ISTANBUL TicARET ODASı Ülke Etüdleri Dizisi No. 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TicARET ODASı Ülke Etüdleri Dizisi No. 29"

Transkript

1 ISTANBUL TicARET ODASı Ülke Etüdleri Dizisi No. 29 istanbul - 983

2 İSTANBUL TİCARET ODASI ^^"^"^ MACARİSTAN istanbul 983

3

4 içindekiler Sayfa ÖNSÖZ L COGRAFi VE DEMOGRAFiK YAPI IL POliTiK SiSTEM.... iii.. GENEL EKONOMiK DURUM A. TARlM B. SANAyi C. YATIRIM, inşaat, ULAŞTıRMA D. 'KREDi POliTiKASı VE PARA BiRiMi E. DIŞ TiCARET. F. GÜMRÜK SiSTEMi LV. TÜRKIYE~MACARisTAN TiCARi ilişkileri V. YARARlı BiLGiLER..... Vi. MACARisTAN'IN DıŞTiCARET KURULUŞLARı. o. o - 2 : " a 26

5 Ö N SÖZ Odamız uzun bir süredir dış ülkelerle ticari <ilişkilerimizi geliştirmek için özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanmaları amacıyla «Ülke Etüdleri Dizisi» kapsamında seri etüdler yapmaktadır. Yüzyıllar boyunca süregelen Türk-Macar -ilişkileri geçtiğimiz günlerde Başbakan Sayın Bülend Ulusu'nun Macaristan'a ziyareti ile kuv vetlenmiş ve pekiştirilmiştir. iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gel'jştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bulunan etüdde Türkıye-Macaristan ticari ilişkileri yanı sıra ihracatçı larımıza gerekli bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Araştırmanınihracatçılarımıza ve diğer ilgililere yararlı olmasını duer, etüdü hazırlayan Dışticaret Araştırma Servisi Raportörlerinden N. Yavuz'a teşekkür ederim. Genel Katip

6 i. COGRAFi VE DEMOGRAFiK YAPI Merkezı Avrupa'da yeralan Macaristan kuzeyde Çekoslovakya, doğuda Sovyetler Birliği ve Romanya, batıda Avusturya ve güneyde Yugoslavya ile çevrilidir. Yüzölçümü km 2 ve nüfusu 0,7 milyon olan Macaristan Avrupa'nın yüzölçümü bakımından 6., nüfus açısından ise 3. ülkesidir. Ülkenin 2 milyon nüfuslu başkenti Budapeşte ile birlikte 96 şehri bulunmaktadır. idari yönden 8 eyaleteayrılan Macaristan'da bölge başkenti olarak ayrılmış beş büyük şehir vardır. Bunlar: Miskale Borsad yönetim bölgesi idari merkezi Debrecen Hadju-bihar» Szeg.ed Csongnad " Pecs Baranya " " " )) " })»» Györ Györ-Sopron "»» ]) ]) Coğrafi yapı bakımından ise ülke 6 bölgeye ayrılmaktadır. Great P!ain, Smail Plain, Sub-Alps, Transdanubian Hill Region, Transdanubian Uplands ve Northern Uplands. Macaristan bir kara ülkesi olmasına karşın, kara iklimi yanı sıra Akdeniz ve Okyanus ikliminden de etkilenmektedir. Yıııık ortalama ısı O C dir. En soğuk ve en sıcak ayları Ocak (- C ile -0 0 C) ve Temmuz (2,6 C) aylarıdır. Ana dil Macarca'dır. (% 98,5). Bunun yanı sıra % 0,4 Almanca, % 0,2 Sıovakca ve % 0,3 Romanca vb. konuşulmaktadır. " Tablo i - Nüfus ve Yüzölçümü Yüzölçümü Toplam Nüfus Erkek Kadın Toplam Icm ; Kaynak: The Europa Year 800k,

7 Tablo il - Nüfusun Ekonomik Etkinliği (Her yılın Ocak ayı itibariyle 000 kişi) Tarım ve Ormancılık Imalat,. madencilik,. Elektrik ve su inşaat Ticaret Taşımacılık ve haberleşme Hizmetler (Havagazı ve sağlık hizmetleri dahil).029,5.809,2 43,2 485, 408,7 935,3.038,9.74,0 403,6 488, 407,3 96,7.032,7.730,5 392, ,8 970,7..052,8.697,7 382,5 49,5 394,7 932,7 Toplam ,6 5.04,5 5.00,9 Kaynak: The Europa Year Book, 983. II. POLiTiK SiSTEM II. Dünya Savaşı sırasında Alman,jstilasına uğrayan Macaristan 945 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. 949 yılında yapılan Anayasa'sı ile Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Ülke halihazırda, 968 yılındaki ekonomik reformların sonucu, 972 yılında değişikliklere uğrayan, 949 Anayasası ile yönetilmektedir.. Bölgesel esaslara dayanarak her 5 yılda bır 352 üye ii tek bir Ulus~i Meclis oluşturulmaktadır. Meclis 2 üye li Temsilciler Konseyini seçer. Konsey başkanıdevlet başkanı olarak görev yapar. Temsilciler Konseyinin önerisiyle Bakanlar Kurulu Ulusal Meclis tarafından seçilir. Halihazırda Temsilciler Konseyi Başkanı Pal LOSONCZI ve Hükü. met Başkanı da György LAZAR'dır. Varşova pakt! üyesi olan Macaristan aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası üyesidir. m.,c3enel EKONOMiK DURUM Macaristan Halk Cumhuriyetinde, ekonomik hayatın oluşmasını genelde mülkiyıet ilişkileri belirlemektedir. Kurtuluşharekatı döneminden sonra üretim araçlarındaki sosyal mülkiyet esas hale gelmiştir. Bir taraftan özel mülkiyet mi ii ii eştirııirken, diğer taraftan küçük boyuttaki üı:eticilex (küçük.sanaatkarlar ve köylüler gibi) kooperatifler etra

8 fında toplanmışlardır. Böylelikle milli gelirin % 98'i ve faal nüfusun % 90' sosyalistsektörde toplarımıştır. Tarımsektöründekooperatifler egemen iken tarımdışı sektörlerde devlet hakim duruma gelmiştir. Diğer sosyalist ülkelerde olduğu gibi Macaristan da sosyalist düzenin kurulması sırasinda ekonominin hedeflerini. boyutlarını sosyoekonomik faaliyete hazırlanan Devlet Planı tayin etmiş ve ekonomik düzen bu plana uygunolarak yürütülüp gerçekleştirilmiştir. 968 yılında başlatılan «Yenİ Ekonomik Mekanizma» devlet plan. laması Jle pazar gelişmesinin karıştırılması şeklinde tanımlanmaktadır. Ekonomi temelde merkezi planlamaya dayanmakla birlikte yeni me kan.izma ile birlikte sanayide bazı ölçülerde desentrallzation (dağılma) sözkonusu olmağa başlanmıştır. Özel sektörün desteklenmes,i benimsenmektedir. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde (97-975) millig.elir bir önceki 5 yıllık döneme göre % 35, sınai üretim i% 38, tarımsal üretim % 8 artmış, yatırımlar % 40 genişlemiştk planlı döneminde sanayinin.,modernleştirilmesi esas alınmıştır. Ancak hammadde fiyatlarının çok yüksek olması ve ticaretin yeterli olmaması bu planın amaçlarının başarısızlığını getirmiştir. Milli gelir % 20, sınai üretim % 8-9 ve tarımsal üretım ancak '% 3 artış gösterebiimiştir. Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde; hayat standartlarının daha yük~ selme$i, milli gelirde % 7,. sınai üretimde % 22 ve tarımsal üretimde % 5'lik bir artış beklenmektedir.

9 Tablo III Devlet Bütçesi (milyar forint) (Ekim 980'de $ == 23,4 forint) Gelirler Kurumların ödemeleri (Kooperatifler) 232, Tarım kooperatiflerin!n ödemeleri '0, Kisilerin ödemeleri 0,7 Tü~etici muamele verg:isi 58,7 Sosyal güvenlik katılımları 53,6 Devlet Bütçesi tarafından finanse ıedilen kurum ödemeleri ve diğer gelirler 57,8 TOPLAM 423,0 Harcamalar Yatırım Amaçlı Ekonomik birimlerin desteklenmesi Tüketicİ fiyat sübvansiyonları Sosyal günveniik Sosyal ve sağlık hizmetleri Eğitim ve kültür Kamu düzeni ve yasal güvenlik Idari Diğerleri TOPLAM 69,6 77,9 53,9 77,7 20,9 35, 0,9 6,6 74,9 427,5 Kaynak: Statistical Pocket Book.af Hungary, yılında 423 milyar forint gelire kı;ırşın 427,5 milyarforint gl~ derile kapanan Macaristan bütçesi 98 yılında milyar forint gelirekarşılık 482,00 milyar forint giderle kapanmıştır. Gelirlerde % 5.6'lık, giderlerde de % B.B'lık hir artış gerçekleşmiştir. Bütçe, tüketimi arttırmakla birlikte hayat standartlarını da yüksel. miştir. Sağlık ve sosyal hizmetlere olan harcamalar % 0.4, kültür ve eğitim harcamaları 'İse % 9.4 artmıştır. 980 yılında 877,6 milyon forint olan gayrisafi milli hasıla. 98'de 204,2 milyon forinfe ulaşmıştır. Aşağıdaki tabloda 980 ve 98 yıl~ larına ait milli hasıla ve milli gelirler gösterilmiştir. -5-

10 Tablo LV - Milli Hasıla-Milli Gelir (Cari fiyatlarla, 000 milyar forint) (98 yıl sonunda ABD $ 34,46 forint)." Gayri safi milli hasıla Cari üretken tüketimi (-) Brüt katma değer (gayri saflyurt içi hasıla) Referans yıldakisabit sermaye tüketimi Net milli hasıla Materyal malların brüt üretimi (Brüt sosya! ürün) Cari materyal girdisi (-) Referans yılda sabit sermaye tüketimi (-) Milli gelir (Net materyal üretimi) ithalat fazlası (+) KaynaK: Statistical Pocket 800k of Hungary, 98. (*) IMF, Exchange Arrangements and Restrictions Annuel RepOl't 982. Milli gelirinın % 2'den fazlasını turızmdan karşılayan Macaristan' ın dış gelirlel'iıiin % 45'i 'İhracata dayalıdır. Yeni plan döneminde ihra~ catın arttırılmasına çalışılırken ithalatın daha düşük seviyede tutulma sı amaçlanmaktadır. A. TARIM Macaristan iklim ve doğa koşuııarı itibariyle tarımsal üretime el verişii bir ülkedir. Toplam alanın % 70.9'unu tarım alanları kapsamak. tadır. Ormanlar% 7.4, mera ve otlaklar % 3.8'lik hir alanı kaplamak. tedırlar. Bugün tnilll gelirin % 6-7'sini tarım oluşturmaktadır.. Tabloda dağılım daha detaylı gösterilmiştir.

11 Tablo V - Toprak Kullanımına Göre Toprak Alanı hektar % işlenebmr toprak Bahçeler Meyve bahçeleri ve bağlar Otlak ve meralar Tarım Ormanlar Sazlıklar alanları Balı k gölleri Ekili alanlar EkHi olmayan alanlar TOPLAM , ; Kaynak: Statlstical Pocket 800k of Hungary, 98. Macfiristan'da üretilen' tarım ürünleri ülke ihtiyacını karşıladıktan başka gıda mamulleri ihracatında da öneml-j yer almaktadır. Genel bir değerlendirmeye göre tarım ve gıda maddeleri üretininin % 0'u ihraçolunmakta ve bu miktar Macar,lstan'm tüm ihracatının % 25'lne, sosyalist olmayan ülkeıer~ yapılan ihracatın ise % 35'ine eşit bulunmaktadır. Devlet, tarım sektörünü ve küçük çiftçileri desteklemekte ve teşviketmektedir. Bunun yanı sıra küçük çiftçiden gelir vergisi alrnmamakta ve sanayi Işletmelerinin küçükçapta traktör ve tarım aletleri üretmesi öngörülmektedir.. Ekilen arazinin % 20'sinde ekmeklikbuğday, % -2'sinde pata; tes, meyve ve sebzeler. % 5"inde sınai bitkiler üretiimektedir. Bunun yanı sıra tarım arazisinin % 60' yemliktera ayrılmış olup, buralardan sağlanan ürünler ile yaklaşık 2 milyon sığır cinsi hayvanın, 8 milyon domuzun ve 2 milyon kadar kümes hayvanının beslenmesi sağlanmaktadır. -7-

12 Tablo Vi - Canlı Hayvan Sayısı (000 Baş) Yıllar Sığır Cinsi Domuz Koyun Kümes hayvanları Tablo~dan da görüleceği üzel'e Macaristan'ın başlıca tarım urun leri buğday, mısır, arpa, şeker pancarı, patates, sebze, şaraplık taze üzüm ve meyvelerdir. Tablo Vii --:- Tarım Ürünleri Üretim Yapısı (Sahit fiyatlara göre) % Tarımsal üretim 52.4 Buğday 9.5 Mısır 0.6 Şeker pancarı.7 Patates 2.2 Sebzeler 4.8 Taze üzüm 5.6 Meyva 4.9. Hayvancılık ~-- Sığır 4.4 Domuz 7.2 Kümes hayvanları 2.4 TOPLAM ~-- Kaynak: Statistical Pocket Book of Hungary, 98. Tarım ürünlerinin hektar başına ortalama üretim miktarlarıise şöyledir: -8-

13 Tablo Viii. _. Ortalama.Üretim (Kg.jHektarl Maddeler Buğday 4,760 4,000 Çavdar Pirinç Arpa Yulaf Mısır Şeker pancarı Ayçiçeği Patates Yonca Saman (red c!orer-kızıl yonca) Yemlik dan Mera ve otlak samanı Tablo ix - Gübre Üretimi (000 ton) Azotlu gübreler Fosforlu gübreler Potash gübreler TOPLAM Tarım alanı başına (kg/hektar) gübre tüketimi Kaynak: Statistical Pocket Baak of Hungary, 98. Kaynak: Statistical Pocket Boak of Hungary, Milli gelirde önemli bir yere sahip o[an tarımın etkinliğinin arttı, rılmasına çalışılmaktadır. Bu nedenle hitki kültüvasyonu ve hayvan besiciliğine büyük ağırlık verilmektedir. Bu da daha fazla gübre kullanımını, zirai ilaç, makine ve proteinu yem talebini getirmektedir B. SANAYi Macaristan sanayiinde en önemli nokta kalitedir. 98 yılı sonu Itibariyle devlet sanayiinde 75. koopeı-atif sanayiinde 665 ve toplam -9-

14 olarak sosyalist sanayiinde 380 kuruluş bulunmaktadır. Tablo X'da sanayiile ilgili bilgiler verıımiştir. Tablo X - 'Temel Sanayi Verileri, 98 Devlet Kooperatif Sosyalist Sanayi Sanayi. Sanayi Yıl sonundaki kuruluş sayısı Yılbaşındaki sınai tesis sayısı Cari fiyatlarla gayrj safi üretim [milyar forint) Çalışan işçi sayısı [000 kişi) Kişi başına ortalama ücret (forint) Kaynak: Statistical Pocket Book of Hungary, Aşağıdaki tablolarda ise sektörlere göre sosyalist endüstrinin yapısı ve temel mall.arın (sermaye ve tüketim malları) üretimleri verilmiştir. Tablo Xi - Sektörlere Göre Sosyalist Endüstrinin Yapısı (%) 980 fiyat- Çalışan ları ile kişi sa brüt üretim yısı Madencilik Elektrik enerjisi sanayi Metalurji Mühendislik inşaat malz. san Kimya sanayi Hafif sanayi Çeşitli sanayi/er Gıda sanayi hariç sanayi Gıda sanayi L4 2.3 TOPLAM Sabit üretken kıymetlerin brüt değeri : : Kaynak: Statistical Pocket Book of Hungary,

15 Tablo XII - Temel MaHarın Üretimi Madde (Ilk 4 ay) Kömür (000.ton) Hektrlk enerjisi (milyon kwh} Doğal gaz (milyon ms) Baksit (000 ton) Pikdemir, ; Çelik " Çimento» Otobüs (adet) Gübre (000 ton) Sentetik mad.» Etilen» Propilen» Yanmış tuğla (milyon adet) Yer karasu (m 3 ) ' Radyo (000 adet) Televizyon» Elektrik ampülü (milyon) F0resan tüpleri (000) Çamaşır makinası (adet) Kurutma makinası (adet) Buzdolabı Pamuklu mamül (000 m 2 ) Yünlü mamü[ (000 m 2 ) Ayakkabı (000 çift) Kemikli et (ton) Tereyağ (ton) Şeker (ton) Bira(iODO It) , Kaynak: Economic BuIletin of National Economy, May 982. Yeni planlı dönemde, en fazla artışların; kimya sanayı, makina ve techizat, otobüs üretimi, elektrikli aletler, yarı iletkenler, ışık kay nakları, elektran valfleri, büro malzemeleri, -Inşaat sektörü, kamyon, traktör lastiği, PVC, tıbbi ve zirai mücadele ilaçları, çimento, tuğla ile cam ve porselen ev :eşyaları üretiminde olması beklenmektedir. - -

16 Planın temel hedeflerinden biri, iç pazarın doyurulması yanı sıra ihracata da ağırlık verilmesidır. C. VATIRIM. inşaat. ULAŞTıRMA Macaristan'da milli gelirin büyük kısmını sabit sermayeler, tamamlanmamış maddi yatırımlar ve stoklar gibi toplulaşmış maddi araçlar oluşturmaktadır. Bu planlı dönemde mevcut yatırımların hızlarının arttırılması ve inşaat kalitesinin yükseltilmesine önem verilmektedir. Yeni yatırımlara başlanması yerine önceki yatırımların bitirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra ithalatı sınırlayıcı. ve ihracata dönük yatırımların genişlemesi teşvik edilmektedir. Üretim artışı, hayat düzeyinin yükselmesi ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi Macaristan'da ulaşım ve telekominikasyonun gelişmesinde etkin.olmuştur. Macaristan'da demiryolu ve karayolu taşımacılığının yanı sıra su taşımacılığı da oldukça gelişmiştir. Tablo XIII - Mal Taşımacılığının % Dağılımı (98) Ağırlık Navlun Ton-Km. Demiryolu taşımacılığı Karayolu» Suyolu». 9.2 Havayolu» Boru hattı» Kaynak: Statistical Packet Boak of Hungary, 98. D. KREDi POLiTiKASı VE PARA BiRiMi Macaristan'daki bankacılık sisteminde, krediler, esas olarak yatırım malları üretiminin finansmanın'a tahsisedilmiştir. Özellikle döviz getiren sanayi dalları ile ithal ikamesine yönelik sanayiye kredi verilmektedir. Dünya pazarlarında rekabet edebilecek ürünlerin kapasitelerinin artırılmasına tahsis edilen krediler dış ticaretin gelişmesine yardımcı olmuştur. Macaristan ayrıca gelişmekte olan ülkelere dekredi vermektedir. -2 -

17 Para birimi torint olup,00 torint = alış 3.864,09 ABD $'sve satış 3.87,83 ABD $' (26 Ekim 982 tarihi itibariyle) dır. Halihazırda torint paf'itesinin iki resmi döviz kuru karşılığı vardır. Bunlardan birisi ticari diğeri ise ticari olmayan döviz kurudur. İki kur arasındaki fark % 40 dolaylarında olup, farkın düşürülmesi amaçlanınaktadır; E. DIŞTiCARET 44 ülke Ile ticari ilişkilerini sürdüren Macaristan Halk Cumhuriyetrnde dış ticaret devlet tekehndedir. Bunun sonucu olarak devletin uyması gereken 3 esas vardır: Devletin Uluslararası dış ticaret ilişkilerini geliştirmesi. faaliyetleri idare.ve kontrol etmesi ve dış başarılması için gerekli uluslararası organizasyonlara katılmasıdır. ticaretin Devlet dış ticaretini kuruluş bünyesini kendisinin saptadığı kısmen ihtisaslaşmış şirketler veya ekonominin icabı olarak ıkurulmuş bazı bi rimlerle gerçekleştirmektedir. Doğrudan doğruya devlet tarafından yü. rütülen ve kontrol edilen dış ticaret faaliyetleri ile ilgili kurum Dış Ticaret Bakanlığı'dır. Macaristan dış ticaret dengesi incelendiğinde 980 yılı için ihracatta % O.9'luk bir artış, ithalatta ise %.3'lük bir azalma olduğu görülmüştür. 979 yılında ihracat miktarı ithalatın % 9 'ini karşılarken, bu rakam 980 yılında % 5S'ini sosyalist ülkelere, /3'ünü gelişmiş Macaristan ihracatının % 94'e çıkmıştır. ülkelere, (konvertible döviz ile özellikle Avusturya,!Fransa, İsviçre ve IFinlandiya), /0'unu da gelişmekte olan ülkelere yapmıştır. Ülkenin sosyalist ülkelere yaptığı ihracatta % 7'lik ve bu ülkelerden yaptığı ithalatta ise i% 9'luk bir artış olmuştur. Macaristan bu ülkelere daha ziyade mal değiş tokuşu yaparken; diğer ülkelerle serbest döviz karşılığıithalat ve ihracat yapmaktadır. Macaristan <İthalatının yarıdan fazlasını sosyalist ülkelerden. % 40'- nı gelişmiş ülkelerden (özellikle ABD, Japonya; İngiltere v.e Batı Almanya) v,e % 7'lik kısmını da gelişmekte olan ülkelerden karşılamaktadır. -3 -

18 Tablo XIV...:. ithalat ve ihracatın Döviz Gruplarına Göre Dağılımı (982'de ABD $ = 38,57 forint) Yıllar Ruble sahası Ruble sahası dışı ülkeler Toplam ithalat (Milyon forint) , , , , , , , , ' , , , 982 ı-vı 7.23, , ,0 Ihracat (Milyon forint) , , , , , , , , , , , ,6 982 ı-vı 62.33, , , Kaynak: Economic Buııetin of the National Economy, May

19 Tablo XV - ithalat ve İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı (%) Makinalar, Taşı- Gıda mad- Hammad- ma araç- Sanayi deleri ma~ de, Yarı,ları vd. orjinli teryalleri Fuelve mamul sanayi tüketim canlı Yıllar enerji madde çal!an malları hayvan Toplam ithalat (-VI) IHRACAT (ı-vi) Ş Kaynak: Economic Bulletinof the National Economy, May 982. Firmalar kendi sürekli üretimleri veya yatırımları için gerekh olan malları ithal etmekte serbesttirler. BunuFl için ithalatçı Hsansına sahip olmaları ve döviz alabilecek farintleri olması yeterlidir. Genel kural olarak ticari döviz alımında bir kısıtlama yoktur, kısıtlamalar sadece sınırlı sayıdaki ve özellikle tüketim malları ile ii g,jlidir. Eğer ithalat sosyalist olmayan bir ülkeden yapılacaksa, ödemelerde,iki tür süreç sözkonusudur: - ithal edilen malın ödemesinde herhangi bir banka teminatı sözkonusu değilse, forinfin karşı değeri yurtiçi veya sosyalist ülkelerden yapılan ithalatta yapılan ödemelerdeki gibi olur. - Ödemeler banka teminatı gerektiriyorsa (kredi mektubu, banka garantisi gibi) banka teminat ile birl'ikte forinfin döviz değerini de bloke eder. -5 -

20 Tablo XVi - Macaristan'ın MaIlar itibariyle ithalatı {99) 000.ton Taze et Konserve et Taze meyve Taze sebze Tereyağ Margerin Peynir vb. Yumurta Şeker Bal Kahve çay Şarap (000 HL) Bira» işlenrnemiş tütün ve ürünleri {m.$) 8 Sigara 000 Ağaç vb. 47 Lastik5 Tekstil fibre 92 Pamuk 67 Gübre Petrol ve ürünleri Doğa! ve işlenmiş gaz Çamaşır makinası Buzdolabı Teyp Siyah beyaz televizyon Radyo Kara yolu araçları Mobilya Seyahat çantaları vb. Elbise. Ayakkabı Saat. oyuncak vb. Tıbbi müstahzar Sabun temizlik maddeleri ve kozmetik Plastik (000) adet Milyon mı Kaynak: European Marketing Dataand Statistics, 982.

21 Macaristan 979 yılında ,2 ve 980 yılında ,5, 98 'de 306.9,6 ve 982 (ilk 4.ay) , milyon forint olarak gerçekleşen 979 yılında , 980 yılında , 98'de ve 982 (ilk 4 ay) de milyon farint olarak başlıca Sovyetler Birliği, canlı hayvan, et ve ürünleri, sebze. meyve, tarımsal ürün ve mamulle~ rı, içki, tütün,,kimyasal ürünler, ilaç ve parfümeri,çeşith mineraller, tekstil ürünleri, makinalar ve ulaşım ekipmanları, elektrlkli makina ve aletler,petrol ve petrol ürünleri, demır çelik, vb. ihracatını esas olarak Sovyetler Birliği, Federal Almanya, Demokratik Almanya, Çekoslavakya, Avusturya, İtalya, Polanya, Yugoslavya, Fransa, isvlçre, iran'a yapmaktadır. Federal Almanya, Demokratik Almanya, Avusturya, Polanya, ıtalya, Çekoslovakya, isviçre ve ABD 'den yaptığı Ithalatını çay, kahve, kakao, baharat, hayvan yemi, ham maddeler, kömür,briket, petrol ve petrol' ürünleri, kimyasal maddeler, suni reçine ve plastik maddeler, kağıt, tesktil ürünleri, demir çelik ve çeşitli metaller, makinalar, özellikle sanayi makinaları ve çeşitli ulaşım araçları vb. oluşturmaktadır. Genel ihracatıiçinde makina ve taşıma araçları ihracatı % 30, gıda ve tarım maddeleri ihracatı '% 25 paya sahiptir. Macaristan'ın özellikle son yıllarda et ve kesilmiş kümes hayvanları ihracatı (özellikle Arap ülkeierine) büyük artış göstermiştir. F. GÜMRÜK SiSTEMi Ocak 963 yılında Macaristan'da yeni gümrük sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu sistem ile vergilerin onları ödemeye gerçekten yükümlü olan kişııer tarafından ödenmesi amaçlanmıştır. Böylece güm~ rük vergneri fiyat yükseltjei etkilerini ithalatçılar, kuııananlar veya tü w ketenler üzerinde gösterecektir.. Macaristan'a yurt dışından giren bütün mallar iç ticaret için mal gümrükten çekilene kadar gümrüğe tabi mallar olarak kabul edilmektedir. Bu mallar gümrük vergisi ödenene kadarihtiyati haciz altındadır. Gümrük bürosunca doğrudan kontrolda tutulmayan gümrüğe tabi malların vergi ve muamele üer,etinden muaf tutulduğuna dair senet güvenliği gerekmektedir. Bu senet dışındagüvenlik Macaristan devlet kurumları, kooperatifler. hükümet büroları vb. ce sağlanmaktadır. -7 -

22 Macaristan!da yürürlükte 3 tarife vardır:. Yolculara ait,eşyalar için yolcu tarifeleri. 2. Hediyelikeşya 'için hediye tarifeleri. 3. ithal edilen gümrüğe tabi ticari mallar için ticari ~(!!T!rük tarifeleri. Ticari gümrük tarifeleri 3 sütundan oluşmaktadır. ı. sütun: Avrupa ülkesi olmayan gelişmekte olan ülkeler menşeii mallar için otonam oranlar. II. sütun: En çok kayırılan ülke anlaşması olan ülkeler uygulanan oranlar. iii. sütun: Tercihli veya en çok kayırılan ülke anlaşması olmayan mallara uygulanan oranlar. a. Gümrüğe Tabi Malların Menşei, Menşe Sertifikası: Macaristan'da malların menşei ya üretildikleri ülke ya da esas işlemin (essential processing) yapıldığı ülke esasına göre tesbıt edilir. En çok kayırılan ülke menşeli ve iç ticaret Için ithal edilen forintten daha yüksek değerdeki mallar beyan edilmelidir. Bunun için menşe şehadetnamesi, çalışma sertifikası (menşei gösteren) veya sağ/ık (phytosanitary) belgesi 'istenmektedir. Kayıtlı ticari marka/ı mallar için sunucunun beyan ettiği dökümanlar ve menşe göstermesi yeterli kabul edilmektedir. Preferans anlaşmalr gelişmekte olan ülkelerden doğrudan ithal edilen mallarda A Tipi menşe sertifikası gerekmektedir. Ticari gümrük tarifarefınde ii. sütunda yer alan oranların uygufandığı maflarda menşe belirten belgeye gerek yoktur.. Her yıl belli özel amaçlar için küçük sayıdaki bazı mallar özel kurallarla vergiye tabi olmadan ithal edilebmrler. Bu mallarda değer veya 'miktar kısıtlanması yoktur. Belirlenen gümrük kotaları değer veya miktar için sabittir. Ticari anlaşmalardaki zorunlu kafalarda yer almayan ithalat uygulamalarında malın değerinin % 2'slnın önceden ödenmesi şarttır. Gümrüğe tabi malların gümrükten çekilmesinde mallar için beyan formu doldurulmalıdır. Vergiye tabi' mal ithal edildiğinde ve iç ticaret için gümrükten çekileceğinde mal beyanı He birlikte faturanın da 'ibraz edilmesi gereklidir. '- 3-

23 Gümrüklerde aşağıdaki bilgileri içeren faturalar kabul edilir: - Sunucunun isim ve adresi, ~ Fatura no. ve tarih,, - Macar dış ticaret firmasının Ismi,.,..- ithalat kontrat no.; - Malların cins ve miktarı, - GGN'ye göre gümrük tarife no., - Menşe ülke, --:- Satış fiyatı, GıF fiyat, Macar sınırına kadar olan nakliye tutarı. Kayıtlı olduğu gümrük btirosundan çekileıneyen gümrüğe tabi mal lar sınır gümrük ofisine nakledilebilirler. Nakliye için malların yazılı beyanı gereklidir. Gümrükten çekilmeyen gümrüğe tabi maııar sadece antrepolarda. gümrük bürolarının depolarında, ambarlarda, yükleme depolarında veya resmi müsadeli özel depolarda veya emanet bürolarında,depolanabilir. Gümrükten malı çekmek için, görevli gümrük bürosuna yazılı mal beyanı ile başvurulur. Bu; girişte. sınırda ve yurt içinde gereklidir. Gümrük memurları çekilen malı kontrol etmek zorundadırlar. Gümrükten malı kişisel ve firma adına çekecek kişi gümrük vergisi ödemekle yükümlüdür. Gümrük vergisi, malın gümrük değerine göre belirlenir. Bir malın gümrük değerı, gümrük vergisi konulması esnasında alıcı ve satıcı arasında belirlenen malın fiyatıdır. GUrrirük vergisi, iç ticaretiçin malların çekiminde gümrük bürosu tarafından konur ve vergiyi ödemekle yukümlü kişiye miktarı bildirilir. Gümrük vergisinın ödemesi, beyan edildiği gün yapıhnalıdır. Dışticaret kuruluşları para havalesi ile vergileri öderler. Vergi Ile birlikte gümrük bürosu gümrük değerinin %.oranında muamele ücreti ahr. Zorunlu şartlarda, tamir. 'işleme vb. nedenlerle gümrüğe tabii mallar gürmük vergilerinden muaf olarak geçici kabul yolu ile ithal edi Jebilirler,. Geçici kabul yolu aşağıdakilere' uygulanmaktadır. aı. Gümrüğe tabi mallar uluslararası anlaşmalar temelinde geçici olarak ithal edilebilirler. (ATA anlaşması vb.) b) Gösteri veyafuarlarda sergilenrnek veya test edilmek amacıy la geç,ici olarak ithal e.dilen mallar. t) 'Tamir'at; bitirme, değişim, test veya kontrol içingeçici olarak ithal edilen mallar, - HL-

24 Geçici kabul yolu aşağıdakitere uygulanır: a) Ticari karakteri olmayan gümrüğe tabi mallar ve geçici kullanım içinödeme yapılmadan nhaledilen mallar. b) Tesisler için gerekli aletler, makinalar, gümrüğe tabi malın bitiş işlemi için gereken örnekler, modeller, vb. Gümrük veriglerinden muaf mallar: - Uluslararası anlaşmalarla kabul edilen vergiden muaf mallar, - Ülkeden geçen yabancı marıar (geçiş malları) - Umulmadık nedenlerle yurt dışına çıkarılan ve daha sonra de ğişmeden yurda getirilen maııar (dönüş malları) - Zorunluluk karşısında dışarı çıkarılan ve daha sonra değişmeden getirilen mallar - Develope mikro veya dlaposltif filmler, dökümanlar, örnekler, fiyat listeleri, kata!oglar ve ticari amaçlı broşürler. - Yabancı alıcı veya temsilcinin gönderdiği ihraç malında kullanılacak bağlama v,e paketleme materyarıeri. - Yabancı araçlar ülke içinde kaza geçirdiklerinde lazım olan yedek parçalar. Macaristan'da sadece bir tane Ulusa! ve Serbest Sape! Liman böl gesinde serbest bölge vardır. b. Mal Sevkıyatı ile ilgili Dökümanlar: Macaristan'a ihracat yapacak firmaların, Uluslararası ticarette kullanılan dökümanları kuııanmaları gerekmektedir. Yapılan anlaşmaya göre istenilen dökümanlar (örneğin teklifler, te~ yit formlan, proforma fatura ve hatta kontratın kendisi gibi) malın spesifik karakterine veya durumuna göre değişebilir. ECE formları tercih edilmekle birlikte yabancı firmanın telgrafı, ticari mektup formları kabul edilebilir. Bu dökümanlarda gösterilen bilgiler Macar itha/atçısının önceki belgelerine göre belirlenmelidir. Bu nedenle, teklifin yapılabilmesi için öncelilde istek, sipariş teyidi veya sipariş kontratı ol malıdır. Eğer kontratta şart koşulduysa, yabancı sunucu malın sevkiyata hazır oıdu~unıı telgraf, mektup vh. ile alıcıya önceden bildirmek zo~ rundadır. ilgili bilgiler daha önce yapılan kontratta veya siparişte be- -20-

25 Hrlenmiş olup, 'bunlar; - Kontrat no., - Sunucunun isim ve adresi, - Malın gönderildiği kişin'in adresi, - Teslim yeri. - Navlun. - Tarlfe no. vb. dir. Yabancı ihracatçı demiryolu. karayolu, havayolu, TIR veya posta olan nakliye için gereken belgeleri kontrattaki v-eya si~ esasa göre yerine getirir. yolu esasında parişteki ise; ithalatçının malı çekmesi için gereken nakliye ne ilgili belgeler - Demiryolu taşımacılığında; her vagon için genel yük cinsi, - Gemi.taşımacılığında; toplam yük birimleri, ağırlık ve -genel yük cinsi, - Uçak kargolarında; yüklerin etiketleri. numaraları ve toplam sayıları, - TIR nakliyesinde (lorry); TIR anlaşmasının şart koştuğu bilgiler, - Posta gönderilerinde; 2000 forinti aşan değerlerde malın değeri ile ilgili bilgiler. Sevkiyatla ilgili olarak ticari fatura, paket listesi, gümrük faturası, menşe şehadetnamasi, sağlık belgesi, vb. belgeler gerekmektedir

26 ıv. TÜRKIYE-MACARisTAN TicARi ilişkileri Macaristan'ın genelithalatı ~çinde % 0.7 ve genelihracatı içinde %. 'lik bir paya sahip olan Türkiye, Macaristan ile ticari mşkilerini 974 yılına kadar 2 Mayıs 949 yılında imzalanan kliring sistemine dayalı anlaşma esasına göre yürütmüştür. 974 yılında imzala\lan yeni anlaşmayla bu sistem bırakılarak serbest döviz esasına geçilmiştir. i'mzalanan anlaşma ve bunu takip eden protokollerle her iki ülke de ihracatlarını arttırmayı ve karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi istediklerini belirtmişlerdir. Halen yürürlükte bulunan ihracat YönetmeliğFne ekli ihracatın tescije tabi olduğu ülkeler listesinde daha önce bulunan Macaristan, bu ülke ile olan ticaretimizin tarihinden itibaren serbest döviz esasına dayalı olarak yürütülmeye başlanması nedeniyle sözkonusu listeden çıkarılmıştır. iki ülke arasındaki mevcut ekonomikişbirliği sahaları şunlardır: Perlit sanayi, Çatalağız Termik Santralının ka.zan imalatı, Kangal Termik Santralının i ve II. ünitelerinin kazan imalatı ile Allağa Kombine Çevrim Gaz-Buhar Santralı için bazı malzeme ve techizat imali. 978, 979, 980, 98 ve 982 yıllarında Macaristaıi'la olim ticari iişkilerimizi şöyle özetliyebilirz. Tablo XVii Dışticaret Dengesi Yıllar Ithalat ihracat Dışticaret 000 ABD $ B (8 ay) ;269. Türkiye Macaristan'dan kimyevi ve tıbbi müstahsallar, gübreler, fotoğraf ve sinema malzemeleri. sun'ı plastik maddeleri vb:, dökme, demir, çelik, alüminyum, kazanlar, makinalar, vd.;' elektrikli makina ve cihazlar vb. ithal etmekte, buan karşılık nohut, limon, mercimek, tütüh,, pamuk, boratlar, pamuk ipliği ve tütün ihraç,etmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ BREZİLYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 11.01.2008 Ülke No: 508 Şaban Oruç - 4 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Brezilya Federal Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HIRVATİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Hırvatistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009)

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) BANGLADEŞ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2009) GSYİH 89,4 milyar $ KİŞİ BAŞINA GSYİH 599 $ GSYİH BÜYÜME HIZI % 5,7 İHRACAT 15 milyar $ İTHALAT 19,7 milyar $ ENFLASYON ORANI 5,1 DIŞ BORÇ 21,8 milyar $ TOPLAM

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 480 C.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kolombiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİ Sibirya Federal Bölgesine Dahildir Batı Sibirya Ovası'nın güneyinde bulunmaktadır. Güneyinde - Kazakistan Cumhuriyeti, batı ve kuzeyde Tyumen bölgesi ve doğuda

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu RAPOR 2010/06 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Şubat 2010 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET 2010 02 TİM, UİB ve OAİB verilerine göre Şubat 2010 otomotiv sanayi

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ETİYOPYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 03.04. 2007 Ülke No: 334-Ş.O. - 48 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: nairobi@ekonomi.gov.tr Tel: +254 20 712 47 79 Adres: Turkish Embassy Office Of the Commercial Counsellor 30 Gigiri Road 00620

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: kampala@ekonomi.gov.tr Tel: 00 256 414 500 182 Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Elgon Terrace Plot

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük araçları, traktör, yol, inşaat ve kamu hizmet araçları

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI BAŞBAKAN DİN GENEL BİLGİLER - 2012 : Irak Cumhuriyeti : Bağdat : Arapça, Kürtçe (Kürt Bölgelerinde) : Celal

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY KORE ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi:04.03.2008 Ülke No:728 / Şaban Oruç -12 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Kore Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ

POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ İZMİR TİCARET ODASI POLONYA ÜLKE BİLGİLERİ VE TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası MAYIS 2013 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Polonya Cumhuriyeti

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

A. Genel Bilgiler (2015) B. Temel Ekonomik Göstergeler (2015) SUDAN SUDAN ÜLKE PROFİLİ

A. Genel Bilgiler (2015) B. Temel Ekonomik Göstergeler (2015) SUDAN SUDAN ÜLKE PROFİLİ SUDAN SUDAN ÜLKE PROFİLİ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı Yönetim Biçimi Resmi Dili Başkenti Kuruluşu Cumhurbaşkanı Yüzölçümü Nüfusu Para Birimi Para Birimi Paritesi : Sudan Cumhuriyeti : Federal Cumhuriyet

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 716 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moğolistan Cumhuriyeti

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (20-25 Temmuz 2013 Madagaskar Ziyareti) Serdar KAMANLI Ankara-2013 1 Sunu Akışı Madagaskar Madagaskarda yaptığımız

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ HONG KONG ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 11.05.2005 ÜLKE NO: 740 I-GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yönetim

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı