BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması Fnancal Performance Analyss of Iron, Steel Metal Industry Sector Companes n The Borsa İstanbul: DEA Super Effcency and TOPSIS Methods Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY 3 ÖZET Bu çalışmada; BIST da şlem gören, Demr Çelk Metal Ana Sanay sektöründek 4 frmanın yıllarına at fnansal performansları belrlenmeye çalışılmıştır. Performans analz, frmaların mal tablolarından elde edlen fnansal göstergeler kullanılarak Ver Zarflama Analz yöntem le yapılmıştır. VZA ye göre nsb etknlk düzeyler belrlenen frmaları kend aralarında sıralamak çn VZA Süper Etknlk ve TOPSIS yöntemler kullanılmıştır. Bu falı yöntemlerle elde edlen bulgular karşılaştırmalı olarak değerlendrlmş ve yorumlanmıştır. Anahtar Kelmeler: VZA, süper etknlk, TOPSIS, demr çelk metal sanay ABSTRACT In ths study, measured the fnancal effcences of enterprses operatng n Istanbul Stock Exchange Iron Steel Metal Industry sector for the between years. The fnancal statements enterprses were evaluated based on the effectveness usng the Data Envelopment Analyss. Also Super Effcency applcaton s performed n order to see the effcency rank of decsonmakng unts (companes) whch are consdered effcent through DEA and TOPSIS methods. These were compared and nterpreted dfferent methods wth the obtaned fndngs. Keywords: DEA, super effcency, TOPSIS, ron steel metal ndustry.giriş Günümüzde küreselleşme olgusunun yaygınlaşmasıyla beraber blşm teknolojsnn hızlanması, frmaları uluslararası br arenada rekabetç ortama sürüklemektedr. Böyle rekabetç br ortamın hızlı br şeklde yansımalarını fnansal pyasalarda daha net br şeklde göreblmekteyz. Dolayısıyla Şetler ktsad hayatlarını başarılı br şeklde devam ettreblmeler çn sürekl olarak stratejk planlamalar esasında kend performanslarını geleceğe yönelk ışık tutablecek br şeklde değerlendrmeler gerekmektedr. Yapılan performans analzler sonucunda şletmelerde karar verme konumunda olan yönetcler, lgl kaynakların etkn br şeklde kullanılmasında ve genel olarak vermllğn artırılmasında daha da blnçl br şeklde planlamalar yapableceklerdr. Frma düzeynde ve sektör bazında yapılan fnansal değerlendrmeler, yönetcler açısından öneml olduğu gb yatırımcılar açısından da büyük br öneme sahp olmaktadır. Yatırımcılar yapılan analzler ve değerlendrmeler ışığında blg şeffaflığı sayesnde alacakları yatırım kararlarında ve oluşturacakları portföy konusunda daha rasyonel ve blnçl davranableceklerdr. Dolayısıyla ktsad br ortamda performans analz ve şletmelern değerlendrlmes gerek breysel olarak, gerekse sektör bazında zorunlu br hale gelmştr. Şetlern performansları değerlendrlen sırf fnansal göstergelern kullanılması çelşkl sonuçlar vererek karar verme sonuçlarını zorlaştırablr. Bu şeklde muhtemel sorunların karşımıza çıktığı durumlarda Çok Krterl Karar verme yöntemlernn karşılaştırılmalı olarak kullanılması daha y sonuçlar vereblmektedr. Bu çalışmada, Borsa İstanbul ( BIST ) Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe şlem gören 4 frmanın, yıllarına at performanslarını değerlendrmek çn VZA Süper Etknlk ve TOPSIS yöntemler karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. Doç. Dr., Atatü Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, Çalışma Ekonoms ve Endüstr İlşkler Bölümü, Ögr. Gör., Nab Akram Ünverstes (UCNA), İnsan Blmler Fakültes, İşletme 3 Ögr. Gör., Nab Akram Ünverstes (UCNA), İnsan Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, 9

2 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ANA DEMİR METAL SANAYİİ Demr Çelk Metal Ana Sanay ülke ekonomlernde sanaynn gelşmesnde öneml role sahp olmakla beraber, reel ekonomnn öneml göstergelernden br olarak blnmektedr. Dünya ekonom tarhne baktığımızda krz dönemlernde bu sektörün küçülmes ülke sthdamını negatf yönde etklemektedr. Ekonomk büyüme dönemlernde de reel ekonomnn lokomotf sektörü sayılablen nşaat, otomotv sanay ve beyaz eşya üretm gb falı sektörlern lk madde ve malzemelernn tedan üstlendğ çn ekonomk açıdan öneml br konuma sahp olmaktadır. Dünya çelk üretm 0 yılında toplam,49 mlyar ton üretmle br öncek yıla göre %5,4 düzeynde artış göstermektedr. Çn Halk Cumhuryet 0 yılında 683,65 bn ton üretmle tarh brnclğn korumakta ve toplam dünya çelk üretm hacmnde % 45,87 lk br paya sahp olmaktadır. 000 yılında 848 mlyon tonluk dünya ham çelk üretm çersnde, 4,3 mlyon tonluk üretm ve %,7 oranındak üretm payı le, 7.sırada yer almış olan Tüye, 0 yılına kadar, üretmn stkrarlı br şeklde arttırarak, 7 basamak brden yükselmştr.,49 mlyar tonluk dünya ham çelk üretm çersnde, 34, mlyon tonluk üretm le 0.sırada, AB ülkeler arasında se. sırada yer almıştır. 34, mlyon tonluk üretm le, toplam dünya ham çelk üretmnde %, oranında paya sahp olan Tüye, %7 oranındak üretm artışı le de, üretmn en fazla arttıran ülke olmuştur (Tobb, 0: 35). 3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Kaya ve Gülhan (00) Borsa İstanbul a kote olan, Metal Eşya ve Makne sektöründe faalyet gösteren 5 şletme üzernde yaptıkları çalışmada şletmelern 008 küresel fnansal krz başlangıcından öncek ve sonrak üçer aylık k döneme at 0 adet rasyo kullanarak sektör çersndek etknlk ve performansları ölçmüşlerdr. İşletmelern etknlğ ve performanslarını belrlemede Ver Zarflama Analz (VZA) ve TOP- SIS analzlern kullanmışlardır. VZA sonuçlarına göre şletmelern fnansal krz öncesne kıyasla kaynakların daha etkn kullanıldığını ortaya koymakla beraber, TOPSIS analz sonuçlarına göre şletmelern performans sıralamalarında öneml br falılık olmadığını göstermşlerdr. Salm Altan (00) Tüye sgortacılık sektörünün hayat dışı branşında faalyet gösteren toplam 5 sgorta şetnn 005, 006 ve 007 yıllarına at verlern kullanarak sgorta şetlernn brbrlerne göre vermllklern belrlemek çn VZA yöntemn kullanmıştır. Uygurtü ve Komaz (0) yaptıkları çalışmada, BIST da şlem gören 3 Metal Ana Sanay şletmesnn, fnansal güçlülüğünü ortaya koymak çn dönemne at mal tablolarını kullanarak bazı fnansal oranları hesapladıktan sonra, şletmelern fnansal performanslarını TOPSIS yöntemyle analz etmşlerdr. Bakırcı (007) yaptığı çalışmada, frmaların etknlklern ve etknlklere etk eden faktörlern belrlenmesn amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Tüye de tekstl sektöründe faalyet gösteren ve En Büyük 500 Tablo: Tüye ve Dünyadak Ham Çelk Üretm Mktarı ( Bn Ton ) Ülke Çn 355,790 4, , ,3 573,567 66, ,65 Japonya,47 6,6 0,03 8,739 87,534 09,600 07,595 ABD 94,897 98,557 98,0 9,350 58,96 80,594 86,47 Rusya 66,46 70,830 7,387 68,50 60,0 67,0 68,743 Hndstan 45,780 49,450 53,080 57,79 6,838 66,848 7,00 Güney Kore 47,80 48,455 5,57 53,65 48,57 58,453 68,47 Almanya 44,54 47,4 48,550 45,833 3,670 43,85 44,88 Ukrayna 38,64 40,89 4,830 37,79 9,855 33,559 35,33 Brezlya 3,60 30,90 33,78 33,76 6,507 3,80 35,6 Tüye 0,965 3,35 5,754 6,806 5,304 9,00 34,03 İtalya 9,350 3,64 3,553 30,590 9,848 5,75 8,66 Dğer ülkeler 5,69 7,063 83,63 64,57 86,559 39,479 5,99 Toplam,46,686,5,96,35,89,39,3,,46,43,596,490,060 (Kaynak: worldsteel.org, 0) 0

3 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması Özel Frma sıralamasına gren 43 frma analze tab tutulmuştur. Çalışma amaçlarının gerçekleşmes çn lk olarak frmaların teknk etknlkler VZA yardımıyla tespt edlmş, daha sonra bağımlı değşken olarak alınan etknlk skorlarına etk eden faktörler Tobt model yardımıyla tespt edlmştr. Çalışma bulgularına göre frmalar optmal grd bleşmyle çalışamadıkları ve çıktılarda da maksmum düzeye ulaşamadıkları çn etkn olamamışlardır. Ayrıca, coğraf bölge etknlğe poztf etk eden br faktöen, ölçek büyüklüğü negatf etkl br faktör olarak bulunmuştur. Tosunoğlu ve Uysal (0) BIST da şlem gören İSO 500 de yer alan yabancı sermaye payına sahp malat sektöründek frmaların etknlklern Ver Zarflama Analz (VZA) yöntem kullanarak araştırmaya çalışılmışlardır. Çalışmada 009 yılına at toplam 9 frma ncelenmş ve bu frmaların 8 tanes etkn olarak belrlenmştr. Eken ve Pehlvan (009) çalışmalarında 000 ve 006 yıllarına at Tü sermaye pyasalarında mevcut olan 46 adet A tp ve 49 adet B tp yatırım fonunun performans ölçümü çn Sharpe, Treynor ve Alfa endeksler gb geleneksel portföy performans ölçüm metotlarının yanında VZA yöntemn de kullanmışlardır. Sonuçlar her k yönteme göre sıralanmış ve gerekl değerlendrmeler yapılmıştır. Elde edlen sonuçlara göre; portföy teors performans ölçüm yöntemlernn sonuçları, bu yöntemler kullanan endekslern değşkenlern grd olarak kullanan VZA sonuçları le paralellk göstermektedr. Tektüfekç (00) VZA yöntemn kullanarak BIST da şlem gören 0 teknoloj şetnn, yılları arasındak fnansal etknlklern ölçmey amaçlamıştır. Çalışma sonucu olarak grd ve çıktı değerlern en üst sevyede kullanma bakımından tek br şetn etkn konumda olduğu belrlenmş olup, BIST a kayıtlı şetlern genelde düşük etknlk düzeylerne sahp oldukları ve verml çalışmadıkları ortaya çıkmıştır. Al Özer vd. (00) BIST da yıllarında şlem gören Gıda ve İçecek sektöründek şletmelern etkn olup olmadıklarını ölçmek amacıyla VZA kullanmışlardır. Bu amaçla, şletmelern Ver Zarflama Analz yöntem le etknlkler ölçülmüştür. Ayrıca Kümeleme Analz yardımıyla benzeşen şletmeler kümelenmş ve TOPSIS analzyle de şletme etknlkler sıralanmış ve yöntemler karşılaştırılmıştır. Ver Zarflama Analzne göre 007 yılında 4 şletme, 008 yılında se şletme etkn bulunmuştur. Kullanılan üç yöntem de şletme etknlklern ölçmede kullanılmasına rağmen, analz sonuçlarına göre Ver Zarflama Analznde etkn bulunan bazı şletmeler TOPSIS analznde y performans göstermezken, Kümeleme analznden elde edlen sonuçların söz konusu dğer analzlerle uyumlu olmadığı tespt edlmştr. Tümen ve Çağıl (0) yaptıkları çalışmada, BIST da kayıtlı olan ve Blşm sektöründe faalyet gösteren frmanın mal tablolarını kullanarak, bu şletmelern fnansal performanslarını, Çok Krterl Karar Verme Teknklernden br olan TOPSIS yöntem le analz etmşlerdr. Çalışmada 4 dönem çn ( yılları) hesaplanan sekz fnansal oran le yöntem uygulanmış ve bulunan sonuçlara göre şetlern performans derecelendrmeler yapılmıştır. Başka br çalışmada Çetn (006), BIST da şlem gören Tekstl sektörüne at frmaların etknlklern, Ver Zarflama Analz (VZA) yöntem le belrlemeye çalışmıştır. Sonuç olarak etkn olmayan frmaların etkn konuma geçeblmeler çn kullandıkları grd-çıktı mktarlarını, at oldukları sektörde etkn konumda olan frmalara göre ne oranda yleştrmeler gerektğ belrlenmştr. Yayar ve Baykara (0), Tüye katılım bankalarının yılları arasındak faalyetlernde ne kadar etkn ve verml olduklarını TOPSIS teknğn kullanarak ölçmeye çalışmışlardır. Söz konusu çalışmanın analz sonuçlarına göre; Albaraka Tü en etkn, Bank Asya se en verml banka olarak belrlenmştr. Kuveyt Tü ün sunduğu yatırım araçlarını çeştlendrmes halnde etknlk ve vermllğnde gözle görülür br artış sağlayableceğ tespt edlmştr. Özgür (008) Tüye de mevcut kamu sermayel mevduat bankalarının fnansal yönden etknlklern VZA yöntem kullanılarak ölçmeye çalışmıştır. Bu amaçla lgl bankaları blanço ve gelr tablolarından belrl kalemlerle değerlendrlmek üzere grd ve çıktı set oluşturulmuştur. Sonra bu blgler yardımıyla VZA yöntem uygulanarak kamu bankalarının fnansal etknlk düzeyler belrlenmştr. Kula ve Özdemr (007), BIST a kote olan Çmento sektöründek şletmelern etknlkler grd yönlü olarak VZA kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada 006 yılına at bazı fnansal oranlar grd çıktı değşkenler olarak kullanılmış ve çalışma sonucunda, çalışmaya dahl edlen 7 şletmeden 7 tanesnn görecel olarak tam etkn olduğu belrlenmştr. Etkn olmayan şletmelern etkn olablmeler çn grd ve çıktı değşkenlernn potansyel yleştrme oranları belrlenmştr. Janan vd. (0) Tahran Menkul Kıymetler Borsası ndak falı sanay sektörlernde üstün performansa sahp şetlerden oluşan etkn portföy seçm çn 5 yıllık br dönem dkkate almışlardır. Çalışmada portföy üzerndek etkl krterler ve skorlar belrlenmştr. Bu makalede özvektör yöntem kullanılarak her br krtern ağırlığı hesaplandıktan sonra TOPSIS algort-

4 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY ması, k çözüm (yan poztf deal çözüm ve negatf deal çözüm) arasındak aralık tahmn aracılığıyla tanımlanmıştır. Bu çalışmada portföy temel krterler dkkate alınarak Tahran Menkul Kıymetler Borsası ndak şetlern derecelendrmes çn yen br ÖZ- VEKTÖR - TOPSIS yöntem önerlmştr. Kara ve Aydın (0), Tüye de faalyet gösteren seçlmş demr çelk üretcler örneklemnden hareketle endüstrnn etknlk düzeyn, VZA ve Malmqust Toplam Faktör Vermllğ endeks kullanarak hesaplamışlardır. Elde edlen etknlk sonuçlarına göre, söz konusu endüstrde ölçeğe göre artan getr olduğu görülmüştür. Teknk etknlk düzeylernden hareketle etknszlğn kaynakları Tobt model le analz edlmştr. Buna göre, özel sektör kredlernn GSYİH ya oranı, sanay sektörü büyüme hızı ve yatırım teşvk sayısı, etknszlğn kaynaklarını açıklamada belrleyc olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 4. METODOLOJİ 4.. Ver Zarflama Analz Ver Zarflama Analz, karar verme brmlernn kıyaslamasını güçleştren brden çok grd ve çıktının mevcut olduğu durumlarda, bu gözlenen brmlern görel etknlklernn ölçümünde kullanılan doğrusal programlama temell br yöntemdr (Emrouznejad vd., 008:5-57). VZA da temel varsayım, tüm şletmelern benzer stratejk hedeflere sahp olması ve aynı tür grd kullanıp aynı tür çıktı elde etmesdr. A.Charnes, W.W. Cooper ve E. Rhodes (Charnes vd., 978:49-444) tarafından gelştrlen Ver Zarflama Analz İngltere dek pols teşklatından, Kıbrıs ve Kanada dak bankaların, Amea, İngltere ve Fransa da ünverstelern etknlğnn ölçümüne kadar br çok alanda kullanılmıştır (Yılmazer vd., 006:57). VZA, karar verme brmler (Decson Makng Unt- DMU) olarak adlandırılan, ürettkler ürün ya da hzmet açısından brbrne benzeyen ekonomk karar brmlernn görel etknlğnn ölçülmes çn gelştrlen paramet olmayan br etknlk ölçüm teknğdr (Kecek, 00:64). VZA modeller ölçeğe göre sabt veya değşken getrl olmak üzere k gruba ayrılır ve bu modeller yönelmlerne göre grd yönelml ve çıktı yönelml modeller olmak üzere de k gruba ayrılırlar (Bakırcı, 006:40). VZA sonucunda, amaç fonksyonu e eşt se o karar brm etkn olarak saptanır. Amaç fonksyonu e eşt olmayan karar brmler etkn olan karar brmlerne benzetlmeye çalışılır. Bu şeklde etkn olmayanlar etkn hale getrlr (Kılıçkaplan ve Karpat, 004:4). VZA, kesrl doğrusal programlama şeklnde modellenr. Modele göre analz edlecek problemde (n) adet karar verme brmnn (m) adet grds ve (s) adet çıktısı olduğunu varsayalım. X j 0 değşken (j) karar brm tarafından kullanılan, () grd mktarını göstermektedr. Benzer şeklde Yj 0 değşken (j) karar brm tarafından üretlen, (r) çıktı mktarını göstersn. Bu karar problem çn değşkenler, k karar brmnn () grd ve (r) çıktıları çn vereceğ ağırlıklardır. Bu ağırlıklar sırasıyla( V ) ve ( k U ) olarak gösterlmektedr. Bu aşamada problem (n) tane karar brm çn (n) tane kesrl doğrusal programlama modelnn formülasyönü olarak fade edlmektedr. Vermllk, çıktıların grdlere oranı olduğundan, modeln amaç fonksyonu kesrldr ve (k) karar brm çn ağırlıklandırılmış çıktıların ağırlıklandırılmış grdlere oranını maksmumyapmaya çalışır. Max h k = s r= m u Y v X k = k Etknlk skorları n üzerne çıkamayacağından, karar brmlernn alacağı ağırlıklara br kısıt konulur. Bu kısıt aşağıda verlmştr: s r= m = u Y v X k k ; j =,..., n Grd ve çıktı ağırlıkları negatf olamayacağından, u 0 ; r =,..., s vk 0 ; =,..., m olur CCR Model Yukarıdak nolu kesrl programlama model, doğrusal programlama modelne dönüştürüleblr. Kesrl modeln doğrusal modele dönüştürülmesyle ortaya çıkan model, CCR model olarak smlendrlmektedr. CCR Model; Max h st.: s k r= k k r= = m = u Y v X 0 ; j =,..., n (3) k k = u 0 ; r =,..., s v 0, =,..., m k v X = s m u Y () ()

5 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması CCR modelnn (n) kez çözülmes sonucunda grd ve çıktı ağırlıkları le bunlara dayalı olarak etknlk sınırı elde edlmektedr. Bu sınır, görel etknlk krter olarak değerlendrlmekte ve en az br karar brmnn etkn olacağı düşünülmektedr. CCR model, grd mnmzasyonu ve çıktı maksmzasyonu amaçlarına göre düzenleneblmekte, her k modelde de karar brmler çn aynı etknlk skorları elde edlmektedr (Koçak ve Çlngrtü, 0:66-75). Çalışmada grdye yönelk ölçeğe göre sabt getrl model (CRS) kullanılmıştır. Analzler her yıl çn ayrı ayrı yapılmıştır Süper Etknlk Model Andersen ve Petersen (993) tarafından lteratüre kazandırılan Süper etknlk modelnde, her br etkn Karar Verme Brm (KVB), sırasıyla etkn üretm sınırından çıkarılmakta ve hesaplamalar sonucunda elde edlen Süper Etknlk skorları arasından en yüksek değere sahp olan KVB en etkn brm olacaktır. Etkn olan brmlere lşkn elde edlen süper etknlk değerler en büyükden en küçüğe doğru sıralanarak etkn olan brmler arasında da br etknlk sıralaması yapılmış olur (Özden, 008). Süper Etknlk model, değerlendrmeye alınan KVB nn referans setnden çıkarılma özellğ dışında dual CCR-VZA modelne denktr. Süper etknlk model aşağıda gösterlmektedr (Andersen ve Petersen, 993:6): F = mn h k st.: s j= j k s j= j k λ X + s hx = 0 ; =,..., m + λ Y s Y = 0 ; r =,..., s + λ, s, s 0 k j j k k jk rj r j r Çalışmada etkn çıkan KVB ler arasında en etkn çıkan şletmeler belrlemek çn Süper Etknlk model kullanılmıştır. 4.. TOPSIS Analz TOPSIS analz şletmelern Kar, malyet, üretm ve şgücü gb öneml unsurlarının ve araçlarının etkn br şeklde kullanılması, denetm ve özellkle şletme performans analznde kullanılan Çok Krterl Karar Verme yöntemlernden br olarak blnmektedr (Kaya ve Gülhan, 00:78). Hwang ve Yoon (98) tarafından gelştrlen TOP- SIS yöntem, alternatf çözüm noktasının poztf deal çözüme en kısa mesafe ve negatf deal çözüme en uzak mesafede olacağı varsayımına dayanmaktadır. (4) Poztf-deal çözüm, ulaşılablr bütün en y krterlern bleşmnden barettr. Negatf-deal çözüm se ulaşılablr en kötü ölçüt değerlernden oluşmaktadır. Bu yöntemdek tek varsayım, her ölçütün ya monoton artan ya da monoton azalan tek yönlü br faydası olduğu varsayımına dayanmaktadır (Bülbül ve Köse, 0:7). TOPSIS uygulamasına lşkn yapılacak şlemler aşağıdak adımlardan oluşmaktadır (Momen, 006:4-5): Adım: Karar matrs oluşturularak normalze edlmş değerlern hesaplanması (N):Normalleştrmek çn Norm yöntem kullanılmaktadır. Adım: Ağırlıklandırılmış normalze edlmş karar matrsnn hesaplanması (V): Önce değerlendrme faktörlerne lşkn ağırlık dereceler ( W n ) belrlenr. Daha sonra br öncek n aşamada hesaplanan normalze edlmş değerler, W değerler le çarpılarak ağırlıklandırılmış normalze edlmş değerler bulunur. V N W n n = (5) Adım 3: Poztf-deal ve negatf-deal çözümlerle lgl belrlemeler aşağıdak gb açıklanmaktadır : + ( V j ) Poztf-İdeal Çözüm = bütün mümkün alternatfler arasında j nc değer çn en y değerdr. ( V j ) Negatf-İdeal Çözüm = bütün mümkün alternatfler arasında j nc ölçüt çn en kötü değerdr. Adım 4: Alternatfler arasındak mesafe ölçülernn hesaplanması: Her alternatfn poztf-deal ve negatf-deal çözüme olan uzaklığı sırasıyla ( d ) ve ( d ) le gösterlr ve aşağıdak formüller yardımıyla hesaplanır: n + + = ( j j ), j= d v v n = ( j j ), j= d v v + =,,..., m =,,..., m Adım 5:İdeal çözüme görel yakınlığın hesaplanması: Her br karar noktasının deal çözüme görel yakınlığı (CL * ) ya da dğer br fadeyle Poztf-deal çözüme olan benzerlkler; aşağıdak formül yardımıyla hesaplanır: CL d * = + d + d (7) (6) 3

6 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY * * CL her zaman 0 CL aralığında değer alır. Adım 6: Her br alternatfn görecel sıralamasının ve puanının bulunması: * CL değerlerne göre azalan br seyr takp eden alternatflern sırası belrlenerek terch edlr. Maksmum CL değerne sahp alternatf seçlr. * Çalışmada etkn çıkan KVB ler arasında en y performansa sahp olan şletmeler belrlemek çn Süper Etknlk yöntem le karşılaştırma amacı doğrultusunda TOPSIS yöntem alternatf br yöntem olarak kullanılmıştır. 5. DEMİR, METAL ANA SANAYİİ SEKTÖ- RÜNDE UYGULAMA Çalışmanın bu bölümünde Borsa İstanbul Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe faalyette bulunan 4 frmanın grdye yönelk CCR modelne göre etknlk değerler hesaplanmıştır. Verler BIST da şlem gören Demr, Çelk sektörünün dönemne at blanço ve gelr tabloları kullanılarak elde edlmştr. VZA yöntemnde kullanılan grd ve çıktı değşkenler fnansal analz yöntemnde kullanılan oranlardan oluşmaktadır. Ver Zarflama Analznde aynı karar brm çn falı grd ve çıktı grupları falı etknlk değerler alacağından, sektörün etknlk ölçümü çn seçlecek olan grd ve çıktı değşkenlernn, etknlğ hesaplamada en y temsl ntelğne sahp olması gerekmektedr (Cenger, 0:39). Bu nedenle değşkenler çalışma kapsamına alınan şetlern temel ekonomk yapılarını ve aynı zamanda fnansal performanslarını en y şeklde yansıtablecek fnansal oran ve göstergeler dkkate alınmıştır. Çalışmada negatf değerlern poztf olması çn normalzasyon şlem yapılmıştır (Sadeghan vd.,008:78). Bu bağlamda; Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe faalyet gösteren frmaların grd ve çıktı değşkenler Tablo 3 dek gb belrlenmştr. Tablo 3: Grd ve Çıktı Değşkenler Grd Değşkenler Çıktı Değşkenler Duran Varlıklar Faalyet Gderler Satışlar Faalyet Karı Faalyetlerden Sağlanan Nakt Akış Grd, çıktı değşkenlern belrledkten sonra yukarıda bahsettğmz grdye yönelk ölçeğe göre sabt getrl CCR model (model 3) kurulmuştur. CCR model vasıtasıyla belrlenen etkn frmaları, kend aralarında sıralandırmak çn Andersen ve Petersen Süper Etknlk model kullanılmıştır. Ayrıca Süper Etknlk sonuçlarıyla karşılaştırma amacı doğrultusunda Ver Zarflama Analz uygulaması sonucunda etkn olarak değerlendrlen KVB lern üstünlük sıralaması çn TOPSIS yöntem kullanılmıştır. TOPSIS yöntem adımların takp ederek her 3 yıl çn ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır. Aşağıda 009 yılı çn yapılan TOPSIS yöntem örnek olarak özet br şeklde gösterlmştr: Adım : Bu adımda 009 yılına at etkn çıkan (etknlk değer olan) frmaların normalleştrlmş verler kullanılarak, lgl karar matrs oluşturulmuştur. Adım : Ağırlıklandırılmış normalze edlmş karar matrsnn hesaplanması çn Shannon Entrops kullanılarak lgl ağırlıklar Tablo 5 de olduğu gb elde edlmştr. Tablo 4: 009 Yılına İlşkn Normalleştrlmş Karar Matrs Duran Varlıklar Faalyet Gderler Satışlar Faalyet Karı (Zararı) Faalyetlerden Sağlanan Nakt Akış BORUSAN BUR ANA ERBOSAN EREĞLİ İZMİR ÖZBAL

7 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması Tablo 5: 009 Yılına İlşkn Ağırlıklandırılmış Normalze Edlmş Karar Matrs Duran Varlıklar Faalyet Gderler Satışlar Faalyet Karı (Zararı) Adım 3: Her krter çn poztf-deal çözüm ve negatf-deal çözüm aşağıda olduğu gb hesaplanmıştır, Poztf İdeal: Max v,mn v, Max v3, Max v4, Max v ,0.000,0.766,0.05,0.608 Poztf İdeal: Max v,mn v, Max v, Max v, Max v ,0.000,0.766,0.05,0.608 Negatf İdeal : Mn v,max v, Mn v 3, Mn v 4,Mn v , 0.057,0.000, , Negatf İdeal : Mn v,max v, Mn v 3, Mn v 4,Mn v , 0.057,0.000, , Adım 4 ve 5: İdeal çözüme görel uzaklık değerler 6 nolu formül esasalınarak hesaplanmıştır ve daha sonra 7 nolu formülle deal çözüme görel yakınlık değerler elde edlmştr. 009 yılına at brnc alternatf ( Ereğl Demr Çelk ) çn poztf ve negatf çözüme uzaklık örnek olarak aşağıdak gb hesaplanmıştır : Adım 6 : Her br frmanın görecel * sıralaması, CL değerlernn azalan seyrne göre belrlenmştr. Tablo 9 da görüldüğü gb EREĞLİ DEMİR ve BUR VANA frmaları sırasıyla maksmum ve mnmum almışlardır. Faalyetlerden Sağlanan Nakt Akış BORUSAN BUR VANA ERBOSAN EREĞLİ İZMİR ÖZBAL d d + = = ( ) ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) Tablo 6:009 Yılına İlşkn Poztf İdeal Çözüm Setne Uzaklık, Negatf İdeal Çözüm Setne Uzaklık ve İdeal Çözüme Görecel Yakınlık Değerler Poztf İdeal Çözüme Uzaklık Negatf İdeal Çözüme Uzaklık + ( ) İdeal Çözüme Görecel Yakınlık EREĞLİ DEMİR BORUSAN MANNESMANN İZMİR DEMİR ÖZBAL BORU ERBOSAN BUR VANA BULGULAR 6.. VZA Modelnn Sonuçları ( ) + ( ) + ( ) = = 0.06 * CL değern Grdye yönelk Ver Zarflama Analz yöntem kullanılarak hesaplanan dönemlerne lşkn etknlk puanları Tablo 7 de verlmştr. Tablo 7: Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Etknlk Değerler 5 KVB Numarası KVB İSİMİ ASİL BORUSAN MANNESMANN BUR BUR VANA COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK HALAT ÇEMAŞ DÖKÜM ÇEMTAŞ DEMISAŞ DÖKÜM ERBOSAN EREĞLİ DEMİR İZMİR DEMİR KARDEMİR ÖZBAL BORU Ortalama

8 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY 009 yılına lşkn grdye yönelk CCR-VZA sonucuna göre etknlğ % 00 e eşt olan 6 (BORUSAN, BURÇE- LİK VANA, ERBOSAN, EREĞLİ, İZMİR, ÖZBAL) şletme bulunmuştur. 009 yılında Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörünün ortalama etknlk puanı % 88 olarak belrlenmştr. 00 yılına lşkn grdye yönelk VZA sonucuna göre etknlğ % 00 e eşt olan 6 şletme (BUR VANA, COMPONENTA, HALAT, ERBOSAN, EREĞ- Lİ, İZMİR) saptanmıştır. 00 yılında se Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörünün ortalama etknlk puanı % 84 e düşmüştür. 0 yılına lşkn grdye yönelk VZA sonucuna göre etknlğ % 00 e eşt olan şletme (BUR VANA, COMPONENTA, ERBOSAN, EREĞLİ, İZMİR) sayısı 5 olarak belrlenmştr. 0 yılında Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörünün ortalama etknlk puanı % 8 olmuştur. Tablo 7 de görüldüğü gb yılları tbaryle ortalama etknlk değerlernn azaldığı görülmektedr. 6.. Süper Etknlk Sonuçları VZA uygulaması sonucunda etkn olarak değerlendrlen KVB lern kend aralarındak üstünlük sıralamasını gösteren Süper Etknlk uygulamasının sonuçları Tablo 8 de gösterlmektedr. Tablo 8: Yıllar İtbaryle Süper Etknlk Model Sonuçları Süper Etknlk Sırası EREĞLİ DEMİR BUR VANA 3 ERBOSAN İZMİR DEMİR BORUSAN MANNESMANN ÖZBAL BORU EREĞLİ DEMİR BUR VANA COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK İZMİR DEMİR ERBOSAN HALAT - EREĞLİ DEMİR BUR VANA COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK ERBOSAN İZMİR DEMİR Tablo 8 e göre her 3 dönemde de Ereğl Demr Çelk şletmes etknlk sıralamasında lk sırada yer almaktadır. Dğer şletmeler çn de benzer yorumlar yapılablmektedr TOPSIS Sonuçları BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe faalyet gösteren 4 şletmenn Ver Zarflama Analz uygulaması sonucunda etkn olarak değerlendrlen KVB lern üstünlük sıralaması çn TOPSIS yöntem kullanılmıştır. Etkn çıkan karar verme brmlern 3 dönemlk verler dkkate alınarak TOPSIS yöntem le şletme performansları en yden en kötüye doğru sıralanarak Tablo 9 da gösterlmştr. TOPSIS uygulamasının.adımına dayanarak değerlendrme faktörlerne lşkn ağırlıklar Shannon Entropy yöntemyle belrlenmştr. Yöntemn çözümünde Mcrosoft Excel programından yararlanılmıştır. Tablo 9: Yıllar İtbaryle Etkn Çıkan İşletmelern TOPSIS Sonuçları Sıra 009 Skor 00 Skor 0 Skor 3 4 EREĞLİ DEMİR BORUSAN MANNESMANN 0.3 İZMİR DEMİR ÖZBAL BORU EREĞLİ DEMİR İZMİR DEMİR COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK BUR VANA EREĞLİ DEMİR İZMİR DEMİR COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK BUR VANA ERBOSAN 0.05 ERBOSAN 0.00 ERBOSAN BUR VANA HALAT yılına lşkn TOPSIS analz sonuçları ncelendğnde y performans gösteren şletmeler sırasıyla EREĞLİ, BORUSAN, İZMİR, ÖZBAL, ERBOSAN ve BUR- VANA frmalarından barettr. 00 yılına lşkn bulgulara göre y performans gösteren şletmeler sırasıyla EREĞLİ, İZMİR, COMPO- NENTA, BUR VANA, ERBOSAN ve HALAT şletmelernden oluşmaktadır. 0 yılının sonuçlarına esasen y performans gösteren şetler EREĞLİ, İZMİR, COMPONENTA, BUR- VANA ve ERBOSAN şletmeler olmuştur. 7. SONUÇ Çalışma kapsamına alınan Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörüne at frmaların 009, 00 ve 0 dönemlernde performans etknlk değerlendrme sonuçları VZA Süper Etknlk ve TOPSIS yöntemlerne göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verlmştr: Sektör kapsamında faalyette bulunan 4 frmanın VZA yöntemne göre yapılan performans değerlendrme sonuçlarını nceledğmzde 4 frma (BUR VANA, ERBOSAN, EREĞLİ, İZMİR DEMİR ) her üç dönemde de etkn olarak belrlenmştr ve her üç dönemde de tam olarak etkn olmayan şetlern sayısı 5 olarak belrlenmştr. Sektörde faalyet gösteren dğer 5 şet se bazı dönemlerde etkn ve bazı dönemlerde se etkn çıkmamıştır. Bunlardan COP- MONENTA DÖKÜMCÜLÜK frması lk dönemde yüksek br performansla etknlğe yakın br skora sahp olmakla brlkte dğer dönemlerde tam olarak etknlğ yakalayablmştr. HALAT, BORUSAN ve ÖZBAL şetler se araştırma dönem kapsamında sadece br yıl etkn olablmşlerdr. 6

9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması VZA yöntemne göre etkn olarak belrlenen şetler kend aralarında daha etkn olma açısından sıralamak çn Süper Etknlk yöntem kullanılmıştır. Elde edlen sonuçlara göre EREĞLİ şletmes her üç yılda da brnc sırada yer almakla en etkn frma olarak belrlenmştr. Süper etknlk yöntemne göre BURÇE- LİK VANA frması her üç dönemde de etkn çıkan şetler arasında knc sırada yer almıştır. Aynı yönteme göre etkn olarak belrlenen dğer şetler se dönemler tbaryle kend aralarında yer değşmektedrler. VZA yöntem sonuçlarından elde edlen etkn frmalar, TOPSIS yönetem kullanılarak en deal çözüme yakınlık açısından sıralandırılmıştır. Sonuçlara göre her üç dönemde etkn çıkan frmalar arasında EREĞLİ şletmes en yüksek TOPSIS skoruna sahp olarak brnc sırada yer almaktadır. EREĞLİ şet çn bu yöntemle elde edlen sonuç Süper Etknlk yöntem le paralellk göstermektedr. Fakat dğer etkn şetler çn elde edlen sonuçlar Süper Etknlk yöntem le falık göstermektedr. 7

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı