This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014."

Transkript

1 Bu metin Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

2 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DEĞERLENDĐRMESĐNE YÖNELĐK BĐR KARAR DESTEK SĐSTEMĐ Ümit ÜNVER 1, Hasan Hüseyin TURAN 2, Berker SĐPAHĐ Özet Ülkemizde özellikle sanayi sektöründe enerjiye olan talep hızla artmaktadır. Sanayi sektöründe enerji yoğun olarak kullanılmakta ve diğer sektörlere göre en yüksek tüketim değerlerine ulaşmaktadır. Mevcut kaynakların yetersiz kalmasından dolayı enerji verimliliği çalışmalarına ve sanayide enerji yönetimi konularına önem verilmesi zorunluluk halini almıştır. Đşletmelerdeki enerji verimliliği çalışmaları sadece maliyet azatlımı değil, aynı zamanda sektörde rekabet gücü artımı da sağlayacağından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada sanayide yoğun enerji tüketilen sektörlerden biri olan çelik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları için anlık enerji kullanımı görüntüsü sağlamaya yönelik bir karar destek sistemi tasarlanmaya çalışılmıştır. Geliştirilen yazılım ile karar vericilerin üretim aşamalarının her birindeki enerji tüketimlerinin yanı sıra oluşan maliyetleri görmesi hedeflenmiştir. Sonrasında ise, firma ve tüm departmanlar için enerji karneleri elde edilerek görsel olarak sunulmuştur. Son olarak, kullanıcının geliştirilen ara yüz sayesinde farklı üretim alternatiflerini denemesi durumunda oluşan farklı senaryolar analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Anlık Enerji Durumu Görüntüleme, Karar Destek Yazılımı, Enerji Karnesi 1. Giriş Enerji, günlük hayattaki en temel ihtiyaçların karşılanması ve ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasında en önemli ihtiyaçlardan biridir. Günümüzde en önemli enerji kaynağı olan fosil yakıtlar hızla tükenmekte ve bu nedenle enerjinin verimli kullanımı ile ilgili yeni sistemlere gereksinim duyulmaktadır. Enerji arz güvenliğini sağlamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadelede etkinliği artırmak için de, enerji verimliliğin artırılması ve enerji yoğunluğunun azaltılması gerekmektedir. 1 Yrd. Doç. Dr. Yalova Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Merkez, 77100, Yalova, Türkiye, 2 Yrd. Doç. Dr. Yalova Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Merkez, 77100, Yalova, Türkiye, 518

3 Enerji sektörü, ülkelerin kalkınma politikaları içinde çok büyük bir öneme sahiptir. Enerji fiyatlarındaki artış, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına olan hassasiyet, küresel olarak enerjiye olan talep artışı ve en önemli enerji kaynağı olan fosil kaynakların tükenmekte olması ülkelerin enerji güvenlikleri konusundaki kaygılarını daha da artırmaktadır. Şekil yılları arası Dünyadaki enerji üretim-tüketim durumu ve projeksiyonu [1] Şekil 1 de yılları arası dünyadaki enerji üretim-tüketim durumu ve projeksiyonu verilmiştir. Görüldüğü üzere, yıllık süre içerisinde dünya enerji üretim ve tüketim miktarları arasındaki fark daha da açılacak ve üretim miktarı talebi karşılayamayacak duruma gelecektir. Oluşacak bu enerji açığını azaltmak için enerji tüketiminde verimlilik arttırıcı uygulamalar son derece önem arz etmektedir. 2. Türkiye de Enerji Durumu Gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de enerji tüketimi hızla artmaktadır. Enerji verimliliği çalışmalarına gereken önemin verilmemesi bu tüketimin daha hızlı artmasına sebep olmaktadır yılı sonunda Türkiye deki elektrik üretimi 241,900 GWh civarındadır yılında bu değerin 450,000 GWh değerine ulaşması öngörülmektedir yılında toplam ithalatın %60 ını petrol, doğalgaz ve kömür oluşturmaktadır. Şekil 2 de verilen, Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi tarafından hazırlanan Türkiye nin 2005 yılına kadar enerji tüketimi ve yüksek/düşük senaryolara göre 2018 yılına kadar enerji talebi projeksiyonunda, Türkiye nin enerji tüketiminin 2008 yılında GWh olduğu ve 2018 yılına kadar GWh a çıkacağı belirtilmektedir. Yine aynı projeksiyonda 2008 yılında 519

4 MW olan puant yük ihtiyacının 2018 yılına kadar MW a kadar çıkacağı ve 10 Yıl içerisinde Türkiye nin enerji ihtiyacının %83 oranında artacağı ifade edilmektedir. Enerji üretiminin talebi karşılamada yetersiz kalması ve yeni enerji kaynakların sınırlı olması nedenleriyle enerjiyi ithal etmek zorunlu bir hal almıştır. Bu, enerjinin tüm sektörlerde daha verimli kullanılmasının gerektiği anlamına gelmektedir. Ş ekil 2. Türkiye nin 2005 yılına kadar enerji tüketimi ve yüksek - düşük senaryoya göre 2018 yılına kadar enerji talebi projeksiyonu [2]. Enerji verimliliği çalışmaları kısaca, enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, üretimin düşürülmeden enerji talebinin azaltılması ve enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerdir. Enerji verimliliği çalışmalarında önemli olan; ihtiyaç duyulan üretim enerjisinin minimizasyonudur. Endüstride enerji verimliliği çalışmaları olmadan kuruluşların rekabet gücünü koruması ve sürdürülebilir üretim gerçekleştirmesi zor hale gelmektedir. Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde belirtilen önlemlerin uygulanmasıyla ülkemizde enerji yoğunluğunun 2011 yılına göre en az %20 azaltılması amaçlanmaktadır. O halde enerji verimliliği çalışmalarını nereden başlatmak gerektiği belirlenmelidir. 520

5 Şekil 3. Türkiye Nihai Enerji Tüketiminin Sektörlere Payları. (2010) [3] Şekil 3 te Türkiye nihai enerji tüketiminin sektörlere payları verilmiştir. Ülkemizde enerji en yoğun olarak sanayi sektöründe kullanılmakta, yani diğer sektörlere göre en yüksek tüketim değerlerine ulaşılmaktadır. Bu nedenle sanayide sektöründe enerji yönetimi ve enerji verimliliğine önem verilmesi bir zorunluluktur. Rekabetin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekliliğinin de sektörde baskı oluşturması sonucunda ülkemizdeki enerji verimliliği çalışmaları sanayi sektöründe başlamıştır. Çizelge 1 de verilen sektörlerin enerji tasarruf potansiyelleri incelendiğine, sanayi sektörleri içinde en yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olan sektörlerden birinin demir çelik sektörü olduğu görülmüştür. Bu potansiyel değerlendirmesi, sanayide yaklaşık olarak karşılığı 5,7 milyon TEP olan %18,6 enerji tasarrufunu göstermektedir. Çizelge 1. Sektörlerin Enerji Tasarruf Potansiyeli [4]. Enerji Tasarrufu Potansiyeli (%) Sektör Elektrik Isı Demir çelik Çimento Cam Kağıt Tekstil Gıda Kimya

6 Türkiye coğrafi konumundan dolayı küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajına sahiptir. Bu nedenle Türk demir çelik sektörünün dünya çelik üretimi sıralamasında daha ön sıralarda yer alma potansiyeli bulunmaktadır. Đmalat sektörünün lokomotifi niteliğinde olan demir çelik sektörünün enerji tüketiminde de önemli bir yeri vardır. Tablo da Demir Çelik Sektörünün Elektrik Enerjisi Tüketimi verilmektedir. Çizelge 2 de demir-çelik sektörünün elektrik enerjisi tüketimi verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi demir çelik sektörü ülkemizdeki toplam elektrik tüketimi içerisinde %22 gibi yüksek bir paya sahiptir. Bu yüzden bu çalışmada enerji verimliliği görüntüleme sistemine yönelik araştırmaların, diğer sektörlere göre daha yoğun enerji tüketimi olan demir çelik sektöründen başlatılması uygun bulunmuştur. Çizelge 2. Demir-çelik sektörünün elektrik enerjisi tüketimi [5] Pay (%) Demir Çelik Sektörü Tüm Sektörler Enerji Yönetim Sistemi Hemen her yönetim sisteminde olduğu gibi, Enerji Yönetim Sistemlerinde de yönetim akışı, Şekil 4 te verilen, PUKO döngüsüyle sembolize edilebilir. Yönetim sistemlerinin ilk adımı; Enerji politikasının oluşturulmasıdır. Sistem yönetiminin bu konudaki vizyonunu ve misyonunu belirlemesi gerekir. Uygulanabilir politikalar ve ulaşılabilir hedefler tespit edilerek iyileştirme çalışmaları başlatılır. Enerji Politikası Planlama Yönetimin Gözden Geçirmesi Uygulama ve Operasyon İç Denetim Kontrol ve Düzeltme Hareketleri Gözlem ve Ölçümleme Düzeltme ve Koruma Hareketleri Şekil 4. Enerji Yönetim Sistemi Akış Şemasının Şematik Gösterimi. 522

7 Đyileştirme çalışmaları, sistemin enerji verimliliği konusunda incelenmesi ve verimlilik arttırıcı projeler için uygun bir başlangıç noktasının seçimiyle başlar. Doğal olarak bir hedefe doğru gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının başlatılabilmesi için öncelikle mevcut durumun tespit edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle; Neredeyiz? sorusu yanıtlanmadan Nereye gidiyoruz? sorusuna cevap aramak mantıklı olmayacaktır. Mevcut durum tespitinde enerji unsurları kanuni ve diğer gerekliliklere karşı mevcut durumu, mevcut enerji uygulamaları ve geçmişteki performansı belirler. Başka bir deyimle kuruluşun enerji kullanımı açısından fotoğrafı çekilir. Enerji verimliliği açısından bir sıralama yapıldıktan sonra planlama aşamasına geçilir. Bu çalışmanın amacı işletmenin enerji açısından ne durumda olduğunu fotoğraflamak için bir karar destek yazılımının geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında geliştirilen görüntüleme algoritması bütün sistemlere, diğer bir değişle hizmet sektörü dahil olmak üzere bütün işletmelere uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Đşletmelerin süreçleri faklı operasyonlardan oluşan ve her operasyonu için farklı seçeneklerin bulunduğu evrensel süreçler olarak düşünülmüştür. Evrensel süreç yaklaşımının tanımlayan şematik bir gösterim Şekil 5 te verilmiştir. Uygulama yeri olarak bir çelik dövme işletmesi uygulama olarak tercih edilmiştir. Şekilde belirtilen her bir operasyon üretim sürecinin bir adımını temsil etmektedir. Bu çalışma kapsamında ele alınan çelik dövme prosesinin yalnızca dövme kısmı göz önüne alınmış, hammaddenin işletmeye girişinden ambara stoklanmasına kadar olan süreçler ihmal edilmiştir. Dolayısıyla çalışma kapsamında ele alınan proses için 1. Operasyon; Hammadde kesme operasyonu olarak tanımlanmıştır. Evrensel süreçler yaklaşımında işletme içerisinde her bir operasyonun birden fazla seçenekle gerçekleştirilmesi mümkündür. Örneğin incelenen işletmede, dövme prosesinin kesme operasyonu için, iki farklı testere çeşidi ve iki farklı kesme tezgahı (shearing) bulunmaktadır. Diğer bir değişle birinci operasyon için dört farklı kesme seçeneği söz konusudur. Üretime girecek hammaddeye göre her bir kesme seçeneği bazı kısıtlara cevap verebilmektedir. Hammaddenin malzemesi, geometrik şekli, ebatları gibi kısıtlara göre uygun tezgah seçimi ile operasyon gerçekleştirilmektedir. Enerji tüketimi konusunda seçilen tezgaha göre kesilen malzemenin birim kütlesi başına harcanan enerji hesaplanarak izlenmektedir. 523

8 Şekil 5 Evrensel işletme süreçleri yaklaşımı 4. Đzleme Yazılımı HORUS V1.0 Enerji izleme yazılımı olarak, HORUS V1.0, işletmede enerjinin verimli kullanılması için ilk geliştirilen, çoktan seçmeli bir metottur. Bu metotta, işletmedeki proseslerde kullanılan makine ve teçhizatlar işlevlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma; kesme, fırın, dövme, ön dövme ve tamamlama işlemi olmak üzere beş operasyon olarak belirlenmiştir. Her bir operasyonda kullanılacak olan makine ve teçhizatın ismi, ilgili operasyon başlığı altında sıralanmış ve yanlarına seçme işlemi yapılabilecek checkbox lar konulmuştur. Örneğin; kesme işleminde kullanılması düşünülen makine seçileceği zaman, makine adı yazılı olan kutucuğun solunda bulunan checkbox fareyle işaretlenecektir. Aynı seçme işlemi fırın, dövme, ön dövme ve tamamlama operasyonlarına da uygulanabilir. Seçme işlemi yapılan kutucuklardaki operasyon değerleri işleme alınır, seçme işlemi yapılmayan kutucukların belirttiği operasyonlar işleme alınmayacaktır.. Beş operasyon için gerekli olan makineleri seçme işlemi yapıldıktan sonra, ürünün hammadde olarak gelişinden, ürün olarak çıkışına kadar geçen üretim süreçlerinde kullanılacak olan makineler belirlenmiş olmaktadır. Seçilen makinelerin saatlik güç tüketimleri, seçim işleminin ardından otomatik olarak ilgili operasyon başlığı altında ortaya çıkmaktadır. Seçilen makinelerin çalışma saatleri ilgili alanlara girilerek, o süre zarfında makinelerin tüketeceği güç de otomatik olarak hesaplanmakta ve ilgili alanda ortaya çıkmaktadır. Son olarak hammaddeden üretim tamamlanana kadar geçen süreçte kullanılan makinelerin, girilen saatlere göre günlük, haftalık, aylık enerji tüketim maliyetleri hesaplanabilmektedir. 524

9 Şekil 6a HORUS V1.0 enerji izleme yazılımı ekran görüntüsü. 5. Đzleme Yazılımı HORUS V2.0 Bu metot, işletmede enerjinin verimli kullanılması konusunda geliştirdiğimiz ikinci metottur. Bu metotta, her ürün için belli kısıtların sisteme girilmesi gerekmektedir. Malzeme çapı, malzeme boyutu vb. gibi kısıtlar makine ve teçhizat seçimini etkilemektedir. Bu nedenle makine ve teçhizat seçiminde de teknik bilgi gerekmektedir. Ayrıca bu metotta işçi sayısı ve iş gücü maliyeti de hesaplanabilmektedir. Şekil 6b HORUS V1.0 enerji izleme yazılımı ekran görüntüsü. Süreçteki beş operasyon için makineler seçildikten sonra her operasyonun altında kendine ait bilgiler oluşacaktır. Modelin sağ tarafında bulunan kutucukta ise günlük toplam kullanılan güç, günlük toplam enerji maliyeti, prosesteki günlük çalışacak işçi sayısı ve iş gücü maliyetleri ile hammadde maliyeti girildikten sonra toplam maliyet değerleri görülmektedir. Üretilen parça adedinin modelde ilgili bölüme girilmesi ile birlikte birim ürün başına düşen enerji miktarı ve birim ürün maliyeti hesaplanmaktadır. 525

10 Şekil 7 HORUS V2.0 enerji izleme yazılımı ekran görüntüsü. 6. Sonuçlar Bu çalışmada, yoğun enerji tüketilen sektörlerden biri olan çelik sanayi sektörünün enerji verimliliği metodolojisi, mühendislik yaklaşımları, teknolojileri ve uygulama yaklaşımları incelenmiştir. Çalışma sonucu elde edilen veriler sadece çelik sanayi sektörüne yönelik olmayıp tüm sektörlere uygulanabilecek niteliktedir. Çalışma sonucunda elde edilen enerji performans göstergesi işletmelerde enerji verimliliği çalışmaları nerede başlamalı, ne şekilde devam etmeli, sonuç olarak ne kadar enerji verimliliği elde edilebilir gibi sorulara ışık tutma amacındadır. Daha genel bir ifade ile çalışmanın amacı kuruluş içinde enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığını göstermektir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen yazılım ile işletmede hangi bölümlerin verimli hangi bölümlerin verimsiz olduğu tespit edildikten sonra, alınması gereken önlemler ve üzerine çalışmaların başlatılması gereken bölümlerin tespit edilmesi konusunda da kolaylık sağlayacaktır. 7. Teşekkür Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜBĐTAM), TÜBĐTAK A Sanayi Odaklı Lisans Tezi Destekleme Programı ve Yapı Tek A.Ş firması tarafından desteklenmiştir. Destekleyen kuruluşlara teşekkür ederiz. KAYNAKÇA [1] Energy Information Administration, Annual Energy Review 2001, DOE/EIA- 0384(2001), Projections, Washington, DC, November

11 [2] TEĐAŞ, Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu ( ), Haziran Son Erişim: [2] TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Oda Raporu, Dünyada Ve Türkiye de Enerji Verimliliği, Genişletilmiş 3. Baskı Yayın No: MMO/589 Nisan 2012 [3] Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Enerji Raporu, 2011, ISSN: Ankara, Aralık [4] Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı ( ), Demir-Çelik Çalışma Grubu Raporu, Ankara

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖRNEK BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERASLAN YILMAZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar Proje No:TR32/13/DFT DENİZLİ İLİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ TARAMASI PROJE SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKGÜN Teknik Danışmanlar ÜNM

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Enerji Panorama dergisinin okuyucularına hediyesidir. ENERJİ AKADEMİ I

Enerji Panorama dergisinin okuyucularına hediyesidir. ENERJİ AKADEMİ I ENERJİ AKADEMİ I Enerji Panorama dergisinin okuyucularına hediyesidir. Elektrik Tedarikinde Rekabetin Doğası ve Geleceğe Yönelik Beklentiler 2030 lara Doğru Türkiye nin Enerji Görünümü Enerji Piyasalarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ

TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ TÜRK MAKİNE İMALAT SANAYİ Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içerisinde özel ve önemli bir yere sahiptir. Bu sektöre, tüm gelişmiş ülkelerde

Detaylı