KOBi'LERiN DlŞA AÇlLMA SÜRECiNDE SEKTÖREL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBi'LERiN DlŞA AÇlLMA SÜRECiNDE SEKTÖREL"

Transkript

1 EKONOMİK YAKLAŞlM ı KOBi'LERiN DlŞA AÇlLMA SÜRECiNDE SEKTÖREL DIŞ TiCARET ŞiRKETLERiNiN ROLÜ VE TEKSTiL-HAZIR GiYiM SEKTORUNDEUYGULAMALAR GİRİŞ Öznur Yüksel* Gülşen Erenler Çakar ** Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) ülke ekonomilerinde istihdam sağlama, yeni iş imkanları yaratma, bölgesel kalkınınayı hıziandırma gibi işlevler yüklenirler. Bu işlevlerinin yanında KOBİ'lerin üretimde esneklik, karar verınede çabukluk, yenilik ve yaratıcılık yeteneklerini ortaya çıkarmada kolaylık, kişisel inisiyatif kullanınada teşvik sağlama gibi kendilerine has özellikleri vardır. Daha az yatırım harcaması ile kurulduklarından KOBİ'ler ekonominin durgun olduğu dönemlerde dahi. ortama kolaylıkla uyum sağlayarak faaliyetlerini sürdürme imkanı bulabilirler. KOBİ'ler tüm toplum kesimlerine yayılarak rekabeti teşvik etmek suretiyle sağlam bir ekonomik yapının oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ülkemizde KOBİ'ler mevcut firmaların yüzde doksansekizini oluşturmaktadır. Gümrük Birliği'ne girilmesi sonucu KOBİ'lerin karşılaştıkları rekabet nedeniyle dışa açılmalan zorunlu hale gelmiştir. Dı şa açılmanın örgütlenmesi için Sektörel Dış Ticaret ~irketleri (SDŞ) uygulamasından yararlanılabillir. Sağladı~ı istihdam olanakları ve cirosu bakımından ülkemizin en önde gelen üç sanayi dalı arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sanayii de büyük ölçüde KOBİ'lerden oluşmaktadır. Fakat, toplam ihracatın üçte birine yakın kıs- * Doç. Dr., Gazi Üni. ilbf Işletme 13ölüınü Öğretim Üyesi **Dr.. Gazi Üni. MEF Giyim End. ve Giyim San. Böl. Öğretim Görevlisi "Ekonomik Yaklaşım, Cilt 8, Sayı 24 25, İlkbahar Yaz 1997"

2 2 rh:nur )"(ikse/. C:iilscıı!~'ren/cr Cakar mını tek başına sa~layan sektörde ihracat ço~unlukla büyük ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe I\0- Bİ'lerin daha az yatırım harcaması ile kunılabilmeleri. ınodaya dayalı değişken müşteri taleplerine daha kısa sürede cevap verebilmelcri. çeşitli yönetim tekniklerini daha kolaylıkla uygulayabilmeleri sektörel ihracat içinde daha geniş ölçüde yer almalarına imkan sağlayabilecek özelliklerdir. Ancak sektördeki KOBİ'lerin, teknolojik yeniliklere uyum sa~lama, finansal kaynaldan bulma, insan kaynaklarını etkin kullanma, AH-GE çalışmalarını sürdürme ve Jolayısıyla dış pazarlara açılma konularında ciddi sorunları vardır. Ocak 199() tarihinden itibaren Gümrük Birliği'ne girilmesiyle birlikte dış rekabet tehdidi de artmıştır. Geleneksel, dışa kapalı üretim ve rekabet anlayışı ile sektördeki KO Bİ'lerin tek tek bu sorunları aşmalan zordur. İşletmelerin sorunların üstesinden gelebilmeleri bilgi, deneyim ve güçlerini birleştirmeleri ile mümkün olabilir. Bilgi, deneyim ve güçlerin birleştirilerek ortak ihracat gruplannın oluşturulmasıyla hem sektör ve hem ele ülke ihracatının artırılmasına katkıda bulunulabilir. Bu çalışmada tekstil ve hazırgiyim sektörünele yer alan 1\0Bİ'lerde ortak ihracat gruplannın oluşturulmasmcla önemli bir örgütlenme biçimi olan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ele alınmaktadır. Bu amaçla yasallaştığı günden bu güne kadar Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin düzenlenmesi konusundaki gelişmeler açıklanacak, yurtdışındaki ve yurt içindeki uygulama örneklerine yer verilecektir. Ayrıca konuyla ilgili işletmelerin görüşlerini kapsayan ve 30 işletmede uygulanan araştırma bulguları sunulacak ve sonuçlar tartışılarak değerlendirilecektir. TEKSTiL VE HAZlRGiYiM SEI\TÖHÜNDE KOBİ'LEI~ KOBİ'lerin iç ve dış ticaretteki önemleri konusunda görüş birliğine varılmış olmasına rağmen henüz nasıl tanımlanacakları konusunda fikir birli~i oluşmamıştır. Tanımlamalarda çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. Bunları nice! ve nitel ölçütler olmak üzere başlıca iki grupta toplamak mümkündür (Müftüoğlu, 1991: 41-98): a. Nicel ölçütler: işletmede çalışan per~onel ~ayı~ı.!<ullanılan makine ve teçhizat. sayı~ı. işletmenin üretim kapasitesi. işletmedeki sabit varlıkların değeri, sermaye miktarı, belirli dönemler içerisinde harcanan enerji miktarı. belirli dönemler içerisinde elde edilen k~ır,!<ullanılan hammadde miktarı, üretim hacmi, pazar payı, satış tutarı vb.

3 EKONOMİK YAKLAŞlM 3 b. Nitel ölçütler: Girişimcinin işletmede fiilen çalışması, risk üstlenmesi, yönetimin bağımlı/bağımsız olması, işletmede iş bölümü ve uzmaniaşma derecesi. sermayenin sınırlı olması, finansal yetersizlik, yönetim tekniklerinin uygulanmaması veya yetersizliği, Yukarıda sıralanan ölçütlerin sayıları daha da artınlabilir. Ancak birelen fazla ölçütic yapılan tanımlamalarda karınaşıldık yaşanıi1akta. teknik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tek ölçütic yapılan tanımlar ise yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde tanımlar kurumdan kuruma da farklılık göstermektedir. 1\0SGEB 1-50, DiE 1-25, Halkbank 1-150, Ticaret Müsteşarlığı ise işçi çalıştıran işletmeleri KOBİ olarak tanımlamaktadır. Bu tanını kargaşasını önlemek ve Avrupa Birliği'nde (AB) tanını birlikteliği sağlamak için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından geliştirilen ortak bir tanımda 1\0Bİ'Ier; 500' elen az işçi çalıştıran, Yıllık cirosu 27 milyon ECU'yu geçmeyen, Sermayesinin en fazl~l ]/3'ü büyük bir işletmeye ait olabilen işletmeler, şeklinde tanımlanmıştır (Şenyurt, 1995: 26). KOBİ'lerin gerek Türkiye'deki tanımlarına ve gerekse AB ortak tanımına bakıldığında kullanılan ölçüllerin daha çok ekonomik anlam taşıdıkları görülmektedir. Bu ekonomik ölçütler de üll~elerin ekonomik yapılarına, gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişmektedir. Ancak, tanımlamalarda sektöre ilişkin özelliklere de yer verilmesinde yarar vardır. Tekstil ve hazırgiyim sektöründe KOBİ'ler yapılan tanımlamalar dışında şu özellikleri de taşımaktadırlar: Genellilde yönetici pozisyonunda bulunanlar aynı zamanda işletme sahibidirler. İşletme sahibi/yönetici üretim sürecinin tamamını bilmekte, çoğu zaman bir usta gibi çalışmaktadır. Çalışanların çoğu işletme sahibi/yöneticinin ailesi ve yakınları olduğundan işletmeler genelde aile işletmesi niteliği taşımaktadır. İşçi-işveren ilişkileri usta-çırak ilişkisi içerisinde dost bir ortamda geçmektedir. Böyle bir ortaında üretim, grup-takım çalışması niteliği taşımaktadır. İşletme sahibi/yönetici; işletmenin yönetimi, risk alma, işletme politikalarını belirleme, karar alma, hala önleme konularında tek yetkili ve sorumlu kişisidir. Hatalara anında müdahale etme ve karar alma süreçleri kısadır. Ortak amaçlarda birleşilmiştir, genelde işletme içi çıkar çatışmaları ve karşıt güçler mücadelesi en az durumdadır. Pazarlama stratejileri işletme sahibi-yönetici tarafmdan kişisel ilişkiler içerisinde ve direkt pazarlama ile gerçekleşmektedir. Bu yöntem işletme için hem pahalı ve hem de karmaşık satış örgütlerinin oluşmasını gündeme getirmektejir. Ancak işletme

4 4 Öznur Yüksel- Gii!,'iC/1 /:'reııfer ('akar Hazırgiyim sektöründeki KOBİ'lerde atölyc tipi fason üretim t;.ı.rzı sahibi/yöneticinin uygubdı~ı bu yöntem, pazarlama esnekliğini yüksek bir düzeye çıkarmaktadır. Kişisel ilişkiler ve direkt pazarbma sonucunda tekstil ve hazırgiyim ürünleri yakın ve küçük pazarlara sunulmakla ve faaliyet ~ıbnları bu pazarlar olmaktadır. yaygındır. Üretim süreci içerisinde akış dilimleri insan ve makina için net bir şekilde ayrışmamıştır. işçiler siparişin tamamı hakkında teknii< beceri ve bilgi düzeyine sahip, akış bütününün tamamını yerine getirebilir niteliktedirler. Bitmiş ürün stok sorunları bulunmaınakta, rekabetle en önemli ölçüt obrak siparişi zamanında teslim etme ilkesi üzerinde durulmaktadır. Atölyc tipi üretim uygulamalan sektördeki 1\0Bİ'lerin üretimde esnek olmalarına hem imkan tanımakta, hem de bu uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Örgüt yapısındaki usta-çırak ilişkileri işletme içi insan kaynaklarının ust~h.;ıral< eğitimi sistemi ile yetişmelerini sağladığmdan esnek üretim kolaylaşınaktadır. Hazırgiyim sektöründeki I\ OBİ 'lerde yaygın olarak emek-yoğun telmoloji kullanılmaktadır. Emek-yoğun teknoloji kullanıını ise beraberinde nitelikli işgücü kullanma zorunlulu~unu güneleme getirmektedir. Üretim teknolojileri genelde eski olup, üretim işgücü becerisi ile gerçekleşmektedir. Teknolojinin emeği donatnıası faktörü, bu işletmelerele emeğin teknolojiyi donatması olarak işlerlik kazanmaktadır. Hazırgiyim sektöründe yer alan KOBİ'lerin örgütlenmede. pazarlaınada. üretim tekni~incle. makincleşnıede ve insan kaynakları yönetimiııcle sorunlan olmakla birlikte; gelişmeye açık. yenilikçi. girişimci işletmeler olarak ulusal ekonomide önemli yere sahip oldukları söylenebilir. Ancak bu özellikler yanın da sektördeki KOBİ'lerde önemli sorunlar da mevcuttur. En belirgin sorunlar personel. finans ve AH-GE işlevlerinde yaşanmaktadır (Yüksel ve Çakar. 1996: ). Uzman personel ve finans sıkıntısı firmaların AI~-GE çalışmalarını sürdürmelerini ve içlerinde mevcut girişimci-yenilikçi potansiyeli ortaya koymalarını engellemektedir. 1\0Bİ'LEI{ VE SEI\TÖHEL DIŞ TİCARET ŞİW\ETLEI{iNiN GEREKLİLi(;i 1\0Bİ'Ierin sahip oldukları potansiyel ile yoğun rekabet ortamlannda ihracata yönelmeleri daha önceki l<ısımlarda da açıklandıılı gibi epeyce zordur. iç pazar ile dış pazar arasındaki geleneksel ayrımın kalkınası ile rekabetle kalıcı pazarlar sa!llamak. ancak güç ve eleneyimlerinin birleştirilmesi ilc mümkündür. Bu ortak güç ve deneyimlerinin birleştirilmesine yönelik örgütlenme bi-

5 EKONOMİK YAKLAŞlM 5 çimlerinin çeşitli ülkelerde örnekleri vardır. Bu tür örgütlenmeler daha verimli ve rasyonel bir çalışma düzenine kavuşmayı gctircce~i gibi: ürün geliştirme. pazar araştırması. enformasyon. satış-dağıtım. geliştirme-tutundurma ile ilgili yararlar da sağlayacaktır. Ayrıca makro düzeyde; döviz girdisinde artış. ihracatla know-how'dan elde edilen yararın maksimize edilmesi, hedeflere ulaşmada kolaylık, istihdam artışı, rekabetçi stratejiler geliştirme olanakları: mikro düzeyde ise büyük talebc cevap verebilme, riskin paylaşılması, birim üretim giderlerinde azalma, başarıyı elde ctme-p<ıylaşjna. bilgi ve deneyimin artması gibi yararlar beklenebilir. YURT DIŞINDAKi SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRI\ETİ UYGULAMALAHI KOBİ'lerin ihracata yönelmeleri için çeşitli ülkelerde gerçekleştirilmiş etkin örgütlenme örnekleri mevcuttur. Bunlardan bazıbrına aşağıda yer verilmektedir: Web-Pomerene: A.B.D.'nde 1918 yılında Dış Ticaret Yasası ile kurulan bir organizasyondur. Vinos Argentinos: Arjantinde şarap üreticileri tarafından kurulmuştur. Consxport: Kolombiya'da kadın konfeksiyonları konusunda kurulmuştur. Eta: İsrail'de hassas tezg[ıh ve hazırgiyim alanında kurulmuştur. Beta: Fransa'da kurulmuştur. Del ta: İsviçre' de kurulmuştur. Federexport: italya'da kurulmuştur. Kotra-Jetro: Japonya ve Güney Kore'Je kurulmuş olup, bugünkü başarılı ihracat performanslarının en önemli iki faktörüdür (Baykal. 1996: 4). Bu organizasyonlar içerisinde Türkiye'deki l\obi örgütlenmesinde örnek bir model olarak alınan İtalya'daki "FeJerexport'' modelinin açıklanmasında yarar görülmüştür. İtalyan ulusaf İhracat Birlikleri Federasyonu kuruluşunun baş harflerinden oluşan FEDEI~EXPOI~T:!talyan Medeni Kanunu'nun 2602 ve Malidelerine göre tüzük hazırlanarak kurulmuştur. BuraJa temel amaç birliğe üye şirketlerin ürünlerini ihraç etmek ve bunu gerçekleştirmek için gereken promosyonu yapmaktır. İtalyan KOBi yasasına göre bu birliklerin oluşturulabilmesi için en az 8 şirketin olması. her yıl belirlenen aidatiarın ödenmesi ve birlik organının kararlarına uyulması esas almmıştır. Mali açıdan yükümlülülderi ise birlik adına oluşturulan fona katılım payları 2,5 milyon Liret'ten az ve birlik fonunun %25'inden fazla olmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

6 6 Öznur Viiksd - Cı'i/;;en!~ren/er Çakar TÜRKİYE'DE SEKTÖREL DIŞ TiCARST ŞİRI\ETi DÜZENLEMELEI~İ VE UYGULAMALARI KOBİ'lerin tek başlarına ihracat yapamamaları sorumı Türkiye'de de kendini ciddi bir biçimde göstermiştir. Bunun üzerine KOBİ'lerin ihracatı, devletin de desteği ile ihracatçı sermaye şirketleri ve diğer örgütlenmeler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir_ Tekstil ve hazırgiyim alanında bunlara en belirgin örnek "Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)'"dir. TGSD'nde tekstil ve hazırgiyim alanına yönelik üretim yapan işletmeler bu kuruluşun çatısı altında ihracat yapma olanağını bulmaktadırlar. Ancak 1\0Bİ'Ierin ihracat potansiyelinin artırılması ve daha düzenli organizasyonlara gidilmesi gerekliliği de giderek yoğunluk kazanmıştır. Bu gereklilik ile Türkiye'de de KOBİ'leri ihracata yönlendirmek amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalann gelişmesi şöyle özetlenebilir: 1. Çok Ortaklı Dış Ticaret ~irketleri : tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 92/9 sayılı tebliğ ile kurulmuştur. Bu tebliğ ilc aynı sektörde yer alan en az 10 işletmenin birleşmesi ile Çok Ortaklı Dış Ticaret Şirketi (ÇOŞ) kurulabilmesi ve Çok Ortaklı Dış Ticaret Şirketi sermayesinin tamamının ödenmiş ve en az 1 milyar lira olması koşulu getirilmiştir 1 Ayrıca bu tebliğ ile "Taahhüt Karşılığ I~otatif Kredi!\ullanımı ve Pazarlama Kredisi" kolaylığı sağlanmıştır. Daha sonra 10 Nisan 1992 tarihli Hesmi Gazete'de 92/2 sayılı "Yurtdışı Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerine İlişkin Ek Tebliğ" ile yurtdışı pazarlama büroları ve fuarlara katılım için maddi destek verilmesi konusu düzenlenmiştir~. Bu tebliğ ile İzmir'de kurulan Ege Giyim Sanayicileri-EGS Dış Ticaret A.Ş., ÇOŞ unvanı almıştır. 2. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri : Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin düzenlemeler 1994 tarihinden bugüne birçok değişiklik geçirmiştir. Bunları sırayla inceliyelinı: a. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine İlişkin, ihracat 94/1 O sayılı tebliır. Bu tebliğ; Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini "aynı üretim dalındaki küçük ve orta ölçekli firmaların ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına açılmalannı, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini temin amacıyla.kurulan şirketler" olarak tanımlamakta ve bu şirketlerin nitelik ve işleyişlerini kapsamaktadır.. Bu tebliğe göre bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi'nin oluşması için gereken koşullar şöyledir:

7 EKONOMİK YAKLAŞlM 7 En az 5. en bzb 200 i~<.:i istihdam etmek. Aynı üretim <.ILılında en az 20 firmadan olu~ınak. Ödenmi* sermayesi ilc ihtiyatları toplamı 20 mily~ır lira olmak. Anonim sirket ~eklinde kurulmu~ olmak ~.... Tebliğ ilc Sektörel Dış Ticaret :)irkctlcri'ne ilişkin bazı kısıtbınalar da getirilmiştir: Aynı *ahsa veya sermaye grubuna ba~lı firmalar. aym zamanda bir Sektörel Dış Ticard şirkcli'ııc üye olamazlar: Hiç bir ortaı},ııı sermaye p;.ıyı toplam şirkcl scrm;_1ycsiniıı (!ı~ 10\ıııd;.m fazla olamaz. Sektörel Dış Ticaret ~irketleri do~rudan üretimde buhını.ımazbr. Sektörel Dış Ticaret ~irketleri ait oldukları üretim dalı dışındaki malları ihraç edemezler. Bu kısıtlamalara karşılık Sektörel Dı~ TiGırd şirketlerine kendilerine ortak olan!\obi 'le re yardımcı olm;_ık için bünyelcrindc: nakliye, sigort;_ı, finansman, hamm;.1dde tedariki. tanıtım ve pazarlam;_ı gibi birimler oluştur;.ıbilmeleri o!j.na~ı tanınmıştır. Katılım ko~ullarını oluşturan Sektörel Dış Ticaret ~irketleri. Hazine w Dış Ticaret J\1 üsteşaı-lı~ından alacakları forımı doldu ra rak başvuruda bulunabilecelderclir. inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıyaniara "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilir ve!~esmi Gazete'de yayımlanır. Scktürcl Dı~ Ticaret Şirketleri faaliyete geçtikten sonra: Kuruldukları yıl hariç, takip eden bir takvim yılı i<,:erisinde en az lo milyon ABD dolarlık ihracat yapmanıaları halinde bu statüleri geri alınır (13u limit ekonomik ortamiara göre tekrar belirleııebilir). Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, kendi adianna yaptıkları ve aclların~ı fatura kesilen ve kendilerine teslim edilen malların ihracatında: ilıracal. kambiyo vb. mevzuattan sorumludurlar. Ancak ihracata konu olan malın üretimi veya temini konusunda düzenlenen tüm belgelerden Sektörel Dış Ticaret Şirketinin yazılı sözleşme ilc ;_ı\\it tarafı olan iınal<ıtçı veya tedarikçilcr sorumludur. Sektörel Dış Ticaret ~irketi ortakları ve :-icrmayelcri ile ilgili değişiklikleri Hazine ve Dış Ticaret l\1üsteşarlı~ına bildirmekle sorumludurlar.. Daha önce kurulan Çok Ortaklı Dış Ticaret Şirketleri () ay içerisinde koşullarını yerine getirerek Sektörel Dış Ticaret Şirketi uııvaııı almakla sorumludurlar.

8 8 Öznur YOksel - Gı"ilşen!~ren/cr Çakar liğ': b. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statü~ üne İlişkin. İhracat 95/4 sayılı te b Bu tebli~ ile yürürlükten kaldırdığı tebliğden farklı olarak Sektörel Dış Ticaret Şirketi olmay~t ve kurulduktan sonraki faaliyetlere ilişkin düzenlcnıelcrde bazı de~işiklcr yapılmıştır. Statü alabilmek için gereldi koşullarda: istihdam edilen işçi sayısı arasında tutulmuş, işletme ~ayısı aynı üretim dalında olmak koşuluyla en az lo işletıneye inciiriimiş ve ödenmiş sermayesi ile ihtiyatları toplamının en az 5 milyar TL.?lması koşulu yeterli bulunmuştur. 1\urulduktan sonraki çalışmalarında getirilen değişiklik ise şöyledir: Kuruldukları yıl hariç, takip eden bir yıl içerisinde ait oldukları üretim dalında en az 5 milyon ABD Dolarlık ihracat yapamamaları halinde statüleri geri alınır. ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar payının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Sektörel Dış Ticıret Şirketlerinin Dış Ticaret Müsteşarlı~ı'na sunacakları projelere farklı finansman. tanıtım ve pazarlama destekleri verilebilir. Yukarıda değiştirilcliğine işaret edilen maddeler dışındaki düzenlemeler aynen yeni tebliğde de yer almaktadır. Görülüyor ki, bu tebli~ ile Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurulmasını teşvik etmek amacıyla işçi istihdamında, şirket kurma sayısında. ihracat yapma limitinele sayısal indirime gidilmiştir. Ayrıca faaliyetlerini düzenleyen maddeele "ait oldukları üretim dalı dışındaki malları ihraç edemezler" hükmüne yer verilıneyerek zımnen de olsa kendi üretim dalları dışında da ihracat yapabilecekleri kabul edilmiştir. c. Sektörel Dış Ticaret Şirketi Slatüsünc ilişkin. Ihracat 9G/5 sayılı tebliğ:; : Bu tebliğ ilc şu değişiklikler getirilmiştir: Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kurulması ve gelişmesine yardımcı olmak amacıyla şirketin bl"ınyesinde 200\len fazla işçi istihdam eden ortak bulund urulabilir. (Toplam ortak sayısının %1 O' unu aşmamak kaydı ile) Yörelerinde Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurulması için aynı üretim dalında faaliyet gösteren yeterli sayıda firmanın bulunmaması halinde ilgili meslek kuruluşunun onayı ile "en az 1 O firma" koşulu "en az 5 firma" olarak uygulanır. Ayrıca kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmalar için de 5 firmanın katılımı yeterli bu-

9 EKONOMİI\ YAKLAŞlM 9 lunmuştur. S firma ik kurulan şirketler için kuruldukları yıl hariç onu takip eden 1 yıl içinde ait oldukları üretim d~dıııda S milyon AUD doları satış limiti 2.5 milyon AnD doları na indirilmişt ir. Yukarıda açıklanan de~işiklikkr u ışında. yürüı-lükten kaldırdı0:ı 95/!ı sayılı tebliğ hükümlerini aynen muhafaza eden bu tebli0: ilc Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurma sayısı yeterli olmayan alanlara da Sckti.>rel Dış Ticaret ~irkcti kurma olana~ı getirilmiş ve ihracat liıııitlerimlc de kolaylık sa~lanmışlır. d. Sektörel Dış Ticaret ~irketleri Statüsüue İli~kiıı. ihracat 9()/]2 sayılı tebliğ": Bu tebli~ ile 1992 yılmdan itibaren yayımlanan tebli~lerden farklı olarak Sektörel Dış Ticaret ~irketleri iki farklı gnıpta de0,edendirmcye alınmış \'C Sektörel Dış Ticaret ~irkeli olma koşullan bu de0,erlere bağlı olarak belirlenmiştir. Bu sınıflamaya göre; ( 1) normal yörelerde. yalnızg\ tck scktürdcn oluşan Sektiirel Dış Ticaret ~irketleri. (2) kalkmmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde birden çok sektörden oluş~m Sektörel 1 >ış Ticaret ~irketleri şeklinde ikili bir ayının yapılmıştır. Normal ve kalkmmada öncelikli yi)rclcrdc istihdam sayısı J -200, bir araya gelen küçük ve orta büyüklüktd\i şirket sayısı 10 olarak belirlenmiş; şirketin normal yörede ödenmiş sermaye mil \tarı 10 milyar TL, öncelikli yörede 5 milyar TL olan anoıniııı şirket statüsünde kurulması iingörülınüştür. Bu tebli0. ilc kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde de Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin faaliyete geçmesinin tcşvil< cdildi~ini giirmekteyiz. Ancak. hu düzenlemeler de yeterli görülmcdi~inden yeni bir tebli0. ile 96/32 sayılı tcbli~ yürürlükten kaldırılmıştır. e. Scktürcl Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkiıı. İhracat ~)fi/3~) sayılı tebliğ~ : Bu son tebligde Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin tanımında. orlaklarında. faaliyet kapsammda yeni dl"ızenlcmclcrc yer verilmiştir. Si)z konusu tebliıldc Sektörel Dış Ticaret Şirketleri " küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (!\O Bi) ihracat sektörü içinde bir org:mizasyoıı altında toplanarak dünya paz~trlanna yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman. tedarik. nakliye, sigorta. güınrükleme vb.) hizmet sa~layarak. dış ticarette uzmaniaşınalarım ve bu surelle dah~ı etkin faaliyet güskrınelerini teınincn kurulan şirketler'' şeklinde tanımlaııarak. işlevlerine açıklık kazandırılmıştır. lhı şirketlerin nikiikieri bclirlcnirkcıı de normal yörelerde. aynı sektörden olu~~\11 Scktö-

10 lo 6:nur )'(ikscl- (,'(i{scıı f~'rcıılcr Cakur rel Dış Ticaret Şirketlerinde arasmda işçi istihdam eclen. aynı üretim dalında faaliyette bulunan 10 küçük ve orta büyüklükteki şirketin bir araya gelmesi ve en az 1 O milyar TL ödenmiş sermayeli anonim şirket olarak k mu lması; kalkınmacla öncelikli yörelerde ise aynı veya farklı sektörlerden oluşan Sektörel Dış Ticaret ~irketlerinin yine arasında işçi istihdam etmelde beraber asg<ıri 5 küçük ve orta büyüklükteki şirketin bir araya gelmesiyle ve 5 milyar TL. sermayeli anonim Şirket olarak kurulması öngörülmüştür. Sektörel dış ticaret şirketlerinin hiçbir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin, normal yörelerde% 1 O, ve kalkınmada öncelikli yörelerde %20'sinden fazla olamaz. Hisse senetlerinin tamamınm nama yazılı olması ve nakit karşılı~ı çıkartılması gerekmektedir. Böylece kalkınmada öncelikli yiirelere bazı kolaylıklar sağlandığı görülmektedir. Diğer tebliğlerdeki düzenlemelerden brldı olarak son tebliğele şirketin kurulması ve gelişmesinde yardımcı olmak am<ıcıyla ve Sektörel Dış Ticaret ~irketi sermayesinin %10'unu aşmamak kaydıyla şu unsurlardan en fazla ikisini bünyesinde bulundurabilmesi imk~mı tanınmıştır: a. lwrucu ortak olarak, 200'den fazla işçi istihdam eden şirketler; b. şirkette profesyonel yönetici olarak çalışmak kaydıyla gerçek kişiler, c. Sektörel Dış Ticaret Şirketi'nin faaliyette bulunduğu üretim dalına mal. ekipman ve hizmet sa~layan şirketler. d. kooperatif. birlik. vakıf ve mesleki federasyon v.b. kunıluşlar. 13u kuruluşlardan en çok ikisinin şirkette bulunabilmcsi, Sektörel Dış Ticaret ~irketi'nin bu kuruluşların bilgi ve deneyim kapasitelerinden yararlanmasına imkan verecek, buna karşılık sermaye sınırlandırmasının mevcudiyeti ise, bu unsurların Sektörel Dış Ticaret Şirketi'ne hakim olmalarını önleyecektir. Ayrıca ortaklıktan ayrılmak isteyenler paylarını Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın onayı ile ve %10'luk (öncelikli yörelerde %20'1ik) azami oranı aşmamak kaydıyla. mevcut veya yeni ortaklara dcvredebileccklerdir. Diğer taraftan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri de normal yürelerde ve yurt dışında "hizmet" sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulan şirketlere. kalkınmada öncelikli yörelerde ise "üretim ve hizmet'" sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulan şirketlere iştirak edebilcceldcrdir. Bir firmanın üretim veya hizmet sektöründe çalışıyor olması günümüzde artık kesin hatlarla aynlamadığından, normal yöreler ve yurtdışı için sadece hizmet sektöründeki firmaların alınması gerçekçi görülmemekle beraber, bu düzenleme Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine yeni örgütlennıclerlc güçlenme olanağı sa~layabilecektir.

11 EKONOMİK YAI\LAŞIM ll Bu tebliğde diğer tebliwen.: göre en iineınli ve olumlu gelişme. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, bu statünün kazanıldı~ı yılda ve onu takip cdeıı yıl içinde aynı sektörde faaliyette bulunan ve!\obi niteli~ini taşıyan ancak ortak olmayan işletmelerin ihracatıret aracılık edebilmeleri (madde G.c) kolaylı~mın getirilmesidir. Böylece Sektörel Dış Ticaret Şirketi üye olmayanların faaliyetlerine aracılık etmek suretiyle bir taraftan ihracatını ve ihracat getirisini artırarak daha güçlü bir konuma gelebilecek. di~er taraftan da şirkete ortak olmakta çekimser kalanları. uygulanıayı ve ba~~msını giistcn.:rek üyeli~c teşvik edebilecektir. Ayrıca Sektörel Dış Ticaret Şirketleri. ihracatta devlet yardımlarının hedef grubunu oluşturmaktadır: bu yardımlardan da öncelikle yararlanabileceklerdir. Gösterilen tüm bu kolaylık ve teşvikiere rağmen kurulduldan yıl hariç. izleyen her yıl içinele Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin normal yörelerde en az 5 milyon ABD doları, kalkınmada öncelikli yörelerde ise en az 2.5 milyon ABD doları ihracat gerçekleştirememeleri veya üyelerin hak ve çıkarlarına aykırı faaliyet göstermeleri dunınılarında sektörel dış ticaret şirketi statüsü. Dış Ticaret M üsteşarlığı'nca geri alınabileccktir. 1\ısaca özetlemek gerekirse yılındaki ilk düzenlemeden 1996 Aralık ayındaki tebli~e kadar geçen kısa sürede çok sık de~işiklik yapılmış olması. ülke gerçeklerine teşhis koyamamak ya da mevzuat düzenlemedeki yetersizlik olarak eleştirilebilirse ele. gerek!\obi '!erin güç birli~ini sa~lamak ve gerekse disiplinli bir örgütlenmeye gidebilmck amacıyla olumlu gelişmeler kaycleclilcli~i söylenebilir. Bu gelişmeleri Sektörel Dış Ticaret ~irketleri örgütlenmelerinele izleyebilmek mümkündür. Aşa~ıdaki t'ıbloda görüleceği üzere 15 Ocak J 997 itibariyle toplanı J 1 Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurulmuş olup, üye sayısı da 678'e ulaşmıştır. Sektörler itibariyle ele almdı~mda tekstil sektörünün 5 şirketle konuya öncülük etti~i görülmektedir. Gıda sektöründe 2. otomotiv yan sanayiinde 1. mobilya sanayiinde 1. yazılını sektöründe 1. halıcılık sektöründe 1 Sektörel Dış Ticaret ~irketi faaliyete geçmiştir. CoQ:rafi da ~ılım olarak incelendi~inde İstanbul'un 4 şirketle önde gekli~i, onu İzmir ve Gaziantep'in 2'şer şirket\ e izledi~i; s,unsun. Ankara ve!~ursa da da 1 'er Sektörel Dış Ticaret Şirketi kuruldu~u ortaya çıkmaktadır. 1\unıluş yıllarına bakılelığında 1994'te 'te 2, 199G'da yılı Ocak ayında ise 2 Sektörel Dış Ticaret ~irketi'nin kurulduğu görülmektedir. Yasal düzeniemelerin geliştirilmesi. 1\0Bİ'Ierin güç ve deneyinılerinin birleştirilmesinde kolaylık sa~lamıştır yılı içerisinde bu tür ortaklıklann ve ort,ık sayısınm dah~ı da artacağı beklenmektedir.

12 12 Öznur Fiiksel - Gülşen Erenler Çakar Tablo I: SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ LiSTESi (15 OCAK 1997 TARİHİ İTİBARİYLE) Tehliıl/R.G.trh/no. Firma Sermaye (TL) 94/11, ı EGS Ege Giyim San ve 250 milyar Dış Tic. A.Ş. 95/ , EGOT Ege Otomotiv 20 milyar Dış Ticaret A.Ş. 95/9, KAR-BIH Karadeniz Birleşik 5 milyar Un San.Hububat ve Bakiiyat 600 milyon Dış Tic. A.Ş. 96/16, , MGS Marmara Dış 5 milyar Ticaret A.Ş. 96/17, ATAI\S Tekstil Dış Ticaret A.Ş. 10 milyar 96/22, , THISAD Dış Ticaret Paz. A.Ş. 6 milyar 250 milyon 96/25, ,22642 GBS Gaziantep Birleşik 15 milyar Sanayiciler Dış Tic. A.Ş. 96/26, ı DGS Do~al Gıda San. Dış 10 milyar Tic.A.Ş. 96/28, TURSOFT Bilişim Hizmetleri 5 milyar San ve Tic. A.Ş. 97/ , ANI\Af{A M081LYA Ankara 5 milyar Mobilya Dış Ticaret A.Ş. 700 milyon 97/ ?>!TGS Marmara Tckstil ll milyar Giyim ve Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. Sektör Tckstil ürünleri imalatı, fason üretim Otomotiv yan ~anayii ürünleri Un. huhuhat. bakliyat. gıda üretimi Tekstil. konfeksiyon Tekstil. konfek~iyon Tekstil. örme?>!akine halısı. halı ipli~i ve dokuma Gıda sektörü (yenı. bulı-(ur. kii,p şeker. kütlü pcımuk. rafine ya~. ve merdmek ürelimil Yazılını ve donanım?>1obilya Tekstil-konfeksiyon Ortak sayısı 290 firma 20 firma 14 firma 1 O firma 20 firma 4 i firma 30 firma lo firma 6il firma 13 firma 56 firnıcı Ülkemiz~eki Sektörel Dış Ticaret Şirketi örneklerinin ilkinin ve çoğunun tekstil ve hazırgiyim sektöründe oluşması, dünyadaki sektörel dış ticaret şirketlerinin gelişmesine paralellik göstermesi açısından göz ardı edilemeyecek önemli bir husustur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de I\013İ'lerin dışa açılmasında tekstil ve hazırgiyim sanayii öncülük görevi yüklcnmeklcdir. Bu cılanda İzmir'de kurulan 1 şirketin 20 firma, İstanbul'da kurulan 3 şirketin 77 firma, Bursa'da kurulan bir şirketin 56 firma olmak üzere toplam 153 firma kapsadığı göz önünde bulundurularak, Ankara'daki firmalardaki durumun tesbitinin araştırılması kararlaştırılmıştır. AIV\ŞTir{MANIN AMACI. 1\APSAMI. YÖNTEtvl i Araştırmanın <ımacı Ankara'daki hazırgiyim sektöründeki KOBİ'lerin dışa açılmada stratejik işbirlii};i konusundaki örgütlcnınclerc yaklaşımianna ilişkin tutum ve davranışlarını beliı-lcyebilmeklir. Çalışma Ankara ilinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii};i'ne kayıtlı 1\0Bİ'Icrin tamamını kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket işletmelerin tamamına bırakılmış, ancak 30 işletmeden cevap alınabilmiştir.

13 EKONOMİK YAKLAŞlM 13 BULGULAI{ VE YORUM Ara~tırma kapsamında yer abn hazırgiyim sektöründeki KOBİ'ler ile ilgili veriler aşa~ıda tablolar halinele sunulmuştur. A. İnsan 1\aynaklarının Sayısı İşçi sav ı s ı (n=30) Firma savısı 18 (%60) 10 (%:13) 2 (%7) İncelenen işletmeler insan kaynakları sayısı açısından sektörel dış ticaret şirketlerinde gerekli görülen işçi sayısı sınırları içinde yer almaktaclırlar. Bu işletmelere gelişmelerini etkileyen faktörleri önem sırasına göre sıralamaları sorulclu~unda şu sonuçlar elde cjilnıiştir. 13. işletmelerin Gelişmelerini Etkileyen Faktörlerin Önem Sırasına Göre Da~ılımı F~l~törl~r.E.lliın 01,o Finansman Planlama Teknoloji Bilgi Toplanı Puan 206 ]()() (n<~o) Tabloda sıralanan ve işletmelerin gelişmelerini etkileyen faktörlerin yüzde değerlerinin birbirine yakın olması bu şirketlerin aynı konularda clesteğe ihtiyaçları olduğunu açıkça göstermektedir. Bu açıdan küresel pazarlarda yer alabilmek için birbirleriyle güç birli~i yapmalan yarariarına olacaktır. işletmelerden küresel pazarlarda yer alabilmeleri için gerekli olan faktörleri önem sırasına koymalan istendiğinde şöyle bir tablo elele edilmiştir: C. İşlclnıclcrin 1\ürescl Paz~trbrda Yer Almalanndaki Faktörlerin Önem Sırasına Göre Daı1ı\ıını Faktörler Verimlilik 14 Nitelikli insan kaynağı () Moda-marka imajı G Hammadele temini 4 Toplam 30 (n=30) Firma sayısı ') '),).J 100

14 14 Oznur riiksc/ - (;(i/,\ en l:'renlcr ('akar Tabloda görülece~i üzere firmalar verimlilik faktörünü birinci plana almaktadırlar.!\üçük işletmeler ölçek ekonomilerinden yar~ırlanan büyük firmaların verimlilik oranlarına ulaşaınadıklarından dışa açılınada rekabetle başarılı olamamaktadırlar. 13u açıdan da işbirliğine gitmeininin yararlı obgt~ı düşünülebilir. Ankete katılan firmalara Sektörel Dış Ticaret ~irketlerinin gerekli olup olmadı~ı sorulmuş ve şu sonuçlar alınmıştır: D. KOBİ'lerde Sektörel Dış Ticaret şirketlerinin Gerekliliğinin Dağılımı Seçenekler Firma savısı ~~rı KOBİ'ler icin SDT'Ier gereklidir 23 7G.7 KOBİ'ler için SD~'Ier kısmen gereklidir 5 1G.7 KOBİ'ler için SD~'Ier gereksizdir 2 G.7 Toplam Tablodan da görülece~i üzere hazırgiyim alanındaki 1\0Bİ'Ier büyük bir çoğunlukla Sektörel Dış Ticaret ~irketleri 'nin gerekliliğine inanmaktadırlar. Ulusal ve küresel pazarlarda rekabet etme gücü, bütünleşme. dayanışma ve işbirliği ile mümkündür. Hazırgiyim sektöründeki KOBİ'lerde oluşturulacak Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin güç birleşimi. risk ve başarmın paylaşılması, finans temini bakımlanndan yararlı olagığına işletıneler inanmaktadırlar. Sözkonusu işletmelerden Sektörel Dış Ticaret ~irketlerinden beklentilerinin ne olacağı sorulduğunda ve Sektörel Dış Ticaret ~irketlerinin getirece~ini düşündükleri yararlan öneme göre sıralamalan istendiğinde. işletmelerin istihdam sorununun çözümüne katkı (%20), döviz girdisi artışı (%16.7), ulusal ihracat hedeflerine ulaşmaya katkı (%15.8), devlet-sanayi-üniversite iletişiminde güçlenme(% 15.5) gibi makro hedefler yerine en çok üretim-pazarlama-clağıtımda gelişme (%32) gibi işletmelere ilişkin hedeflerde yararlı olacaklarını düşündülderini belirtmişlerdir. Buna göre hazırgiyim sektöründe yer akın I\013İ'lerin Sektörel Dış Ticaret ~irketlerine yaklaşınılan olumlu olup bu tür bir iirgütlenmenin işletmelerine getireceği yararların bilincindcdider. SONUÇ 1\0Bİ'Ierin işletme organizasyonu, üretim stratejileri. insan kaynakları istihdamı. finans kaynaldan temini. pazarlama ve Al\-GE konularında çeşitli sorunları mevcuttur. Bu sorunların giderilmesinde ihracat yapabilme önemli bir unsur olmaktadır. Ancak, böyutların ve sahip oldukları olanaldann yetersizliği, bilgi eksikliği l\obi'lerin dışa açılmalarını güçleşlimıcktcdir. Yoğun rekabetin yaşandığı ortamlarda başarılı olmaları güç ve deneyinılerini bir araya ge-

15 \ EKONOMİK YAI{LA~Il\1 15 tirip örgütlenmeleri ilc mümkün olabilir. i~te Sektörel Dı~ Ticaret ~irketleri böyle bir örgl'ıtlenmeyc inık~in veren bir ba~langıç adımı olu~turnı~ıkladır. Lllusal ve uluslararası düzeyde uygun i~birlil derinin kurulın~ısı b~ı~arı ve riskin birlikte payla~ılması sektörler ve ülke ekonomisi açısmdan yararlı olabilir. Hazırgiyim sektöründeki 1\0Bİ'Ier esnek organizasyon yapıları gereıli i~birliıli y~ıpnıaya en uygun ortambn.lır. Büyüme e0iliıııli olan bu i~letıııeler yenilikçi-girişimci nileliklerini ihracat başarıları) la destekleycbilmek icin Sektörel Dış Ticaret Şirketleri'nden yar~ırlanabillı-ler. Bu alanda yapılın yas~ıl düzeniemelerin giderek cbha teşvik edici rol oynayagı0,ı söylenebilir. Önemli bir nokta da. kurulmuş bulunan 11 Sektörel Dış Tic~11 et ~irketi'nin giistereceklcri ihracat başarısıdır. Bu öncü şirketlerin başarısı çok s~ıyıda firmanın bu şirketlere katılınalarına veya yenı dı~ ticaret şirketlerinin kurulmasına yol açacaktır. NOTLAH ]. I~esmi Gazete. 1!ı gün ve 92/9 sayılı te bl id,. 2. Resmi Gazete gün w 92/2 sayılı tebli~. 3. I~ esmi Gazete, gün ve sayılı te bii{:(. s. El. 4.!~esmi Gazete, ~)~)4 gün ve sayılı tc bii{:(. s Resmi Gazete gün ve 2251S sayılı tebli~. s Resmi Gazete gün ve sayılı tebli0. s Resmi Gazete () gün ve sayılı tcbli0. s KAYNAl\ÇA BAYI\AL. C. ( 1996), KOBİ'lerin İhracatta Örgütlenmelerinde Sektörel Dış Ticaret Şirketleri. İhracat Genel Mi.'ıdürlüi,ti.'ı, Ankara. MÜFTÜOCLU. T. (1991 ). Türkiye'de!\üçük \'e Ort:ı Ölçekli İşletmeler. 2. bs., Sevinç Yay. ŞENYUH.T. D. ( 1995), Küçük ve Orta Boy işletmelerin Avrupa Topluluılu'nda ve Türkiyc\le Teşviki. T.C. Ba~bakanlık Dış Ticaret Müsteşarlı~ı AB Genel Müdürlü0ü. Ankara. YÜI\SEL, Ö. ve ÇAKAH, G.E. (199()), "işletmelerin l{ekabctinde insan Kaynaklarının 1\olü: Hazırgiyim Sektörü Örne{:(i". l'erimlilik!jemisi. 2.!{esmi Gazete güıı ve 92/9 sayılı Tebli~.!{esmi Gazete. 1 O Nisan 1992 gün ve ~l2/2 sayılı Tcbli0.

16 16 dznur }'ı"iksc/- Gii/şcn!~'ren/cr Çakar Tebliğ. Tebliğ. Resmi Gazete /ı. savı s. 19. İhracat 94/J O sayılı Tebliğ. I"tesmi Gazete, , sayı s İhracat 95/!ı sayılı Tebliğ. Resmi Gazete, 6 Ocak J 996, sayı s İhracat 96/5 sayılı Tebliğ. Resmi Gazete. 27 Eylül 1996, sayı 22770, s İlıracat 9()/32 sayılı Resmi Gazete. 16 Aralık ] 996. sayı s. G7-70. İlır~ıcıt 96/39 sayılı ABSTRACT THE I~OLE OF SECTORAL FOHEIGN THADE COMPANIES IN THE ECONOMIC APEI~TLJHA OF SME's AND IMPLEMENTATIONS IN THE TEXTILE AND CLOTHING SECTORS Approximately 98 percent of business cnterpriscs in Turkey is composed of smail and medium sized business companics. Following the start of Custom's Union, the competition thread for thesc compani~s has incrcased and thus. export has been a vital opportunity for them. The smail capacity. limited technological knowledge. financial resource scarcity and lack of experience in foreign markets are the common denominatoı s of these companies preventing them to market abroad. "Sectorial Foreign Trade Companies'' may be considered an cfficient and cffective way to ovcrconıe thcsc haııdicaps and some other difficulties. In this articlc. the general histarical and!ega! developments of Scctoral Foreign Trade Companies in Turkey are exaınined and the situation related to Textilc and Clothing lndustry is spccified.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/ 4 )

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/ 4 ) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/ 4 ) Madde 1 - Bu Tebliğ ile 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2013 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 15 Temmuz 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Su Ürünleri Kooperatiflerinin Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Vahdet ÜNAL 1 Huriye GÖNCÜOĞLU 1 * Bülent MİRAN 2 11 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ocak 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 56 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %9 una karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Temmuz 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı"

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2016 1. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 11 Ocak 2016 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 34 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 67 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %12 sine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1-AB Destek a. Yurtdışı Fuar Katılım Destek Kredisi: Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar

Detaylı

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI Y.Aslım GÜNDÜZ Uluslararası İlişkiler Uzmanı EKİM 2016 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Çerkezköy bölgesinde imalat sanayindeki firmaların ihracatta önündeki engellerin,

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 46 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %6,8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL ENFLASYONU DÜŞÜRME PROGRAMI VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 31 AĞUSTOS 2000 İZMİR Dünya genelinde özellikle 1980 li yıllarda artarak devam eden globalleşme

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOBİ İŞLETMELERİNDE MAKİNA MÜHENDÎSLİĞİ'NÎN ÖNEMİ, KOSGEBİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE DESTEĞİ VE AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI KOBİ'LERİN DURUMU

KOBİ İŞLETMELERİNDE MAKİNA MÜHENDÎSLİĞİ'NÎN ÖNEMİ, KOSGEBİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE DESTEĞİ VE AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI KOBİ'LERİN DURUMU KOBİ İŞLETMELERİNDE MAKİNA MÜHENDÎSLİĞİ'NÎN ÖNEMİ, KOSGEBİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE DESTEĞİ VE AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI KOBİ'LERİN DURUMU 0. ÖZET (*) Y.ZIya KAYIR KOSGEB^ANKARA Geli şmiş ülkeler

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ

DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ İsmail Hakkı TOPAL YMM DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ 1- GENEL BİLGİLER Ülkelerin ihracata yönelik faaliyetlerinde özellikle küçük ve orta boy işletmelerin ihracata yönelmelerini teşvik etmek amacıyla çeşitli

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek. ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek. ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010 Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010 ABD den Satın Almanın Sebepleri: Kalite. ABD ürünleri ve hizmetleri mükemmel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı