M L L Î F O L K L O R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume: 6 Y l/year: 12 Say /Number: 46 Yaz/Summer 2000 ISSN Ç NDEK LER/TABLES DES MAT ERES Birkaç Söz /Quelques explications par éditeur...3 Doç. Dr. M. Öcal O UZ slâmî Dönemde Türk Toplumunda Kad n n Yeri ve Önemi/ Le lieu et l'importance des femmes dans la sociéte turque à la periode d' slam...4 Prof. Dr. Umay GÜNAY Belguedj'in Makalesine Göre Cezayir Konuflma Dilindeki Türkçe Kelimeler ve Tunus'taki Durum/Les mots turcs dans le parler algeriens selon l'article de Belguedj et la situation en Tunisie à propos des mots turcs Doç. Dr. M. Öcal O UZ ki Masal Tipi Katalo unun Karfl laflt rmal Listesi: EberhardBoratav: Türk Masallar n n Tip Katalogu (TTV=EB) ve AarneThompson: Masal Tipleri Katalogu (TF=AT)/ La liste comparative des deux catalogues des types des contes: TTV=EB et TF=AT...22 H. JASON O. SCHNITZLER/ Çev. (Traducteur): Doç. Dr. Metin EK C Bar fl Manço Araflt rmalar n n Önemi ve Yöntemi Üzerine Tespitler/ Les fixages sur la méthode et l'importance des recherches de Bar fl Manço...40 Doç. Dr. Özkul ÇOBANO LU "Manas" ile "Kocacafl", "K zcibek", "Kurmanbek", "Seyitbek", "Ak Möör" Destanlar Aras ndaki Paralellikler/ Les parallélismes entre les épopées "Ak Möör", "Seyitbek", "Kurmanbek", "K zc bek", "Kocacafl" et "Manas"...48 Doç. Dr. Nerin KÖSE Hayvanc l k Terimleri ile lgili Bir Makale ve Baz Küçükbafl Hayvanc l k Terimlerimiz/ Un article su les termes d'élevage et certains nos termes d'élevage menu bétail...61 Yrd. Doç. Dr. Nergis B RAY Ölümünün 50. Y l Münasebetiyle Konyal Âfl k Mehmet Yak c 'n n Hayat, Edebi Kiflili i ve fiiirlerinden Örnekler/ En raison de la mort du cinquantenaire, la vie, la personnalité littéraire et des exemples des poémes de "Konyal Âch k Mehmet Yak c "...79 Yrd. Doç. Ali YAKICI Millî Folklor 1

2 Âfl k Efgan Didarî ve Hikâyesi/ "Ach k" Efgan Didârî et son récit...87 Yrd. Doç. Dr. Ayfle YÜCEL Türk Dü ün Gelene i çinde Karakeçili Türk Dü ününün Ritüel Aç dan De erlendirilmesi/ Une évuluation au regard de rituel le mariage de "Karakeçili" turc dans la tradition du mariage turc...92 Dr. Gülin Ö ÜT EKER Azerbaycan Makamlar ndan Olan fiûr'un Türk Müzi i ile Karfl laflt rmal Tahlili/ L'analyse comparative entre la musique turque et "fiur" qui sont les modalités Azerbaïdjan Yavuz fien Ülkü Sevim fien Anadolu'da Yaflayan Halk nançlar n n Menflei Üzerine Bir Araflt rma/ Une recherche su l'origine des croyances populaire qui vivant en Anatolie Dr. Bekir fi fiman Kaygusuz Abdal Menâk bnâmesi/ Le "Menak bname" de Kaygusuz Abdal Yrd. Doç. Dr. smet ÇET N Özkul Çobano lu ile "Halkbilim Kuramlar ve Araflt rma Yöntemleri Tarihine Girifl" Üzerine Bir Söylefli/ Une reportage avec Özkul Çobano lu sur "Halkbilimi Kuramlar ve Araflt rma Yöntemleri Tarihine Girifl" Murat FIRAT Do rugöz Kasabas 'nda Anadut/Atk Zanaat / L'artisanat de "Anadut" et "Atk " à Do rugöz Yrd. Doç. Dr. G. Tar man CEN KO LU Burunk flla Köyü Folklorundan Derlemeler/ Les compilations du folklore du village "Burunk flla" Memduh fienol Burdur'dan ki Uygulama Dernek, Çarflamba/ Deux pratiques à Burdur: "Dernek" et "Çarflamba" Kadriye TÜRKAN Millî Folklor 2

3 B RKAÇ SÖZ Merhaba aziz okuyucu, Yeni bir say yla daha sizlere merhaba demenin mutlulu u ve heyecan içindeyiz. Millî Folklor, 1980'lerde kurulmufltu, art k 2000'leri telaffuz ediyoruz. Dünyadaki baz halkbilimi dergilerinin yüz hatta yüz elli y l aflan ömürleri dikkate al nd nda, 13 y ll k varl k hikâyemizin abart lmamas gereken boyutu hemen ortaya ç karsa da, bizde, kurumlaflman n ve süreklili in zorlu u hesaba kat ld nda, istikrarl bir çizgide yürüdü ümüz söylenebilir san yorum. Okuyucumuzu "yeni" ile tan flt rma ve meslektafllar m z n çal flmalar n "dünya"ya aktarma fleklinde özetleyebilece imiz uluslar aras olma misyonumuzun bir bölümünü oluflturan çeviri çal flmalar m z önümüzdeki dönemde de sürdürece iz. Millî Folklor'un 1990 y l nda yay nlanan 6. say s nda yer alan Ursula Ewig'in "Masal, Masal Araflt rmas ve Masal Derlemesi" adl makalesinin Prof. Dr. Zeki Arda ve Prof. Dr. Umay Günay taraf ndan Türkçe'ye kazand r lmas yla bafllayan çeviri çal flmalar m z, özellikle yay n dan flman m z Prof. Dr. Umay Günay' n üstün gayretleri ve meslektafllar m z n bu alana verdikleri önemle ç gibi büyüyerek, birkaç kitap oluflturacak hacimdeki makalelerin dergimizin sayfalar aras nda yay nlanmas n sa lam flt r. Bir kitap veya makale hakk ndaki bilimsel bilgi sahibi olmak ve elefltirel yaklaflabilmek için o eseri okumaktan baflka bir yöntemin bulunmad dikkate al narak de erlendirildi inde, meslektafllar m z n yapt çevirilerin Türk halkbiliminin yöntemsel ve kuramsal çal flmalar n n ne denli zor ve bir dili konuflabilmenin ötesinde beceri gerektiren sanatsal ve bilimsel bir boyut tafl d hesaba kat ld nda, çevirinin ortalama bir de erlendirmeyle yüzde elli yaratma oldu u dahi söylenebilir. flte bu de erlendirme çerçevesinde, dünya folklor çal flmalar ndan daha fazla haberdar olmak ve onlara daha elefltirel yaklaflabilmek için çeviri çal flmalar m z yürütecek meslektafllar m zdan gelen çevirilere öncelikle yer vermeye devam edece iz. Bu çerçevede, bu say da, yapt son derece önemli çevirilerle Türkiye'de halkbilimi çal flmalar n n ivme kazanmas na küçümsenmeyecek katk lar sa layan de erli meslektafl m Metin Ekici'nin yeni ve alan m z için son derece önemli bir çevirisine yer veriyoruz. Öte yandan, uluslar aras bir dergi olma niteli imizi daha iyi vurgulayabilmek üzere bir tak m yeni kararlar ald m z da belirtelim. Bilindi i üzere Millî Folklor, yaklafl k üç y ld r ABD'deki uluslar aras indeks kurulufllar ndan olan M.L.A. ve Avusturya'daki TA taraf ndan taranmaktad r. Dergimiz uluslar aras niteli i ile on y l n geride b rakt ndan di er indeksler taraf ndan taranmas için de giriflimlerimiz sürmektedir. Bilindi i üzere, öteden beri dergimizin sayfalar aras nda her dilden yaz ya yer vermekteydik. Önümüzdeki say larda bu yöndeki çal flmalar m za da h z vererek, halkbiliminin uluslar aras alanda tan nm fl uzmanlar n n tercih ettikleri dillerdeki yaz lar na veya bu tür yaz lardan oluflan özel say lara yer vermeye bafllayaca z. Buna ilaveten yay nlanan Türkçe yaz lar n ulaslar aras alana tafl nmas düflüncesiyle, bu say dan bafllayarak " çindekiler"in ngilizce ve/veya Frans zca's n da vermeyi kararlaflt rm fl bulunuyoruz. Bu nedenle, yazarlar m z n makalelerinin ngilizce ve/veya Frans zca bafll n da göndermeleri gerekmektedir. Yay nlanacak yaz lar hakk ndaki teknik hususlarla, inceleme süreci, hakemlik kurumu gibi di er noktalar "Prensipler" k sm nda belirtildi i gibi uygulanmaya devam edilecektir. Son not olarak, teknik bak mdan prensiplerimize uydu u Yaz flleri taraf ndan de erlendirilen yaz lar, Yay n Dan flmanlar m zdan birinin görüflü, iki uzman n incelemesi ve Yaz Kurulumuzun salt ço unlu unun onay al narak hakemlik kurumunun gereklerine göre yay nlanmakta oldu undan makalelerin bas m sürelerinin gecikmesinden dolay say n yazarlar m z n bizi anlayacaklar n umuyoruz. Doç. Dr. M. Öcal O UZ Yay n Yönetmeni 3 Milli Folklor

4 SLÂMÎ DÖNEMDE TÜRK TOPLUMUNDA KADININ YER VE ÖNEM Prof. Dr. Umay GÜNAY slâmî dönemde Türk toplumunda kad n n yerini ve önemini tesbit edebilmek için öncelikle iki konuya aç kl k getirmek gerekir. lk olarak insanl k tarihinin bafllang c ndan XX. yüzy la kadar bütün dünyada cinsiyete göre iflbölümü yap ld için kültürel de erler, sosyal kabuller ve protokolün de buna göre flekillendi i gerçe ini görmek zorunday z. Erkekler d fl dünya ile ilgili faaliyetleri üstlenmifllerdir. Kad nlara ev içi faaliyet ve aile iliflkilerini düzenleme gibi s n rl görevler verilmifltir. Bu ifl bölümü sonucunda kad nlar d fl dünya ile ilgili faaliyetlerde görev al p kendilerini gelifltirme, kan tlama ve üretken olma flans ndan mahrum olmufllard r. Annelik ve efllik görevleri d fl nda hayat n bütün alanlar nda ikinci derecede rol alm fllard r veya baz alanlarda hiç varl k gösterememifllerdir. Baz ça ve baz topluluklarda de iflen oranlarda kad nlar n yeteneklerinin ve zekâlar n n erkeklerden geri ve az oldu u kabul edilmifl ve bugün de bir ölçüde bu anlay fl n etkili oldu u toplumlar veya guruplar bulunmaktad r. kinci konu ise islâmiyetin kabulüyle birlikte yaflad m z medeniyet ve kültür de iflimdir. Günümüzde genellikle kad n erkek eflitli inde ortaya ç kan yasaklar islâmiyete ba lanmaktad r. Halbuki kad na bak fltaki olumsuz geliflmeler islamiyetin kabulunden sonra girdi imiz ArapFars kültür dâiresinden bize aktar lan ArapFars ve Hint geleneklerinden kaynaklanmaktad r. Bütün dünyada, sanatta, bilimde, edebiyatta, politikada öncü durumda ve eser sahibi kad n say s pek azd r, baz alanlarda hiç yoktur. Türk toplumunda özellikle islâmiyet öncesinde kad nlara yaklafl m n çok kat olmamas na ra men bütün dünyada oldu u gibi hayat n aksi olan edebî eserlere ve tarihi kaynaklara bak ld nda kad nlar dâima erke in hayat içinde veya yan nda oynad role veya erke in onlara verdi i de ere göre belirmekte ve tan t lmaktad rlar. Bir erkek her ça da bütünüyle kendi yetenek, faaliyet ve birikimlerine, baflar ve baflar s zl klar na göre de erlendirilmifl ve de erlendirilmektedir. slâmiyet öncesinde ve sonras nda kad nlar ise baba, koca, o ul veya erkek kardeflinin statüsüne göre de erlendirildikten sonra kiflisel nitelikleri söz konusu edilebilirdi. slâmiyetten önce de sonra da bir kad n tek bafl na ve kendi ad na toplum içinde varolamazd. Ba l oldu u erke in yaflama alan içinde kendini gerçeklefltirebilir ve üretken olabilirdi. Feminist hareketlerle kad n erkek eflitli i konusunda epeyce yol katedildi i günümüzde bile bu anlay fl hala büyük ölçüde etkisini sürdürmektedir. slâmiyetin kabulünden sonra Türk toplumunda kad n n yeri ve de eri konusunu aç klarken bu genel kabulleri de gözönünde tutmakta yarar vard r. slâmiyetin müminlere öngördü ü bütün kurallar Kuran da bulunmaktad r. slâmi dünya görüflü, kad n ve erkek Milli Folklor 4

5 kullar n uymas gereken kurallar, Kuran ve Hz. Muhammed in sahih hadisleriyle belirlenmifltir. Kuran ve sahih hadislere bak ld nda islam inanc nda kad nlar erkeklerden ay ran ve afla gören hükümlerin bulunmad n görüyoruz. H r stiyanl k ve Yahudilik kad n önemsiz ve kusurlu kabul etmifltir. Yahudilik ve H r st yanl a göre insan n cennetten kovulmas n n sebebi kad n olan Havva d r. Yahudilik kad n suçlu buldu undan ibadette, mirasta, akrabal kta erkekle eflde er görmemifltir. On Emir'de kad n, komflunun öküzü ve efle iyle ayn yerde an lm flt r. H r st yanl k, insani zaaflardan kaynaklanan suçun sorumlulu unu bütünüyle Adem i yan ltan Havva dan bafllatarak kad nlar sorumlu tutmufltur. Kuran Kerim kad na ve erke e insan olarak ayn de eri vermifltir. Kuran da ve hadislerde müslüman, imanl kul anlam nda kullan lan müminlikten hem kad n hem erkek ayn ölçülerde ayn flekilde sorumludur. man n esaslar, islâm n flartlar hem erkek hem kad n için geçerlidir. Kuran Kerim, Adem le Havva'y, k saca insan yan ltan n fleytan oldu unu Bakara 2/36; A raf 7/20 surelerinde aç klam flt r. Hz. Muhammed, cennetin annelerin ayaklar n n alt nda oldu unu aç klayarak Hz.Havva y insanl n annesi mertebesine yükseltmifltir. Kuran insan olma, dinî yükümlülük ak l ve kulluk ve mükafaat bak m ndan kad n ile erke i eflit tutmaktad r. Kad n ve erkek, cinsiyetlerinden dolay ortaya ç kan farkl l klar birbirlerinden üstünlük veya afla l k anlam nda de ildir. Bu farkl l k yarad l fl hikmetine göre birbirlerini tamamlamalar anlam n tafl maktad r. Erkek olsun kad n olsun mümin kullar n yapt klar hay rlar ödüllendirilecektir. (Alî mran 3/195). nsanlar n erkek kad n olarak yarat lmalar n n hikmeti bir ayette (Rum 30/21) de flöyle aç klanmaktad r: Kaynaflman z için size kendinizden efller yarat p sizi sevgi ve merhamet ba ile birbirinize ba lamas da Allah n varl n n delillerindendir. Kuran da kad nlara ayr lm fl özel sure de kad nlarla ilgili yanl fl kabul ve uygulamalar n düzeltilmesine yöneliktir. Nisa suresindeki ayetler bu konuya bütünüyle aç kl k getirmektedir: Sizi bir tek nefsten yaratan, ondan eflini vareden ve ikisinden pek çok erkek, kad n meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sak n n (Nisa 4/1). Erke i de yaratan Allaht r, kad n da yaratan Allaht r. Erkek, kad n kim mümin olarak yararl ifller yaparsa, onlar cennete gireceklerdir, kendilerine zerre kadar zulmedilmez ( Nisa 4/24). Bu örnekler ço alt labilir, Kuran ve Hadisler kad n erkekten afla görmedi ine göre neden islâmi dönemde Türkler aras nda da kad nlar küçümsenmifl ; efllik ve annelik d fl nda hayat alanlar nda faaliyet hakk tan nmam flt r? Din bir inanç sistemidir. Soyut olarak zihinde yerleflir ve geliflir. Ancak dini inançlar uygulamaya baflland anda somutlafl rken kültürel kabullerin etkisi alt na girmektedir. Bütün dünyada din âlimleri, dinlerin folklordan ayr lmas ve saf dini inanç olarak yaflanmas gerekti ini savunurlar. Uygulamada bu mümkün olamamaktad r. Çünkü genifl halk kitlelerinin rituellere ihtiyaçlar vard r ve dini inançlar n ritüellerle yaflarlar. Çam a açlar yla kutlanan san n do um günü asl nda H r st yanl k öncesi pagan kal nt s üzerine flekillenmifl bir gelenektir. Müslümanl k da, slâmiyet öncesi pek çok inanç kabul ve pratik yan nda 5 Milli Folklor

6 Arap, Fars ve Türk kültürünün kabulleriyle ö renilmektedir. Genifl halk kitleleri pek çok inanç, kabul ve prati i hiç sorgulamadan nesilden nesile islâmiyet ad na tafl maktad r. Kültür de iflmesi, bir toplumun mevcut düzeninin maddî ve manevî medeniyetinin bir tipten bir baflka tipe geçmesidir. Kültür de iflmesi, bir toplumun siyâsî yap s nda, idarî kurumlar nda, topra a yerleflme tarz nda iman ve kanaatlerinde, bilgi sisteminde, terbiye anlay fl nda, kanunlar nda, maddi alet ve vas talar nda, bunlar n kullan lmas nda, toplumsal ekonomisinin dayand tüketim maddelerinin sarf nda az çok meydana gelen de iflimleri ihtiva eder. Terimin en genifl manas yla kültür de iflmesi, insan medeniyetinin daimi faktörüdür. Kültür de iflimi sürekli gerçekleflen bir olgu olmakla beraber Türk kültürü, tarihi içinde iki kere bilinçli ve belirli bir tercihle büyük de iflime u ram flt r. X. as rda Karahanl hükümdar Satuk Bu ra Han taraf ndan slamiyetin devletin resmi dini olarak kabul edilmesinden sonra ArapFars medeniyet dairesine girilmifl ve ilk büyük kültür de iflimi yaflanm flt r Tanzimat Ferman yla resmiyet kazanan, Cumhuriyetin kuruluflundan sonra gerçekleflme süreci h zlanan Do u medeniyetinden Bat medeniyetine geçiflle Türk kültürü ikinci büyük de iflimi yaflamaktad r. Türkler islamiyetle birikte Arap Fars kültür dairesine girmifllerdir. Bu kültür ve medeniyet de iflikli ini gösteren en önemli eser Kutadgu Bilig dir. Kutadgu Bilig yeni medeniyet ve kültür dairesinde hayat n her safhas nda duyulan ihtiyaçlar gidermek ve ahenkli bir toplum hayat kurmak üzere kaleme al nm fl bir eserdir. Eserin yazar Yusuf Has Hacip bu tip eserlerin Arap, Fars ve Hint kültüründe pek çok oldu unu Türkçe böyle yol gösterici bir kitab n kendisi taraf ndan ilk defa yaz ld n mukaddeme bölümünde aç klam flt r. Kültür de iflimi söz konusu oldu unda öncelikle etkilenen kurumlar n bafl nda aile gelmektedir. Kutadgu Bilig de aile içi münasebet, kad n n sahip olmas gereken vas flar ve çocuklar n e itimi konular nda da tavsiyeler yer almaktad r. Aile içinde erke in görev ve sorumluluklar ile ilgili hiçbir aç klama bulunmamaktad r. Ailenin yap s n kuruluflundaki ölçüler belirler. Kutadgu Bilig in 57. Bab nda evlili in nas l yap lmas gerekti i özetle flöyle anlat lmaktad r: Evlenirken çok dikkatli olmal ve iyi bir k z aramal d r. yi bir k z, soyu sopu belli, iyi bir âileye mensup, iyi bir müslüman, haya sahibi ve temizdir. Erkek yüzü görmemifl, bâkire bir k z olursa karfl laflt rma yapamayaca için kocas n sevecektir. Erkek kendinden afla derecede bir k zla evlenmelidir. K z kocas ndan yüksek aileye mensup olursa, erkek ona esir olur. Yüz güzelli i yerine huy güzelli i tercih edilmelidir. Aile kurumunun temel iki kiflisinden biri olan kad na bu flekilde bak fl Do u kaynaklar ndan bize aktar lm flt r. Çünkü X. as rdan önceki Türk eserlerinde kad n küçümseyen kabuller yer almad gibi efl seçiminde iki cins eflit ölçüde söz hakk na sahiptir. Evlilikte ortak amaç, ortak inanç ve hareket esas kabul edildi inden Kutadgu Bilig den önceki eserlerde efller birbirlerinde bu özellikleri ararlar: O uz Ka an Destan n n islâmî rivayetinde, O uz, ailesinin evlenmesi için tan flt rd k zlara öncelikle islâmiyeti kabul edip etmeyeceklerini sorar. slâm dinine girmeyi kabul et Milli Folklor 6

7 meyen iki k z inançlar uymad için geri ailelerine gönderir. slâmiyeti kabul edece ini ve O uzla birlikte hayat n her türlü mücadelesini yürütece ini söyleyen k zla evlenir. Dede Korkut Hikâyelerinde Kan Tural Selcen Hatun, Bams BeyrekBan Çiçek çiftlerinde iki cinste birbirlerinde savaflç l k ve kahramanl k vas flar na öncelik verdikleri için birbirlerini seçerler. Dede Korkut hikâyelerinde evlilikte efl seçiminin kiflisel bir tercih oldu u aç kca ifade edilir. Yumuflak ve nazl bir efle sahip olmak isteyenler, cicili bicili Türkmen k zlar ile evlenebilirler. Geleneksel Hint anlay fl nda evlilik erkeklere fizikî ihtiyaçlar n gidermek için tavsiye edilir. Aflk n ve kad nla paylafl lacak düflünce ve duygular n erke in kiflili ine olumsuz etki yapaca görüflü yayg nd r. ArapFars anlay fl da kad n erke in denetlemesi gereken tehlikeli bir canl olarak kabul eder. slâmiyet öncesi Araplar n k z çocuklar n diri diri gömdükleri düflünülürse, bu kültürlerin iyi e itim ald klar ve ö renim gördükleri takdirde kad n n ve erke in nitelikli insanlar olabilecekleri gerçe ine bütünüyle kapal olduklar görülür. Bu kabullerde erkeklerin iyi yetiflmemifl, kusurlu, sorumsuz ve güvenilmez olanlar görmemezlikten gelinmifltir. Erkekler do ufltan üstün kabul edilmifltir. Bütün olumsuz vas flar n kad nlara has oldu u kabul edilmifltir. Kutadgu Bilig in 59. Bab nda yer alan çocuk terbiyesi ve k z çocuklar ile ilgili de erlendirmeler, Do u kültürlerinden bize aktar lm fl talihsiz hükümlerdir: (4510) K z çabuk evlendir, uzun müddet evde tutma, yoksa hastal a luzûm kalmadan, yaln z bu peflimanl k seni öldürür. (4511) Ey dost arkadafl, sana kesin bir söz söyleyeyim; bu k zlar do masa, do arsa yaflamasa daha iyi olur. (4512) E er dünyaya gelirse, onun yerinin topra n alt veya evinin mezara komflu olmas daha hay rl d r. (4513) Kad nlar her zaman evde muhafaza et, kad n n içi d fl gibi olmaz. Kutadgu Bilig in di er bölümlerinde erkek çocuk yetifltirme ile ilgili baz de erlendirmeler bulunmaktad r. Bu de erlendirmelerde insan n kiflili ini ve gelece ini yetifltirme tarz n n belirleyece i vurgulanmaktad r. Bu e itim ve insana bak fl aç s ndan do ru bir de erlendirmedir: (1218) Baba o lunun yetiflmesi için emek sarfederse, o lu o terbiye alt nda iyi olarak yetiflebilir. (1221) Baba âlim ve zeki ise, o luna dâima s k bir terbiye vermelidir; bunun usûlu çaresi budur. (1223) Kimin çocuklar nâz içinde yetifltirilirse, o kimseye a lamak düfler; keder ona mukadderdir. (1224) Baba çocu unu küçüklükde bafl bofl b rak rsa kabahat ve suç çocukta de il babadad r. (1228) Çocuklara fazilet ve bilgi ö retmeli ki, onlar iyi ve güzel yetiflsinler. OrtaAsya Türk Kültür dâiresinde erkek çocu un yetifltirilmesinden birinci derecede baba sorumludur ve örnek kifli de babad r. Yukar daki beyitlerde de erkek çocu un yetifltirilmesinde birinci derecede sorumlu kiflinin baba olarak belirtilmesine ra men aile kurumunun islâmiyetten sonra ald biçim içinde babalar n çocuk yetifltirme konusundaki aktif rolleri ortadan kalkm flt r. Kad nla erke in insani iliflkileri olamayaca ve yanl z cinsel iliflki için birarada bulunaca kabulünün etkisi sonunda gelifltirilen haremlikselâml k, 7 Milli Folklor

8 kaçgöç ve erke in do ufltan üstün oldu u kabulü zaman içinde aile üyelerinin paylaflma al flkanl klar n ortadan kald rm flt r. Sofrada, sokakta, e lencede, üretimde birlikte olamayan kad n ve erke in iletiflimi kopmufltur. Çocuklar için baba, yanl fllar affetmeyen, hatalar n duyurulmamas gereken korku kayna bir otorite haline gelmifltir. Aile içinde gerçek duygu ve düflüncelerini birbirleriyle paylaflamayan gerçek kimliklerini birbirlerinden saklayan iki yüzlü bir yaflama tarz flekillenmifltir. Anadolu da bugün de yer yer devam eden bu anlay fl n sonucu olarak k z ve erkek çocuklar n yetifltirilmesi aciz, ak ls z, cahil, kaypak olarak nitelendirilen kad nlara devredilmifltir. Sa duyulu kad nlar, baba ile çocuklar aras nda sa l kl iletiflim kurmufllar ve bu ailelerde sa l kl nesiller yetiflmifltir. Annenin kendisi problemli ise böyle bir kiflinin arac l ve arabuluculu u ile baba ile çocuklar aras nda çözülmesi bazen imkâns z hale gelen önemli problemler ortaya ç km flt r. Bu anlay fl erkeklerin bir bölümünün de baba sorumlulu undan uzaklaflmas na da sebeb olmufltur. Kad nlar n entellektüel faaliyetlere kat lamamalar sonucunda Osmanl n n son döneminde özelikle Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah hikayelerine akseden flekliyle kad n ve erke in kifliliklerinde büyük nitelik kayb meydana ç km flt r. Kutadgu Bilig de saadet bulduran bilgiler olarak nitelendirilen bilgiler aras nda kad n, k z çocuk yetifltirme, k saca aile ile ilgili yap lan tavsiye ve de erlendirmeler bütünüyle insan yarad l fl na ayk r ve Türk anlay fl na da tersdir. Kutadgu Bilig deki kad nlarla ilgili tavsiyeler hem yaz l hem sözlü kültür vas tas yla halk aras nda günümüze kadar aynen tafl nm flt r. slâmiyet sonras ndaki dönemde komflu kültürlerin etkisiyle giderek erkeklerin kad nlarla akrabal k veya aflk d fl nda arkadafll k, düflmanl k veya ifl üretme fleklinde cinselli e dayanmayan insanî iliflkileri olamaz anlay fl giderek yayg nlaflm flt r. Bu büyük ölçüde, XX.yüzy la kadar bütün dünyadaki yayg n ve do al kabul ve anlay flt r. Erkeklere ait bir dünyan n içinde onlar n verdi i öneme ve sahip olduklar itibara ve imkâna göre de erlendirilen kad nlardan beklenen vas flar da erkeklerden farkl ölçülerle belirlenmifltir. Güzellik, efle sadakat, do urganl k, ev ifllerinde beceriklilik, çevresi ile uyumluluk, itaatkârl k, sessizlik öncelikli vas flar olarak önem kazanm flt r. Çevresi ile bar fl kl k d fl nda bu vas flardan hiç biri erkekler için sözkonusu edilmemifltir. slâmiyet öncesi Türk e itim sistemi içinde bugünkü ça dafl e itimde oldu u gibi k z ve erkek çocuklar n önce ortak insanî vas flar kazanmalar sonra cinsiyetlerinin gerekli k ld rolleri üstlenmeleri esas na dayanan sa l kl yaklafl m n büyük ölçüde terkedilmesinde pek çok yönüyle Kutadgu Bilig ve benzerlerinin olumsuz katk s oldu unu ifade etmek gereklidir. Türk toplumunda özellikle islâmiyet öncesinde bu yaklafl m n çok kat olmamas na ra men bütün dünyada oldu u gibi hayat n aksi olan edebî eserlere bak ld nda kad nlar dâima ikinci derecede, erke in hayat içinde veya yan nda oynad role veya erke in onlara verdi i de ere göre belirmekte ve tan t lmaktad rlar. Bir erkek her ça da bütünüyle kendi yetenek, faaliyet ve birikimlerine, baflar ve baflar s zl klar na göre de erlen Milli Folklor 8

9 dirilmifl ve de erlendirilmektedir. Kad nlar ise baba, koca, o ul veya erkek kardeflinin statüsüne göre de erlendirildikten sonra kiflisel nitelikleri söz konusu edilebilir. Bir kad n tek bafl na toplum içinde varolamaz. Ba l oldu u erke in yaflama alan içinde kendini gerçeklefltirebilir ve üretken olabilir. slâmi dönemde kad n n yeri ve önemini de erlendirirken poligami konusundan da k saca bahsetmek gereklidir. Gene insanl k tarihinin bafllang c ndan itibaren bütün kültürlerde poligamiye rastlanmaktad r. Kuran en do ru olan n tek efllilik oldu unu ancak flartlar gere i ereklerin dört kad na kadar evlenebilece ini bildirmektedir. nsano lunun birden fazla efle eflit davranamayaca vurgulanarak srarla tek efllili i tercih etmesi tavsiye edilmektedir. Genellikle slamiyetin bu yorumu çok tart fl lmaktad r. slâmiyet öncesi Türk hayat nda da kumal k gelene i ile poligami vard r. Bat metreslik kurumu ile tarihi dönemlerinde çok efllili i yaflam flt r. deal ve do ru olan aile birli i aç s ndan tek efllilik olmakla beraber maalesef her dönemde bazen gelenek ad na, bazen aflk ad na, bazen çapk nl k ad na çok efllilik yaflanmaktad r. Tek efllili in hakim k l nmas iyi e itim ve sa l kl geleneklerin uygulanmas ile mümkün olabilir. Türk hayat nda islâmiyetten önce de sonra da çok efllilik yaflanm flt r. Gelenek ilk efle protokol üstünlü ü vermifl, di er eflleri yönetme ayr cal tan m flt r. Frans z gelene inde metres gibi, Türk gelene inde de kuma resmen toplum taraf ndan efl gibi sayg de er bir konum olarak kabul edilmifltir. Kad n da erkek gibi kendi ad na var olabildi i zaman bir erke in himayesinde saklanmak ihtiyac n duymayacakt r. Do ru efl seçimleri evlilik birli inin ahenkle devam etmesini sa layacakt r. Bütün dünyada oldu u gibi Türkiye de de XX.Y.Y. la kadar olan dönemde yayg n olarak kad nlara kendi adlar na varolma ve entellektüel faaliyetlere kat lma hakk tan nmad için sanatta, bilimde, edebiyatta, politikada öncü durumda ve eser sahibi kad n say s pek azd r, baz alanlarda hiç yoktur. Ancak içinde bulundu umuz yüzy lda hayat n her alan na kad nlar n da erkekler kadar katk da bulunacaklar ndan flüphe edilmemelidir. Özellikle XX. yüzy l n ikinci yar s ndan sonra kad nlar kendi adlar na varolabilme imkân buldukça sanattan edebiyata, bilimden teknolojiye kadar d fl dünya ile ilglili çal flma alanlar nda baflar l ve ayn zekâ seviyesindeki erkekler kadar üretken olabileceklerini göstermifllerdir. Ancak, sorumlulukta ve imtiyazda eflitlik anlay fl n n bütün toplum ve kesimlerde egemen olabilmesi daha zaman alacakt r. Dünyan n pek çok yerinde oldu u gibi Türkiye de de yer yer erke in üstünlü ü anlay fl n n hakim oldu u kabul ve yaklafl mlar halâ baz kesimlerde oldukça etkilidir. Kaynaklar: 1. Reflit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, Ankara Umay Günay, Türk Destan ve Efsanelerinde Kad n, Tercüman Kad n Ansiklopedisi, C. II, stanbul, I984, s Kastamonu da lk Kad n Mitingi nin 75. Y ldönümü Uluuslararas Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Araflt rma Merkezi, Ankara Milli Folklor

10 BELGUEDJ' N MAKALES NE GÖRE CEZAY R KONUfiMA D L NDEK TÜRKÇE KEL MELER VE TUNUS'TAK DURUM Doç. Dr. M. Öcal O UZ Türkiye'de üzerinde yeterince durulmad ve bilimsel araflt rmalar yap lmad kan s n tafl d m Kuzey Afrika Türkiye etkileflimi sorunsal n n kelimeler düzeyindeki yans mas na iflaret eden bu de erli makale (Belguedj, 1971), 1 Cezayir konuflma dilinde yaflayan Türkçe'den ödünçlenmifl kelimelerin dünyas n yaflad klar ortamla birlikte elefltirel olarak vermektedir. Biz bu yaz da, Cezayir konusunda hiçbir katk m z olmaks z n ad geçen makaleyi özetleyen, elefltiren ve tan tan bir de erlendirmeden sonra, bu makalenin paralelinde Tunus'ta yap lan ve bizim yapt m z çal flmalara yer verece iz. Belguedj'in bildirdi ine göre, Cezayir'de Türkçe kelimeler üzerine yap lan en de erli ve kendisinin de baz olarak ald çal flma 1922 y l nda Ben Cheneb taraf ndan yap lm flt r. Ben Cheneb, bu çal flmas nda civar nda Türkçe Farsça kelime tespit etmifl ve son tahlilde "Cezayir konuflma dilinde Türkçe'nin hiçbir etkisi yok gibi görünüyor" fleklinde bir kan ya ulaflm flt r. 2 Belguedj, yaflad klar ortamla birlikte verdi i kelimeleri de erlendirirken makalesini Ben Cheneb'in bu düflüncesinin yanl fll, Türkçe kelimelerin günlük hayat üzerinde büyük bir etkisi oldu u ve hâlâ yaflamaya devam etti i düflüncesi üzerinde oturtmaktad r. Belguedj, XVI XIX. yüzy llar aras ndaki Cezayir'deki Türk varl n n bu ülkedeki toplumsal tabakalaflmay belirledi i görüflünü dile getirdikten sonra, Osmanl dönemi toplumsal yap laflmas n flu flekilde gösteriyor: En üstte (yaklafl k kifli) idarî ve askerî gücü elinde tutan Türkler, bir basamak altta anneleri yerli, babalar Türk olan "Qurugl "lar, 3 bunlar n alt nda kökenleri Arabo Berber veya Endülüs göçmeni olan ve ticaret ve sanatla u raflan flehirliler, bunlar n alt nda tar m arazilerinde ve yaylalarda tar m ve hayvanc l kla geçinen AroboBerberler, bunlar n alt nda konar göçer olarak yaflayan ve flehirlerde kaba inflaat ifllerinde vas fs z olarak çal flan "Kabileler" ve "Sahral lar" ayr ca Endülüs göçmeni Yahudiler ve Akdeniz ülkeleri aras nda ticaret yapan tüccarlar Cezayir piramidini tamaml yor. Belguedj'in düflüncesine göre bu toplumsal tabakalaflman n en dramatik grubunu, Cezayir konuflma dilinde "Qurugl " fleklinde ifade edilen "Kuluo lu"lar meydana getiriyordu. Bunlar n babalar Türk oldu u için yerli ahali ile kaynaflam yorlar, anneleri yerli oldu u için Türkler taraf ndan tam benimsenmiyorlard. Bu dramatik yap s na ra men, bu toplumsal tabaka devaml Türkler'in yan nda yer alm fl ve her türlü devlet görevinde di er gruplara göre daha imtiyazl olmufltur. Cezayir konuflma dilinde yaflayan kelimeler doruktaki Türklerle, yerli halk ile daha fazla kaynaflan "kulo lu"lar n b rakt miras olarak günümüze gelmifltir. Belguedj'in aktard na göre, Ben Milli Folklor 10

11 Cheneb'in çal flmas nda yer alan kelimelerin mesleklere göre da l m flöyledir: 72 terim askerî, 31 denizcilik, 39 beslenme, 59 âletedevat, 55 giyim, 65 meslek ad ve 311 di er fleklindedir. Bu da l m verdikten sonra yazar, Türkçe kelimelerin tar m ve hayvanc l k alan nda yer almamas na dikkat çekerek, Türklerin bu alanla ilgilenmedikleri görüflünü dile getiriyor. 4 Bilim ve sanat alanlar nda Türkçe kelime bulunmazken, askerî ve idarî alanda Türkçe kelimelerin çoklu unu da yazar ayn yaklafl mla aç kl yor. Türkçe'nin b rakt kelimelerin en fazla "bafl" ön eki ve "c " son eki ile yap lan kelimeler oldu una iflaret eden Belguedj, idarî terimlerden örnek olarak flunlar kaydediyor: 5 Tabya, tophane, k flla, bo az, fener, karraka, hazneci, tabac, beytülmalc, bafl adl, bafl cerrah, bafl hazzab 6 topçu, la mc, çakmakç, anbarc, filikac, Askerî ve idarî yap hakk nda bilgi veren bu kelimelerden sonra yazar "c " ekinin ifllekli inin halk aras na yay lm fl örnekleri olarak "flerbetçi, hurdac, kahveci, b çakc (yankesici), kumarc kelimelerini kaydediyor. Bu çerçevede, tar m hat rlatan bir terim olarak "bostanc " kelimesini de kaydediyor ve bunun halk aras na yay lmad n, flehir içi ve liman çevresi aktivitelerinde kullan ld n ifade ediyor. "c "n n fikirci, küfürcü, postac gibi örneklerde oldu u gibi yabanc kelimelerle de birleflti ini "bafl" ön ekinin bafl kezzab fleklinde halk aras nda yaflayan kelimeler türetti ini kaydeden Belguedj, ayakkab c l k ve dericilik alan nda yirmi befle yak n kelimenin bulundu u bildiriyor ve flu örnekleri veriyor: B çk, teber, demir, mumya (bal mumu), kösele, s rma, bulgarî, tabla, mest, baflmak, tomak (ata binmede kullan lan çizme), çizme. Dokumac l k alan nda, tezgâh, ç rp, perçem, pembezar, bürümcek, çember, çevre, çatma, gergef, tel, glaptan, kemha, dimi, bezfermene, külâh. Mutfak alan nda yer alan 62 kelime aras ndan Belguedj'in makalesine ald klar ise flunlard r: Çömlek, teneke, tava, kazan, baklava, börek, çörek, samsa, dolma, kapama, köfte, eriflte, baluza, sütlaç, turflu, past rma, kavurma, büryan, büryanc, kahveci, cezve, bakraç, murûziya, 7 p rasa, pancar, maydonaz. Oyun alan nda; pul, zar, iki bir, dü befl, dört çift, tavla, tozbir, 8 ve lâdes'in, müzik alan nda ise; gayda ve zurnan n halk aras nda yaflad n belirtmektedir. Belguedj, Cezayir dilinde yaflayan Türkçe kelimelerin baz mesleklerde ve halk aras nda ilgi çekici bir yayg nl a ve etkinli e sahip oldu unu vurgulayarak, çeflitli sosyal dilimler aras nda yaflayan aman, hadar bafl (haz r bafl, bafl üstüne), bereket versin, oh, yasak, belki, hödük, kereste, köstek, kaftan, bafl a a, çavufl, hoca, helvac, kebapç, ocak gibi kelimeleri kaydettikten sonra, son tahlilde, Türklerin Cezayir'den ayr l fl ndan sonra yavafl yavafl Türkçe kelimelerin yerini Frans zcan n ald n, Birinci Dünya Savafl 'ndan sonra Cezayir kültürünün köklü bir de iflim sürecine girdi ini, bu süreç içinde kaybolan mesleklerin bir çok Türkçe kelimeyi unutturdu unu, bu alanda çal flan yeteri kadar tarihçinin 9 olmamas sebebiyle yaflayan kelimelerin bile tam olarak belirlenmedi ini vurgulayarak, kültürün de iflim alanlar n n dili de de ifltirdi i görüflüne yer vermektedir. Belguedj'in Cezayir konuflma dilinde yaflayan Türkçe kelimelerin yerel telaffuzlar n verdi i ve bu kelimeler çevresinde Cezayir'ir tarihi ve kültürel doku 11 Milli Folklor

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL Intangible Cultural Heritage as a Resource for History Studies Ayd n Sefa AKAY* ÖZET nsanl n ortak kültürel miras n n korunmas amac

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n

K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n K TABEV 532 Kapak Minyatür / Onur Sönmez Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n Bask - Cilt Çal fl Ofset Davutpafla Caddesi No: 8 Topkap - stanbul Sertifika No: 12107 1. Bask 600 Adet stanbul, 2013 ISBN 978-605-5397-35-7

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ UNIVERSITY TURKISH FOLKLORE RESEARCH AND TRAINING CENTER (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Çerçeve Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kafl yaparken göz ç karmak sözü, makro ekonomik dengeleri kurarken karfl karfl - ya bulundu umuz durumu çok güzel

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA T Ü R K Y E D E ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA TÜRK YE DE ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 17 KÜLTÜR K TAPLARI: 2 stanbul 2000 Dizi Editörü brahim USUL

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı