Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü"

Transkript

1 Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü 20 Ekim 1992 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasý nda yapýlan Akþam Söyleþisi nin konusu Türkiye nin Demir-Çelik Öyküsü; konuþmasý ise -Atatürk ün yurtdýþýna gönderdiði diðer öðrencilerle birlikte 1926 da Ankara Garý ndan bizzat uðurladýðý- ülkemizin ilk Metalurji Yüksek Mühendisi Selahattin Þanbaþoðlu idi. Þanbaþoðlu, önce makina mühendisliði eðitimine baþlamýþ, ama daha sonra, Memlekete gereklidir diyerek Aachen de metalurji eðitimi görmüþ; 1930 larýn baþlarýnda baþlayan demirçelik seferberliðinin her aþamasýnda nefer, lider, gözlemci ve tanýk olarak yer almýþ, Türkiye nin sýnai geliþiminde sürekli izler býrakmýþ ve bu satýrlarda anlatýlacak olan demir-çelik öyküsünün - inanýlmaz güçlü hafýzasýyla en ince detayýna kadar- bu günlere taþýnmasýný saðlamýþ bir üstadýmýzdý. Ayný zamanda, Cumhuriyetin o dönemlerdeki insanlarda görülen özelliklerinden olan üstün devlet ve görev bilinciyle, tüm olumsuzluk ve yokluklara raðmen, ülke sanayisinin temel taþlarýný oluþturan kuruluþlarýný ülkemizin saðlam tuðlalarý olarak sessizce ören ve yine sessizce göçüp giden bir mühendisi idi. Türkiye demir-çelik öyküsünde KARDEMÝR in (Karabük Demir Çelik Ýþletmeleri); KARDEMÝR öyküsünde de, kendisi hiç çalýþmamýþ olmasýna raðmen, s. Þanbaþoðlu nun çok önemli bir yeri vardýr. Söyleþide Þanbaþoðlu, Osmanlý Ýmparatorluðu nun son dönemlerinden baþlayarak bu öyküyü þöyle aktarmýþtý: Endüstri devrimine yol açan temel unsur olan çeliðin kütle halinde imalatýný gerçekleþtirmiþ olan Ýngiltere nin Baþbakaný kaysettikleri Amerikan müstemlekesi için demiþtir ki, Biz bir müstemleke kaybettik ama öyle bir sanayi üretimi meydana getirdik ki, o müstemlekeyi kat kat telefi edecek durumdadýr. Evet... Çeliðin kitle halinde imali çok önemli bir olaydýr. Osmanlý Ýmparatorluðu -gerçi elde bir vesika yok ama lerde sanii devrimine girmeye çalýþmýþtýr. Þöyle bir hatýramý müsaade ederseniz arz etmek isterim: senesinde, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Baþkanlýðý ndaki her heyetle harp içerisinde Ýngiltere ye gittik. Ýngiltere nin devletinin sebebi Türkiye yi harbe sokmak için iliþkileri geliþtirmiþti. Fabrikayý gezdikten sonra enteresan bir þey göstereceðiz dediler. Fabrikanýn büyük yeþil bahçesinin bir yerinde, fevkalade bakýmlý, mermerden yapýlmýþ, etrafý zincirle çevrili bir mezar var. Mezarýn üzerinde: Ýstanbul dan buraya staj için gelip 28 yaþýnda ölen Ýbrahim... in mezarýdýr. Bu garibin mezarýna kimse dokunmasýn!.. Tarih yazýyor Ama, Osmanlý Ýmparatorluðu nda hangi tarihte kütle halinde çelik imaline baþlandýðýna iliþkin bir vesika yok. Vakti zamanýnda Askeri Fabrikalarýn kütüphanesindeyken, Ýmalat-ý Harbiye nin mazisinden bahseden bir kitap görmüþtüm. Sonra gidip aradým; ama kaybolmuþtu. O nedenle hafýzama istinaden anlatacaðým. Osmanlý da kütle halinde çelik üretimi evvela Osmanlý Donanmasý nýn geliþmesi arzu edilmiþ olduðu için, bu tersane kurulmuþtur ve içinde hem demirhane, hem de bir haddehane bulunmaktamühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

2 dýr tona kadar bütün gemilerin boyasý, çýrak okulunun mürekkep ittiyacý dahil tüm ihtiyaçlarý da bu tesiste yapýlýyordu. Daha sonra Ýmalat-ý Harbiye tarafýndan Zeytinburnu ndaki demir-çelik tesisleri kurulmuþtur. Ýlk kurulan tesisler beþer tonluk biri bazik, diðeri de asidik Siemens-Martin ocaklarýdýr. Bazik sistemle kütle çelik imalatý, asidik sistemle de toplanýr namlularý yapýlýyordu. Zeytinburnu nda haddehane yoktu; dövme ve presleme iþletmeleri vardý. Yani Siemens-Martin ocaðýndan dökülen çelik haddeleme suretiyle deðil, dövülme suretiyle þekil alýrdý. Bu dukum aþaðý yukarý Birinci Cihan Harbi ne kadar devam etti. Bu savaþta hem çelikhane, hem imalathaneler ve diðir tüm fabrikalar var güçleriyle çalýþtýlar. Mütareke ile birlikte hapsi kapandý, harp oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti teþekkül ettiði vakit, 1923 te elinde çelik üreten hiçbir teis yoktu. Ufak pik dökümhanelerinden baþka hiçbir þey kalmamýþtý. S. Þaþbaþoðlu Cumhuriyetin ilk yýllýrýndaki demir-çelik ile ilgili giriþimleri de þöyle anlatýyor; Ýlk teþebbüs 1924 zereziroe imalathanelerin tekrar kurulmasý için çýkarýlmýþ ve kanunla baþlar. 100 milyon liralýk tahsisatýn 5 sene zarfýnda sarf edilmesi üzerine bir kanun çýkarýlmýþ ve ona istinaden askeri fabrika imalathaneleri tekrar yeni baþtan kurulmaya baþlanmýþtýr. Ýlk önce Ankara Fiþek Fabrikasý ile iþe baþlanmýþtýr. Ve 1929 senesinde de, Kýrklareli deki çelik fabrikasýnýn temeli atýlrý. Bu fabrika 1932 nin baþýnda bitti. Fabrika iki tane 10 ar tonluk Siemens-Martin ocaðý, bir tane 2 tonluk elektrikli ark ocaðý ve iki tane de kupol ocaðý ile beraber dökümhane, haddehane, demirhane, tamirhane vardý te Almanlar dan bir heyet geldi, bunlarý çalýþtýrmaya baþladýk. S,Þaþbaþoðlu nun 1955 te ölümünün ardýndan, bir aný kitabý basýldý. bu kitabýn sunuþunda Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Türk Tarih Vakfý nýn Sözlü Tarih Projesi kapsamýnda, Ülkü Özen in Selahattin Þaþbaþoðlu ile yaptýð söyleþiden alýntýlara da yer vermiþti. Bu söyleþide, Kýrklareli nin ve fabrikanýn o günlerdeki durumunu da Þaþbaþoðlu þöyle anlatýyordu: 1932 de Kýrklareli de askeri fabrika sahasý dýþýnda sadece 13 ev vardý. Meyhane, kahvehane ve kasap dükkaný ayný yerdi. Yol yoktu. Haftada yalnýz iki tren geçerdi. Gazete gelmezdi. Fabrikaya ya trenle, ya da çamur tarladan geçerek gidilirdi. Ýþçi tamamen oralarýn köylüsüydü. iki, üç saatte köyünden eþekle veya yaya gelirdi. Fabrikada eþeklere ayrý yer vardý. Çelik fabrikasýnda iþçi çalýþýrdý. Ýþçilere (yani çalýþan köylüye) kendi geirdiði pekmez veya ayrana bandýðý yufka ekmeðinden ibaret yemeðinin ve kendi elbisesinin dýþýnda Ýlk fabrika yemeði ve kýyafeti Kýrýkkale Çelik Fabrikasý nda verilmiþtir. Bunu yapan da devlet deðildi. Kendi aramýzda para toplayýp baþlattýk ve usul haline getirdik... O devirde yörede ne sebze hali, ne kabzýmal ne de bezbaha vardý ve onlar, fabrika çevresindeki uygun bir arazide domates, biber, fasulye vb. gibi sebzeler ile tavuk, koyun gibi hayvanlarý doðrudan doðruya kendileri yetiþtirerek, çalýþanlara Cumhuriyetin ilk tabldot uygulamasýný baþlattýlar. Cumhuriyetin ilk yýllarýda nelerin, hangi koþullar altýnda ve hangi inanç ve dirençlerle baþarýldýðýný gösteren bu ara açýklamadan sonra, tekrar Þaþbaþoðlu nun aðzýndan demir-çelik serüvenine devam edelim: O vakit demiryollarý Türkiye için çok önemli. bu fabrikalarý askerlerin ihtiyaçlarý için kurarken, Ýsmet Paþa nýn emriyle... Burada ray- da yapýlsýn. demiþtir. Türkiye de ilk defa ray 1932 senesinin Haziran ýnýn 4 ünde burada yapýlmýþtýr. Daha sonra Almanlar gittiler ve 1934 e kamühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 145

3 dar çelikhane çalýþmadý; çünkü ne mühimmat, ne de ray için sipariþ vardý senesinde Ali Çetinkaya Bayýndýrlýk Bakaný olduktan sonra Devlet Demiryollarý ona baðlandý. Devlet Demiryollarý baþlangýçta hiç istemiyordu; ama, Çetinkaya zorlayýnca ray sipariþini Kýrýkkale ye vermek zorunda kaldýlar. Baþlangýçta, tabiatýyla niç tahsisat falan yok. Hepimiz acemiyiz ve doðru dürüst kütle halinde üretim yapamýyoruz. O esnada, 15 lik top imalatý için Almanya ya tekamül kursuna gidenler, skoda firmasýndan Harlas isimli bir ustabaþý getirdiler. Bizim çelik imalatýnda Harlas ýn çok büyük yardýmý ve tesiri oldu. Raylarý ilk teslim ettiðimiz zaman TCDD þüpne etmiþti. Ýnþaat Fen Heyeti Baþkaný olan Ýsmail Fuat Bey bizim raylardan ve Alman konsorsiyumundan gelmiþ raylardan bir kaç örnek alýp test etmek üzere Ýsviçre ye gönderdi. Onlar raylarý Thomas çeliðinden yapýyordu. bizim raylar onlarýnkinden kat be kat mukavim çýkýnca herkesin sesi kesildi tarihleri arasýnda TCDD ye ton ray verdik. Kýrýkkale nin esas imal görevi vasýflý çeliktir. Bunda baþarýlý olmuþtur arasýnda 150 kadar deðiþik çelik çeþidi yapýlmýþtýr. Türkiye de bugün bunun yarýsý üretilmiyor. Kýrýkkale de hep yeni þeyler yapýlýrdý. Sýcak iþ, yüksek hýz, kýsaca her cins takým çeliði yapýldý. Hülasa, uçak çeliði, kalem çeliði, paslanmaz çelikler, atýþa dayanýklý çelikler, bütün diþli çelikleri, semantasyon çelikleri, daha bir çoklarý yapýldý. Bizi en çok müþkülata uðratan, fiþek için, platina dediðimiz çok düþük (%0,08) karbonlu ve sillesiz malzeme imal etmekti. Kýrýkkale de dolomit yoktu, ama manyezit vardý; manyezitin yakýlmasý ve katýlmasý ilk defa burada oldu. Sonra, Türkiye de ilk defa çelik döküm, kuma 146 çelik döküm de burada yapýldý. Çelik döküm kumu tanýnmýyordu, bentonit hiç bilinmezdi. O vakit þamotu öðütüp döküm kumuyla karýþtýrma suretiyle çelik kumu imal edildi. Ýlk yapýlan þeyler, toplarýn tekerlek baþlarý olmuþtur. Ve ondan sonra da enteresan iki döküm yapýldý; bunlar eski Erkin denizaltý personel gemisinin bodoslamalarý ve mermi çeliklerinin çekme halkalarý için, iç kýsmý beyaz döküm, dýþ kýsýmlarý gri döküm halkalarýydý. Kapasite 2 tonluk bir elektrik ark ocaðýndan ibaretti. Bütün bunlarý kitaplardan bakarak yaptýk. Patent, lisans söz konusu olamazdý. Kendi ihtiyacýmýzý, TCDD nin ve Milli Savunma nýn ihtiyaçlarýný karþýladýk. Piyasaya vermedik, piyasanýn ihtiyacý da yoktu... Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Þaþbaþoðlu nun anlattýklarýndan yola çýkarak o dönemdeki Kýrýkkale yi þöyle tanýmlýyor: larda ýssýz Kýrýkkale köyünde minyatür bir sanayi modeli kurulmuþtu. Askeri fabrikalar 1924 te alýnmýþ olan bir kararla, Kýzýlýrmak ýn doðusunda kurulsun... ilkesine göre ve bütünüle de harp sanayisine yönelik olarak, ana ve yardýmcý fabrikalar biçiminde kurulur. Fiþek, mermi, çelik tüfek ve barut fabrikalarý ortaya çýkar. Mermi, barut, kapsül, fiþek yanýnda, top tabanca, zýrh mermisi, zýrh levhasý, vagon yayý, tampon yayý ve kabýna sýðmayan bir çok ürün, bu minyatür sanayide üretiliyordu... Bu minyatür saniyide gerçekten çok önemli, deðiþik ve zor iþler yapýlýyordu. Ama ton/yýl ölçekli çelik üretimi ülkenin sanayileþebilmesi için çok yetersizdi. Türkiye4nin sanayi devrimini yakalamasý için, aðýr sanayisini kurmasý ve bunun için de lokomotif sektörlerden olan demir-çelik iþinde çok yüksek üretim rakamlarýna ulaþmasý gerekiyordu. Ýngilizlerin kitlesel demir-çelik üretimini Amerika Müstemlekesi nden daha üstün tutmalarý gibi, baþmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

4 ta ABD olmak üzere diðer geliþmiþ ülkeler de bu üretimi çok önemsediler lerin sonlarýnda Uluslararasý Demir-Çelik Enstitüsü nün (IISI) 21. yýllýk toplantýsýndaki þeref konuðu þöyle diyordu: ABD bir endüstri devi ise, bunu çelik endüstrisi merkezli sanai üretim gücüne borçludur... En azýndan 2000 lerin baþýna kadar uzanan bir sanayi çaðýnda lokomotif rol oynamýþ olan iþ kollarýnýn desteklenmesi, ekonomik geliþmenin anahtarý konumundaydý. Çünkü bu anahtar sektörlere yapýlan yatýrýmlar sonucu, üretimde görülen %20 lik bir artýþ, ulaþýmdan reklama tüm diðer yan sektörlerde % 20 lik bir artýþý da beraberinde geirmekteydi. Kimya sanayisi ile birlikte temel lokomotif sektörleren olan demir-çelik iþkolunda çalýþan bir kiþi, bu söktörlerden etkilenen diðer iþkollarýnda 20 kiþiye daha istihdam olanaðý saðlamaktaydý. Yani Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bu gerçeði görüyordu. Bu nedenle de, ülkede kitlesel ölçekli bir entegre demir-çelik tesisinin kurulmasý hususnun araþtýrýlmasý için gereken çalýþmalar, iktisadi Vekaleti tarafýndan hemen baþlatýlmýþtý. KARDEMÝR ÝN kuruluþunun 50. yýlýnda yapýlan bir broþürde anlatýlanlara göre, 1925 yýlýnda, bir taraftan petrollerin incelenmesi için Lüksemburg dan Dr. Lucius, diðer taraftan da kömür ve demir madenlerinin araþtýrýlmasý için Avusturya daki ünlü Löben Maden Mektebi nin profesörlerinden Dr. Granigg Türkiye ye getirilir. Dr. Granigg, raporunda demir ceherinin ve cevherin izabesi için kullanýlacak kokun dýþarýdan geçirilmesini tavsiye eder... Öte yandan ülkemizdeki kömürlerin koklaþma testleri ve cevherlerin uygunluk analizleri de yurtdýþýnda yaptýrýlmýþtýr. Bu kýpýrtýlardan sonra 1928 e kadar harhangi bir diðer araþtýrma emaresi gözlenmemektedir de Genel Kurmay da yapýlan bir toplantýda konu tekrar ele alýnmýþ, fakat, bütçeye ödenek konamadýðýndan, demir çelik sanayi kurma teþebbüsü ikinci kez olumsuz sonuçlanmýþtýr de Rus Heyeti nin incelemelerinden sonra, konu tekrar gündeme gelmiþ; bu heyetin verdiði raporlarda, gümrük istatistiklerine göre, bir yýlda 150,000 ton demir-çeliðe sürüm bulunabileceði, bunun için de günde 300 ton kapasiteli bir yüksek fýrýna ihtiyaç olduðu belirtilmiþtir. Bu yüksek fýrýnýn iþletilmesi için kurulacak kok fabrikasýnda da kimya sanayi bakýmýndan önemli yan ürünler elde edileceði ve bu aðýr sanayi merkezi çevresindre kurulacak sülfürik asit fabrikasý ile diðer yan sanayi tesislerinin çok ekonomik olacaðý doðrultusunda görüþler ortaya konmuþtur. Ruslardan sonra Amerika dan gelen bir diðer heyete Türkiye nin ekonomik tahlilleri yaptýrýlmýþ; bu kapsamda demir-çelik sanayisi de ele alýnmýþtýr. Ve nihayet, entegre demir-çelik tesislerinin kuruluþ yerlerinin seçiminin ve diðer sorunlarýn incelenebilmesi için, Sümerbak kalkýnma planý kapsamýnda yer alan bu en önemli tesisin kesin olarak kurulmasýna karar verilmiþtir. Amerikalý iktisatçýlarýn ve Rus heyetinin incelemeleri sonucunda tesisler için önerdikleri kuruluþ yeri Ereðli dir. Daha sonra, kesin kuruluþ yerinin tespiti için Sümerbank ve Askeri Fabrikalar uzmanlarýndan bir heyat seçilir. S. Þanbaþoðlu ile KARDEMÝR in yollarý da ilk kez burada kesiþir. Yer seçimi için oluþturulan heyette Vedat Akdoðan, Hasan Osman Kýraç ve S. Þanboþoðlu bulunmaktadýr. Ýncelemelerin sonucunda tesis Zonguldak ta kurulsun derler; Genelkurmay deniz toplarýnýn atýþ menzili (o zamanlar 70 km ydi) dýþýnda kalmasý hususunda ýsrar eder ve Zonguldak tan 70 km içeride haneli Karabük Köyü bulunur. Karabük ün seçilmesinde savunma gereksinimi dýþýnda þu faktörler de rol oynamuþtur: mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 147

5 - Taþkömürü havzasýna olan yakýnlýðý; - Demiryolu güzergahýnda olmasý nedeniyle, 1936 yýlýnda Erzurum demiryolu hattýnýn yapýlýþýnda bulunan Divriði demir madenindeki cevherin nakil imkaný; - Yörenin iþçi yerleþmesine uygunluðu; - Yöredeki jeolojik yapýnýn aðýr sanayi tesisi kuruluþuna elveriþli oluþu, - Demir cevheri dýþarýdan ithal edileceði için sahile yakýn oluþu. Alman Krupp firmasý 80,000 ton/yýl ve Ýngiliz Brassert firmasýn da 150,000 ton/yýl kapasileti iki ayrý teklif verirler. Ýþin alýnmasý için çok bastýran Ýngiliz Hükümeti ile imzalanan toplam 2,5 milyon Euro tuturýnda ki bir kredi anlaþmasý çerçevesinde, KANDEMÝR in ihalesi H. A. BRASSERT firmasýna verilir. 3 Nisan 1937 tarihindeki temel atma töreninde Baþvekil Ýsmet Ýnönü þunlarý Söylüyürdu: Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý adý dikkatinizi celp etmiþtir. Demir-Çelik fabrikalarý yedi tane büyük fabrikadan mürekkeptir. Bunlardan her biri her memletette baþlý baþýna birer kýymet sayýlabilir. Yüksek fýrýnlarý, çelik fýrýnlarý, kok fýrýný, haddehane, 20,000 kw kurdetinde bir elektirik santkrali, büyük bir atölye ve tali maddeler fabrikasý, bugün meydana getirilmesi kararlaþtýrýlmýþ olan banlardýr. Bu müesseselere dayanarak yenirden kurulacak fabrikalar ayrýca bir mevzu olacaktýr Kurulacak fabrikalar fennin en son terakkilerini ve en son icatlarýný ihtiva edecek olan en kuvvetli müesseselerdir. Bu fabrikada günde bine yakýn amele çalýþacaktýr. Amelenin nispeten azlýðý, kurulacak olan bu fabrikanýn ne kadar modern ve mekanize olduðunu göstermeye kafidir. Bu müesseselere 22 milyon liradan fazla para sarf edeceðiz. Fabrikalarýn her gün kullanacaðý madenleri 236 vagon taþýyacaktýr. Bu her gün on trenin buraya gelmesi demektir. Arkadaþlar, endüstri hayatýna hevesle girdikleten sonra asýl endüstrinin ana kýsmýna, aðýr endüstriye bugün baþlamýþ bulunuyoruz. Makine endüstrisine de buradan baþlanýr. Bu müessese içtimai bakýmdan da ayyrýca dikkati celp edecek bir kuymeti haizdir. Burada çalýþanlarýn ikamet ve çalýþma sýhhat þartlarý, mektep ihtiyaçlarý ayrýca hazýrlanacak, bunlar için ayrý ayrý müesseseler kurulacaktýr. Görüyoruz ki, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý ile memleketin her saharda çýok kýymetli olan boþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz. Cumhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz. Demir ve Çelik Fabrikalarýnýn endüsti bakýmýndan, ekonomi bakýmýndan olduðu kadar, memleketin müdafaasý için olan yüksek ehemmiyetine de bilhassa dikkatlerinizi celp etmek isterim. Bu fabrikalar her ihtiyaç için istediðimiz demir ve çelik temin etmekle, memleket müdafaasý bugünden sonra daha geniþ temellere istinaf etmiþ olacaktýr. Hen bakýmdan memlekete bu kadar lüzumlu ve faydalý olan bu fabrikalarý vücuda getirmek Atatürk ün büyük ehemmiyet verdiði baþlýca bir mevzu idi. Bugün temelini atmakla sevinç duyugaðýmýz bu fabrikalarýn kurulmasý için çok çalýþýlmýþ, uzun müzakereler ve tetkiklerde bulunulmuþtur. Bu yolda karþýlaþýlmýþ olan sayýsýz zorluklarý gidermek ve kuruluþlarýný tahakkuk ettirebilmek için baþlýca istinat kuvvetimiz Atatark on bitmez tükenmez müzahereti ve yardýmý olmuþtur 148 Böylelikle, Soðanlý ile Araç çaylarýnýn kesiþtiði lyered ve birer bataklýktan farksýz olan geniþ çeltik tarlalarýnýn üzerinde memleketimizinilk büyük aðýr sanayi tesisleri hýzla yükselmeye baþlamýþtý. Bu olay ülke çapýnda büyük yankýlar uyandýrmýþ ve gazeteler olayý günlerce iþlemühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

6 miþlerdi KANDEMÝR in kuruluþu ile ilgili olarak S. Þanbaþoðlu þunlarý anlatýyordu: Karakük ün yapýlmasý-dikkat buyurun-2 _ senede olmuþtur. Ve bu yapýlma iþinde ne dozer, ne de ekskavatör vardý. Bütün bu iþler kazma, kürek ve eþek küfeleriyle yerlerinde doldurmasý suretiyle gerçekleþtirilmiþtir Bu kadar hýzlý bir fabrika yapýlmasýnda, benim kanýmca en önemli faktör- öldüyse, Allah rahmet eylesin- Azimi Tlabar ismindeki kontrol mühendisiydi. O hep iþinin baþýndaydý ve sabahtan gece saat 12 ye kadar mütemadiyen bu iþle meþgul olurdu 1 Mart 1938 de makinalarýn montajý baþladý vebirbirini besleyen-tamamlan üniteler bütünü olan bu tesiste ilk olarak 6 Haziran 1939 da Kuvvet Santrali ve ardýndan da 27 Temmuz 1939 da 1. Kok Fabrikasý iþletmeye alýndý. 9 Eylül 1939 da iþletmeye alýnan Fatma adýndaki 1, Yüksek Fýrýn, karnýndaki cevheri taþkömürünün ateþi ve karbonu ile yoðurdu; uzun doðun sancýlarý çekti. Cumhuriyetin Ýlk sývý demiri 10 Eylül 1939 da Fatma nýn karnýndan akkor halinde gün ýþýðýna çýktý. Yüksek fýrýnda gerçekleþen reaksiyonlarýn tümü bugün bile açýklanamamaktadýr. Ama topraðý ateþle birleþtirerek demir veren bütün yüksek fýrýnlara, bu saygý uyandýran ve heyecan veren doðurganlýklarýndan dolayý, hep kadýn isimleri verilir ve yýllarca hiç durmazlar. Ýçerilerine her gaün yüklenen cevheri bu fýrnlar, gerisin geri demir olaran gün yüzüne çýkarýrlar. Ve tam 64 senedir her 5-6 senede bir bakýmonarýn için verilen kýsa molalar hari Fatma ve daha sonralarý da kardeþleri Zeynep ile Ülkü, her gün demir doðurur durur 15 Eylül 1939 da Fatma tam kapasiteyle iþletmeye alýndýðýnda, Yüksek Fýrýn Þefi Ekrem Kapralý ve Ýngiliz Uzman Mr. Smith Müessese Müdürü Halit Civelekoðlu nun yanýna gelir ve döküm alýndýðýný bildirirler. Bu esnada, orada tanýk olarak S. Þanbaþoðlu nun yollarý, uzun yýllar sonra tekrar kesiþecektir. Daha sonra, sýra demiri yine ateþle çeliðe dönüþtürecek olan Siemens-Martin ocaklarýnýn devreye alýnmasýna gelir. Hem bu ocaklarýn devreye alýnmasý, hem de haddehane ve ray çekme ayarlarýnýn yapýlmasý süreçlerinde Kýrýklale den gelen ekiplerin çok büyük katkýlarý olacaktýr. Ve bundan sonra da KANDEMÝR, hem baþka demir-çelik iþletmelerinin, hem de baþka fabrika ve tesislerin kurulmasýnda olaðanüstü bir özveriyle, çok büyük hizmetler verecektir. Daha sonra, sýra demiri yine ateþle çeliðe dönüþtürecek olan Siemens-Martin ocaklarýnýn devreye alýnmasýna gelir. Hem bu ocaklarýn devreye alýnmasý, hen de haddehane ve ray çekme ayarlarýnýn yapýlmasý süreçlerinde Kýrýkkale den gelen ekiplerin çok büyük katkýlarý olacaktýr. Ve bundan sonra da KARDEMÝR, hem baþka demir-çelik iþletmelerinin, hem de baþka fabrika ve tesislerin kukurulmasýnda, olaðanüstü bir özveriyle, çok büyük hizmetler verecektir. KARDEMÝR o günlerde en ileri teknolojileri içeren devasa boyutlu bir aðýr sanayi tesisiydi ve iþletmesi için müteahhit firma ile 1 _ senelik bir sözleþme yapýlmýþtý. SÜMERBANK da bu tesisin iþletilmesine yardým etmekle görevlendirilmiþti. 13 Mart 1937 de kurulan Sünerbank Karabük Bürosu, 1 Haziran 1939 da 30,000,000.TL. sermaye ile kurulan Türkiye Demir-Çelik Fabrikalarý Müessesesi ne devir oluyor;baþlangýçta 32, TL ye mal olan KARDEMÝR e Sümerbank ça Sülfürik Asit ve Süperfosfat Fabrikalarý ile bazý tesisler daha ilave ediliyor ve böylece toplam kombine yatýmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 149

7 rým maliyeti de ,000 TL ye balið oluyordu. 13 Mayýs 1955 tarihli bir kanunla KARDEMÝR, 200 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teþekkülü durumuna gelmiþ ve Türkiye Demir- Çelik Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü adýný almýþtý. 21 Mayýs 1955 te ETÝBANK ýn bir müessesesi olan Diöriði Demir Madenleri ni de ünyesine katan kuruluþta, bu iþletmelerin dýþýnda baþlýca þu üniteler mevcuttu; - Kýrma-Eleme ve Sinter Tesisleri, - Kok Fabrikalarý, - Yüksek Fýrýn, - Çelikhane, - Haddehaneler, - Makine Atölyesi, - Çelik Konstrüksiyon Atölyesi, - Pik, Çelik ve Demirdýþý Metal Dökümhaneleri. KARDEMÝR de, yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik mamüllerinin üretimi için gerek duyunah tesislerin yaný sýr, makine ve çelik kostrüksiyon atölyeleri öle dökümhanelerin de kurulmasýnýn temel nedeni, ülkemizin her yöresinde baþlatýlan kalýnma ve sanayileþme çaðýný yakalama hamlesi çerçevsinde planlanan tesislerin hayat geçirilmesiydi. Örneðin, 35 tona kadar pikten ve 26 tona kadar da çelikten mamül, çok aðýr parçalarýn dökülebildiði 49,000 t/yýl kapasiteli dökümhaneler, Türkiye ve Balkanlar ýn en büyük ve Avrupa nýn da hatýrý sayýlýr büyük tesislerindendi. KARDEMÝR, bünyesindeki bu ek tesislerle, bir çok fabrikanýn kuruluþunda önemli görevler üstlenip Fabrikalar Kuran Fabrika ünvanýný taþýmaya hak kazanmýþtýr. Zira, Afþin-Elbistan Termik ElektirkSantrali, PETKÝM, Seydiþehir Alüminyum Tesisi, Karakaya Barajý, Fýrýk Köprüsü; Hendik, Taþkýzak ve Alaybey Tersaneleri ile Ereðli Demir-Çelik Tesisleri (ERDEMÝR) ve Ýskenderun Demir- Çelik Tesisleri (ÝSDEMÝR) de dahil olmak üzre, TRT ve PTT nin 19 adet Radyo-TV anten kulesi, çay fabrikalarýnýn 64 ünitesi 9 tane þeker fabrikasý, 7 çimento fabrikasý, ETÝBANK iþletmelerinin bir kýsmý ve bazý askeri tesisler KARDEMÝR tarafýndan kurulmuþtur. Milli Þef Ýnönü nün KARDEMÝR in temel atma töreninde söylediði; Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý ile memleketin her sahada çok kýymetli olan baþlýca ihtiyaçlarýna cevap verecek bir müessese kurmakla kalmýyoruz, cunhuriyetçi ve milliyetçi Türkiye nin manevi ve içtimai bir medeniyet ve kültür müessesesini de meydana getirmiþ oluyoruz sözlerini bu iþletme tümüyle doðru çýkarmýþtýr. Ülke sanayinin geliþiminde büyük hizmetler vern tesis öte yandan bir içtimai medeniyet ve kültür müessessesi olma iþlevini de yerine getirmiþtir. Türk Tarih Vakfý tarafýndan çýkarýlan 75 yýlda Çarklardan Çiplere isimli kitapta yer alan bir çok sanayi öyküsü içinde Aydýn Engin tarafýndan kaleme alýnmýþ KARDEMÝR hikayesi de vardýr. Bu yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR in gerç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr; KARDEMÝR bünyesinde Fabrika dergisinin Ýkinci Dünya Savaþý nýn en zorlu günlerinde (1943) çýkarýlan bir sayýsýnda Ocak ayý etkinlikleri þöyle verilmiþtir: Halkevlerinde Ocak ayý içerisinde altý konferans icra edilmiþ olup, bir tanesinde üstad Nurullah Ataç lisan meselelerine temas etmiþtir. Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yüvel ise konfe- 150 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

8 ransýnda Karabük civarýnda Köy Enstitüsü deðil sanayi meslek mektepleri ihdasýna karar verdiklerini samiine izah buyurmuþ, milli þairimiz Mehmet Emin Yurdakul hece vezni þiiri ile aruz vezni þiirinin mukayesesine tahsis edilmiþ bir konferans vermiþtir Gene ocak ayý müddetince Demir Çelek tiyatro salonunda, Halkevi müsamere kolu, Fransýz edip Moliere nin, Ahmet Vefik Paþa adaptasyonu Mürai eserini temsil etmiþ; bu temsilin akabinde, Karabük e teþrif eden Ankara Dvelet Konservatuarý talebelerinden müteþekkil heyet, ayný eseri bu defa da Fransýzca aslýnda tercüme edilmiþ þekliyle sahneye vazetmiþlerdir. Temsilden sonra, her iki versiyonu da seyir eylemiþ olanlar tarfýndan, lise edemiyat muallimesi Fitnat Arzýkal idaresinde münakaþa ve mükayesessi yapýlmýþtýr. Haretekli cereyan eden münakaþalarda garp ve þark zaviyesinden tiyatro san atý da bahis mevzuu edilmiþtir. Ocak ayý hitamýna doðnu Ankara Musiki Muallim Mektebi korosu tarafýndan halk þarkýlarýnýn çok sesli icrasý yapýlmýþ, ayrýca Ankara dan davet edilen Gazi Orta Öðretmen Mektebi ve Terbiye Enstitüsü spor muallimleri tarfýndan ameli ve nazarý olarak eskrim dersleri verilmiþtir. Demir Çelik Tenis ve Velosipet (bisiklet) takýmlarýna ilave olarak pek yakýnda bir eskrim takýmý ihdas edileceði memnuniyetle haber alýnmýþtýr Türkiye sanayisinin ve insanýn geliþiminde bir çok ilke imza atan KARDEMÝR, bu ülkeye yöneticilik dersleri de vermiþtir. Metalurji Mühendisleri Odasý eski Baþkanlarýndan Süleyman Sami Altun dan KARDEMÝR in eski yöneticileri ile ilgili bazý anýlar dinlemiþtim. Bu gün Karabük Yeniþehir Cami karþýnsýndaki Parka ismi verilen Tayyip Baba (Tayyip Arý) 1930 lu yýllarýn sonlarýnda çok uzun süre Ýdari Ýþler Müdür Yardýmcýlýðý yapmýþ. Onun döneminde bir gün Yönetim Kurulunda bir karar teklifi önergesi okunmuþ. Önergede mealen þölme denilmekteymiþ; Maiyetindeki personelin.. iþlerinin deruhte etmeleri sýrasýnda gerekli demetleme ve kontrolleri yeterince yapmayarak Ýþletmelerin zarar görmesine sebep olan Müessese Müdür Yardýmcýsý Tayyip Arý nýn TL yevmiye cezasýyla cezalandýrýlmasýný tensip ve müsaadelerinize arz ederim. Ýmza Tayyip Arý Tayyip Baba, kendisi hakkýnda ceza verilmesi için önerge vermiþ ve bu önergenin iþleme konulmamasý yönünde Yönetim Kurulu ýsrarlarýný da kabul etmemiþtir. Tarihe düþülen bu nütu bugünkü yöneticiler okuyorlar mý acaba? KARDEMÝR in bir baþka Yöneticisi, Ocak 1947 ile Temmuz 1950 arasýnda bu tesisin Müdürü olan Muhittin Erkan ne o zamanlar ne de þimdi Karabüklüler tarafýndan unutulmuþ. Ýþini iyi yapaný ödüllendirmek için bir çok kendine has yentem geliþtirmiþ, iliþkileri geliþtirmek için piknikler düzenlenmiþ, toplu sonnet ve düðün törenleri yaptýrmayý sosyal sorumluluk olarak görürmüþ. Adana dan ucuz karpuz, Erzurun dan et ve tereyað, Sümerbank tan ucuz kumaþ vb. getirerek personele hesaplý þekilde sattýrýrmýþ.yöre halký tanýnmýþ sanatçýlarý ilk kez onun düzenlediði gecelerde görmüþ. Böyle geliþen KARDEMÝR, daha sonralarý, Ülkemizin sanayisini geliþtirmeyi hedefleyen demir-çelik üretimini artýrma gayretlerine paralel olarak, kendini tevsi etmiþtir. Mevcut kapasite, ilk yüksek fýrýn Fatma nýn kardeþi Zeynep in devreye girmesiyle 275,000 ton/yýl a ve son yüksek fýrýn Ülkü nün 1964 te yýlýnda iþletmeye alýnmasýyla da ton/yýl a kadar yükselmiþ; daha sonda gerçekleþen ýslahat ve mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 151

9 tevsiat ile birlikte 1 milyonton/yýl a eriþmiþtir. Uzun ürüne yönelik bu ilk enteðre tesisin ardýndan, yassý ürüne yönelik ve yine cevher ve taþkömüründen üretim yapmak üzere, ikinci bir entegre demir-çelik tesisi kurulmasý yönündeki giriþimler 1957 de baþlamýþtý. Bundan sonrasýný gene Selahattin Þanbaþoðlu nun aðzýndan dinleyelim: de Almar Krupp, SÜMERBANK, ETÝBANK ve Ýþ Bankasý Ýþtiraklarýyla bir þirket kuruldu. Þirketten istenen Türkiye de bulunan demir yataklarýný inceleyip ikinci demir çelik sanayisinin tipi ve yerini tayin etmekti de þirketin baþýna beni getirdiler. Bir rapor hazýrlayýp, hükümete yakýnlýðý da bulunan Ýþ Bankasý Genel Md. Üzeyir Avunduk a verdim. Tavsiyem 1 milyontan/yýllýk yassý mamül tesisi kurulmasýydý. Üç ayrý yerden birinde olmalýydý: Ereðli, Edremit Körfezi veya Ýskenderin. Buralarýn üçünde de birer demir-çelik tesisi kurulmuþtur (Ali Aða yý Edremit Körfezi nin havzasýnda düþünmek gerekir). Çünkü entegre demir-çelik 1 ton mamul için 6 ton hammadde ithal eder ve su yolu en ucuzudur. Krupp hammadde vaziyetini uygun görmeyerek iþten çýktý. Beni bazý bakanlarýn bulunduðu küçük bir Bakanlar Kurulu na çaðýrdýlar. Ýzah ettim. Kredi alýndý ve Sanayi Bak. Ereðli nin kuruluþuna ön ayak oldu. Ereðli verdiðim rapordaki esaslara göre kuruld, ama kapasite ton/yýl olarak. Ben görev almadým Evet ERDEMÝR, yassý mamul hedefleyen ton/yýl kapasiteli ikinci entegre tesis olarak, 7462 sayýlý yasayla 1960 ta kurulmaya baþlamýþ ve özel bir AÞ statüsüyle 1965 yýlýnda da iþletmeye alýnmýþtýr. ERDEMÝR in 600 milyon TL lik kuruluþ sermyesinin%21 i Koppers Assoc. Ýsimli bir konsorsiyuma ve % 8,25 i de Chase Int. Investment Co. firmasýna aitti. SÜMERBANK ile TCDÇÝ- KARDEMÝR de 153 er milyon TL ile % 25,5 erlik iki ayrý hisseye (veya % 51 lik kombine bir çoðunluða) sahiptiler. Sonradan yabancý ortaklar hisselerini yerli ortaklara satmýþlardý. ERDEMÝR hisselerinin yarýya yakýný bugün borsada kote edilmiþ durdumdadýr ve geri kalan kýsmý ise hala kamunun elindedir. Üretim kapasitesi ilk önce 2 milyonton/yýl a (Mt/yýl), ardýndan da 3 Mt/yýl a çýkarýlmýþtýr. Ülkenin tek yassý mamul üreten tesisi olan ERDEMÝR bu gün, ana ve yan üretim tesislerin yaný sýra iki liman, iki baraj,1.500 lojman, bir hava limaný ve sahibi olduðu diðer fabrikalarla ülke ekonomisinin tkemel taþlarýndan biridir. Sermaye takviyesinin yanýnda, ERDEMÝR in devreye alýnmasýnda da yoðun çabalar harcayan KARDEMÝR, ülkemizin üçüncü ve son entegre demir-çelik tesisi olan ÝSDEMÝR in devreye alýnmasý sürecinde de sayýsýz fedakarlýklarda bulunmuþtur te temeli atýlan ÝSDE- MÝR de, 1975 te yüksek fýrýn devreye alnmýþ, 1977 de ise 1 mt/yýl kapasiteli bir çelikhane çalýþmaya baþlamýþtýr te bitirilmesi planlanan, ama ancak 1977 de bitirilebilen ÝSDE- MÝR in kuruluþundaki gecikmede, Türkiye de özel sektör geliþtirmek üzere sermaye yaratma çabalarýnýn büyük etkisi olmuþtur. Ýnþaat ve montaj iþlerinin tonaj hesabýyla bölüm bölüm özel firmalara ihale edilmesinin ardýndan, yüksek bedellerle iþi alan firmalar bu iþleri çok daha düþük fiyatlarla küçük þirketlere devretmiþ; ya da aðýr tonajlý bazý iþler tamamlanmýþ ve hassas bölümler tamamlanamadan iþa yarým býrakýlmýþtýr. Süre uzatýmý ve yeniden fiyatlandýrma ile büyük para kazanan bazý firmalar, iþi önce býkatýklarý halde, ayný iþi daha yüksek bedellerle tekrar almýþlardýr.tüm bunlara raðmen, ünitelerin hemen hemen hepsi yarým kalmýþ ve bu iþler de KARDEMÝR in montaj ekibince tamamlanmýþtýr. 152 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

ÖYKÜ FABÝKALAR KURAN FABRÝKA KARDEMÝR VE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEMÝR ÇELÝK ÖYKÜSÜ 1. BÖLÜM. Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi

ÖYKÜ FABÝKALAR KURAN FABRÝKA KARDEMÝR VE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEMÝR ÇELÝK ÖYKÜSÜ 1. BÖLÜM. Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi 200 ÖYKÜ. BÖLÜM TMMOB Mühendislik - Mimarlýk Öyküleri - I Kitabýndan Alýnmýþtýr. FABÝKALAR KURAN FABRÝKA KARDEMÝR VE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEMÝR ÇELÝK ÖYKÜSÜ Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi 20 Ekim 22 tarihinde

Detaylı

yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr;

yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr; 200 KARDEMÝR'de, yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik, mamullerinin üretimi için gerek duyulan tesislerin yaný sýra, makina ve çelik konstrüksiyon atölyeleri ile dökümhanelerin de

Detaylı

FABRİKALAR KURAN FABRİKA KARDEMİR ile TÜRKİYE DEMİR- ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ÖYKÜSÜ

FABRİKALAR KURAN FABRİKA KARDEMİR ile TÜRKİYE DEMİR- ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ÖYKÜSÜ Makale 18 Mahmut KİPER FABRİKALAR KURAN FABRİKA KARDEMİR ile TÜRKİYE DEMİR- ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ÖYKÜSÜ Metalurji Mühendisi 20 Ekim 1992 tarihinde TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası nda yapılan Akşam Söyleşisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Hakký Usta'nýn ne demek istediðini anladýk mý? Iþýða, memleketin ýþýklarýna doðru bakmasýný bildik mi? Yoksa kör mü olduk?

Hakký Usta'nýn ne demek istediðini anladýk mý? Iþýða, memleketin ýþýklarýna doðru bakmasýný bildik mi? Yoksa kör mü olduk? 200 Genç Cumhuriyetin o ilk dönemlerinde hangi niyet ve heveslerle nelerin baþarýldýðýný, üretmeyi sevmeyle memleket sevmenin nasýl eþ anlamlý olduðunu, ayný ýþýðýn kimilerine aydýnlýk verirken, kimilerini

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı