Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 93 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Kolin kinaz β (Chkb) mutasyonu ile seyreden miyopati hangisidir? A) Fukuyama tipi Muskuler distrofi B) Walker-Warburg Sendromu C) Kas Göz Beyin Hastalığı D) Megakonial konjenital Muskuler distrofi E) Welander miyopatisi 6. Aşağıdakilerden hangisi pulsoksimetre kullanımında periferik oksijen satürasyonunun yanlış ölçümüne neden olmaz? A) periferik vazokonstrüksiyon B) hipotansiyon C) hipertermi D) tırnaklarda oje veya cila varlığı E) methemoglobinemi 2. Migreni ve aynı zamanda epilepsi hastalığı olan hastada migren profilaksisi için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmez? A) Amitriptilin B) İsoptin C) Gabapentin D) Propranolol E) Valproat 3. Endovasküler tedavi nöroşirürjide hangisinde kullanılmaz A) avm B) ıntrakranial anevrizma C) tümör embolizasyon D) ıntrakranial vasküler darlıklar E) hidrosefali 4. Absans epilepsilerde en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Vigabatrin B) Fenitoin C) Karbamazepin D) Valproik asit E) Primidon 7. Bilateral tuzaklanmasında saat 2 ye 10 kala yürüyüşü ( Charlie Chaplin yürüyüşü) gözlenen, kalça ağrısı, siyatalji tarzında ağrı, kalça iç rotasyonunda ve adduksiyonunda ağrı gözlenen ve genellikle başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği alt ekstremite tuzak nöropatisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Common peroneal sinir tuzaklanması B) Yüzeyel peroneal sinir tuzaklanması C) Siyatik sinir tuzaklanması D) Obturator sinir tuzaklanması E) Femoral sinir tuzaklanması 8. Çocuklarda spontan intrakraniyal kanamanin en sik nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Serebral anevrizma B) Dural arteriyovenoz fistül(avf) C) Gelisimsel venoz anomali D) Serebral arteriyovenoz malformasyon(avm) E) Hipertansiyon 9. Parkinson Hastalığında hangisi bulunmaz? A) Postural tremor B) Hipersebore C) Bradimimi D) Asosiye hareketlerin asimetrik kaybı E) Myokloni 5. Servikal whiplash yaralanmasında mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A)Hiperfleksiyon B)Hiperekstansiyon C)Rotasyonel Hareket D)Traksiyon Mekanizması E)Distraksiyon Mekanizması 2

3 10. Santral Sinir Sistemi tümörleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Pilositik astrositomda tam rezeksiyon sonrası tüm hastalara mutlaka Gy adjuvan RT uygulanmalıdır. B) Santral sinir sistemi tümörlerinde tanı sırasındaki nörolojik performans, nöbet durumu veya yakınmaların süresi prognozda etkisizdir. C) Orta hat yerleşimli tümörlerin cerrahi çıkarımı periferik yerleşimli olanlar ile benzer olup tümör yerleşimi prognozu etkilemez. D) Santral sinir sistemi tümörlerinin cerrahi olarak tam çıkarılması işlemine subtotal eksizyon denir. E) Spinal bölgeye seeding (ekilme) riski olan medulloblastom ve epandimoblastomda kranium radyoterapisine spinal alanların eklenmesi önerilir. 11. Hipofiz tümörleri kiazma basısına yol açarak aşağıdaki görme alanı defektlerinden hangisine yol açar? A)Homonim üst quadrantanopsi B)Bitemporalhemianopsi C)Homonim hemianopsi D)Binazalhemianopsi E)Merkezi skotom 12. Anulus yırtıktır ve çıkan parçanın içerde olan parça ile ilişkisi kesilmiştir. Yukarıdaki tanımlama disk hernileri sınıflamasında hangi terimin açıklamasıdır? A) Dejenerasyon B) Prolapsus C) Ekstrüzyon D) Sekestrasyon E) Bulging 14. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen otonomik disrefleksi tablosunda ortaya çıkan semptom ve bulgulardan hangisi yanlıştır? A) Ciddi baş ağrısı B) Aşırı terleme C) Yüzde kızarma D) Hipertansiyon E) Taşikardi 15. En sık görülen demans tipi hangisidir? A) Fronto-temporal Demans B) Lewy Cisimcikli Demens C) Pick Hastalığı D) Alzheimer Demans E) Vasküler Demans 16. Aşağıdakilerden hangisi tiopentalin özelliklerinden birisi değildir? A) GABA reseptörleri üzerinden etki eder B) serebral kan akımını azaltır C) antikonvülzan etki gösterir D) solunum hipoksinin karotid cisme etkisi ile sürdürülür E) hepatik enzim indüksiyonuna neden olmaz 17. Prion protein bozukluğu olan Fatal Familyal İnsomni de hangi yapının progresif ve selektif nörodejeneratif atrofisi söz konusudur? A) VLPO (ventro lateral preoptik) nukleus B) Arkuat nukleus C) Lateral hipotalamus D) Dorsomedial talamus E) Septum mediale 13. Spinal anestezi için doğru olan ifade hangisidir? A) Subdural aralığa uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile oluşan bloktur. B) Torakal ve servikal spinal blok ile solunum etkilenmeden anestezi sağlanabilir. C) Spinal blok ile sempatik aktivasyon sağlandığından kardiyak hastalar açısından daha güvenilirdir. D) Subaraknoid bölgeye lokal anestezik ajanların yanı sıra opioidlerde uygulanabilir E) Spinal anestezi gebelerde kontraendikedir. 18. Narkolepsi tanısı için aşağıdaki bulgulardan hangisi olmazsa olmaz seçenektir? A) Gündüz aşırı uykululuk B) Katapleksi C) Uyku paralizisi D) Hipnagojik halüsinasyon E) Bozulmuş gece uykusu 3

4 19. Genç bir hastada görsel semptomları izleyen başağrısı ile şekillenen bir epilepsi nöbetinin EEG bulgusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Frontal dikenler B) Temporal diken-dalga C) Bilateral, senkron, 3 Hz diken-dalga D) Oksipital dikenler E) Parietal dikenler 23. Aşağıdakilerden hangisi iskemik inmeye neden olduğu düşünülen atriyal fibrilasyonun ilaçla tedavi seçiminde (Vitamin K antagonistleri veya yeni oral antikoagulanlar) dikkate alınması gerekmemektedir? A) Hastanın yaşı. B) Yüksek tansiyon. C) Periferik damar hastalığı. D) Diabetes mellitus. E) Koroner arter hastalığı 20. Medulla spinalis yaralanmasında fonksiyonel ambulasyon hedefleri ve seviye eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) C tam bağımlı B) C el kontrollü motorlu tekerlekli sandalye kulanabilir C) C motorsuz tekerlekli sandalyeyi kullanabilir D) T terapötik ambulasyon E) L3-S bağımsız ambulasyon 24. Travmatik bir hastada odontoid proses kırığını araştırmada kullanılabilecek radyografi hangisi olmalıdır? A) Lateral servikal grafi B) Ön-arka servikal grafi C) Ağız açık odontoid proses grafisi D) Lateral odontoid grafisi E) Ön-arka odontoid proses grafisi 21. Epidural lokal anestezik ve opioid uygulamalarının komplikasyonu olmayan hangisidir? A) İntravasküler enjeksiyon B) Sempatik denervasyon. C) Epidural hematom D) Subaraknoid enjeksiyon. E) Nöroendokrin cevabın baskılanması 22. Kafa travmalarında aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisi ya da hangileri acil cerrahi müdahale için önemli endikasyon içerir? 1) Beyin Bilgisayarlı tomografisinde shift etkisinin olduğu görülmesi 2)beyin bilgisayarlı tomografisinde kontüzyonların olması 3)ilerleyici nörolojik defisit 4)sefal hematomun olması A) Yalnız 1 B) 1-4 C) 1-3 D) E) hepsi 25. Kore tedavisinde hangi ajan kullanılabilir? A) Pramipeksol B) Haloperidol C) L-Dopa D) Asetil salisilik asit E) Kristalize penisilin 26. Regional intravenöz anestezide aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi kullanılır? A) Ametocain B) Bupivacain C) Prilocain D) Etidocain E) Ropiracain 27. Aşağıdakilerden hangi sinir lifinin ağrılı uyarıyı ilitemi en hızlıdır? A) A alfa B) A beta C) A delta D) A gamma E) A sigma 4

5 28. Acil servise getirilen hastanın bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı tespit ediliyor. Yukarıdaki hastada nabızsız elektriksel aktivite saptanıyor. Bundan sonraki tedavisi nasıl olmalıdır? A) 3 mg atropin uygulanmalı B) 200 j ile defibirile edilmeli. C) amiodaron uygulanmalı D) 0.1 mg adrenalin uygulanmalı E) göğüs kompresyonu uygulanmalı 29. WHO sistemine göre astrositomların sınıflamasına göre gliobastomemultiforme hangi grede karşılık gelmektedir? A) Grade 0 B) Grade 1 C) Grade 2 D) Grade3 E) Grade Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tek kişinin katıldığı KPR de son kılavuza göre göğüs kompresyonuna ventilasyon girişimi öncesinde başlanılması önerilir. B) Tanıklı, erişkin ani kardiyak arrestte en sık karşılaşılan EKG paterni nabızsız elektriksel aktivitedir. C) Göğüs kompresyonu yapmak için el hastanın sternum ortasına yerleştirilmelidir. D) Göğüs kompresyonlarına entübasyon için ara verilmesi sağ kalımı azaltır. E) Hızlı, erken defibrilasyon sağ kalım oranını arttırır. 34. Genel anestezi altında hasta uyanırken diffüzyon hipoksisine sebep olan hangisidir? Eylül 2000 A)Halotan B) Dietil eter C) İsofloran D)Metoksifloran E)N2O 30. intrakranial anevrizmaların altın standart görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lomber ponksiyon B) Serebral bilgisayarlı tomografi C) Serebral MRI D) Dijital subtraksiyon anjiyografi E) MRI anjio 31. Hidrosefali tedavisinde sıkça uygulanan ventriküloperitoneal şant cerrahisi sonrası sık görülen komplikasyonlardan biri değildir? 35. Uyku sırasında kan basıncı (KB), kalp ritmi (KR) ve koroner arter kan akım değişiklikleri izlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) KB uykunun NREM uykusunda artar, REM uykusunda düşer B) KBdeğişiklikleri normal fizyolojinin bir parçasıdır. C) KB ve KR tonik REM uykusunda, fazik REM uykusuna göre daha çok artar. D) Kardiyak output yavaş uykunun ilk fazında son REM fazına göre daha fazla düşer. E) REM uykusunda KB ve KR de fazla değişiklik olmaz. A) Ventrikülit B) Şantın tıkanması C) Slit ventrikül D)Kolon perforasyonu E)Peritonit 32. Aşağıdakilerden hangisi postsinaptik kavşak hastalığıdır? A) Lamber-Eaton Myastenik Sendrom B) Botulizm C) Myastenia Graves D) Botulizm ve Myastenia Graves E) Botulizm ve Lamber-Eaton Myastenik Sendrom 5

6 36. Santral Sinir Sistemi tümörlerinin tedavisinde Adjuvan (postoperatif) Radyoterapi (RT) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Glioblastoma multiforme (GBM) de genel durumu iyi, postoperatif performansı korunmuş hastalarda uygulanacak adjuvan RT dozu 30 Gy dir. B) Adjuvan radyoterapi planlaması sırasında immobilizasyon için termoplastik maske kullanımı önerilmez. C) Pilositik astrositomda tam rezeksiyon sonrası değerlendirilen tüm hastalara Gy adjuvan RT mutlaka uygulanmalıdır. D) WHO grade 1-2 tümörlü, postoperatif radyolojik değerlendirmede gros rezidüsü ve sıklaşan nöbet yakınması olan hastada subtotal cerrahi sonrası izlem yeterlidir. E) Temozolomid, WHO grade 4 - glioblastoma multiforme (GBM) tedavisinde adjuvan RT ile eşzamanlı uygulanan oral kemoterapotik ajan olup sağkalıma katkısı vardır. 37. Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisi-hangilerinde görüntü oluşumunda X ışınlarından yararlanılır? I-Direkt grafi II-Bilgisayarlı tomografi III-Manyetik rezonans görüntüleme A) I B) I-II C) I-III D) II-III E) I-II-III 38. Premedikasyon esnasında kullanılan atropinin veriliş sebebi hangisidir? A) Parasempatik bronşial ve kardiak reflexlerin azaltılması B) Midriazis oluşturma C) Anti histaminik etki oluşturması D) Antipiretik etki oluşturması E) Sedatif ve spazmolitik etki elde etmek 39. Hangi nöropati de demyelinizan özellikler ön plandadır? 40. Aşağıdakilerden hangisi kaudaequina sendromuyla ilgili değildir? A) Kaudaequina sendromu sıklıkla nörojenik kladikasyon ile başlamaktadır B) Perine bölgesinde eyer tarzında anestezi olabilir C) Kauda equinasendromu, kauda ekuinanın herhangi bir lezyon tarafından basıya uğratılması ile oluşur D) Ağrısız parapleji tam kök hasarı oluştuğunu belirtmektedir. E) Kaudaequinanın en sık nedeni orta hat yerleşlimli lomber disk hernisidir 41. Nondepolarizan nöromusküler bloker ajanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Laudanozin cisatraküryumun bir metabolitidir. B) Pankuronyum histamin salınımına neden olur C) Mivaküryum plazma kolinesterazı ile metabolize olur D) D-tübokürarin histamin salınımına bağlı hipotansiyon oluşturur E) Atraküryum plazma kolinesterazı ile metabolize olur 42. Bilateral tuzaklanmasında saat 2 ye 10 kala yürüyüşü ( Charlie Chaplin yürüyüşü) gözlenen, kalça ağrısı, siyatalji tarzında ağrı, kalça iç rotasyonunda ve adduksiyonunda ağrı gözlenen ve genellikle başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği alt ekstremite tuzak nöropatisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Common peroneal sinir tuzaklanması B) Yüzeyel peroneal sinir tuzaklanması C) Siyatik sinir tuzaklanması D) Obturator sinir tuzaklanması E) Femoral sinir tuzaklanması 43. Hangisi, direkt grafi kullanım endikasyonlarındandır? A) Subaraknoid kanama B) Diffüz aksonal hasarlanma C) Kranyum şekil anomalileri D) İnfarkt E) Menenjit A) Vaskülite bağlı nöropati B) Kemoterapiye bağlı nöropati C) Amiloid nöropatisi D) Guillain Barre Sendromu E) Charcot Marie Tooth tip 2 6

7 44. Aşağıdakilerden hangisi Postoperatif dönemde daha fazla ağrılıdır? A) Üst batın cerrahisi B) Alt batın cerrahisi C) Alt ekstremite cerrahisi D) Üst ekstremite cerrahisi E) Kranial cerrahi 48. Triceps refleksi hangi seviye ile uyumludur? A)C4-6 B)C4-5 C)C5-6 D)C6-7 E)C7-Th1 45. Aşağıdakilerden hangisi Dural arteriyovenoz fistüllerin(avf) en sik goruldugu yerleşim yeridir? A) Kavernoz sinus B) Superior sagittal sinus C) Inferior sagittal sinus D) Transvers sinus E) Sinus rektus 49. Premedikasyon amacıyla aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz? A) Benzodiazepinler B) Narkotik analjezikler C) Lokal anestezikler D) H2 blokerleri E) Ketamin 50. Genç iskemik inmeli hastalarda en sık ikinci gözlenen inme nedeni nedir? 46. Akut Ensefalopati klinik bulguları ile başvuran bir hastaya yaklaşımda aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekebilir? A) Tiroid fonksiyon testleri B) Beyin MRG C) EEG (Elektroensefalografi) D) Beyin omurilik sıvısı protein düzeyi E) Hepsi 47. Syringomyelik bir kavitenin yol açtığı santral kordsendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Santral kanal önünden çaprazlaşarak karşı tarafa geçen spinotalamik yol lifleri bası altında kalır B) Hastada iki taraflı ağrı ve ısı algılaması kaybolur. C) Yüzeysel temas algılaması, pozisyon ve vibrasyon duyuları normaldir. D) Sentral kanal biraz daha genişler ise, kaba temas ve basınç duyusunu ileten anteriorspinotalamik yol lifleri de etkilenir. E) Beyaz cevher etkilendiğinden, beyaz cevherde bulunan ve duyuları kortekse ileten Spinotalamiktraktüsde etkilenir. A) Karotis ve vertebral diseksiyon B) Vaskulit C) Kardioembolizm D) Orak hücreli anemi E) Moya Moya sendromu 51. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisinde volatil ajanların MAK değeri diğerlerine göre düşüktür? A) sempatomimetik ajan kullanımı B) hipernatremi varlığı C) kronik alkol kullanımı D) hastanın genç olması E) hiperkarbi varlığı 52. Eski Mısır da bulunan ve ilk tıbbi belge olan Edwin Smith Papirusu nun hangi döneme ait olduğu düşünülmektedir? A) MÖ 4000 B) MÖ 3000 C) MÖ 2000 D) MÖ 1000 E) MÖ 100 7

8 53. İntrakraniyal yerleşimli tümör cerrahisi sonrası en sık görülen sistemik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer enfeksiyonu B) Derin ventrombozu C) Sepsis D) İdrar yolu enfeksiyonu E) Eklem kontraktürü 58. İntaserebral Hemorajide ilk olarak istenen tetkik aşağıdakilerden hangisidir? A) Serebral MR Anjio B) Serebral MR C) Serebral BT D) Direkt Grafi E) Serebral PET 54. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi rehabilitasyon potansiyelini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden birisidir? A) Önceden serebrovasküler olay geçirmemiş olmak B) Kognitif ve algısal disfonksiyon varlığı C) Eğitim ve sosyoekonomik düzeyin iyi oluşu D) Rehabilitasyona erken başvuru E) Ailesel destek 55. Göbek çukuru altı anestezik bir araç içi trafik kazası geçiren hastada olası patoloji hangi vertebra seviyesindedir? A)Torakal 6 B)Torakal 8 C)Torakal 10 D)Torakal 12 E)Lomber Vücut yüzeyi başına bir dakikada dokulara taşınan oksijen miktarı nasıl tanımlanır? A) Oksijen kontenti B) Oksijen sunumu C) Oksijen alımı (uptake) D) Oksijen kullanım (ekstraksiyon) oranı E) Oksijen satürasyonu 57. Aşağıdakilerden hangisi bazal ganglionları etkileyen nörodejeneratif hastalıklardan değildir? A) Hungtinton Hastalığı B) Multisistem Atrofi C) Parkinson Hastalığı D) Olivopontoserebellar Atrofi E) Progresif Supranukleer Palsy 59. Zor entübasyon tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? A) Mallampati sınıflaması B) Kısa boyun C) Ağız açıklığının artmış olması D) Mandibuler protrüzyonun varlığı E) Boyun hareketlerinin kısıtlı olması 60. Altmış iki yaşında bir erkek hasta, akşam saatlerinde banyodan çıkıyor ve o gece oğlunu havaalanında karşılaması gerektiğini hatırlamıyor. Eşine sürekli; Nereye gidiyoruz? Hava alanında ne yapacağız? sorularını soruyor. Nörolojik muayenede hasta şaşkın görünüyor; ancak bilinç bozukluğu ve motor bir defisit saptanmıyor. Konuşmanın akıcı olduğu ve kişisel bilgilerin korunduğu görünüyor. Önceye ait bellek bozukluğu öyküsü bulunmayan hasta, 6 saat sonra normale dönüyor. Geçici global amnezi olduğu düşünülen hastanın, Ayırıcı tanısında hangisi ön plandadır? A) Alzheimer hastalığı B) Epilepsi C) Wenike-Korsakov psikozu D) Normal basınçlı hidrosefali E) Frontotemporal demans 61. Sağ üst kuadrant tip görme bozukluğunda lezyon nerdedir? A) Sağ oksipital lob üst kısmındadır B) Sol parietal lobdadır C) Sağ parietal lobdadır D) Sol temporal lobdadır E) Sağ temporal lobdadır 8

9 62. Premedikasyonda kullanılan benzodiazepinlerin genel olarak doza bağımlı etkilerinden hangisi yanlıştır? A) Anksiolitik B) Amnezik C) Analjezik D) Hipnotik E) Sedatif 63. İdiyopatik intrakranial hipertansiyon (benign intrakranial hipertansiyon) araştırılan bir hastada ilk yapılması gereken tetkik nedir? A) Serebral MRI B) Lomber ponksiyon C) ANA, anti-dna çalışılması D) MR venogram E) Hemogram, sedimentasyon çalışılması 64. Aşağıdakilerden hangisi absenin patofizyolojisi ile sıralamada hangisi doğrudur? I. erken serebrit II. geç serebrit III. erken kapsülasyon IV. geç kapsülasyon A) ı-ıı-ıv-ııı B) ıv-ııı-ıı-ı C) ı-ııı-ıv-ıı D) ııı-ı-ıı-ıv E) ı-ıı-ııı-ıv 66. Sesli uyaranlara cevap alınamaz. İlişki kurabilmek için kuvvetli uyaran uygulamak gerekir. Tekrarlanan uyaranlarla hasta gözlerini açar. Bu sırada sözlü emirleri yerine getiremez veya emri yavaş ve yetersiz şekilde uygular. Yukarıdaki belirtilen bilinç düzeyi değerlendirmesinde aşağıdaki terimlerin hangisini tanımlamaktadır. A) Somnolans B) Koma C) Stupor D) Konfüzyon E) Delirium 67. psammoma cisimcikleri kraniyal tümörlerin hangisinde patolojik olarak görülmektedir? A) Anaplasti kastrositom B) Meningioma C) Ependimoma D) Oligodendroglioma E) Oligoastrositoma 68. Aşağıdakilerden hangisi lateral medüller sendromun komponenti değildir? A) Horner sendromu B) İpsilateral ataksi C) Disfoni D) Karşı vücut yarısında kolda ve bacakta ağrı ısı kaybı E) Hemiparezi 65. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi (R.İ.V.A.) regional anestezide kullanılır? A) Lidocain B) Ametocain C) Bupivacain D) Ropiracain E) Etidocain 69. Gastrointestinal yoldan ilaçlar ile olan zehirlenmelerde ilk bir saat içinde aktif kömür ile uzaklaştırılma yapılması etkin uzaklaştırma sağlayabilir. Aşağıdaki ilaçların hangisinde aktif kömür kullanılması ile etkin uzaklaştırma sağlanabilir? A) Siyanid B) Metanol C) Lityum D) Kireç çözücü E) Parasetamol 9

10 70. Çocukluk çağı kafa travmalarında ekstradural hematom varlığında aşağıdakilerden hangisi mutlak cerrahi endikasyon oluşturmaz? A) Fokal nörolojik defisit, 3. Sinir felci B) Normal nörolojik muayene ile birlikte olan izole 6. Kranial sinir felci C) cc lik hematom varlığı, orta hat shifti D) Ekstradural hematom ile birlikte subdural hematom varlığı E) Kortikal bası, herniasyon bulguları 74. Acil servise getirilen hastanın bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı tespit ediliyor. Bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken nedir? A) hastanın tansiyonuna bakılmalı B) hastanın daha önceki hastalıkları öğrenilmeli C) damar yolu açılmalı D) atropin uygulanmalı E) KPR protokolü uygulanmalı 75. Stereotaksik cerrahi biyopsi açısından hasta seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi olmamalıdır? 71. Hastaların beslenme durumlarını değerlendirmek üzere kullanılan antropometrik ölçümlerden vücut kitle indeksi için yanlış olanı işaretleyiniz? A) Hastanın vücut ağırlığı ile boyunun karesinin birbirine oranıdır B) Ölçülen değer her iki cinsiyet için aynı eşik değeri ile yorumlanır C) obesite ve yetersiz beslenme tanımlanmasında kullanılabilir D) Ölçülen değere göre hafif, orta, ağır gibi sınıflandırmalar yapılabilir E) Yoğun bakım hastalarında en güvenilir antropometrik değerlendirmedir. 72. Aşağıdakilerden hangisi yalnıştır? A) EEG beynin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir tetkiktir. B) EEG'de 4-7 hz frekansında gördüğümüz dalgalar delta dalgalarıdır. C) EMG sinir ve kas fonksiyonlarını değerlendiren bir tetkiktir. D) Uyku hastalıklarının tanısı, gece boyunca yapılan polisomnografi adı verilen uyku tetkiki ile konulur. E) EEG'de 8-13 Hz frekansındaki dalgalar alfa dalgalarıdır. 73. Aşağıdaki lokal anestezi teknikleri uygulanırken abdominal aorta perforasyonu hangi teknikle oluşabilir? A)Kitlesel intrakraniyal lezyonun varlığı B)Biyopsiden sağlanacak potansiyel yarar beklentisinin olması C)Biyopsinin alternatif işlemlerden daha düşlük risk taşıyor olması D)Lezyonun radyografik olarak görüntülenemeyecek boyutta olması E) Vasküler malformasyonun ekarte edilmiş olması 76. Nöroşirurjikal acillerle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinde acil cerrahi müdahale gerekmez? A) Takibinde şuur kaybı gözlenen epidural hematomlu hasta B) >5 mm shift etkisi mevcut intraserebral hematomlu hasta C)Takibinde lateralizan bulgusu ortaya çıkan >5 mm akut subdural hematomlu hasta D) Posttravmatik amnezisi mevcut travmatik serebral kontüzyonlu hasta E) > 1 cm kalınlıkta epidural hematomu mevcut hasta 77. Aşağıdakilerden hangisi serebral arteriyovenoz malformasyonlarda(avm) kanama riskini artiran durumlardan degildir? A) Intranidal anevrizma varligi B) Derin venoz sisteme drenaj C) Buyuk nidus capi D) Periventrikuler yerlesim E) Besleyici arterde yüksek basinc A) Plexus blokları B) Yüzeyel anestezi C) Regional intravenöz anestezi D) Lomber sempatik ganglion blokları E) İnfiltrasyon anestezisi 10

11 78. Aşağıdakilerden hangisi halka sistemi için doğru değildir? A) CO2 nin geri solunmasının engellenmesi B) Tek yönlü valvlerin olması C) Nitröz oksitin geri solunmasının engellenmesi D) Dakika ventilasyonuna göre taze gaz akışının ayarlanması E) Çok sayıda değişik birleştirme şekillerinin mevcut olması 79. Beyin ölümü tanı doğrulamasında aşağıdakilerden hangisi kabul edilen destekleyici test-görüntüleme yöntemleri arasında yer almaz? A) Transkranial Doppler B) SPECT (Radyonuklid Serebral Sintigrafi) C) PET-CT D) BT-Anjiografi E) Elektroensefalografi 80. Hangisi distal miyopatidir? A) Miyoshi miyopatisi B) Fasioskapuloperoneal muskuler distrofi C) Emery Dreifus muskuler distrofi D) Fukuyama muskuler distrofi E) Walker Warburg Sendromu 81. Ayaklarda uyuşma şikayeti ile başvuran bir hastaya yaklaşımda öykü alırken aşağıdakilerden hangisinin sorgulanması gerekir? A) Simetrik olup olmaması B) Şikayetin aktivitelerle ilişkisi C) Şikayete eşlik eden güçsüzlük olup olmadığı D) Bağırsak, mesane veya seksüel fonksiyon bozukluğu E) Hepsi 82. İntramedüllerependimom ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 83. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Demans tedavisinde kullanılan ilaçlardan değildir? A) Rivastigmin B) Donepezil C) Memantin D) Rıluzol E) Takrin 84. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için boynun radyolojik inceleme yöntemi olarak seçilmedir? A) US B) Bilgisayarlı tomografi C) Manyetik rezonans görüntüleme D) MR-BT kombinasyonu E) US-MR Kombinasyonu 85. Otuz yaşında bir kadın hasta; ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma şikâyeti ile başvuruyor. Bunun hayatında yasadığı en şiddetli baş ağrısı olduğunu ifade ediyor. Ağrı başlangıcından 6 saat sonra yapılan muayenesi ve çekilen beyin BT si normal olan hastaya öncelikli olarak, Aşağıdakilerden hangisini yapmak en uygundur? A) Lomber ponksiyon B) Beyin MR görüntüleme C) Konvansiyonel anjiyografi D) Ağrı kesici yapıp cevabını beklemek E) Bir gün sonra beyin BT kontrolü 86. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi yüzeyel anestezide kullanılmaz? A) Lidocain B) Mepiracain C) Bupiracain D) Ametocain E) Bemzocain A) En sık rastlanan intramedüller tümördür. B) Sınırları astrositoma göre daha az belirgindir. C) Servikal bölgede görülebilir. D) Cerrahide ultrasonik aspiratör kullanmak doğru değildir. E) Tanıda bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntülemeden daha iyi bir yöntemdir. 11

12 87. Nöroşirurjikal acillerle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinde acil cerrahi müdahale gerekmez? A) Takibinde şuur kaybı gözlenen epidural hematomlu hasta B) >5 mm shift etkisi mevcut intraserebral hematomlu hasta C)Takibinde lateralizan bulgusu ortaya çıkan >5 mm akut subdural hematomlu hasta D) Posttravmatik amnezisi mevcut travmatik serebral kontüzyonlu hasta E) > 1 cm kalınlıkta epidural hematomu mevcut hasta 91. Yetmiş yaşında, minor inme geçiren ve etyolojide atrial fibrilasyonu olan hastaya hangi antitrombotik tedaviyi başlarsınız? A) Antikoagülasyon tedavisi başlarım B) Klopidogrel C) Aspirin. D) Dipiridamol E) Aspirin ve klopidogrel 88. Vasküler ve nörojenik kladikasyonları arasındaki semptonlardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hetasharch B) Voluven Seçen semptomlar vasküler nörojenik C) Gelofusin ekler D) Ringer laktat A) Ağrının tipi Kramp tarzında Radiküler E) Pentasharch tarzda B) nabız Normal Azalmış C) Arteriyel üfürüm Olabilir yoktur 93. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin D) Bisiklet sürmek ağrılı Ağrı yok öğelerindendir? E) Posturalprovakasyon Mutat dışı mutat I. Amnezi II. Kas gevşemesi III. Otonom reflekslerde azalma 89. Kafa içi basınç artmasının tedavisinde yeri olmayan aşağıdakilerden hangisidir? IV. Halüsünasyon ve rüya A)Hiperozmolar tedavi B)Hiperventilasyon C)Barbiturat koması D)Hipertansiyon E)Hipertermi 92. Aşağıdakilerden hangisi kolloid değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II ve IV 90. Aşağıdakilerden hangisi halka sistemi için doğru değildir? F) CO2 nin geri solunmasının engellenmesi G) Tek yönlü valvlerin olması H) Nitröz oksitin geri solunmasının engellenmesi İ) Dakika ventilasyonuna göre taze gaz akışının ayarlanması J) Çok sayıda değişik birleştirme şekillerinin mevcut olması 12

13 YANIT ANAHTARI: 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 GRUP A Genel 1 1-d 2 2-a 3 3-e 4 4-d 5 5-b 6 6-c 7 7-c 8 8-d 9 9-e e b d d e d e d a d e e c e c b c c e e d d c e e b e b a d a b c c a d e e d c a e b b b c d d d c

14 Genel b d c a e a c b e e b e b d a d d d c c a e a d e a c d b e c a d d

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A

5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM uyku iliģkili parasomniler; REM uyku davranıģ bozukluğu Tekrarlayan izole uyku paralizisi Kabus bozukluğu REM UYKU DAVRANIġ BOZUKLUĞU

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D.

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. PLAN Kemoterapiye bağlı geç gelişen ya da kronik nöropsikiyatrik toksisiteleri tanımlamak Ayırıcı

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Ana başlıklar Demans nedenleri Normal yaşlanma bulguları Radyolojik görüntüleme yöntemleri Demansta radyolojik belirleyici bulgular

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi

Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Giriş Yüzyıllardır sistemik

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum planı Radyasyonun damarlar üzerindeki etkisi Radyocerrahi İntrakranyal

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uz. Dr.Yusuf Ali Altuncı Ege Üniversitesi

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 99-107 İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 17.09.2013 24.09.2013 Duello LG astrositom 24.09. 2013 24.09. 2013

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU OSAS ve kardiyovasküler hastalıklar OSAS ve serebrovasküler hastalıklar OSAS ve hipertansiyon OSAS ve şeker metabolizması

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde 1 Demans ve Nörodejeneratif süreçler Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Baki Göksan Tüm hekimlerin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan başağrısı ile günlük pratikleri sırasında sıklıkla karşılaşmaları

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

İNME. Doç. Dr. Hakan Oğuztürk İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD-2014

İNME. Doç. Dr. Hakan Oğuztürk İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD-2014 İNME Doç. Dr. Hakan Oğuztürk İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD-2014 SVO Dünya sağlık örgütü Beyin kan akımının çeşitli sebeplere bağlı olarak ani olarak kesilmesi ile ortaya çıkan fokal, serebral fonksiyon

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 22.Hafta ( 23 27 / 02 / 2015 ) OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Slayt No: 34 Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar Solunumu olan hastalarda; nazal kanül, basit yüz

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı