DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ"

Transkript

1 DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ

2

3

4 Demir üretiminde, yaklaşık olarak bir ton demir üretmek için yedi ton hammadde gerekmektedir: 2.0 ton demir cevheri 1.0 ton kok 0.5 ton kireç taşı 3.5 ton gaz

5 Temel olarak çelik üretimi için iki ana üretim tekniği bulunmakta ve yoğun olarak yurdumuzda ve dünyada kullanılmaktadır. Bunlardan biri geleneksel yöntem olarak da adlandırılan yüksek fırın ve bu fırında üretilen ham demir ile, diğeri de yüksek fırın dışında redüksiyon (tam olarak direkt redüksiyon) yöntemi ile sünger demir adı verilen verilen yarı mamul ile çelik üretimidir. Ham demir, sünger demir ve hurda, çelik üretiminin en önemli hammaddeleridir.

6 Demir (Fe) Demir ve çelik yapımında kullanılan tabii hammaddeler içinde miktar ve değer itibarıyla en önemlisi demir cevheridir. Yer kabuğunun %5.6 sını oluşturan demir yumuşak kolay biçimlendirilebilen bir metaldir. Doğada cevherler halinde bulunur. Saf olarak gök taşlarlarında bulunmaktadır. Özgül ağırlığı 7.88 gr/cm 3, erime sıcaklığı 1538 C, çekme mukavemeti 27 kg/mm 2 67 BH sertliğinde, %40 uzayan mıknatıslanabilen, elektrik ve ısıyı iyi ileten gri renkli bir metaldir. Demir saf durumda yumuşak olduğu için endüstriyel amaçlara uygun değildir. Demiri endüstriyel amaçlara uygun kılan içinde bulunan karbondur.

7 Cevherden demir üretimi Kok Fırınlarından KOK Pelet, Sinter, Nodül, Briket CEVHER KİREÇ Sinter YÜKSEK FIRIN

8 DEMİR CEVHERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Demir cevherlerinin sınıflandırılmasında kullanılan birçok metot vardır. Bu metotlardan en fazla kullanılanı demir minerallerini kimyasal bileşimlerine göre oksitler, karbonatlar ve sülfürler olarak sınıflandırmaktır.

9 Manyetit Kimyasal formülü Fe olan manyetit % 72.4 demir ve % 27.6 oksijen içerir. Hematit Kimyasal formülü Fe olan hematit % demir ve %30.06 oksijen içerir. Dünya demir üretiminde demir cevheridir en fazla kullanılan

10 Limonit Kimyasal bileşimi genel olarak Fe xH 2 O olarak gösterilen limonit, manyetit ve hematit den daha düşük kalitelidir. Siderit Kimyasal formülü FeCO 3 olan siderit % 48.2 demir, % 51.8 CO 2 içermektedir.

11 Pirit Kimyasal bileşimi FeS 2 olan pirit % 46.6 demir ve 53.4 kükürt ihtiva eder. Bu mineraller ayrıca bakır, gümüş, altın ve nikel gibi kıymetli metalleri ihtiva eder. Kıymetli metaller ve kükürt alındıktan sonra, demir yan ürün olarak elde edilir.

12 Yüksek fırında ergitme sırasında kısmen pik demirin bileşimine giren maddeler Bunlar silisyum, manganez ve kükürt tür. Bu elementlerin pik demire ne miktarda geçeceği fırına ilave edilen maddelerin miktarına ve işletme şartlarına bağlıdır.

13 Kısa Tanımlar Çelik : % 2,1 e kadar C içerebilen Fe alaşımlarıdır. Dökme demir : % 2,1 den fazla C içeren Fe-C-Si-X alaşımlarıdır. Entegre Tesis : Çok sayıda birbirine bağlanmış fabrikaları içeren ve Fe esaslı alaşımların üretildiği fabrikalar zinciridir. Cevher: Yer kabuğunu oluşturan taşlar, bir ya da birden fazla minerallerden oluşur. Bu minerallerin ekonomik değeri olanlara cevher denir. Gang: Cevher içerisinde bulunan ve istenmeyen maddelere gang, empürite veya safsızlık denir. Sinterleme: Toz halindeki malzemenin erime sıcaklığı altındaki bir sıcaklığa belli bir süre maruz bırakılarak tozların birbirlerine değdikleri noktalardan başlayarak kaynaşmasına denir. Curuf : Tamamen saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Flaks: Cüruf yapıcı ilave maddeler.

14 Demir Cevherlerini Hazırlama Cevher hazırlama, cevherin madenden çıkarıldıktan sonra fırında kullanılabilir hale gelinceye kadar yapılan bütün işlemleri kapsar. Bunlar kırma, öğütme, eleme, yıkama, harmanlama, konsantrasyon, topaklama ve benzeri gibi işlemlerdir. Madenden gelen cevherlerin büyük bir kısmı bir ön hazırlama işleminden geçmeden yüksek fırında kullanılabilecek haldedir. Cevher hazırlama işlemlerinin amacı, hammadde şartlarının iyileştirilmesi bunun sonucunda da yüksek fırın verimini arttıracak daha ucuza sıvı demir üretmektir. Dünya da yüksek fırın şarjının %50 si sinter, kalanı ise parça cevher ve pelet olarak yüklenir.

15 Sinter: Kısmi ergime metodu ile ufak parçaların temas yüzeylerinden birbirine yapışmaları. SİNTER Pelet: Konsantre ürünün (istenen tenöre sahip) içerisine katılan bir bağlayıcı madde ile nem ve ısı yardımıyla belli boyutlarda sertleştirilme işlemine peletleme denir. Demir yönünden zengin ince taneli minerallere pelet denir.

16 METALURJİK KOK ÜRETİMİ Demir-Çelik endüstrisinde kömürün en çok tüketildiği alan yüksek fırındır. Kok yüksek fırında kullanılan evrensel bir yakıttır. İndirgeyici ve ısı sağlayıcı olarak görev alır. Aynı zamanda üretim maliyeti için önemli bir yer kaplar. Kömür, kok olarak ve enjeksiyon halinde toz kömürün yüksek fırına yakıt olarak yüklenmesi şeklinde tüketilmektedir. Kok, antrasit ve veya taş kömürün (bitümlü kömür) kuru kuruya damıtılmasıyla elde edilir.

17 Metalurjik kok üretiminde kullanılan iki metot bulunmaktadır. 1. Kovan Metodu 2. Yan Ürün Metodu

18 1.Kovan Metodu Bu yöntem bugün için önemini kaybetmiştir. Kok üretiminde kullanılan en eski yöntemdir. Bu yöntemde kovan şeklinde fırınlar kullanılır. Fırına yukarı kısmından yaklaşık olarak 8 ton kömür yüklenir. Kapak üstü 3 cm kadar kapatılır. Bu aralık koklaşma için yetecek havanın fırına girmesini sağlar kadar yakılan kömürden kok kömür elde edilir. Bu method yerini Yan Ürün Methoduna bırakmıştır.

19 Yan Ürün Methodu Bu yöntemde koklaşmanın gerçekleştiği fırınlarda hava yoktur. Damıtma için gerekli ısı fırının dışarıdan ısıtılmasıyla sağlanır. Koklaşma sonucu elde edilen gazlar fırının bitişiğindeki bölümlerde yanar ve fırını ısıtırlar. Koklaşma sırasında açığa çıkan uçucu maddeler değişik işlemler uygulanarak gaz ve yan ürün olarak elde edilir. Üretilen gazın % 40 ı tekrar kok fırınlarını ısıtmada kullanılır.

20 Genel olarak kok fırınlarında üç bölüm bulunmaktadır. Koklaşma kamaraları Isıtma kamaraları Rejeneratif kamaralar Sistem batarya şeklinde dikdörtgen şekilli Odacıkların sayısı arasında değişmektedir. Bataryalarda sırası ile bir koklaşma odacığı bir ısıtma odacığı bulunmaktadır. Böylece her koklaşma kamarasının iki yanında birer ısıtma kamarası bulunmaktadır.

21

22 İyi bir metalurjik kokun kimyasal bileşiminde çok az uçucu madde ve % karbon bulunur.

23 Kokun yüksek fırında beş fonksiyonu vardır. 1. Termal ihtiyaçları sağlamak için bir yakıt olarak kullanılır. Reaksiyonu ; 2C+O 2 2CO H= k.cal / kgc dır. 2CO+O 2 2CO 2 H= k.cal / kgc dur. 2. Demir oksitlerin indirgenmesi için CO sağlar. 3. Metal ve metaloksit oksitleri, Mn, Si, P gibi indirger. 4. Demiri karbürize ederek erime noktasını düşürür. 5.Kuru ve ıslak bölgelerde geçirgenliği sağlar ve mekanik destek olur. Kokun geçirgenliği cevher, sinter ve pelete göre % oranında daha fazladır. Tüyer seviyesine ininceye kadar erimez ve burada hava tarafından indirgenir.

24 CÜRUF YAPICI İLAVE MADDELER FLUKS LAR Cüruf yapıcı ilave maddeler (Fluks lar) beraberinde metalin bir erime sonucunda, kimyasal olarak birleştiği veya fiziksel olarak karıştığı yabancı maddelerden (cevherden) ayrıldığı bütün metalurjik işlemlere İZABE denir. Demir izabesinde yabancı maddeler bakımından bu her iki durum hemen her zaman mevcut olduğundan, ham demir üretimi iki işlem gerektirir: 1) Metalin bileşik olarak bulunduğu elemanlardan ayrılması Redüksiyon 2) Metalin mekanik olarak karıştığı maddelerden Gang dan -ayrılması.

25 Demir cevherlerinde bulunan ve cürufa geçmesi istenen yabancı maddelerin çoğu refrakter karakterli olup yüksek sıcaklıklarda ergir. Bu maddeler iyice ergimedikleri takdirde izabe işlemini geciktirir ve metal ve gangın ayrılmasını önler. Fluks ların birinci görevi bu maddeleri daha kolay erir hale getirmektir. Bazı elemanlar demir ile tamamen benzer tarzda redüklenir ve demirin içinde erir veya demir ile kimyasal olarak birleşir. Ham maddede demir ile birleşik halde bulunan diğer bazı elemanlar, metale tercih ederek birleşecekleri diğer bir madde olmaksızın demirden ayrılmaz. Flaks ların ikinci görevi bu elemanların veya bileşiklerin metale tercih ederek birleşecekleri bir maddeyi temin etmek ve metalin serbest hale geçmesini sağlamaktır.

26 Asidik,Bazik ve Nötr olmak üzere 3 tür flaks vardır. Asit flakslar: Silika (Si0 2 ), asit çelik üretim yöntemlerinde flaks olarak kullanılan tek maddedir. Bazik flakslar: En çok kullanılan bazik flaks kireçtaşıdır (CaCO 3 ). Bunu dolomit (CaMg)C0 3 takip eder. İzabe ve tasfiye işlemlerindeki yüksek sıcaklıklarda en aktif bazik maddeler kalsiyum, magnezyum ve sodyum bileşikleridir. Buna karşılık en aktif asit maddeler silisyum ve fosfor bileşikleridir. Bazik yabancı maddeleri gidermek için asit bir flaks, asidik bileşikleri gidermek için bazik bir flaks kullanılır. Nötr Flakslar: Cürufları daha akışkan yapmak için düşük erime noktası olan nötr maddeler ilâve edilebilir. En çok Fluşpat(CaF 2 ) kullanılır.

27 YÜKSEK FIRINLAR Demir içerikli hammaddelerin kok ve kireç taşı ile bir arada ergitilmesinde kullanılan ve kapasitelerine göre yükseklikleri m arasında değişen fırınlara yüksek fırın denir. Dünya çelik üretimi her yıl 700 milyon ton civarında gerçekleşmektedir. Bu üretimin yaklaşık % 60 ı yüksek fırınlar ve çelikhane vasıtası ile geriye kalan % 40 ı hurdaların eritilmesi ile elde edilmektedir. Hurda kaynağının da yüksek fırın olduğu göz önüne alınırsa çelik üretiminin % 99'u yüksek fırınlardan elde edilmektedir. Yüksek fırınlarda sıvı pik elde etmek amacı ile demir içerikli hammaddeler (cevher, pelet, sinter gibi), cüruf elde etmek ve oluşacak curufun özelliklerini ayarlamak için oksit içerikli hammaddeler (flux malzemeleri; kireçtaşı, dolomit gibi), ısı elde etmek amacı ile karbon içerikli hammaddeler (kok, kömür, katran, fuel oil gibi) kullanılmaktadır.

28 Yüksek fırının iç hacmi m 3 kadardır. Ortalama 1m 3 fırın hacmi için 24 saatte 0,5 ila 1,4 ton arası ham demir elde edilir. 1 ton ham demir elde etmek için kömürün kalitesine cevherin kompozisyonuna bağlı olarak kg kok tüketilir. Bir yüksek fırından elde edilen ürün pik demir adını alır. Yüksek fırın doldurulup yakıldıktan saat kadar sonra eriyik ham demir alınmaya başlanır. Günde 4-6 kere eriyik alınır.

29

30

31 Yüksek fırınların bölümleri Yüksek fırın dış gövdesi bulunduğu bölgeye göre kalınlıkları değişen (30 50 mm) çelik sacdan imal edilmiştir. Fırın içerisindeki reaksiyonlar sonucu oluşan ısının gövde sacına zarar vermemesi için gövde sacı, fırın iç kısmından çeşitli kalitelerde refrakter tuğlalar ile korunmaktadır. Yüksek fırın şu kısımlardan oluşmaktadır : a-boğaz (Throat) b-gövde (Stack) c-bel (Belly) d-karın (Bosh) e-hazne (Hearth)

32

33

34 Fırın üst bölgesinde çan sistemi veya daha modern bir sistem olan çansız tepe sistemi bulunmaktadır. Hammaddeler fırın üst bölgesinden bu sistemler vasıtası ile içeriye gönderilmektedir. Malzemelerin ve gazın ısınması sonucu hacimlerinin artması nedeni ile rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için gövde çapı aşağıya doğru genişlemektedir. Gövdenin bittiği yerde başlayan ve dikey eksende çapı sabit olan bel (Belly) bölgesi fırının en geniş bölgesidir. Cürufun ve metalin erimesi ve sonuç olarak hacimlerinin azalması bu bölgede başlar.

35 Karın (Bosh) bölgesi ters koni şeklindedir. Üst kısmı bel, alt kısmı hazne ile birleşmektedir. Karın bölgesinde erime işlemi ve son cüruf oluşma işlemi tamamlanır. Eriyen metal ve cüruf, karın bölgesinin altında bulunan ve dikey eksende çapı sabit olan hazne bölgesinde birikir. Fırın şekil ve bölümlerinin ölçüleri; çalışma metodu, hava sıcaklığı ve kullanılacak malzeme cinsine göre değişmektedir. Malzemenin rahat hareketi ve yukarıya çıkan gazın malzeme ile fırın çapı boyunca temasının çok iyi ve düzenli olabilmesi için bu ölçülerin dikkatli belirlenmesi gerekmektedir.

36

37

38 Yüksek Fırın yardımcı birimleri 1-Hammadde besleme sistemi 2-Fırın üstü şarj sistemi 3-Kömür enjeksiyon sistemi 4-Sobalar 5-Dökümhane 6-Kontrol odası 7-Soğutma sistemi ve refrakterler

39 1-Hammadde besleme sistemi: Fırında kullanılacak hammaddelerin stoklandığı, hazırlandığı ve fırına gönderildiği ünitedir. 2-Fırın üstü şarj sistemi: Bu tertibat sayesinde şarj fırın içine verilebilmektedir. 3-Kömür enjeksiyon sistemi: Pulverize kömür enjeksiyonu (PCI), büyük hacimlerde ve toz halindeki kömürü yüksek fırına üfleme yoluyla besleyen bir prosestir. 4-Sobalar: Sobalar, yüksek fırınlarda kokun yanmasını sağlayan sıcak havanın elde edilmesinde kullanılır. 5-Dökümhane: Dökümhaneler sıvı pik ve cürufun fırından alındığı yerlerdir. Yüksek fırın üretim kapasitesine göre sayıları1 ila 4 arasında değişir. 6-Kontrol odası: Yüksek fırın otomasyon sitemlerinin bulunduğu bölümdür. Sobalar, hammadde sistemi, şarj sistemi gibi yüksek fırınının önemli bölümleri bilgisayarlar ile kontrol edilir ve çalıştırılır. 7-Soğutma sistemi ve refrakterler: Yüksek fırındaki reaksiyonlar sonucu açığa çıkan ısı tüyer önünde (yanma bölgesinde) yaklaşık 2200 o C fırın üstünde (hammaddenin fırına ilk girdiği yerde) yaklaşık 150 o C civarındadır. Sıcak hava sobalarında sıcaklık ise 1250 o C civarındadır. Bu nedenle fırında ve sobalarda sıcaklığa maruz kalan kritik bölgeler soğutulmalıdır.

40

41

42

43 Çelik Üretim Metotları Bessemer Thomas çelik üretim metodu Siemens - Martin çelik üretim metodu Bazik oksijen konvertörlerinde çelik üretimi Elektrik ark ocaklarında çelik üretimi

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

www.tepsanmakinadokum.com

www.tepsanmakinadokum.com ÇELİKLERİN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve daha yakından tanımak için bazı ortak özellikler göz önüne alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılır. 1 ) Çeliklerin

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan ve su eklenmesi ile hamur haline geldikten sonra zamanla plastikliğini kaybedip sertleşen, bağlayıcı özelliği olan malzemelere

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir.

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir. BÖLÜM 0 GĐRĐŞ Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demirin; kalıplara dökülerek katılaşmasından elde edilen yarı-mamule PĐK pikin ergitme fırınlarında tekrar ergitilerek ve gerekirse bileşimini de değiştirmek

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL (IPPC) DEMĠR VE ÇELĠK ÜRETĠMĠNDE EN ĠYĠ TEKNOLOJĠLER REFERANS DOKÜMANI KASIM 2001

ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL (IPPC) DEMĠR VE ÇELĠK ÜRETĠMĠNDE EN ĠYĠ TEKNOLOJĠLER REFERANS DOKÜMANI KASIM 2001 AVRUPA BĠRLĠĞĠ ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL (IPPC) DEMĠR VE ÇELĠK ÜRETĠMĠNDE EN ĠYĠ TEKNOLOJĠLER REFERANS DOKÜMANI KASIM 2001 TERCÜME DEMĠR ÇELĠK ÜRETĠCĠLERĠ DERNEĞĠ ANKARA ġubat 2007 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

Döküm Prensipleri Ders Notu

Döküm Prensipleri Ders Notu METALÜRJİ Döküm Prensipleri Ders Notu ADEM ŞAHİN malzemebilimi.net İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 DÖKÜM TEKNİĞİ 1.2 TARİHÇE 1.3 TÜRKİYE DE DÖKÜM SANAYİ 2. ERĞİTME, DÖKME ve KATILAŞMANIN ESASLARI 2.1 ERĞİTME

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü ÇELİK YAPILARIN TARİHÇESİ * Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik çağlarda şimdiki Türkiye de Kaz dağları nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

05.11.2014 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI MAK 351 İMAL USULLERİ. Katılaştırma Yöntemleri

05.11.2014 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI MAK 351 İMAL USULLERİ. Katılaştırma Yöntemleri METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI MAK 351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi 1 MAK EUT 351 231 Üretim Doç.Dr. Yöntemleri Turgut GÜLMEZ(İTÜ Doç.Dr. Murat Makina VURAL Fakültesi) (İTÜ Makina

Detaylı

GRUP: 3620 CAM VE CAM ÜRÜNLERİ

GRUP: 3620 CAM VE CAM ÜRÜNLERİ GRUP: 3620 CAM VE CAM ÜRÜNLERİ Giriş: Harmandan veya cam kırığından izabe yolu ile üretilen her nevi cam ürünü ile bu ürünlerin şekillendirilmesiyle elde edilen ürünler cam sektörü kapsamına girer. Cam,

Detaylı

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde AVRUPA KOMİSYONU Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı Mayıs 2010 İşbu doküman aşağıda listelenen ve yeniden gözden geçirilmesi gereken dokümanlardan

Detaylı

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar

Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME, erimiş çinko banyosuna daldırılan demir ve çelik malzemelerin yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren koruyucu bir kaplama yapma işlemidir.

Detaylı