Ortado u Ülkeleri Demokratikleflebilir mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortado u Ülkeleri Demokratikleflebilir mi?"

Transkript

1 Ortado u Ülkeleri Demokratikleflebilir mi? Gönenç ÜNALDI* ABD yi hedef alan 11 Eylül saldırıları ve bunu takip eden Afganistan ve Irak ın ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgal edilmesi süreci boyunca bir soru sosyal bilimcilerin kafasını meşgul etmeyi sürdürdü. Aslında daha önce de tartışılan ancak 21. yüzyılın başındaki sıcak gelişmelerle yeniden gündeme gelen bu soru şuydu: Ortadoğu da bulunan ve İslami yapıya sahip ülkelerin Batılı tarzda demokratik bir yapıya kavuşması mümkün müdür? Acaba günün birinde Iraklılar Fransızların yüzyıllardır sahip olduğu temel insan haklarını, İranlılar İngiliz halkının sahip olduğu demokratik değerleri benimseyebilir, Suriye halkı ABD nin temelini oluşturan hak ve özgürlüklere kavuşabilir mi? Elbette ki Ortadoğu halkları da Batılı toplumların seviyesine ulaşma hakkına ve emeline sahiptir. Terörizmin, sınır çatılmalarının, mezhep çekişmelerinin yaşanmadığı bir sosyal çevreye sahip olma imkânını hiç kimse geri çevirmek istemeyecektir. Ancak sorulması gereken soru bunun, bilimsel veriler ve tarihsel gelişim ışığında günümüz itibariyle ne derece mümkün olduğudur. Ortadoğu yu Medenileştirmek Ne yazık ki Ortadoğu ülkelerinin demokratikleşmesi, bugün itibariyle, dışarıdan empoze edilen bir süreçtir. İşte bu durum bizi iç dinamik-dış dinamik tartışmasına götürmektedir. İç dinamikler toplumun içinden, onu oluşturan unsurların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda oluşur. Dış dinamikler ise dış güçlerin (yabancı ülkeler, NGO lar, uluslararası kuruluşlar, çok uluslu şirketler) baskısıyla ve yönlendirmesiyle harekete geçer. Özellikle sömürgecilik dönemiyle birlikte akıllara şu soru gelmiştir: Koloniler kendi kendilerine gelişebilirler mi yoksa sömürgeci gücün desteğine mi ihtiyaç duyarlar? Bu bağlamda medenileşme bir iç mesele mi yoksa bir dış ilişkiler meselesi midir? Elbette bir başka sorun, bu medenileşme (günümüzde demokratikleşme) sürecinin gerçekten Batılılar tarafından samimi bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği sorunudur. Yoksa amaç ilerleme ve gelişme adı altında geri kalmış ülkeleri daha yoğun sömürgeci baskı altına almak ve onları medeniyet getirme iddiasıyla köleleştirmek midir? Öncelikle sosyal bilimler bize göstermişlerdir ki bir toplumun gelişimi (konumuz bağlamında demokratikleşmesi) o toplumun kendi taleplerine ve içinde bulunduğu sosyo-kültürel atmosfere bağlıdır. Ne yazık ki Ortadoğu ülkelerinde demokratikleşme konusunda ne bir tarihsel gelenek ne de ekonomik altyapı vardır. Batı medyasının ve propaganda araçlarının iddialarının aksine, hala daha iç koşullar bu yönde geniş çaplı ve tarihsel anlamda atılım sayılacak bir * İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi, Uzman, 21. YÜZYIL [43]

2 Gönenç Ünald ilerlemeye müsait değildir. İran daki gerici rejim karşısındaki gençlik muhalefeti ise dış destekli olduğu ve kendi toplumundan onay görmediği için kadük kalmıştır. Bugün ülkedeki hâkim irade yine mollalara aittir. Demokratikleşme yanlısı gösterilere verilen ABD desteğinin açığa çıkması ilerici grupları zor duruma düşürmüş ve kendi toplumlarından daha da izole hale getirmiştir. Bugün İran daki İslami faşizme dayanan rejim, geçmiş 5-6 yıl ile karşılaştırıldığında çok daha güçlüdür ve daha etkin bir halk desteğine sahiptir. Tanzimat Dönemi nin Türk Siyasal Yaşamındaki Yıkıcı Etkisi Tarihteki bütün büyük ve ileri atılımlar devrimci ruh ve eylemlerle gerçekleştirilmişlerdir. Başarılı devrimlere baktığımızda da, bu devrimlerin kaynağını kendi topraklarından aldığını ve çoğu kez dış güçlere karşı savaşarak gerçekleştiğini görürüz. Amerikan Devrimi, İngilizlerle savaşılarak elde edilmiş, Ruslar sadece Çarlık rejimine değil Batı destekli Beyaz Ordu ya, Mustafa Kemal İngiliz destekli saltanat ve hilafet makamına karşı savaşmış ve devrimlerini bu savaşımların sonunda gerçekleştirmiştir. Bunlar yapılırken ne Lenin ne de Mustafa Kemal dış yardım aramamışlardır. Bu durum birtakım ittifaklara girilmediği anlamına gelmez ancak bu ittifaklar asla devrimlerin özüne zarar vermemiştir. Özellikle Türk Devrimi nin bir mucize olarak nitelenmesi, onun Batılı mandaya değil, fakir Anadolu halkına dayanılarak gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Tarih boyunca d fl müdahaleler yap c olmaktan çok y k c olmufllard r. Bu konuda Türk tarihi üzerinden ilerlemek faydalı veriler sağlayacaktır. Son 200 yıla baktığımızda Türk devlet adamlarının ve aydınlarının Batılılaşma ve demokratikleşme çabalarında bulunduğunu görürüz. Ancak bu çaba asla halka ulaşmamıştır. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanuni Esasi gibi dokümanlar resmi tarihte büyük demok- [44] 21. YÜZYIL

3 Ortado u Ülkeleri Demokratikleflebilir mi? ratikleşme hareketleri olarak sunulsa da Batılıların yani dış dinamiklerin zorlamasıyla gerçekleştirilmiş, Türk halkına danışılmadan hazırlanmış ve bu sebeple pratikte anlamsız kalmışlardır. Mustafa Kemal de dış destekli Tanzimat Batıcılığı na ve Kanuni Esasi yi doğuran süreçlere muhaliftir. Bu konuda söyledikleri belki okul kitaplarında yer almaz ancak çoktan tarihteki yerini almıştır. Mustafa Kemal 1 Aralık 1921 de TBMM de yaptığı konuşmada Kanuni Esasi hakkında şunları söylemektedir:...artık Avrupalılar Osmanlı Devleti nin başlı başına kendisini yönetemeyecek sayılması gerektiğini; bu yüzden de vesayet altına alınması icab ettiğini kesinlikle açıkladılar... İşte o zaman efendiler, bir paşanın başkanlığında üçü Hıristiyan olmak üzere, altı memur, onu ulema ve iki askerden oluşan bir heyet Bab-ı Ali de toplandı. (Elindeki Anayasa yı göstererek) Ve bu kitabı yazdı... Bu kitap milleti memnun etmek için, milletin arzuları ve gerçek emelleri için, olumlu ve elle tutulur bir gerçeğin yansıtılması değildir. Efendiler bu kitap, düşmanlarımızı, geçici de olsa, memnun etmek amacını gözetmiş bir kitaptır... Bu kitabın içeriğinin millet ile, hakimiyet ile, milletin iradesi ile hiç alakası yoktur... Efendiler bu kitap taşıdığı unvan sayesinde, milleti senelerce aldatan ve aldattıkça yıkılış çıkmazına sürükleyen bir kitaptan başka bir şey değildir... Bir paçavradır efendiler... 1 Resmi tarihte bir ilerleme olarak gösterilen Tanzimat Dönemi asl nda Türk siyasetinin ve ekonomisinin Bat emperyalizmine teslim edilmesi sürecinden ibarettir. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal de gelişmeyi dış dinamiklerde aramayı, daha o zamanda, anlamsız ve hatta zararlı görmektedir. Resmi tarihte okutulduğunun tersine Tanzimat Batıcılığı yararlı değil yıkıcı olmuştur. Hatta Fransız tarihçi E. D. Engelhardt, Tanzimat adlı eserinde dışarıdan yönlendirmeli sözde ilericilik hareketini Tanzimat, Avrupa nın Osmanlı İmparatorluğu üzerinde gerçekleştirdiği manevi bir fetih hareketidir. 2 diye yorumlamıştır. Tekrar Ortadoğu ya dönersek... Bu toplumlardaki dini etkinin ve kaderci, pasif yaşam tarzının değişmesi kolay değildir. Dış müdahaleler çoğu kez iç dinamiklerin doğumunu da zorlaştırmaktadır. Zira dışarıdan yapılan baskılar veya empoze edilen fikirler, İslami yaşam tarzına saldırı olarak algılanmakta ve gerçekten yararlı olabilecek reformlar yapılamamaktadır. Bugün Medeniyetler Çatışması kavramının oluşumunda da Batı nın müdahaleciliği ve Doğu nun kendi değerlerini koruma refleksi etkili olmuştur. Batı sömürgecilikle birlikte Doğu yu öylesine abluka altına almıştır ki Doğu kendi kahramanlarını ve liderlerini yetiştirememiştir. Devrimci atılımlar bu liderlerle yapılacakken Batı nın baskısı ilerici ve devrimci kişilikleri bastırmıştır. Bugün Ortadoğu toplumlarının kahramanlarının Hamas, Hizbullah, El-Kaide gibi terörist örgütlerden ve bu örgütlerin lider kadrolarından oluşması bunun en açık kanıtıdır. Yoğun dış baskı, yarattığı basınçla, içeriden doğacak doğal, devrimci ve yaratıcı gücü ve inisiyatifi de bastırmaktadır. Dış Müdahalecilik ve Batılıların İnandırıcılık Sorunu Bir diğer sorun yukarıda değindiğimiz soruyla ilgilidir. Acaba Batılılar, Ortadoğu nun gerçekten demokratikleşmesini istemekte midir? Bütün o kulağa hoş gelen sözlere ve yaldızlı demokrasi nutuklarına rağmen bu talep yeterince samimi görünmemektedir. ABD nin Irak işga- 1 Attila İlhan, Uşaklığın Zirvesindeki Komprador Aydınlar, İleri Dergisi, Mart-Nisan 2002, sf E.D. Engelhardt, La Turquie et Tanzimat ou Histoire des Reformes Dans L Empire Otoman Depuis 1826 Jasgu a nas Jours; Paris C.I, 1882; C.II, 1884 akt. Prof. Dr. Çetin Yetkin, Başlangıçtan Atatürk e Türk Halk Eylemleri (Ankara: Ümit Yayıncılık, 1996), sf. 263 aktaran Metin Aydoğan, Avrupa Birliğinin Neresindeyiz (İstanbul:Kum Saati Yayıncılık, 2002)sf YÜZYIL [45]

4 Gönenç Ünald Bat l lar n Medeniyet getirme tezi özünde emperyalizmin hâkimiyet alan n n geniflletilmesi çabas d r ve Do ulu halklar için ikna edici olmaktan uzakt r. li sırasında ve sonrasında uyguladığı barbarca yöntemler, cinayet ve tecavüzler ve Avrupalıların bunlara sessiz kalması, Batı nın gerçek niyetleri hakkında kuşku uyandırmaktadır. Bölgeyi gerçekten demokratikleştirmek isteyen bir gücün işe katliam ve tecavüzlerle başlaması ve sonra da Irak ı bir iç savaşa sürüklemesi demokratikleştirme sorunsalını daha da tartışmalı hale getirmektedir. Şu bir gerçek ki Batı nın medenileştirme projesi Doğulu toplumlarda huzursuzluk yaratmaktadır. Zira Amerikan Kızılderililerinin katliamından Asya, Afrika ve Latin Amerika nın sömürgeleştirilmesine kadar tüm insanlık dışı eylemler bu parolayla gerçekleştirilmiştir. Bugün bile pek çok soykırım, medeniyet götürme iddiasıyla meşrulaştırılmaktadır. Bu bağlamda demokrasi ve insan hakları ihracı korkutucu bir boyut kazanmaktadır. Bu tür kavramlar emperyalizmin yeni maskesi haline gelmiştir ve artık içleri boşaltılmış, Batı nın oyuncağı haline gelmişlerdir. İçeriden bir talep gelmediği, toplumsal muhalefet harekete geçmediği ve öncü lider kadrolar oluşmadığı sürece kısa vadede Ortadoğu nun demokratikleşmesi mümkün görünmemektedir. Ortadoğu da demokrasi ve insan haklarının temelleri yoktur. Irak ve Lübnan dan sonra Filistin de de yaşanan otorite paylaşımıyla ilgili sıkıntı bunun en büyük kanıtıdır. Bu sorunu gidermenin yolu iç dinamiklere işlerlik kazandırmaktır. Ancak belirli bir noktada dış dinamikler devreye girebilir. Zira dış dinamikler tek başlarına yarardan çok zarar getirirlerken belirli aşamalarda ve kısıtlı olarak ilerleme süreçlerine destek olarak katalizör işlevi görebilirler. Yalnız bu müdahale son derece kontrollü olmalı ve Ortadoğu halkları huzursuz edilmemelidir. Dış di- [46] 21. YÜZYIL

5 Ortado u Ülkeleri Demokratikleflebilir mi? namikler daima halkın temel değerlerine saygı duymalı, radikal müdahalelerden uzak durmalı ve geçmişin muhasebesini iyi yaparak birkaç yıl öncesinin hatalarını tekrarlamamalıdır. Zira Ortadoğu toplumları gibi muhafazakâr toplumlar dış müdahaleye karşı çok hassastır ve en ufak bir tehdit algısında bir anda içine kapanmakta ve daha da muhafazakârlaşmaktadırlar. Ortadoğu toplumlarının demokratikleşmesi değerlendirilirken Türkiye örneği daima hatırda tutulmalıdır. Türk toplumu gibi Batı yla yüzyıllardır yakın ilişki içinde olan bir toplum bile henüz tam anlamıyla demokratik bir yapıya kavuşamamıştır. Tanzimat sürecinin zararlarını inkâr etmek artık mümkün değildir. Türkiye gerçek atılımını ancak Mustafa Kemal in devrimci eylem pratiğiyle gerçekleştirmiş, bunun dışında yapılan reformlar makyaj olmaktan ileri gidememiştir. Değişim kolay değildir zira hiçbir toplumda Art k fark na var lmas gereken gerçek, her toplumun kendi flartlar n n oldu u ve bir ülke için olumlu olan uygulamalar n bir baflka ülke için olumsuz sonuçlar do urabilece idir. değişimi savunanlar statükoyu savunanlardan fazla değildir. Muhafazakârlar her toplumda devrimcilerden sayıca fazladır. Ortadoğu nun demokratikleşmesi sorunsalında da bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Zaten demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kavramlara yabancı toplumlarda değişim her zamankinden daha zordur. Yapılması gereken mümkün olduğunca sabırlı olmak ve Doğu toplumlarını biraz rahat bırakarak kendi yollarını bulmalarına izin vermektir. Bu yapılırsa belirli ölçekte ilerleme kaydedilebilir. Ancak bu ilerlemenin çok çarpıcı olamayacağını şimdiden söylemeliyiz. Maalesef demokratikleşme, insan hakları gibi konularda hazır reçeteler yoktur. Her toplumun şartları farklıdır. Nietzsche nin dediği gibi Bir milletçe iyi olan birçok şeyler başka bir milletçe rezalettir 3 ya da Mustafa Kemal in belirttiği gibi Bir ulus için mutluluk olan bir şey bir başkası için yıkım getirebilir. Aynı neden ve koşullar birini mutlu etmesine karşın öbürünü mutsuz kılabilir. 4 Bu arada Ortadoğu ülkelerinin demokratikleşme sürecini eski Doğu Bloğu ülkelerinin demokrasiye geçişiyle de karıştırmamak gerekir. Tamamen farklı coğrafyalarda, tamamen farklı tarihsel arka planlarda gerçekleşen süreçleri aynı kefeye koymak algı yanılması yaratmaktan başka bir sonuç vermez. Sonuç olarak söylemek gerekir ki Ortadoğu nun demokratikleşmesi kısa vadede mümkün değildir yıllık dönemler toplumsal evrim açısından yetersizdir. Maalesef bu süreci hızlandırmak için başka toplumların elinden fazla bir şey gelmez zira daha önce de değinildiği gibi radikal dış müdahaleler daima geri tepme riski taşırlar. Öyleyse Ortadoğu için ancak belirli tavsiyelerde ve mütevazı yönlendirmelerde bulunulabilir. Adımlar dikkatli atılırsa uzun vadede demokratikleşme konusunda atılımlar yapılabilir. Batılı anlamda klasik demokrasilerin kurulması ancak her şeyin olumlu gittiği varsayımıyla çok uzun vadede gerçekleştirilebilir. 21. YÜZYIL 3 Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt çev. Ayşe Duman. (Ankara: Akış Yayınları,1994), sf Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995), sf YÜZYIL [47]

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU 2010-2011

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU 2010-2011 Eylül 2011 YAZ OKULU 2010-2011 MIDDLE EAST SUMMER SCHOOL 2010-2011 CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES YAZ OKULU 2010-2011 MIDDLE EAST SUMMER SCHOOL 2010-2011 Eylül 2011 Ankara - TÜRKİYE 2011 Bu

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Ayd nlar bildirisinde çözüme yönelik bir alternatif yoktur

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Ayd nlar bildirisinde çözüme yönelik bir alternatif yoktur SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 24 / Sayı: 282 / Haziran 2005.a rs i va ku rd.o rg NKARCILI A KARfiI TOPYEKUN D RENECE Z w ABDULLAH ÖCALAN ÖZGÜR L fiK GEL fiT RMEK CESARET VE

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU SEMİNER PROGRAMI

ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU SEMİNER PROGRAMI ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu Seminer Programı ORSAM TUTANAKLARI No: 38, Mayıs 2015 ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU SEMİNER PROGRAMI ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net DÜBAM İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Derleyen

Detaylı

İşte bu çerçevede, elinizdeki kitap bu sorunlardan yola çıkarak hazırlanmış bir çalışmadır. Şüphesiz bu bir tarih kitabı değildir.

İşte bu çerçevede, elinizdeki kitap bu sorunlardan yola çıkarak hazırlanmış bir çalışmadır. Şüphesiz bu bir tarih kitabı değildir. ÖN SÖZ Onlarca yıldır aziz milletimiz kendisini toparlamaya ve içinde bulunduğu ataletten çıkmaya çalışıyor. Bunun için değişik programlar ve planlar yapılıyor. Ancak bir türlü tarihi müktesebatına uygun

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

SERXWEBÛN ÖZGÜRLÜĞE KADAR DİRENİŞ ÖNCÜLÜK ROLÜNE CİDDİ YAKLAŞILMALI JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE İÇİNDEKİLER

SERXWEBÛN ÖZGÜRLÜĞE KADAR DİRENİŞ ÖNCÜLÜK ROLÜNE CİDDİ YAKLAŞILMALI JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE İÇİNDEKİLER SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE rd.o r g Sal: 30 / Hejmar 352 / Nîsan 2011.a rs iv ak u ÖZGÜRLÜĞE KADAR DİRENİŞ Demokratik ulus bloğu Türkiye nin yeniden yapılanmasına bir müdaheledir

Detaylı

BAŞKAN DAN. Prof. Dr. Yasin AKTAY

BAŞKAN DAN. Prof. Dr. Yasin AKTAY BAŞKAN DAN Türkiye, komşularıyla sıfır sorun politikasını İsrail e ve onun batılı dostlarına rağmen sürdürmeye kalkıştıkça terör olaylarında da belirgin paralelde bir artış yaşanıyor. Türkiye nin özellikle

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE OLUMSUZ ETKİLERİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE OLUMSUZ ETKİLERİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE OLUMSUZ ETKİLERİ Prof. Dr. Çetin YETKİN I-DEĞİŞİKLİKLERİN AMACI: Son Anayasa değişiklikleri üzerinde dururken, her şeyden önce, bir gerçeğe açıklık getirmek

Detaylı

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105

Kasım 2006/10 FİYATI 2 YTL (KDV DAHİL) ISSN 1302-692X105 AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! l l l l l l SA Dünyaya yeni Ekimler gerek! Irak-Güney Kürdistan: Bağdat tan

Detaylı

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ seta. OBAMA DÖNEMİ Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 0 9 OBAMA DÖNEMİ SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları

Detaylı

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 257 / Mayıs 2003. www.arsivakurd.org. demokratik kat l m için

SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 257 / Mayıs 2003. www.arsivakurd.org. demokratik kat l m için SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 22 / Sayı: 257 / Toplumsal bar fl ve demokratik kat l m için GENEL AF Sayfa 2 YA BARIfiÇIL ÇÖZÜM YA DA SAVAfi Kendisini de ifltiremeyen güçler

Detaylı

AFRİKA. Bir İnsanlık Dramı Olarak Afrika da Su Sorunu. Afrika da Fransız Sömürgeciliğinin İzleri

AFRİKA. Bir İnsanlık Dramı Olarak Afrika da Su Sorunu. Afrika da Fransız Sömürgeciliğinin İzleri Nisan 2015 Yıl: 2 Sayı: 6 Hem Seviyeli Hem Keyifli AFRİKA Afrika da Fransız Sömürgeciliğinin İzleri Türkiye nin Avrasya Ekonomik Birliği ne Üyeliği Mümkün mü? Küba Füze Krizi ve Vladimir Putin Bir İnsanlık

Detaylı

ORTADO U DAK GEL fimeler N TÜRK YE YE S YAS, EKONOM K, SOSYO-KÜLTÜREL ETK LER ve ALINMASI GEREKEN TEDB RLER

ORTADO U DAK GEL fimeler N TÜRK YE YE S YAS, EKONOM K, SOSYO-KÜLTÜREL ETK LER ve ALINMASI GEREKEN TEDB RLER ORTADO U DAK GEL fimeler N TÜRK YE YE S YAS, EKONOM K, SOSYO-KÜLTÜREL ETK LER ve ALINMASI GEREKEN TEDB RLER Stratejik Rapor: 2 Ç NDEK LER Sunuş...3 Amerika nın Irak Politikası...5 E. Büyükelçi Gündüz AKTAN

Detaylı