılmaların anımlamada yer alması halinde yapısalcı hipoezi, yer almaması halinde ise doğal oran hipoezinin, kabul edilmesini gerekirir (Romero-Avila ve Usabiaga, 2007 : 457). Lieraürde işsizliğin yapısını inceleyen birçok çalışma bulunmakadır. Aresis ve Mariscal (2000), 22 OECD ülkesi için Perron (1997) birim kök esini kullanarak hiserinin varlığını sınamışlar ve bu ülkelerden sadece 10 u için hiserinin varlığını kabul emişlerdir. Camarero ve Tamari (2004), 19 OECD ülkesi için dönemini ele alarak işsizlik oranlarını çok değişkenli SURE birim kök eslerini kullanarak incelemişler ve bu oranları durağan yapıda buldukları için işsizlik hiserisinin var olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Gusavsson ve Öserholm (2006), Kapeanios vd. (2003) arafından gelişirilen doğrusal olmayan birim kök esiyle Avusralya, Kanada, Finlandiya, İsveç ve AD nin işsizlik oranlarını incelemişler, Avusralya dışındaki ülkelerde hiserinin varlığının geçerli olmadığı sonucuna varmışlardır. Romero-Avila ve Usabiaga (2007), İspanya ve AD için kırılmalı LM birim kök eslerini kullanarak yapıkları çalışmada İspanya için hiserinin geçerli olduğu sonucuna varırken, AD için ise yapısalcı hipoezi kabul emişlerdir. Gomes ve da Silva (2008), iki kırılmalı LM birim kök esini kullanarak hiserinin varlığını rezilya ve Şili ülkeleri için sınamışlar ve birim kök emel hipoezini 1 TDK erim sözlüğünde, hyseresis kelimesinin karşılığı olarak kesiklik kelimesi kullanılmakadır. Sözlüke bu kelime herhangi bir ikisadi değişkenin geçici bir şok sonrası başlangıç dengesine dönememesi durumu olarak açıklanmışır. u çalışmada daha önceki çalışmalarda da sıkça kullanıldığı için hiseri kelimesi kullanılacakır.

3 326 Veli YILANCI reddedemedikleri için hiserinin varlığını kabul emişlerdir. Lee ve Chang (2008) ise değişik dönemleri ele alarak 14 OECD ülkesi için işsizlik oranlarını ek ve iki kırılmalı LM birim kök eslerini kullanarak incelemişler ve işsizlik oranlarının durağan bir yapıda olduğu sonucuna varmışlardır. Türkiye için işsizlik hiserisini sınayan başlıca dör çalışma göze çarpmakadır: Küçükkale (2001) çalışmasında, arası yıllık işsizlik verilerini Kalman filresi yaklaşımını kullanarak incelemiş ve hiseri hipoezinin Türkiye için geçerli olduğu sonucuna varmışır. Pazarlıoğlu ve Çevik (2005) de yılları için, Pazarlıoğlu ve Çevik (2007) de ise yılları için işsizlik oranlarındaki hiserinin varlığı Rache model kullanılarak incelenmiş, her iki çalışmada da hiserinin var olduğu yönünde kanılara ulaşılmışır. arışık ve Çevik (2008) ise dönemi yıllık verileri kullanarak Zivo-Andrews, ai-perron, GPH, modifiye edilmiş Log-Periodogram ve ARFIMA modeller sayesinde hiserinin varlığını sınamış ve işsizlik oranlarında hiserinin mevcu olduğu sonucuna ulaşmışlardır. u çalışmanın amacı, yapısal kırılmaya izin veren birim kök eslerini kullanarak Türkiye için işsizlike hiseri ekisinin olası varlığını es emekir. u amaçla kullanılacak birim kök esleri çalışmanın ikinci bölümünde anlaılacak, üçüncü bölümde veri sei anıılıp, uygulama sonuçlarına yer verilecek ve çalışma değerlendirme ve sonuç kısmının yer aldığı dördüncü bölüm ile sona erecekir. 2. Ekonomerik Meodoloji Çalışmanın bu kısmında, yapısal kırılma arihinin bilindiği varsayımını kullanan Perron (1989) birim kök esinin yanı sıra, bu arihin dışsal olarak belirlendiği Zivo- Andrews, Lumsdaine Papell ile bir ve iki kırılmalı LM birim kök esleri anlaılacakır Perron irim Kök Tesi Zaman serisi analizinde incelenen zaman periyodu boyunca verilerin farklı koşullara abi olması, ikisadi ilişkilerde bir değişme olabileceğini, dolayısıyla veride yapısal değişme meydana gelebileceğini gösermekedir. Perron (1989) bir çok makroekonomik zaman serisinin birim kökle karakerize edilemeyeceğini, zaman boyunca meydana gelen önemli yapısal değişimlerin dikkae alınması durumunda bu serilerin durağan olarak bulunabileceğini öne sürmüş ve yapısal değişmenin arihinin bilindiği varsayımı alında, bu kırılmanın modele dahil edildiği bir birim kök esi gelişirmişir. Perron, T nin kırılma zamanını göserdiği varsayımı alında 1929 daki üyük uhran ın ve 1973 eki Perol Krizi nin yapısal değişime neden olduğunu belirerek emel hipoez alında aşağıdaki üç modeli ele almışır (Perron, 1989 : 1364): 1 1 y y D T e (Model A) y y DU e (Model ) y y D T DU e (Model C) Perron arafından Crash Model olarak adlandırılan Model A, düzeyde değişimle birim köklü bir süreci diğer bir deyişle düzey değişimli yapısal kırılmayı içermekedir. u ifadede yer alan zamanı gösermek üzere, DT T 1 olduğunda 1, diğer

4 Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye İçin İşsizlik Hiserisinin Sınanması 327 durumlarda 0 değerini alan ve düzeydeki değişimi göseren bir gölge değişkendir. urada düzeyde meydana gelen bir değişimle beraber serinin birim köklü olduğunu göseren emel hipoez, serinin düzeyinde bir değişimle birlike rend durağan olduğunu göseren alernaif hipoeze karşı sınanır. Model, düzeyde bir değişim olmaksızın eğimde bir değişimi, diğer bir ifadeyle eğim değişimli yapısal kırılmayı içermekedir. u model Perron arafından Changing Growh Model olarak adlandırılmışır. Model de yer alan DU, T olduğunda 1, diğer durumlarda 0 değerini alan ve eğimdeki değişmeyi ifade eden gölge değişkendir. Eğim T iken, diğer durumlarda dır. Eğimde bir kırılmayla birlike serinin 2 birim köklü olduğunu göseren emel hipoez, eğimde bir değişimle birlike serinin rend durağan olduğunu göseren alernaif hipoeze karşı sınanmakadır. Model C ise, hem düzeydeki hem de eğimdeki değişimi içermekedir. urada emel hipoez, incelenen zaman serisinin düzey ve eğimde meydana gelen değişimle birim köklü olması iken alernaif hipoez, serinin düzey ve eğimdeki değişimle birlike rend durağan olmasıdır. Alernaif hipoez alında incelenen modeller ise aşağıdaki gibidir (Perron, 1989 : 1364): y DU e (Model A) 2 * 3 y DT e (Model ) y DU DT e (Model C) 2 3 * * urada DT ve DT, T olduğunda DT T ve DT durumlarda ise 0 değerini alan gölge değişkenlerdir. değerlerini, diğer Perron, birçok ikisadi zaman serisinin Model A ve Model C den faydalanarak modellenebileceğini beliriği için kırılmalı birim kök eslerinde genellikle sadece bu iki model kullanılmakadır. Perron (1989) birim kök esine, kırılma nokasının bilindiği varsayımı nedeniyle birçok eleşiri geirilmişir. u eleşirilerin emelinde yaan noka kırılma arihinin dışsal olarak belirlenmesi nedeniyle, veriden bağımsız olduğu varsayılan es sraejisinin uarlı olmamasıdır (Libanio, 2005 : 155). u eleşirilerden dolayı yapısal değişimlerin içsel olarak belirlendiği birçok birim kök esi gelişirilmişir Zivo-Andrews irim Kök Tesi Zivo ve Andrews (1992), Perron (1989) esindeki kırılmanın dışsal olarak bilindiği varsayımını eleşirerek, kırılma nokasının içsel olarak ahmin edildiği Zivo-Andrews (ZA) birim kök esini gelişirmişlerdir. ZA birim kök esi için aşağıdaki modeller ele alınır (Zivo ve Andrews,1992 : 254); 1 1 i i i1 k y y DU cy e (Model A)

5 328 Veli YILANCI k 1 2 i i i1 k 12 1 i i i1 y y DT cy e (Model ) y y DT DU c y e (Model C) Model A düzeyde, Model eğimde, Model C ise hem eğimde hem de düzeyde meydana gelen yapısal değişimi içermekedir. urada 1, 2,..., T zamanı, T kırılma zamanı olmak üzere T / T kırılma nokasını gösermekedir 2. DU, T durumunda 1, diğer durumlarda sıfır değerini alan ve sabi erimde meydana gelen yapısal değişimi göseren, DT ise T iken T, diğer durumlarda sıfır değerini alan ve rendde meydana gelen yapısal değişimi göseren gölge değişkenlerdir. Haa erimlerindeki olası ookorelasyonu engellemek için denklemlerin sağ araflarına y i erimleri eklenir. ZA birim kök esinde, kırılma nokasını espi emek amacıyla, her olası kırılma arihi için farklı bir gölge değişken kullanılarak 2,..., T 1 için En Küçük Kareler (EKK) yönemiyle ardışık olarak T 2 sayıda regresyon kurulur ve y 1 değişkeninin kasayısı olan nın en küçük isaisiğine sahip olduğu modeldeki arih uygun kırılma nokası olarak seçilir. Kırılma arihinin espiinden sonra nın hesaplanan isaisiğinin mulak değer olarak ZA kriik değerinden büyük olması halinde yapısal kırılma olmadan birim kökün varlığını göseren emel hipoez reddedilmekedir. Hesaplanan isaisiğinin ZA kriik değerinden mulak değerce küçük olması halinde ise rend fonksiyonunda meydana gelen bir yapısal kırılmayla birlike serinin rend durağan olduğunu göseren alernaif hipoez reddedilir Lumsdaine - Papell irim Kök Tesi Uzun süreli makro ikisadi serilerin ek kırılmalı birim kök esleriyle durağanlığının sınanması elde edilen sonuçların haalı olmasına neden olabilmekedir. öyle serilerde iki kırılma olması halinde ZA birim kök esinin gücü azalmakadır. u nedenle Lumsdaine ve Papell (1997) seride iki kırılmaya izin veren bir birim kök esi gelişirmişlerdir. Lumsdaine- Papell (LP) esinde ZA esindeki modeller iki kırılmaya izin verip genişleilerek, Model AA ve Model CC olarak adlandırılmışlardır. Model AA sadece düzeyde iki kırılmaya izin verirken, Model CC hem düzeyde hem de eğimde iki kırılmaya izin vermekedir. Model AA, Model CC ise, y y DU1 DT2 d y e i i i1 y y DU1 DT1 DU2 DT2 d y e i i i1 k k ,0.85 olmak üzere.

6 Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye İçin İşsizlik Hiserisinin Sınanması 329 şeklinde ifade edilir. urada, T1 ilk kırılma zamanını, T2 ise ikinci kırılma zamanını gösermek üzere DU 1, T1 iken 1 diğer durumlarda 0; DU 2, T2 iken 1 diğer durumlarda 0; DT 1, T1 iken T1 diğer durumlarda 0 ve son olarak DT 2 ise T2 iken T2 diğer durumlarda 0 değerini alan gölge değişkenlerdir. Modeller, üm olası kırılma arih çifleri ( T1, T 2 ) için ahmin edilir. Kırılma arihleri olarak nın isaisiğini minimum yapan değerler seçilir. Gecikme uzunluğu olan k yı seçmek için önsel olarak üs bir sınır belirlenir ve regresyona dâhil edilen son gecikmeli değerin anlamlılığı sınanır, anlamlı olması halinde bu değer regresyondaki gecikme uzunluğu olarak seçilir; anlamlı olmaması halinde ise gecikme uzunlukları, en son gecikme uzunluğu anlamlı olana kadar regresyondan aılır (çıkarılır). Eğer herhangi bir gecikme anlamlı olmazsa, k 0 olarak seçilir (en-david vd., 2003 : 306). Modeller ve es isaisikleri k0 T. 0, k1 k ve k 2 1 k 2 1 k k, k 1,..., T k k k, k 1,..., T k için farklı ve koşullarını sağlamak üzere ve k1 k çiflerini 2 hesaplayarak elde edilir. urada T örnek boyuunu, 0 ise regresyonu kurmak için örnek boyuunun başlangıç parçasını gösermekedir (Lumsdaine ve Papell, 1997 : 213). 1 T1/ T ve 2 T2/ T ifadeleri serinin kırıldığı parçaları gösermekedir. urada, 0 0 1, kısıı uygulanarak kasayılardaki değişimin örneklemin uç nokalarında olması engellenir. 0 ın değeri olarak 0.01 seçilirken, kırpma değeri için k T seçilir. 0 0 Model CC den DU2 ve DT2 erimlerinin çıkarılması halinde, ZA esindeki Model C elde edilecekir. unun yanı sıra DT1 çıkarılırsa Model A, DU1 çıkarılsa Model elde edilecekir. Model CC den sadece DT2 nin çıkarılmasıyla elde edilen modele Model CA denilmişir (Lumsdaine ve Papell, 1997 : 214). LP esinde modeller arasından seçim yapabilmek amacıyla, birim kök hipoezinin en güçlü reddedildiği model uygun model olarak seçilir (Lumsdaine ve Papell, 1997 : 217). u ese, ele alınan serinin ( y ) yapısal kırılma olmadan birim köklü olduğunu göseren emel hipoez, y nin rend fonksiyonunda iki farklı zamanda meydana gelen kırılmayla rend durağan olduğunu göseren alernaif hipoeze karşı es edilmekedir. Elde edilen nın isaisiğinin, ilgili kriik değerden daha büyük olması halinde emel hipoez reddedilir LM irim Kök Tesleri ZA ve LP birim kök esleri birim kökün varlığını göseren emel hipoezde yapısal kırılma olmadığını varsayarlar ve kriik değerleri bu varsayıma göre elde ederler. Lee ve Srazicich (2003, 2004) bu eslerde kullanılan emel hipoezin alernaifinin yapısal kırılmalı durağan olmaması gerekiğini oraya koymuşlardır. Çünkü emel hipoezin alernaifi yapısal kırılmaların var olması şeklinde olabilir, bu ise incelenen seride yapısal kırılmalı birim kökün var olabileceğini göserir. Diğer bir deyişle emel hipoezin reddi, birim kökün varlığını reddemeyi gerekirmemeke, yapısal kırılma olmayan birim kökün reddini ifade emekedir. u sonuç, ampirik çalışmalarda kullanılan es sonuçlarının yorumlanmasının dikkali yapılması gerekiğini oraya

7 330 Veli YILANCI koymakadır. Temel hipoezin reddi araşırmacıları yanlışlıkla gerçeke seriler kırılmalarla birlike fark durağan iken incelenen serinin yapısal kırılmalı rend durağan olduğunu kabul emelerine yol açabilir. Lee ve Srazicich (2003, 2004), bu sorunu oradan kaldırmak için Schmid ve Phillips (1992) arafından lieraüre kazandırılan Lagrange Çarpanları birim kök esine dayanan, ZA birim kök esine alernaif olarak ek kırılmalı, LP birim kök esine alernaif olarak ise iki kırılmalı Lagrange Çarpanları (LM) birim kök esini gelişirmişlerdir. LM birim kök esi için aşağıdaki regresyon ele alınır; y Z e e e (1) 1 2 urada Z dışsal değişkenleri içeren vekörü göserirken, iid N 0, özelliğini göseren kalınıları ifade emekedir. Düzeyde ek kırılmaya izin veren birim kök esi için Model A, D, T 1 iken 1, diğer durumlarda 0 değerini alan gölge değişkeni gösermek üzere (1) numaralı modelde Z yerine 1, D, konulması sureiyle elde edilebilir. T, kırılma zamanını gösermekedir. Düzeyde iki kırılmaya izin veren birim kök esi için Model AA, D, j 1, 2 için T 1 j j iken 1 diğer durumlarda 0 değerini alan gölge değişkeni gösermek üzere Z yerine 1, D,, DT yazılması sureiyle elde edilebilir. Hem düzeyde, hem de eğimde ek kırılmaya izin veren Model C, DT, T 1 iken T diğer durumlarda 0 değerini alan gölge değişkeni gösermek üzere, Z yerine 1, D,, D eklenmesi ile elde edilir. Sabi erimde ve rendde iki kırılmaya izin veren Model CC yi elde emek için j 1, 2 olmak üzere DT, T 1 j j iken Tj diğer durumlarda 0 değerini alan gölge değişkeni gösermek sureiyle Z yerine 1, D,, D, DT, DT konulur Veri yarama süreci emel hipoez alında kırılmaları içerirken ( 1), alernaif hipoez ( 1) şeklindedir. LM birim kök es isaisiği, aşağıdaki regresyondan elde edilir: y Z S u 1 u ifadede, S 1 y x Z S 1, 2,..., T şeklindedir. ; y nin Z ye göre regresyonundan elde edilen kasayılardır., x y 1 Z 1 ile elde edilir 3. LM es isaisiği birim kök emel hipoezini sınayan isaisiği olan ile elde edilir. Kırılma zamanlarını belirlemek için es isaisiğinin minimum olduğu nokalar seçilir: LM inf T gözlemleri, j 1, 2 için T j kırılma nokasını gösermek üzere j T / Tj şeklindedir. Yapısal kırılma nokasının aranması kırpma bölgesinde (0.15*T *T ) 3 y 1 ve Z 1 anılan sıraya göre y ve Z nin ilk elemanlarıdır.

8 Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye İçin İşsizlik Hiserisinin Sınanması 331 gerçekleşirilir. Tek kırılmalı LM birim kök esi için kriik değerler Lee ve Srazicich (2004) den elde edilirken, iki kırılmalı LM birim kök esi için kriik değerler Lee ve Srazicich (2003) den elde edilebilir. Elde edilen es isaisiğinin kriik değerden büyük olması halinde yapısal kırılmalı birim kök emel hipoezi reddedilir. 3. Veri Sei ve Ampirik ulgular u çalışmada yılları arasındaki 15 yaş ve üsü için olan işsizlik oranı kullanılarak işsizliğin yapısı analiz edilmeye çalışılmışır. Veri seinin yılları arasındaki kısmı uluay (1995), yılları arasındaki kısmı ise TÜİK den elde edilmişir. Perron (1989) esinde kırılmanın önsel olarak bilindiği varsayımı bulunduğundan, bu esi uygulamadan önce kırılma arihini belirlemek gerekmekedir. u amaçla lieraürdeki mevcu çalışmaları izleyerek, kırılma arihini belirlemek amacıyla isaisikî bir esen ziyade işsizlik oranının zaman boyunca olan seyri incelenecekir: Şekil 1. İşsizlik Oranlarının Yılları Arasındaki Seyri Şekil 1 incelendiğinde 1968 yılında işsizlik oranının hem eğiminde hem de düzeyinde bir kırılmanın gerçekleşiği görülmekedir. u nedenle, bu yılda bir yapısal değişimin gerçekleşiği varsayımı alında Perron (1989) birim kök esi uygulanmışır. Tes sonuçları Tablo 1 de görüldüğü gibidir 4 : Tablo 1. Perron irim Kök Tesi Sonuçları Model A Model C Tes İsaisiği Gecikme Uzunluğu Kriik Değerler (%5) No: Kriik Değerler Perron (1989) dan elde edilmişir. 4 Perron esinde, Ljung-ox esine göre modeldeki ookorelasyonu oradan kaldıracak minimum gecikme uzunluğu, uygun gecikme uzunluğu olarak seçilmişir. ZA, LP ve LM eslerinde ise maksimum gecikme uzunluğu olarak 8 alınıp, son gecikmenin anlamlı olup olmamasına göre genelden özele gecikme uzunluğu seçme prosedürü kullanılarak uygun gecikme uzunluğuna karar verilmişir.

9 332 Veli YILANCI Tablo 1 de düzey ve eğimde meydana gelen yapısal değişimi içeren Model C nin yanı sıra sadece düzeyde meydana gelen değişimi içeren Model A ya ai sonuçlara da yer verilmişir. Tabloda görüleceği üzere Model C için hesaplanan es isaisiği, %5 anlamlılık düzeyinde ilgili kriik değerden mulak değerce küçük iken, Model A için hesaplanan es isaisiği kriik değerden mulak değerce büyükür. Dolayısıyla elde edilen bu sonuçlara göre, Model C ye göre işsizlik serisinin yapısal kırılmalı birim kök ile karakerize edilebileceği ifade edilebilirken, Model A ya göre ise serinin yapısal kırılmalı durağan olduğu ifade edilebilir. Şekil 1 e göre işsizlik serisinde düzey ve eğimde bir yapısal değişimin gerçekleşiği görüldüğünden işsizlik serisini Model C ile modellemek gerekmekedir. Dolayısıyla, Perron (1989) birim kök esine göre işsizlik serisinin 1968 yılında meydana gelen kırılmayla yapısal kırılmalı birim kök süreci izlediği, diğer bir ifadeyle işsizlike hiseri ekisi olduğu sonucuna varılabilir. Serideki yapısal değişimi içsel olarak belirleyen ZA birim kök esinin sonuçları Tablo 2 de görüldüğü gibidir. Elde edilen es isaisiği % 5 düzeyinde kriik değerden küçük olduğu için 1967 yılında meydana gelen kırılmayla durağan olduğu hipoezi reddedilir, dolayısıyla yapısal kırılma olmadan seride birim kökün varlığını göseren emel hipoez kabul edilir. ZA birim kök esine göre de işsizlike hiseri ekisine raslanmışır. Tablo 2. ZA irim Kök Tesi Sonuçları Model A Model C Tes İsaisiği Gecikme Uzunluğu 1 1 Kırılma Tarihi Kriik Değerler (%5) No: Kriik Değerler Zivo ve Andrews (1992) den alınmışır. Seride içsel olarak belirlenen ek kırılmaya izin veren LM birim kök esinin sonuçları Tablo 3 e görüldüğü gibidir. Kırılma arihleri Model A için 1999, Model C için ise 1938 olarak belirlenmişir. Tes isaisikleri incelendiğinde her iki model için de es isaisiğinin kriik değerden küçük olduğu görülmekedir. u nedenle %5 anlamlılık seviyesinde her iki modele göre de bahsi geçen kırılma arihleri ile yapısal kırılmalı birim kök emel hipoezi kabul edilir. Tablo 3. Tek Kırılmalı LM irim Kök Tesi Sonuçları Model A Model C Tes İsaisiği Gecikme Uzunluğu 1 1 Kırılma Tarihi Kriik Değerler (%5) No: Kriik değerler Lee ve Srazicich (2004) den alınmışır. Model C için kriik değerler kırılma arihinin yerine bağlıdır. Model C için kırılma arihinin konum ( T / T ) değeri 0.18 dir. Seride içsel olarak belirlenen iki yapısal kırılmaya izin veren LP birim kök esinin sonuçları Tablo 4 e görüldüğü gibidir. Tablodaki değerlerden de görüleceği üzere her iki model için de % 5 anlamlılık düzeyinde hesaplanan es isaisikleri kriik değerlerden küçükür. Dolayısıyla LP esine göre, serinin yapısal kırılma olmadan birim köklü olduğunu göseren emel hipoezi kabul emek gerekmekedir.

10 Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye İçin İşsizlik Hiserisinin Sınanması 333 Tablo 4. LP irim Kök Tesi Sonuçları Model AA Model CC Tes İsaisiği Gecikme Uzunluğu 7 1 irinci Kırılma Tarihi İkinci Kırılma Tarihi Kriik Değerler (%5) No: Kriik Değerler en David vd. (2003) den alınmışır. Tablo 5 de hem emel hem de alernaif hipoez alında iki yapısal kırılmaya izin veren LM birim kök esinin sonuçları görülmekedir. Her iki modelde de hesaplanan es isaisikleri ilgili kriik değerlerden küçükür. Dolayısıyla her iki modele göre, iki kırılmalı birim kök emel hipoezini kabul emek gerekmekedir. u durum Türkiye de işsizlike hiseri ekisinin var olduğunu gösermekedir. Tablo 5. İki Kırılmalı LM irim Kök Tesi Sonuçları Model AA Model CC Tes İsaisiği Gecikme Uzunluğu 1 1 irinci Kırılma Tarihi İkinci Kırılma Tarihi Kriik Değerler (%5) No: Kriik değerler Lee ve Srazicich (2003) den alınmışır. konumları sırasıyla 0.14 ve 0.54 ür. Model CC için kırılma arihlerinin 4. Değerlendirme ve Sonuç u çalışmada seride yapısal değişime izin veren birim kök eslerinden, lieraürde sıklıkla kullanılanlarından faydalanarak Türkiye için işsizlik hiserisinin geçerli olup olmadığı sınanmışır. ZA ve LP esine göre yapısal kırılma olmadan serinin birim köklü olduğunu göseren emel hipoez, Perron ile yapısal kırılmalı LM birim kök eslerine göre ise serinin yapısal kırılmalı birim köklü olduğunu göseren emel hipoez dolayısıyla işsizlike hiseri ekisinin varlığı kabul edilmekedir. Elde edilen bu sonuçlar lieraüre önemli bir kakı yapmakadır. u bulgular, ekonomide yaşanan şokların ve uygulanan isikrar poliikalarının işsizliğin doğal oranında kalıcı değişimler meydana geirdiğini ve ayrıca işsizliğin zaman boyunca değişen bir oralama erafında durağan olmayan bir yapıda hareke eiğini gösermekedir. İşsizlik üzerindeki bu hiseri ekisini yok emek amacıyla, kısa vadede maliyeli olsa da uzun vadede bu ekiyi yok edebilecek, genişleici para ve maliye poliikalarına ağırlık verilmesi gerekmekedir. Referanslar ARESTIS, P. ve IEFANG-FRISANCHO MARISCAL, I. (2000). OECD Unemploymen: Srucural reaks and Saionariy. Applied Economics, vol. 32, No.4, pp ARIŞIK, S., ÇEVIK, E. İ. (2008). İşsizlike Hiseri Ekisi: Uzun Hafıza Modelleri. Kamu İş, cil 9, sayı 4, 1-36.ss. EN-DAVID, D., LUMSDAINE, R., PAPELL, D.H. (2003). Uni Roo, Poswar Slowdowns and Long-Run Growh: Evidence From Two Srucural reaks. Empirical Economics, vol. 28, no.2, pp

11 334 Veli YILANCI LANCHARD, O.J., SUMMERS, L. (1986). Hyseresis and he European unemploymen problem. In: S. Fischer (ed.), NER Macroeconomics Annual, Cambridge, MIT Press. ULUTAY, T. (1995). Employmen, Unemploymen and Wages in Turkey. Ankara, Inernaional Labour Office. CAMARERO, M., TAMARIT, C. (2004). Hyseresis vs. naural rae of unemploymen: new evidence for OECD counries. Economics Leers, vol. 84, no.3, pp CHRISTOPOULOS, D.K., LEÓN-LEDESMA M. (2007). Unemploymen Hyseresis in EU Counries: Wha do We Really Know Abou i?. Journal of Economic Sudies, vol. 34, no.2, pp FRIEDMAN, M. (1968). The Role of Moneary Policy. American Economic Review, vol. 58, pp GOMES, F., DA SILVA, C.G. (2008). Hyseresis vs. Naural Rae of Unemploymen in razil and Chile. Applied Economics Leers, vol. 15, no. 1, pp GUSTAVSSON, M., ÖSTERHOLM, P. (2006). Hyseresis and Non-lineariies in Unemploymen Raes. Applied Economics Leers, vol. 13, no. 9, pp KAPETANIOS, G., SHIN, Y., SNELL, A. (2003). Tesing for a Uni Roo in he Nonlinear STAR Framework. Journal of Economerics, vol. 112, no.2, pp KÜÇÜKKALE Y. (2001). Doğal İşsizlik Oranındaki Keynesyen İseri Üzerine Klasik ir İnceleme: Kalman Filre Tahmin Tekniği ile Türkiye Örneği V. Ulusal Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu, Adana. LEE, C.-C., CHANG, C.-P. (2008). Unemploymen Hyseresis in OECD Counries: Cenurial Time Series Evidence Wih Srucural reaks. Economic Modelling, vol. 25, no.2, pp LEE, J., STRAZICICH, M.C. (2003). Minimum Lagrange Muliplier Uni Roo Tes Wih Two Srucural reaks. The Review of Economics and Saisics, vol. 85, no.4, pp LEE, J., STRAZICICH, M.C. (2004). Minimum LM Uni Roo Tes wih One Srucural reak. Appalachian Sae Universiy Working Papers, no.04-17, pp LIANIO, G.A. (2005). Uni Roos in Macroeconomic Time Series: Theory, Implicaions, and Evidence. Nova Economia, vol. 15, no. 3, pp LUMSDAINE, R.L., PAPELL, D.H. (1997). Muliple Trend reaks and The Uni Roo Hypohesis. The Review of Economics and Saisics, vol. 79, no.2, pp PAZARLIOĞLU, M. V., ÇEVIK, E.İ. (2007). Rache Model: Dönemi Türkiye Uygulaması. Trakya Üniversiesi Sosyal ilimler Dergisi, cil 9, sayı 1, ss. PAZARLIOĞLU, M. V., ÇEVIK, E.İ. (2005). Rache Model Uygulaması: Türkiye Örneği. VII. Ulusal Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu, İsanbul. PERRON, P. (1989). The Grea Crash, he Oil Price Shock, and he Uni Roo Hypohesis, Economerica, vol. 57, no. 6, pp PERRON, P. (1997). Furher Evidence on reaking Trend Funcions in Macroeconomic Variables, Journal of Economerics, vol. 80, no. 2, pp PHELPS, E.S. (1967). Phillips Curves, Expecaions of Inflaion and Opimal Unemploymen Over Time, Economica, vol. 34, no. 3, pp

12 Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye İçin İşsizlik Hiserisinin Sınanması 335 PHELPS, E.S. (1968). Money-wage Dynamics and Labor-marke Equilibrium, Journal of Poliical Economy, vol. 76, no. 4, pp PHELPS, E. (1994). Srucural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Unemploymen, Ineres, and Asses, Cambridge, Harvard Universiy Press. ROMERO-AVILA, D., USAIAGA C. (2007). Uni Roo Tess and Persisence of Unemploymen: Spain vs. he Unied Saes. Applied Economics Leers, vol. 14, no.6, pp SCHMIDT P., PHILLIPS, P.C.. (1992). LM Tess for a Uni Roo in he Presence of Deerminisic Trends. Oxford ullein of Economics and Saisics, vol. 54, no. 3, pp SESSIONS, J.G. (1994). Unemploymen Sigma and Muliple Labour Marke Equilibria: A Social-Psychological Explanaion of Hyseresis. Labour, vol. 8, no. 3, pp TÜİK (2007). İsaisik Gösergeler , Ankara, Türkiye İsaisik Kurumu. TÜİK (2008). Hanehalkı İşgücü Araşırması 2007 Yıllık Sonuçları. Haber üleni, sayı 36, 1-3.ss. ZIVOT, E., ANDREWS, D. (1992). Furher Evidence On The Grea Crash, The Oil- Price Shock, and The Uni Roo Hypohesis. Journal of usiness & Economic Saisics, vol. 10, no. 3, pp

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ OECD ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ

İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ OECD ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ OECD ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ Burcu ÖZCAN * ÖZ İşsizlik serisinin zaman boyunca izlemiş olduğu yol ile ilgili hiseri hipoezi, doğal oran

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, fama.zeren@inonu.edu.r, 04223774317 Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi,

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ TİCARET AÇIKLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? ARE GOVERNMENT EXPENDITURES EFFECTIVE ON TRADE DEFICITS IN TURKEY?

TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ TİCARET AÇIKLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? ARE GOVERNMENT EXPENDITURES EFFECTIVE ON TRADE DEFICITS IN TURKEY? Akademik Araşırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Sudies Alınış arihi: 0.0.04 Kabul Ediliş arihi: 0.04.04 ÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ İCARE AÇIKLARI ÜZERİNDE EKİLİ Mİ?

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (1) 2011, 32-45 MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICIES

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 3, Sayı: 4, 009 05 FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI (*) Öze: Bu çalışmada, nominal

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İkisa Poliikası Araşırmaları Dergisi Journal of Economic Policy Researches Cil/Volume:, Sayı/Issue:1, Yıl/Year: 015, 17-31 PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ Ekonomeri ve İsaisik Sayı:8 2008 45-64 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ

Detaylı

sbd.anadolu.edu.tr 73 Anadolu University Journal of Social Sciences Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

sbd.anadolu.edu.tr 73 Anadolu University Journal of Social Sciences Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Türkiye de Kamu Yaırımlarının Özel Sekör Yaırımları Üzerindeki Ekisi: 1970-2009 The Effec of Public Invesmens on

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five Journal of Yasar Universiy, 205 0(37) 638-6477 Kırılgan Beşlide Saın Alma Gücü Pariesi (SAGP) ipoezinin Tes Edilmesi The Tes of Purchasing Power Pariy ypohesis for Fragile Five İsmail ÇEVİŞ, Pamukkale

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme İlişkisi

Türkiye de Yapısal Kırılmalar Altında Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme İlişkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 27: 73-86 Furkan BEŞEL Faih SAVAŞAN Türkiye de Yapısal Kırılmalar Alında Yolsuzluk - Ekonomik Büyüme İlişkisi Relaionship Beween Corrupion and Economic

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi. İşsizlikte Histeri Etkisinin Kalman Filtresi Yaklaşımıyla İncelenmesi: Türkiye Örneği

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi. İşsizlikte Histeri Etkisinin Kalman Filtresi Yaklaşımıyla İncelenmesi: Türkiye Örneği İşsizlikte Histeri Etkisinin Kalman Filtresi Yaklaşımıyla İncelenmesi: Türkiye Örneği Kadir KARAGÖZ Taha Bahadır SARAÇ Özet Makroekonomik değişkenlerin kısa dönemde uzun dönem ortalama değerine dönmemesi

Detaylı

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Akarım Mekanizması Seyfein ERDOĞAN Doç Dr., Kocaeli Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü serdogan@kou.edu.r Durmuş Çağrı YILDIRIM Arş. Gör., Kocaeli Üniversiesi, SBE cagri.yildirim@kocaeli.edu.r

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bülent Doğru

Yrd. Doç. Dr. Bülent Doğru Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Euro Bölgesinde İşsizlik Histerezisinin İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri ile Analizi* Analysing Unemployment

Detaylı

Sosyo Ekonomi. Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi (SAGP) nin OECD Ülkeleri İçin Test Edilmesi

Sosyo Ekonomi. Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi (SAGP) nin OECD Ülkeleri İçin Test Edilmesi Sosyoekonomi / 04- / 4009. Reşa CEYLAN & Hakan ULUCAN Sosyo Ekonomi July-December 04- Saın Alma Gücü Pariesi Hipoezi (SAGP) nin OECD Ülkeleri İçin Tes Edilmesi Reşa CEYLAN rceylan@pau.edu.r Hakan ULUCAN

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Testing the Weak- Form of the Efficient Market Hypothesis: The Case of Turkey

Testing the Weak- Form of the Efficient Market Hypothesis: The Case of Turkey EconWorld016@Barcelona 01-03 February 016; Barcelona, Spain esting the Weak- Form of the Efficient Market Hypothesis: he Case of urkey Ümit Bulut, Ahi Evran University, R ubulut@ahievran.edu.tr Abstract

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN KÜÇÜK TONAJ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN KÜÇÜK TONAJ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI Dokuz Eylül Üniversiesi Denizcilik Fakülesi Dergisi Cil:4 Sayı:1 2012 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN KÜÇÜK TONAJ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL KIRILMA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU

Detaylı

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 69 TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 ÖZET Prof. Dr. Rahmi YAMAK Arş. Gör. Zehra ABDİOĞLU Hall un esadüfi yürüyüş modeli, cari ükeim harcamalarının yalnızca geçmiş dönemin ükeim harcamaları

Detaylı

Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi

Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Temel GÜRDAL Hakan YAVUZ Öz Bu çalışmada Türkiye de dış borçlanma

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI

TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI Marmara Üniversiesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2011, CĠLT XXXI, SAYI II, S. 45-60 TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI Ali KOÇYĠĞĠT Tafur BAYAT Ali TÜFEKÇĠ Öze Bu çalışmada Türkie nin 1923

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

Makine Öğrenmesi 8. hafta

Makine Öğrenmesi 8. hafta Makine Öğrenmesi 8. hafa Takviyeli Öğrenme (Reinforcemen Learning) Q Öğrenme (Q Learning) TD Öğrenme (TD Learning) Öğrenen Vekör Parçalama (LVQ) LVQ2 LVQ-X 1 Takviyeli Öğrenme Takviyeli öğrenme (Reinforcemen

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası Türkiye de Tükeim Eğilimi ve Maliye Poliikası Oya S. Erdogdu * Leven Özbek ** *Ankara Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakülesi İkisa Bölümü, Cebeci, Ankara ** Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi İsaisik Bölümü,

Detaylı

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive A nonlinear esimaion of moneary policy reacion funcion for Turkey Tolga Omay Omay and Mubariz Hasanov Çankaya Üniversiesi 6. July 006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/054/

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU ve TİCARETE KONU OLMAYAN MALLAR: GÖLGE DEĞİŞKEN YAKLAŞIMI

REEL DÖVİZ KURU ve TİCARETE KONU OLMAYAN MALLAR: GÖLGE DEĞİŞKEN YAKLAŞIMI Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil XXVII, Sayı 2, 2008, s. 25-49 REEL DÖVİZ KURU ve TİCARETE KONU OLMAYAN MALLAR: GÖLGE DEĞİŞKEN YAKLAŞIMI Kadir Yasin ERYİĞİT * Öze Bu çalışmada

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Öze Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2014 Cil: IX Sayı: I OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Ferha PEHLİVANOĞLU * Bu çalışmada

Detaylı

EFEKTİF DÖVİZ KURU ÜZERİNDE KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE TÜRKİYE İÇİN PPP HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI

EFEKTİF DÖVİZ KURU ÜZERİNDE KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE TÜRKİYE İÇİN PPP HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI EFEKTİF DÖVİZ KURU ÜZERİNDE KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE TÜRKİYE İÇİN PPP HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI Selim YILDIRIM Anadolu Üniversiesi e-posa: selimy@anadolu.edu.r Zekeriya YILDIRIM Anadolu

Detaylı

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı?

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı? Türkiye de İkisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürrizler Gerçeken Kaçınılmaz mı? Hazırlayan ve Sunan: Eren Ocakverdi* eren.ocakverdi@yaikredi.com.r Boğaziçi Üniversiesi Finans Mühendisliği 26 Ekim

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı