TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES"

Transkript

1 TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve MKB ye kote olmu 13 irketin yllar arasnda farkl dönemlerde devralan irket konumunda olarak gerçekletirdikleri irket birlemesi ilemlerinin etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanlarak belirlenmeye çallmtr. Tüm irket birlemesi ilemleri farkl zamanlarda gerçekleti-i için irketlerin birleme bilânçolar ve birleme tarihinden bir çeyrek önce ve sonraki dönemlere ait bilânçolar ele alnarak birleme öncesi, birleme ve birleme sonras analizleri gerçekletirilmitir. Tüm dönemler ele alnd-nda irket birlemelerinin, irketlerin etkinlikleri üzerinde arttrc bir etkisi olmasna karn bu etkinli-in birleme sonrasnda korunamad- gözlemlenmitir. ABTRACT In this study, we aim to investigate the effectiveness of merger transactions that took place within the periods using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. Our analysis covers 13 companies those were quoted in Istanbul Stock Exchange (ISE), were active in Turkey as well as were in the position of the acquirer within that merger transaction. As all the merger transactions took place in different dates, we perform our analysis using the company balance sheets of during the merging activity as well as using the ones that is * Süleyman Demirel Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü Ö-retim Üyesi ** Süleyman Demirel Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü Ö-retim Üyesi *** Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 117

2 available for the quarters immediately before and after the merging. When overall period is considered, although the merger activities have improved the company efficiencies the results have shown that these efficiency have not been maintained subsequent to the merger activity. GR Son yllarda küreselleme olgusu ile birlikte artan rekabet, firmalarn yaam mücadelelerini gün geçtikçe zorlatrmaktadr. Bu rekabet ortamnda firmalar için ayakta kalabilmek, bir takm stratejik kararlarn do-ru zamanda ve do-ru biçimde uygulanabilmesine ba-l hale gelmitir. Bu noktada da stratejik yönetim becerisi ön plana çkmaktadr. Böylesine rekabetçi ve zorlayc bir ortamn do-al sonucu olarak firmalar zaman içinde çeitli stratejik ibirlikleri kurmak zorunlulu-u hissetmektedirler. Bu do-rultuda iletmeler varlklarn koruyabilmek için maliyetleri, sermayeyi, teknolojiyi, iletiim ve pazarlara ulam imkânlarn ve belki de en önemlisi iletme risklerini paylaarak büyümeyi tercih etme durumunda kalmaktadrlar. Sözlük anlam ile birleme, ayr iken tek bir bütün haline gelmek anlamn içermektedir. 1 O halde dar anlamyla iletme birlemeleri iki veya daha fazla ayr iletmenin tek bir bütün durumuna gelmesidir diyebiliriz. Geni anlamyla irket birlemeleri ise; iki veya daha fazla iletmenin, büyüme amacyla faaliyetlerinin ekonomik ve hukuksal açdan tek bir birlik haline getirilmesi veya ibirli-ine gitmeleridir eklinde tanmlanabilir. 2 Bir iletme ya içsel ya da dsal yollarla büyüyebilir. letmelerin faaliyetleri sonucunda yarattklar ya da dardan temin ettikleri kaynaklar yeni yatrm alanlarna yatrmlar ile gerçekletirdikleri büyüme içsel büyümedir. Bunun yannda isletmelerin, bir ya da birden fazla isletmenin tamamn veya bir bölümünü ele geçirerek büyümeleri ise dsal 1 2 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Geniletilmi 7. Bask, Ankara, 1983 Hüseyin AKAY; letme Birlemeleri ve Muhasebesi, Yaylm Matbaas, stanbul, 1997, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

3 büyüme olarak adlandrlmaktadr. 3 letme birlemeleri, sletmenin dsal büyüme yöntemlerinden birisidir, o halde isletme birlemeleri kavram ile büyüme kavram, birbirleriyle ilikili olan bir kavramdr diyebiliriz l yllarn bandan itibaren gelime gösteren irket birlemelerinin temel amacn, bir art bir denkleminin sonucunu üç e eitleyebilmek eklinde açklamak mümkündür. Hissedarlar ve borsa yatrmclar tarafndan irket yöneticileri üzerinde oluturulan de-er artrma basks, irketleri bu tip birlemelere ve satn almalara zorlamaktadr. Bununla birlikte, birleme ve satn alma dnda, bir irketin de-erini artrmak için irketin verimlili-ini artrmak gerekmektedir. Ancak bunu yapmak için maliyetleri düürmek, geliri artracak yeni yöntemler bulmak gibi çok belirgin fiziksel limitleri olan atlmlar yapmak veya riskli olabilecek yeni yatrmlar gerçekletirmek zorunlu olmaktadr. te organik geliimin fiziksel snrlarna gelindi-i bu aamada, hzl bir büyüme sa-layaca- öngörüsü ile ayn kulvardaki irketleri satn alma ya da bu irketlere ortak olma yoluyla irket de-erini artrmak gündeme gelmektedir. Bu nedenle 1994 den bu yana birlemeler giderek ilgi görmeye balam ve özellikle perakende, finans, gda, ilaç, otomotiv ve biliim gibi sektörlerde birleme ve satn almalara çok sk rastlanmaktadr. Bazen, irketlerin birleme için harcadklar zaman ve katlandklar maliyetler, ortaya çkan de-erden daha büyük olmutur. Baka bir ifade ile katlanlan maliyetler düüldükten sonra bir art bir denkleminin sonucu hedeflenen üç e ulamak bir yana bazen iki bile etmedi-i görülmütür 4. Yukarda da bahsedildi-i gibi, iletmelerin etkinliklerini artrma yollarndan birisi de birlemeler olarak görülmektedir. Ancak iletme birlemelerinin, firmann etkinli-ini artrd- m yoksa azaltt-m konusunda uygulamada birtakm kayglar yaanmaktadr. 3 4 Nurhan AYDIN; letmelerin D-sal Büyümeleri: Birleme, Sat-nalma ve Konsolidasyon, Eskiehir Anadolu Üniversitesi..B.F. Dergisi, Cilt 4, Say 2, Kasm 1986, s Cumhur KUMCUONLU, Birlemeler Nas-l Gidiyor?, www. ntvmsnbc. com/news/ asp# BODY/ Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 119

4 Ekonomik anlamda kaynaklarn snrl oldu-u günümüzde firmalarn etkinlikleri ve verimlilikleri gittikçe daha büyük önem kazanmaktadr. Bu ba-lamda her iletme kendi faaliyetlerini yeniden gözden geçirmekte ve daha etkin duruma gelmek için stratejiler gelitirmektedir. Verimlilik/Etkinlik analizi yaplrken kullanlan yöntemler genel olarak oran analizleri, parametreli yöntemler ve parametresiz yöntemler olmak üzere üç temel gruba ayrlmaktadr. Oran analizi, kapsam ve amaç açsndan tek boyutlu analizleri içerir. Verimlilik ölçümünde hesaplanan de-iik oranlarn a-rlklandrlarak tek bir ölçüt elde edilmesi gereksinimi, yöntemin önemli bir eksikli-i olarak belirmektedir. Parametreli yöntemler, verimlilik ölçümü gerçekletirilen iletmelere ilikin üretim fonksiyonunun analitik bir yapya sahip oldu-unu varsayarlar. Parametresiz yöntemler ise üretim fonksiyonunun ardnda herhangi bir analitik formun varl-n öngörmeyen esnek bir yapya sahiptirler ve çözüm yöntemi olarak genellikle matematiksel programlamay kullanmaktadrlar 5. Bu çalmada, yukarda belirtilen etkinlik belirleme yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanlarak MKB ye kote olmu 13 irketin devralan irket konumunda gerçekletirdikleri irket birlemesi ilemlerinin etkinlikleri test edilmitir. Çalmann birinci bölümünde literatür taramas ve VZA hakknda bilgi verildikten sonra ikinci bölümde yöntem ve metodoloji anlatlm ve bir sonraki bölümde analiz ve bulgulara yer verilmitir. Çalmann sonuç ksmnda ise elde edilen bulgular özetlenmitir. I. LTERATÜR letmelerin etkinlik analizlerinin yaplmasnda veri zarflama analizi son yllarda oldukça yaygn kullanlan parametrik olmayan bir yöntem olarak karmza çkmaktadr. Etkinlik de-erlemesi, mevcut rekabet ortam içinde firmaya nerede oldu-unu belirlemesine imkân vermekte ve eldeki girdilerden nasl daha fazla çkt üretebilece-ini göstermektedir 6. VZA birden çok ve farkl ölçeklerle ölçülmü girdi 5 6 Ömer Faruk ÇOLAK ve Menol ALTAN, Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye deki Özel ve Kamu Bankalar- çin Bir Uygulama, letme ve Finans Dergisi, Say:196, 2002, s Reha YOLALAN, Türk Bankac-l-k Sektörü çin Göreli Mali Performans Ölçümü, TBB Bankaclar Dergisi, Say 19, 1996, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

5 ve çktlarn karlatrma yapmay güçletirdi-i durumlarda, karar verme birimlerinin göreli performanslarn de-erlemeyi amaçlayan do-rusal programlama tabanl bir yöntemdir. Yöntem ilk olarak Charnes, ve di- (1978). tarafndan, kamu kurulularnn teknik verimlili-ini ölçmek ve karlatrlmak amacyla gelitirilmitir 7. VZA konusunda yaplan birçok çalmada, etkinlik ve verimlili-i ölçerken kullanlan girdi ve çktlarn farkl oldu-u görülmektedir. Bazlar kârllk odakl bir yaklam benimserken bazlar da üretilen faaliyet sonuçlarn çkt olarak gözlemleme yoluna gitmitir. Yaplan çalmalarda çok do-al olarak girdi ve çktklarn ele alnan faaliyet konusu veya sektörleri yanstmas gereklili-i nedeniyle tüm çalmalarda do-rudan kârll-n bir etkinlik ölçütü olarak ele alnmad- görülmütür. Bununla birlikte sermaye piyasalarnda hisseleri ilem gören irketlerin yatrmclar açsndan en fazla de-er tayan parametreleri kârllk ve temettü getirisi oldu-undan temel ve teknik analizi ele alan ço-u yerli ve yabanc çalmann çkt olarak kârll- ele ald- gözlemlenmitir. Ek olarak kamuya ait iletmelerde yaplan etkinlik analizlerinde de çktlar arasnda kârll-n yer ald- görülmütür. Yöntem daha çok bankaclk ve sigortaclk gibi etkinli-in parametrik olarak ölçülemedi-i alanlarda daha sk kullanlmaktadr. Özellikle bankalarn göreli etkinliklerine yönelik Berger ve Humphrey (1997), Berger ve Di-., (2000), Berger ve di-erleri (2005), Claessens ve Laeven (2003), Jan-Egbert Sturm ve Barry Wiliams (2004), Claessens ve di-erleri (2001), Dages ve di-erleri (2000), Crystal ve di-erleri (2002), DeYoung ve Nolle (1996), Bhattacharyya ve di-., (1997); Elyasiani ve Mehdian, (1990); Rezvanian ve Mehdian, (2002); Dages ve di-., (2000) un çalmalar yabanc literatürde yer alan çalmalardr. Bu çalmalarn bir ksm ulusal bankalarn göreli etkinlikleri üzerine yaplmken bir ksm da yabanc bankalar ile yerli bankalarn etkinliklerinin karlatrlmasna yöneliktir. Türkiye de VZA kullanlarak yaplan çalmalarda da; Yolalan (1996), Mercan ve Yolalan (2000), Zaim (1995), Çukur (2005), Atan 7 A CHARNES., W.W. COOPER and E. RHODES. Measuring the Efficiencey of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, Volume 2, Issue 6, November p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 121

6 (2005), Atan (2003), Yayla ve di-erleri (2005), Denizer ve di-erleri (2000), Denizer (1999), Ik ve di-erleri (2003), Cingi ve Tarm (2000), Alpan (2000), Çolak ve Altan (2002) bankalarn göreli etkinliklerini ölçmeye çalmlardr. Bununla birlikte, O. Tarm, Dener ve A.Tarm(2000), Antalya ve civarndaki dört yldzl ve be yldzl otellerin etkinlik de-erlemesini yapmlardr. Sonuç olarak Antalya ve civarnda faaliyet gösteren dört yldzl otellerin müteri memnuniyetini gerçekletirmede göreli olarak be yldzl otellerden daha baarl oldu-unu ortaya koymulardr 8. Ulucan (2000) MKB de ilem gören ve 1998 yl sonu itibari ile 225 irket açsndan etkinlik çalmas yapmtr. Çalmada girdi olarak, duran varlklar, personel says ve ödenmemi sermaye, çkt olarak ta, net satlar, hisse senetlerinin piyasa de-eri ve dönem net kar kullanlmtr. Çalmann sonucunda 12 firmann etkin oldu-u görülmütür 9. Esenbel, Erkin ve Erdo-an, MKB ye kote edilmi Dokuma, Giyim Eyas ve Deri Sektörü nde faaliyet gösteren firmalarn 2000 yl likidite ve karllk oranlarna ba-l performanslarnn etkinli-i VZA yöntemi kullanlarak incelemilerdir. Çalmada girdi olarak cari oran, nakit oran, likitide oran, net iletme sermayesi/ aktifler, çkt olarak ise; net kar, aktif karll- ve öz sermaye karll- seçilmitir. Çalmann sonucunda, 6 firmamn göreli olarak etkin oldu-u ve bu etkin irketlerin sektörde önde gelen firmalar oldu-u bulunmutur 10. Yalama ve Saym, MKB ye kote olan imalat sektöründeki irketlerin Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanlarak performanslarnn karlatrlmasn yapmlardr. Analizde seçilen 8 A. TARIM., H. I. DENER ve S. TARIM, Efficiency Measurement in the Hotel Industry: Output Factor Constrained DEA Application,", International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol.11, 2000., s Aydn ULUCAN, irket Performanslar-n-n Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yakla-m-: Genel ve Sektörel Bazda DeCerlendirmeler, Hacettepe Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Say:1, 2000.s Mine ESENBEL, Mustafa Onur ERKN, Fatih Korhan ERDONAN, Veri Zarflama Analizi le Dokuma, Giyim Eyas- Ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar-n EtkinliCinin Kar-lat-r-lmas-, com/egitim/gazi001.html, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

7 girdi ve çkt de-ikenleri olarak temel analiz yönteminde genel kabul görmü finansal oranlar kullanlarak firmalarn göreli etkinlikleri ortaya konmutur 11. Tetik (2003) yapm oldu-u çalmada, Salihli ilçesinde faaliyet gösteren üç hastanenin (özel hastane, SSK, Devlet hastanesi) aylk verilerini kullanarak veri zarflama analizi ile göreli etkinliklerini ölçmütür. Çalma sonucunda, SSK hastanelerinin özel ve devlet hastanelerine göre daha etkin olduklar gözlemlenmitir. 12 Bülbül ve Akhisar n yapm olduklar çalmada ise, Türk Sigorta Sektörü nde hayat d branlarda faaliyet gösteren otuz sigorta irketinin dönemi içinde etkinliklerini veri zarflama analizi yardmyla ölçülerek sektörün genel durumunun belirlenmesi amaçlanmtr. Analiz sonuçlarna göre, irketlerin büyük ço-unlu-unun etkinlik snrna ulaamad- yönünde olup bu irketler için referans gruplar oluturularak etkin olabilmeleri için gereken potansiyel iyiletirme oranlar elde edilmitir 13. Yalçner ve di-erleri, MKB 30 Endeksinde ilem gören firmalarn etkinlik göstergeleri olan finansal oranlar girdi ve çkt de-ikenleri olarak alp (VZA) yöntemiyle hisse senetlerinin ne derece etkin oldu-unu belirlemeye çalmlardr. Çalmann sonuçlarna göre, firmalarn finansal performanslar dikkate alnarak yaplan bir portföy modeli sonucunda ancak %50 orannda bir baar sa-lanabilmektedir. Yani hisse senetlerinin piyasa fiyatlarndaki olumlu gelimeler yalnzca firmalarn finansal performanslarndan 11 Abdullah YALAMA ve Mustafa SAYIM, Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi le Temel Analiz: Türkiye de MKB ye Kote malat Sektörü Üzerine Ampirik bir Uygulama, Makaleler/VZA. pdf, Semra TETK, letme Performans-n- Belirlemede Veri Zarflama Analizi, www. bayar. edu.tr/ ~iibf/ dergi/ pdf/c10s22003/st.pdf, BÜLBÜL Serpil ve AKHSAR lyas, Türk Sigorta irketlerinin EtkinliCinin Veri Zarflama Analizi le Arat-r-lmas-, bildiriler/ o3s2.pdf Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 123

8 etkilenmemekte, pazara ilikin faktörlerinde etkisinin oldu-u gözlemlenmitir 14. Yalçner ve di-erlerinin yapm olduklar bir baka çalmada ise, finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasndaki iliki veri zarflama analizi ile incelenmi ve etkin olan irketlerle onlarn hisse senedi getirileri arasndaki iliki, ekonomik istikrarn sa-land- dönemlerde yüksek derecede oldu-u sonucuna ulamlardr. 15 Kayaldere ve Kargn (2004), yapm olduklar çalmada MKB de ilem gören tekstil ve çimento sektörlerine ait irketlerin etkinliklerini VZA yöntemini kullanarak aratrmaya çalmlardr. Sonuç olarak etkin olmayan irketlerin etkin ve verimli konuma geçebilmeleri için kullandklar girdi çkt miktarlarn ait olduklar sektörde etkin konumda olan irketlere göre ne oranda iyiletirmeleri gerekti-ini saptamlardr 16. II. VER ZARFLAMA ANALZ (VZA) VZA, ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafndan benzer mal veya hizmet üreten ekonomik karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesi amac ile gelitirilmi do-rusal programlama esasl bir yöntemdir 17. VZA modelleri ile ayn girdi ve çktya sahip karar birimlerinin karlatrmal ölçümü yaplabilir. Her bir karar birimi için model çözülür. Do-rusal programlama sonucunda, amaç fonksiyonu 1 e eit olan karar birimleri etkin olarak belirlenirken amaç fonksiyonu 1 e eit olmayan karar birimleri, etkin karar birimlerinden kendisine uygun olan bir tanesine 14 Kürat YALÇINER, Murat ATAN, Murad KAYACAN, Dervi BOZTOSUN, mkb 30 Endeksinde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi -VZA) le Hisse Senedi Seçimi Kürat YALÇINER, Murat ATAN, Dervi BOZTOSUN, "Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirileri Aras-ndaki liki" 16.pdf, Koray KAYALIDERE, Sibel KARGIN ; Çimento ve Tekstil Sektörlerinde Etkinlik Çal-mas- ve Veri Zarflama Analizi, dergi/dergi/ 2004sayi1/kayalidere-kargin.pdf, Rajiv D. BANKER, Estimation of returns To Scale Using Data Envolopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 62, 1992, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

9 benzetilmeye çallr. Böylece etkin olmayan her bir birim, etkin hale getirilmi olur. VZA, benzer hizmet veren birçok hizmet biriminin kullandklar kaynaklar (girdi) ve ürettikleri ürünleri (çkt) dikkate alarak, birimlerin etkinliklerini karlatrma imkân sunmaktadr. Ayn zamanda, her bir hizmet birimine ait standart maliyetlerin hesaplama gere-ini öne sürmekte, çünkü çok saydaki girdi ve çktlar, etkinlik orannn pay ve payda içerisinde ayn birim olmas gözetilmeksizin birletirmektedir. Böylece VZA metodu girdi ve çkt karmasn dikkate alarak etkinli-i ölçmektedir 18. VZA sayesinde elde edilen göreceli etkinlik de-erlerini yorumlamadan önce, etkinlik kavramlarn daha yakndan incelemek gerekir. Örgütler üretimde gereksiz olarak fazladan girdi tüketirlerse üretim sürecinin teknik etkinli-inin düük oldu-u söylenir 19. Teknik etkinlik, örgütün elinde bulundurdu-u girdi bileimini en uygun biçimde kullanarak en çok çkty üretmedeki baarsna denir. Girdi fiyatlarn göz önünde bulundurarak en uygun girdi bileiminin seçimindeki baarya ise tahsis etkinli-i denir. Söz konusu iki etkinlik birlikte, bir örgütün minimum maliyetle üretim yapmadaki ekonomik baarsnn göstergesi olarak maliyet etkinli-ini belirler. Tam teknik etkinli-e sahip örgütler, optimal girdi bileimiyle ulaabilecekleri en yüksek üretim miktarn elde ederler. Baka bir ifade ile etkinlik snrnda faaliyet gösterirler. VZA incelenen karar birimlerinin gerçeklemi çkt ve girdi de-erlerini kullanarak bir kuramsal etkinlik snr oluturmaktadr 20. VZA sonucu elde edilen etkinlik de-erleri, etkinlik snrndan her karar biriminin uzaklama derecesini göstermektedir. Girdilere ilikin etkinlik de-erleri, etkinlik snrna 18 James Ave FITTZSIMMONS, Mona J. FITTZSIMMONS, Economic Research Forum for the Arap Countries, Workshop on Financial Market Development, ; Service Management For Competitive, Advantage, McGraw Hill Inc., New York, 1994., s Diego PRIOR, Magda SOLA; Technical Efficiency and Economies of Diversification in Health Care, Health Care Management Science, Say:3, 2000., s Hüseyin AKTAM; letme Performans-n-n Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yakla-m-, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi..B.F. Dergisi, Say :1, 2001., s.164. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 125

10 ulamak için hangi girdileri ne derece azaltmak gerekti-ini; çktlara ilikin etkinlik de-erleri ise tam etkin olabilmek için çktlarn ne kadar arttrlmas gerekti-ini gösterir 21. VZA yöntemi, girdiye ve çktya yönelik olarak iki yönlü kullanlabilme özelli-ine sahiptir. Girdiye yönelik VZA modelleri, belirli bir çkt bileimini en etkin bir ekilde üretebilmek amacyla, kullanlacak en uygun girdi bileiminin nasl olmas gerekti-ini aratrrken çktya yönelik VZA modelleri ise belirli bir girdi bileimi ile en fazla ne kadar çkt bileimi elde edilebilece-ini aratrmaktadr 22. VZA nn avantajlarn u ekilde özetlemek mümkündür: Öncelikle yöntem çok sayda girdi ve çktya sahip iletmelerin performansn tek de-er olarak özetleyebilir. Kuramsal birimi oluturan birimler, etkinli-i ölçülen birim için potansiyel kyaslama adaylar olarak düünülebilir ve yöntem incelenen birim için muhtemel iyiletirme alanlarnn tespitine imkân vermektedir 23. VZA çok sayda çkt ve girdiyi birlikte analize dâhil etti-i için önceden tanmlanm belirli a-rlklara ihtiyaç göstermemekle birlikte, girdiler ve çktlar arasndaki ilikilerin belirli fonksiyonel ekillerde olmasn da art komamaktadr. Bu özellikleri, çok sayda çkts kâr gibi geleneksel ölçütlerce yeterince ölçülemeyen kâr amaçsz örgütlerin de-erlendirilmesinde özellikle faydal olmaktadr 24. Yöntemin kullanlmasnda dikkat edilmesi gereken baz olumsuzluklar ise u ekilde belirtilebilir: Daha önce belirtildi-i gibi karar birimleri benzer girdi ve çkt yapsna sahip olmaldr. Ayrca model dikkatli kurulmal ve veriler hatasz girilmelidir. VZA ile hesaplanan etkinlik de-erleri hatalara kar oldukça hassastr. VZA nn bir baka olumsuz yan ise farkl çalma sonuçlarnn 21 smet MAHN, Yaar A. ÖZCAN; Public Sector Hospital Efficiency for Provincial Markets in Turkey, Journal of Medical Systems, Say : 6, 2000., s Mine ESENBEL, A.g.w. 23 Hüseyin AKTAM; A.g.m., s Fatma TRYAK; The Use of Data Envelopment Analysis For Stocks Selection On Istanbul Stock Exchange,.Ü. letme Fakülte Dergisi, 2000.,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

11 kyaslanamamasdr 25. VZA girdi ve çkt saylarna ba-l olarak yeterli sayda karar birimine uygulanmaldr. E-er bu gerçekletirilemiyorsa analiz, üretim sürecinin sadece en önemli ksmlaryla ilgili olan ve kendi aralarnda korelasyonlar yüksek olmayan girdi ve çkt faktörlerine indirgenerek bu sorun alabilir 26. III. YÖNTEM VE METODOLOJ VZA modelleri; girdiye yönelik ve çktya yönelik olmak üzere iki grupta incelenebilir. Girdiye ve çktya yönelik VZA modelleri, temelde birbirlerine çok benzemekle birlikte, girdiye yönelik VZA modelleri; belirli bir çkt bileimini en etkin ekilde üretebilmek amacyla kullanlacak en uygun girdi bileiminin nasl olmas gerekti-ini aratrrken, çktya yönelik VZA modelleri belirli bir girdi bileimi ile en fazla ne kadar çkt bileimi elde edilebilece-ini aratrmaktadr 27. Bu çalmada ele alnan irketlerin temel analiz oranlar hesaplanarak girdi odakl VZA yöntemi kullanlmtr. Çalmada kullanlan girdiye yönelik VZA modelinde her bir karar birimi için etkinlik skoru aa-daki eitliklerde oldu-u gibi hesaplanmtr. (U,V) Max[ j (U,V) Max[ j = = i= 1 s s r= 1 m r= 1 m i= 1 V U U i V i r r X Y ij rj Xij [1], 1,j = 1,2,..,n [2] Ur a 0, r = 1,2,..,s [3] Vi a 0, i = 1,2,...,m [4] X ij = j inci karar verme birimi tarafndan kullanlan i inci girdi (X ij >0, i = 1,2,,m, j= 1,2,.,n) ve 25 Hüseyin AKTAM; A.g.m., s smet MAHN, Yaar A. ÖZCAN; A.g.m., s A CHARNES. v.d., A.g.m., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 127

12 Y rj = j inci karar verme birimi tarafndan kullanlan r inci çkt (Y rj > 0, r = 1,2,,s, j= 1,2,.,n) [ = etkinlik katsays, [ her zaman birden küçük veya eittir. E-er [ < 1 karar verme birimi göreli olarak etkin de-ildir ve e-er [ = 1 ise karar verme birimi göreli olarak etkindir. Potansiyel iyiletirme oran ise aa-daki gibi hesaplanmaktadr. Karar verme birimi X için kullanlmas gereken girdi miktar X 1 ise, X 2 = (X 1 ) [(x 1 )*(1-e)] e = Etkinlik Skoru Potansiyel yiletirme Oran = (X 2 -X 1 )/X 1 dir. Çalmada Kullanlan Girdi ve Çkt De-ikenleri u ekildedir; GRDLER G1:Cari Oran G2:Kaldraç Oran G3:Öz Kaynak/ Aktif Toplam ÇIKTILAR Ç1:Öz Sermaye Karll- Ç2:Aktif karll- Karar birimi says belirlenirken girdi ve çkt toplamlarnn en az iki katndan bir fazla olma kural göz önünde bulundurulmutur. IV. ANALZ VE BULGULAR Çalmada yllar arasnda farkl dönemlerde irket birlemesi ilemi gerçekletiren irketlerden MKB de ilem görüp devralan konumunda olan 13 irket analize tabi tutulmutur. Analize tabi tutulacak olan verilerin sayca snrl olmas nedeniyle sektörel bir snrlama getirilmemi oldu-u için sektörler ayr ayr analiz edilmemi, tüm irketler birlikte analiz edilmitir. Çalmaya konu olan 13 irketten 3 ü hizmet sektöründe geri kalan 10 irket ise üretim sektöründe faaliyet göstermektedirler. Analiz EMS (Efficiency Measurement System) bilgisayar paket program kullanlarak yaplmtr. Tablo 1. Devralan ve Devrolan Mirketler 128 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

13 No Devralan irket Devrolan irket(ler) 1 Acbadem Sa-lk Hizmetleri A.M. 2 Borusan Birleik Boru Fabrikalar A.M. 3 BSH Profilo Elektrikli Gereçler A.M. 4 CARREFOURSA Carrefour Sabanc Ticaret Merkezi A.M. 5 Do-usan Boru Sanayi ve Ticaret A.M. 6 Duran Ofset Matbaaclk ve Ambalaj Sanayi A.M. 7 zocam Ticaret ve Sanayi A.M. 8 Kent Gda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.M. 9 KORDSA Sabanc Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.M. 10 Migros Türk A.M Milliyet Gazetecilik A.M. Pnar Su Sanayi ve Ticaret A.M. 13 Ülker Gda Sanayi ve Ticaret A.M. Acbadem Kanser Merkezi A.M. Acbadem Bursa Hastanesi A.M. Mannesmann Boru Endüstrisi Türk A.M. BSH PEG Beyaz Eya Servis A.M. Gda ve htiyaç Maddeleri Türk A.M. Do-user Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.M. Do-an Matbaaclk Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.M. Duran Makine malat ve Ticaret A.M. Tek-z zolasyon ve Yap Elemanlar A.M. Birlik Gda Sanayi ve Ticaret A.M. SAKOSA Sabanc Endüstriyel plik ve Kord Bezi A.M. Tansa Perkanede Ma-azaclk T.A.M. Simge Yaynclk ve Da-tm A.M. Marmara Su ve Merubat Gda Sanayi ve Ticaret A.M. lem Y-l Anadolu Gda Sanayi A.M Çalmada eksi çkan de-erler tüm de-erlerin pozitif olabilmesi için en büyük eksi de-er kadar arttrlmtr. Bu düzeltme her analiz aamas için (birleme öncesi, birleme ve birleme sonras) ayr ayr yaplmtr. Mirketlerin birleme öncesi etkinlik skorlar u ekildedir Tablo 2: Birleme Öncesi Dönem Etkinlik Skorlar No irket Etkinlik Skoru (%) 1 ACIBADEM 85,37 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 129

14 2 BORUSAN 77,87 3 BOSCH 71,64 4 CARREFOUR 80,62 5 DONUSAN DURAN OFSET 65,90 7 ZOCAM KENT 90,81 9 KORDSA 81,03 10 MGROS 68,65 11 MLLYET 86,76 12 PINAR SU 72,39 13 ÜLKER 100 ORTALAMA ETKNLK 83,16 Birleme öncesi dönemde 3 adet irket (DONUSAN, ZOCAM VE ÜLKER) etkin konumdadr. Etkinlik snrna çok yakn durumda olan ise bir irket mevcuttur. Birleme öncesi dönemin ortalama etkinlik skoru ise % 83,16 olarak gerçeklemitir. Birleme öncesi potansiyel iyiletirme oranlar ise u ekildedir; Tablo 3: Birleme Öncesi Dönem Potansiyel yiletirme Oranlar (%) G1 G2 G3 ACIBADEM 23,04 31,58 30,73 BORUSAN 17,91 35,04 24,91 BOSCH ,64 CARREFOUR 12,89 36,27 30,63 DONUSAN DURAN OFSET ,90 ZOCAM KENT ,81 KORDSA 25,11 25,92 29,98 MGROS ,65 MLLYET 60, ,02 PINAR SU 41, ,40 ÜLKER ORTALAMA 24,58 22,37 36, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

15 Birleme öncesi dönem potansiyel iyiletirme oranlarna bakld-nda ise baz irketler için baz girdilerde iyiletirme yaplmas öngörülmezken bazlarnda % 100 iyiletirme yaplmas dahi öngörülmütür. Ortalama iyiletirme oranlar ise % arasnda de-imektedir. Tablo 4: Birleme Dönemi Etkinlik Skorlar No irket Etkinlik Skoru (%) 1 ACIBADEM 71,47 2 BORUSAN 82,30 3 BOSCH 56,13 4 CARREFOUR 94,76 5 DONUSAN DURAN OFSET 88,84 7 ZOCAM KENT 86,24 9 KORDSA 53,32 10 MGROS MLLYET 94,27 12 PINAR SU ÜLKER 81,25 ORTALAMA ETKNLK 85,27 Birleme dönemi analizine bakt-mzda etkin durumda olan 4 adet irket vardr. Bu irketler DONUSAN, ZOCAM, MGROS ve PINAR SU dr. Etkinlik snrna çok yakn durumda olan irket says iki olup bu irketler CARREFOUR ve MLLYET tir. Birleme Dönemi ortalama etkinlik oran % 85,27 olarak gerçeklemitir. Tablo 5: Birleme Dönemi Potansiyel yiletirme Oranlar (%) G1 G2 G3 ACIBADEM 61,46 2,85 7,14 BORUSAN 74,07 2,46 5,76 BOSCH ,13 CARREFOUR 71, ,69 DONUSAN DURAN OFSET 77, ,54 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 131

16 ZOCAM KENT 73, ,93 KORDSA 0 53,32 0 MGROS MLLYET 82, ,31 PINAR SU ÜLKER 64, ,06 ORTALAMA 58,56 11,04 15,65 Birleme Dönemi potansiyel iyiletirme oran ortalamalar % aral-ndadr. Fakat burada sadece birinci girdi için potansiyel iyiletirme oran ortalamasnn çok yüksek olmas oran yükseltmektedir. Di-er iki girdi için ise genel olarak iyiletirme oran ortalamas % aral-nda yer almaktadr. Birleme sonras etkinlik analizlerine bakt-mzda ise; Tablo 6: Birleme Sonras Dönem Etkinlik Skorlar No irket Etkinlik Skoru (%) 1 ACIBADEM 85,35 2 BORUSAN 93,63 3 BOSCH 99,58 4 CARREFOUR 34,96 5 DONUSAN 93,54 6 DURAN OFSET 85,81 7 ZOCAM 41,74 8 KENT KORDSA 60,88 10 MGROS 64,03 11 MLLYET PINAR SU 63,56 13 ÜLKER 67,18 ORTALAMA 76,17 Birleme Sonras Dönem itibariyle etkin durumda olan 2 irket (KENT, MLLYET) vardr. Geçmi dönemlerde etkin olan ve olmu 132 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

17 olan irketlerin ço-unun etkinliklerini koruyamadklar görülmektedir. Etkinlik skor ortalamas ise % 76,17 ile tüm dönemler içinde en düük seviyededir. Tablo 7: Birleme Sonras Dönem Potansiyel yiletirme Oranlar (%) G1 G2 G3 ACIBADEM 76,81 0 8,53 BORUSAN 85,20 0 8,42 BOSCH 0 23,89 75,68 CARREFOUR 34, DONUSAN 93, DURAN OFSET ,81 ZOCAM 0 4,59 37,14 KENT KORDSA 0 60,88 0 MGROS 17, ,74 MLLYET PINAR SU 63, ÜLKER 67, ORTALAMA 39,11 14,56 22,48 Potansiyel iyiletirme oranlarna bakld-nda genellikle % aral-nda de-iti-i görülmektedir. Üç dönem itibariyle söz konusu irketlerin etkinlikleri ise Tablo 8 de görüldü-ü gibidir. Tablo 8: Dönem tibariyle Mirketlerin Etkinlikleri BRLEME ÖNCES BRLEME BRLEME SONRASI ACIBADEM 0,8537 0,7147 0,8535 BORUSAN 0,7787 0,8230 0,9363 BOSCH 0,7164 0,5613 0,9958 CARREFOUR 0,8062 0,9476 0,3496 DONUSAN 1 1 0,9354 DURAN OFSET 0,6590 0,8884 0,8581 ZOCAM 1 1 0,4174 KENT 0,9081 0, KORDSA 0,8103 0,5332 0,6088 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 133

18 MGROS 0, ,6403 MLLYET 0,8676 0, PINAR SU 0, ,6356 ÜLKER 1 0,8125 0,6718 SONUÇ Veri zarflama analizi, firmalarn etkinliklerinin de-erlendirilmesinde son yllarda en çok bavurulan yöntemlerden birsi haline gelmitir. Yöntemin girdi ve çktlar ilikilendirebilecek baka bir fonksiyonel forma ihtiyaç duymamas kullanm alann ve kolayl-n artrc bir unsurdur. Yöntemde etkinlikleri ölçülen karar birimleri göreli olarak tam etkin olan karar birimleri ile kyaslanmaktadr. Analiz aamasnda etkin üretim srasnda faaliyet gösteren karar birimleri, etkinli-i ölçülen birim için potansiyel kyaslama unsurlar olarak ifade edilebilir. Türkiye de yllar arasnda gerçekleen irket birlemelerinin ele alnd- çalmada genel itibariyle irketlerin etkinliklerinin birleme döneminde birleme öncesi döneme göre yüksek oldu-u gözlemlenmitir. Birleme öncesinde etkin olmayan irketlerden birço-u birleme döneminde etkin duruma geçmilerdir. Birleme öncesinde etkin de-ilken birlemeyle etkin duruma gelen ve birleme öncesinde etkinken etkinlik snr altna düen irketler karlatrld-nda iyileme orannn daha yüksek oldu-u gözlemlenmektedir. Çalmada iki adet irketin (DONUSAN, ZOCAM) birleme öncesinde ve birleme döneminde etkinliklerini sürdürdükleri gözlemlenmitir. Birleme sonras döneme bakld-nda ise irketlerden büyük ço-unlu-unun etkinli-ini kaybetti-i gözlemlenmitir. Tüm dönemler içinde etkinlik skor ortalamalarnn en düük oldu-u dönemin bu dönem olmas da bunun açk bir göstergesidir. Bütün olarak bakld-nda Türkiye deki irket birlemesi ilemlerinin iletme etkinli-i arttrc bir etkisi oldu-u gözlemlenmektedir fakat bu etkinli-in ilerleyen dönemlerde azald- söylenebilir. lgili düzeltmelerin yaplmas etkinli-in korunmasnda faydal olacaktr. 134 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

19 KAYNAKÇA AKAY, Hüseyin; letme Birlemeleri ve Muhasebesi, Yaylm Matbaas, stanbul, AKTAM, Hüseyin; letme Performans-n-n Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yakla-m-, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi..B.F. Dergisi, Say :1, ALPHAN, E. nan; Banka EtkinliCinin Ölçülmesi ve Düük Enflasyon Sürecinde Bankac-l-kta Etkinlik, Bankaclar Dergisi, Say:34, stanbul, ATAN, Murat; Bankac-l-kta Etkinlik ve Sermaye Yap-s-n-n Bankalar-n EtkinliCine Etkisi, letme ve Finans Dergisi, Say 237, Ankara, Aralk ATAN, Murat; Türkiye Bankac-l-k Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayal- Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Ekonomik Yaklam, Gazi Üniversitesi, ktisat Bölümü, Üç Aylk Dergi, Say 48, Cilt 14, Ankara, AYDIN, Nurhan ; letmelerin D-sal Büyümeleri: Birleme. Sat-nalma ve Konsolidasyon, Eskiehir Anadolu Üniversitesi,..B.F. Dergisi, Cilt 4, Say 2, Eskiehir, Kasm BANKER, Rajiv D.; Estimation of returns To Scale Using Data Envolopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 62, BERGER, A.N., DEYOUNG, R.; Problem loans and cost efficiency in commercial banks, Journal of Banking and Finance 21, BERGER, A.N., HUMPHREY, D.B., Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, European Journal of Operational Research 98, BERGER, Allen N., CLARKE, George R.G., CULL, Robert, KLAPPER, Leora, UDELL, Gregory F., Corporate Governance and Bank Performance: A Joint Analysis of Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 135

20 the Static, Selection, and Dynamic Effects of Domestic, Foreign, and State Ownership, World Bank Policy Research Working Paper, 3632, June BERGER, Allen N., DEYOUNG, R, GENAY, H, UDELL, G, Globalisation of Financial nstitutions: Evidence From Cross-Border Banking Performance, Brookings Wharton Papers on Financial Service, BHATTACHARYYA, A., LOVELL, C.A.K., SAHAY, P., The impact of liberalization on the production efficiency of Indian commercial banks, European Journal of Operational Research 98, BOZDAN, Nihat ve di-, Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye deki Özel ve Kamu Bankalar- çin Bir Uygulama BUSSOFANE, A., DYSON, R., RHODES, E., Applied Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 2, No: 6, BÜLBÜL Serpil ve AKHSAR lyas, Türk Sigorta irketlerinin EtkinliCinin Veri Zarflama Analizi le Arat-r-lmas-, CHARNES, A., W.W. Cooper and E. Rhodes. Measuring the Efficiencey of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2, CNG, Selçuk. ve TARIM, Arma-an. (2000), Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulamas-, TBB, Aratrma Tebli-leri Dizisi, Say: CLAESSENS, Stijn, DEMRGÜÇ-KUNT, Asl, HUNZNGA, Harry, How Does Foreign Entry Affect the Domestic Banking Market?, Journal of Banking and Finance, CLAESSENS, Stijn, LAEVEN, Luc, What Drives Bank Competition? Some nternational Evidence, World Bank Policy Research Working Paper, 3113, Augst Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE DE BÖLGELERARASI KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ ÖZ Abidin ÖNCEL * Salih ŞİMŞEK ** Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel kaynakların etkin kullanılmış olup

Detaylı

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Ulaş ÜNLÜ Oğuz SAYGIN ÖZET Muhasebe temelli geleneksel performans

Detaylı

EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) VE PAZAR KATMA DEĞER (MVA) ANALİZİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN SERAMİK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) VE PAZAR KATMA DEĞER (MVA) ANALİZİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN SERAMİK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.2, s.339-356. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI VALUE-FOCUSED MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE: ECONOMİC VALUE ADDED APPROACH Arş. Gör. Hakkı FINDIK Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi Kullanılarak Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi Kullanılarak Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi Kullanılarak Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine

Detaylı

Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama

Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Şakir SAKARYA Balıkesir Üniversitesi, Sındırgı MYO. Özet Son yıllarda genel olarak işletmecilik, özel olarak da finans alanında en çok

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri

İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri Öğr. Gör. Mehmet Fatih Bayramoğlu Öğr. Gör. Mehmet Pekkaya İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri Öğr. Gör. Mehmet Fatih Bayramoğlu Bahçeşehir Üniversitesi, MYO.

Detaylı

THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY

THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY DIŞ KAYNAK KULLANMA NEDENLERĐ VE TAŞIDIĞI RĐSKLER: ĐMALAT SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA * THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY ÖZET Dış kaynak kullanımı son on

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ

BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ Nisan 2012 BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ Dr. Ozan Cangürel BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı