Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü"

Transkript

1 Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü 20 Ekim 1992 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasý nda yapýlan Akþam Söyleþisi nin konusu Türkiye nin Demir-Çelik Öyküsü; konuþmasý ise -Atatürk ün yurtdýþýna gönderdiði diðer öðrencilerle birlikte 1926 da Ankara Garý ndan bizzat uðurladýðý- ülkemizin ilk Metalurji Yüksek Mühendisi Selahattin Þanbaþoðlu idi. Þanbaþoðlu, önce makina mühendisliði eðitimine baþlamýþ, ama daha sonra, Memlekete gereklidir diyerek Aachen de metalurji eðitimi görmüþ; 1930 larýn baþlarýnda baþlayan demirçelik seferberliðinin her aþamasýnda nefer, lider, gözlemci ve tanýk olarak yer almýþ, Türkiye nin sýnai geliþiminde sürekli izler býrakmýþ ve bu satýrlarda anlatýlacak olan demir-çelik öyküsünün - inanýlmaz güçlü hafýzasýyla en ince detayýna kadar- bu günlere taþýnmasýný saðlamýþ bir üstadýmýzdý. Ayný zamanda, Cumhuriyetin o dönemlerdeki insanlarda görülen özelliklerinden olan üstün devlet ve görev bilinciyle, tüm olumsuzluk ve yokluklara raðmen, ülke sanayisinin temel taþlarýný oluþturan kuruluþlarýný ülkemizin saðlam tuðlalarý olarak sessizce ören ve yine sessizce göçüp giden bir mühendisi idi. Türkiye demir-çelik öyküsünde KARDEMÝR in (Karabük Demir Çelik Ýþletmeleri); KARDEMÝR öyküsünde de, kendisi hiç çalýþmamýþ olmasýna raðmen, s. Þanbaþoðlu nun çok önemli bir yeri vardýr. Söyleþide Þanbaþoðlu, Osmanlý Ýmparatorluðu nun son dönemlerinden baþlayarak bu öyküyü þöyle aktarmýþtý: Endüstri devrimine yol açan temel unsur olan çeliðin kütle halinde imalatýný gerçekleþtirmiþ olan Ýngiltere nin Baþbakaný kaysettikleri Amerikan müstemlekesi için demiþtir ki, Biz bir müstemleke kaybettik ama öyle bir sanayi üretimi meydana getirdik ki, o müstemlekeyi kat kat telefi edecek durumdadýr. Evet... Çeliðin kitle halinde imali çok önemli bir olaydýr. Osmanlý Ýmparatorluðu -gerçi elde bir vesika yok ama lerde sanii devrimine girmeye çalýþmýþtýr. Þöyle bir hatýramý müsaade ederseniz arz etmek isterim: senesinde, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Baþkanlýðý ndaki her heyetle harp içerisinde Ýngiltere ye gittik. Ýngiltere nin devletinin sebebi Türkiye yi harbe sokmak için iliþkileri geliþtirmiþti. Fabrikayý gezdikten sonra enteresan bir þey göstereceðiz dediler. Fabrikanýn büyük yeþil bahçesinin bir yerinde, fevkalade bakýmlý, mermerden yapýlmýþ, etrafý zincirle çevrili bir mezar var. Mezarýn üzerinde: Ýstanbul dan buraya staj için gelip 28 yaþýnda ölen Ýbrahim... in mezarýdýr. Bu garibin mezarýna kimse dokunmasýn!.. Tarih yazýyor Ama, Osmanlý Ýmparatorluðu nda hangi tarihte kütle halinde çelik imaline baþlandýðýna iliþkin bir vesika yok. Vakti zamanýnda Askeri Fabrikalarýn kütüphanesindeyken, Ýmalat-ý Harbiye nin mazisinden bahseden bir kitap görmüþtüm. Sonra gidip aradým; ama kaybolmuþtu. O nedenle hafýzama istinaden anlatacaðým. Osmanlý da kütle halinde çelik üretimi evvela Osmanlý Donanmasý nýn geliþmesi arzu edilmiþ olduðu için, bu tersane kurulmuþtur ve içinde hem demirhane, hem de bir haddehane bulunmaktamühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

2 dýr tona kadar bütün gemilerin boyasý, çýrak okulunun mürekkep ittiyacý dahil tüm ihtiyaçlarý da bu tesiste yapýlýyordu. Daha sonra Ýmalat-ý Harbiye tarafýndan Zeytinburnu ndaki demir-çelik tesisleri kurulmuþtur. Ýlk kurulan tesisler beþer tonluk biri bazik, diðeri de asidik Siemens-Martin ocaklarýdýr. Bazik sistemle kütle çelik imalatý, asidik sistemle de toplanýr namlularý yapýlýyordu. Zeytinburnu nda haddehane yoktu; dövme ve presleme iþletmeleri vardý. Yani Siemens-Martin ocaðýndan dökülen çelik haddeleme suretiyle deðil, dövülme suretiyle þekil alýrdý. Bu dukum aþaðý yukarý Birinci Cihan Harbi ne kadar devam etti. Bu savaþta hem çelikhane, hem imalathaneler ve diðir tüm fabrikalar var güçleriyle çalýþtýlar. Mütareke ile birlikte hapsi kapandý, harp oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti teþekkül ettiði vakit, 1923 te elinde çelik üreten hiçbir teis yoktu. Ufak pik dökümhanelerinden baþka hiçbir þey kalmamýþtý. S. Þaþbaþoðlu Cumhuriyetin ilk yýllýrýndaki demir-çelik ile ilgili giriþimleri de þöyle anlatýyor; Ýlk teþebbüs 1924 zereziroe imalathanelerin tekrar kurulmasý için çýkarýlmýþ ve kanunla baþlar. 100 milyon liralýk tahsisatýn 5 sene zarfýnda sarf edilmesi üzerine bir kanun çýkarýlmýþ ve ona istinaden askeri fabrika imalathaneleri tekrar yeni baþtan kurulmaya baþlanmýþtýr. Ýlk önce Ankara Fiþek Fabrikasý ile iþe baþlanmýþtýr. Ve 1929 senesinde de, Kýrklareli deki çelik fabrikasýnýn temeli atýlrý. Bu fabrika 1932 nin baþýnda bitti. Fabrika iki tane 10 ar tonluk Siemens-Martin ocaðý, bir tane 2 tonluk elektrikli ark ocaðý ve iki tane de kupol ocaðý ile beraber dökümhane, haddehane, demirhane, tamirhane vardý te Almanlar dan bir heyet geldi, bunlarý çalýþtýrmaya baþladýk. S,Þaþbaþoðlu nun 1955 te ölümünün ardýndan, bir aný kitabý basýldý. bu kitabýn sunuþunda Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Türk Tarih Vakfý nýn Sözlü Tarih Projesi kapsamýnda, Ülkü Özen in Selahattin Þaþbaþoðlu ile yaptýð söyleþiden alýntýlara da yer vermiþti. Bu söyleþide, Kýrklareli nin ve fabrikanýn o günlerdeki durumunu da Þaþbaþoðlu þöyle anlatýyordu: 1932 de Kýrklareli de askeri fabrika sahasý dýþýnda sadece 13 ev vardý. Meyhane, kahvehane ve kasap dükkaný ayný yerdi. Yol yoktu. Haftada yalnýz iki tren geçerdi. Gazete gelmezdi. Fabrikaya ya trenle, ya da çamur tarladan geçerek gidilirdi. Ýþçi tamamen oralarýn köylüsüydü. iki, üç saatte köyünden eþekle veya yaya gelirdi. Fabrikada eþeklere ayrý yer vardý. Çelik fabrikasýnda iþçi çalýþýrdý. Ýþçilere (yani çalýþan köylüye) kendi geirdiði pekmez veya ayrana bandýðý yufka ekmeðinden ibaret yemeðinin ve kendi elbisesinin dýþýnda Ýlk fabrika yemeði ve kýyafeti Kýrýkkale Çelik Fabrikasý nda verilmiþtir. Bunu yapan da devlet deðildi. Kendi aramýzda para toplayýp baþlattýk ve usul haline getirdik... O devirde yörede ne sebze hali, ne kabzýmal ne de bezbaha vardý ve onlar, fabrika çevresindeki uygun bir arazide domates, biber, fasulye vb. gibi sebzeler ile tavuk, koyun gibi hayvanlarý doðrudan doðruya kendileri yetiþtirerek, çalýþanlara Cumhuriyetin ilk tabldot uygulamasýný baþlattýlar. Cumhuriyetin ilk yýllarýda nelerin, hangi koþullar altýnda ve hangi inanç ve dirençlerle baþarýldýðýný gösteren bu ara açýklamadan sonra, tekrar Þaþbaþoðlu nun aðzýndan demir-çelik serüvenine devam edelim: O vakit demiryollarý Türkiye için çok önemli. bu fabrikalarý askerlerin ihtiyaçlarý için kurarken, Ýsmet Paþa nýn emriyle... Burada ray- da yapýlsýn. demiþtir. Türkiye de ilk defa ray 1932 senesinin Haziran ýnýn 4 ünde burada yapýlmýþtýr. Daha sonra Almanlar gittiler ve 1934 e kamühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 145

3 dar çelikhane çalýþmadý; çünkü ne mühimmat, ne de ray için sipariþ vardý senesinde Ali Çetinkaya Bayýndýrlýk Bakaný olduktan sonra Devlet Demiryollarý ona baðlandý. Devlet Demiryollarý baþlangýçta hiç istemiyordu; ama, Çetinkaya zorlayýnca ray sipariþini Kýrýkkale ye vermek zorunda kaldýlar. Baþlangýçta, tabiatýyla niç tahsisat falan yok. Hepimiz acemiyiz ve doðru dürüst kütle halinde üretim yapamýyoruz. O esnada, 15 lik top imalatý için Almanya ya tekamül kursuna gidenler, skoda firmasýndan Harlas isimli bir ustabaþý getirdiler. Bizim çelik imalatýnda Harlas ýn çok büyük yardýmý ve tesiri oldu. Raylarý ilk teslim ettiðimiz zaman TCDD þüpne etmiþti. Ýnþaat Fen Heyeti Baþkaný olan Ýsmail Fuat Bey bizim raylardan ve Alman konsorsiyumundan gelmiþ raylardan bir kaç örnek alýp test etmek üzere Ýsviçre ye gönderdi. Onlar raylarý Thomas çeliðinden yapýyordu. bizim raylar onlarýnkinden kat be kat mukavim çýkýnca herkesin sesi kesildi tarihleri arasýnda TCDD ye ton ray verdik. Kýrýkkale nin esas imal görevi vasýflý çeliktir. Bunda baþarýlý olmuþtur arasýnda 150 kadar deðiþik çelik çeþidi yapýlmýþtýr. Türkiye de bugün bunun yarýsý üretilmiyor. Kýrýkkale de hep yeni þeyler yapýlýrdý. Sýcak iþ, yüksek hýz, kýsaca her cins takým çeliði yapýldý. Hülasa, uçak çeliði, kalem çeliði, paslanmaz çelikler, atýþa dayanýklý çelikler, bütün diþli çelikleri, semantasyon çelikleri, daha bir çoklarý yapýldý. Bizi en çok müþkülata uðratan, fiþek için, platina dediðimiz çok düþük (%0,08) karbonlu ve sillesiz malzeme imal etmekti. Kýrýkkale de dolomit yoktu, ama manyezit vardý; manyezitin yakýlmasý ve katýlmasý ilk defa burada oldu. Sonra, Türkiye de ilk defa çelik döküm, kuma 146 çelik döküm de burada yapýldý. Çelik döküm kumu tanýnmýyordu, bentonit hiç bilinmezdi. O vakit þamotu öðütüp döküm kumuyla karýþtýrma suretiyle çelik kumu imal edildi. Ýlk yapýlan þeyler, toplarýn tekerlek baþlarý olmuþtur. Ve ondan sonra da enteresan iki döküm yapýldý; bunlar eski Erkin denizaltý personel gemisinin bodoslamalarý ve mermi çeliklerinin çekme halkalarý için, iç kýsmý beyaz döküm, dýþ kýsýmlarý gri döküm halkalarýydý. Kapasite 2 tonluk bir elektrik ark ocaðýndan ibaretti. Bütün bunlarý kitaplardan bakarak yaptýk. Patent, lisans söz konusu olamazdý. Kendi ihtiyacýmýzý, TCDD nin ve Milli Savunma nýn ihtiyaçlarýný karþýladýk. Piyasaya vermedik, piyasanýn ihtiyacý da yoktu... Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Þaþbaþoðlu nun anlattýklarýndan yola çýkarak o dönemdeki Kýrýkkale yi þöyle tanýmlýyor: larda ýssýz Kýrýkkale köyünde minyatür bir sanayi modeli kurulmuþtu. Askeri fabrikalar 1924 te alýnmýþ olan bir kararla, Kýzýlýrmak ýn doðusunda kurulsun... ilkesine göre ve bütünüle de harp sanayisine yönelik olarak, ana ve yardýmcý fabrikalar biçiminde kurulur. Fiþek, mermi, çelik tüfek ve barut fabrikalarý ortaya çýkar. Mermi, barut, kapsül, fiþek yanýnda, top tabanca, zýrh mermisi, zýrh levhasý, vagon yayý, tampon yayý ve kabýna sýðmayan bir çok ürün, bu minyatür sanayide üretiliyordu... Bu minyatür saniyide gerçekten çok önemli, deðiþik ve zor iþler yapýlýyordu. Ama ton/yýl ölçekli çelik üretimi ülkenin sanayileþebilmesi için çok yetersizdi. Türkiye4nin sanayi devrimini yakalamasý için, aðýr sanayisini kurmasý ve bunun için de lokomotif sektörlerden olan demir-çelik iþinde çok yüksek üretim rakamlarýna ulaþmasý gerekiyordu. Ýngilizlerin kitlesel demir-çelik üretimini Amerika Müstemlekesi nden daha üstün tutmalarý gibi, baþmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

4 ta ABD olmak üzere diðer geliþmiþ ülkeler de bu üretimi çok önemsediler lerin sonlarýnda Uluslararasý Demir-Çelik Enstitüsü nün (IISI) 21. yýllýk toplantýsýndaki þeref konuðu þöyle diyordu: ABD bir endüstri devi ise, bunu çelik endüstrisi merkezli sanai üretim gücüne borçludur... En azýndan 2000 lerin baþýna kadar uzanan bir sanayi çaðýnda lokomotif rol oynamýþ olan iþ kollarýnýn desteklenmesi, ekonomik geliþmenin anahtarý konumundaydý. Çünkü bu anahtar sektörlere yapýlan yatýrýmlar sonucu, üretimde görülen %20 lik bir artýþ, ulaþýmdan reklama tüm diðer yan sektörlerde % 20 lik bir artýþý da beraberinde geirmekteydi. Kimya sanayisi ile birlikte temel lokomotif sektörleren olan demir-çelik iþkolunda çalýþan bir kiþi, bu söktörlerden etkilenen diðer iþkollarýnda 20 kiþiye daha istihdam olanaðý saðlamaktaydý. Yani Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bu gerçeði görüyordu. Bu nedenle de, ülkede kitlesel ölçekli bir entegre demir-çelik tesisinin kurulmasý hususnun araþtýrýlmasý için gereken çalýþmalar, iktisadi Vekaleti tarafýndan hemen baþlatýlmýþtý. KARDEMÝR ÝN kuruluþunun 50. yýlýnda yapýlan bir broþürde anlatýlanlara göre, 1925 yýlýnda, bir taraftan petrollerin incelenmesi için Lüksemburg dan Dr. Lucius, diðer taraftan da kömür ve demir madenlerinin araþtýrýlmasý için Avusturya daki ünlü Löben Maden Mektebi nin profesörlerinden Dr. Granigg Türkiye ye getirilir. Dr. Granigg, raporunda demir ceherinin ve cevherin izabesi için kullanýlacak kokun dýþarýdan geçirilmesini tavsiye eder... Öte yandan ülkemizdeki kömürlerin koklaþma testleri ve cevherlerin uygunluk analizleri de yurtdýþýnda yaptýrýlmýþtýr. Bu kýpýrtýlardan sonra 1928 e kadar harhangi bir diðer araþtýrma emaresi gözlenmemektedir de Genel Kurmay da yapýlan bir toplantýda konu tekrar ele alýnmýþ, fakat, bütçeye ödenek konamadýðýndan, demir çelik sanayi kurma teþebbüsü ikinci kez olumsuz sonuçlanmýþtýr de Rus Heyeti nin incelemelerinden sonra, konu tekrar gündeme gelmiþ; bu heyetin verdiði raporlarda, gümrük istatistiklerine göre, bir yýlda 150,000 ton demir-çeliðe sürüm bulunabileceði, bunun için de günde 300 ton kapasiteli bir yüksek fýrýna ihtiyaç olduðu belirtilmiþtir. Bu yüksek fýrýnýn iþletilmesi için kurulacak kok fabrikasýnda da kimya sanayi bakýmýndan önemli yan ürünler elde edileceði ve bu aðýr sanayi merkezi çevresindre kurulacak sülfürik asit fabrikasý ile diðer yan sanayi tesislerinin çok ekonomik olacaðý doðrultusunda görüþler ortaya konmuþtur. Ruslardan sonra Amerika dan gelen bir diðer heyete Türkiye nin ekonomik tahlilleri yaptýrýlmýþ; bu kapsamda demir-çelik sanayisi de ele alýnmýþtýr. Ve nihayet, entegre demir-çelik tesislerinin kuruluþ yerlerinin seçiminin ve diðer sorunlarýn incelenebilmesi için, Sümerbak kalkýnma planý kapsamýnda yer alan bu en önemli tesisin kesin olarak kurulmasýna karar verilmiþtir. Amerikalý iktisatçýlarýn ve Rus heyetinin incelemeleri sonucunda tesisler için önerdikleri kuruluþ yeri Ereðli dir. Daha sonra, kesin kuruluþ yerinin tespiti için Sümerbank ve Askeri Fabrikalar uzmanlarýndan bir heyat seçilir. S. Þanbaþoðlu ile KARDEMÝR in yollarý da ilk kez burada kesiþir. Yer seçimi için oluþturulan heyette Vedat Akdoðan, Hasan Osman Kýraç ve S. Þanboþoðlu bulunmaktadýr. Ýncelemelerin sonucunda tesis Zonguldak ta kurulsun derler; Genelkurmay deniz toplarýnýn atýþ menzili (o zamanlar 70 km ydi) dýþýnda kalmasý hususunda ýsrar eder ve Zonguldak tan 70 km içeride haneli Karabük Köyü bulunur. Karabük ün seçilmesinde savunma gereksinimi dýþýnda þu faktörler de rol oynamuþtur: mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 147

5 - Taþkömürü havzasýna olan yakýnlýðý; - Demiryolu güzergahýnda olmasý nedeniyle, 1936 yýlýnda Erzurum demiryolu hattýnýn yapýlýþýnda bulunan Divriði demir madenindeki cevherin nakil imkaný; - Yörenin iþçi yerleþmesine uygunluðu; - Yöredeki jeolojik yapýnýn aðýr sanayi tesisi kuruluþuna elveriþli oluþu, - Demir cevheri dýþarýdan ithal edileceði için sahile yakýn oluþu. Alman Krupp firmasý 80,000 ton/yýl ve Ýngiliz Brassert firmasýn da 150,000 ton/yýl kapasileti iki ayrý teklif verirler. Ýþin alýnmasý için çok bastýran Ýngiliz Hükümeti ile imzalanan toplam 2,5 milyon Euro tuturýnda ki bir kredi anlaþmasý çerçevesinde, KANDEMÝR in ihalesi H. A. BRASSERT firmasýna verilir. 3 Nisan 1937 tarihindeki temel atma töreninde Baþvekil Ýsmet Ýnönü þunlarý Söylüyürdu: Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý adý dikkatinizi celp etmiþtir. Demir-Çelik fabrikalarý yedi tane büyük fabrikadan mürekkeptir. Bunlardan her biri her memletette baþlý baþýna birer kýymet sayýlabilir. Yüksek fýrýnlarý, çelik fýrýnlarý, kok fýrýný, haddehane, 20,000 kw kurdetinde bir elektirik santkrali, büyük bir atölye ve tali maddeler fabrikasý, bugün meydana getirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olan banlardýr. Bu müesseselere dayanarak yenirden kurulacak fabrikalar ayrýca bir mevzu olacaktýr Kurulacak fabrikalar fennin en son terakkilerini ve en son icatlarýný ihtiva edecek olan en kuvvetli müesseselerdir. Bu fabrikada günde bine yakýn amele çalýþacaktýr. Amelenin nispeten azlýðý, kurulacak olan bu fabrikanýn ne kadar modern ve mekanize olduðunu göstermeye kafidir. Bu müesseselere 22 milyon liradan fazla para sarf edeceðiz. Fabrikalarýn her gün kullanacaðý madenleri 236 vagon taþýyacaktýr. Bu her gün on trenin buraya gelmesi demektir. Arkadaþlar, endüstri hayatýna hevesle girdikleten sonra asýl endüstrinin ana kýsmýna, aðýr endüstriye bugün baþlamýþ bulunuyoruz. Makine endüstrisine de buradan baþlanýr. Bu müessese içtimai bakýmdan da ayyrýca dikkati celp edecek bir kuymeti haizdir. Burada çalýþanlarýn ikamet ve çalýþma sýhhat þartlarý, mektep ihtiyaçlarý ayrýca hazýrlanacak, bunlar için ayrý ayrý müesseseler kurulacaktýr. Görüyoruz ki, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý ile memleketin her saharda çýok kýymetli olan boþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz. Cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz. Demir ve Çelik Fabrikalarýnýn endüsti bakýmýndan, ekonomi bakýmýndan olduðu kadar, memleketin müdafaasý için olan yüksek ehemmiyetine de bilhassa dikkatlerinizi celp etmek isterim. Bu fabrikalar her ihtiyaç için istediðimiz demir ve çelik temin etmekle, memleket müdafaasý bugünden sonra daha geniþ temellere istinaf etmiþ olacaktýr. Hen bakýmdan memlekete bu kadar lüzumlu ve faydalý olan bu fabrikalarý vücuda getirmek Atatürk ün büyük ehemmiyet verdiði baþlýca bir mevzu idi. Bugün temelini atmakla sevinç duyugaðýmýz bu fabrikalarýn kurulmasý için çok çalýþýlmýþ, uzun müzakereler ve tetkiklerde bulunulmuþtur. Bu yolda karþýlaþýlmýþ olan sayýsýz zorluklarý gidermek ve kuruluþlarýný tahakkuk ettirebilmek için baþlýca istinat kuvvetimiz Atatark on bitmez tükenmez müzahereti ve yardýmý olmuþtur 148 Böylelikle, Soðanlý ile Araç çaylarýnýn kesiþtiði lyered ve birer bataklýktan farksýz olan geniþ çeltik tarlalarýnýn üzerinde memleketimizinilk büyük aðýr sanayi tesisleri hýzla yükselmeye baþlamýþtý. Bu olay ülke çapýnda büyük yankýlar uyandýrmýþ ve gazeteler olayý günlerce iþlemühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

6 miþlerdi KANDEMÝR in kuruluþu ile ilgili olarak S. Þanbaþoðlu þunlarý anlatýyordu: Karakük ün yapýlmasý-dikkat buyurun-2 _ senede olmuþtur. Ve bu yapýlma iþinde ne dozer, ne de ekskavatör vardý. Bütün bu iþler kazma, kürek ve eþek küfeleriyle yerlerinde doldurmasý suretiyle gerçekleþtirilmiþtir Bu kadar hýzlý bir fabrika yapýlmasýnda, benim kanýmca en önemli faktör- öldüyse, Allah rahmet eylesin- Azimi Tlabar ismindeki kontrol mühendisiydi. O hep iþinin baþýndaydý ve sabahtan gece saat 12 ye kadar mütemadiyen bu iþle meþgul olurdu 1 Mart 1938 de makinalarýn montajý baþladý vebirbirini besleyen-tamamlan üniteler bütünü olan bu tesiste ilk olarak 6 Haziran 1939 da Kuvvet Santrali ve ardýndan da 27 Temmuz 1939 da 1. Kok Fabrikasý iþletmeye alýndý. 9 Eylül 1939 da iþletmeye alýnan Fatma adýndaki 1, Yüksek Fýrýn, karnýndaki cevheri taþkömürünün ateþi ve karbonu ile yoðurdu; uzun doðun sancýlarý çekti. Cumhuriyetin Ýlk sývý demiri 10 Eylül 1939 da Fatma nýn karnýndan akkor halinde gün ýþýðýna çýktý. Yüksek fýrýnda gerçekleþen reaksiyonlarýn tümü bugün bile açýklanamamaktadýr. Ama topraðý ateþle birleþtirerek demir veren bütün yüksek fýrýnlara, bu saygý uyandýran ve heyecan veren doðurganlýklarýndan dolayý, hep kadýn isimleri verilir ve yýllarca hiç durmazlar. Ýçerilerine her gaün yüklenen cevheri bu fýrnlar, gerisin geri demir olaran gün yüzüne çýkarýrlar. Ve tam 64 senedir her 5-6 senede bir bakýmonarýn için verilen kýsa molalar hari Fatma ve daha sonralarý da kardeþleri Zeynep ile Ülkü, her gün demir doðurur durur 15 Eylül 1939 da Fatma tam kapasiteyle iþletmeye alýndýðýnda, Yüksek Fýrýn Þefi Ekrem Kapralý ve Ýngiliz Uzman Mr. Smith Müessese Müdürü Halit Civelekoðlu nun yanýna gelir ve döküm alýndýðýný bildirirler. Bu esnada, orada tanýk olarak S. Þanbaþoðlu nun yollarý, uzun yýllar sonra tekrar kesiþecektir. Daha sonra, sýra demiri yine ateþle çeliðe dönüþtürecek olan Siemens-Martin ocaklarýnýn devreye alýnmasýna gelir. Hem bu ocaklarýn devreye alýnmasý, hem de haddehane ve ray çekme ayarlarýnýn yapýlmasý süreçlerinde Kýrýklale den gelen ekiplerin çok büyük katkýlarý olacaktýr. Ve bundan sonra da KANDEMÝR, hem baþka demir-çelik iþletmelerinin, hem de baþka fabrika ve tesislerin kurulmasýnda olaðanüstü bir özveriyle, çok büyük hizmetler verecektir. Daha sonra, sýra demiri yine ateþle çeliðe dönüþtürecek olan Siemens-Martin ocaklarýnýn devreye alýnmasýna gelir. Hem bu ocaklarýn devreye alýnmasý, hen de haddehane ve ray çekme ayarlarýnýn yapýlmasý süreçlerinde Kýrýkkale den gelen ekiplerin çok büyük katkýlarý olacaktýr. Ve bundan sonra da KARDEMÝR, hem baþka demir-çelik iþletmelerinin, hem de baþka fabrika ve tesislerin kukurulmasýnda, olaðanüstü bir özveriyle, çok büyük hizmetler verecektir. KARDEMÝR o günlerde en ileri teknolojileri içeren devasa boyutlu bir aðýr sanayi tesisiydi ve iþletmesi için müteahhit firma ile 1 _ senelik bir sözleþme yapýlmýþtý. SÜMERBANK da bu tesisin iþletilmesine yardým etmekle görevlendirilmiþti. 13 Mart 1937 de kurulan Sünerbank Karabük Bürosu, 1 Haziran 1939 da 30,000,000.TL. sermaye ile kurulan Türkiye Demir-Çelik Fabrikalarý Müessesesi ne devir oluyor;baþlangýçta 32, TL ye mal olan KARDEMÝR e Sümerbank ça Sülfürik Asit ve Süperfosfat Fabrikalarý ile bazý tesisler daha ilave ediliyor ve böylece toplam kombine yatýmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 149

7 rým maliyeti de ,000 TL ye balið oluyordu. 13 Mayýs 1955 tarihli bir kanunla KARDEMÝR, 200 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teþekkülü durumuna gelmiþ ve Türkiye Demir- Çelik Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü adýný almýþtý. 21 Mayýs 1955 te ETÝBANK ýn bir müessesesi olan Diöriði Demir Madenleri ni de ünyesine katan kuruluþta, bu iþletmelerin dýþýnda baþlýca þu üniteler mevcuttu; - Kýrma-Eleme ve Sinter Tesisleri, - Kok Fabrikalarý, - Yüksek Fýrýn, - Çelikhane, - Haddehaneler, - Makine Atölyesi, - Çelik Konstrüksiyon Atölyesi, - Pik, Çelik ve Demirdýþý Metal Dökümhaneleri. KARDEMÝR de, yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik mamüllerinin üretimi için gerek duyunah tesislerin yaný sýr, makine ve çelik kostrüksiyon atölyeleri öle dökümhanelerin de kurulmasýnýn temel nedeni, ülkemizin her yöresinde baþlatýlan kalýnma ve sanayileþme çaðýný yakalama hamlesi çerçevsinde planlanan tesislerin hayat geçirilmesiydi. Örneðin, 35 tona kadar pikten ve 26 tona kadar da çelikten mamül, çok aðýr parçalarýn dökülebildiði 49,000 t/yýl kapasiteli dökümhaneler, Türkiye ve Balkanlar ýn en büyük ve Avrupa nýn da hatýrý sayýlýr büyük tesislerindendi. KARDEMÝR, bünyesindeki bu ek tesislerle, bir çok fabrikanýn kuruluþunda önemli görevler üstlenip Fabrikalar Kuran Fabrika ünvanýný taþýmaya hak kazanmýþtýr. Zira, Afþin-Elbistan Termik ElektirkSantrali, PETKÝM, Seydiþehir Alüminyum Tesisi, Karakaya Barajý, Fýrýk Köprüsü; Hendik, Taþkýzak ve Alaybey Tersaneleri ile Ereðli Demir-Çelik Tesisleri (ERDEMÝR) ve Ýskenderun Demir- Çelik Tesisleri (ÝSDEMÝR) de dahil olmak üzre, TRT ve PTT nin 19 adet Radyo-TV anten kulesi, çay fabrikalarýnýn 64 ünitesi 9 tane þeker fabrikasý, 7 çimento fabrikasý, ETÝBANK iþletmelerinin bir kýsmý ve bazý askeri tesisler KARDEMÝR tarafýndan kurulmuþtur. Milli Þef Ýnönü nün KARDEMÝR in temel atma töreninde söylediði; Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý ile memleketin her sahada çok kýymetli olan baþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz, cunhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz sözlerini bu iþletme tümüyle doðru çýkarmýþtýr. Ülke sanayinin geliþiminde büyük hizmetler vern tesis öte yandan bir içtimai medeniyet ve kültür müessessesi olma iþlevini de yerine getirmiþtir. Türk Tarih Vakfý tarafýndan çýkarýlan 75 yýlda Çarklardan Çiplere isimli kitapta yer alan bir çok sanayi öyküsü içinde Aydýn Engin tarafýndan kaleme alýnmýþ KARDEMÝR hikayesi de vardýr. Bu yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR in gerç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr; KARDEMÝR bünyesinde Fabrika dergisinin Ýkinci Dünya Savaþý nýn en zorlu günlerinde (1943) çýkarýlan bir sayýsýnda Ocak ayý etkinlikleri þöyle verilmiþtir: Halkevlerinde Ocak ayý içerisinde altý konferans icra edilmiþ olup, bir tanesinde üstad Nurullah Ataç lisan meselelerine temas etmiþtir. Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yüvel ise konfe- 150 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

8 ransýnda Karabük civarýnda Köy Enstitüsü deðil sanayi meslek mektepleri ihdasýna karar verdiklerini samiine izah buyurmuþ, milli þairimiz Mehmet Emin Yurdakul hece vezni þiiri ile aruz vezni þiirinin mukayesesine tahsis edilmiþ bir konferans vermiþtir Gene ocak ayý müddetince Demir Çelek tiyatro salonunda, Halkevi müsamere kolu, Fransýz edip Moliere nin, Ahmet Vefik Paþa adaptasyonu Mürai eserini temsil etmiþ; bu temsilin akabinde, Karabük e teþrif eden Ankara Dvelet Konservatuarý talebelerinden müteþekkil heyet, ayný eseri bu defa da Fransýzca aslýnda tercüme edilmiþ þekliyle sahneye vazetmiþlerdir. Temsilden sonra, her iki versiyonu da seyir eylemiþ olanlar tarfýndan, lise edemiyat muallimesi Fitnat Arzýkal idaresinde münakaþa ve mükayesessi yapýlmýþtýr. Haretekli cereyan eden münakaþalarda garp ve þark zaviyesinden tiyatro san atý da bahis mevzuu edilmiþtir. Ocak ayý hitamýna doðnu Ankara Musiki Muallim Mektebi korosu tarafýndan halk þarkýlarýnýn çok sesli icrasý yapýlmýþ, ayrýca Ankara dan davet edilen Gazi Orta Öðretmen Mektebi ve Terbiye Enstitüsü spor muallimleri tarfýndan ameli ve nazarý olarak eskrim dersleri verilmiþtir. Demir Çelik Tenis ve Velosipet (bisiklet) takýmlarýna ilave olarak pek yakýnda bir eskrim takýmý ihdas edileceði memnuniyetle haber alýnmýþtýr Türkiye sanayisinin ve insanýn geliþiminde bir çok ilke imza atan KARDEMÝR, bu ülkeye yöneticilik dersleri de vermiþtir. Metalurji Mühendisleri Odasý eski Baþkanlarýndan Süleyman Sami Altun dan KARDEMÝR in eski yöneticileri ile ilgili bazý anýlar dinlemiþtim. Bu gün Karabük Yeniþehir Cami karþýnsýndaki Parka ismi verilen Tayyip Baba (Tayyip Arý) 1930 lu yýllarýn sonlarýnda çok uzun süre Ýdari Ýþler Müdür Yardýmcýlýðý yapmýþ. Onun döneminde bir gün Yönetim Kurulunda bir karar teklifi önergesi okunmuþ. Önergede mealen þölme denilmekteymiþ; Maiyetindeki personelin.. iþlerinin deruhte etmeleri sýrasýnda gerekli demetleme ve kontrolleri yeterince yapmayarak Ýþletmelerin zarar görmesine sebep olan Müessese Müdür Yardýmcýsý Tayyip Arý nýn TL yevmiye cezasýyla cezalandýrýlmasýný tensip ve müsaadelerinize arz ederim. Ýmza Tayyip Arý Tayyip Baba, kendisi hakkýnda ceza verilmesi için önerge vermiþ ve bu önergenin iþleme konulmamasý yönünde Yönetim Kurulu ýsrarlarýný da kabul etmemiþtir. Tarihe düþülen bu nütu bugünkü yöneticiler okuyorlar mý acaba? KARDEMÝR in bir baþka Yöneticisi, Ocak 1947 ile Temmuz 1950 arasýnda bu tesisin Müdürü olan Muhittin Erkan ne o zamanlar ne de þimdi Karabüklüler tarafýndan unutulmuþ. Ýþini iyi yapaný ödüllendirmek için bir çok kendine has yentem geliþtirmiþ, iliþkileri geliþtirmek için piknikler düzenlenmiþ, toplu sonnet ve düðün törenleri yaptýrmayý sosyal sorumluluk olarak görürmüþ. Adana dan ucuz karpuz, Erzurun dan et ve tereyað, Sümerbank tan ucuz kumaþ vb. getirerek personele hesaplý þekilde sattýrýrmýþ.yöre halký tanýnmýþ sanatçýlarý ilk kez onun düzenlediði gecelerde görmüþ. Böyle geliþen KARDEMÝR, daha sonralarý, Ülkemizin sanayisini geliþtirmeyi hedefleyen demir-çelik üretimini artýrma gayretlerine paralel olarak, kendini tevsi etmiþtir. Mevcut kapasite, ilk yüksek fýrýn Fatma nýn kardeþi Zeynep in devreye girmesiyle 275,000 ton/yýl a ve son yüksek fýrýn Ülkü nün 1964 te yýlýnda iþletmeye alýnmasýyla da ton/yýl a kadar yükselmiþ; daha sonda gerçekleþen ýslahat ve mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 151

9 tevsiat ile birlikte 1 milyonton/yýl a eriþmiþtir. Uzun ürüne yönelik bu ilk enteðre tesisin ardýndan, yassý ürüne yönelik ve yine cevher ve taþkömüründen üretim yapmak üzere, ikinci bir entegre demir-çelik tesisi kurulmasý yönündeki giriþimler 1957 de baþlamýþtý. Bundan sonrasýný gene Selahattin Þanbaþoðlu nun aðzýndan dinleyelim: de Almar Krupp, SÜMERBANK, ETÝBANK ve Ýþ Bankasý Ýþtiraklarýyla bir þirket kuruldu. Þirketten istenen Türkiye de bulunan demir yataklarýný inceleyip ikinci demir çelik sanayisinin tipi ve yerini tayin etmekti de þirketin baþýna beni getirdiler. Bir rapor hazýrlayýp, hükümete yakýnlýðý da bulunan Ýþ Bankasý Genel Md. Üzeyir Avunduk a verdim. Tavsiyem 1 milyontan/yýllýk yassý mamül tesisi kurulmasýydý. Üç ayrý yerden birinde olmalýydý: Ereðli, Edremit Körfezi veya Ýskenderin. Buralarýn üçünde de birer demir-çelik tesisi kurulmuþtur (Ali Aða yý Edremit Körfezi nin havzasýnda düþünmek gerekir). Çünkü entegre demir-çelik 1 ton mamul için 6 ton hammadde ithal eder ve su yolu en ucuzudur. Krupp hammadde vaziyetini uygun görmeyerek iþten çýktý. Beni bazý bakanlarýn bulunduðu küçük bir Bakanlar Kurulu na çaðýrdýlar. Ýzah ettim. Kredi alýndý ve Sanayi Bak. Ereðli nin kuruluþuna ön ayak oldu. Ereðli verdiðim rapordaki esaslara göre kuruld, ama kapasite ton/yýl olarak. Ben görev almadým Evet ERDEMÝR, yassý mamul hedefleyen ton/yýl kapasiteli ikinci entegre tesis olarak, 7462 sayýlý yasayla 1960 ta kurulmaya baþlamýþ ve özel bir AÞ statüsüyle 1965 yýlýnda da iþletmeye alýnmýþtýr. ERDEMÝR in 600 milyon TL lik kuruluþ sermyesinin%21 i Koppers Assoc. Ýsimli bir konsorsiyuma ve % 8,25 i de Chase Int. Investment Co. firmasýna aitti. SÜMERBANK ile TCDÇÝ- KARDEMÝR de 153 er milyon TL ile % 25,5 erlik iki ayrý hisseye (veya % 51 lik kombine bir çoðunluða) sahiptiler. Sonradan yabancý ortaklar hisselerini yerli ortaklara satmýþlardý. ERDEMÝR hisselerinin yarýya yakýný bugün borsada kote edilmiþ durdumdadýr ve geri kalan kýsmý ise hala kamunun elindedir. Üretim kapasitesi ilk önce 2 milyonton/yýl a (Mt/yýl), ardýndan da 3 Mt/yýl a çýkarýlmýþtýr. Ülkenin tek yassý mamul üreten tesisi olan ERDEMÝR bu gün, ana ve yan üretim tesislerin yaný sýra iki liman, iki baraj,1.500 lojman, bir hava limaný ve sahibi olduðu diðer fabrikalarla ülke ekonomisinin tkemel taþlarýndan biridir. Sermaye takviyesinin yanýnda, ERDEMÝR in devreye alýnmasýnda da yoðun çabalar harcayan KARDEMÝR, ülkemizin üçüncü ve son entegre demir-çelik tesisi olan ÝSDEMÝR in devreye alýnmasý sürecinde de sayýsýz fedakarlýklarda bulunmuþtur te temeli atýlan ÝSDE- MÝR de, 1975 te yüksek fýrýn devreye alnmýþ, 1977 de ise 1 mt/yýl kapasiteli bir çelikhane çalýþmaya baþlamýþtýr te bitirilmesi planlanan, ama ancak 1977 de bitirilebilen ÝSDE- MÝR in kuruluþundaki gecikmede, Türkiye de özel sektör geliþtirmek üzere sermaye yaratma çabalarýnýn büyük etkisi olmuþtur. Ýnþaat ve montaj iþlerinin tonaj hesabýyla bölüm bölüm özel firmalara ihale edilmesinin ardýndan, yüksek bedellerle iþi alan firmalar bu iþleri çok daha düþük fiyatlarla küçük þirketlere devretmiþ; ya da aðýr tonajlý bazý iþler tamamlanmýþ ve hassas bölümler tamamlanamadan iþa yarým býrakýlmýþtýr. Süre uzatýmý ve yeniden fiyatlandýrma ile büyük para kazanan bazý firmalar, iþi önce býkatýklarý halde, ayný iþi daha yüksek bedellerle tekrar almýþlardýr.tüm bunlara raðmen, ünitelerin hemen hemen hepsi yarým kalmýþ ve bu iþler de KARDEMÝR in montaj ekibince tamamlanmýþtýr. 152 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr;

yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr; 200 KARDEMÝR'de, yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik, mamullerinin üretimi için gerek duyulan tesislerin yaný sýra, makina ve çelik konstrüksiyon atölyeleri ile dökümhanelerin de

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz 1 Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz Araþtýrmacýlar Kudret Emiroðlu, Süha Ünsal Danýþman Ýlhan Tekeli Proje Koordinasyon

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı