Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Boyun Aðrýlarýnda Taný ve Tedavi Doç. Dr. Þaziye ÞAHÝN Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalý, Kýrýkkale Bir çok insan, hayatýnýn bir döneminde boyun aðrýsýyla karþýlaþmýþ olmasýna raðmen bel aðrýsý ile karþýlaþtýrýldýðýnda, literatürde çok az dikkate alýndýðý görülmektedir. Boyun aðrýsýnýn klinik pratikte belirgin bir varlýðý olmasýna karþýn, sýklýðý ile ilgili bilgiler de oldukça azdýr. Yayýnlanmýþ çok az makalede ise %10 ile %35 arasýnda deðiþen oranlar bildirilmektedir. Akut boyun aðrýsý, 2 hafta - 6 aylýk boyun aðrýsýný tanýmlarken; 6 ayýn üzerindeki aðrýlar kronik aðrýyý tanýmlar. Buna göre yaþam boyunca kronik boyun aðrýsý ile karþýlaþma sýklýðý ise %13-14 olarak bildirilmektedir. Klinik pratikte en sýk karþýlaþýlan boyun aðrýsý nedeni, whiplash injury olarak da bilinen travma sonrasý geliþen hiperekstensiyon-hiperfleksiyon boyun hasarýdýr. Bunun ise büyük bir kýsmý trafik kazalarý sonrasý ortaya çýkmaktadýr. Boyun aðrýlarýnýn en önemli nedenlerinden biri de servikal vertebralardaki dejeneratif deðiþikliklerdir. Son yýllarda ise iþ koþullarý ve yaþam koþullarýna baðlý olarak ortaya çýkan boyun aðrýlarý ile daha sýk karþýlaþýlmaktadýr. Boyun ve kolda tekrarlayan ve /veya güç uygulayarak yapýlmasý gereken iþlerde çalýþanlar ile baþ ve boyun postürünü zorlayan iþ ve meþguliyetlere sahip olanlarda, boyun kas ve iskelet sisteminden kaynaklanan boyun aðrýlarýnýn yaygýn olduðu görülmektedir. Ýskandinav toplumunda yapýlan bir araþtýrmada, boyun aðrýsý sýklýðýnýn makinistlerde %81, marangozlarda %73 ve stresli iþlerde çalýþanlarda %57 olduðu bildirilmiþtir. Boyun aðrýsý oluþumunda daha az sýklýkta etkili olan, ancak ayýrýcý tanýda unutulmamasý gereken diðer faktörler ise; enfeksiyonlar, inflamatuar hastalýklar, tümörler, nörovasküler bozukluklar, endokrinolojik ve nörolojik nedenler ile konjenital anamalilerdir. Boyun bölgesindeki aðrýlarýn etiyolojik nedenlerini tesbit etmek, uygun taný ve tedaviye ulaþmak; ancak bu bölgenin karmaþýk anatomik yapýsýný ve aðrýya neden olabilecek faktörlerin iyi bilinmesi ile mümkündür. Boyun anatomisi ve biyomekanik özellikler Servikal ve lumbar bölgelerdeki vertebralar, daha hareketli ve travmalara karþý daha korumasýz olmalarý nedeni ile torakal bölgeye göre daha sýk aðrý yakýnmasýna neden olmaktadýrlar. Servikal ve lumbar bölgelerde vertebralarin yumusak dokularla komsulugu varken, torakal bölgede kaburgalar ve kaslar omurgaya destek saglarlar (Þekil 1). 56

2 Þekil 1 Servikal bölgede çeþitli anatomik fonksiyonel bölümlenmeler ve sýnýflamalar yapýlmaktadýr. Bunun amacý ise vertebralarýn fizyolojik hareketlerini anlamak ve aðrý ya da hareket kýsýtlýlýðýna neden olan patolojilerin tanýsýný kolaylaþtýrmaktýr. Çesitli sýnýflamalar yapýlmakla birlikte, fonksiyonel anatomik yapýya göre; üst ve alt segment þeklinde yapýlan sýnýflandýrma ile ön ve arka bölüm halinde yapýlan topografik bir sýnýflandýrma aðrý kaynaklarýnýn saptanmasý yönünden yeterlidir. Ön bölümde; longitudinal ligaman, intervertebral diskler ve vertebra cisimleri, posteriör bölümde ise vertebralarýn posteriör bölümü (lamina, pediküller, spinöz çýkýntýlar), nöroforaminal kanallar, posterior ligamanlar,errektör kaslar ve faset eklemler ile bunlara giden sinirler bulunur (Þekil 2). Þekil 2 Servikal vertebralar: Vertebral kolonun en geniþ hareket yeteneðine sahip bölgesi olan boyun iskeletini oluþtururlar. Servikal bölge 7 servikal vertebra, 5 intervertebral disk, 12 Luschka eklemi ve 14 faset eklem ile çok sayýda kas ve ligamanlardan oluþan bir yapýya sahiptir. Ayrýca sinirler, büyük damarlar ve organlarla çevrili olmasý, servikal bölgeye daha karmaþýk bir özellik kazandýrmaktadýr. Servikal bölgedeki vertebralar, anatomik ve fonksiyonel özellikleri birbirinden oldukça farklý, üst segment (C1-C2) ve alt segment (C3-C7) olmak üzere iki bölüme ayrýlmýþtýr. Servikal omur hareketleri; fleksiyon, ekstansiyon, rotasyon ve yanlara fleksiyon olarak sýralanabilir. Bas, boyun hareketlerinde üst segment ve alt segment omurlarý farklý özelliklere sahiptir. Üst servikal segment atlas, aksis, atlanto-oksipital eklem ve atlanto-aksiyel eklemden oluþur. Vertebra cismine sahip olmayan atlasýn transvers çýkýntýlarý oldukça geniþtir. Buradaki transvers foramenlerde vertebral arter, ven ve sempatik pleksuslar bulunmaktadýr. Transvers çýkýntýlara baþa rotasyon yaptýran güçlü kaslar yapýþýr. Aksisin ise küçük bir vertebra cismi ve bu cisimden yukarý doðru uzanan, atlasýn anteriör arkusu ile eklem yapan odontoid çýkýntýsý vardýr. Normalde atlas ve aksis arasýndaki mesafe 3 milimetreden küçük olmalýdýr. Bu mesafe 3mm den fazla olduðunda travma ve dejeneratif hastalýk gibi eklem patolojileri araþtýrýlmalýdýr. Atlanto-oksipital eklem, oksipital kondiller ile atlasýn(c1) yanlarýnda bulunan iki konkav artiküler yapýnýn oluþturduðu geniþ yüzeyli, büyük bir faset eklemidir. Bu eklem, baþ ve boyunun sagital plandaki, yaklaþýk 15 derece olan fleksiyon ve ekstansiyon hareketinden soromludur.atlanto-aksiyel eklem ise saða ve sola 45 derece olmak üzere toplam 90 derecelik aksiyel rotasyon hareketini saðlar. Ayrýca aksisin her iki yanýnda bulunan superior faset eklemleri sagital planda fleksiyon ve ekstansiyon hareketine yardýmcý olurken, yanlara ve rotasyona yönelik hareketleri 57

3 sýnýrlar. Böylece aþýrý lateral fleksiyon ve rotasyon önlenmiþ olur. Romatoid artritli hastada boyun aðrýsýndan sorumlu olan ve en çok tutulum gösteren eklem atlantoaksiyel eklemdir. Oksiput bölgesi ve boyunun posterolateral bölgesinde lokalize boyun aðrýlarýnda odontoid çýkýntýda kýrýk araþtýrýlmasý önemlidir. Bu hastalarda ayrýca servikal travma sorgulamasý dikkatle yapýlmalýdýr. Alt servikal segment, C1 ve C2 dýþýndaki diðer 5 servikal vertebradan (C3-C7) oluþur. Bunlar, dorsal ve lumbar vertebralarýn benzeri olup, vertebra cismi, iki pedikül, iki lamina, iki vertebral arkus ve bir spinöz çýkýntýdan oluþurlar. Fizik muayenede C3, C6 ve C7 nin spinöz çýkýntýlarý palpe edilebilir. C3 ve C6 arasindaki tüm tranvers çýkýntýlarda vertebral arter, ven ve sempatik sinir veya pleksusu kapsayan bir oluk (transvers foramen) bulunmaktadýr. C2-C3 aralýðýndan itibaren eklemlerin þeklinin deðiþmesi nedeni ile alt segmentte rotasyon dýþýnda fleksiyon-ekstansiyon ile lateral fleksiyonda mümkündür. Servikal alt segmentte, unkovertebral eklemlerde denilen 12 tane Luschka eklemi C3- C7 vertebralarý arasýnda bulunur. Bu eklemler doðumda bulunmayýp 4. dekattan sonra ortaya çýkarlar. C3-C7 vertebralarýn end-platlerinin posterolateralinde oluþan ve yukarý doðru uzanan kemik çýkýntýlardýr. Bu eklemler sinovia içermezler ve innerve olmazlar. Bu nedenle bu eklemlerde travma, enfeksiyon yada romatoid artrite baðlý enflamasyon sözkonusu deðildir. Ancak yýllar içinde osteofitik dejenerasyon ve hipertrofi ile intervertebral kanala doðru büyüyerek sinir kökleri ve hatta omuriliðe basý yapabilirler. Servikal ligamanlar Oksiputovertebral ligamanlar omuriliðin foramen magnuma giriþini koruyan geniþ ve güçlü baðlardýr. Odontoid çýkýntý ve foramen magnum arasýndaki apikal ligaman ile iki yanýnda yer alan alar ligamanlar atlasý oksiputa baðlar. Atlantoaksiyel eklemin en önemli baðý olan transvers ligamandýr ve atlasýn odontoid etrafýnda dönmesini saðlar. Hasarýnda odontoid kýrýðýna benzer bir klinik tablo ortaya çýkar. Anteriör ve posteriör longitudinal ligamanlar boynun fleksiyon ve ekstansiyonunda stabilizasyon saðlar. Ligamentum flavum, supraspinöz ve interspinöz ligamanlar fleksiyonda stabilizasyonda rol alýrlar. Ligamentum nukae ise oksiput ile C7 spinöz çýkýntýsý arasýnda uzanýr ve boynun arka tarafýný destekler. Boyun kaslarý Boynun ön tarafýnda yerleþik olan fleksörler ve arka tarafta yerleþik olan ekstensörler olmak üzere, fonksiyonel açýdan iki grup kas bulunur. Fleksör kaslar; longus kapitis, rektus kapitis anterior ve lateral ile hioid ve suprahioid kaslarýdýr. Ekstansör kaslar ise; rektus kapitis major ve minör, semispinalis kapitis ile oblikus kapitis superior ve inferior adaleleridir. Bunlarýn dýþýnda daha derinde yerleþik, omurlarý birbirine baðlayan rotator kaslar vardýr. Tek taraflý kasýldýklarýnda rotasyon, iki taraflý kasýldýklarýnda ekstansiyon yaptýrýrlar. Ön grupta bulunan sternokleidomastoid ve skalen kaslar baþ ve boyuna fleksiyon yaptýrýr. Bu kaslar ayný zamanda aðrýlý tetik nokta oluþumunu da kapsarlar. Boyunla baðlantýsý olan ekstrensek omuz kaslarý olan; trapez, romboid, levator skapula ve latissimus dorsinin hasarlarýnda da boyun aðrýsý ortaya çýkabilir. Servikal sinirler Kolumna vertebralisin oluþturduðu spinal kanal foramen magnumda baþlar ve aþaðýda sakruma kadar uzanýr. Spinal kanal içinde yer alan medulla spinalis ise foramen magnumdan baþlar ve L2 vertebra seviyesine kadar uzanýr. Spinal sinirler ventralde yer alan motor ve dorsalde yer alan duyusal sinir köklerinin birleþmesi ile oluþur. 58

4 C1 siniri sadece motor lifler içerirken, diðer servikal spinal sinirler hem motor hem de duyusal lifler içerirler. Spinal sinirler nöral foramenden çýkarken ön ve arka dallara ayrýlýrlar. Ön dallar prevertebral ve paravertebral kaslarý innerve eder ve üst ekstremitenin innervasyonunu saðlayan brakial pleksusu oluþturur. Arka dallar ise posteriör boyun kaslarýný innerve eder. Faset eklemlerde posteriör raminin medial dallarý tarafýndan innerve edilir. Üst servikal sinirler (C1-C2 ve C3) bas, yüz ve boyun bölgesini innerve ederler. Bu nedenle servikojenik baþ aðrýlarýnýn bu bölgeden kaynaklandýðý düþünülmektedir. Ayrýca C1-C3 köklerinden innerve olan yapýlarýnda sevikojenik baþ aðrýsýna neden olabileceði ve bu nedenle üst 3 servikal segmentin ligamanlarý, eklem ve kaslar ile, dura, posterior fossa ve vertebral arterlerden kaynaklanabileceði bildirilmektedir. Oksipital major sinir (C2) baþ ve yüz aðrýlarýnýn önemli bir nedenidir. Bu sinirin basý altýnda kalmasý, gerilmesi boyundan alýna ve yüze yayýlan aðrýlara neden olur. Alt servikal bölgeden kaynaklanan aðrýlar ise genellikle disk veya foraminalardaki patolojilerden kaynaklanýr. Boyun ve üst ekstremitede aðrý ve nörolojik bozukluklara neden olur. Boyun aðrýlarýnýn kaynaklandýðý yapýlar Boyun aðrýlarý kaynaklandýklarý fonksiyonel anatomik yapýlara göre dört ana baþlýk halinde incelenebilir: 1. Somatik aðrýlar (Yüzeyel ve derin) 2. Radiküler aðrýlar 3. Nörojenik aðrýlar 4. Visseral ve yansýyan aðrýlar Yüzeyel somatik aðrýlar boyun aðrýlarýnýn küçük bir kýsmýný oluþtururlar. Çünki boyunun yüzeyel alaný kýsýtlýdýr. Cilt ve altýndaki yapýlarýn inspeksiyonu ile de aðrý nedeni sýklýkla anlaþýlabilir (Enfeksiyon, neoplazm). Herpes zoster ciltte belirgin deðiþikliklere neden olur. Sýklýkla dermatomal daðýlýmlý veziküler döküntülere eþlik eden aðrý vardýr ve tanýsý kolaydýr. Derin somatik aðrý (Spondilojenik aðrý), genellikle mekanik nedenlerle ortaya çýkar ve boyun aðrýlarýnýn en yaygýn þeklidir. Boyundaki bütün vertebralar, eklemler, onlarý çevreleyen baðlar ve kaslar gibi innerve olan bütün dokulardan kaynaklanan aðrýlarý içerir. Bunlarýn ise büyük bir kýsmýný vertebralara ait nedenler oluþturur. Osteoporoz, enfeksiyon ya da malignite gibi kemik dokuyu tutan patolojilerde; kemik yapýda meydana gelen fissur, kanama ve kýrýklarda; baðlardaki kopma, yýrtýlma ve ayrýlmalarda boyun aðrýsý nedenidir. Romatoid artrit boyun aðrýlarýnýn önemli nedenlerinden biridir. Özellikle atlantoaksiyel eklemi tutar ve posterolateral boyun aðrýsý ile birlikte oksiput aðrýsý olan hastalarýn etiyolojisinde romatoid artrit de göz önünde bulundurulmalýdýr. Diðer sistemik ve lokal sinovit yapan nedenler ve travmatik inflamasyonlarda boyun aðrýsýna neden olabilir. Faset eklemlere baðlý aðrý, boyun aðrýsý etiyolojisinde genellikle atlanan önemli bir durumdur. Nöral foramenin arka duvarý, faset eklem ve kapsülü ile çevrilidir. Faset eklemler ve bunlarý fasiyalara baðlayan ligamanlar ciddi aðrý kaynaðýdýr. Yaþa baðlý olarak faset eklemlerde hipertrofi meydana gelir ve aðrýya neden olabilir. Ayrýca boynun aþýrý hareketliliði ve tekrarlayan mikrotravmalarda faset eklemlerde akut artritik deðiþiklikler ve faset hipertrofisi ile aðrýya neden olmaktadýr. Somatik kas aðrýlarý veya miyofasial aðrýlarda boyun aðrýsý etiyolojisinde önemli yer tutar. 30 yaþ üstünde daha sýktýr ve yaþla birlikte sýklýðý artar. Kadýnlarda erkeklere göre 6 kat daha fazla görülür. Tetik noktalar ve kas aðrýsý, uzun süreli aþýrý kas aktivitesi ve nöropatik mekanizmalarýn sorumlu olduðu kas disfonksiyonunun sonucudur. Tetik noktalarýn aðrýlý palpasyonu ve tauth bantlarýnýn tespiti ile tanýnabilir. Miyofasyal aðrýlarda emosyonel faktörlerde önemli rol alýr. Emosyonel faktörler gerilim tipi baþ aðrýsý ile birlikte boyun aðrýsý oluþumunda da rol alýr. Ancak psikiyatrik bozukluklar ve somatizasyon ile ayýrýcý tanýsý iyi yapýlmalýdýr. 59

5 Ayrýca servikal kaslarýn travma, akut ve kronik inflamatuar patolojilerinde boyun aðrýsý meydana gelebilir. Boyun bölgesindeki intervertebral diskler sýklýkla akut ve kronik travmalara maruz kalabilirler. Buna baðlý olarak diskte dejenerasyon ortaya çýkar. Baslangýçta görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan internal disk disrupsiyonu ve radial çatlaklar daha sonra yýrtýlmalar ve disk herniasyonuna neden olabilir. Her disk dejenerasyonunda aðrý ortaya çýkmaz. Disk dejenerasyonu ile jelatinöz yapýlardan açýða çýkan fosfolipaz A2 maddesinin disk dýþýndaki sinir köklerine temasý, kimyasal irritasyon ve inflamasyon ile aðrýya neden olabilir. Radiküler aðrýlar sinir köklerinde basý ve sýkýþma sonucu meydana gelen inflamasyon ve ödeme baðlý olarak oluþan yanýcý tarzda aðrýlardýr. Radikülopati olarak ta adlandýrýlýr. Ýskemiye sekonder mikrovaskuler týkanýklýklar da mekanik basý olmadan radikülopatiye neden olabilir. Radiküler boyun aðrýlarýnýn kaynaklandýðý temel yapý ise genellikle intervertebral disklerdir. Disk kapsülü sinuvertebral sinir ve posteriör primer ramus ile innerve olur. Disk bütünlüðünün bozulduðu durumlarda herniasyon ile spinal sinir köklerine basý meydana gelmektedir. Ayrýca disk materyalinin içeriðindeki inflamatuar mediatörler de radikülopati oluþumuna katkýda bulunur. Faset eklemler ve disk hastalýklarýndan kaynaklanan künt ve acýr tarzda olan aðrýlar radikülopatiyle karýþtýrýlabilmektedir hatta buna yalancý radikülopati de denilmektedir. Radikülopatide aðrý kola yayýlýrken yalancý radikülopatide boyunda lokalize kalýr. Nörojenik aðrý yanma, uyuþma ve ezilme þeklinde hissedilir. SSS hasarýnýn sonucudur. Santral hasar dýþýnda posttravmatik siringomyelide de ortaya çýkar. Ancak burada aðrý hasar seviyesine lokalizedir. Boyunda visseral aðrýya neden olabilecek organlar; submandibuler lenf nodlarý, tiroid, özefagus, kalp, akciðer, mide, safra kesesi, pankreas ve diyafram kaynaklý olabilir. Tüm bu organlar servikal vertebralarla ayný embriyolojik kökenden geldiði için boyun aðrýsýna neden olabirler. Karotidinia da migren benzeri boyun aðrýsýna neden olan bir hastalýktýr. Boyun aðrýlý hastanýn deðerlendirilmesi Boyun aðrýsý yaygýn bir semptom olduðu için ayýrýcý tanýsýnýn iyi yapýlmasý gerekir. Hayatý tehdit edici acil tedavi gerektiren bir patolojinin (miyokardiyal iskemi, servikal fraktür) habercisi olabileceði gibi faset eklemlere ait tehlikeli olmayan ama þiddetli aðrýyla kendini gösteren bir patolojiye de baðlý olabilir. Bu nedenle boyun aðrsý olan hastada deðerlendirme öncelikle acil ve tehlikeli nedenlerin ekarte edilmesine yönelik olmalýdýr. Anamnez bütün aðrýlý hastalarda olduðu gibi boyun aðrýsýnda da çok önemlidir. Aðrýnýn ne zaman baþladýðý, þiddeti, süresi, sýklýðý ve niteliði öðrenilmelidir. Aðrýyý arttýran ve azaltan faktörler, postür ve hareketle iliþkisi, gün içindeki seyri sorgulanmalýdýr. Aðrýnýn lokalizemi yoksa yaygýnmý olduðu, lokalize aðrýlarýn yayýlýmý ve hastanýn günlük aktivitesi ve yaþam kalitesi üzerine etkileri sorgulanarak not edilmelidir. Ayrýca travma öyküsü ve mevcut diðer hastalýklarý varsa bu hastalýklarýnýn öyküsü dikkatle sorgulanmalýdýr. Boyun aðrýlý hastada fizik muayene mutlaka þu basamaklarý içermelidir: 1. Ýnspeksiyon (genel inspeksiyon) 2. Kemik yapýnýn palpasyonu 3. Yumuþak dokularýn deðerlendirilmesi 4. Nörolojik muayene 5. Emosyonel durumun deðerlendirilmesi Ýnspeksiyon hasta odaya girdiði andan itibaren baþlar. Hastanýn postürü (ayakta ve oturur pozisyonda), geliþ biçimi, yüzünün ifadesi gibi verilere bakýlýr. Boynun inspeksiyonu hasta oturur pozisyonda iken yapýlmalýdýr. Boynunun her iki tarafi arasýnda farklýlýk olup olmadýðý, baþ-boyun- 60

6 omuz ve üst ekstremitelerin baðlantý ve duruþlarý gözlenerek deðerlendirilmelidir. Kemik yapýnýn palpasyonu ile bölgedeki hassas noktalar saptanýr. Boyun hareketleri incelenir ve hareketlerde kýstlýlýk olup olmadýðýna bakýlýr. Normal bir birey zorlanmadan çenesini göðsüne deðdirebilmeli, omuz çevresinde baþ rotasyonunu yapabilmelidir. Ayrýca sað ve sol taraflara 45 derece lateral fleksiyon yapmalýdýr. Bu hareketlerde sýnýrlanma ve zorlanma olmasý patolojiktir. Ayrýca spinöz çýkýntýlarýn palpasyonunda aðrý olmamalýdýr. Yumuþak dokularýn deðerlendirilmesi yine palpasyonla yapýlýr. Biraz daha derin ve sert palpasyon uygulanýr. Böylece lenf nodu, kitle vb patolojiler palpe edilebilir. Daha önemlisi miyofasial aðrý Sendromu tanýsýnda temel kriter olan tauth bandý ve tender pointler, hassas noktalar tespit edilebilir. Nörolojik muayene: Boyunla ilgili aðrýlarda nörolojik bir bulgu olsun olmasýn ayrýntýlý nörolojik muayene yapýlmasý gerekir. Soðuk ve sýcak hissi, yüzeyel ve derin duyu muayeneleri, refleks muayenesi yapýlýr. Biseps, triseps, brakioradial ve parmak reflekslerine bakýlýr. Akut servikal gerilim (strain) - kýrbaç travmasý (Whiplash injury) Boyun kaslarý travma ve benzeri þiddetli uyaranlar karþýsýnda refleks olarak kasýlýr. Beklenmeyen, ani bir hareket karþýsýnda koruyucu bir nitelik taþýyan bu kasýlma sonucu akut servikal strain ortaya çýkar. Travma sonrasýnda servikal ligamentler ve kaslar aniden kasýlýr. Özellikle trafik kazalarinda arkadan vurma sýrasýnda baþýn öne ve daha sonra geriye doðru hýzla gidip gelmesi ile kýrbaç travmasý ortaya çýkar. Servikal bölgeye bir çok kas grubu yapýþtýðý için bölgede meydana gelen deðiþiklikler geniþ bir alanda hissedilir. Hafif vakalarda sadece boyunda aðrý ve hassasiyet vardýr. Þiddetli vakalarda ise boynun yaný sýra üst ekstremitelere de aðrý yayýýr. Akut servikal strainde aðrý muhtemelen iki mekanizmaya baðlýdýr. Birincisi özellikle skalen antikus kasýn spazmý ve ödemi ile brakial pleksusun baský altýnda kalmasý ikincisi ise bir veya Akut servikal strainin en belirgin özelliði semptomlarýn gittikçe artmasýdýr. Travmadan sonra hasta baslangýçta durumunu önemsemez ve geçiþtirir. Semptomlar saat sonra belirgin hale gelir. Akut servikal strainde semptomlar üç dönemde incelenir; 1. Akut dönem: Travmadan hemen sonraki dönemde boyunda hafif sertlik vardýr. Travmanýn þiddetine göre geliþen ödem bir kaç saatten bir kaç güne kadar deðiþir. 2. Posttravmatik faz: Servikal kaslarda spazm vardýr. Boyun hareketleri kýsýtlýdýr. Oksipital ve suboksipital bölgelerde aðrý vardýr. 3. Kronik faz: Daha önceki fazlarda ortaya çýkan semptomlar 2-3 haftadan fazla sürerse akut servikal strainin kronikleþtiði düþünülmelidir. Boyun bölgesindeki aðrý önemini yitirirken oksipital ve suboksipital bölgedeki aðrý devam eder. Aðrýnýn yaný sýra hastada vertigo, aþýrý terleme, emosyonel bozukluklar ve unutkanlýk gibi semptomlar ortaya çýkar. Tedavi: Semptomlar hafifse yatak istirahati, omuz ve boyun bölgesine sýcak uygulanmasý, nonsteroid antiinflamatuar ajanlar, TENS uygulanabilir. Daha þiddetli vakalarda traksiyon yapýlabilir. Oksipital ve suboksipital aðrýlarda ise oksipital sinir blokajý uygulanabilir. Kronik servikal strain Kronik servikal strain, boyun kaslarýnýn kronik spazmýna baðlýdýr. Sekreterlerde, oturarak çalýþanlarda daha sýk görülür. Postür, emosyonel stres, þiddetli soðuk ve yorgunluk etyolojik nedenler arasýnda sayýlabilir. Boyunda sertlik vardýr. Spazmýn siddetine baðlý olarak oksipital ve suboksipital bölgede aðrý, boyun hareketlerinde aðrý ve kýsýtlýlýk vardýr. Spazm triger noktalarýn herhangi bir nedenle uyarýlmasý ile baþlar. Miyofasyal aðrýlarda olduðu gibi triger noktalar bulunabilir. 61

7 Tedavi: Hafif seyreden vakalarda kas gevþeticiler, basit analjezikler ve trankilizanlar verilebilir. Sýcak ve soðuk tatbiki, triger nokta enjeksiyonu, TENS uygulanabilir. Servikal osteoartrit Osteoartrit, eklemlerde meydana gelen dejeneratif deðisikliklerdir. Yýllar içinde hareketlerle eklem kýkýrdaðýnda dejeneratif deðiþiklikler meydana gelir ve bir süre sonra kýkýrdak yüzeyi düzleþir. Bu deðiþiklikler sonucu oluþan osteofitler sinir köküne baský yaparlar. Hastalarýn çoðu 60 yaþýn üzerindedir. Aðrý genellikle hafif olarak baþlar. Osteorartritte aðrý servikal vertebranýn hareketi, öksürme ve hapþýrma ile artabilir. Sinir kökü basýsýna baðlý olarak tutulan dermatom boyunca aðrý ve karýncalanma baþlar. Sinir kökü üzerinde basý ile kaslarda motor zafiyet ve atrofi meydana gelebilir. Tedavide: Orta siddette vakalarda sicak tatbiki, lokal anestetik infiltrasyonu, TENS, faset eklem enjeksiyonu gibi yöntemler uygulanabilir. Servikal disk sendromu Servikal disk sendromunda tekrarlayan mekanik travma ile servikal intervertebral disklerde dejenerasyon sonucu intervertebral diskin normal sertlik ve esnekliði azalmýþtýr. Diskin su muhtevasi azalýr ve belirgin bir daralma meydana gelir. Ayrýca osteofitler sinir kökü ve spinal korda baski yapabilir. Servikal bölgede ise osteoartritik degisiklikler de göze çarpar. En sýk 5. ve 6. servikal vertebralar tutulur. Hasta önce boyunda sertlikten yakinir. Daha sonra omuz, kol ve bütün dermatom bölgesinde aðrý baþlar. Aðrýnýn niteliði küntten keskine, elektrik çarpmasý, býçak saplanmasýna kadar deðiþkenlik gösterir. Tutulan dermatomda parestezi ve his kaybý ortaya çýkabilir. Foramen üzerine bastýrýldýgýnda, baþa yukarýdan baský uygulandýðýnda aðrý vardýr. Baþýný karþý tarafa çeviremez, ayný tarafta ve karþýya eðemez. Direkt radyolojik incelemede intervertebral araliklar daralmis ve servikal lordoz düzleþmistir. MRI ve BT incelemelerinde bulging, protrüzyon ve ekstrüde herni görülebilir. Tedavi: Servikal disk sendromunun tedavisi belirli bir algoritma içerisinde yapýlmalýdýr. Nonsteroid antiinflamatuar ve kas gevþetici ajanlara yanýt alýnamadýðý durumda traksiyon ve diðer fizik tedavi yöntemleri, yeterli olmadýðý taktirde servikal epidural steroid enjeksiyonu, servikal epidural nöroplasti, servikal disk radyofrekans termokoagülasyonu gibi perkütan giriþimler uygulanýp, bunlara yanýt alýnamadýðýnda cerrahi giriþim düþünülmelidir. Servikal faset sendromu: Servikal faset sendromunda aðrý boyun ve omuz bölgesine yayilabilir. Boyunda hareket kýsýtlýlýðý vardýr. Fasetler üzerinde palpasyonla hassasiyet vardýr. Spurling testi pozitiftir; bas tutulan tarafa hafif eðildiðinde ve aþaðýya dogru basýnç uygulandýðýnda aðrý artar. Taný ve tedavisinde faset ekleme veya medial dala lokal anestezik enjeksiyonu yapýlabilir. Skalen antikus sendromu: Skalen antikus sendromu skalen antikus kasinin ve servikal kotun brakial pleksus üzerine basýsý sonucu meydana gelir. Servikal kot sendromu ve skalen antikus sendromu bazý hekimler tarafindan iki ayrý hastalýk olarak kabul edilir. Ancak her iki sendrom da klinik bulgu, semptom ve tedavi yönünden birbirinden fazla farklý deðildir. 7. servikal vertebranin transvers çýkýntýsý normalden uzun olduðunda da skalen medius kasý öne, skalen antikusa doðru itilerek brakial pleksus üzerine basý ile benzer semptomlara neden olur. Aðrý bütün üst ekstremiteye yayýlýr. Künt ve sýzlayýcý, bazen býçak saplanmasý ve elektrik çarpmasý tarzýndadýr. Kollar uzun süre havada tutulduðunda aðrý þiddetlenir. Skalen antikus sendromu uzun sürdügü taktirde hafif hiperesteziden tam bir his kaybýna kadar deðiþiklikler ortaya çýkabilir. Arter üzerinde baský vardýr. Deri soðuk ve siyanozedir. Reynaud 62

8 fenomeni görülür. Arter üzerinde baský varsa nabýz alýnamaz. Boyun aðrýlarýnda tedavi yaklaþýmlarý Boyun ve omuz-kol agrýlarýna yol açan nedenlere yönelik çok farklý tedavi uygulamalarý bulunmaktadýr. Çoðu kez hastalarda birçok farklý tedavi seçeneði birlikte uygulanýr. Boyun aðrýlarýnda en yaygýn kullanýlan tedavi yaklaþýmlarý; Istirahat o Manipulasyon tedavisi Fizik tedavi uygulamalar o Egzersiz Ilaç tedavisi Traksiyon tedavisi Ýmmobilizasyon Enjeksiyon tedavisi Mobilizasyon Sinir bloklari Epidural steroid enjeksiyonu Cerrahi giriþimler Epidural lizis uygulamasý Boyun okulu Spinal kord stimülasyonu Psikolojik tedaviler Kesin yatak istirahati daha çok akut travma sonucu geliþen aðrýlý durumlarda önerilir. Hastanýn boynu efor sarf etmeden tutabildigi aðrýsýz bir pozisyonda tespit edilmelidir. Ýlaç tedavisinin gerekliliði ve ilaç seçimi semptomlarýn þiddetine baðlýdýr. Genellikle nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII) ve kas gevþeticiler kullanýlýr. Ayrýca bazen antidepresan ilaç uygulamasý da gerekebilir. Servikal omurlara yönelik fizik tedavi uygulamalarý; soðuk sýcak uygulamasý, transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu (TENS), ultrason, masaj, akupres gibi uygulamalarý kullanýlabilir. Bu uygulamalar tek baþlarýna tedavi edici bir etkiye sahip deðildir. Ancak hastanýn egzersiz yapmasýna olanak saðlayarak tedaviye yardýmcý olabilirler. Immobilizasyon: Boyun aðrýsýna neden olan kök basýsýný ve diskler üzerindeki düzensiz basýyý önlemek için geçici olarak özel tasarlanmýþ yakalýk ile basý fizyolojik pozisyonda sabit veya az hareketli tutmak gerekebilir. Baþýn aðýrlýk merkezinin üzerinde hafif öne ve arkaya hareket edebileceði þekilde durmasý saðlanýr. Ancak uzun süre diðer tedavi yöntemlerinin desteði olmaksýzýn sürdürülen immobilizasyon uygulamasý boyun kaslarýnda zayýflýða neden neden olur ve hastaya zarar verir. Progresif nörolojik defisit bulgularý olan hastalarda immobilizasyon kontrendikedir. Mobilizasyon: Manipülasyon ve egzersiz olarak iki þekilde uygulanabilir. Bu uygulamalarýn amacý hastanýn normal boyun hareketlerine kýsa zamanda dönmesini saðlamaktýr. Aðrýlar azalýnca gevþetici masajlar, ýsý veya soðuk temasý, TENS uygulamalarý ile birlikte ilk olarak pasif daha sonra aktif egzersizler uygulanarak hareket saðlanýr. Manipülasyon uygulamasý boyun aðrýsý ve servikobrakialji semptomlari üzerine etkilidir. Hastada belirgin bir hareket serbestliði saðlanmadan manipulasyon uygulanmamalýdýr. Uygulamanin aðrý ve hareket kýsýtllýlýðý üzerine olumlu etkileri gösterilmiþtir. Manipulasyon tedavisinin daha çok ligamanlar kapsüller ve kas fasyalarý üzerine etkisi vardýr. Nörolojik defisit saptanmasi halinde herhangi bir manipulasyon uygulamasý kontrendikedir. Traksiyon çok eski çaðlardan beri uygulanan bir yöntemdir. Uygulamalarýnýn temelini; aðrý veya hareket kýsýtlamasýnýn bulundugu fonksiyonel ünitelerin distraksiyonu oluþturur. Bu fonksiyonel ünitelerin çekilmesi ile; 1. Servikal lordoz azalýr, 2. Nöroforaminalar açýlýr, 3. Koruyucu kas spazmý önlenir, 4. Yerçekimi etkisi önlenir, ve böylece 5. Sinir kökü basýsý azalmýþ olur. Trigger nokta enjeksiyonlarý: Boyun omuz ve kol aðrýlarýna yol açan birçok hassas adale noktalarý (trigger noktalarý) saptanmýþtýr. Bu noktalarýn her birinin muayene edilerek aðrýdan sorumlu olup olmadýklarý ortaya konmalýdýr. Boyun omuz ve kol bölgesindeki aðrý ve hareket kýsýtlamasýndan sorumlu olan trigger noktalarýn en 63

9 önemlileri trapezius, sternokleidomastoid (sternal ve klaviküler), semispinalis kapitis, semispinalis servisis, splenius servisis, suboksipital kaslar, oksipitalis, multifidi, levator skapula ve infraspinatustur. Muayenede saptanan trigger noktalara lokal anestetik (%1 lidokain) enjeksiyonlarý yapýlýr. Son yýllarda bazý dirençli olgularda tedavi amacýyla trigger noktalara botulismus toksini enjeksiyonu da uygulanmaktadýr. Sinir Bloklarý: Boyun ve omuz-kol agrilarinda nedene yönelik olarak çesitli sinir bloklarý uygulanýr. Örneðin; sempatik kökenli çesitli aðrý sendromlarýnýn kontrolünde üst torakal sempatik blok, stellar ganglion bloðu; kansere baðlý basý sendromlarýnda, stellar ganglion blogu servikal pleksus bloðu uygulanabilir. Servikojenik baþ aðrýlarýnda major ve minör oksipital sinir blogu, atlanto-aksiyel ve atlanto-oksipital eklem enjeksiyonu ve 3. oksipital sinir bloðu önerilmektedir. Servikal omurlardan kaynaklanan aðrýlarda zor bir teknik olan servikal faset eklem ve faset sinir bloðu uygulamalarý yapýlmaktadýr. Uygulama lokal anestetik, depo steroid ve/veya fenol kombinasyonu ile yapildigi gibi radyofrekans termokoagülasyon (RFTC) yöntemi ile ýsý lezyonu olusturarak da gerçekleþtirilmektedir. Son yýllardada servikal faset denervasyonu ve disk RF gittikçe yaygýnlaþmaktadýr. Boyun okulu: Burada hastalarda boyun hareketlerinin mekaniði ve boyun anatomisi hakkýnda bilgi verilir. Egzersiz öðretilir. Boyunun korunmasýnda uyulmasý gereken davranýþlar ve günlük yaþam aktivitesi içinde boyun mekaniðine uygun hareketler gösterilir. Boyun adalelerinin kontrolü, servikal omurlarin korunmasýnda duruþ özellikleri öðretilir. Psikoloji tedavi: Relaksasyon ve biofeedback uygulamalarý, depresyon tedavisi tüm kronik aðrý tedavisinde olduðu gibi kronik boyun aðrýlarýnda da uygulanmaktadýr. Kaynaklar 1. Artenian DJ, Lipman JK, Scidmore GK, et al. Acute neck pain due to tendonitis of the longus colli: CT and MRI findings. Neuroradiology 1989;31: Barnsley L, Lord S, Bogduk N. Whiplash injury. Pain 1994;58: Barnsley L, lord SM, Wallis BJ, et al. The prevalence of chronic cervical zygoapophyseal joint pain after whiplash. Spine 1995;20: Bland JH.. Disorders of the cervical spine. Diagnosis and medical management. Philadelphia, Saunders Bland JH, Boushey DR. Anatomical and physiology of the cervical spine. Semin Artritis Rheum 1990;20: Bogduk N. The anatomical basis for spinal pain syndromes. J Manipulative Physiol ther 1995;18: Bovim G, Schrader H, Sand T. Neck pain in the general population. Spine 1994;19: Butler JD, Miles J. Dysaesthetic neck pain with syncope. Pain 1998;75: Dailey AT, Isuruda JS, Goodkin R, et al. Magnetic resonance neurography for cervical radiculopathy: a preliminary report. Neurosurgery 1996;38: DePalma AF, Rothman RH, Levitt RL, et al. The natural history of severe cervical disk degeneration. Acta Orthop Scand 1972;134: Dreyfuss P, Michaelsen M, Fletcher D. Atlanto-occipital and lateral atlanto-axial joint pain patterns. Spine 1994;19: Freemont AJ, Peacock TE, Goupille P, et al. Nevre ingrowth into diseased intervertebral disc in chronic back pain. Lancet 1997;350: Groen GJ, Baljet B, Drukker J. Nerves and nevre plexuses of the human vertebral column. Am J Anat 1990;188: Halderman S. Diagnostic tests for the evaluation of back and neck pain. Neurol Clin North Am 1996;13: Lau EMC, Sham A, Wong KC. The prevalence of and risk factors for neck pain in Hong kong Chinese. J Public Health Med 1996;18: Lord SM, Barnsley L, Wallis BJ, et al. Chronic cervical zygoaophyseal joint pain after whiplash: a placebo controlled prevalence study. Spine 1996;21: Marchiori DM, Henderson CNR. A cross-sectional study correlating cervical radiographic degenerative findings to pain and disability. Spine 1996;21: Montalbetti L, Ferrandi D, Pergani P, et al. Elongated styloid process and Eagle s syndrome. Cephalalgia.1995;15: Olmaker K, Brisby H, Yabuki S, et al. The effects of normal frozen, and hyaluronidase-digested nucleus pulposus on nevre root structure and function. Spine 1997;22: Rainville J, Sobel JB, Banco RJ, et al. Low back and cervical spine disorders. Ortop Clin North Am 1996;27: States JD, Korn MW, Masengill JB. The enigma of whiplash injury. NY State J Med. 1970;70: Takala J, Sievers K, Klaukka T. Rheumatic symptomsin the middle-age population in southwestern Finland. Scand J Rheumatol 1982;47(Suppl): Tola S, Rhinimaki H, Videman T, et al. Neck and shoulder symptoms among men in machine operating dynamic physical work and sedentary work. Scand J Work Environ Health 1988;14:

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım

Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım Giriş Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. Ali Erhan Nokay Boyun ağrısı nedenleri Travma Biyomekanik yaralanma Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) Enfeksiyon

Detaylı

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme

Sunu Planı. Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Sunu Planı 20 dakika SCIWORA Bana göre normal!! Servikal görüntüleme Doç. Dr. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Servikal yaralanma çocukta 16 yaş altında nadir Küçük çocuklarda en

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Complex Regional Pain Syndromme yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Genellikle travmalardan sonra ortaya çıkar Belirgin bir sinir hasarı

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Bel Ağrıları Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Reyhan Çeliker Genel Bilgiler n Toplumun %80 i yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısından yakınırlar. n 20-50 yaş grubunda en pahalı sağlık sorunudur.

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

Boyun Ağrısı ve Tedavisi. Dr.Mert Akbaş, FIPP

Boyun Ağrısı ve Tedavisi. Dr.Mert Akbaş, FIPP Boyun Ağrısı ve Tedavisi Dr.Mert Akbaş, FIPP 1 Giriş Servikal omurga kafa tabanından başlayan, torakal vertebrada (T1) sonlanan 7 omurgadan oluşmaktadır. Yük kaldırmakla birlikte tüm omurganın en korunmasız

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim?

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim? Omurga yaralanmaları Omurga yaralanmaları Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp A.D. Dr. Savaş Arslan * % 90 ı künt travmalara bağlı oluşur * Sıklığına göre yaralanma mekanizmaları Motorlu araç kazaları Saldırı

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA BOYUN OKULU PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA BOYUN OKULU PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA BOYUN OKULU PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ümit SARP FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI TIPTA

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

MİYOFASİYAL ORJİNLİ BOYUN AĞRILARINDA KLASİK FİZİK TEDAVİ İLE TEDAVİYE EKLENEN MANUEL TERAPİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİYOFASİYAL ORJİNLİ BOYUN AĞRILARINDA KLASİK FİZİK TEDAVİ İLE TEDAVİYE EKLENEN MANUEL TERAPİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI MİYOFASİYAL ORJİNLİ BOYUN AĞRILARINDA KLASİK FİZİK TEDAVİ İLE TEDAVİYE EKLENEN MANUEL TERAPİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fzt. Abuzer AKBAŞ Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü FTR Yüksek

Detaylı

MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ

MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ Fzt. Taha İbrahim YILDIZ

Detaylı

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Dr.Erkan Göksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 1 2 3 4 Lateral grafi deyince Kafa kaidesinden İlk torasik vertebra superior kısmına kadar Servikokranium

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

SERVİKAL RADİKÜLOPATİDE AĞRI VE NÖROLOJİK BELİRTİLERİN EMG BULGULARIYLA KORELASYONU

SERVİKAL RADİKÜLOPATİDE AĞRI VE NÖROLOJİK BELİRTİLERİN EMG BULGULARIYLA KORELASYONU TC. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL RADİKÜLOPATİDE AĞRI VE NÖROLOJİK BELİRTİLERİN EMG BULGULARIYLA KORELASYONU UZMANLIK TEZİ DR. MERVE BAHAR ERCAN TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ Öğr. Gör. Müjgan ONARICI Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çankırı 2013 Ağrı / Organizmayı koruyan bir duyu Duyu doku hasarının olduğu bölgede yanıt Ağrı Tarih

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN DİSK HERNİLERİ Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN AN Vertebral kolon Hareket yeteneği Vücut desteği - postür ANATOMİ BİYOMEKANİK Vertebra İntervertebral disk Ligamanlar Spinal kord, spinal sinirler Vertebra Bölge

Detaylı

ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI

ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ OMURGA YARALANMALARI Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü AMERİKAN HASTANESİ Konu Başlıkları Omurga Travması Türleri Biyomekanik Konservatif ve Cerrahi Tedavi

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yumuşak doku romatizmaları Ekstraartiküler ve kemik dışı periartiküler yapılardaki patolojilere

Detaylı

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON Kronik bel ve bacak ağrısı Prof. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Algoloji B.D. asahin@hacettepe.edu.tr www.draltansahin.org

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

BOYUN AĞRISI OLAN HASTALARDA AĞRI, ÖZÜRLÜLÜK, YAŞAM KALİTESİ VE PSİKOLOJİK DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RADYOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ

BOYUN AĞRISI OLAN HASTALARDA AĞRI, ÖZÜRLÜLÜK, YAŞAM KALİTESİ VE PSİKOLOJİK DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RADYOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI BOYUN AĞRISI OLAN HASTALARDA AĞRI, ÖZÜRLÜLÜK, YAŞAM KALİTESİ VE PSİKOLOJİK DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RADYOLOJİK BULGULARLA

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Ankilozan Spondilit Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. 1 Spondiloartropatiler Ankilozan Spondilit Reaktif Artrit (Reiter sendromu) Psoriatik Artrit.. Ankilozan Spondilit Ankiloz (füzyon)

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran;

Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran; Kinezyoloji II VERTEBRAL KOLON Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran; 1. özellik düşünebilme

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür.

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür. En sık görülen baş ağrısıdır. Boyun baş ağrısı birlikteliği olarak da bilinir. Başta sıkışma, ağırlık tarzında künt bir ağrı mevcuttur. Başın tümünde hissedilen ağrılar genelde başın ön ve arkasında lokalizedir.

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dersin planı ve süresi Giriş Omurga travmalı hastaya yaklaşım ve fizik muayene Görüntüleme Spinal travmalar Servikal omurga travması

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Endikasyonlar NÖROLOJİK

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

SERVİKAL PROGRESİF DEJENERATİF HASTALIKLARDA KİNEMATİK

SERVİKAL PROGRESİF DEJENERATİF HASTALIKLARDA KİNEMATİK T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SERVİKAL PROGRESİF DEJENERATİF HASTALIKLARDA KİNEMATİK UZMANLIK TEZİ Dr. MEHMET AKİF DURAK BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ TEZ DANIŞMANI Doç.Dr.AYHAN KOÇAK MALATYA 2009 T.C.

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

KRONİK BOYUN AĞRISINDA SOLUNUMSAL DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK BOYUN AĞRISINDA SOLUNUMSAL DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK BOYUN AĞRISINDA SOLUNUMSAL DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ FİZYOTERAPİST NİLAY YÜREKDELER ŞAHİN FİZİK TEDAVİ VE

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

MEKANİK BOYUN AĞRISINDA MULLİGAN MOBİLİZASYON TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ

MEKANİK BOYUN AĞRISINDA MULLİGAN MOBİLİZASYON TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ ...... MEKANİK BOYUN AĞRISINDA MULLİGAN MOBİLİZASYON TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ Tomris DUYMAZ Şubat 2014 DENİZLİ MEKANİK BOYUN AĞRISINDA MULLİGAN MOBİLİZASYON TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ Pamukkale Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Bel A r lar n n Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri

Bel A r lar n n Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl, Boyun, Bel A r lar Sempozyum Dizisi No: 30 May s 2002; s. 181-189 Bel A r lar n n Tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri

Detaylı

Kronik boyun ağrılarında girişimsel yöntemler. Süleyman Özyalçın 1, Halil Çetingök 2. Algo Ağrı Tanı ve Tedavi Merkezi, İstanbul 2

Kronik boyun ağrılarında girişimsel yöntemler. Süleyman Özyalçın 1, Halil Çetingök 2. Algo Ağrı Tanı ve Tedavi Merkezi, İstanbul 2 TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2017; 16:148 160 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2017.23 DERLEME Kronik boyun ağrılarında girişimsel yöntemler Interventional methods

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Torasik Outlet Sendromu (TOS)

Torasik Outlet Sendromu (TOS) Sezai Çubuk, Orhan Yücel Giriş Kola giden nörovasküler yapıların göğüs kafesinin üst kısmında çeşitli nedenlerle basıya uğraması ve semptom oluşturmasına torasik outlet sendromu (TOS) denir. Sendrom önceleri

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. LOMBER DİSK HENRİSİ (Bel Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. LOMBER DİSK HENRİSİ (Bel Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HENRİSİ (Bel Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ BEL FITIĞI NEDİR? Omurga, omur adı verilen birbirine bağlı bir dizi

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM

Detaylı

Bel Ağrısında Nöropatik Ağrının Yeri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Bel Ağrısında Nöropatik Ağrının Yeri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Bel Ağrısında Nöropatik Ağrının Yeri Prof. Dr. Reyhan Çeliker İçerik l Genel bilgiler l Ağrı tipleri l Bel ağrısı nedenleri l Bel ağrısında l Nosiseptif ağrı ve l Nöropatik ağrı mekanizmaları Genel Bilgiler

Detaylı

SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayı 4, 2000 271-276 SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayhan Attar* Şükrü

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı