Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 93 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Kolin kinaz β (Chkb) mutasyonu ile seyreden miyopati hangisidir? A) Fukuyama tipi Muskuler distrofi B) Walker-Warburg Sendromu C) Kas Göz Beyin Hastalığı D) Megakonial konjenital Muskuler distrofi E) Welander miyopatisi 6. Aşağıdakilerden hangisi pulsoksimetre kullanımında periferik oksijen satürasyonunun yanlış ölçümüne neden olmaz? A) periferik vazokonstrüksiyon B) hipotansiyon C) hipertermi D) tırnaklarda oje veya cila varlığı E) methemoglobinemi 2. Migreni ve aynı zamanda epilepsi hastalığı olan hastada migren profilaksisi için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmez? A) Amitriptilin B) İsoptin C) Gabapentin D) Propranolol E) Valproat 3. Endovasküler tedavi nöroşirürjide hangisinde kullanılmaz A) avm B) ıntrakranial anevrizma C) tümör embolizasyon D) ıntrakranial vasküler darlıklar E) hidrosefali 4. Absans epilepsilerde en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Vigabatrin B) Fenitoin C) Karbamazepin D) Valproik asit E) Primidon 7. Bilateral tuzaklanmasında saat 2 ye 10 kala yürüyüşü ( Charlie Chaplin yürüyüşü) gözlenen, kalça ağrısı, siyatalji tarzında ağrı, kalça iç rotasyonunda ve adduksiyonunda ağrı gözlenen ve genellikle başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği alt ekstremite tuzak nöropatisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Common peroneal sinir tuzaklanması B) Yüzeyel peroneal sinir tuzaklanması C) Siyatik sinir tuzaklanması D) Obturator sinir tuzaklanması E) Femoral sinir tuzaklanması 8. Çocuklarda spontan intrakraniyal kanamanin en sik nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Serebral anevrizma B) Dural arteriyovenoz fistül(avf) C) Gelisimsel venoz anomali D) Serebral arteriyovenoz malformasyon(avm) E) Hipertansiyon 9. Parkinson Hastalığında hangisi bulunmaz? A) Postural tremor B) Hipersebore C) Bradimimi D) Asosiye hareketlerin asimetrik kaybı E) Myokloni 5. Servikal whiplash yaralanmasında mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A)Hiperfleksiyon B)Hiperekstansiyon C)Rotasyonel Hareket D)Traksiyon Mekanizması E)Distraksiyon Mekanizması 2

3 10. Santral Sinir Sistemi tümörleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Pilositik astrositomda tam rezeksiyon sonrası tüm hastalara mutlaka Gy adjuvan RT uygulanmalıdır. B) Santral sinir sistemi tümörlerinde tanı sırasındaki nörolojik performans, nöbet durumu veya yakınmaların süresi prognozda etkisizdir. C) Orta hat yerleşimli tümörlerin cerrahi çıkarımı periferik yerleşimli olanlar ile benzer olup tümör yerleşimi prognozu etkilemez. D) Santral sinir sistemi tümörlerinin cerrahi olarak tam çıkarılması işlemine subtotal eksizyon denir. E) Spinal bölgeye seeding (ekilme) riski olan medulloblastom ve epandimoblastomda kranium radyoterapisine spinal alanların eklenmesi önerilir. 11. Hipofiz tümörleri kiazma basısına yol açarak aşağıdaki görme alanı defektlerinden hangisine yol açar? A)Homonim üst quadrantanopsi B)Bitemporalhemianopsi C)Homonim hemianopsi D)Binazalhemianopsi E)Merkezi skotom 12. Anulus yırtıktır ve çıkan parçanın içerde olan parça ile ilişkisi kesilmiştir. Yukarıdaki tanımlama disk hernileri sınıflamasında hangi terimin açıklamasıdır? A) Dejenerasyon B) Prolapsus C) Ekstrüzyon D) Sekestrasyon E) Bulging 14. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen otonomik disrefleksi tablosunda ortaya çıkan semptom ve bulgulardan hangisi yanlıştır? A) Ciddi baş ağrısı B) Aşırı terleme C) Yüzde kızarma D) Hipertansiyon E) Taşikardi 15. En sık görülen demans tipi hangisidir? A) Fronto-temporal Demans B) Lewy Cisimcikli Demens C) Pick Hastalığı D) Alzheimer Demans E) Vasküler Demans 16. Aşağıdakilerden hangisi tiopentalin özelliklerinden birisi değildir? A) GABA reseptörleri üzerinden etki eder B) serebral kan akımını azaltır C) antikonvülzan etki gösterir D) solunum hipoksinin karotid cisme etkisi ile sürdürülür E) hepatik enzim indüksiyonuna neden olmaz 17. Prion protein bozukluğu olan Fatal Familyal İnsomni de hangi yapının progresif ve selektif nörodejeneratif atrofisi söz konusudur? A) VLPO (ventro lateral preoptik) nukleus B) Arkuat nukleus C) Lateral hipotalamus D) Dorsomedial talamus E) Septum mediale 13. Spinal anestezi için doğru olan ifade hangisidir? A) Subdural aralığa uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile oluşan bloktur. B) Torakal ve servikal spinal blok ile solunum etkilenmeden anestezi sağlanabilir. C) Spinal blok ile sempatik aktivasyon sağlandığından kardiyak hastalar açısından daha güvenilirdir. D) Subaraknoid bölgeye lokal anestezik ajanların yanı sıra opioidlerde uygulanabilir E) Spinal anestezi gebelerde kontraendikedir. 18. Narkolepsi tanısı için aşağıdaki bulgulardan hangisi olmazsa olmaz seçenektir? A) Gündüz aşırı uykululuk B) Katapleksi C) Uyku paralizisi D) Hipnagojik halüsinasyon E) Bozulmuş gece uykusu 3

4 19. Genç bir hastada görsel semptomları izleyen başağrısı ile şekillenen bir epilepsi nöbetinin EEG bulgusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Frontal dikenler B) Temporal diken-dalga C) Bilateral, senkron, 3 Hz diken-dalga D) Oksipital dikenler E) Parietal dikenler 23. Aşağıdakilerden hangisi iskemik inmeye neden olduğu düşünülen atriyal fibrilasyonun ilaçla tedavi seçiminde (Vitamin K antagonistleri veya yeni oral antikoagulanlar) dikkate alınması gerekmemektedir? A) Hastanın yaşı. B) Yüksek tansiyon. C) Periferik damar hastalığı. D) Diabetes mellitus. E) Koroner arter hastalığı 20. Medulla spinalis yaralanmasında fonksiyonel ambulasyon hedefleri ve seviye eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) C tam bağımlı B) C el kontrollü motorlu tekerlekli sandalye kulanabilir C) C motorsuz tekerlekli sandalyeyi kullanabilir D) T terapötik ambulasyon E) L3-S bağımsız ambulasyon 24. Travmatik bir hastada odontoid proses kırığını araştırmada kullanılabilecek radyografi hangisi olmalıdır? A) Lateral servikal grafi B) Ön-arka servikal grafi C) Ağız açık odontoid proses grafisi D) Lateral odontoid grafisi E) Ön-arka odontoid proses grafisi 21. Epidural lokal anestezik ve opioid uygulamalarının komplikasyonu olmayan hangisidir? A) İntravasküler enjeksiyon B) Sempatik denervasyon. C) Epidural hematom D) Subaraknoid enjeksiyon. E) Nöroendokrin cevabın baskılanması 22. Kafa travmalarında aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisi ya da hangileri acil cerrahi müdahale için önemli endikasyon içerir? 1) Beyin Bilgisayarlı tomografisinde shift etkisinin olduğu görülmesi 2)beyin bilgisayarlı tomografisinde kontüzyonların olması 3)ilerleyici nörolojik defisit 4)sefal hematomun olması A) Yalnız 1 B) 1-4 C) 1-3 D) E) hepsi 25. Kore tedavisinde hangi ajan kullanılabilir? A) Pramipeksol B) Haloperidol C) L-Dopa D) Asetil salisilik asit E) Kristalize penisilin 26. Regional intravenöz anestezide aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi kullanılır? A) Ametocain B) Bupivacain C) Prilocain D) Etidocain E) Ropiracain 27. Aşağıdakilerden hangi sinir lifinin ağrılı uyarıyı ilitemi en hızlıdır? A) A alfa B) A beta C) A delta D) A gamma E) A sigma 4

5 28. Acil servise getirilen hastanın bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı tespit ediliyor. Yukarıdaki hastada nabızsız elektriksel aktivite saptanıyor. Bundan sonraki tedavisi nasıl olmalıdır? A) 3 mg atropin uygulanmalı B) 200 j ile defibirile edilmeli. C) amiodaron uygulanmalı D) 0.1 mg adrenalin uygulanmalı E) göğüs kompresyonu uygulanmalı 29. WHO sistemine göre astrositomların sınıflamasına göre gliobastomemultiforme hangi grede karşılık gelmektedir? A) Grade 0 B) Grade 1 C) Grade 2 D) Grade3 E) Grade Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tek kişinin katıldığı KPR de son kılavuza göre göğüs kompresyonuna ventilasyon girişimi öncesinde başlanılması önerilir. B) Tanıklı, erişkin ani kardiyak arrestte en sık karşılaşılan EKG paterni nabızsız elektriksel aktivitedir. C) Göğüs kompresyonu yapmak için el hastanın sternum ortasına yerleştirilmelidir. D) Göğüs kompresyonlarına entübasyon için ara verilmesi sağ kalımı azaltır. E) Hızlı, erken defibrilasyon sağ kalım oranını arttırır. 34. Genel anestezi altında hasta uyanırken diffüzyon hipoksisine sebep olan hangisidir? Eylül 2000 A)Halotan B) Dietil eter C) İsofloran D)Metoksifloran E)N2O 30. intrakranial anevrizmaların altın standart görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lomber ponksiyon B) Serebral bilgisayarlı tomografi C) Serebral MRI D) Dijital subtraksiyon anjiyografi E) MRI anjio 31. Hidrosefali tedavisinde sıkça uygulanan ventriküloperitoneal şant cerrahisi sonrası sık görülen komplikasyonlardan biri değildir? 35. Uyku sırasında kan basıncı (KB), kalp ritmi (KR) ve koroner arter kan akım değişiklikleri izlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) KB uykunun NREM uykusunda artar, REM uykusunda düşer B) KBdeğişiklikleri normal fizyolojinin bir parçasıdır. C) KB ve KR tonik REM uykusunda, fazik REM uykusuna göre daha çok artar. D) Kardiyak output yavaş uykunun ilk fazında son REM fazına göre daha fazla düşer. E) REM uykusunda KB ve KR de fazla değişiklik olmaz. A) Ventrikülit B) Şantın tıkanması C) Slit ventrikül D)Kolon perforasyonu E)Peritonit 32. Aşağıdakilerden hangisi postsinaptik kavşak hastalığıdır? A) Lamber-Eaton Myastenik Sendrom B) Botulizm C) Myastenia Graves D) Botulizm ve Myastenia Graves E) Botulizm ve Lamber-Eaton Myastenik Sendrom 5

6 36. Santral Sinir Sistemi tümörlerinin tedavisinde Adjuvan (postoperatif) Radyoterapi (RT) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Glioblastoma multiforme (GBM) de genel durumu iyi, postoperatif performansı korunmuş hastalarda uygulanacak adjuvan RT dozu 30 Gy dir. B) Adjuvan radyoterapi planlaması sırasında immobilizasyon için termoplastik maske kullanımı önerilmez. C) Pilositik astrositomda tam rezeksiyon sonrası değerlendirilen tüm hastalara Gy adjuvan RT mutlaka uygulanmalıdır. D) WHO grade 1-2 tümörlü, postoperatif radyolojik değerlendirmede gros rezidüsü ve sıklaşan nöbet yakınması olan hastada subtotal cerrahi sonrası izlem yeterlidir. E) Temozolomid, WHO grade 4 - glioblastoma multiforme (GBM) tedavisinde adjuvan RT ile eşzamanlı uygulanan oral kemoterapotik ajan olup sağkalıma katkısı vardır. 37. Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisi-hangilerinde görüntü oluşumunda X ışınlarından yararlanılır? I-Direkt grafi II-Bilgisayarlı tomografi III-Manyetik rezonans görüntüleme A) I B) I-II C) I-III D) II-III E) I-II-III 38. Premedikasyon esnasında kullanılan atropinin veriliş sebebi hangisidir? A) Parasempatik bronşial ve kardiak reflexlerin azaltılması B) Midriazis oluşturma C) Anti histaminik etki oluşturması D) Antipiretik etki oluşturması E) Sedatif ve spazmolitik etki elde etmek 39. Hangi nöropati de demyelinizan özellikler ön plandadır? 40. Aşağıdakilerden hangisi kaudaequina sendromuyla ilgili değildir? A) Kaudaequina sendromu sıklıkla nörojenik kladikasyon ile başlamaktadır B) Perine bölgesinde eyer tarzında anestezi olabilir C) Kauda equinasendromu, kauda ekuinanın herhangi bir lezyon tarafından basıya uğratılması ile oluşur D) Ağrısız parapleji tam kök hasarı oluştuğunu belirtmektedir. E) Kaudaequinanın en sık nedeni orta hat yerleşlimli lomber disk hernisidir 41. Nondepolarizan nöromusküler bloker ajanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Laudanozin cisatraküryumun bir metabolitidir. B) Pankuronyum histamin salınımına neden olur C) Mivaküryum plazma kolinesterazı ile metabolize olur D) D-tübokürarin histamin salınımına bağlı hipotansiyon oluşturur E) Atraküryum plazma kolinesterazı ile metabolize olur 42. Bilateral tuzaklanmasında saat 2 ye 10 kala yürüyüşü ( Charlie Chaplin yürüyüşü) gözlenen, kalça ağrısı, siyatalji tarzında ağrı, kalça iç rotasyonunda ve adduksiyonunda ağrı gözlenen ve genellikle başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği alt ekstremite tuzak nöropatisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Common peroneal sinir tuzaklanması B) Yüzeyel peroneal sinir tuzaklanması C) Siyatik sinir tuzaklanması D) Obturator sinir tuzaklanması E) Femoral sinir tuzaklanması 43. Hangisi, direkt grafi kullanım endikasyonlarındandır? A) Subaraknoid kanama B) Diffüz aksonal hasarlanma C) Kranyum şekil anomalileri D) İnfarkt E) Menenjit A) Vaskülite bağlı nöropati B) Kemoterapiye bağlı nöropati C) Amiloid nöropatisi D) Guillain Barre Sendromu E) Charcot Marie Tooth tip 2 6

7 44. Aşağıdakilerden hangisi Postoperatif dönemde daha fazla ağrılıdır? A) Üst batın cerrahisi B) Alt batın cerrahisi C) Alt ekstremite cerrahisi D) Üst ekstremite cerrahisi E) Kranial cerrahi 48. Triceps refleksi hangi seviye ile uyumludur? A)C4-6 B)C4-5 C)C5-6 D)C6-7 E)C7-Th1 45. Aşağıdakilerden hangisi Dural arteriyovenoz fistüllerin(avf) en sik goruldugu yerleşim yeridir? A) Kavernoz sinus B) Superior sagittal sinus C) Inferior sagittal sinus D) Transvers sinus E) Sinus rektus 49. Premedikasyon amacıyla aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz? A) Benzodiazepinler B) Narkotik analjezikler C) Lokal anestezikler D) H2 blokerleri E) Ketamin 50. Genç iskemik inmeli hastalarda en sık ikinci gözlenen inme nedeni nedir? 46. Akut Ensefalopati klinik bulguları ile başvuran bir hastaya yaklaşımda aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekebilir? A) Tiroid fonksiyon testleri B) Beyin MRG C) EEG (Elektroensefalografi) D) Beyin omurilik sıvısı protein düzeyi E) Hepsi 47. Syringomyelik bir kavitenin yol açtığı santral kordsendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Santral kanal önünden çaprazlaşarak karşı tarafa geçen spinotalamik yol lifleri bası altında kalır B) Hastada iki taraflı ağrı ve ısı algılaması kaybolur. C) Yüzeysel temas algılaması, pozisyon ve vibrasyon duyuları normaldir. D) Sentral kanal biraz daha genişler ise, kaba temas ve basınç duyusunu ileten anteriorspinotalamik yol lifleri de etkilenir. E) Beyaz cevher etkilendiğinden, beyaz cevherde bulunan ve duyuları kortekse ileten Spinotalamiktraktüsde etkilenir. A) Karotis ve vertebral diseksiyon B) Vaskulit C) Kardioembolizm D) Orak hücreli anemi E) Moya Moya sendromu 51. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisinde volatil ajanların MAK değeri diğerlerine göre düşüktür? A) sempatomimetik ajan kullanımı B) hipernatremi varlığı C) kronik alkol kullanımı D) hastanın genç olması E) hiperkarbi varlığı 52. Eski Mısır da bulunan ve ilk tıbbi belge olan Edwin Smith Papirusu nun hangi döneme ait olduğu düşünülmektedir? A) MÖ 4000 B) MÖ 3000 C) MÖ 2000 D) MÖ 1000 E) MÖ 100 7

8 53. İntrakraniyal yerleşimli tümör cerrahisi sonrası en sık görülen sistemik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer enfeksiyonu B) Derin ventrombozu C) Sepsis D) İdrar yolu enfeksiyonu E) Eklem kontraktürü 58. İntaserebral Hemorajide ilk olarak istenen tetkik aşağıdakilerden hangisidir? A) Serebral MR Anjio B) Serebral MR C) Serebral BT D) Direkt Grafi E) Serebral PET 54. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi rehabilitasyon potansiyelini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden birisidir? A) Önceden serebrovasküler olay geçirmemiş olmak B) Kognitif ve algısal disfonksiyon varlığı C) Eğitim ve sosyoekonomik düzeyin iyi oluşu D) Rehabilitasyona erken başvuru E) Ailesel destek 55. Göbek çukuru altı anestezik bir araç içi trafik kazası geçiren hastada olası patoloji hangi vertebra seviyesindedir? A)Torakal 6 B)Torakal 8 C)Torakal 10 D)Torakal 12 E)Lomber Vücut yüzeyi başına bir dakikada dokulara taşınan oksijen miktarı nasıl tanımlanır? A) Oksijen kontenti B) Oksijen sunumu C) Oksijen alımı (uptake) D) Oksijen kullanım (ekstraksiyon) oranı E) Oksijen satürasyonu 57. Aşağıdakilerden hangisi bazal ganglionları etkileyen nörodejeneratif hastalıklardan değildir? A) Hungtinton Hastalığı B) Multisistem Atrofi C) Parkinson Hastalığı D) Olivopontoserebellar Atrofi E) Progresif Supranukleer Palsy 59. Zor entübasyon tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? A) Mallampati sınıflaması B) Kısa boyun C) Ağız açıklığının artmış olması D) Mandibuler protrüzyonun varlığı E) Boyun hareketlerinin kısıtlı olması 60. Altmış iki yaşında bir erkek hasta, akşam saatlerinde banyodan çıkıyor ve o gece oğlunu havaalanında karşılaması gerektiğini hatırlamıyor. Eşine sürekli; Nereye gidiyoruz? Hava alanında ne yapacağız? sorularını soruyor. Nörolojik muayenede hasta şaşkın görünüyor; ancak bilinç bozukluğu ve motor bir defisit saptanmıyor. Konuşmanın akıcı olduğu ve kişisel bilgilerin korunduğu görünüyor. Önceye ait bellek bozukluğu öyküsü bulunmayan hasta, 6 saat sonra normale dönüyor. Geçici global amnezi olduğu düşünülen hastanın, Ayırıcı tanısında hangisi ön plandadır? A) Alzheimer hastalığı B) Epilepsi C) Wenike-Korsakov psikozu D) Normal basınçlı hidrosefali E) Frontotemporal demans 61. Sağ üst kuadrant tip görme bozukluğunda lezyon nerdedir? A) Sağ oksipital lob üst kısmındadır B) Sol parietal lobdadır C) Sağ parietal lobdadır D) Sol temporal lobdadır E) Sağ temporal lobdadır 8

9 62. Premedikasyonda kullanılan benzodiazepinlerin genel olarak doza bağımlı etkilerinden hangisi yanlıştır? A) Anksiolitik B) Amnezik C) Analjezik D) Hipnotik E) Sedatif 63. İdiyopatik intrakranial hipertansiyon (benign intrakranial hipertansiyon) araştırılan bir hastada ilk yapılması gereken tetkik nedir? A) Serebral MRI B) Lomber ponksiyon C) ANA, anti-dna çalışılması D) MR venogram E) Hemogram, sedimentasyon çalışılması 64. Aşağıdakilerden hangisi absenin patofizyolojisi ile sıralamada hangisi doğrudur? I. erken serebrit II. geç serebrit III. erken kapsülasyon IV. geç kapsülasyon A) ı-ıı-ıv-ııı B) ıv-ııı-ıı-ı C) ı-ııı-ıv-ıı D) ııı-ı-ıı-ıv E) ı-ıı-ııı-ıv 66. Sesli uyaranlara cevap alınamaz. İlişki kurabilmek için kuvvetli uyaran uygulamak gerekir. Tekrarlanan uyaranlarla hasta gözlerini açar. Bu sırada sözlü emirleri yerine getiremez veya emri yavaş ve yetersiz şekilde uygular. Yukarıdaki belirtilen bilinç düzeyi değerlendirmesinde aşağıdaki terimlerin hangisini tanımlamaktadır. A) Somnolans B) Koma C) Stupor D) Konfüzyon E) Delirium 67. psammoma cisimcikleri kraniyal tümörlerin hangisinde patolojik olarak görülmektedir? A) Anaplasti kastrositom B) Meningioma C) Ependimoma D) Oligodendroglioma E) Oligoastrositoma 68. Aşağıdakilerden hangisi lateral medüller sendromun komponenti değildir? A) Horner sendromu B) İpsilateral ataksi C) Disfoni D) Karşı vücut yarısında kolda ve bacakta ağrı ısı kaybı E) Hemiparezi 65. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi (R.İ.V.A.) regional anestezide kullanılır? A) Lidocain B) Ametocain C) Bupivacain D) Ropiracain E) Etidocain 69. Gastrointestinal yoldan ilaçlar ile olan zehirlenmelerde ilk bir saat içinde aktif kömür ile uzaklaştırılma yapılması etkin uzaklaştırma sağlayabilir. Aşağıdaki ilaçların hangisinde aktif kömür kullanılması ile etkin uzaklaştırma sağlanabilir? A) Siyanid B) Metanol C) Lityum D) Kireç çözücü E) Parasetamol 9

10 70. Çocukluk çağı kafa travmalarında ekstradural hematom varlığında aşağıdakilerden hangisi mutlak cerrahi endikasyon oluşturmaz? A) Fokal nörolojik defisit, 3. Sinir felci B) Normal nörolojik muayene ile birlikte olan izole 6. Kranial sinir felci C) cc lik hematom varlığı, orta hat shifti D) Ekstradural hematom ile birlikte subdural hematom varlığı E) Kortikal bası, herniasyon bulguları 74. Acil servise getirilen hastanın bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı tespit ediliyor. Bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken nedir? A) hastanın tansiyonuna bakılmalı B) hastanın daha önceki hastalıkları öğrenilmeli C) damar yolu açılmalı D) atropin uygulanmalı E) KPR protokolü uygulanmalı 75. Stereotaksik cerrahi biyopsi açısından hasta seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi olmamalıdır? 71. Hastaların beslenme durumlarını değerlendirmek üzere kullanılan antropometrik ölçümlerden vücut kitle indeksi için yanlış olanı işaretleyiniz? A) Hastanın vücut ağırlığı ile boyunun karesinin birbirine oranıdır B) Ölçülen değer her iki cinsiyet için aynı eşik değeri ile yorumlanır C) obesite ve yetersiz beslenme tanımlanmasında kullanılabilir D) Ölçülen değere göre hafif, orta, ağır gibi sınıflandırmalar yapılabilir E) Yoğun bakım hastalarında en güvenilir antropometrik değerlendirmedir. 72. Aşağıdakilerden hangisi yalnıştır? A) EEG beynin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir tetkiktir. B) EEG'de 4-7 hz frekansında gördüğümüz dalgalar delta dalgalarıdır. C) EMG sinir ve kas fonksiyonlarını değerlendiren bir tetkiktir. D) Uyku hastalıklarının tanısı, gece boyunca yapılan polisomnografi adı verilen uyku tetkiki ile konulur. E) EEG'de 8-13 Hz frekansındaki dalgalar alfa dalgalarıdır. 73. Aşağıdaki lokal anestezi teknikleri uygulanırken abdominal aorta perforasyonu hangi teknikle oluşabilir? A)Kitlesel intrakraniyal lezyonun varlığı B)Biyopsiden sağlanacak potansiyel yarar beklentisinin olması C)Biyopsinin alternatif işlemlerden daha düşlük risk taşıyor olması D)Lezyonun radyografik olarak görüntülenemeyecek boyutta olması E) Vasküler malformasyonun ekarte edilmiş olması 76. Nöroşirurjikal acillerle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinde acil cerrahi müdahale gerekmez? A) Takibinde şuur kaybı gözlenen epidural hematomlu hasta B) >5 mm shift etkisi mevcut intraserebral hematomlu hasta C)Takibinde lateralizan bulgusu ortaya çıkan >5 mm akut subdural hematomlu hasta D) Posttravmatik amnezisi mevcut travmatik serebral kontüzyonlu hasta E) > 1 cm kalınlıkta epidural hematomu mevcut hasta 77. Aşağıdakilerden hangisi serebral arteriyovenoz malformasyonlarda(avm) kanama riskini artiran durumlardan degildir? A) Intranidal anevrizma varligi B) Derin venoz sisteme drenaj C) Buyuk nidus capi D) Periventrikuler yerlesim E) Besleyici arterde yüksek basinc A) Plexus blokları B) Yüzeyel anestezi C) Regional intravenöz anestezi D) Lomber sempatik ganglion blokları E) İnfiltrasyon anestezisi 10

11 78. Aşağıdakilerden hangisi halka sistemi için doğru değildir? A) CO2 nin geri solunmasının engellenmesi B) Tek yönlü valvlerin olması C) Nitröz oksitin geri solunmasının engellenmesi D) Dakika ventilasyonuna göre taze gaz akışının ayarlanması E) Çok sayıda değişik birleştirme şekillerinin mevcut olması 79. Beyin ölümü tanı doğrulamasında aşağıdakilerden hangisi kabul edilen destekleyici test-görüntüleme yöntemleri arasında yer almaz? A) Transkranial Doppler B) SPECT (Radyonuklid Serebral Sintigrafi) C) PET-CT D) BT-Anjiografi E) Elektroensefalografi 80. Hangisi distal miyopatidir? A) Miyoshi miyopatisi B) Fasioskapuloperoneal muskuler distrofi C) Emery Dreifus muskuler distrofi D) Fukuyama muskuler distrofi E) Walker Warburg Sendromu 81. Ayaklarda uyuşma şikayeti ile başvuran bir hastaya yaklaşımda öykü alırken aşağıdakilerden hangisinin sorgulanması gerekir? A) Simetrik olup olmaması B) Şikayetin aktivitelerle ilişkisi C) Şikayete eşlik eden güçsüzlük olup olmadığı D) Bağırsak, mesane veya seksüel fonksiyon bozukluğu E) Hepsi 82. İntramedüllerependimom ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 83. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Demans tedavisinde kullanılan ilaçlardan değildir? A) Rivastigmin B) Donepezil C) Memantin D) Rıluzol E) Takrin 84. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için boynun radyolojik inceleme yöntemi olarak seçilmedir? A) US B) Bilgisayarlı tomografi C) Manyetik rezonans görüntüleme D) MR-BT kombinasyonu E) US-MR Kombinasyonu 85. Otuz yaşında bir kadın hasta; ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma şikâyeti ile başvuruyor. Bunun hayatında yasadığı en şiddetli baş ağrısı olduğunu ifade ediyor. Ağrı başlangıcından 6 saat sonra yapılan muayenesi ve çekilen beyin BT si normal olan hastaya öncelikli olarak, Aşağıdakilerden hangisini yapmak en uygundur? A) Lomber ponksiyon B) Beyin MR görüntüleme C) Konvansiyonel anjiyografi D) Ağrı kesici yapıp cevabını beklemek E) Bir gün sonra beyin BT kontrolü 86. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi yüzeyel anestezide kullanılmaz? A) Lidocain B) Mepiracain C) Bupiracain D) Ametocain E) Bemzocain A) En sık rastlanan intramedüller tümördür. B) Sınırları astrositoma göre daha az belirgindir. C) Servikal bölgede görülebilir. D) Cerrahide ultrasonik aspiratör kullanmak doğru değildir. E) Tanıda bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntülemeden daha iyi bir yöntemdir. 11

12 87. Nöroşirurjikal acillerle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinde acil cerrahi müdahale gerekmez? A) Takibinde şuur kaybı gözlenen epidural hematomlu hasta B) >5 mm shift etkisi mevcut intraserebral hematomlu hasta C)Takibinde lateralizan bulgusu ortaya çıkan >5 mm akut subdural hematomlu hasta D) Posttravmatik amnezisi mevcut travmatik serebral kontüzyonlu hasta E) > 1 cm kalınlıkta epidural hematomu mevcut hasta 91. Yetmiş yaşında, minor inme geçiren ve etyolojide atrial fibrilasyonu olan hastaya hangi antitrombotik tedaviyi başlarsınız? A) Antikoagülasyon tedavisi başlarım B) Klopidogrel C) Aspirin. D) Dipiridamol E) Aspirin ve klopidogrel 88. Vasküler ve nörojenik kladikasyonları arasındaki semptonlardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hetasharch B) Voluven Seçen semptomlar vasküler nörojenik C) Gelofusin ekler D) Ringer laktat A) Ağrının tipi Kramp tarzında Radiküler E) Pentasharch tarzda B) nabız Normal Azalmış C) Arteriyel üfürüm Olabilir yoktur 93. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin D) Bisiklet sürmek ağrılı Ağrı yok öğelerindendir? E) Posturalprovakasyon Mutat dışı mutat I. Amnezi II. Kas gevşemesi III. Otonom reflekslerde azalma 89. Kafa içi basınç artmasının tedavisinde yeri olmayan aşağıdakilerden hangisidir? IV. Halüsünasyon ve rüya A)Hiperozmolar tedavi B)Hiperventilasyon C)Barbiturat koması D)Hipertansiyon E)Hipertermi 92. Aşağıdakilerden hangisi kolloid değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II ve IV 90. Aşağıdakilerden hangisi halka sistemi için doğru değildir? F) CO2 nin geri solunmasının engellenmesi G) Tek yönlü valvlerin olması H) Nitröz oksitin geri solunmasının engellenmesi İ) Dakika ventilasyonuna göre taze gaz akışının ayarlanması J) Çok sayıda değişik birleştirme şekillerinin mevcut olması 12

13 YANIT ANAHTARI: 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 GRUP A Genel 1 1-d 2 2-a 3 3-e 4 4-d 5 5-b 6 6-c 7 7-c 8 8-d 9 9-e e b d d e d e d a d e e c e c b c c e e d d c e e b e b a d a b c c a d e e d c a e b b b c d d d c

14 Genel b d c a e a c b e e b e b d a d d d c c a e a d e a c d b e c a d d

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON SEYREK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA ANESTEZİ 723H00 Ankara, 202 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR Editörler M. BRANDON WESTOVER, MD, PHD Resident, Partners

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip Baş ağrısı insanlık tarihi boyunca en başta gelen sağlık sorunlarından biri olmuştur. Her toplumda,her çağda çok sık olarak insanları etkilemektedir.öyle ki

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G1K3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE

Detaylı