TEMİZ ÇELİK ÜRETİMİNDE BAZİK REFRAKTER KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİZ ÇELİK ÜRETİMİNDE BAZİK REFRAKTER KULLANIMI"

Transkript

1 TEMİZ ÇELİK ÜRETİMİNDE BAZİK REFRAKTER KULLANIMI Muammer BİLGİÇ Son yıllarda çelik üretim teknolojisinde, üretim araçlarında, kalite güvence sistemlerinde ve proses modellemelerindeki ilerlemelerin sonucunda, çelik üretim ve kontrol sistemleri artık State of the art tanımlamasını hak eder hale gelmiştir. Böylesine gelişmelere paralel olarak çelik kalitesindeki tanımlamalarda radikal değişimlere uğramıştır. Temiz çelik kavramı da bu değişimlerden payını almıştır. Çelik temizliğini etkileyen faktörlerin araştırılması, kirliliği artıran kaynakların azaltılması ve bunun gerekiyor ise proses yöntemleri veya konumuzu oluşturan refrakterde olduğu gibi kullanılan malzemenin seçimi yolu ile gerçekleştirilmesi, çelik dünyasının tartıştığı temel konulardan olmuşlardır. Çalışmamızın amacı refrakterin, çelik temizliğine veya daraltılmış kapsamı ile çeliğin oksit ve sülfit olarak temizliğine etkilerinin irdelenmesidir. TEMİZ ÇELİK NEDİR? Temiz çelikten ne anlıyoruz? Temiz çelik öncelikle çeliğin oksit ve sülfit olarak düşük düzeyde safsızlıklar içermesi, yani yüksek oksit ve sülfit temizliğine sahip olmasıdır. Temiz çelik kavramı son zamanlarda daha da genişletilerek, çok düşük azot, hidrojen ve bazı durumlarda düşük karbon içeriğini de tanımlar hale gelmiştir. Göreceli bir söylem olan çok düşük, kullanım yerinin gerektirdiği kadar düşük veya genel olarak öncekilerden daha düşük olarak anlaşılabilir. Kiessling in temiz çelik tanımı da aynı doğrultudadır. Temiz çelik güzellik gibidir, ona sahip olanın gözünde bir değer ifade eder Yani temiz çelik tanımı, çeliğin kullanım amacına göre değişir. Kullanımdaki değişmeler ile birlikte dünün temiz çeliği, bugünün kirli çeliği haline gelmiştir. Temiz çeliğin başka bir tanımlaması da ; kritik enklüzyon boyutundan daha büyük enklüzyonun bulunma olasılığının çok düşük olduğu çelik şeklindedir. Çelik üretim sürecinde temiz çelik daha çok sekonder yada pota metalurjisi işlemleri ile şekillenir, daha sonraki sürekli döküm aşamasında ise elde edilmiş olan yüksek temizlik düzeyi korunmaya çalışılır. Çok düşük oksijen düzeyleri elde edilebilmesine rağmen pota metalurjisi ve döküm aşamasında çelik çeşitli etkiler ile yeniden oksijen alabilmektedir. Sıvı çelik transfer süreçlerinde sadece oksijen almaz, aynı zamanda azot ve bazı durumlarda hidrojen de kapar. Metalik olmayan enklüzyonların nihai miktarı bir çok faktör tarafından belirlenir. Bu faktörlerden bazıları, çeliğe enklüzyon katkısı yaparak etkili olur, bazıları da çeliğin enklüzyonlardan arındırılması aşamasında rol alırlar. Yeniden oksitlenme veya deoksidasyon prosesleri sonucunda, Refrakterden veya cüruf tan aşınma ve mekanik karışma sonucunda ve Kalıpta katılaşma sürecinde oluşmuş enklüzyonlar nedeni ile kirlenmiş olan bir çelik, kirliliğe neden olan prosesler öncesinde yapılmış olan tüm çalışmalar ne kadar mükemmel olur ise olsun kalite açısından uygun olmayan

2 bir çeliktir. Bu nedenle, transfer süreçlerinin çeliği kirletmeyecek bir şekilde gerçekleştirilmesi, çelik üretim proseslerinde büyük öneme sahiptir. Konunun çelik kalitesine olan etkisi nedeni ile çelik temizliği günümüz çelik dünyasında en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Çelik temizliği, genel olarak çeliğin oksit ve sülfit düzeyi bağlamında değerlendirilir. OKSİT TEMİZLİĞİ : Genel olarak ve bazı yanlışları da içerir bir şekilde oksit açısından temizliğin kriteri olarak, çeliğin toplam oksijen düzeyi değerlendirilir. Toplam oksijen çeliğin serbest ve bağlı durumdaki tüm oksijen düzeyini temsil eder. Fakat bir çelik düşük toplam oksijen düzeyine sahip olsa bile, yine de temiz sayılmayabilir. Çünkü enklüzyonların sayısı, boyutu, geometrisi, kompozisyonu ve dağılımı da en az toplam oksijen değeri kadar çelik kalitesini belirleyici öneme sahiptir. Bu faktörler büyük ölçüde üretim yapılan tesisin teknolojik düzeyine ve uygulanan metalurjik prosese bağlıdır. Tüm bu gerçeklere rağmen, genelde ölçüt olarak toplam oksijen düzeyi alınarak, oksidik temizliğin ne olduğu açıklanmaya çalışılır. Çelikteki oksijenin kaynağı olarak iki ana kaynak grup tanımlanır ; İçsel (indigenous) ve dışsal (exogenous) oksijen kaynakları. İçsel kaynaklar deoksidasyon, yeniden oksitlenme ve bununla ilgili kaynaklardır. Dışsal kaynaklar ise genel olarak oksijen içeren bileşiklerin, mekanik etkiler ve/veya direkt olarak çeliğe karışması sonucu, çeliğin toplam oksijen miktarını arttıran kaynaklardır. Yeniden oksitlenme ürünleri çoğunlukla büyük enklüzyonlar şeklinde oluşurlar. Özellikle üretimin son aşamalarında oluşmuş ise çelikteki kirliliğin en büyük nedeni olurlar. Bir çok çalışma çelikteki enklüzyonların çoğunluğunun yeniden oksitlenme sonucu oluşan enklüzyonlar olduğunu göstermiştir. YENİDEN OKSİTLENME: Konumuzun refrakter ve çelik temizliği ilişkileri olması ve buna etki eden başlıca oksijen kaynağı tipinin yeniden oksitlenme olması nedeni ile sadece yeniden oksitlenmeden söz edilecektir. Yeniden oksitlenme metalurjik işlemler devam eder iken, sıvı çeliğin toplam oksijen düzeyinin Fe veya çelik içinde çözünmüş bir takım elementlerin atmosfer, refrakter ve cüruftaki oksitler ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu artmasıdır. Yukarıdaki tanımlama ile her ne kadar dışsal gibi görünse de, yeniden oksitlenme bir içsel oksijen kaynağı olarak değerlendirilir. Çünkü bu tanımlama mekanik etkiler ile çeliğin kirlenmesini kapsamaz. Yeniden oksitlenme aşağıdaki şekillerde meydana gelir. Transfer operasyonları süresince çelik akışının ve transfer edildiği yerdeki yüzeyin direkt hava etkisi ile oksitlenmesi, Çeliğin varış havuzunda akışın ve türbülansın etkisi ile içeriye nüfuz eden hava tarafından oksitlenmesi. Refrakter ve cüruf gibi katı veya sıvı oksit fazların çelikteki bir takım elementler ile kimyasal kombinasyona girmesi.

3 Şekil 1) Oksitlerin oksijen kısmi basınçları ve oluşum potansiyelleri. Yeniden oksitlenme; yarattığı büyük boyutlu metalik olmayan enklüzyonlar ve bunun getirdiği kirlilik artışına ilaveten, Alaşım ve deoksidasyon elementlerinin kaybına, Enklüzyon şekil kontrolünün kalmamasına, Kütükte gaz boşluğu oluşumuna, Çeliğe oksijen transferinin aynı zamanda refrakterin de bozunması anlamına gelmesi nedeni ile pota veya tandiş refrakterinin ömrünün azalmasına ve Akış kontrol sistemi nozullarının tıkanmasına da neden olur. Yeniden oksitlenmeyi çok kritik hale getiren bir diğer özelliği de, bu oluşumun prosesin son zamanlarında meydana gelmesi ve müdahale için zamanın kalmamış olmasıdır. Pota, tandiş ve diğer akış kontrol refrakterlerinin kimyasal aşınması sonucu çeliğin yeniden oksitlenmesi mangan ve/veya alümina silikat ve alumina enklüzyonlarının oluşumunda ciddi bir kaynaktır ve bu olay hem mangan silis hemde aluminyum ile deokside edilmiş çelikler için söz konusudur. Silika esaslı refrakterlerin çok bilinen yüksek manganlı çelikler tarafından aşındırılması buna bir örnektir.

4 Yeniden oksitlenmenin önüne geçilmesi için gerekli önlemler özet olarak aşağıdaki gibidir. Döküm alma sistemlerinin cüruf suz döküm alma doğrultusunda geliştirilmesi, Her aşamadaki sıvı çelik transfer operasyonunda kullanılan nozulların ve akış kontrol sistemlerinin kompakt bir çelik akışını sağlayacak biçimde geliştirilmesi, Her aşamada sıvı çelik akışının gaz veya fiziksel sistemler yardımıyla hava ile temasının kesilmesi, Prosesteki tüm cüruf ların çeliğe tekrar oksijen vermeyecek düzeyde deokside edilmesi, Kullanılan örtü malzemelerinin yeniden oksitlenmeye neden olmayacak düzeyde oksijen potansiyeline sahip olması, Eğer kullanılıyor ise, yine aynı prensibe uygun kalıp içi döküm tozu kullanımı Gaz ile veya elektriksel olarak yapılan karıştırma işlemlerinin çeliğe yeniden oksijen ve / veya N 2, H 2 vermeyecek düzeyde yapılması, Refrakter tamir ve kullanım pratiğinin mekanik kirlenmeye neden olmayacak düzeyde olması, Kullanılan refrakterlerin çeliğe yeniden oksijen vermeyecek nitelikte olması. REFRAKTER NEDENLİ YENİDEN OKSİTLENME: Bazı istisnalar haricinde, sıvı metalin üretimi, işlenmesi ve taşınmasında metalurjik proses mühendisliği refrakter malzemelerin kullanımı ile çok yakından ilişkilidir. Refrakterlerin metal ve cüruf a karşı fiziksel ve kimyasal direnci çok önemlidir. Fakat her açıdan mükemmel bir malzeme yoktur, bu nedenle malzeme seçer iken koşullara en uygun, optimum malzemenin seçimi çok önemlidir. Bu nedenle öncelikle refrakterlerin hangi koşullarda nasıl davranış gösterdiğinin bilinmesi gerekir. Geçmiş yıllarda potalar, daha çok çelik yapım ünitesinden, döküm ünitesine sıvı çelik transfer kabı işlevi görmüş iken, son yıllarda fonksiyonları ciddi bir şekilde değişmiştir. Pota metalurjisinin gelişmesi ile potalar artık bir metalurjik reaktör işlevini yüklenmiştir. Bu durum çelik kalitesini belirleme anlamında sekonder metalurji işlemlerini, primer çelik yapım işlemlerinden daha önemli bir hale getirmiştir. Potaların bu artan önemi refrakterlerin de temiz çelik parametrelerinin elde edilmesine uygun bir şekilde dizaynını gündeme getirmiştir. Potaların sadece bir taşıma kabı işlevi gördüğü dönemlerde, refrakterlerden beklenen birinci özellik çeliğin potada kaldığı süre içinde sıcaklığının korunması idi. Pota metalurjisi ve sentetik cüruf yapımının yaygınlaşması ile birlikte refrakterlerden, cüruf seviyesinde dozu artmış olan cüruf atağına karşı dayanacak ve çelik seviyesinde ise çelik temizliğine katkıda bulunacak özelliklere sahip olması istenir olmuştur. Cüruf atağına ve çelik seviyesinde aşınmaya karşı dayanç ömür ve maliyet ilişkisinin ötesine geçmiş ve çelik temizliğine etkileri kapsamında da ele alınmaya başlanmıştır. Refrakterin oksijen potansiyeli çeliğin toplam oksijen ve oksidik temizlik düzeyini nasıl etkiler? Çeliğin özellikle refrakter ile ilişkide olduğu sürece diğer kaynaklardan ve refrakterden oksijen almaması gerekir. Yani refrakterin termodinamik olarak kararlı olması gerekir. Refrakterden çeliğe tekrar oksijen transferinin olmaması için kullanılan refrakterin oksijen potansiyelinin çeliğin oksijen düzeyine eşit veya ondan daha düşük olması gerekir. Richardson

5 Jeffes diyagramı (Şekil 1) oksitlerin oluşum reaksiyonlarının, Gibbs serbest oluşum entalpilerinin sıcaklığa bağlı olarak değişimlerini vermektedir. Bu diyagramda oksitlerin herhangi bir sıcaklıktaki oksijen kısmi basınçlarını okumak da mümkündür. Örneğin aluminyum ile deokside edilmiş ve 0.04%Al içeren bir çeliğin oksijen düzeyi 2 ppm dolayındadır. Bunun oksijen kısmi basınç olarak değeri dir. Bu düzeyde deoksidasyon işlemi gören bir çeliğe refrakterden tekrar oksijen transferi olmaması için kullanılacak refrakterin oksijen potansiyelinin çeliğin oksijen potansiyeline eşit veya onun altında olması gerekir. Günümüzde ticari olarak kullanılan refrakterleri oluşturan oksitler in altında oksijen potansiyeline sahiplerdir. Bu oksitler Titanyum oksit, aluminyum oksit, magnezyum oksit ve kalsiyum oksittir. Bu oksitler daha büyük negatif Serbest enerji değerine sahiplerdir yani oksijene karşı ilgileri daha fazladır. Fakat örneğin geçmişte en yaygın bir şekilde kullanılan silika refrakterler, söz konusu enerji değerlerinden daha yüksek enerjiye sahiptir ve bu nedenle yüksek düzeyde deoksidasyona uğramış çelikler ile refrakterin ilişkiye girmesi durumunda refrakterden çeliğe oksijen transferi mümkün olabilmektedir. Çelikle refrakterin bu oksijen alışverişine ilişkin az sayıda çalışma vardır. Şekil 2 ve Tablo 1 bu çalışmalardan birini özetlemektedir. Tablo 1) Şekil 2 yi kapsayan çalışmada kullanılan refrakterler.

6 Şekil 2) Elde edilebilecek oksijen değerlerine refrakter cinsinin etkileri. Şekil 3) Toplam oksijen ve refrakterin oksijen potansiyeli arasındaki ilişki.

7 Grafikte, kullanılan refrakterler ile çelikteki oksijen düzeyi arasındaki ilişki verilmektedir. Şekil 3, yapılan bir diğer çalışmayı özetlemektedir. Bu çalışmada refrakterin oksijen potansiyeli ile çelikte elde edilebilecek en düşük oksijen seviyeleri arasındaki ilişki verilmektedir. Eğer refrakterden çeliğe bir oksijen transferi söz konusu ise, bu oksijen çelikteki deoksidasyon veya alaşım amaçlı çözünmüş aluminyum ile reaksiyona girer ve alumina oluşturur. Bu reaksiyonun diğer sonucu da çeliğin toplam oksijen düzeyinin ve aluminyum tüketiminin artmasıdır. Şekil 2 ve 3 teki en düşük oksijen potansiyeline sahip iki refrakter en düşük aluminyum oksidasyonuna neden olan refrakterlerdir. Şekil 4 bu iki refrakterin en düşük aluminyum oksidasyonuna sahip refrakterler olduğunu göstermektedir. Yüksek SiO2 ve Cr2O3 içeren refrakterler, yüksek oksijen potansiyelleri sonucu, önemli miktarda aluminyum oksidasyonuna neden olurlar ve bunun sonucunda oluşan alumina nedeni ile çeliğin toplam oksijen düzeyini arttırırlar. SiO2 ve Cr2O3 en yüksek oksijen potansiyeline sahip oksitlerdir, çünkü Si ve Cr düşük deoksidasyon etkisine sahiptirler ve oksitleri daha yüksek deoksidasyon etkisine sahip aluminyum tarafından redüklenmeye açıktır. CSM İtalya da refrakter malzemelerin çelik temizliğine etkisini konu alan geniş bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada 7 kg lik bir endüksiyon ocağında, laboratuvarda üretilen çok saf malzemelere ilaveten bir çok ticari malzeme denenmiştir. Şekil 5 bu çalışmanın sonuçlarını irdelemektedir. Şekil 4) Refrakter cinsinin çözünebilir aluminyuma etkisi.

8 Şekil 5) Değişik refrakterler ile ilişkiye giren çeliklerdeki aluminyum kayıplarına ilişkin laboratuar çalışmasının sonuçları. Bu çalışmada aluminyumun oksidasyonu refrakter malzemenin yeniden oksitleme kapasitesi açısından değerlendirilmiştir. Aluminyum kaybı ilk aluminyum değerini temel alarak belirtilmektedir. En iyi sonucu sentetik malzemeler vermiştir.(1,2 ve 3 nolu eğriler) Ticari malzemelerden manyezit (4 ve 5 nolu eğriler )en düşük aluminyum kaybına sahiptir. Bunları dolomit ( 6 nolu eğri) ve boksit (7 ve 8 nolu eğriler) takip etmektedir. İki farklı boksitten SiO2 içeriği fazla olanın daha fazla aluminyum kaybına yol açtığı açıklıkla görülmektedir. En kötü sonuçlar MgO - Cr2O3 ( 9 nolu eğri ) ve zirkon silikat (10 nolu eğri ) refrakterler ile elde edilmiştir. Burada krom oksitin ve silikanın yüksek oksijen potansiyeli, kötü sonucun nedenleridir. Ayrıca oksit temizliği açısından MgO-C tuğlanın Dolomit tuğlaya göre daha iyi sonuç vermesi dikkate değer bir noktadır. Şekil 6 asit ve bazik çalışmada aluminyum değerine bağlı olarak oksijen aktivitesindeki değişimi vermektedir. Bu noktada SiO2 içeren refrakterler ile ilgili bir noktayı açmakta fayda vardır. Aluminyum ile SiO2 reaksiyonu sonucu oluşan Al2O3, SiO2 üzerinde bir film tabakası oluşturur ve refrakter malzemeden daha fazla oksijen transferini engeller. Benzer görünüm MgO - SiO2 tandiş püskürtme malzemelerinde de görülmektedir. Oluşan MgO + Al2O3 bariyeri refrakterin daha fazla çözünmesini ve alumina oluşumunu engeller. Benzer olay Mn ın SiO2 içeren refrakterlerde yaratığı aşınmada da vardır.

9 Şekil 6) Pota refrakterinin deoksidasyon dengesine etkisi. Şekil 7) Tandiş refrakterinin SiO2 ve Al2O3 kompozisyonunda meydana gelen değişiklik.

10 Şekil 7, SiO2 içeren tandiş refrakterinin zamanla Al2O3 açısından zenginleşmesini yani kabuk oluşumunu vermektedir. Şekil 8) Farklı çelik kompozisyonlarında, farklı refrakterler ile gerçekleştirilen oksijen düzeyleri. Tekrar eder isek, eğer düşük serbest oksijen ve toplam oksijen seviyesi elde edilmek isteniyor ise refrakter malzemenin oksijen potansiyeli çeliğin oksijen seviyesine eşit veya ondan düşük olmalıdır. Bu nedenle SiO2 ve Cr2O3 ve Fe2O3 içeren refrakterler ile işleme giren çelikler bazik refrakterler ile olduğundan daha fazla oksijen içerirler. Çeliğin yeniden oksitlenmesi, refrakter cinsine ve çeliğin oksijen düzeyine bağlı olduğu gibi oksijen düzeyinin bir başka göstergesi olan çelik kompozisyonu ile de ilgilidir. Şekil 8 farklı çelik kompozisyonlarında farklı refrakterler ile gerçekleştirilen bir çalışmada oksijen konsantrasyonundaki değişimi vermektedir. Tablo 2 de ise söz konusu çalışmadaki çeliklerin kimyasal kompozisyonunu verilmektedir C Si Mn Al Tablo 2 ) Çalışmada irdelenen çeliklerin kimyasal kompozisyonları. Yeniden oksitlenmenin şiddetindeki bir diğer değişkende refrakterin birim çelik miktarı başına düşen yüzey alanıdır.

11 SULFİT TEMİZLİĞİ: Giderek yaygınlaşan bir şekilde temiz çelik sadece oksitçe temiz olarak değil, aynı zamanda sülfitçe de temiz olarak da değerlendirilmeye başlandı. Sülfit temizliği düşük kükürt değeri ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Aşağıda kükürt gidermenin temel formülasyonu bulunmaktadır. CaO + S = CaS + O O + Xi = XiO CaO + S + Xi = CaS + XiO Kükürt giderme için optimum koşullar aşağıdaki gibidir ; Cüruf ta yüksek CaO aktivitesi, yani CaO e doymuş bir cüruf, Çelikte düşük çözünmüş oksijen, Redükleyici ortam, Çelikte güçlü bir deoksidant malzemenin varlığı, Akışkan bir cüruf, Mekanik kirlenme yaratmayacak düzeyde banyo hareketi, Refrakterden kaynaklanabilecek minimum miktarda yeniden oksitlenme. Görüldüğü gibi kükürt gidermenin koşullarından biride, aynen düşük oksijen elde etmede yada oksitçe temiz çelik üretmede olduğu gibi refrakterden çeliğe yeniden oksijen aktarımına engel olmaktır. Yani düşük oksijen potansiyeline sahip refrakter kullanmaktır. Refrakter cinsinin kükürt giderme hızına etkileri konusunda yapılmış olan çalışmanın sonuçları Şekil 9 da verilmektedir. Bu çalışmada laboratuar koşullarında yüksek bazikliğe sahip bir cüruf ile kükürt giderme koşullarının yaratılmasındaki güçlük nedeni ile çok düşük kükürt değerine sahip bir çelik yüksek kükürde sahip bir cüruf ile işleme sokulmuş ve refrakter cinsine bağlı olarak çeliğin cüruf tan kükürt kapma hızı irdelenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, işlem süresince çeliğin kükürt değerinin başlangıç değerinde olduğu gibi 10 ppm de tutulması veya refraktere bağlı olarak 100 ppm e kadar çıkışı da mümkündür. Bu yeniden kükürt kapma çeliğin oksijen potansiyelindeki artış ve cüruf ile metal arasındaki kükürt dağılım dengesinin metale doğru yönlenmesi ile açıklanmaktadır. Sentetik malzemelerden saf CaO (1Nolu eğri ) en iyi değeri vermektedir.

12 Şekil 9 ) Değişik refrakterler ile ilişkiye giren çeliklerdeki kükürt kapma oranlarına ilişkin laboratuar çalışmasının sonuçları. Şekil 10) Değişik MgO ilavelerinde CaO refrakteri ile çalışan potalarda kükürt giderme hızındaki değişim.

13 Saf Al2O3 bir miktar kükürt kapma eğilimi göstermiştir. Ticari refrakterlerden Dolomit (6 nolu eğri ) en iyi sonucu vermiştir. Dolomit ile hemen hemen hiç kükürt kapılmamıştır. Bundan sonraki sıralama manyezit (4 Nolu eğri), Boksit (7 ve 8 nolu eğri),manyezit krom (9 Nolu eğri ) ve zirkon silikat ( 10 Nolu eğri ) şeklindedir. Son dört malzemede önemli kükürt artışları gözlenmiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki kükürt giderme açısından en iyi sonucu Dolomit refrakterler vermektedir. Saf CaO nun Dolomite göre daha kötü sonuç vermesinin nedeni, yüksek redükleyici özelliğe sahip ortamda MgO nun da Mg ye redüklenmesi ve ortamda bulunan Mg nin kükürt giderme hızına katkıda bulunmasıdır. Bilindiği gibi Mg güçlü bir kükürt giderme elementidir. CaO e MgO ilavesinin kükürt giderme hızını nasıl değiştirdiği Şekil 10 da verilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi Dolomit analizine denk gelen %40 MgO civarı kükürt gidermenin en hızlı olduğu kompozisyonu işaret etmektedir. Bu sonucun başka bir anlamı da, MgO refraktere dolomit analizinin içerdiği CaO miktarının dışında CaO ilavesi veya doğal olarak MgO nun yüksek CaO içermesi ile refrakter Dolomit haline gelmemekte ve bu tür bir refrakter metalurjik olarak dolomitin fonksiyonlarına sahip olamamaktadır. Şekil 11) Dolomit refraktere Cr2O3 ve Al2O3 ilavelerinin kükürt giderme hızında yarattıkları değişimler. Boksit, manyezit krom ve zirkon silikat refrakterler yüksek oksijen potansiyelleri nedeni ile kötü kükürt giderme sonuçları vermektedirler. Başka bir çalışmada Dolomit refraktere az miktarda Cr2O3 ve Al2O3 katılımının dolomit refrakterin potadaki kükürt giderme hızına etkileri incelenmiştir. Sonuçlar Şekil 11 da verilmektedir. En iyi sonucu katıksız Dolomit vermiştir. %3 Al2O3 ve özellikle %3 Cr2O3 katkısı kükürt gidermenin çok düşük bir düzeyde gerçekleşmesine neden olmuştur. Bu kadar düşük ilaveler bile çeliğin oksijen potansiyelinin artmasına ve kükürt giderme hızının düşmesine neden olmuştur.

14 SONUÇ Giderek artan temiz çelik talebi, kirliliğe neden olan tüm kaynakların elimine edilmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bu anlamda refrakterlerin seçiminde belirleyici kriter olarak yeniden oksitleme potansiyelleri ve kükürt giderme hızına etkileri değerlendirilmeye başlanmıştır. Refrakterler işlem gördüğü çelikteki deoksidasyon düzeyine bağlı olarak çeliğe oksijen verebilirler. Bu nedenle refrakterler yüksek oksijen potansiyeline sahip olmamalı veya yüksek oksijen potansiyeli olan oksitleri mümkün olduğu kadar az içermelidir. Çok düşük miktarda Cr2O3, SiO2 ve Al2O3 içeren MgO C ve Dolomit refrakterlerin söz konusu amaçlar için en uygun refrakterler olduğu görülmektedir. KAYNAKLAR: Reoxidation Caused by Refractory Materials by Jouko Harkki, Raija Rytila Scaninject 5 Th İnternational Conference on Ladle Metallurgy Lulea Sweden 1989 Reoxidation of Al-Killed Steels by MgO Containing Basic Refractories Scaninject 5 Th İnternational Conference on Ladle Metallurgy Lulea Sweden 1989 Calcia and Calcia Magnesia Refractory Refining for Metal. Alloy and Compound by Tohei Ototani, Toru Degawa and Seiju Uchida Scaninject 5 Th İnternational Conference on Ladle Metallurgy Lulea Sweden 1989 Interactions of Refractory Material and Steel and their Influence on Steel Cleanliness by Norbert Bannenberg Ag der Dillinger Hüttenwerke,Dillingen Stahl und Eisen Special Clean Steel a Debatable Concept by R.Kiessling Second İnternational Conference on Clean Steel 1983 Balatonfüred Chemical and Physical İnteractions Durıng Transfer Operations Contınuous Castıng Volume 1 ISS Reactıons Between Tundish Lining and Steel and Their İnfluence on Steel Cleanness. By Norbert Bannenberg,Helmuth Lachmund 2 nd European Contınuous Castıng Conference 1994 Formation of Inclusions in the MgO Al2O3 System During Vacuum Treatment of Aluminium Deoxidized Steels in Ladles with MgO Refractory Lınıngs by Bengt Hallberg 5 th International Conference on Clean Steel 1997 Balatonfüred /Hungary Inclusion Engineering by Olle Wijk Scaninject 7 Th İnternational Conference on Ladle Metallurgy Lulea Sweden 1995 Combined Decrease of Sulphur,Nitrogen,Hydrogen and Total Oxygen in only one Secondary Steelmaking Operation. By N Bannenberg,B.Bergman and H. Gaye.Steel Research Non Metallic Inclusıons and Developments in Secondary Steelmaking by A. Nicolson and T.Gladman Iron Making and Steelmaking Vol Research on Metallurgical Slags at Glasgow and its Contribution to Refractories Research by R. I. Robertson,P.L. Smith and J. White Iron Making and Steelmaking Vol

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

Döküm Prensipleri Ders Notu

Döküm Prensipleri Ders Notu METALÜRJİ Döküm Prensipleri Ders Notu ADEM ŞAHİN malzemebilimi.net İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 DÖKÜM TEKNİĞİ 1.2 TARİHÇE 1.3 TÜRKİYE DE DÖKÜM SANAYİ 2. ERĞİTME, DÖKME ve KATILAŞMANIN ESASLARI 2.1 ERĞİTME

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 3 Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox un üyeleri

Detaylı

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde AVRUPA KOMİSYONU Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı Mayıs 2010 İşbu doküman aşağıda listelenen ve yeniden gözden geçirilmesi gereken dokümanlardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK YÖNTEMLERİ İbrahim DORUK Haziran 2005 DENİZLİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ MOTOR TASARIMINA GİRİŞ GĠRĠġ İçten yanmalı motorlar, Otto nun 1876 ve Diesel in 1897 yılında yaptığı motorlardan bu yana, 100 yılı aşkın bir süredir geliştirilerek kullanılmaktadırlar. Bu süre içerisinde,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı