TÜRKİYE. Geniş Özet Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu ABD Dış İşleri Bakanlığı Demokrasi Bürosu, İnsan Hakları ve İşgücü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE. Geniş Özet. 2011 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu ABD Dış İşleri Bakanlığı Demokrasi Bürosu, İnsan Hakları ve İşgücü"

Transkript

1 Geniş Özet Din özgürlüğü, Anayasa, diğer yasalar ve politikalar ile korunmaktadır; hükümet uygulamada genel olarak din özgürlüğüne saygı göstermiştir. Ancak bazı anayasa hükümleri bu hakkı kısıtlamaktadır. Hükümetin eylemleri din özgürlüğüne saygıyı ve bu özgürlüğün korunmasını iyileştirme eğilimi gösterdi. Bilhassa hükümet önceki yıllarda cemaat vakıflarının el koyulan mülklerinin iade edilmesini veya bunlar için tazminat ödenmesini kolaylaştıran bir karar yayınladı. Hükümet, laik devleti koruma gerekçesiyle kamu kuruluşlarında İslami dinî ifadelere getirilen kısıtlamalar dâhil olmak üzere İslami ve diğer dinî gruplara kısıtlamalar uygulamaya devam etti. Hükümet Rum Ortodoks Heybeliada Ruhban Okulu nun 40 yıl kapalı kaldıktan sonra neden tekrar açılabileceğine ilişkin yasal bir dayanak göstermedi. Yetkililer resmî dairelerde ve devlet ilköğretim okullarında başörtü yasağını sürdürdü, ancak bu yasak üniversitelerde uygulanmadı ve bazı iş yerlerinde dikkate alınmadı. Bazı dinî grup mensupları dinleri nedeniyle devlet kurumlarındaki kariyerlerinin fiilen engellediğini bildirdi. İbadet özgürlüğünde kısıtlamalara maruz kalan bazı dinî gruplar, ayrıca devlet kurumlarında kayıt işlemleri, mülkiyet edinme, mensuplarının ve din adamlarının eğitimi gibi hususlarda zorluklarla karşılaştı. Dinî konuşmalar ve ikna yasal olmasına rağmen bazı Müslümanlar, Hristiyanlar ve Bahailer, çocuklara dinî öğretide bulundukları veya din propagandası yaptıkları iddiasıyla kısıtlamalara ve zaman zaman tacize maruz kaldı. Dinî inanç ve ibadetlere dayalı toplumsal suistimal ve ayrımcılık yapıldığına dair bildirimler oldu. Gayrimüslimlere karşı tehditler baskı ortamı yarattı ve bazı gayrimüslim toplulukların özgürlüğünü kısıtladı. Birçok Hristiyan, Bahai, Musevi ve Alevi, toplumsal kuşku ve güvensizliğe maruz kaldı ve toplumun bazı kesimleri Antisemitik ifadeler kullanmaya devam etti. Ayrıca, İslam dan başka bir dine geçmek isteyen kişiler, zaman zaman akraba ve komşularının tacizine ve şiddetine maruz kaldı. Elçilik ve konsolosluk yetkililerinin yanı sıra ABD hükümetinden sık sık ülkeyi ziyaret eden kişiler ülkedeki din özgürlüğüyle yakından ilgilendi. Dinî gruplar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı amaçlayan yasal reformlar ve mülk iadesi gibi din özgürlüğüyle ilgili konuları görüşmek üzere Elçilik ve konsolosluk görevlileri, hükümet yetkilileri ve dinî grup temsilcileriyle yıl boyunca sık sık bir araya geldi.

2 Bölüm I. Dinî Nüfus Yapısı TÜRKİYE 2 Hükümete göre, nüfusun yüzde 99'u Müslüman olup, çoğunluğu Hanefi Sünni Müslümandır. Çeşitli dinî toplulukların temsilcilerine göre Müslümanlar ın gerçek yüzdesi biraz daha düşüktür. Akademisyenler, Sünni Müslüman çoğunluğa ek olarak 15 milyon ila 20 milyon arasında, hem Şii hem Sünni İslam'ın görüşlerini birleştiren bir inanç sistemi olan ve bölgede bulunan diğer dinî grupların geleneklerine yakın duran Alevi inancının takipçileri olduğunu tahmin etmektedir. Çoğunluğunun İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yoğunlaştığı ve birlikte ülke nüfusunun yüzde 1 inden daha azını oluşturan bazı diğer dinî gruplar da bulunmaktadır. Tam rakamlar mevcut olmamakla beraber bu dinî gruplar arasında yaklaşık Şii Caferi Müslüman, Ermeni Ortodoks Hristiyanı, Musevi, Süryani Ortodoks Hristiyanı, Bahai, Yezidi, Yehova Şahidi, diğer Protestan mezhepleri mensubu, yaklaşık Iraklı Keldani Hristiyanı ve kadar Rum Ortodoks Hristiyanı sayılabilir. Ayrıca kesin olarak bilinmemekle beraber az sayıda Bulgar Ortodoksu, Nesturi, Gürcü Ortodoksu, Roma Katoliği, Süryani Katoliği ve Maruni Hristiyanı bulunmaktadır. Bölüm II. Hükümetin Din Özgürlüğüne Saygısının Durumu Yasal/Politik Çerçeve Anayasa ile diğer yasa ve politikalar genellikle din özgürlüğünü korumaktadır. Anayasa ülkeyi laik bir devlet olarak öngörmekte ve inanç, ibadet ve şahsi dinsel fikirleri yayma özgürlüğünü garanti etmektedir. Anayasa dinî gerekçelerle ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır. Ceza yasası imam, rahip, haham ve diğer dinî liderlerin görevlerini yerine getirirken hükümete ve devletin kanunlarına karşı kınama veya kötüleme mahiyetinde sözler kullanmasını yasaklamaktadır. Yasanın ihlal edilmesi sonucunda bir ay ila bir yıl veya başkalarının da aynı suçu işlemeye teşvik edilmesi halinde üç ay ila iki yıl arasında değişen hapis cezası uygulanmaktadır. Devlet tarafından tanınan bir dine hakaret etmeye, o dinin hizmetlerine müdahalede bulunmaya veya o dinin niteliklerinin itibarını zedelemeye karşı yasal kısıtlamalar bulunmaktadır.

3 3 Yasalar sekiz yıllık zorunlu laik eğitimi öngörmektedir. Öğrenciler sekiz yıllık eğitimin ardından genel devlet okullarında veya İmam Hatip Liseleri dâhil olmak üzere meslek liselerinde eğitim alabilmektedir. Öğrencilerin beşinci sınıftan sonra (yaklaşık 11 yaşında) yazın ülkedeki tek yasal Kuran öğretme kurumu olan Diyanet tarafından verilen Kuran kurslarına gitmelerine izin verilmektedir. Sekizinci sınıfı bitiren ya da 16 yaşına basanlar Diyanet in yıl boyunca verdiği Kuran kurslarına katılabilmektedir. Bununla birlikte yıl içinde devlete ait olmayan kuruluşlar Diyanet in kontrolü dışında resmî olmayan yasa dışı Kuran kursları verdi. Devlet resmî olmayan bu kurslara karşı herhangi bir eylemde bulunmadı. Devlet, anlaşma metninde belirli toplulukların adı geçmeksizin genel olarak gayrimüslim azınlıklar denilmesine rağmen, 1923 Lozan Antlaşması nı, sadece üç topluluk Ermeni Ortodoks Hristiyanları, Museviler ve Rum Ortodoks Hristiyanları için özel yasal azınlık statüsü veriyor olarak yorumlamaktadır. Bu tanım dinî lider organlarını kapsamadığı için bu dinî toplulukların idarelerinin hükmi şahsiyeti bulunmamaktadır. Devlet Sünni Müslüman din adamlarına eğitim vermektedir; Sünni Müslümanlar ın dışındaki dinî toplulukların kendi din adamı yetiştirme kurumu işletmelerine izin verilmediğinden mevcut yasal çerçeve içinde ülke içinde lider yetiştirme sistemi bulunmamaktadır. Ülke dışından aynı mezhep mensupları bazı durumlarda resmî olmayan liderlik konumlarını üstlenmektedir, ancak Ermeni Apostolik, Rum Ortodoks ve Musevi topluluklarının liderleri İstanbul (bu liderlerin ikamet ettiği yer) Valiliği tarafından yapılan ve Osmanlı zamanına kadar varan bir düzenlemeye göre Türk vatandaşı olmalıdır. Hükümet vatandaşlık başvurusunda bulunan 26 Rum Ortodoksu ndan 20 sine vatandaşlık verdi ve böylece Patrikler in seçim havuzu genişledi. Bu süreç keyfidir ve yasalar ile korunmamaktadır. Hükümet, Aleviliği yerleşmiş görüşlere zıt bir İslami mezhep olarak görmekte ve bu inanç sisteminin dinî ibadetlerini finansal olarak desteklememektedir. Askerlik görevinin vicdani olarak reddi hükümet tarafından tanınmamaktadır ve askerlik yapmayı dinî gerekçelerle reddedenler askeri ve sivil mahkemelerde yargılanmış ve hapis cezası almıştır. Dinî gruplar için hükümete kayıt yaptırmak zorunlu değildir, ancak kayıtsız dinî grupların yasal dayanağı bulunmamakta ve kayıtlı gruplara göre daha fazla tacize maruz kalabilmektedir. Dinî gruplar dâhil bütün örgütler, dernek veya vakıf olarak kayıt yaptırma fırsatına sahiptir.

4 Dinî gruplar kayıt yaptırmak için hayırseverlik amacı veya kültürel amaç belirtmelidir. 4 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) dinî nitelikli olan tüm hayır kuruluşlarını düzenlemekte ve devletin belirlediği kurumsal statü hedeflerine göre çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmektedir. Hem vakıflar hem dernekler yasalar tarafından eşit ölçüde korunsa da dernekler kâr amacı gütmemeli ve sadece bağış şeklinde mali destek alabilmektedir. Vakıflar daha fazla mali özgürlüğe sahiptir ve şirketler ve mülklerini kiraya verme aracılığıyla gelir elde edebilmektedir. Ancak vakıf kurma süreci dernek kurmanınkinden çok daha uzun ve masraflıdır. Meclis, vakıf kurmak için minimum sermaye gereksinimini yıllık olarak belirlemektedir. Yıl içinde minimum tutar yaklaşık lira ( $) olarak belirlendi. Cemaat vakıfları, eğitim vakıfları ve yardım vakıfları gibi çeşitli vakıf kategorileri bulunmaktadır. Yıl başında 161 cemaat vakfı bulunmaktaydı, büyük çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu sırasında kurulan bu vakıfların ülkenin vakıf sisteminde faaliyet gösterme hakları Osmanlı'ya dayanmaktadır dan Ağustos 2011 e kadar dinî gruplar yeni cemaat vakıfları olarak kayıt yaptıramadı ve bu tür vakıfların sahip olduğu yasal haklara sahip olamadı. 27 Ağustos ta Başbakan Erdoğan, devlet tarafından el konulan mülklerin iadesi için veya üçüncü taraflara satılmış mülklerin tazminatı için cemaatlerin başvuruda bulunabileceğine dair bir karar açıkladı. Karara göre ayrıca, 1936 tarihli yasanın açıklarını kapatmak için yeni dinî grupların kurulmasına ve daha önce VGM tarafından kapatılan ve yönetilen vakıfların tekrar açılmasına izin verildi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında tanınmayan ve Ağustos ayında yayınlanan kararda geçerli kabul edilmeyen diğer dinî gruplar, dinî amaçlar için değil hayır işleri yapmak üzere yeni vakıf olarak kayıt yaptırmak amacıyla başvurabilmektedir. Örneğin, vakıf faaliyetlerini belirli bir din veya etnik topluluk üzerine yoğunlaştıramamaktadır. Sürece başlamak için başvuru sahiplerinin amaçladıkları faaliyetlerin kapsamına göre VGM tarafından belirlenen tutarı ödemesi gerekmektedir. Cemaat vakıfları gayrimenkul sahibi olabilen tek dinî gruptur. Herhangi bir

5 kategorideki bir vakıf sadece mahkeme kararıyla kapatılabilmektedir, bu durum cemaat vakıfları için bir derece koruma sağlamaktadır. 5 Dinî bir topluluğun dernek olması için, herhangi bir sermaye gerekmeden üç ay kadar kısa bir süre yeterli olmaktadır. Grubun, il valiliğine kayıt başvurusu göndermesi gerekir; dernek tüzüğünün yasal olduğuna dair valilik onayı beklenirken, grup derneği işletmeye hemen başlayabilmektedir. Dernekler mahkeme kararlarıyla kapatılabilir ve yerel düzeyde daha az yasal hakka ve korumaya sahiptir. Dernekler din, etnik köken ve ırk nedeniyle ayrımcılığı yasaklayan medeni kanuna tabiidir. Sonuç olarak, belli bir dinî grubu desteklemek amacıyla faaliyet gösteren derneklere izin verilmemektedir. 75 Rum Ortodoks vakfı; 42 Ermeni Ortodoks vakfı ve 19 Musevi vakfının yanı sıra Ermeni Katolik, Ermeni Protestan, Süryani Ortodoks, Süryani Katolik, Keldani, Bulgar Ortodoks ve Gürcü Katolik vakıfları dâhil olmak üzere bütün cemaat vakıflarının faaliyetleri ve mülkleri VGM tarafından düzenlenmektedir. Ağustos ayında çıkan bir kararla yeni cemaat vakıflarının kurulmasına izin verildi ve Aralık ayında VGM İzmir de yeni bir Musevi Vakfı nın kuruluşunu onayladı. Hükümet, İslami dinî kuruluşlar ve müfredat dışı Kuran kurslarını Başbakanlığın yetkisi altında bulunan Diyanet Başkanlığı aracılığıyla idare etmektedir. Diyanet Başkanlığı ülkedeki ü aşkın kayıtlı caminin işletilmesini ve den fazla imam, hoca, müezzin ve kamu çalışanı olan diğer din çalışanlarının istihdamını düzenlemekten sorumludur. Camilerin su, elektrik, doğal gaz gibi harcamaları, sınırları içinde bulundukları belediyeler tarafından ödenmektedir. Anayasaya göre, ilk ve orta dereceli devlet okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunludur ; dersin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Sadece Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Musevi dinî vakıfları Eğitim Bakanlığı nın denetiminde okullar açabilmektedir. Bu okulların müfredatı bu üç grubun kültürlerine özel bilgiler içermektedir. Daha önce bakanlık bir çocuğun bu okullara kaydolmadan önce anne veya babasının o azınlık topluluğuna üye bir Türk vatandaşı olup olmadığını doğruluyordu. Eylül ayında hükümet, Ermeni göçmenlerinin çocukları dâhil olmak üzere bu üç gruptan Türk vatandaşı olmayanlara bu toplulukların okullarına kaydolma izni verdi. Diğer dinî topluluklar kendi okullarını açamamaktadır.

6 Yasaya göre, din hizmetleri sadece ibadet için ayrılmış yerlerde yapılabilmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler, ibadet yerlerinin sadece devlet tarafından gösterilmesini şart koşmaktadır ve bir din ülkede yasal olarak tanınmıyorsa ibadet için yer gösterilemez. Anayasaya göre hiç kimse dinî inançlarını açıklamaya zorlanamaz. Nüfus cüzdanlarında din hanesi olmasına rağmen vatandaşlar bu hanenin boş bırakılmasını seçebilir. Birçok dinî grup, din hanelerini boş bırakan veya İslam dan başka bir şey yazanların devlet bürokrasisinde veya hükümetteki görevlere gelmelerinin engellendiğinden ve özel sektörde ayrımcılığa maruz kaldığından şikâyet etti. Bahaîler, Aleviler ve Yezidiler gibi bazı dinî gruplar, seçenekler arasında kendi dinleri yer almadığı için kimliklerine dinlerini yazdıramamaktadır. Kimliklerde din hanesinin boş kalabileceği veya yazılı bir başvuruyla değiştirebileceğine ilişkin 2006 yılında yapılan bir düzenlemeye rağmen hükümet, başvuruda bulunan kişilerin din seçimlerini kısıtlamaya devam etti. Başvuru sahipleri ya din hanesini boş bırakmak ya da şunlar arasından seçim yapmak zorundadır: Müslüman, Rum Ortodoksu, Hristiyan, Musevi, Hindu, Zerdüşt, Konfüçyüsçü, Taoist, Budist, din yok veya diğer. Din hanesinin nüfus cüzdanından silinmesine ilişkin (ancak zorunlu olmayan) 2011 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı, yıl sonu itibariyle uygulamada değildi. Bu karar bir Alevi vatandaşın din hanesinde Alevi yazılması talebiyle açtığı dava sonucunda verilmişti. İslam dan başka dinlere geçen kişilerin nüfus cüzdanlarını değiştirmek istediklerinde yerel yetkililer tarafından taciz edildiğine dair bildirimler oldu. Bazı gayrimüslimler kimliklerinde dinlerinin belirtilmesi nedeniyle ayrımcılık ve tacize maruz kaldıklarını bildirmeye devam etti. Hükümet şu dinî bayramlar için ulusal tatil vermektedir: üç gün Ramazan Bayramı ve dört gün Kurban Bayramı. Hükümet Uygulamaları Ülkede bir kişinin dinî inançları nedeniyle hapse atılması dâhil din özgürlüğü suistimalleri olduğu bildirildi. Yehova Şahitleri, askerlik görevini vicdanen reddetmeleri nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşmaya devam etti. Yehova Şahitleri yetkililerine göre, askerlik yapmayı reddeden Yehova Şahitleri mensupları soruşturma altına alındı ve para cezasına çarptırıldı. Vicdani Retçi olan Barış Görmez emirlere itaat etmediği gerekçesiyle 13 kez itham edildi ve 2007 yılında hapis cezasına çarptırıldı. Görmez yıl sonunda halen hapisteydi. Yehova Şahitleri topluluğunun AİHM ye başvurduğu Yunus Erçep davasında AİHM 22 Kasım da ülkenin Erçep in adil yargılanma, din 6

7 özgürlüğü, vicdan ve düşünce hakkını ihlal ettiği kararını verdi. Yehova Şahitleri, Fethi Demirtaş davası için de AİHM ye başvurdu, dava yıl sonunda halen devam etmekteydi. 7 Hükümet, laik devleti koruma gerekçesiyle İslami ve diğer dinî gruplara kısıtlamalar uygulamaya devam etti ve kamu kurum ve kuruluşlarında İslami ifadelere önemli kısıtlamalar getirdi. Ancak üniversiteler dâhil kamu kuruluşlarında genellikle Müslümanlar ın namaz kılması için mescitler bulunmaktadır. Mistik Sufi ve diğer tarikat ve cemaatler 1925 ten beri resmi olarak yasaktır; fakat bunlar yaygın biçimde faaliyet göstermeye devam etti. Bazı tanınmış vatandaşların tarikatlar, cemaatler ve diğer İslami örgütlerin mensubu olmaya devam ettiği bildirildi. Bazı dinî gruplar ibadethane açma, açık tutma ve işletme konusunda zorluklar yaşadığını bildirdi. Özellikle VGM tarafından tanınan herhangi bir mülkleri bulunmayan dinî gruplar, gayrimüslim ibadetlerini, genellikle diplomatik binalarda veya grup mensubu birinin adına kiralanan özel apartman dairelerinde gerçekleştirdi. Polis ve savcılar bu tür toplantıları önleme veya soruşturma girişiminde bulunmasa da ev sahipleri evlerini bu gruplara kiralamada tereddüt etti. Devlet tarafından tanınmış gayrimüslim dinî topluluk üyeleri ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden yasal olarak muaf tutulsa da uygulamada özellikle kimliklerinde İslam yazıyorsa bu muafiyetten yararlanmada zorluklarla karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı nın Mayıs ayında yayınladığı bir genelge ile, okul müdürlerine Hristiyan oldukları gerekçesiyle Yehova Şahidi öğrencileri bu dersten muaf tutmaları talimatı verildi, topluluk Hıristiyan adını reddetse de çocuklarını bu dersten muaf tutan genelgeden memnun kaldı. Hükümet zorunlu din dersinin tüm dünya dinlerini kapsadığını iddia etse de dinî gruplar bu dersin büyük ölçüde Hanefi Sünni İslami öğretileri yansıttığını ileri sürdü.

8 Alevi çocuklar, tüm Müslüman öğrencilerle aynı zorunlu din eğitimini aldı ve birçok Alevi, hükümetin devlet okullarındaki din derslerinde Alevi doktrin ve inançlarına yer vermemesinden dolayı ayrımcılık yaptığını iddia etti. AİHM nin 2007 de verdiği bir kararla, Alevi bir ebeveyn, kızının zorunlu din dersinden muaf tutulması talebini onayladı. Ancak aileler bu muafiyetten yararlanmada zorluklarla karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı nın ayrımcılık yaptığı iddialarıyla Aleviler in açtığı yaklaşık 20 mahkeme yıl içinde devam etti. AİHM nin kararından sonra Alevilik ile ilgili materyaller din dersinin müfredatına eklendi, ancak birçok Alevi bu materyallerin yetersiz ve hatta bazı durumlarda yanlış olduğunu ifade etti. Hiçbir yasa dinî konuşmaları veya din değiştirmeyi açıkça yasaklamasa da birçok savcı ve polis dinî konuşma ve eylemlere kuşkuyla yaklaştı. Hükümet ve devlet yetkilileri dinî eylemlerde bulundukları gerekçesiyle Hristiyanları ve Bahaileri zaman zaman tehdit etti veya onlara baskı yaptı. Misyonerlik karşıtı söylemler zorunlu ders kitaplarında kalmaya devam etti ve polis memurları zaman zaman Hristiyan misyonerlerle görüşen öğrencileri ailelerine veya üniversite yetkililerine bildirdi. Dinî gruplar din çalışanları için vize kategorisi olmadığından yabancı din personeli alırken genellikle idari zorluklarla karşılaştı. Yetkililer kiliselerin faaliyetlerini izlemeye devam etti, fakat genellikle faaliyetlere karışmadı. Ancak kiliselerin idaresine önemli kısıtlamalar getirildi. Hükümet daha önce sadece Türk vatandaşların Rum Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu'nun üyesi olabileceği ve patrik seçimlerine katılabileceği konusunda bir tutum sergiliyordu, ancak 2010 yılında Başbakan Erdoğan, seçimlere başvuran fakat Türk vatandaşı olmayanlara da vatandaşlık önerdi. Başvuran 26 kişiden 20 si Türk vatandaşı oldu, dört başvuru reddedildi ve geri kalan iki başvuru da yıl sonu itibariyle onaylanmamıştı. Yüksek Öğrenim Kurumu üniversitelerde başörtü yasağını uygulamamaya devam etti. Bu karar ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencileri kapsamadı ve yasak kamu kuruluşu çalışanları için geçerli olmaya devam etse de bazı kamu kuruluşları gayriresmî bir şekilde çalışanların başörtü takmasına izin verdi. Hükümet zaman zaman kamu sektöründe hemşire veya öğretmen olarak çalışan başörtülü kadınlar hakkında disiplin işlemi uyguladı veya bu kadınları işten çıkardı. 8

9 9 Aleviler inançlarını özgürce yaşadı ve "cemevleri" inşa etti, ancak cemevleri yasal anlamda ibadet yeri olarak kabul edilmemektedir. Alevi örgüt temsilcileri cemevleri kurma girişimleri sırasında çoğu zaman çeşitli engellerle karşılaştıklarını iddia etti. Ülkede yaklaşık adet cemevinin olduğunu ve bu sayının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını söylediler. Aleviler ayrıca Alevi etkinlikleri ya da dinî liderlerine özel fonlar ayırmadığı için Diyanet Başkanlığı nı, taraf tutmakla suçladı. Diyanet Başkanlığı bütçesinin çoğu, imam maaşları ve diğer masraflar dâhil olmak üzere Sünni topluluk için ayrıldı. Hükümet Sünni çoğunluğun bağlı olduğu camilerin su, elektrik, doğal gaz faturalarını ödemesine rağmen, aynı desteği cemevleri veya ibadethane olarak tanınmayan diğer tesislere göstermedi. Bazı belediyeler cemevlerinden su, elektrik, doğal gaz ücreti almadı. 1 Kasım da bir Ankara mahkemesi bir cemevinin yasal ibadethane olarak tanınması kararını verdi. Bazı Alevi grupları cemevlerinin Diyanet Başkanlığı nın yetkisi altına girmesini isterken, bazıları böyle bir adımın dinî uygulamalar üzerinde yoğun hükümet kontrolüne yol açmasından korktu. Ermeni Ortodoks ve Ekümenik Rum Ortodoks patriklikleri, yasal olarak statülerinin cemaat vakıfları yığını yerine, patrikhane olarak tanınmasını istemeye devam etti. Tüzel kişilik olmadan patriklik olarak mülk sahibi olma ve devretme hakları bulunmamaktaydı ve tüm mülkler bağlantılı oldukları vakıflarda tutuluyordu. Hükümet bütün öğrenim yerlerinin devlet kontrolünde olmasını şart koştuğu için Rum Ortodoks ve Ermeni Ortodoks patriklikleri din adamlarını ülkede yetiştirmemeyi seçti. İstanbul'daki Ekümenik Rum Ortodoks Patrikhanesi, Marmara Denizi ndeki Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması girişimlerine devam etti. Patrikhane nin okulun devlet tarafından idare edilmesini önlemek için devletleştirilmesine ilişkin hükümet yönetmeliğine uymaması üzerine okul 1971 yılında kapatılmıştı. Hükümet yıl sonunda hâlâ Rum Ortodoks Ruhban Okulu nun neden tekrar açılabileceğine ilişkin yasal bir dayanak göstermemişti yılında Yargıtay, azınlık vakıflarının 1936'da yaptıkları beyanlarda listelenenler dışında mülk edinme hakkı olmadığı kararını aldı ve devlet o tarihten sonra edinilen mülklerin kontrolüne el koydu. Vakıflar Kanunu nda 2003 ve 2008 yıllarında yapılan iki ayrı yasa değişikliği ile, VGM tarafından tanınan 161 gayrimüslim dinî vakfın mülk edinmesine ve 1974 kararına göre mülkü istimlak edilen 696 cemaat vakfının mülkün iadesi için başvuruda bulunmasına izin verildi. Cemaatler başka mülkleri olduğunu iddia etse de, söz konusu yasa değişiklikleri istimlak edilen ve zamanla devlet tarafından satılan vakıflara bağlı tüm mülklerin ve 1936 dan önce edinilen ancak listede yer almayan mülklerin iadesinin talep edilmesine izin vermedi. Mart ayında mahkeme Mart 2009 tarihli bir AİHM kararını uyguladı ve

10 10 Bozcaada daki Kimisis Theotokou Rum Ortodoks kilisesinin mülkiyet haklarını Imbros ve Tenedos Piskoposu na devretti. Birçok yerel yetkili, camilerde uygulamadıkları asgari yer zorunluluğu gibi bazı imar standartlarını kiliselere şart koşmaya devam etti. Protestan gruplar, çok küçük cemaatler için bile bir kilise inşa etmek amacıyla metre kare yer satın alma zorunluluğuyla karşılaştı. Birçok belediye Protestan grupların kilise inşa etme isteklerini onaylamayı çeşitli gerekçelerle reddetti. Belediye bir kaç başvuruya karşılık bu yetkiyi verse bile, bu sefer il valileri izin vermedi. Antik olarak tanımlanan bina ve anıtlardaki restorasyon ve inşa faaliyetleri, sadece kültürel ve milli servetin korunmasından sorumlu bölgesel kurulların izniyle yapılabilmektedir. Tarihi eserleri koruma konusundaki geçmişteki bürokratik prosedürler ve önlemler dinî yapıların onarımını engelledi den başlayarak Maliye Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve civardaki köyler Midyat Süryani Manastırı nın duvarlarının içinde ve dışındaki yerlerin mülkiyeti talebiyle manastır aleyhinde bir dizi dava açtı. Yerel mahkemeler iki davada manastır lehine ve bir davada manastır aleyhine karar verdi. Dördüncü dava yıl sonunda devam etmekteydi. Manastır ve davacıların bir dizi temyiz başvurusu yıl sonunda bir neticeye bağlanamamıştı. Manastır yasal bir statüye sahip değildi ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan bir vakıf tarafından temsil edilmekteydi. Bazı Protestan kiliseleri, kiraladıkları yerlerde değişiklik yapmak ve diğer sivil grupların yaptığı gibi topluluk faaliyetleri için kamu alanını kullanmak istediklerinde izin almada zorluklar yaşadıklarını bildirdi. Din Özgürlüğü Konusundaki İlerlemeler ve Olumlu Gelişmeler Yıl içinde hükümet ve yerel yönetimler din özgürlüğünü iyileştirmek için bazı adımlar attı. Özellikle hükümet, topluluk vakıflarının geçmiş yıllarda el koyulan mülklerini geri almasına ve bazı yeni vakıfların kurulmasına izin verdi.

11 11 Trabzon daki Sümela Manastırı, Van daki Akdamar Kilisesi, Antakya daki St. Peter Kilisesi, Demre deki St. Nicholas Kilisesi ve Selçuk taki Meryem Ana Evi gibi daha önce devlet müzesine dönüştürülmüş dinî açıdan önemli yerlerde yıllık dinî ibadetlerin yapılmasına hükümet 2010 yılında olduğu gibi tekrar izin verdi. Bazı belediye başkanları bu yerlerin daha sık ibadete açılmasını talep etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehirdeki terk edilmiş bir Ermeni kilisesi olan St. Giragos un yenilenmesi için destek verdi ve masrafların üçte birini karşıladı. Ülke genelindeki bazı belediyeler, terk edilmiş veya ticari mekân olarak kullanılan eski kiliselerin dinî önemini öne çıkararak, kültür merkezlerine veya müzeye dönüştürülmesine ilişkin planlar başlattı. Temmuz ayı itibarıyla İmam Hatip Okulu mezunlarının üniversitelerin ilahiyat dışındaki programlarına başvurması halinde, üniversiteye giriş sınavından aldıkları puan artık otomatik olarak düşürülmemektedir, bu durum istedikleri programda eğitim görmelerini kolaylaştırmaktadır. Aralık ayında hükümet ilk defa resmi olarak Aleviler in kutsal Aşure gününü kutladı. Aralık ayında VGM İzmir de ilk yeni cemaat vakfı olan bir Musevi Vakfı kurdu. Bölüm III. Toplumda Din Özgürlüğüne Saygı Dinî inanç ve ibadetlere dayalı toplumsal suistimal ve ayrımcılık yapıldığına dair bildirimler oldu. Yıl içinde gayrimüslimlere yönelik tehditler baskı ortamı yarattı ve bazı gayrimüslim toplulukların özgürlüğünü kısıtladı. Kamu görevlileri dinsel çeşitliliğin erdemlerini giderek daha fazla övse de bu birçok kişi tarafından İslam a ve ulusal birliğe bir tehdit olarak görüldü. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Bahailer ve diğer dinî toplulukların üyelerine toplum tarafından kuşkuyla ve güvensizlikle bakıldı. 25 Temmuz da, 2007 yılında Ermeni kökenli Türk gazeteci Hrant Dink i öldürdüğünü itiraf eden Ogün Samast çocuk mahkemesinde yargılanarak cinayet işlemekten ve yasa dışı silah bulundurmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer katil ve suikast zanlılarının davası yıl sonunda devam etmekteydi. Etnik köken ve din genellikle birbiriyle yakından bağlantılı olduğu için bu olayın etnik köken mi yoksa dinî hoşgörüsüzlük mü olduğunu özel olarak kategorize etmek zor.

12 12 Papalık Anadolu Temsilcisi, Roma Katolik Kilisesi Psikoposu Luigi Padovese in katil zanlısının 3 Haziran 2010 da İskenderun daki vahşi saldırı sırasında akli dengesinin yerinde olduğu İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu tarafından Haziran ayında açıklandı. Bu karar, Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi nin zanlının akli dengesinin yerinde olmadığını belirten Kasım 2010 tarihli raporunu geçersiz kıldı. Soruşturma yıl sonunda devam etmekteydi yılında Malatya daki Protestan kilisesinin üç mensubuna işkence etme ve öldürme iddiasıyla yargılanan beş zanlının davası yıl sonunda devam etmekteydi. Musevi liderler ülkedeki Antisemitizm ile ilgili endişelerini dile getirdi ve Antisemitik yazıların ve tehditlerin doğrudan Orta Doğu daki olaylarla bağlantılı olduğuna inandı. Türk yetkililerinin topluluk liderleri ve sinagoglar için sundukları iş birliği ve koruyucu hizmetlerden memnun olduklarını açıkladılar. 24 Nisan da bir Ermeni vatandaşı olan Sevag Balıkçı askerliğini yaptığı sırada başka bir asker tarafından öldürüldü. Balıkçı nın ilk başta kaza kurşunu sonucunda öldüğü açıklandı, ancak Aralık raporları Paskalya yı kutladığı için öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Davayla ilgili askeri soruşturma yıl sonunda devam etmekteydi. Çeşitli gazetelerde ve televizyon programlarında Hristiyanlık ve Musevilik karşıtı mesajlar verilmeye ve kitapçılarda Musevi düşmanlığını savunan yayınlara yaygın biçimde rastlanmaya devam edildi. Bazı rahipler ve cemaat mensupları yıl içinde tehdit telefonları veya mesajları aldıklarını; bazı Protestan kiliseleri ise binalarının tahrip edildiği bildirdi. Tehditler nedeniyle bazı Protestan rahipler, Protestan kilisesi hukuk danışmanları ve Protestan kiliselerine yönelik polis koruması artırıldı. Bazı dinî grupların kiraladıkları ibadethanelerden tahliye edildiğine dair bildirimler oldu. Bölüm IV. ABD Hükümeti nin Politikası

13 13 ABD hükümeti insan haklarını korumaya yönelik genel politikası gereği hükümetle ve sivil toplumla din özgürlüğü hakkında görüşmeler yaptı. Başkan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı ve ABD hükümetinin diğer pek çok yetkilisi ABD nin din özgürlüğüne verdiği önemi vurgulamak için hükümet yetkilileri, dinî liderler ve medya organlarıyla bir araya geldi. ABD Büyükelçisi, İstanbul Başkonsolosu ve Adana Başkonsolosu nun yanı sıra bu üç makamın personeli dinî liderler ve gruplarla yakın ilişkiler kurdu. ABD Büyükelçisi ve diğer ABD yetkilileri, Türk Hükümeti yetkilileri ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile yaptıkları görüşmelerde, Müslümanlar ve diğer dinî gruplara ilişkin hükümet politikasını, bazı dinî ayrımcılık olaylarını ve din özgürlüğüyle ilgili diğer meseleleri sürekli olarak gündeme getirmiştir.

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan TÜRKİYE Önemli Bulgular: Türk hükümeti geçtiğimiz yıllarda azınlık topluluklarının mülkiyet hakları, dini kıyafetler ve eğitim dahil olmak üzere dini özgürlüklere ilişkin bazı reformları hayata geçirmiş

Detaylı

TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU

TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU 1 Geniş Özet TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Dini özgürlükler, bazı anayasal hükümler, kanunlar ve politikalar tarafından kısıtlanmış olsa da, anayasa ve diğer kanun ve politikalar genel olarak

Detaylı

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrı ve bağımsız bir kuruluştur. Amerikan Kongresi tarafından kurulan komisyon, tüm dünyada din özgürlüğünü gözlemleyen ve Devlet

Detaylı

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür.

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür. Anayasa din özgürlüğü sağladığı gibi diğer yasa ve politikalar da genellikle dine özgür ibadet edilmesine katkıda bulunmuştur; ancak, laik devletin bütünlüğü ve mevcudiyeti ile ilgili anayasal koşullar

Detaylı

Türkiye. Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2003. Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır.

Türkiye. Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2003. Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır. Türkiye Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2003 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır. Anayasa din özgürlüğünü garanti eder ve Hükümet uygulamada genel olarak bu hakka saygı

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu. Kıbrıs Cumhuriyeti. Yönetici Özeti

ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu. Kıbrıs Cumhuriyeti. Yönetici Özeti ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetici Özeti Anayasa ibadet, din eğitimi ve dini vecibeleri yerine getirme özgürlüklerini korumaktadır. İç işlerini düzenleme ve yönetme

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır

Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır 2007 ULUSLARARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU 2007 Önsöz Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır Raporların Hazırlanmasındaki Amaç Bu rapor, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1998

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2010 Yıllık Raporuna Genel Bakış

ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2010 Yıllık Raporuna Genel Bakış ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2010 Yıllık Raporuna Genel Bakış 1998 tarihli Uluslararası Din Özgürlüğü Kanunuyla (IRFA) oluşturulan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı.

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. M.B. ve Diğerleri / Türkiye (36009/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 15 Temmuz 2010 30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül

Detaylı

2006 ULUSLARARASI DĐN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU. Önsöz. Demokrasi, Đnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır. Raporların Hazırlanmasındaki Amaç

2006 ULUSLARARASI DĐN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU. Önsöz. Demokrasi, Đnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır. Raporların Hazırlanmasındaki Amaç 2006 ULUSLARARASI DĐN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Önsöz Demokrasi, Đnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır. Raporların Hazırlanmasındaki Amaç Bu rapor, ABD Dış Đşleri Bakanlığı tarafından, 1998

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK175/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 92/11 Başvurucu Muhamet Bucaliu Devlet Savcılığının KMLC. nr. 37/11 sayı ve 2 Haziran 2011 tarihli tebligatının Anayasaya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Vicdani Ret. Basın Birimi

Vicdani Ret. Basın Birimi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Tematik Bilgi Notu Vicdani Ret Haziran 2014 İşbu Tematik Bilgi Notu, Mahkeme açısından bağlayıcı değildir ve tüm ayrıntıları içermemektedir. Vicdani Ret Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

A.B.D. Komisyonunun Uluslararası Dini Özgürlükler Konulu 2009 Yılı Raporuna Genel Bakış

A.B.D. Komisyonunun Uluslararası Dini Özgürlükler Konulu 2009 Yılı Raporuna Genel Bakış A.B.D. Komisyonunun Uluslararası Dini Özgürlükler Konulu 2009 Yılı Raporuna Genel Bakış 1998 Yılı Uluslararası Dini Özgürlük Kanunu kapsamında oluşturulmuş bir komisyon olan Uluslararası Dini Özgürlük

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Kıbrıs Meselesi mi, «Prensip» Meselesi mi? Baskın Oran

Kıbrıs Meselesi mi, «Prensip» Meselesi mi? Baskın Oran Kıbrıs Meselesi mi, «Prensip» Meselesi mi? Baskın Oran baskinoran@gmail.com www.baskinoran.com İçindekiler 1964 ün Kısa Teknik Tanıtımı 1964 ün Kısa Hukuksal Geçmişi: 1923 ve 1930 1964 ün Yerini Tespit:

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

Türkiye de Vatandaşlık, Soy ve Din

Türkiye de Vatandaşlık, Soy ve Din 07 10 July 2011, Heinrich Böll Stiftung Derneği Merit Halki Palace Hotel Heybeli Ada / Istanbul Türkiye de Vatandaşlık, Soy ve Din Baskın Oran Başlıca kaynak: B.Oran, Türkiye de Azınlıklar - Kavramlar,

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Bu tebliğde, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler 6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014- Ankara

Detaylı

Türkiye ve Din veya İnanç Özgürlüğü

Türkiye ve Din veya İnanç Özgürlüğü Alevi cem evleri: Türkiye ve Din veya İnanç Özgürlüğü Toplumsal tartışmaya katkı No. 3-2014 Demokratikleşme Yolunda Önemli bir Dönüm Noktası- Cem evlerinin İbadet Yeri Statüsü Cem evlerinin ibadet yeri

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) Başvuru şahsen ya da posta ile yapılabilmektedir. Başvuru İçin Gerekli Evraklar: 1. Başkonsolosluğumuza

Detaylı

Türkiye de islamofaşizm: ekonomik açıdan olumsuz etkileri ve çözüm önerileri. Islamofaschism negative effects of economy and solutions in Turkey

Türkiye de islamofaşizm: ekonomik açıdan olumsuz etkileri ve çözüm önerileri. Islamofaschism negative effects of economy and solutions in Turkey Türkiye de islamofaşizm: ekonomik açıdan olumsuz etkileri ve çözüm önerileri Mehmet Emin AKKAYA a a South Russian University (IMBL) PhD Student www.eminakkaya.com.tr eminakkaya@eminakkaya.com.tr Özet.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Türkiye de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve

Türkiye de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve Türkiye de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve Eylül 2011 Bu rapor, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek tarafından başlatılan Yeni Anayasa Sürecinde İnanç Özgürlükleri

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 13 Haziran 2011 Nr.ref: RK 120/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 124/10 Başvurucu Shkurte Krasniqi Kosova Yüksek Mahkemesi A.nr.771/2010 sayı ve 27 Ekim 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ Amaçlar Türkiye de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamak Yazılı basındaki etnik ve dini kimliklere karşı ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

Vakıflar Kanunu Tasarısı Gayrimüslim Cemaat Vakıflarının Sorunları için Çözüm Getirmiyor

Vakıflar Kanunu Tasarısı Gayrimüslim Cemaat Vakıflarının Sorunları için Çözüm Getirmiyor TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI ANAYASAL VATANDAŞLIK VE AZINLIK HAKLARI: Vakıflar Kanunu İzleme Projesi Vakıflar Kanunu Tasarısı Gayrimüslim Cemaat Vakıflarının Sorunları için Çözüm Getirmiyor Aralık 2007

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

1. ÖZET DEĞERLENDİRME... 3 2. YÖNTEM... 6

1. ÖZET DEĞERLENDİRME... 3 2. YÖNTEM... 6 İçindekiler 1. ÖZET DEĞERLENDİRME... 3 2. YÖNTEM... 6 3. HUKUKİ ÇERÇEVE... 7 3.1. ULUSLARARASI HUKUK...7 3.2. ULUSAL HUKUK...8 4. DÜŞÜNCE, DİN VEYA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ... 10 4.1. Din veya İnanca Sahip Olma

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı