TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES"

Transkript

1 TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve MKB ye kote olmu 13 irketin yllar arasnda farkl dönemlerde devralan irket konumunda olarak gerçekletirdikleri irket birlemesi ilemlerinin etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanlarak belirlenmeye çallmtr. Tüm irket birlemesi ilemleri farkl zamanlarda gerçekleti-i için irketlerin birleme bilânçolar ve birleme tarihinden bir çeyrek önce ve sonraki dönemlere ait bilânçolar ele alnarak birleme öncesi, birleme ve birleme sonras analizleri gerçekletirilmitir. Tüm dönemler ele alnd-nda irket birlemelerinin, irketlerin etkinlikleri üzerinde arttrc bir etkisi olmasna karn bu etkinli-in birleme sonrasnda korunamad- gözlemlenmitir. ABTRACT In this study, we aim to investigate the effectiveness of merger transactions that took place within the periods using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. Our analysis covers 13 companies those were quoted in Istanbul Stock Exchange (ISE), were active in Turkey as well as were in the position of the acquirer within that merger transaction. As all the merger transactions took place in different dates, we perform our analysis using the company balance sheets of during the merging activity as well as using the ones that is * Süleyman Demirel Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü Ö-retim Üyesi ** Süleyman Demirel Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü Ö-retim Üyesi *** Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 117

2 available for the quarters immediately before and after the merging. When overall period is considered, although the merger activities have improved the company efficiencies the results have shown that these efficiency have not been maintained subsequent to the merger activity. GR Son yllarda küreselleme olgusu ile birlikte artan rekabet, firmalarn yaam mücadelelerini gün geçtikçe zorlatrmaktadr. Bu rekabet ortamnda firmalar için ayakta kalabilmek, bir takm stratejik kararlarn do-ru zamanda ve do-ru biçimde uygulanabilmesine ba-l hale gelmitir. Bu noktada da stratejik yönetim becerisi ön plana çkmaktadr. Böylesine rekabetçi ve zorlayc bir ortamn do-al sonucu olarak firmalar zaman içinde çeitli stratejik ibirlikleri kurmak zorunlulu-u hissetmektedirler. Bu do-rultuda iletmeler varlklarn koruyabilmek için maliyetleri, sermayeyi, teknolojiyi, iletiim ve pazarlara ulam imkânlarn ve belki de en önemlisi iletme risklerini paylaarak büyümeyi tercih etme durumunda kalmaktadrlar. Sözlük anlam ile birleme, ayr iken tek bir bütün haline gelmek anlamn içermektedir. 1 O halde dar anlamyla iletme birlemeleri iki veya daha fazla ayr iletmenin tek bir bütün durumuna gelmesidir diyebiliriz. Geni anlamyla irket birlemeleri ise; iki veya daha fazla iletmenin, büyüme amacyla faaliyetlerinin ekonomik ve hukuksal açdan tek bir birlik haline getirilmesi veya ibirli-ine gitmeleridir eklinde tanmlanabilir. 2 Bir iletme ya içsel ya da dsal yollarla büyüyebilir. letmelerin faaliyetleri sonucunda yarattklar ya da dardan temin ettikleri kaynaklar yeni yatrm alanlarna yatrmlar ile gerçekletirdikleri büyüme içsel büyümedir. Bunun yannda isletmelerin, bir ya da birden fazla isletmenin tamamn veya bir bölümünü ele geçirerek büyümeleri ise dsal 1 2 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Geniletilmi 7. Bask, Ankara, 1983 Hüseyin AKAY; letme Birlemeleri ve Muhasebesi, Yaylm Matbaas, stanbul, 1997, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

3 büyüme olarak adlandrlmaktadr. 3 letme birlemeleri, sletmenin dsal büyüme yöntemlerinden birisidir, o halde isletme birlemeleri kavram ile büyüme kavram, birbirleriyle ilikili olan bir kavramdr diyebiliriz l yllarn bandan itibaren gelime gösteren irket birlemelerinin temel amacn, bir art bir denkleminin sonucunu üç e eitleyebilmek eklinde açklamak mümkündür. Hissedarlar ve borsa yatrmclar tarafndan irket yöneticileri üzerinde oluturulan de-er artrma basks, irketleri bu tip birlemelere ve satn almalara zorlamaktadr. Bununla birlikte, birleme ve satn alma dnda, bir irketin de-erini artrmak için irketin verimlili-ini artrmak gerekmektedir. Ancak bunu yapmak için maliyetleri düürmek, geliri artracak yeni yöntemler bulmak gibi çok belirgin fiziksel limitleri olan atlmlar yapmak veya riskli olabilecek yeni yatrmlar gerçekletirmek zorunlu olmaktadr. te organik geliimin fiziksel snrlarna gelindi-i bu aamada, hzl bir büyüme sa-layaca- öngörüsü ile ayn kulvardaki irketleri satn alma ya da bu irketlere ortak olma yoluyla irket de-erini artrmak gündeme gelmektedir. Bu nedenle 1994 den bu yana birlemeler giderek ilgi görmeye balam ve özellikle perakende, finans, gda, ilaç, otomotiv ve biliim gibi sektörlerde birleme ve satn almalara çok sk rastlanmaktadr. Bazen, irketlerin birleme için harcadklar zaman ve katlandklar maliyetler, ortaya çkan de-erden daha büyük olmutur. Baka bir ifade ile katlanlan maliyetler düüldükten sonra bir art bir denkleminin sonucu hedeflenen üç e ulamak bir yana bazen iki bile etmedi-i görülmütür 4. Yukarda da bahsedildi-i gibi, iletmelerin etkinliklerini artrma yollarndan birisi de birlemeler olarak görülmektedir. Ancak iletme birlemelerinin, firmann etkinli-ini artrd- m yoksa azaltt-m konusunda uygulamada birtakm kayglar yaanmaktadr. 3 4 Nurhan AYDIN; letmelerin D-sal Büyümeleri: Birleme, Sat-nalma ve Konsolidasyon, Eskiehir Anadolu Üniversitesi..B.F. Dergisi, Cilt 4, Say 2, Kasm 1986, s Cumhur KUMCUONLU, Birlemeler Nas-l Gidiyor?, www. ntvmsnbc. com/news/ asp# BODY/ Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 119

4 Ekonomik anlamda kaynaklarn snrl oldu-u günümüzde firmalarn etkinlikleri ve verimlilikleri gittikçe daha büyük önem kazanmaktadr. Bu ba-lamda her iletme kendi faaliyetlerini yeniden gözden geçirmekte ve daha etkin duruma gelmek için stratejiler gelitirmektedir. Verimlilik/Etkinlik analizi yaplrken kullanlan yöntemler genel olarak oran analizleri, parametreli yöntemler ve parametresiz yöntemler olmak üzere üç temel gruba ayrlmaktadr. Oran analizi, kapsam ve amaç açsndan tek boyutlu analizleri içerir. Verimlilik ölçümünde hesaplanan de-iik oranlarn a-rlklandrlarak tek bir ölçüt elde edilmesi gereksinimi, yöntemin önemli bir eksikli-i olarak belirmektedir. Parametreli yöntemler, verimlilik ölçümü gerçekletirilen iletmelere ilikin üretim fonksiyonunun analitik bir yapya sahip oldu-unu varsayarlar. Parametresiz yöntemler ise üretim fonksiyonunun ardnda herhangi bir analitik formun varl-n öngörmeyen esnek bir yapya sahiptirler ve çözüm yöntemi olarak genellikle matematiksel programlamay kullanmaktadrlar 5. Bu çalmada, yukarda belirtilen etkinlik belirleme yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanlarak MKB ye kote olmu 13 irketin devralan irket konumunda gerçekletirdikleri irket birlemesi ilemlerinin etkinlikleri test edilmitir. Çalmann birinci bölümünde literatür taramas ve VZA hakknda bilgi verildikten sonra ikinci bölümde yöntem ve metodoloji anlatlm ve bir sonraki bölümde analiz ve bulgulara yer verilmitir. Çalmann sonuç ksmnda ise elde edilen bulgular özetlenmitir. I. LTERATÜR letmelerin etkinlik analizlerinin yaplmasnda veri zarflama analizi son yllarda oldukça yaygn kullanlan parametrik olmayan bir yöntem olarak karmza çkmaktadr. Etkinlik de-erlemesi, mevcut rekabet ortam içinde firmaya nerede oldu-unu belirlemesine imkân vermekte ve eldeki girdilerden nasl daha fazla çkt üretebilece-ini göstermektedir 6. VZA birden çok ve farkl ölçeklerle ölçülmü girdi 5 6 Ömer Faruk ÇOLAK ve Menol ALTAN, Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye deki Özel ve Kamu Bankalar- çin Bir Uygulama, letme ve Finans Dergisi, Say:196, 2002, s Reha YOLALAN, Türk Bankac-l-k Sektörü çin Göreli Mali Performans Ölçümü, TBB Bankaclar Dergisi, Say 19, 1996, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

5 ve çktlarn karlatrma yapmay güçletirdi-i durumlarda, karar verme birimlerinin göreli performanslarn de-erlemeyi amaçlayan do-rusal programlama tabanl bir yöntemdir. Yöntem ilk olarak Charnes, ve di- (1978). tarafndan, kamu kurulularnn teknik verimlili-ini ölçmek ve karlatrlmak amacyla gelitirilmitir 7. VZA konusunda yaplan birçok çalmada, etkinlik ve verimlili-i ölçerken kullanlan girdi ve çktlarn farkl oldu-u görülmektedir. Bazlar kârllk odakl bir yaklam benimserken bazlar da üretilen faaliyet sonuçlarn çkt olarak gözlemleme yoluna gitmitir. Yaplan çalmalarda çok do-al olarak girdi ve çktklarn ele alnan faaliyet konusu veya sektörleri yanstmas gereklili-i nedeniyle tüm çalmalarda do-rudan kârll-n bir etkinlik ölçütü olarak ele alnmad- görülmütür. Bununla birlikte sermaye piyasalarnda hisseleri ilem gören irketlerin yatrmclar açsndan en fazla de-er tayan parametreleri kârllk ve temettü getirisi oldu-undan temel ve teknik analizi ele alan ço-u yerli ve yabanc çalmann çkt olarak kârll- ele ald- gözlemlenmitir. Ek olarak kamuya ait iletmelerde yaplan etkinlik analizlerinde de çktlar arasnda kârll-n yer ald- görülmütür. Yöntem daha çok bankaclk ve sigortaclk gibi etkinli-in parametrik olarak ölçülemedi-i alanlarda daha sk kullanlmaktadr. Özellikle bankalarn göreli etkinliklerine yönelik Berger ve Humphrey (1997), Berger ve Di-., (2000), Berger ve di-erleri (2005), Claessens ve Laeven (2003), Jan-Egbert Sturm ve Barry Wiliams (2004), Claessens ve di-erleri (2001), Dages ve di-erleri (2000), Crystal ve di-erleri (2002), DeYoung ve Nolle (1996), Bhattacharyya ve di-., (1997); Elyasiani ve Mehdian, (1990); Rezvanian ve Mehdian, (2002); Dages ve di-., (2000) un çalmalar yabanc literatürde yer alan çalmalardr. Bu çalmalarn bir ksm ulusal bankalarn göreli etkinlikleri üzerine yaplmken bir ksm da yabanc bankalar ile yerli bankalarn etkinliklerinin karlatrlmasna yöneliktir. Türkiye de VZA kullanlarak yaplan çalmalarda da; Yolalan (1996), Mercan ve Yolalan (2000), Zaim (1995), Çukur (2005), Atan 7 A CHARNES., W.W. COOPER and E. RHODES. Measuring the Efficiencey of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, Volume 2, Issue 6, November p Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 121

6 (2005), Atan (2003), Yayla ve di-erleri (2005), Denizer ve di-erleri (2000), Denizer (1999), Ik ve di-erleri (2003), Cingi ve Tarm (2000), Alpan (2000), Çolak ve Altan (2002) bankalarn göreli etkinliklerini ölçmeye çalmlardr. Bununla birlikte, O. Tarm, Dener ve A.Tarm(2000), Antalya ve civarndaki dört yldzl ve be yldzl otellerin etkinlik de-erlemesini yapmlardr. Sonuç olarak Antalya ve civarnda faaliyet gösteren dört yldzl otellerin müteri memnuniyetini gerçekletirmede göreli olarak be yldzl otellerden daha baarl oldu-unu ortaya koymulardr 8. Ulucan (2000) MKB de ilem gören ve 1998 yl sonu itibari ile 225 irket açsndan etkinlik çalmas yapmtr. Çalmada girdi olarak, duran varlklar, personel says ve ödenmemi sermaye, çkt olarak ta, net satlar, hisse senetlerinin piyasa de-eri ve dönem net kar kullanlmtr. Çalmann sonucunda 12 firmann etkin oldu-u görülmütür 9. Esenbel, Erkin ve Erdo-an, MKB ye kote edilmi Dokuma, Giyim Eyas ve Deri Sektörü nde faaliyet gösteren firmalarn 2000 yl likidite ve karllk oranlarna ba-l performanslarnn etkinli-i VZA yöntemi kullanlarak incelemilerdir. Çalmada girdi olarak cari oran, nakit oran, likitide oran, net iletme sermayesi/ aktifler, çkt olarak ise; net kar, aktif karll- ve öz sermaye karll- seçilmitir. Çalmann sonucunda, 6 firmamn göreli olarak etkin oldu-u ve bu etkin irketlerin sektörde önde gelen firmalar oldu-u bulunmutur 10. Yalama ve Saym, MKB ye kote olan imalat sektöründeki irketlerin Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanlarak performanslarnn karlatrlmasn yapmlardr. Analizde seçilen 8 A. TARIM., H. I. DENER ve S. TARIM, Efficiency Measurement in the Hotel Industry: Output Factor Constrained DEA Application,", International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol.11, 2000., s Aydn ULUCAN, irket Performanslar-n-n Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yakla-m-: Genel ve Sektörel Bazda DeCerlendirmeler, Hacettepe Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Say:1, 2000.s Mine ESENBEL, Mustafa Onur ERKN, Fatih Korhan ERDONAN, Veri Zarflama Analizi le Dokuma, Giyim Eyas- Ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar-n EtkinliCinin Kar-lat-r-lmas-, com/egitim/gazi001.html, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

7 girdi ve çkt de-ikenleri olarak temel analiz yönteminde genel kabul görmü finansal oranlar kullanlarak firmalarn göreli etkinlikleri ortaya konmutur 11. Tetik (2003) yapm oldu-u çalmada, Salihli ilçesinde faaliyet gösteren üç hastanenin (özel hastane, SSK, Devlet hastanesi) aylk verilerini kullanarak veri zarflama analizi ile göreli etkinliklerini ölçmütür. Çalma sonucunda, SSK hastanelerinin özel ve devlet hastanelerine göre daha etkin olduklar gözlemlenmitir. 12 Bülbül ve Akhisar n yapm olduklar çalmada ise, Türk Sigorta Sektörü nde hayat d branlarda faaliyet gösteren otuz sigorta irketinin dönemi içinde etkinliklerini veri zarflama analizi yardmyla ölçülerek sektörün genel durumunun belirlenmesi amaçlanmtr. Analiz sonuçlarna göre, irketlerin büyük ço-unlu-unun etkinlik snrna ulaamad- yönünde olup bu irketler için referans gruplar oluturularak etkin olabilmeleri için gereken potansiyel iyiletirme oranlar elde edilmitir 13. Yalçner ve di-erleri, MKB 30 Endeksinde ilem gören firmalarn etkinlik göstergeleri olan finansal oranlar girdi ve çkt de-ikenleri olarak alp (VZA) yöntemiyle hisse senetlerinin ne derece etkin oldu-unu belirlemeye çalmlardr. Çalmann sonuçlarna göre, firmalarn finansal performanslar dikkate alnarak yaplan bir portföy modeli sonucunda ancak %50 orannda bir baar sa-lanabilmektedir. Yani hisse senetlerinin piyasa fiyatlarndaki olumlu gelimeler yalnzca firmalarn finansal performanslarndan 11 Abdullah YALAMA ve Mustafa SAYIM, Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi le Temel Analiz: Türkiye de MKB ye Kote malat Sektörü Üzerine Ampirik bir Uygulama, Makaleler/VZA. pdf, Semra TETK, letme Performans-n- Belirlemede Veri Zarflama Analizi, www. bayar. edu.tr/ ~iibf/ dergi/ pdf/c10s22003/st.pdf, BÜLBÜL Serpil ve AKHSAR lyas, Türk Sigorta irketlerinin EtkinliCinin Veri Zarflama Analizi le Arat-r-lmas-, bildiriler/ o3s2.pdf Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 123

8 etkilenmemekte, pazara ilikin faktörlerinde etkisinin oldu-u gözlemlenmitir 14. Yalçner ve di-erlerinin yapm olduklar bir baka çalmada ise, finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasndaki iliki veri zarflama analizi ile incelenmi ve etkin olan irketlerle onlarn hisse senedi getirileri arasndaki iliki, ekonomik istikrarn sa-land- dönemlerde yüksek derecede oldu-u sonucuna ulamlardr. 15 Kayaldere ve Kargn (2004), yapm olduklar çalmada MKB de ilem gören tekstil ve çimento sektörlerine ait irketlerin etkinliklerini VZA yöntemini kullanarak aratrmaya çalmlardr. Sonuç olarak etkin olmayan irketlerin etkin ve verimli konuma geçebilmeleri için kullandklar girdi çkt miktarlarn ait olduklar sektörde etkin konumda olan irketlere göre ne oranda iyiletirmeleri gerekti-ini saptamlardr 16. II. VER ZARFLAMA ANALZ (VZA) VZA, ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafndan benzer mal veya hizmet üreten ekonomik karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesi amac ile gelitirilmi do-rusal programlama esasl bir yöntemdir 17. VZA modelleri ile ayn girdi ve çktya sahip karar birimlerinin karlatrmal ölçümü yaplabilir. Her bir karar birimi için model çözülür. Do-rusal programlama sonucunda, amaç fonksiyonu 1 e eit olan karar birimleri etkin olarak belirlenirken amaç fonksiyonu 1 e eit olmayan karar birimleri, etkin karar birimlerinden kendisine uygun olan bir tanesine 14 Kürat YALÇINER, Murat ATAN, Murad KAYACAN, Dervi BOZTOSUN, mkb 30 Endeksinde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi -VZA) le Hisse Senedi Seçimi Kürat YALÇINER, Murat ATAN, Dervi BOZTOSUN, "Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirileri Aras-ndaki liki" 16.pdf, Koray KAYALIDERE, Sibel KARGIN ; Çimento ve Tekstil Sektörlerinde Etkinlik Çal-mas- ve Veri Zarflama Analizi, dergi/dergi/ 2004sayi1/kayalidere-kargin.pdf, Rajiv D. BANKER, Estimation of returns To Scale Using Data Envolopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 62, 1992, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

9 benzetilmeye çallr. Böylece etkin olmayan her bir birim, etkin hale getirilmi olur. VZA, benzer hizmet veren birçok hizmet biriminin kullandklar kaynaklar (girdi) ve ürettikleri ürünleri (çkt) dikkate alarak, birimlerin etkinliklerini karlatrma imkân sunmaktadr. Ayn zamanda, her bir hizmet birimine ait standart maliyetlerin hesaplama gere-ini öne sürmekte, çünkü çok saydaki girdi ve çktlar, etkinlik orannn pay ve payda içerisinde ayn birim olmas gözetilmeksizin birletirmektedir. Böylece VZA metodu girdi ve çkt karmasn dikkate alarak etkinli-i ölçmektedir 18. VZA sayesinde elde edilen göreceli etkinlik de-erlerini yorumlamadan önce, etkinlik kavramlarn daha yakndan incelemek gerekir. Örgütler üretimde gereksiz olarak fazladan girdi tüketirlerse üretim sürecinin teknik etkinli-inin düük oldu-u söylenir 19. Teknik etkinlik, örgütün elinde bulundurdu-u girdi bileimini en uygun biçimde kullanarak en çok çkty üretmedeki baarsna denir. Girdi fiyatlarn göz önünde bulundurarak en uygun girdi bileiminin seçimindeki baarya ise tahsis etkinli-i denir. Söz konusu iki etkinlik birlikte, bir örgütün minimum maliyetle üretim yapmadaki ekonomik baarsnn göstergesi olarak maliyet etkinli-ini belirler. Tam teknik etkinli-e sahip örgütler, optimal girdi bileimiyle ulaabilecekleri en yüksek üretim miktarn elde ederler. Baka bir ifade ile etkinlik snrnda faaliyet gösterirler. VZA incelenen karar birimlerinin gerçeklemi çkt ve girdi de-erlerini kullanarak bir kuramsal etkinlik snr oluturmaktadr 20. VZA sonucu elde edilen etkinlik de-erleri, etkinlik snrndan her karar biriminin uzaklama derecesini göstermektedir. Girdilere ilikin etkinlik de-erleri, etkinlik snrna 18 James Ave FITTZSIMMONS, Mona J. FITTZSIMMONS, Economic Research Forum for the Arap Countries, Workshop on Financial Market Development, ; Service Management For Competitive, Advantage, McGraw Hill Inc., New York, 1994., s Diego PRIOR, Magda SOLA; Technical Efficiency and Economies of Diversification in Health Care, Health Care Management Science, Say:3, 2000., s Hüseyin AKTAM; letme Performans-n-n Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yakla-m-, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi..B.F. Dergisi, Say :1, 2001., s.164. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 125

10 ulamak için hangi girdileri ne derece azaltmak gerekti-ini; çktlara ilikin etkinlik de-erleri ise tam etkin olabilmek için çktlarn ne kadar arttrlmas gerekti-ini gösterir 21. VZA yöntemi, girdiye ve çktya yönelik olarak iki yönlü kullanlabilme özelli-ine sahiptir. Girdiye yönelik VZA modelleri, belirli bir çkt bileimini en etkin bir ekilde üretebilmek amacyla, kullanlacak en uygun girdi bileiminin nasl olmas gerekti-ini aratrrken çktya yönelik VZA modelleri ise belirli bir girdi bileimi ile en fazla ne kadar çkt bileimi elde edilebilece-ini aratrmaktadr 22. VZA nn avantajlarn u ekilde özetlemek mümkündür: Öncelikle yöntem çok sayda girdi ve çktya sahip iletmelerin performansn tek de-er olarak özetleyebilir. Kuramsal birimi oluturan birimler, etkinli-i ölçülen birim için potansiyel kyaslama adaylar olarak düünülebilir ve yöntem incelenen birim için muhtemel iyiletirme alanlarnn tespitine imkân vermektedir 23. VZA çok sayda çkt ve girdiyi birlikte analize dâhil etti-i için önceden tanmlanm belirli a-rlklara ihtiyaç göstermemekle birlikte, girdiler ve çktlar arasndaki ilikilerin belirli fonksiyonel ekillerde olmasn da art komamaktadr. Bu özellikleri, çok sayda çkts kâr gibi geleneksel ölçütlerce yeterince ölçülemeyen kâr amaçsz örgütlerin de-erlendirilmesinde özellikle faydal olmaktadr 24. Yöntemin kullanlmasnda dikkat edilmesi gereken baz olumsuzluklar ise u ekilde belirtilebilir: Daha önce belirtildi-i gibi karar birimleri benzer girdi ve çkt yapsna sahip olmaldr. Ayrca model dikkatli kurulmal ve veriler hatasz girilmelidir. VZA ile hesaplanan etkinlik de-erleri hatalara kar oldukça hassastr. VZA nn bir baka olumsuz yan ise farkl çalma sonuçlarnn 21 smet MAHN, Yaar A. ÖZCAN; Public Sector Hospital Efficiency for Provincial Markets in Turkey, Journal of Medical Systems, Say : 6, 2000., s Mine ESENBEL, A.g.w. 23 Hüseyin AKTAM; A.g.m., s Fatma TRYAK; The Use of Data Envelopment Analysis For Stocks Selection On Istanbul Stock Exchange,.Ü. letme Fakülte Dergisi, 2000.,s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

11 kyaslanamamasdr 25. VZA girdi ve çkt saylarna ba-l olarak yeterli sayda karar birimine uygulanmaldr. E-er bu gerçekletirilemiyorsa analiz, üretim sürecinin sadece en önemli ksmlaryla ilgili olan ve kendi aralarnda korelasyonlar yüksek olmayan girdi ve çkt faktörlerine indirgenerek bu sorun alabilir 26. III. YÖNTEM VE METODOLOJ VZA modelleri; girdiye yönelik ve çktya yönelik olmak üzere iki grupta incelenebilir. Girdiye ve çktya yönelik VZA modelleri, temelde birbirlerine çok benzemekle birlikte, girdiye yönelik VZA modelleri; belirli bir çkt bileimini en etkin ekilde üretebilmek amacyla kullanlacak en uygun girdi bileiminin nasl olmas gerekti-ini aratrrken, çktya yönelik VZA modelleri belirli bir girdi bileimi ile en fazla ne kadar çkt bileimi elde edilebilece-ini aratrmaktadr 27. Bu çalmada ele alnan irketlerin temel analiz oranlar hesaplanarak girdi odakl VZA yöntemi kullanlmtr. Çalmada kullanlan girdiye yönelik VZA modelinde her bir karar birimi için etkinlik skoru aa-daki eitliklerde oldu-u gibi hesaplanmtr. (U,V) Max[ j (U,V) Max[ j = = i= 1 s s r= 1 m r= 1 m i= 1 V U U i V i r r X Y ij rj Xij [1], 1,j = 1,2,..,n [2] Ur a 0, r = 1,2,..,s [3] Vi a 0, i = 1,2,...,m [4] X ij = j inci karar verme birimi tarafndan kullanlan i inci girdi (X ij >0, i = 1,2,,m, j= 1,2,.,n) ve 25 Hüseyin AKTAM; A.g.m., s smet MAHN, Yaar A. ÖZCAN; A.g.m., s A CHARNES. v.d., A.g.m., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 127

12 Y rj = j inci karar verme birimi tarafndan kullanlan r inci çkt (Y rj > 0, r = 1,2,,s, j= 1,2,.,n) [ = etkinlik katsays, [ her zaman birden küçük veya eittir. E-er [ < 1 karar verme birimi göreli olarak etkin de-ildir ve e-er [ = 1 ise karar verme birimi göreli olarak etkindir. Potansiyel iyiletirme oran ise aa-daki gibi hesaplanmaktadr. Karar verme birimi X için kullanlmas gereken girdi miktar X 1 ise, X 2 = (X 1 ) [(x 1 )*(1-e)] e = Etkinlik Skoru Potansiyel yiletirme Oran = (X 2 -X 1 )/X 1 dir. Çalmada Kullanlan Girdi ve Çkt De-ikenleri u ekildedir; GRDLER G1:Cari Oran G2:Kaldraç Oran G3:Öz Kaynak/ Aktif Toplam ÇIKTILAR Ç1:Öz Sermaye Karll- Ç2:Aktif karll- Karar birimi says belirlenirken girdi ve çkt toplamlarnn en az iki katndan bir fazla olma kural göz önünde bulundurulmutur. IV. ANALZ VE BULGULAR Çalmada yllar arasnda farkl dönemlerde irket birlemesi ilemi gerçekletiren irketlerden MKB de ilem görüp devralan konumunda olan 13 irket analize tabi tutulmutur. Analize tabi tutulacak olan verilerin sayca snrl olmas nedeniyle sektörel bir snrlama getirilmemi oldu-u için sektörler ayr ayr analiz edilmemi, tüm irketler birlikte analiz edilmitir. Çalmaya konu olan 13 irketten 3 ü hizmet sektöründe geri kalan 10 irket ise üretim sektöründe faaliyet göstermektedirler. Analiz EMS (Efficiency Measurement System) bilgisayar paket program kullanlarak yaplmtr. Tablo 1. Devralan ve Devrolan Mirketler 128 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

13 No Devralan irket Devrolan irket(ler) 1 Acbadem Sa-lk Hizmetleri A.M. 2 Borusan Birleik Boru Fabrikalar A.M. 3 BSH Profilo Elektrikli Gereçler A.M. 4 CARREFOURSA Carrefour Sabanc Ticaret Merkezi A.M. 5 Do-usan Boru Sanayi ve Ticaret A.M. 6 Duran Ofset Matbaaclk ve Ambalaj Sanayi A.M. 7 zocam Ticaret ve Sanayi A.M. 8 Kent Gda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.M. 9 KORDSA Sabanc Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.M. 10 Migros Türk A.M Milliyet Gazetecilik A.M. Pnar Su Sanayi ve Ticaret A.M. 13 Ülker Gda Sanayi ve Ticaret A.M. Acbadem Kanser Merkezi A.M. Acbadem Bursa Hastanesi A.M. Mannesmann Boru Endüstrisi Türk A.M. BSH PEG Beyaz Eya Servis A.M. Gda ve htiyaç Maddeleri Türk A.M. Do-user Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.M. Do-an Matbaaclk Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.M. Duran Makine malat ve Ticaret A.M. Tek-z zolasyon ve Yap Elemanlar A.M. Birlik Gda Sanayi ve Ticaret A.M. SAKOSA Sabanc Endüstriyel plik ve Kord Bezi A.M. Tansa Perkanede Ma-azaclk T.A.M. Simge Yaynclk ve Da-tm A.M. Marmara Su ve Merubat Gda Sanayi ve Ticaret A.M. lem Y-l Anadolu Gda Sanayi A.M Çalmada eksi çkan de-erler tüm de-erlerin pozitif olabilmesi için en büyük eksi de-er kadar arttrlmtr. Bu düzeltme her analiz aamas için (birleme öncesi, birleme ve birleme sonras) ayr ayr yaplmtr. Mirketlerin birleme öncesi etkinlik skorlar u ekildedir Tablo 2: Birleme Öncesi Dönem Etkinlik Skorlar No irket Etkinlik Skoru (%) 1 ACIBADEM 85,37 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 129

14 2 BORUSAN 77,87 3 BOSCH 71,64 4 CARREFOUR 80,62 5 DONUSAN DURAN OFSET 65,90 7 ZOCAM KENT 90,81 9 KORDSA 81,03 10 MGROS 68,65 11 MLLYET 86,76 12 PINAR SU 72,39 13 ÜLKER 100 ORTALAMA ETKNLK 83,16 Birleme öncesi dönemde 3 adet irket (DONUSAN, ZOCAM VE ÜLKER) etkin konumdadr. Etkinlik snrna çok yakn durumda olan ise bir irket mevcuttur. Birleme öncesi dönemin ortalama etkinlik skoru ise % 83,16 olarak gerçeklemitir. Birleme öncesi potansiyel iyiletirme oranlar ise u ekildedir; Tablo 3: Birleme Öncesi Dönem Potansiyel yiletirme Oranlar (%) G1 G2 G3 ACIBADEM 23,04 31,58 30,73 BORUSAN 17,91 35,04 24,91 BOSCH ,64 CARREFOUR 12,89 36,27 30,63 DONUSAN DURAN OFSET ,90 ZOCAM KENT ,81 KORDSA 25,11 25,92 29,98 MGROS ,65 MLLYET 60, ,02 PINAR SU 41, ,40 ÜLKER ORTALAMA 24,58 22,37 36, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

15 Birleme öncesi dönem potansiyel iyiletirme oranlarna bakld-nda ise baz irketler için baz girdilerde iyiletirme yaplmas öngörülmezken bazlarnda % 100 iyiletirme yaplmas dahi öngörülmütür. Ortalama iyiletirme oranlar ise % arasnda de-imektedir. Tablo 4: Birleme Dönemi Etkinlik Skorlar No irket Etkinlik Skoru (%) 1 ACIBADEM 71,47 2 BORUSAN 82,30 3 BOSCH 56,13 4 CARREFOUR 94,76 5 DONUSAN DURAN OFSET 88,84 7 ZOCAM KENT 86,24 9 KORDSA 53,32 10 MGROS MLLYET 94,27 12 PINAR SU ÜLKER 81,25 ORTALAMA ETKNLK 85,27 Birleme dönemi analizine bakt-mzda etkin durumda olan 4 adet irket vardr. Bu irketler DONUSAN, ZOCAM, MGROS ve PINAR SU dr. Etkinlik snrna çok yakn durumda olan irket says iki olup bu irketler CARREFOUR ve MLLYET tir. Birleme Dönemi ortalama etkinlik oran % 85,27 olarak gerçeklemitir. Tablo 5: Birleme Dönemi Potansiyel yiletirme Oranlar (%) G1 G2 G3 ACIBADEM 61,46 2,85 7,14 BORUSAN 74,07 2,46 5,76 BOSCH ,13 CARREFOUR 71, ,69 DONUSAN DURAN OFSET 77, ,54 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 131

16 ZOCAM KENT 73, ,93 KORDSA 0 53,32 0 MGROS MLLYET 82, ,31 PINAR SU ÜLKER 64, ,06 ORTALAMA 58,56 11,04 15,65 Birleme Dönemi potansiyel iyiletirme oran ortalamalar % aral-ndadr. Fakat burada sadece birinci girdi için potansiyel iyiletirme oran ortalamasnn çok yüksek olmas oran yükseltmektedir. Di-er iki girdi için ise genel olarak iyiletirme oran ortalamas % aral-nda yer almaktadr. Birleme sonras etkinlik analizlerine bakt-mzda ise; Tablo 6: Birleme Sonras Dönem Etkinlik Skorlar No irket Etkinlik Skoru (%) 1 ACIBADEM 85,35 2 BORUSAN 93,63 3 BOSCH 99,58 4 CARREFOUR 34,96 5 DONUSAN 93,54 6 DURAN OFSET 85,81 7 ZOCAM 41,74 8 KENT KORDSA 60,88 10 MGROS 64,03 11 MLLYET PINAR SU 63,56 13 ÜLKER 67,18 ORTALAMA 76,17 Birleme Sonras Dönem itibariyle etkin durumda olan 2 irket (KENT, MLLYET) vardr. Geçmi dönemlerde etkin olan ve olmu 132 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

17 olan irketlerin ço-unun etkinliklerini koruyamadklar görülmektedir. Etkinlik skor ortalamas ise % 76,17 ile tüm dönemler içinde en düük seviyededir. Tablo 7: Birleme Sonras Dönem Potansiyel yiletirme Oranlar (%) G1 G2 G3 ACIBADEM 76,81 0 8,53 BORUSAN 85,20 0 8,42 BOSCH 0 23,89 75,68 CARREFOUR 34, DONUSAN 93, DURAN OFSET ,81 ZOCAM 0 4,59 37,14 KENT KORDSA 0 60,88 0 MGROS 17, ,74 MLLYET PINAR SU 63, ÜLKER 67, ORTALAMA 39,11 14,56 22,48 Potansiyel iyiletirme oranlarna bakld-nda genellikle % aral-nda de-iti-i görülmektedir. Üç dönem itibariyle söz konusu irketlerin etkinlikleri ise Tablo 8 de görüldü-ü gibidir. Tablo 8: Dönem tibariyle Mirketlerin Etkinlikleri BRLEME ÖNCES BRLEME BRLEME SONRASI ACIBADEM 0,8537 0,7147 0,8535 BORUSAN 0,7787 0,8230 0,9363 BOSCH 0,7164 0,5613 0,9958 CARREFOUR 0,8062 0,9476 0,3496 DONUSAN 1 1 0,9354 DURAN OFSET 0,6590 0,8884 0,8581 ZOCAM 1 1 0,4174 KENT 0,9081 0, KORDSA 0,8103 0,5332 0,6088 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 133

18 MGROS 0, ,6403 MLLYET 0,8676 0, PINAR SU 0, ,6356 ÜLKER 1 0,8125 0,6718 SONUÇ Veri zarflama analizi, firmalarn etkinliklerinin de-erlendirilmesinde son yllarda en çok bavurulan yöntemlerden birsi haline gelmitir. Yöntemin girdi ve çktlar ilikilendirebilecek baka bir fonksiyonel forma ihtiyaç duymamas kullanm alann ve kolayl-n artrc bir unsurdur. Yöntemde etkinlikleri ölçülen karar birimleri göreli olarak tam etkin olan karar birimleri ile kyaslanmaktadr. Analiz aamasnda etkin üretim srasnda faaliyet gösteren karar birimleri, etkinli-i ölçülen birim için potansiyel kyaslama unsurlar olarak ifade edilebilir. Türkiye de yllar arasnda gerçekleen irket birlemelerinin ele alnd- çalmada genel itibariyle irketlerin etkinliklerinin birleme döneminde birleme öncesi döneme göre yüksek oldu-u gözlemlenmitir. Birleme öncesinde etkin olmayan irketlerden birço-u birleme döneminde etkin duruma geçmilerdir. Birleme öncesinde etkin de-ilken birlemeyle etkin duruma gelen ve birleme öncesinde etkinken etkinlik snr altna düen irketler karlatrld-nda iyileme orannn daha yüksek oldu-u gözlemlenmektedir. Çalmada iki adet irketin (DONUSAN, ZOCAM) birleme öncesinde ve birleme döneminde etkinliklerini sürdürdükleri gözlemlenmitir. Birleme sonras döneme bakld-nda ise irketlerden büyük ço-unlu-unun etkinli-ini kaybetti-i gözlemlenmitir. Tüm dönemler içinde etkinlik skor ortalamalarnn en düük oldu-u dönemin bu dönem olmas da bunun açk bir göstergesidir. Bütün olarak bakld-nda Türkiye deki irket birlemesi ilemlerinin iletme etkinli-i arttrc bir etkisi oldu-u gözlemlenmektedir fakat bu etkinli-in ilerleyen dönemlerde azald- söylenebilir. lgili düzeltmelerin yaplmas etkinli-in korunmasnda faydal olacaktr. 134 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

19 KAYNAKÇA AKAY, Hüseyin; letme Birlemeleri ve Muhasebesi, Yaylm Matbaas, stanbul, AKTAM, Hüseyin; letme Performans-n-n Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yakla-m-, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi..B.F. Dergisi, Say :1, ALPHAN, E. nan; Banka EtkinliCinin Ölçülmesi ve Düük Enflasyon Sürecinde Bankac-l-kta Etkinlik, Bankaclar Dergisi, Say:34, stanbul, ATAN, Murat; Bankac-l-kta Etkinlik ve Sermaye Yap-s-n-n Bankalar-n EtkinliCine Etkisi, letme ve Finans Dergisi, Say 237, Ankara, Aralk ATAN, Murat; Türkiye Bankac-l-k Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayal- Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Ekonomik Yaklam, Gazi Üniversitesi, ktisat Bölümü, Üç Aylk Dergi, Say 48, Cilt 14, Ankara, AYDIN, Nurhan ; letmelerin D-sal Büyümeleri: Birleme. Sat-nalma ve Konsolidasyon, Eskiehir Anadolu Üniversitesi,..B.F. Dergisi, Cilt 4, Say 2, Eskiehir, Kasm BANKER, Rajiv D.; Estimation of returns To Scale Using Data Envolopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 62, BERGER, A.N., DEYOUNG, R.; Problem loans and cost efficiency in commercial banks, Journal of Banking and Finance 21, BERGER, A.N., HUMPHREY, D.B., Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, European Journal of Operational Research 98, BERGER, Allen N., CLARKE, George R.G., CULL, Robert, KLAPPER, Leora, UDELL, Gregory F., Corporate Governance and Bank Performance: A Joint Analysis of Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 135

20 the Static, Selection, and Dynamic Effects of Domestic, Foreign, and State Ownership, World Bank Policy Research Working Paper, 3632, June BERGER, Allen N., DEYOUNG, R, GENAY, H, UDELL, G, Globalisation of Financial nstitutions: Evidence From Cross-Border Banking Performance, Brookings Wharton Papers on Financial Service, BHATTACHARYYA, A., LOVELL, C.A.K., SAHAY, P., The impact of liberalization on the production efficiency of Indian commercial banks, European Journal of Operational Research 98, BOZDAN, Nihat ve di-, Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye deki Özel ve Kamu Bankalar- çin Bir Uygulama BUSSOFANE, A., DYSON, R., RHODES, E., Applied Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 2, No: 6, BÜLBÜL Serpil ve AKHSAR lyas, Türk Sigorta irketlerinin EtkinliCinin Veri Zarflama Analizi le Arat-r-lmas-, CHARNES, A., W.W. Cooper and E. Rhodes. Measuring the Efficiencey of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2, CNG, Selçuk. ve TARIM, Arma-an. (2000), Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulamas-, TBB, Aratrma Tebli-leri Dizisi, Say: CLAESSENS, Stijn, DEMRGÜÇ-KUNT, Asl, HUNZNGA, Harry, How Does Foreign Entry Affect the Domestic Banking Market?, Journal of Banking and Finance, CLAESSENS, Stijn, LAEVEN, Luc, What Drives Bank Competition? Some nternational Evidence, World Bank Policy Research Working Paper, 3113, Augst Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007)

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:49-74 İMKB DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ Yusuf DEMİR * Mehmet GENÇTÜRK ** ÖZET Bankalar,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : 01.12.1969 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi, 1990 Kütahya İ.İ.B.F Y. Lisans

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI. M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO

TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI. M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI Serpil BÜLBÜL İlyas AKHİSAR M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık YO serpilbulbul@marmara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY ÖZGEÇM Prof. Dr. TURAN YAY Doum Tarihi: 27.1.1959 Doum Yeri : stanbul Medeni Hali : Evli, 1 Çocuklu " Adresi : Yldz Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü, Yldz, 34349, stanbul

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 9, No 4, 437-442, 2004 Vol 9, No 4, 437-442, 2004 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI M. Emin BAYSAL,

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Özet Ulusal ve uluslararası ekonomilerde finansal aracılık faaliyetlerinin vazgeçilmez

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

AVRUPA BRL VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PYASA YAPISI

AVRUPA BRL VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PYASA YAPISI AVRUPA BRL VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PYASA YAPISI Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÇELK * ÖZET Bu çalmada, yeni ampirik endüstri iktisad (YAE) kapsamnda gelitirilmi modellere dayanan çalmalardan elde edilen bulgular

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

PROF. DR. ASUMAN ALTAY

PROF. DR. ASUMAN ALTAY PROF. DR. ASUMAN ALTAY ÖZGEM I-KSEL BLGLER Ad-Soyad Doum Yeri ve Yl Medeni Hali Meslei Adres : Asuman ALTAY : zmir-11.09.1965 : Evli-ki çocuk : Öretim Üyesi : Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi ve dari

Detaylı

İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma

İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma İnovasyon Odaklı Faaliyetlerin Firma Performansına Etkisinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi; İMKB Üzerine Bir Araştırma Determination of Innovation Based Activities on Firm Performance Via Data

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA)

BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA) BANKACILIK SĠSTEMĠNDE ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLĠK (VERĠ ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠLE BĠR UYGULAMA) ÖZET Emre GüneĢer BOZDAĞ * Mitra Salimi ALTAN ** Ahmet Erol BOZDAĞ *** Dayanıklı ve güçlü bir ekonominin varlığı, sağlıklı

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Prof. Dr. rfan Civcir Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Tel: 0312 3197720/207 E-posta: civcir@politics.ankara.edu.

Prof. Dr. rfan Civcir Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Tel: 0312 3197720/207 E-posta: civcir@politics.ankara.edu. Prof. Dr. rfan Civcir Üniversitesi Tel: 0312 3197720/207 E-posta: civcir@politics.ankara.edu.tr E-TM Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, 1985 Yüksek Lisans Doktora University

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SATINALMA VE BİRLEŞME STRATEJİLERİNİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SATINALMA VE BİRLEŞME STRATEJİLERİNİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SATINALMA VE BİRLEŞME STRATEJİLERİNİN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Işıl ÜNLÜ Anabilim Dalı: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması

Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 80-100 Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması H. Ali Ata * Emre Yakut Özet: Günümüz koşullarında artan

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES Ör. Gör.Dr. Koray GÜRPINAR * Ar. Gör. M. Said DÖVEN ** ÖZET Bu çalmann amac Türk mobilya sektörünün mevcut

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Cilt 2, Sayı 2, 21 ISSN: 139-839 (Online) İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma TEKTÜFEKÇİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ ÖZET 1990 l yllarda Türk Kamu Maliyesi önemli sorunlar yaamtr. Hükümetler bunlar kendi çabalaryla çözemedikleri için

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: A1. IC, Suleyman, M. Burak KAHYAOGLU (2013) Herd Behavior in BIST: An Application on Individual Stock Investors Journal of Business Economics

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı