Kullaným Kýlavuzu Baský

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright 2003 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGÝ BÝR TÝCARÝ ÝÞLETMEYLE ÝLÝÞKÝSÝ BULUNMAYAN BÝR TÜKETÝCÝ TARAFINDAN OLUÞTURULMUÞ VEYA BÝR TÜKETÝCÝDEN ÜCRETSÝZ OLARAK EDÝNÝLMÝÞ OLAN, VE (ii) SALT KÝÞÝSEL KULLANIMA YÖNELÝK OLAN; VERÝ VEYA BÝLGÝLERLE DOÐRUDAN ÝLÝÞKÝLÝ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA ÝZÝN VERÝLMÝÞ DÝÐER KULLANIMLAR DIÞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN OLARAK HERHANGÝ BÝR ÞEKÝLDE KULLANILMASI YASAKTIR USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Lütfen bataryalarý gerektiði þekilde elden çýkarýn.

4 Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Giriþ kodlarý Ýçerik ve uygulama indirme Nokia 7600 görüntü telefonu - Genel bakýþ Kamera ve multimedya mesajlar Müzik çalar Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager Paylaþýlan hafýza GSM ve UMTS þebekeleri desteði Hýzlý veri aktarýmý için GPRS Telefonunuz Tuþlar ve konektörler Ön tuþlar ve kulaklýk Üst tuþlar Yan tuþlar ve kýzýlötesi baðlantý noktasý Alt konektörler Üç seçim tuþu Bekleme modu ve ekran göstergeleri Bilekliðin takýlmasý Nokia HS-3 kulaklýðýný kullanma Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 2. Baþlarken SIM kart ve bataryayý takma Kartý takma Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Xpress-on kenarlýklarý deðiþtirme Kamerayý kullanma Temel iþlevler Arama yapma Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Arama sýrasýnda kullanýlabilecek iþlevler Hoparlörü kullanma Ses tuþunu kullanma Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Yazý yazma Akýllý metin giriþi Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Akýllý metin giriþini kullanma Birleþik sözcükleri yazma Normal metin giriþini kullanma Yazý yazma ile ilgili genel talimatlar Menüyü kullanma Menü iþlevlerine eriþme Menü iþlevlerinin listesi Menü iþlevleri Mesajlar (Menü 1) Metin mesajlarý ve resimli mesajlar (SMS) Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Metin mesajý veya resimli mesaj yazma ve gönderme Metin mesajýný veya resimli mesajý okuma ve yanýtlama Metin ve resim mesajlarý için kullanýlan klasörler Multimedya mesajlarý (MMS) Multimedya mesajý yazma ve gönderme Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama Multimedya mesajý klasörleri E-posta mesajlarý E-posta mesajý yazma ve gönderme E-posta servisine baðlanma ve yeni mesajlarý alma E-posta mesajlarý için kullanýlan klasörler E-posta ayarlarýný el ile girme E-posta iþlevinin genel ayarlarý Mesaj silme Sohbet Sesli mesajlar Bilgi mesajlarý Mesaj ayarlarý Metin mesajý ayarlarý Multimedya mesaj ayarlarý Diðer ayarlar Servis komutlarý Daðýtým listeleri Arama kaydý (Menü 2) Cevapsýz aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptýðýnýz aramalar Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý Rehber (Menü 3) Bu menüdeki iþlevlere eriþmenin diðer yollarý Rehber ayarlarýný belirleme Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Ýsimleri ve telefon numaralarýný kaydetme Kaydedilmiþ bir isme veya numaraya resim ekleme Kayýtlý bir isme eklenmiþ olan resmi deðiþtirme Rehberde isim bulma Kartvizitleri silme Ýsimleri, numaralarý veya metin öðelerini düzeltme Rehberi kopyalama Sesle arama Ses etiketi kaydetme Ses etiketi kullanarak arama yapma Ses etiketini dinleme, deðiþtirme veya silme Rehberle ilgili diðer iþlevler Hýzlý aramalar Kartvizitler Tercihler (Menü 4) Ayarlar (Menü 5) Kiþisel kýsayollar Saat ve tarih ayarlarý Arama ayarlarý Telefon ayarlarý Ekran ayarlarý Zil sesi ayarlarý Telefonunuza yeni ses ekleme Donaným ayarlarý Bekleme modundaki donaným göstergeleri Güvenlik ayarlarý Fabrika ayarlarýný geri yükleme Kamera (Menü 6) Fotoðraf veya video klip çekme Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Kamera ayarlarýný yapma Medya oynatýcý (Menü 7) Gerçek zamanlý akýþ içeriði Müzik (Menü 8) Telefona aktarýlmýþ müzik parçalarýný çalma Müzik çalar ayarlarý Galeri (Menü 9) Kullaným haklarý Ajanda (Menü 10) Çalar saat Takvim Farklý takvim görünümleri kullanma Takvim notu oluþturma Telefon bir not uyarýsý verdiðinde Yapýlacaklar M-cüzdan Kiþisel kart bilgilerini kaydetme ve deðiþtirme Kiþisel notlar M-cüzdan ayarlarý Oyunlar (Menü 11) Uygulamalar (Menü 12) Ekstra (Menü 13) Hesaplamalar Para birimi dönüþtürme Ses komutlarý Bir menü iþlevine ses komutu ekleme Bir ses komutunu kullanma Ses komutunu dinleme, deðiþtirme veya silme Geri sayým sayacý Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Kronometre Ara derece hesaplama veya tur zamaný tutma Baðlantý (Menü 14) Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Genel bilgiler Bluetooth baðlantýsý kurma Bluetooth iþlevini devre dýþý býrakma Eþleþtirilmiþ cihazlarý görüntüleme Bluetooth ayarlarý Kýzýlötesi GPRS GPRS göstergeleri GPRS baðlantý modunu seçme GPRS modem ayarlarý Servisler (Menü 15) Tarayýcý servislerine eriþimde ve kullanýmda temel adýmlar Telefonu bir tarayýcý servisi için ayarlama Mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme Servis ayarlarýný el ile girme Görünüm ayarlarý Çerez (cookie) ayarlarý Bir tarayýcý servisiyle baðlantý kurma Servis sayfalarýný tarama Tarama sýrasýnda telefon tuþlarýný kullanma Tarayýcý baðlantýsýný kesme Yer Ýmleri (Bookmarks) Yer imi alma Servis gelen kutu Servis gelen kutusu ayarlarý Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 Önbelleði boþaltma Tarayýcý baðlantýlarý için güvenlik iþlevleri Güvenlik modülü Sertifikalar Git (Menü 16) SIM hizmetleri (Menü 17) PC baðlantýlarý Hýzlý yerel baðlantýlar için USB baðlantý noktasý Telefonunuzu modem olarak kullanma Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken, tüm yasalara uyun, diðer kiþilerin gizlilik haklarýna ve yasal haklarýna saygýlý olun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Þebeke hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve UMTS þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Ýkili mod (hem GSM/EGSM hem de UMTS þebekelerinde çalýþma) þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kablosuz telefon, GPRS servisini destekleyen bir 3GPP GSM Release 99 terminalidir ve Release 97 GPRS þebekelerini de destekleyecek þekilde tasarlanmýþtýr. Ancak tüm Release 97 GPRS þebekelerinde düzgün þekilde çalýþacaðý garanti edilemez. Daha fazla bilgi için, servis saðlayýcýnýza veya bölgenizdeki Nokia satýcýsýna baþvurun. Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu telefonun, MMS, tarama, e-posta kullanýmý, tarayýcýyla veya MMS üzerinden içerik indirme gibi bazý özellikleri, söz konusu teknolojiler için þebeke desteðini gerektirir. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Aksesuarlar hakkýnda Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 cihazlarýyla þarj edilerek kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteðiyle ilgili önemli bilgiler içerir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayýn. etiketini satýþ paketindeki Club Nokia Davetiyesine yapýþtýrýn. etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn. Giriþ kodlarý Güvenlik kodu: Bu kod telefonunuzla birlikte verilir. Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanýmlara karþý korur. Kodun ilk deðeri biçimindedir. Kodu deðiþtirin ve Güvenlik ayarlarý menüsündeki Giriþ kodlarý ile Güvenlik düzeyi iþlevlerini kullanarak, telefonu kod isteyecek þekilde ayarlayýn. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrý olarak gizli bir yerde saklayýn. PIN kodu: PIN (Kiþisel Kimlik Numarasý) kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve SIM kartý izinsiz kullanýma karþý korur. Güvenlik ayarlarý menüsündeki PIN kodunun sorulmasý iþlevini etkinleþtirirseniz, telefon her açýldýðýnda bu kod istenir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 PIN kodu arka arkaya üç kez hatalý girilirse, SIM kart bloke edilir. PUK kodunu girip, Tamam tuþuna basýn. Yeni bir PIN kodu girip Tamam tuþuna basýn. Yeni kodu tekrar tuþlayýp Tamam tuþuna basýn. PIN2 kodu: Bu kod SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçlarý gibi bazý iþlevlere eriþmek için gereklidir. PUK ve PUK2 kodlarý: PUK ve PUK2 kodlarý SIM kartla birlikte verilebilir. Verilmemiþse, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Kýsýtlama þifresi: Kýsýtlama þifresi, Güvenlik ayarlarý menüsündeki Arama kýsýtlama servisi iþlevini kullanmak için gereklidir. Modül PIN kodu ve imza PIN kodu: Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir. Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kart güvenlik modülü içeriyorsa, bu PIN kodlarý SIM kartla birlikte verilebilir. M-cüzdan kodu: M-cüzdan kodu, M-cüzdan servislerini kullanmak için gereklidir. UPIN ve UPUK kodlarý: UPIN kodu USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartýn geliþtirilmiþ bir sürümüdür ve UMTS cep telefonlarý tarafýndan desteklenir. UPIN kodu, USIM kartý izinsiz kullanýmlara karþý korur. UPUK kodu USIM kartla birlikte verilebilir ve UPIN kodunun blokajýný kaldýrmak için gereklidir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Ýçerik ve uygulama indirme Telefonunuza yeni içerik (örneðin, resim, video klip) ve uygulamalar indirebilirsiniz (þebeke servisi). 1. Örneðin, Uygulamalar, Galeri veya Oyunlar menüsünde indirme iþlevini seçin. Ýndirme iþlevine eriþmek için, ilgili menü açýklamalarýna bakýn. Bir yer imleri (bookmark) listesi görüntülenir. Servisler menüsündeki yer imlerini (bookmark) görmek istiyorsanýz, Diðer yer imleri seçeneðini belirleyin. 2. Eriþmek istediðiniz tarayýcý sayfasýnýn yer imini (bookmark) seçin. Baðlantý kesilirse, Servisler menüsündeki etkin baðlantý ayarlarýný deðiþtirin ve yeniden baðlanmayý deneyin. Servis saðlayýcý tarafýndan verilen talimatlarý uygulayýn. Çeþitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkýnda bilgi almak için þebeke operatörünüze ve/veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Nokia nýn, diðer sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermediðini unutmayýn. Bu sitelerden Java uygulamalarý indirirken, güvenlik veya içerik açýsýndan herhangi bir sitede alacaðýnýz önlemleri almanýz gerekir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Nokia 7600 görüntü telefonu - Genel bakýþ Nokia 7600 görüntü telefonu, günlük kullanýmda iþinize yarayacak çeþitli iþlevler sunan çok yönlü bir multimedya telefonudur. Bu iþlevlerden bazýlarý burada kýsaca açýklanmaktadýr. Kamera ve multimedya mesajlar Telefonunuzda, fotoðraf ve sesli, kýsa video klip çekmenize olanak veren entegre bir kamera vardýr. Bir multimedya mesajýna fotoðraf veya klip ekleyerek Multimedya Mesaj Servisi (MMS) yoluyla uyumlu bir cihaza gönderebilirsiniz (þebeke servisi). Fotoðraflar, bekleme modunda duvar kaðýdý veya rehberde küçük resim olarak da kullanýlabilir. Müzik çalar Telefonda, ses dosyalarýný bir kulaklýkla veya telefonun mikrofonuyla dinleyebileceðiniz bir müzik çalar vardýr. Satýþ paketindeki CD-ROM da bulunan Nokia Audio Manager PC yazýlýmýný kullanarak ses dosyalarýný telefonunuza aktarabilirsiniz. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager Telefonla birlikte verilen CD-ROM daki Nokia PC Suite yazýlýmý, çeþitli uygulamalardan oluþan zengin bir koleksiyonu içerir. Bu uygulamalarla, örneðin, yeni zil sesleri oluþturabilir, telefonun kamerasýyla çektiðiniz fotoðraflarý ve video klipleri yönetebilir ve yeni Java TM uygulamalarýný telefona yükleyebilirsiniz. Nokia Audio Manager uygulamasýný ve USB kablosunu (DKU-2) kullanarak, uyumlu bir bilgisayardan telefonunuza AAC veya MP3 müzik dosyalarý aktarabilirsiniz. Bu kablo telefonla birlikte verilir. Ayrýca, müzik dosyalarýnýzdan çalma listeleri oluþturabilir ve CD deki ses dosyalarýný AAC biçiminde kaydederek telefonunuza aktarabilirsiniz. Daha sonra, telefonunuzun Müzik menüsünden seçtiðiniz müzik dosyalarýný çalabilirsiniz. Nokia PC Suite yazýlýmý, Nokia nýn adresindeki Web sitesinden de edinilebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager ile birlikte verilen belgelere ve Yardým dosyalarýna bakýn. Paylaþýlan hafýza Bu telefondaki þu özellikler hafýzayý paylaþabilir: rehber; metin ve multimedya mesajlarý; Galeri menüsündeki resimler, video klipler, zil sesleri ve müzik dosyalarý; yer imleri (bookmark); ajanda ve yapýlacaklar listesi; Java oyunlarý ve uygulamalarý. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Bu tür iþlevlerin kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan diðer iþlevlere ayrýlacak hafýzayý azaltabilir. Diðer iþlevlerle paylaþýlan hafýza miktarýna ek olarak, iþlevlerin bazýlarý için özel olarak ayrýlmýþ belirli miktarda hafýza olmasýna karþýn, bu durum iþlevlerden biri çok sýk kullanýldýðýnda özellikle görülür. Örneðin, çok sayýda resmin kaydedilmesi paylaþýlan hafýzanýn tümünün kullanýlmasýna neden olur ve telefonda hafýzanýn dolu olduðunu bildiren bir mesaj görüntülenebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada yer kaplayan bilgi veya kayýtlarýn bir kýsmýný silin. Kullanýlabilecek hafýza miktarýný ve kullanýmda olan paylaþýlan hafýza miktarýný öðrenmek için Telefon ayarlarý menüsündeki Hafýza durumu iþlevini kullanabilirsiniz, bkz: sayfa 98. GSM ve UMTS þebekeleri desteði Telefonunuz GSM 900, GSM 1800 ve UMTS þebekelerinde kullanýlabilir. UMTS þebekeleri, hýzlý bir iletiþime ve çeþitli arama iþlevlerinin ayný anda kullanýlabilmesine olanak verir. Örneðin, telefon bir UMTS þebekesinde kullanýldýðýnda, bir arama sýrasýnda fotoðraf çekebilir ve konuþmayý sonlandýrmadan fotoðrafý bir multimedya mesajý içinde gönderebilirsiniz (þebeke servisi). Telefon, þebeke parametrelerine ve þebeke operatörleri arasýndaki dolaþým anlaþmalarýna baðlý olarak, GSM veya UMTS þebekesini otomatik olarak seçer. Telefon bir UMTS þebekesi ile kullanýlýrken, þebeke destekliyorsa, bekleme modunda gösterilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 Hýzlý veri aktarýmý için GPRS Telefonunuzu hýzlý GPRS -Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) veri servisleri için kullanabilirsiniz (þebeke servisleri). GPRS; WAP ve Ýnternet servislerine eriþmek, metin ve multimedya mesajý alýp göndermek ve Java oyunlarý/uygulamalarý indirmek için kullanýlabilir (þebeke servisleri). Þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz aracýlýðýyla GPRS servisine abone olun ve GPRS servisiyle kullanmak istediðiniz iþlevlerin (örneðin multimedya mesajlarý) GPRS ayarlarýný kaydedin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 1. Telefonunuz Tuþlar ve konektörler Ön tuþlar ve kulaklýk 1. Kulaklýk 2. - sayý ve harf girmenizi saðlar. tuþunu basýlý tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz (þebeke servisi). ve, farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar için kullanýlýr. 3. telefon numarasýný çevirir veya gelen aramayý cevaplar. Bu tuþa bekleme modunda basýldýðýnda, en son aranan numaralar gösterilir yönlü kaydýrma tuþu Bu tuþu kullanarak, rehber ve menü iþlevleri gibi çeþitli listelerde kaydýrma yapabilir ve örneðin mesaj yazarken imleci baþka bir yere taþýyabilirsiniz. Kaydýrma tuþunun ortasýna basarsanýz, telefon, tuþun üstünde gösterilen iþlevi yerine getirir. Bekleme modundayken tuþunu sola doðru bastýrýrsanýz, Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 metin mesajý yazýp gönderebileceðiniz bir metin düzenleme ekraný açýlýr. Bekleme modunda tuþunu saða doðru bastýrýrsanýz ajanda açýlýr. 5. Üç seçim tuþu Her tuþ üst kýsmýnda gösterilen iþlevi gerçekleþtirir. Mavi noktayla gösterilen orta seçim tuþu 4 yönlü kaydýrma tuþunun tam ortasýnda bulunur. Ayrýca bkz: Üç seçim tuþu sayfa etkin durumdaki aramayý bitirir veya gelen bir aramayý reddeder. Ayrýca herhangi bir iþlevden çýkmak için de bu tuþ kullanýlýr. Üst tuþlar 1. Açma/kapatma tuþu Telefonunuzu açmak veya kapatmak için bu tuþu basýlý tutun. Tuþ takýmý kilitliyken bu tuþa basarsanýz telefonun ýþýklarý yanar ve 15 saniye kadar yanýk kalýr. 2. Fotoðraf çekmek veya video klip kaydetmek üzere kamerayý çalýþtýran kamera tuþu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Yan tuþlar ve kýzýlötesi baðlantý noktasý 1. Ses tuþu Ses kaydý yapmak için bu tuþa basýn. Sesle aramayý etkinleþtirmek için bu tuþu basýlý tutun. Ayrýca bkz: Ses tuþunu kullanma sayfa Ses açma tuþu 3. Ses kýsma tuþu 4. Uyumlu cihazlarla kablosuz baðlantý kurmak için kýzýlötesi baðlantý noktasý Alt konektörler 1. Þarj cihazý konektörü 2. Pop-Port TM konektörü ve entegre USB baðlantý noktasý 3. Mikrofon 4. Taþýma kayýþýnýn geçirildiði delikler Üç seçim tuþu Bu tuþlarýn iþlevi, üst kýsýmlarýnda görüntülenen yönlendirici metne baðlýdýr. Sol seçim tuþu ( ) genellikle görüntülenmekte olan iþlevle ilgili bir seçenek listesi açar. Bekleme modunda, bu seçim tuþu Galeri'dir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 Kaydýrma tuþlarýnýn ortasýnda bulunan orta seçim tuþu genellikle o anki iþlevin standart iþlemini yerine getirir. Bekleme modunda, bu seçim tuþu Menü'dür. Sað seçim tuþu ( ) genellikle menü iþlevlerinde bir önceki menü düzeyine dönmenizi saðlar. Bekleme modunda bu tuþun iþlevi, Ayarlar menüsündeki Kiþisel kýsayollar menüsüyle yapýlan ayarlara baðlýdýr, bkz: sayfa 94. Bekleme modunda bu tuþ (baþka bir iþlev atanmamýþsa) Rehber i görüntüler. Aksi takdirde tuþ, listedeki iþlevlere kolayca eriþmenizi saðlayacak Git iþlevini görür. Bekleme modu ve ekran göstergeleri Telefon kullanýma hazýr hale geldiðinde, herhangi bir karakter tuþlamamýþsanýz, telefon bekleme modundadýr. Bekleme modunda, ekranda aþaðýdaki göstergeler bulunur. Diðer temel göstergeler de bu kýlavuzda açýklanmýþtýr. 1. Telefonun kullanýldýðý þebekenin ismini veya þebeke logosunu gösterir. 2. Cep telefonu þebekesinin bulunduðunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. Telefonu bir UMTS þebekesinde kullandýðýnýzda, çubuðun altýnda göstergesi belirir. 3. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. 4. Üç seçim tuþu ile ilgili yönlendirici metinler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Bilekliðin takýlmasý Bilekliði resimde gösterildiði gibi baðlayýp sýkýn. Nokia HS-3 kulaklýðýný kullanma Uyumlu kulaklýðý telefonunuzun Pop-Port konektörüne takýn. Uyarý! Bu kulaklýk çevrenizdeki sesleri duymanýzý engelleyebilir. Güvenliðinizi tehlikeye atabilecek durumlarda kulaklýðý kullanmayýn. Ýki kabloyu birbirine baðlayýn ve kulaklýðý resimde gösterildiði gibi taþýyýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 2. Baþlarken SIM kart ve bataryayý takma Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan veya çýkartmadan önce telefonu kapatýn ve þarj cihazýndan veya baðlý olduðu baþka bir cihaz varsa o cihazdan baðlantýsýný çýkarýn. Kartý takma Telefonun arka kapaðýný açmak için önce iki yan kapaktan ('kenarlýklardan') birini çýkarmanýz gerekir. 1. Telefonu, ekraný aþaðýya bakacak ve kameranýn objektifi sol üst tarafta kalacak þekilde yerleþtirip sað kenarlýðý çýkarýn (1). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 2. Arka kapaðý telefonun alt kenarýna doðru kaydýrýn (2) ve çekerek yerinden çýkarýn (3). 3. Bataryayý kenarýndan tutup kaldýrarak çýkarýn (4). 4. SIM kartý SIM kart yuvasýna yerleþtirin (5). Kartýn üzerindeki altýn renkli konektörlerin aþaðýya dönük olmasýna ve kesik köþenin kamera objektifinin bulunduðu tarafa gelmesine dikkat edin. 5. Bataryanýn konektörlerini telefonun batarya yuvasýndaki konektörlerle ayný hizaya getirin (6) ve iyice yerine oturuncaya kadar bataryayý telefona doðru bastýrýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 6. Arka kapaðý bataryanýn üzerine yerleþtirip (7) hafifçe yerine doðru itin (8). Kapaðýn yerine tam oturmasýna dikkat edin. 7. Kenarlýðý telefona doðru iterek yerleþtirin. Kenarlýðýn düzgün olarak yerleþtiðinden emin olun. Bataryayý þarj etme Telefonun arka kapaðý veya kenarlýklarý çýkarýlmýþ durumdayken bataryayý þarj etmeyin. Ayrýca bkz: Batarya bilgileri sayfa Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki yuvaya takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Þarj göstergesi çubuðu ekranda hareket etmeye baþlar. Batarya tamamen boþsa, bu göstergenin ekranda belirmesi birkaç dakika alabilir. Þarj sýrasýnda telefonunuzu kullanabilirsiniz. Telefonla birlikte verilen bataryanýn ACP-12 þarj cihazýyla þarj edilmesi yaklaþýk bir buçuk saat sürer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 Þarj olmuyor mesajý görüntülenirse, bir süre bekleyin, þarj cihazýnýn fiþini prizden çekin ve tekrar takarak iþlemi yeniden deneyin. Þarj iþlemi yine de gerçekleþmiyorsa, satýþ noktanýza baþvurun. 3. Batarya tamamen dolduðunda, þarj göstergesi çubuðunun hareketi durur. Þarj cihazýnýn fiþini prizden ve telefondan çýkarýn. Telefonu açma ve kapatma Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Telefon PIN veya UPIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girip Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý sayfa 15. SIM kart doðru yerleþtirildiði halde telefonda SIM kartý takýn veya SIM kart desteklenmiyor mesajý görüntülenirse, kartý çýkarýp yeniden takýn. Mesaj hala görüntüleniyorsa þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarý desteklemediðinden, kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzun iki dahili anteni vardýr (resimdeki mavi alanlar). Diðer radyo dalgasý yayan cihazlarda da olduðu gibi, telefon açýkken gerekmedikçe antenlere dokunmayýn. Antene dokunmak konuþma kalitesini etkiler ve telefonun normalden daha fazla güç harcamasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Xpress-on kenarlýklarý deðiþtirme Kenarlýklarý deðiþtirmeden önce mutlaka telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazýyla veya diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. Telefonun yan kapaklarýný (kenarlýklarýný) deðiþtirebilirsiniz. 1. Telefonu, ekraný yukarýya bakacak ve kameranýn objektifi sað tarafta kalacak þekilde yerleþtirin ve Nokia yazýsý olan köþeden baþlayarak kenarlýklarý çýkarýn (1). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 2. Yeni sað kenarlýðý telefonun kenarýna hizalayýn (2). 3. Yeni sað kenarlýðýn uçlarýný telefona doðru iterek yerine yerleþtirin. Kenarlýðýn yerine tam oturmasýna dikkat edin. 4. Yeni sol kenarlýðý telefonun kenarýna hizalayýn (2). 5. Yeni sol kenarlýðýn uçlarýný telefona doðru iterek yerine yerleþtirin. Kenarlýðýn yerine tam oturmasýna dikkat edin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 Kamerayý kullanma Telefonunuzda, fotoðraf ve video klip çekmek için kullanabileceðiniz entegre bir kamera vardýr. Kamera ayarlarý hakkýnda bilgi için, bkz: Kamera (Menü 6), sayfa 108. Fotoðraflar ve klipler paylaþýlan hafýzayý kullanýrlar, bkz: sayfa 19. Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. 1. Kamerayý çalýþtýrmak için, bekleme modunda telefonun üst tarafýndaki kamera tuþuna basýn. Görüntü canlý olarak ekranda belirir. Böylece, ekrandan vizör olarak yararlanabilirsiniz. Seçenek e bastýðýnýzda aþaðýdaki iþlevlere eriþirsiniz. Þunlarý seçin: Modu deðiþtir kamerayý istenen çalýþma moduna ayarlar. Standart modu Kamera menüsünde ayarlayabilirsiniz. Ayrýntýlar için, bkz: Kamera (Menü 6), sayfa 108. Ýpucu: Kamera modunu hýzla deðiþtirmek için tuþunu saða veya sola doðru basýlý tutun. Zamanlayýcý, kameranýn siz Baþlat düðmesine bastýktan 10 saniye sonra fotoðraf çekmesini saðlar. Sustur, seçilmiþ olan kamera modu Video ise mikrofonu kapatýr. Galeri'yi aç, Galeri menüsünün istediðiniz klasöründeki fotoðraflarý görüntülemenizi saðlar. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu 9357264 ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Copyright Nokia Mobile Phones

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı