ISTANBUL TicARET ODASı Ülke Etüdleri Dizisi No. 29

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TicARET ODASı Ülke Etüdleri Dizisi No. 29"

Transkript

1 ISTANBUL TicARET ODASı Ülke Etüdleri Dizisi No. 29 istanbul - 983

2 İSTANBUL TİCARET ODASI ^^"^"^ MACARİSTAN istanbul 983

3

4 içindekiler Sayfa ÖNSÖZ L COGRAFi VE DEMOGRAFiK YAPI IL POliTiK SiSTEM.... iii.. GENEL EKONOMiK DURUM A. TARlM B. SANAyi C. YATIRIM, inşaat, ULAŞTıRMA D. 'KREDi POliTiKASı VE PARA BiRiMi E. DIŞ TiCARET. F. GÜMRÜK SiSTEMi LV. TÜRKIYE~MACARisTAN TiCARi ilişkileri V. YARARlı BiLGiLER..... Vi. MACARisTAN'IN DıŞTiCARET KURULUŞLARı. o. o - 2 : " a 26

5 Ö N SÖZ Odamız uzun bir süredir dış ülkelerle ticari <ilişkilerimizi geliştirmek için özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanmaları amacıyla «Ülke Etüdleri Dizisi» kapsamında seri etüdler yapmaktadır. Yüzyıllar boyunca süregelen Türk-Macar -ilişkileri geçtiğimiz günlerde Başbakan Sayın Bülend Ulusu'nun Macaristan'a ziyareti ile kuv vetlenmiş ve pekiştirilmiştir. iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gel'jştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bulunan etüdde Türkıye-Macaristan ticari ilişkileri yanı sıra ihracatçı larımıza gerekli bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Araştırmanınihracatçılarımıza ve diğer ilgililere yararlı olmasını duer, etüdü hazırlayan Dışticaret Araştırma Servisi Raportörlerinden N. Yavuz'a teşekkür ederim. Genel Katip

6 i. COGRAFi VE DEMOGRAFiK YAPI Merkezı Avrupa'da yeralan Macaristan kuzeyde Çekoslovakya, doğuda Sovyetler Birliği ve Romanya, batıda Avusturya ve güneyde Yugoslavya ile çevrilidir. Yüzölçümü km 2 ve nüfusu 0,7 milyon olan Macaristan Avrupa'nın yüzölçümü bakımından 6., nüfus açısından ise 3. ülkesidir. Ülkenin 2 milyon nüfuslu başkenti Budapeşte ile birlikte 96 şehri bulunmaktadır. idari yönden 8 eyaleteayrılan Macaristan'da bölge başkenti olarak ayrılmış beş büyük şehir vardır. Bunlar: Miskale Borsad yönetim bölgesi idari merkezi Debrecen Hadju-bihar» Szeg.ed Csongnad " Pecs Baranya " " " )) " })»» Györ Györ-Sopron "»» ]) ]) Coğrafi yapı bakımından ise ülke 6 bölgeye ayrılmaktadır. Great P!ain, Smail Plain, Sub-Alps, Transdanubian Hill Region, Transdanubian Uplands ve Northern Uplands. Macaristan bir kara ülkesi olmasına karşın, kara iklimi yanı sıra Akdeniz ve Okyanus ikliminden de etkilenmektedir. Yıııık ortalama ısı O C dir. En soğuk ve en sıcak ayları Ocak (- C ile -0 0 C) ve Temmuz (2,6 C) aylarıdır. Ana dil Macarca'dır. (% 98,5). Bunun yanı sıra % 0,4 Almanca, % 0,2 Sıovakca ve % 0,3 Romanca vb. konuşulmaktadır. " Tablo i - Nüfus ve Yüzölçümü Yüzölçümü Toplam Nüfus Erkek Kadın Toplam Icm ; Kaynak: The Europa Year 800k,

7 Tablo il - Nüfusun Ekonomik Etkinliği (Her yılın Ocak ayı itibariyle 000 kişi) Tarım ve Ormancılık Imalat,. madencilik,. Elektrik ve su inşaat Ticaret Taşımacılık ve haberleşme Hizmetler (Havagazı ve sağlık hizmetleri dahil).029,5.809,2 43,2 485, 408,7 935,3.038,9.74,0 403,6 488, 407,3 96,7.032,7.730,5 392, ,8 970,7..052,8.697,7 382,5 49,5 394,7 932,7 Toplam ,6 5.04,5 5.00,9 Kaynak: The Europa Year Book, 983. II. POLiTiK SiSTEM II. Dünya Savaşı sırasında Alman,jstilasına uğrayan Macaristan 945 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. 949 yılında yapılan Anayasa'sı ile Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Ülke halihazırda, 968 yılındaki ekonomik reformların sonucu, 972 yılında değişikliklere uğrayan, 949 Anayasası ile yönetilmektedir.. Bölgesel esaslara dayanarak her 5 yılda bır 352 üye ii tek bir Ulus~i Meclis oluşturulmaktadır. Meclis 2 üye li Temsilciler Konseyini seçer. Konsey başkanıdevlet başkanı olarak görev yapar. Temsilciler Konseyinin önerisiyle Bakanlar Kurulu Ulusal Meclis tarafından seçilir. Halihazırda Temsilciler Konseyi Başkanı Pal LOSONCZI ve Hükü. met Başkanı da György LAZAR'dır. Varşova pakt! üyesi olan Macaristan aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası üyesidir. m.,c3enel EKONOMiK DURUM Macaristan Halk Cumhuriyetinde, ekonomik hayatın oluşmasını genelde mülkiyıet ilişkileri belirlemektedir. Kurtuluşharekatı döneminden sonra üretim araçlarındaki sosyal mülkiyet esas hale gelmiştir. Bir taraftan özel mülkiyet mi ii ii eştirııirken, diğer taraftan küçük boyuttaki üı:eticilex (küçük.sanaatkarlar ve köylüler gibi) kooperatifler etra

8 fında toplanmışlardır. Böylelikle milli gelirin % 98'i ve faal nüfusun % 90' sosyalistsektörde toplarımıştır. Tarımsektöründekooperatifler egemen iken tarımdışı sektörlerde devlet hakim duruma gelmiştir. Diğer sosyalist ülkelerde olduğu gibi Macaristan da sosyalist düzenin kurulması sırasinda ekonominin hedeflerini. boyutlarını sosyoekonomik faaliyete hazırlanan Devlet Planı tayin etmiş ve ekonomik düzen bu plana uygunolarak yürütülüp gerçekleştirilmiştir. 968 yılında başlatılan «Yenİ Ekonomik Mekanizma» devlet plan. laması Jle pazar gelişmesinin karıştırılması şeklinde tanımlanmaktadır. Ekonomi temelde merkezi planlamaya dayanmakla birlikte yeni me kan.izma ile birlikte sanayide bazı ölçülerde desentrallzation (dağılma) sözkonusu olmağa başlanmıştır. Özel sektörün desteklenmes,i benimsenmektedir. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde (97-975) millig.elir bir önceki 5 yıllık döneme göre % 35, sınai üretim i% 38, tarımsal üretim % 8 artmış, yatırımlar % 40 genişlemiştk planlı döneminde sanayinin.,modernleştirilmesi esas alınmıştır. Ancak hammadde fiyatlarının çok yüksek olması ve ticaretin yeterli olmaması bu planın amaçlarının başarısızlığını getirmiştir. Milli gelir % 20, sınai üretim % 8-9 ve tarımsal üretım ancak '% 3 artış gösterebiimiştir. Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde; hayat standartlarının daha yük~ selme$i, milli gelirde % 7,. sınai üretimde % 22 ve tarımsal üretimde % 5'lik bir artış beklenmektedir.

9 Tablo III Devlet Bütçesi (milyar forint) (Ekim 980'de $ == 23,4 forint) Gelirler Kurumların ödemeleri (Kooperatifler) 232, Tarım kooperatiflerin!n ödemeleri '0, Kisilerin ödemeleri 0,7 Tü~etici muamele verg:isi 58,7 Sosyal güvenlik katılımları 53,6 Devlet Bütçesi tarafından finanse ıedilen kurum ödemeleri ve diğer gelirler 57,8 TOPLAM 423,0 Harcamalar Yatırım Amaçlı Ekonomik birimlerin desteklenmesi Tüketicİ fiyat sübvansiyonları Sosyal günveniik Sosyal ve sağlık hizmetleri Eğitim ve kültür Kamu düzeni ve yasal güvenlik Idari Diğerleri TOPLAM 69,6 77,9 53,9 77,7 20,9 35, 0,9 6,6 74,9 427,5 Kaynak: Statistical Pocket Book.af Hungary, yılında 423 milyar forint gelire kı;ırşın 427,5 milyarforint gl~ derile kapanan Macaristan bütçesi 98 yılında milyar forint gelirekarşılık 482,00 milyar forint giderle kapanmıştır. Gelirlerde % 5.6'lık, giderlerde de % B.B'lık hir artış gerçekleşmiştir. Bütçe, tüketimi arttırmakla birlikte hayat standartlarını da yüksel. miştir. Sağlık ve sosyal hizmetlere olan harcamalar % 0.4, kültür ve eğitim harcamaları 'İse % 9.4 artmıştır. 980 yılında 877,6 milyon forint olan gayrisafi milli hasıla. 98'de 204,2 milyon forinfe ulaşmıştır. Aşağıdaki tabloda 980 ve 98 yıl~ larına ait milli hasıla ve milli gelirler gösterilmiştir. -5-

10 Tablo LV - Milli Hasıla-Milli Gelir (Cari fiyatlarla, 000 milyar forint) (98 yıl sonunda ABD $ 34,46 forint)." Gayri safi milli hasıla Cari üretken tüketimi (-) Brüt katma değer (gayri saflyurt içi hasıla) Referans yıldakisabit sermaye tüketimi Net milli hasıla Materyal malların brüt üretimi (Brüt sosya! ürün) Cari materyal girdisi (-) Referans yılda sabit sermaye tüketimi (-) Milli gelir (Net materyal üretimi) ithalat fazlası (+) KaynaK: Statistical Pocket 800k of Hungary, 98. (*) IMF, Exchange Arrangements and Restrictions Annuel RepOl't 982. Milli gelirinın % 2'den fazlasını turızmdan karşılayan Macaristan' ın dış gelirlel'iıiin % 45'i 'İhracata dayalıdır. Yeni plan döneminde ihra~ catın arttırılmasına çalışılırken ithalatın daha düşük seviyede tutulma sı amaçlanmaktadır. A. TARIM Macaristan iklim ve doğa koşuııarı itibariyle tarımsal üretime el verişii bir ülkedir. Toplam alanın % 70.9'unu tarım alanları kapsamak. tadır. Ormanlar% 7.4, mera ve otlaklar % 3.8'lik hir alanı kaplamak. tedırlar. Bugün tnilll gelirin % 6-7'sini tarım oluşturmaktadır.. Tabloda dağılım daha detaylı gösterilmiştir.

11 Tablo V - Toprak Kullanımına Göre Toprak Alanı hektar % işlenebmr toprak Bahçeler Meyve bahçeleri ve bağlar Otlak ve meralar Tarım Ormanlar Sazlıklar alanları Balı k gölleri Ekili alanlar EkHi olmayan alanlar TOPLAM , ; Kaynak: Statlstical Pocket 800k of Hungary, 98. Macfiristan'da üretilen' tarım ürünleri ülke ihtiyacını karşıladıktan başka gıda mamulleri ihracatında da öneml-j yer almaktadır. Genel bir değerlendirmeye göre tarım ve gıda maddeleri üretininin % 0'u ihraçolunmakta ve bu miktar Macar,lstan'm tüm ihracatının % 25'lne, sosyalist olmayan ülkeıer~ yapılan ihracatın ise % 35'ine eşit bulunmaktadır. Devlet, tarım sektörünü ve küçük çiftçileri desteklemekte ve teşviketmektedir. Bunun yanı sıra küçük çiftçiden gelir vergisi alrnmamakta ve sanayi Işletmelerinin küçükçapta traktör ve tarım aletleri üretmesi öngörülmektedir.. Ekilen arazinin % 20'sinde ekmeklikbuğday, % -2'sinde pata; tes, meyve ve sebzeler. % 5"inde sınai bitkiler üretiimektedir. Bunun yanı sıra tarım arazisinin % 60' yemliktera ayrılmış olup, buralardan sağlanan ürünler ile yaklaşık 2 milyon sığır cinsi hayvanın, 8 milyon domuzun ve 2 milyon kadar kümes hayvanının beslenmesi sağlanmaktadır. -7-

12 Tablo Vi - Canlı Hayvan Sayısı (000 Baş) Yıllar Sığır Cinsi Domuz Koyun Kümes hayvanları Tablo~dan da görüleceği üzel'e Macaristan'ın başlıca tarım urun leri buğday, mısır, arpa, şeker pancarı, patates, sebze, şaraplık taze üzüm ve meyvelerdir. Tablo Vii --:- Tarım Ürünleri Üretim Yapısı (Sahit fiyatlara göre) % Tarımsal üretim 52.4 Buğday 9.5 Mısır 0.6 Şeker pancarı.7 Patates 2.2 Sebzeler 4.8 Taze üzüm 5.6 Meyva 4.9. Hayvancılık ~-- Sığır 4.4 Domuz 7.2 Kümes hayvanları 2.4 TOPLAM ~-- Kaynak: Statistical Pocket Book of Hungary, 98. Tarım ürünlerinin hektar başına ortalama üretim miktarlarıise şöyledir: -8-

13 Tablo Viii. _. Ortalama.Üretim (Kg.jHektarl Maddeler Buğday 4,760 4,000 Çavdar Pirinç Arpa Yulaf Mısır Şeker pancarı Ayçiçeği Patates Yonca Saman (red c!orer-kızıl yonca) Yemlik dan Mera ve otlak samanı Tablo ix - Gübre Üretimi (000 ton) Azotlu gübreler Fosforlu gübreler Potash gübreler TOPLAM Tarım alanı başına (kg/hektar) gübre tüketimi Kaynak: Statistical Pocket Baak of Hungary, 98. Kaynak: Statistical Pocket Boak of Hungary, Milli gelirde önemli bir yere sahip o[an tarımın etkinliğinin arttı, rılmasına çalışılmaktadır. Bu nedenle hitki kültüvasyonu ve hayvan besiciliğine büyük ağırlık verilmektedir. Bu da daha fazla gübre kullanımını, zirai ilaç, makine ve proteinu yem talebini getirmektedir B. SANAYi Macaristan sanayiinde en önemli nokta kalitedir. 98 yılı sonu Itibariyle devlet sanayiinde 75. koopeı-atif sanayiinde 665 ve toplam -9-

14 olarak sosyalist sanayiinde 380 kuruluş bulunmaktadır. Tablo X'da sanayiile ilgili bilgiler verıımiştir. Tablo X - 'Temel Sanayi Verileri, 98 Devlet Kooperatif Sosyalist Sanayi Sanayi. Sanayi Yıl sonundaki kuruluş sayısı Yılbaşındaki sınai tesis sayısı Cari fiyatlarla gayrj safi üretim [milyar forint) Çalışan işçi sayısı [000 kişi) Kişi başına ortalama ücret (forint) Kaynak: Statistical Pocket Book of Hungary, Aşağıdaki tablolarda ise sektörlere göre sosyalist endüstrinin yapısı ve temel mall.arın (sermaye ve tüketim malları) üretimleri verilmiştir. Tablo Xi - Sektörlere Göre Sosyalist Endüstrinin Yapısı (%) 980 fiyat- Çalışan ları ile kişi sa brüt üretim yısı Madencilik Elektrik enerjisi sanayi Metalurji Mühendislik inşaat malz. san Kimya sanayi Hafif sanayi Çeşitli sanayi/er Gıda sanayi hariç sanayi Gıda sanayi L4 2.3 TOPLAM Sabit üretken kıymetlerin brüt değeri : : Kaynak: Statistical Pocket Book of Hungary,

15 Tablo XII - Temel MaHarın Üretimi Madde (Ilk 4 ay) Kömür (000.ton) Hektrlk enerjisi (milyon kwh} Doğal gaz (milyon ms) Baksit (000 ton) Pikdemir, ; Çelik " Çimento» Otobüs (adet) Gübre (000 ton) Sentetik mad.» Etilen» Propilen» Yanmış tuğla (milyon adet) Yer karasu (m 3 ) ' Radyo (000 adet) Televizyon» Elektrik ampülü (milyon) F0resan tüpleri (000) Çamaşır makinası (adet) Kurutma makinası (adet) Buzdolabı Pamuklu mamül (000 m 2 ) Yünlü mamü[ (000 m 2 ) Ayakkabı (000 çift) Kemikli et (ton) Tereyağ (ton) Şeker (ton) Bira(iODO It) , Kaynak: Economic BuIletin of National Economy, May 982. Yeni planlı dönemde, en fazla artışların; kimya sanayı, makina ve techizat, otobüs üretimi, elektrikli aletler, yarı iletkenler, ışık kay nakları, elektran valfleri, büro malzemeleri, -Inşaat sektörü, kamyon, traktör lastiği, PVC, tıbbi ve zirai mücadele ilaçları, çimento, tuğla ile cam ve porselen ev :eşyaları üretiminde olması beklenmektedir. - -

16 Planın temel hedeflerinden biri, iç pazarın doyurulması yanı sıra ihracata da ağırlık verilmesidır. C. VATIRIM. inşaat. ULAŞTıRMA Macaristan'da milli gelirin büyük kısmını sabit sermayeler, tamamlanmamış maddi yatırımlar ve stoklar gibi toplulaşmış maddi araçlar oluşturmaktadır. Bu planlı dönemde mevcut yatırımların hızlarının arttırılması ve inşaat kalitesinin yükseltilmesine önem verilmektedir. Yeni yatırımlara başlanması yerine önceki yatırımların bitirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra ithalatı sınırlayıcı. ve ihracata dönük yatırımların genişlemesi teşvik edilmektedir. Üretim artışı, hayat düzeyinin yükselmesi ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi Macaristan'da ulaşım ve telekominikasyonun gelişmesinde etkin.olmuştur. Macaristan'da demiryolu ve karayolu taşımacılığının yanı sıra su taşımacılığı da oldukça gelişmiştir. Tablo XIII - Mal Taşımacılığının % Dağılımı (98) Ağırlık Navlun Ton-Km. Demiryolu taşımacılığı Karayolu» Suyolu». 9.2 Havayolu» Boru hattı» Kaynak: Statistical Packet Boak of Hungary, 98. D. KREDi POLiTiKASı VE PARA BiRiMi Macaristan'daki bankacılık sisteminde, krediler, esas olarak yatırım malları üretiminin finansmanın'a tahsisedilmiştir. Özellikle döviz getiren sanayi dalları ile ithal ikamesine yönelik sanayiye kredi verilmektedir. Dünya pazarlarında rekabet edebilecek ürünlerin kapasitelerinin artırılmasına tahsis edilen krediler dış ticaretin gelişmesine yardımcı olmuştur. Macaristan ayrıca gelişmekte olan ülkelere dekredi vermektedir. -2 -

17 Para birimi torint olup,00 torint = alış 3.864,09 ABD $'sve satış 3.87,83 ABD $' (26 Ekim 982 tarihi itibariyle) dır. Halihazırda torint paf'itesinin iki resmi döviz kuru karşılığı vardır. Bunlardan birisi ticari diğeri ise ticari olmayan döviz kurudur. İki kur arasındaki fark % 40 dolaylarında olup, farkın düşürülmesi amaçlanınaktadır; E. DIŞTiCARET 44 ülke Ile ticari ilişkilerini sürdüren Macaristan Halk Cumhuriyetrnde dış ticaret devlet tekehndedir. Bunun sonucu olarak devletin uyması gereken 3 esas vardır: Devletin Uluslararası dış ticaret ilişkilerini geliştirmesi. faaliyetleri idare.ve kontrol etmesi ve dış başarılması için gerekli uluslararası organizasyonlara katılmasıdır. ticaretin Devlet dış ticaretini kuruluş bünyesini kendisinin saptadığı kısmen ihtisaslaşmış şirketler veya ekonominin icabı olarak ıkurulmuş bazı bi rimlerle gerçekleştirmektedir. Doğrudan doğruya devlet tarafından yü. rütülen ve kontrol edilen dış ticaret faaliyetleri ile ilgili kurum Dış Ticaret Bakanlığı'dır. Macaristan dış ticaret dengesi incelendiğinde 980 yılı için ihracatta % O.9'luk bir artış, ithalatta ise %.3'lük bir azalma olduğu görülmüştür. 979 yılında ihracat miktarı ithalatın % 9 'ini karşılarken, bu rakam 980 yılında % 5S'ini sosyalist ülkelere, /3'ünü gelişmiş Macaristan ihracatının % 94'e çıkmıştır. ülkelere, (konvertible döviz ile özellikle Avusturya,!Fransa, İsviçre ve IFinlandiya), /0'unu da gelişmekte olan ülkelere yapmıştır. Ülkenin sosyalist ülkelere yaptığı ihracatta % 7'lik ve bu ülkelerden yaptığı ithalatta ise i% 9'luk bir artış olmuştur. Macaristan bu ülkelere daha ziyade mal değiş tokuşu yaparken; diğer ülkelerle serbest döviz karşılığıithalat ve ihracat yapmaktadır. Macaristan <İthalatının yarıdan fazlasını sosyalist ülkelerden. % 40'- nı gelişmiş ülkelerden (özellikle ABD, Japonya; İngiltere v.e Batı Almanya) v,e % 7'lik kısmını da gelişmekte olan ülkelerden karşılamaktadır. -3 -

18 Tablo XIV...:. ithalat ve ihracatın Döviz Gruplarına Göre Dağılımı (982'de ABD $ = 38,57 forint) Yıllar Ruble sahası Ruble sahası dışı ülkeler Toplam ithalat (Milyon forint) , , , , , , , , ' , , , 982 ı-vı 7.23, , ,0 Ihracat (Milyon forint) , , , , , , , , , , , ,6 982 ı-vı 62.33, , , Kaynak: Economic Buııetin of the National Economy, May

19 Tablo XV - ithalat ve İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı (%) Makinalar, Taşı- Gıda mad- Hammad- ma araç- Sanayi deleri ma~ de, Yarı,ları vd. orjinli teryalleri Fuelve mamul sanayi tüketim canlı Yıllar enerji madde çal!an malları hayvan Toplam ithalat (-VI) IHRACAT (ı-vi) Ş Kaynak: Economic Bulletinof the National Economy, May 982. Firmalar kendi sürekli üretimleri veya yatırımları için gerekh olan malları ithal etmekte serbesttirler. BunuFl için ithalatçı Hsansına sahip olmaları ve döviz alabilecek farintleri olması yeterlidir. Genel kural olarak ticari döviz alımında bir kısıtlama yoktur, kısıtlamalar sadece sınırlı sayıdaki ve özellikle tüketim malları ile ii g,jlidir. Eğer ithalat sosyalist olmayan bir ülkeden yapılacaksa, ödemelerde,iki tür süreç sözkonusudur: - ithal edilen malın ödemesinde herhangi bir banka teminatı sözkonusu değilse, forinfin karşı değeri yurtiçi veya sosyalist ülkelerden yapılan ithalatta yapılan ödemelerdeki gibi olur. - Ödemeler banka teminatı gerektiriyorsa (kredi mektubu, banka garantisi gibi) banka teminat ile birl'ikte forinfin döviz değerini de bloke eder. -5 -

20 Tablo XVi - Macaristan'ın MaIlar itibariyle ithalatı {99) 000.ton Taze et Konserve et Taze meyve Taze sebze Tereyağ Margerin Peynir vb. Yumurta Şeker Bal Kahve çay Şarap (000 HL) Bira» işlenrnemiş tütün ve ürünleri {m.$) 8 Sigara 000 Ağaç vb. 47 Lastik5 Tekstil fibre 92 Pamuk 67 Gübre Petrol ve ürünleri Doğa! ve işlenmiş gaz Çamaşır makinası Buzdolabı Teyp Siyah beyaz televizyon Radyo Kara yolu araçları Mobilya Seyahat çantaları vb. Elbise. Ayakkabı Saat. oyuncak vb. Tıbbi müstahzar Sabun temizlik maddeleri ve kozmetik Plastik (000) adet Milyon mı Kaynak: European Marketing Dataand Statistics, 982.

21 Macaristan 979 yılında ,2 ve 980 yılında ,5, 98 'de 306.9,6 ve 982 (ilk 4.ay) , milyon forint olarak gerçekleşen 979 yılında , 980 yılında , 98'de ve 982 (ilk 4 ay) de milyon farint olarak başlıca Sovyetler Birliği, canlı hayvan, et ve ürünleri, sebze. meyve, tarımsal ürün ve mamulle~ rı, içki, tütün,,kimyasal ürünler, ilaç ve parfümeri,çeşith mineraller, tekstil ürünleri, makinalar ve ulaşım ekipmanları, elektrlkli makina ve aletler,petrol ve petrol ürünleri, demır çelik, vb. ihracatını esas olarak Sovyetler Birliği, Federal Almanya, Demokratik Almanya, Çekoslavakya, Avusturya, İtalya, Polanya, Yugoslavya, Fransa, isvlçre, iran'a yapmaktadır. Federal Almanya, Demokratik Almanya, Avusturya, Polanya, ıtalya, Çekoslovakya, isviçre ve ABD 'den yaptığı Ithalatını çay, kahve, kakao, baharat, hayvan yemi, ham maddeler, kömür,briket, petrol ve petrol' ürünleri, kimyasal maddeler, suni reçine ve plastik maddeler, kağıt, tesktil ürünleri, demir çelik ve çeşitli metaller, makinalar, özellikle sanayi makinaları ve çeşitli ulaşım araçları vb. oluşturmaktadır. Genel ihracatıiçinde makina ve taşıma araçları ihracatı % 30, gıda ve tarım maddeleri ihracatı '% 25 paya sahiptir. Macaristan'ın özellikle son yıllarda et ve kesilmiş kümes hayvanları ihracatı (özellikle Arap ülkeierine) büyük artış göstermiştir. F. GÜMRÜK SiSTEMi Ocak 963 yılında Macaristan'da yeni gümrük sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu sistem ile vergilerin onları ödemeye gerçekten yükümlü olan kişııer tarafından ödenmesi amaçlanmıştır. Böylece güm~ rük vergneri fiyat yükseltjei etkilerini ithalatçılar, kuııananlar veya tü w ketenler üzerinde gösterecektir.. Macaristan'a yurt dışından giren bütün mallar iç ticaret için mal gümrükten çekilene kadar gümrüğe tabi mallar olarak kabul edilmektedir. Bu mallar gümrük vergisi ödenene kadarihtiyati haciz altındadır. Gümrük bürosunca doğrudan kontrolda tutulmayan gümrüğe tabi malların vergi ve muamele üer,etinden muaf tutulduğuna dair senet güvenliği gerekmektedir. Bu senet dışındagüvenlik Macaristan devlet kurumları, kooperatifler. hükümet büroları vb. ce sağlanmaktadır. -7 -

22 Macaristan!da yürürlükte 3 tarife vardır:. Yolculara ait,eşyalar için yolcu tarifeleri. 2. Hediyelikeşya 'için hediye tarifeleri. 3. ithal edilen gümrüğe tabi ticari mallar için ticari ~(!!T!rük tarifeleri. Ticari gümrük tarifeleri 3 sütundan oluşmaktadır. ı. sütun: Avrupa ülkesi olmayan gelişmekte olan ülkeler menşeii mallar için otonam oranlar. II. sütun: En çok kayırılan ülke anlaşması olan ülkeler uygulanan oranlar. iii. sütun: Tercihli veya en çok kayırılan ülke anlaşması olmayan mallara uygulanan oranlar. a. Gümrüğe Tabi Malların Menşei, Menşe Sertifikası: Macaristan'da malların menşei ya üretildikleri ülke ya da esas işlemin (essential processing) yapıldığı ülke esasına göre tesbıt edilir. En çok kayırılan ülke menşeli ve iç ticaret Için ithal edilen forintten daha yüksek değerdeki mallar beyan edilmelidir. Bunun için menşe şehadetnamesi, çalışma sertifikası (menşei gösteren) veya sağ/ık (phytosanitary) belgesi 'istenmektedir. Kayıtlı ticari marka/ı mallar için sunucunun beyan ettiği dökümanlar ve menşe göstermesi yeterli kabul edilmektedir. Preferans anlaşmalr gelişmekte olan ülkelerden doğrudan ithal edilen mallarda A Tipi menşe sertifikası gerekmektedir. Ticari gümrük tarifarefınde ii. sütunda yer alan oranların uygufandığı maflarda menşe belirten belgeye gerek yoktur.. Her yıl belli özel amaçlar için küçük sayıdaki bazı mallar özel kurallarla vergiye tabi olmadan ithal edilebmrler. Bu mallarda değer veya 'miktar kısıtlanması yoktur. Belirlenen gümrük kotaları değer veya miktar için sabittir. Ticari anlaşmalardaki zorunlu kafalarda yer almayan ithalat uygulamalarında malın değerinin % 2'slnın önceden ödenmesi şarttır. Gümrüğe tabi malların gümrükten çekilmesinde mallar için beyan formu doldurulmalıdır. Vergiye tabi' mal ithal edildiğinde ve iç ticaret için gümrükten çekileceğinde mal beyanı He birlikte faturanın da 'ibraz edilmesi gereklidir. '- 3-

23 Gümrüklerde aşağıdaki bilgileri içeren faturalar kabul edilir: - Sunucunun isim ve adresi, ~ Fatura no. ve tarih,, - Macar dış ticaret firmasının Ismi,.,..- ithalat kontrat no.; - Malların cins ve miktarı, - GGN'ye göre gümrük tarife no., - Menşe ülke, --:- Satış fiyatı, GıF fiyat, Macar sınırına kadar olan nakliye tutarı. Kayıtlı olduğu gümrük btirosundan çekileıneyen gümrüğe tabi mal lar sınır gümrük ofisine nakledilebilirler. Nakliye için malların yazılı beyanı gereklidir. Gümrükten çekilmeyen gümrüğe tabi maııar sadece antrepolarda. gümrük bürolarının depolarında, ambarlarda, yükleme depolarında veya resmi müsadeli özel depolarda veya emanet bürolarında,depolanabilir. Gümrükten malı çekmek için, görevli gümrük bürosuna yazılı mal beyanı ile başvurulur. Bu; girişte. sınırda ve yurt içinde gereklidir. Gümrük memurları çekilen malı kontrol etmek zorundadırlar. Gümrükten malı kişisel ve firma adına çekecek kişi gümrük vergisi ödemekle yükümlüdür. Gümrük vergisi, malın gümrük değerine göre belirlenir. Bir malın gümrük değerı, gümrük vergisi konulması esnasında alıcı ve satıcı arasında belirlenen malın fiyatıdır. GUrrirük vergisi, iç ticaretiçin malların çekiminde gümrük bürosu tarafından konur ve vergiyi ödemekle yukümlü kişiye miktarı bildirilir. Gümrük vergisinın ödemesi, beyan edildiği gün yapıhnalıdır. Dışticaret kuruluşları para havalesi ile vergileri öderler. Vergi Ile birlikte gümrük bürosu gümrük değerinin %.oranında muamele ücreti ahr. Zorunlu şartlarda, tamir. 'işleme vb. nedenlerle gümrüğe tabii mallar gürmük vergilerinden muaf olarak geçici kabul yolu ile ithal edi Jebilirler,. Geçici kabul yolu aşağıdakilere' uygulanmaktadır. aı. Gümrüğe tabi mallar uluslararası anlaşmalar temelinde geçici olarak ithal edilebilirler. (ATA anlaşması vb.) b) Gösteri veyafuarlarda sergilenrnek veya test edilmek amacıy la geç,ici olarak ithal e.dilen mallar. t) 'Tamir'at; bitirme, değişim, test veya kontrol içingeçici olarak ithal edilen mallar, - HL-

24 Geçici kabul yolu aşağıdakitere uygulanır: a) Ticari karakteri olmayan gümrüğe tabi mallar ve geçici kullanım içinödeme yapılmadan nhaledilen mallar. b) Tesisler için gerekli aletler, makinalar, gümrüğe tabi malın bitiş işlemi için gereken örnekler, modeller, vb. Gümrük veriglerinden muaf mallar: - Uluslararası anlaşmalarla kabul edilen vergiden muaf mallar, - Ülkeden geçen yabancı marıar (geçiş malları) - Umulmadık nedenlerle yurt dışına çıkarılan ve daha sonra de ğişmeden yurda getirilen maııar (dönüş malları) - Zorunluluk karşısında dışarı çıkarılan ve daha sonra değişmeden getirilen mallar - Develope mikro veya dlaposltif filmler, dökümanlar, örnekler, fiyat listeleri, kata!oglar ve ticari amaçlı broşürler. - Yabancı alıcı veya temsilcinin gönderdiği ihraç malında kullanılacak bağlama v,e paketleme materyarıeri. - Yabancı araçlar ülke içinde kaza geçirdiklerinde lazım olan yedek parçalar. Macaristan'da sadece bir tane Ulusa! ve Serbest Sape! Liman böl gesinde serbest bölge vardır. b. Mal Sevkıyatı ile ilgili Dökümanlar: Macaristan'a ihracat yapacak firmaların, Uluslararası ticarette kullanılan dökümanları kuııanmaları gerekmektedir. Yapılan anlaşmaya göre istenilen dökümanlar (örneğin teklifler, te~ yit formlan, proforma fatura ve hatta kontratın kendisi gibi) malın spesifik karakterine veya durumuna göre değişebilir. ECE formları tercih edilmekle birlikte yabancı firmanın telgrafı, ticari mektup formları kabul edilebilir. Bu dökümanlarda gösterilen bilgiler Macar itha/atçısının önceki belgelerine göre belirlenmelidir. Bu nedenle, teklifin yapılabilmesi için öncelilde istek, sipariş teyidi veya sipariş kontratı ol malıdır. Eğer kontratta şart koşulduysa, yabancı sunucu malın sevkiyata hazır oıdu~unıı telgraf, mektup vh. ile alıcıya önceden bildirmek zo~ rundadır. ilgili bilgiler daha önce yapılan kontratta veya siparişte be- -20-

25 Hrlenmiş olup, 'bunlar; - Kontrat no., - Sunucunun isim ve adresi, - Malın gönderildiği kişin'in adresi, - Teslim yeri. - Navlun. - Tarlfe no. vb. dir. Yabancı ihracatçı demiryolu. karayolu, havayolu, TIR veya posta olan nakliye için gereken belgeleri kontrattaki v-eya si~ esasa göre yerine getirir. yolu esasında parişteki ise; ithalatçının malı çekmesi için gereken nakliye ne ilgili belgeler - Demiryolu taşımacılığında; her vagon için genel yük cinsi, - Gemi.taşımacılığında; toplam yük birimleri, ağırlık ve -genel yük cinsi, - Uçak kargolarında; yüklerin etiketleri. numaraları ve toplam sayıları, - TIR nakliyesinde (lorry); TIR anlaşmasının şart koştuğu bilgiler, - Posta gönderilerinde; 2000 forinti aşan değerlerde malın değeri ile ilgili bilgiler. Sevkiyatla ilgili olarak ticari fatura, paket listesi, gümrük faturası, menşe şehadetnamasi, sağlık belgesi, vb. belgeler gerekmektedir

26 ıv. TÜRKIYE-MACARisTAN TicARi ilişkileri Macaristan'ın genelithalatı ~çinde % 0.7 ve genelihracatı içinde %. 'lik bir paya sahip olan Türkiye, Macaristan ile ticari mşkilerini 974 yılına kadar 2 Mayıs 949 yılında imzalanan kliring sistemine dayalı anlaşma esasına göre yürütmüştür. 974 yılında imzala\lan yeni anlaşmayla bu sistem bırakılarak serbest döviz esasına geçilmiştir. i'mzalanan anlaşma ve bunu takip eden protokollerle her iki ülke de ihracatlarını arttırmayı ve karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi istediklerini belirtmişlerdir. Halen yürürlükte bulunan ihracat YönetmeliğFne ekli ihracatın tescije tabi olduğu ülkeler listesinde daha önce bulunan Macaristan, bu ülke ile olan ticaretimizin tarihinden itibaren serbest döviz esasına dayalı olarak yürütülmeye başlanması nedeniyle sözkonusu listeden çıkarılmıştır. iki ülke arasındaki mevcut ekonomikişbirliği sahaları şunlardır: Perlit sanayi, Çatalağız Termik Santralının ka.zan imalatı, Kangal Termik Santralının i ve II. ünitelerinin kazan imalatı ile Allağa Kombine Çevrim Gaz-Buhar Santralı için bazı malzeme ve techizat imali. 978, 979, 980, 98 ve 982 yıllarında Macaristaıi'la olim ticari iişkilerimizi şöyle özetliyebilirz. Tablo XVii Dışticaret Dengesi Yıllar Ithalat ihracat Dışticaret 000 ABD $ B (8 ay) ;269. Türkiye Macaristan'dan kimyevi ve tıbbi müstahsallar, gübreler, fotoğraf ve sinema malzemeleri. sun'ı plastik maddeleri vb:, dökme, demir, çelik, alüminyum, kazanlar, makinalar, vd.;' elektrikli makina ve cihazlar vb. ithal etmekte, buan karşılık nohut, limon, mercimek, tütüh,, pamuk, boratlar, pamuk ipliği ve tütün ihraç,etmektedir.

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA istanbul TiCARET ODASI Yayın No 1987/17 Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 FINLANDIYA istanbul-1987 fj!!t LEBİB YA LKIN l'a.yf:"r!lari 'iiii/1 VE BASlM /ŞLERI A.. Ş. Tel: 152 ll 001 S Hat İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ BİRİNCİ

Detaylı

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR

ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO :1994-5 ' ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NiJERYA GANA TANZANYA istanbul Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı çerçevesinde

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır. FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas

Detaylı

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır.

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 Resmi Adı Nüfus (milyon) Okuma Yazma Oranı Dil Din Yönetim Biçimi Yönetim Sistemi Yüzölçümü Komşu Ülkelerle Sınırlar Arjantin Cumhuriyeti

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

HIRVATİSTAN ÜLKE ETÜDÜ

HIRVATİSTAN ÜLKE ETÜDÜ ISTANBUL TICA RET ODASI YAYIN NO : 1998-37 HIRVATİSTAN ÜLKE ETÜDÜ Hazırlayanlar; Derya BERTRÁN ROCA Volkan AYDOS Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Hazırlayan : İsmail Erkan SARISAÇLI Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BOSNA HERSEK Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince şubat 2013 COPYRIGHT 2013 SERKA ISBN: 978-605-63661-3-0 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

İZMİR TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ İZMİR TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ NESLİ ÖZTÜRK Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü 2006 SURİYE I. ÜLKE BİLGİLERİ Resmi Adı: Suriye Arap Cumhuriyeti Başkenti: Şam Yüzölçümü: 185.180 km2 Nüfusu :

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

MAKEDONYA ÜLKE RAPORU

MAKEDONYA ÜLKE RAPORU MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ MAKEDONYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

İSRAİL ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Muhammet Murat YAĞIŞ Ankara - December, 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSRAİL ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Muhammet Murat YAĞIŞ Ankara - December, 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSRAİL ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Muhammet Murat YAĞIŞ Ankara - December, 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSRAİL Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gülsevin ONUR Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ CEZAYİR ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Evren SUBAŞI Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ CEZAYİR Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos YUNANİSTAN Ekim 2011 Resmi adı: Helenik Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Atina Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos İdari yapı: 13 Bölge, 1 Özerk Bölge Komşuları: Türkiye, Arnavutluk,

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ YURTDIŞINDA TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM OLANAKLARI MISIR NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER TARIM SEKTÖRÜNE

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ TAYVAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Batuhan UYSAL Ankara - January, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ TAYVAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

ARJANTİN POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

ARJANTİN POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ARJANTİN POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Esin ŞEN İnci Selin BAL T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları I Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı