-Kükürt: Normal çeliklerde %0,05 den az kükürt bulunur. Çeliğin içindeki bütün kükürdün manganezle birleşmesi istenir.

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-Kükürt: Normal çeliklerde %0,05 den az kükürt bulunur. Çeliğin içindeki bütün kükürdün manganezle birleşmesi istenir."

Transkript

1 ÇELİK NEDİR? Çelik bir demir karbon alaşımıdır. Çelikler %1,7 e kadar karbon içerebilir. Çeliğin karbon içeriği arttıkça plastikliği azalır ve bunun neticesinde kırılganlığı artar. Bu bakımdan pratikte %1,40 tan fazla karbon içeren çelik yapılmaz ve çeliklerin büyük bir kısmı %0,6 dan az karbon içerir. Karbon miktarı arttıkça çekme mukavemetinde, akma sınırında ve sertlikte önemli bir artış meydana gelir. Çelikler genel olarak karbonlu çelikler ve alaşımlı çelikler olmak üzere ikiye ayrılır. Bütün çelikler karbon içermesine rağmen ayrıca nikel, krom, tungsten gibi özel alaşım elemanlarını içeren çeliklere alaşımlı çelikler denir. ÇELİĞİN İÇİNDEKİ DİĞER ELEMANLAR; -Manganez : Normal çeliklerde %0,30- %0,80 Mn bulunur. Manganez çelikte kükürtle birleşerek MnS yapar ve böylece kükürdün demirle birleşmesini önler. Manganezin fazlası karbonla birleşerek mangankarbür(mn 2 C) oluşturur ve çeliğin sertliğini, mukavemetini arttırır, plastikliğini azaltır. -Silisyum: karbonlu çeliklerde %0,01 den %0,30 a kadar Si bulunur. Çeliğin imali esnasında içinde meydana gelen gaz boşluklarını önlemek ve çeliği deokside etmek için kullanılır. -Kükürt: Normal çeliklerde %0,05 den az kükürt bulunur. Çeliğin içindeki bütün kükürdün manganezle birleşmesi istenir. -Fosfor: İyi çeliklerde iz halinden %0,05 e kadar fosfor bulunur. Fosfor çeliğin tane boyutunun büyümesine sebep olur. Bundan dolayı fazlası çeliği kırılgan yapar. -Oksitler: Çelikte ayrıca demiroksit(feo), manganoksit(mno), silis(sio 2 ) ve alumin(al 2 O 3 ) gibi oksitler vardır. Bu maddeler çelikte zararlıdır ve çeliğin zayıf noktalarını oluşturduklarından çatlama ve kırılmalara sebep olur. ÇELİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ Bütün çelik üretim yöntemlerinde pik demirini çeliğe dönüştürmede oksitleme prensibi kullanılır. Herhangi bir araç ile metale verilen havanın oksijeni veya özel olarak hazırlanmış saf oksijen C, Mn, P gibi istenmeyen elemanlarla (S hariç) birleşir ve bu arada bir miktar da Fe oksitlenir. Kükürt is yeterli derecede bazik bir curufla ve yüksek temperatürde giderilebilir. Meydana gelen oksitlerden gaz halinde olanlar banyodan uzaklaşır ve bacaya gider; sıvı halde olanlar ise ilave edilen katık maddeleri ile birleşerek curufu oluşturur. Pik demirin tasfiyesi ilerledikçe banyonun erime noktası da yükselir. Tasfiye sonunda çeliğin içinde kalan demiroksitin redüklenmesi gerekir. Bunun için erimiş çeliğin aluminyum, terro-silisyum gibi deoksidasyon maddeleri ilave edilir. -BESSEMER PROSESİ Bessemer metodu hemen aynı senelerde İngiliz Henry Bessemer ve Amerikalı William Kelly tarafında bulunmuştur. Henry Bessemer seneleri arası sıvı pik demiri üzerine hava üfleyerek çelik elde etmeye çalışmış ve 1855 senesinde armut şeklinde bir konverter kullanarak alttan hava üflemek suretiyle çelik istihsali patentini almıştır. Amerikalı William Kelly de uzun çalışmaları neticesi 1856 senesinde Bessemer in patentine benzeyen bir patent almıştır. Bu metot en büyük keşiflerden biri olarak kabul edilmiştir. Bessemer metodu yüksek karbonlu pik 1

2 demirinden düşük maliyetle alçak karbonlu demir alaşımları istihsalini sağlayan ilk metottur. Keşfi sanayi ve medeniyette bir dönüm noktası olmuş ve hakiki çelik devri Bessemer metodunun keşfi ile başlamıştır. BESSEMER KONVERTERİ Bessemer konverteri üstü kesik koni biçiminde silindirik bir kap olup içi refrakter malzeme ile astarlanmıştır ve genel olarak ton erimiş metal alacak büyüklüktedir. Konverterin tabanında metal banyosuna basıçla hava üflemek için delikler(tüyerler) vardır; tabanın altında ise hava kutusu bulunur. Konverter yatay bir eksen etrafında dönebilecek şekilde iki yatak üzerine oturtulmuştur. Bu yataklardan birine bağlanmış otomatik bir vana vasıtasıyla basınçlı havanın fırına verilmesi sağlanır. Konverter yatay durumda iken hava otomatik olarak kesilir, tekrar dikey duruma geldiğinde hava derhal açılır. Asit Bessemer konverterleri kuvarsit(sio 2 ) veya bunda yapılan tuğlalar ile astarlanır. Bazik konverterler yanmış dolamit veya magnesit ile astarlanır. Bunlara Thomas Konverteri denir. Thomas prosesi pik demir yüksek fosfor içerdiği takdirde kullanılır. İzabe esnasında çok bazik bir curuf yapılır, bu curuf fosfor oksidi bileşimine alınır. Üfleme esnasında Mn, Si, C tamamen oksitleninceye kadar P oksitlenmez. Karbon alevi azaldığı zaman kısa bir müddet fosforun yanması için üfleme yapılır. 4P+5O 2 2P 2 O 5 Teşekkül eden fosforoksit ilave edilen kireç ile birleşerek kalsiyumfosfat halinde curufa geçer. Curufun yeteri derecede bazik olması için şarj edilen pik demirin %15-20 si kadar kireç ilave edilir. Elde edilen curuf su ile soğutulup öğütüldükten sonra gübre olarak kullanılır ve Thomas prosesinin kıymetli bir yan ürününü oluşturur. ŞARJ Yüksek fırından veya karıştırıcıdan alına sıcak metal pota ile konverterin ağzından boşaltılır. Yüksek fırından alınan fazla miktardaki sıcak metali konverterde kullanılmak üzere sıcak olarak muhafaza etmek için yapılmış içi astarlı büyük silindirik tanklara karıştırıcı denir. Genel olarak temperatürü kontrol etmek için konvertere bir miktar hurda ilave edilir. ÜFLEME İzabenin ilk kademesinde fırının ağzında hiç alev görünmez. Bu sürede erimiş pik demiri ile temas eden soğuk hava demiri FeO şeklinde oksitlenir ve FeO de banyo içinde dağılarak hızlı bir şekilde Si ve Mn i oksitler. 2Fe+O 2 2FeO 2FeO+Si2Fe+SiO 2 FeO+MnFe+MnO İkinci kademede manganez ve silisyumun büyük bir kısmı oksitlendikten sonra karbon yanmaya başlar. 2C+O 2 2CO CO konverterin ağzına geldiğinde yanarak CO 2 meydana getirir ve uzun bir alev görünür. Bu alev azaldığı zaman konverter devrilir, hava kesilir ve metal potaya alınır. Bütün üfleme süresi 15 dakika kadardır ve bu zaman sonunda bütün karbon, manganez ve silisyum oksitlenerek giderilir. Üflemenin kesileceği an konverterin ağzından çıkan alevin görünüşü ile tespit edilir, fakat bugün bu işlem daha modern cihazlar kullanılarak yapılır. DEOKSİDASYON Üflenen metalde geri kalan oksijeni gidermek için içine ferromanganez, ferrosilisyum, aluminyum gibi deoksidasyon maddeleri ilave edilir. Çeliğin istenen yüzdede karbon içermesi için gerkli miktarda karbon ilave edilir. Bessemer metodu genel olarak alçak karbonlu çeliklerin imalinde kullanılmaktadır. 2

3 -SIEMENS-MARTIN PROSESİ Bessemer metodunun keşfinden hemen sonra fırın temperatürünü arttıran rejaneratifi bulmuş ve seneleri arasında bu sistemi çelik fırınlarına uygulamıştır. Rejaneratif sistemde gaz yakıt ve hava fırında birleşip önce içi refrakter tuğlalarla örtülü kameralarda ısınmakta ve fırında yanan gazlar bacaya gitmeden önce fırının diğer tarafındaki kamaralardan geçerek bunları ısıtmaktadır. Siemens çelik yapmak için fırında önceleri çelik hurdaları eritmiştir. Daha sonra pik demiri ve demir cevheri kullanarak çelik üretmiştir. Martin adında bir Fransız pik demiri ve çelik hurdası kullanmak suretiyle Siemens prosesini değiştirmiştir. Fırının ocak kısmının yapıldığı refraktörün cinsine bağlı olarak asit ve bazik olmak üzere ikiye ayrılır. BAZİK SIEMENS-MARTIN PROSESİ Demir cevherleri ve bundan dolayı pik demiri yüksek fosfor içerdiği zaman bu metot kullanılmaktadır. Yavaş bir proses olmakla birlikte, tam istenilen bileşime tamperatüre erişilinceye kadar çeliğin fırında tutabilmesi bakımından daha iyi kalite çelik yapılabilmesi imkanı sağlar. Ayrıca istenildiği kadar hurda kullanılabilmesi bakımından avantajlı bir metottur. BAZİK SIEMENS-MARTIN FIRINI Refraktör tuğlalardan örülmüş bir reverber fırınıdır. Fırının dış kısmında dört bir tarafında çelik kontsrüksyon vardır. 15 tondan 350 tona kadar muhtelif büyüklükte inşa edilmektedir, fakat en fazla tonluk fırınlar kullanılmaktadır. Fırının ocak kısmı tabandan itibaren sırasıyla izolasyon tuğlası, magnesit veya krom tuğlası ve dövülmüş magnesitten yapılır, ayrıca curufla temas eden her yer magnesit veya krom refraktörle örülür. Fırının tavanı kemer şeklindedir ve genellikle askı sistemine göre magnesit veya silika tuğlalardan yapılır. Tavan duvarları sık sık tamir edilir. Şarj platformu seviyesinin altında havayı ve gaz yakıtı ısıtan ve kamara denilen rejenaratörler bulunur. Bunların içi petek şeklinde refraktör tuğlalarla örülmüştür. Fırının her iki tarafında iki kamara vardır, bunlardan biri gaz diğeri havayı ısıtmak için kullanılır. Fırının bir tarafındaki kamaralardan verilen gaz ve hava bu kamaralardan geçerken sıcak refraktörlerle temas eder ve C a kadar ısınır. Isınına gaz ve hava fırına geldiğinde birleşerek yanar. Bu yanma sonucunda C civarında bir ısı elde edilir. Sıcak yanma gazları banyo yüzeyini yalayarak diğer taraftaki kamaralardan geçer ve bunları ısıttıktan sonra bacaya gider. Bir müddet sonra hava ve gazın geçtiği kamaralar soğuyup yanma gazlarının geçtiği kamaralar ısınacağından gaz ve hava akımının yönü değiştirilir ve kamaralar böylece sıra ile kullanılır. Fırının ön cephesinde şarj kapıları bulunur. Bu kapıların adedi fırının büyüklüğüne göre değişir, modern fırınlarda genel olarak beş kapı vardır. Hidrolik veya mekanik olarak kaldırılıp indirilebilen bu kapılar ateş tuğlasından örülür ve su ile soğutulur, orta kısımlarında bir gözetleme deliği vardır. Döküm deliği ise fırının arka tarafında bulunur. Sıcak metal bir yolluk yardımıyla potadan fırına aktarılır. Bu fırınlarda yakıt olarak tabii gaz, kok gazı, yüksek fırın gazı, suni gaz, pülverize kömür, fuel-oil ve katran kullanılabilir. Kullanılan gazın mümkün olduğu kadar temiz olması ve az miktarda kükürt içermesi istenir. Yakıt sarfiyatı elde edilen çeliğin maliyetinin %4 ü kadardır. 3

4 ŞARJ *Tamamen sıcak metal şarjı: Ender kullanılan bir tiptir. Sıcak metal ve sıvı çelik şarjında %100 sıcak metal yerine sıcak metalin bir kısmı Bessemer konverterinde üflendikten sonra Siemens-Martin fırınında kullanılır. Çelik hurdası ve sıcak metal şarjı en fazla kullanılan şarj tipidir. Ayrıca şarja bir miktar katı pik demiri de ilave edilebilir. Çelik hurdası ve sıcak metal şarjı başlıca iki türlü uygulanmaktadır. a.elli Elli Şarjı: %50 sıcak metal, %50 hurdadan meydana gelir. b.fazla Sıcak Metal Şarjı: Şarjda %55-80 arasında sıcak metal vardır. Hurda az kullanılır. Hurdanın büyük bir kısmı yerine demir cevheri şarj edilir. Bu bakımdan cevherin fiziksel özelliği ve kimyasal bileşimi önemlidir. *Çelik hurdası ve katı pik demiri şarjı: yüksek fırın olmayan yerlerde ve hurda ucuz olduğu zaman kullanılan bir şarj tipidir. Pik demiri bulunmadığı veya kullanılamayacak kadar pahalı olduğu zaman Siemens-Martin fırını %100 hurda ile çalıştırılabilir. *Çelik hurdası ve sıcak metal şarjı: En çok kullanılan şarj tipidir. Fırına önce katı maddeler yüklenir ve sıcak metal şarj edilmeden önce yeterli bir süre ısıtılır. Genellikle fırına önce curuf yapıcı olarak kireçtaşı ve bunun üzerine de hurda şarj edilir. Kullanıla kireçtaşı miktarı genel olarak toplam metalik şarjın %5-6 sı kadar olup cevherdeki silisyum oksit miktarına bağlıdır. ASİT SIEMENS-MARTINPROSESİ Fırını yapılış ve işletme bakımında bazik fırına çok benzer, yalnız asit fırının ocak kısmı silis kumu gibi asit bir refraktörle astarlanır. Ocak kısmını asit karakterde olması bazik bir curuf yapılmasını önler. Asit curufta fosfor ve kükürt giderilmediğinden asit metotta çelik üretiminde şarjın fosfor ve kükürt yüzdesinin düşük olması gerekir. Bu bakımdan daha yüksek kaliteli ham maddeler kullanılır. Curufta FeO ile SiO 2 nin birleşmesinden dolayı asit bir curuf, içinde eşit miktar demiroksit bulunan bazik bir curufa göre daha az oksitleyicidir. Bundan dolayı, banyoda bazik prosese göre daha az oksijen bulunur ve dökümün sonunda daha az deoksidasyon maddesi kullanılır. Bu sebepten asit proseste daha temiz çelik üretildiği kabul edilmektedir. -POTA PROSESİ Yüksek kaliteli takım çeliklerini ve alaşımlı çeliklerin üretiminde kullanılan en eski metottur. Dövme demir veya iki kaliteli çelik hurdası ferromanganez ve gerekli alaşım metalleri curuf yapıcı maddelerle birlikte kil veya kilgrafit potalara şarj edilir. Her potaya şarj edilecek maddeler ayrı ayrı tartılır. Potaların üstü eski pota dipleriyle kapatılır ve potalar gaz veya kokla ateşlenen bir fırında ısıtılır. Şarjın erimesi 3-4 saat sürer. Şarj tamamen eridikten sonra gazların ve yabancı maddelerin yüzeye çıkması için yeterli süre beklenir. Pota fırından alınır ve curuf soğuk bir demir çubuk ile atılır. Geride kalan kg çelik küçük ingot kalıplarına havanın oksijeninin banyonun yüzeyi ile temas etmesi neticesi oluşan oksitler metal banyosuna küçük bir parça aluminyum atarak redüklenir. Bu metotta hemen hemen hiçbir tasfiye olmamaktadır. Bu bakımdan üretilen çeliğin kalitesi tamamen şarj edilen maddelerin safiyetine bağlıdır. Bundan başka pota sarfiyatı, ısıtma randımanının düşük ve bir defada üretilen çelik miktarının az olması pota metodu ile üretilen çeliğin maliyetini arttırmaktadır. -ELEKTRİK FIRINLARI *Ark Fırınları Elektrik ark fırınları direkt ve indirek ark olmak üzere ikiye ayrılır. Direkt ark tipi fırınlarda ark, metal banyosu üzerinde asılı bulunan elektrotlar ile metal arasında, indirek ark tipi fırınlarda elektrotlar arasında meydana gelir. Direkt ark fırınları çelik sanayinde çok daha fazla kullanılmaktadır. Direk ark tipi fırın ilk defa Heroult tarafından kullanıldığından bu isimle de anılmaktadır. 4

5 Fırın asit ya da bazik olarak astarlanabilir. Bazik metotla çalışıldığında fırının taban kısmı ve curufla temas eden yerler magnesit veya yanmış dolomitle astarlanır. Asit metotta silika tuğla kullanılır. Fırının kemer şeklindeki tavan kısmı asit ve bazik moda genellikle silika tuğladan örülür. Heroult fırınları dişli bir devirme tertibatı üzerinde iki tarafa devrilebilecek tipte inşa edilir. Bir taraftan çelik, diğer taraftan curuf alınır. Genellikle fırınlarda üç elektrot kullanılır. Bundan dolayı fırının tavanında üç delik bulunur. Elektrotlar oldukça iyi iletken ve çok iyi bir reaktör olan karbon veya grafitten yapılır. Grafit olanlar karbon olanlardan daha pahalıdır, ama elektrik iletkenlikleri dört kat fazladır. Ayrıca grafit elektrotlar çok daha yavaş oksitlenir. Elektrotların her biri üç fazlı bir akımın bir fazına bağlanır ve her elektrot, elektrotla banyo arasında bir ark oluşturacak şekilde bir motor yardımıyla banyo üzerine indirilir. Elektrik akımı bir elektrottan girer, bir ark ile metalik şarja geçer, katı veya sıvı şarjı katettikten sonra tekrar bir ark ile diğer elektrottan döner. Modern elektrik ark fırınları üstten şarj edilmektedir. Bu fırınlarda tavan ve elektrotları taşıyan tartibat bir motor veya hidrolik bir cihaz yardımıyla kaldırılır ve yan tarafa döndürülür. Fırın böylece kolaylıkla üstten şarj edilebilecek duruma gelir. Genel olarak, elektrik fırınları pik demirinden çelik üretmek için kullanılmaz. Elektrik fırınında çelik üretimi; çelik hurdaları eritmek, tasfiye etmek ve bileşimini ayarlamak, sıvı halde elektrik fırınına şarj edilen Siemens-Martin çeliğini tasfiye etmek ve bileşimini ayarlamak için yapılır. Hurdadan çelik elde edileceği zaman uygun kimyasal bileşimdeki çelik hurdaları fırına şarj edilir, elektrotlar şarja yakın bir mesafeye kadar indirilir. Hurda ile elektrot arasında arkın meydana gelmesiyle erime başlar, ilk şarj tamamen eridikten sonra fırında istenilen miktar kadar malzeme oluncaya kadar yeniden katı veya sıvı maddeler eklenir. Bazik astarlı fırında büyük şarj eridikten sonra curuf yapmak için bir miktar fluşpatla beraber yanmış kireç ilave edilir. Oluşan bu curuf çok bazik olduğu gibi hurdalar üzerinde bulunan ve erime esnasında oluşan demir oksiti de bileşimine aldığından çok oksitleyicidir. C, Mn, P kolaylıkla oksitlenir, manganez ve fosfor curufa geçer. Bu ikinci curuf banyoyu deokside eder ve kükürdün CaS halinde curufa geçmesini sağlar. İlave edilen kok tozu ve kireç elektrik arkının etkisiyle curuft bir miktar kalsiyum karbür oluşturur, bu da kükürdün CaS halinde bağlanmasını kolaylaştırır. Bu son tasfiye aşamasında fırında redükleyici bir curuf olması fırına ilave edilen alaşım maddelerinin veriminin yüksek olmasını sağlar. Banyo istenilen bileşime getirildikten ve deokside edildikten sonra curuf alınır ve çelik döküm temperatürüne getirilerek döküm potasına alınır. Sıvı haldeki Siemens-Martin çeliğinin bazik elektrik fırınında tasfiyesi yapılacağı zaman tasfiye işlemi genellikle redükleyici curuf safhasından başlar. Asit astarlı Herault fırınları esas olarak çelik dökümler ve nadiren ingot üretimi için kullanılır. Bütün aist metotlarda olduğu gibi asit astarlı elektrik fırınları ile de fosfor ve kükürt giderilmez. Bu bakımdan fırına şarj edilen hammaddelerin dikkatli olarak seçilmesi gerekir. Elektrikle eritmenin en büyük dezavantajı elektriğin verdiği ısının yakıtın ısısından daha pahalı olmasıdır. Bunun için şarjın fırın içinde kalma süresini kısaltmak ve şarj eriyip istenilen temperatüre gelir gelemz dökmek için fırına şarj edilen hurdaların istenilen çelik bileşimlerine uygun olarak seçilmesi gerekir. Ayrıca son zamanlarda karbon giderme işlemini hızlandırmak için, banyoya verilen tufal veya demir oksitler yerine, saf oksijenin kullanılması yoluna gidilmektedir. Oksijen su ile soğutulan bir boru ile basınçlı banyoya verilmektedir. Elektrik metodu ile elde edilen çelik Siemens-Martin, bazik oksijen ve Bessemer metoduyla elde edilen çelikten daha üstün kalitededir. Bundan dolayı eletrik fırınlarında yüksek alaşımlı çelikler, takım çelikleri, paslanmaz çelikler ve diğer özel çelikler yapılmaktadır. 5

6 *İndüksiyon Fırınları Bir indüksiyon fırını esas olarak bir transformatör olup üzeri primer bir bobin ile sarılı olan pota içindeki metalik şarj sekonder bobin rolü oynar. Primer bobinden alternatif bir akım geçirildiği zaman sekonder bobine çok daha şiddetli bir akım indüklenir. Sekonder olan metalik şarjın şiddetli akıma karşı direnci sonucunda bir ısı meydana gelir. Bu sebepten ısınma hızı şarjın direncine bağlıdır. Örneğin indüksiyon yolu ile bakırı ısıtmak demiri ısıtmaktan daha güçtür, çünkü bakırın iletkenliği fazla, direnci azdır. Diğer taraftan ısıtılacak maddenin içine bir akım indüklenebilmesi için mutlaka iletken olması gerekir. Bir indüksiyon fırınında iletken olmayan maddenin eritilmesi istenirse, şarjı içeren potanın grafit gibi iletken bir maddeden yapılmış olması gerekir. Ancak bu şekilde pota sekonderbobin rolü oynar. Primer bobin genellikle potayı saran ve su ile soğutulan bakır borulardan meydana gelir. Çelik eldesinde en fazla kullanılan indüksiyon fırını yüksek frekanslı indüksiyon fırınıdır. Bu fırın asit veya bazik bir refraktörden yapılmış silindirik bir pota ile bu potanın etrafını saran ve su ile soğutulan bakır borulu primer bir bobinden ibarettir. Pota içinde şarj sekonder rolü oynar. Fırının en dışında çelik bir zarf ve devirme mekanizması vardır. Şarj hurda, ferromanganez, ferrosilisyum ve diğer alaşımlardan meydana gelir. Pota şarj edildikten sonra yüksek frekanslı akım verilmesi ile şarja şiddetli bir sekonder akım indüklenir. Şarjın direncinden dolayı bu akım hızlı ısınmaya sebep olur. 334KW lık bir güç sarfiyatı ile ir saatten az bir zamanda 50 kg metal eritilebilmektedir. Şarj eridikten sonra akımın karıştırma etkisi ile meydana gelen anaforlar banyonun mükemmel bir şekilde karışmasını ve homojen olmasını sağlar. İndüksiyon fırınlarında eritme sırasında curuf yapılmaz. Bu fırınlar tasfiyeden ziyade, dikkatli olarak seçilmiş maddeleri, birleşimlerinde bir değişiklik yapılmaksızın eritmek için kullanılır. Bu bakımdan indüksiyon fırınında çelik eldesi pota metoduna benzemektedir. İndüksiyon fırınları ark fırınları gibi büyük değildir, kapasiteleri sınırlıdır ve genellikle 100kg- 1000kg arasındaki kapasitelerde inşa edilmektedir. Kuruluş masrafları gerekli elektrik cihazlarından dolayı fazladır, ama elektrot sarfiyatının olmaması ve ısının doğrudan doğruya şarjın içinde meydana gelmesinden dolayı elektrik verimlerinin yüksek olması sebebiyle indüksiyon fırınları, ark tipi fırınlardan daha ekonomiktir. İndüksiyon fırınlarında yüksek-devir takım çelikleri, çok düşük karbonlu alaşımlar ve diğer özel çelikler elde edilmektedir. -BAZİK OKSİJEN KONVERTÖRÜ Oksijenin ticari olarak büyük miktarda ve düşük fiyatla üretilmesinden sonra, çelik üretiminde hava yerine oksijenin kullanılması mümkün olmuş ve çelik üretim yöntemleri ticari uygulamaya girmiştir. Bazik oksijen yöntemi ilk defa senelerinde Avusturya nın Linz ve Donawitz işletmelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebepten bu yönteme Linz-Donawitz veya LD yöntemi denir. Bu çelik üretim yönteminde Bessemer e benzeyen sabit tabanlı bir konvertörün alt kısmından içeri sokulan dikey bir boru vasıtasıyla sıcak metale yüksek saflıkta oksijen üfleyerek çelik üretilir. 6

7 Alttan üflemeli konvertörlerde taban tüyer refrakterlerinin ulaşılan yüksek sıcaklıklarda çabuk bozulması nedeniyle bu yönteme gerek duyulmuştur. Bazik oksijen konvertörü ile çelik üretimi çeşitli üstünlükler ve kolaylıklar nedeniyle büyük bir uygulama alanı bulmuştur. Kütle çelik üretiminde tekno-ekonomik açıdan rakipsizdir. Konvertör kapasitesi tondur. Bu yöntemle oksijen tabandan değil, su ile soğutulan bakır bir boru vasıtası ile doğrudan sıvı metal içine üflenir. Eriyik potası kapalı bir kap olmakla birlikte, son zamanlarda tabanı kolaylıkla sökülüp değiştirilebilir şekilde yapılmaktadır. LD yöntemi ile alaşımsız ve alaşımlı çelikler üretilebilir. Bu yöntemde demir hurdası ve demir cevheri soğutucu olarak kullanılır ve şarjın %30unu oluşturur. Böylece elde edilen çeliğin maliyeti düşük olacaktır. Bazik oksijen konvertörünün üstünlükleri; S ve Pkolaylıkla atılır. Siemens-Martin yönteminin mahzurlu taraflarını ortadan kaldırır(bazı alaşım elementlerinin yanması gibi) Saf oksijen kullanıldığı için ayrıca ısı vermeye gerek yoktur. Yüksek miktarda üreti yapılabilir. Saf oksijen kullanıldığı için konvertör içinceki sıcaklık artar. Böylece yüksek miktarda (%20-30) hurda kullanılmasına imkan sağlar. Maliyet bakımından avantajlıdır. Bakım ve inşa masrafları düşüktür. Saf oksijen üflendiğinden konvertörden çıkan gazların hacmi azalmakta ve bu suretle ısı kayıpları düşmektedir. Düşük N ve p lu çelik üretilir. Refrakter tüketimi daha azdır. İşlem sırasında ortaya çıkan duman ve gazların kontrolü daha kolaydır. Bazik oksijen konvertörlerinde kullanılan şarj malzemeleri; Şarj malzemelerini iki kısımda toplamak mümkündür. -Metalik malzemeler : sıvı ham demir, hurda -Metalik olmayan malzemeler : yanmış kireçtaşı (CaO), cevher, fluşpat (CaF 2 ). Bazik oksijen konvertörünün çalışma aşamaları; 1. Fırına önce hurda şarj edilir. Hurda hidrolik bir sistemle fırının içine sevk edilir (2-2.5 dk sürer) 2. Hurda şarjından sonra vinçle getirilen sıvı metal(sıcak maden) konvertörün ağzından şarj edilir.( dk sürer) 3. Daha sonra oksijen borusundan(lansdan) gelen O 2 akımı le oksijen üflemesi başlayarak çelik yapımı başlatılır. Oksijen borusunu aşağıya indirmek ve oksijen üflemeye başlamak dk sürer. 4. Oksijen üflemeye başladıktan sonra şarj içindeki empüritelerle reaksiyon başlar. 7

8 5. Buarada oksijen verilmeye başladığı zaman önceden hazırlanmış flux malzemeleri (yanmış kireç, oksit(tufal)) baca içindeki bölmeden gerekli miktarda ilave edilir. 6. Oksijen üflemesi dk sürer. 7. Tozlar baca içinde yüksek bir hızla bir fan tarafından çekilir. 8. Oksijen üflemesi tamamlandığı zaman lans hızla çekilir. Çelikten ve cüruftan numune alınarak analiz yapılır. Banyo sıcaklığı kontrol edilir tüm işlemler 3-5 dk sürer. 9. Eğer fırındaki metal sıcaklığı çok yüksekse soğutucu hurda veya cevher ilave edilir. Şayet çelik çok soğuksa lans tekrar indirilerek kısa bir müddet oksijen üflemesi yapılır. 4-7 dk sürer. 10. Daha sonra konvertör çevrilerek sıvı çelik döküm potasına alınır dk sürer. 11. Buarada potaya alaşım elementleri ilave edilir. Konvertörde kalan cüruf da cüruf potasına alınır. KAYNAKLAR: e9c4a7e81e70a3.pdf Prof. Dr. Uğur ŞEN/Demir Çelik Üretimi Dersi ders notları SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 8

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

Çelik Üretim Metotları

Çelik Üretim Metotları Çelik Üretim Metotları - Bessemer Thomas çelik üretim metodu - Siemens - Martin çelik üretim metodu - Bazik oksijen konvertörlerinde çelik üretimi - Elektrik ark ocaklarında çelik üretimi Bu üretim metotlarından

Detaylı

Bazik Oksijen Fırını (BOF)

Bazik Oksijen Fırını (BOF) ÇELİK ÜRETİMİ Bazik Oksijen Fırını (BOF) Çelik üretimindeki ilk modern anlamdaki uygulamalar 1850 lerdeki Bessemer uygulamaları ile başlamıştır. İlk başta bu uygulamalarda kullanılan konvertörlerin iç

Detaylı

DEMIR-ÇELIK METALURJISI (DERS NOTU)

DEMIR-ÇELIK METALURJISI (DERS NOTU) DEMIR-ÇELIK METALURJISI (DERS NOTU) Doç. Dr. ÖZKAN ÖZDEMĠR Doç. Dr. UĞUR ÖZSARAÇ 2015 1. Bessemer Yöntemi Bessemer prosesi, seri üretim boyutunda ergimiş pik demirden çelik üretimi yapılan ilk ucuz ve

Detaylı

Çelik Üretim Esasları ÇELİK ÜRETİM ESASLARI. Çelik Üretim Esasları. Çelik Üretim Esasları

Çelik Üretim Esasları ÇELİK ÜRETİM ESASLARI. Çelik Üretim Esasları. Çelik Üretim Esasları Çelik Üretim Esasları Ham demirden çelik üretimin esasları şunlardır: ÇELİK ÜRETİM ESASLARI 1. Ham demirdeki C un istenen değere göre azaltılması. 2. Sıvı ham demir içinde P ve S ü mümkün olduğu kadar

Detaylı

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Fehmi Nair Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KİMYASAL METALURJİ DERS NOTLARI Dr. Ali YARAŞ REDÜKSİYON VE İZABE İŞLEMLERİ

KİMYASAL METALURJİ DERS NOTLARI Dr. Ali YARAŞ REDÜKSİYON VE İZABE İŞLEMLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BARTIN KİMYASAL METALURJİ DERS NOTLARI Dr. Ali YARAŞ REDÜKSİYON VE İZABE İŞLEMLERİ 1 Me x O y şeklindeki bir metal oksidin

Detaylı

Kimyasal Metalürji (II) (MET312)

Kimyasal Metalürji (II) (MET312) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kimyasal Metalürji (II) (MET312) Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Saeid Pournaderi 2016 2017 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Flaş-Fırın Mat

Detaylı

GRUP: Aktif güç (Kw): (Trafo gücü (KVA) + (trafo gücü (KVA) x % sürşarj) ) x 0,80

GRUP: Aktif güç (Kw): (Trafo gücü (KVA) + (trafo gücü (KVA) x % sürşarj) ) x 0,80 GRUP: 3710 DEMİR ÇELİK SANAYİ 2- ELEKTRİK ARK OCAKLARI İLE ÇELİK ÜRETİMİ Elektrik ocakları ile düşük, normal, yüksek karbonlu ve alaşımlı çelik üretimi kapasite hesabı aşağıdaki esaslara göre yaplır. Yapılan

Detaylı

Alaşımların Ergitilmesinde Kullanılan Gereçler Eritme ocakları Potalar ve maşalar Tel ve plaka şideleri

Alaşımların Ergitilmesinde Kullanılan Gereçler Eritme ocakları Potalar ve maşalar Tel ve plaka şideleri ERİTME Tanımı ve Önemi Cisimlerin herhangi bir ısı yardımıyla katı hâlini kaybedip akışkan hâle gelmesi işlemine eritme denir. Kuyumculukta en çok yapılan işlemlerden birisi de eritme işlemidir. Altına

Detaylı

Elektrik Ark Fırınlarında Çelik Üretimi

Elektrik Ark Fırınlarında Çelik Üretimi Elektrik Ark Fırınlarında Çelik Üretimi Elektrik Ark Fırınları (E.A.F.) BOF da oksijen metalin içine enjekte edilir ve orada çözünür. EAF da, oksitleyici şartlar curuf fazıyla sağlanır. Oksitleyici bir

Detaylı

DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ

DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ Demir üretiminde, yaklaşık olarak bir ton demir üretmek için yedi ton hammadde gerekmektedir: 2.0 ton demir cevheri 1.0 ton kok 0.5 ton kireç taşı 3.5 ton gaz Temel olarak çelik

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ 6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ Kemal Örs ve Yücel Birol ASAŞ Alüminyum Malzeme Enstitüsü MAM TUBİTAK Maksimum billet uzunluğu :7.300mm, ve152,178,203,254,355mm

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: DEMİR ve ÇELİK 1 DEMİR ve ÇELİK Demir karbon alaşımları iki sınıfa ayrılabilir; 1. Demir karbon alaşımlarında (alaşımsız çelikler) sadece demir ve karbon bulunur.

Detaylı

3/25/2016 YÜKSEK FIRIN REAKSİYONLARI

3/25/2016 YÜKSEK FIRIN REAKSİYONLARI YÜKSEK FIRIN REAKSİYONLARI Demir oksitler hematit (Fe 2 O 3 ), magnetit (Fe 3 O 4 ) ve wüstit (FeO) olmak üzere 3 çeşittir. Bu oksitler fırın içerisinde kısımlar halinde indirgenirler. Yüksek fırın ters

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

DOÇ. DR. FATİH ÇALIŞKAN

DOÇ. DR. FATİH ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Laboratuarı ve Uygulamaları Dersi Deney Föyü PİROMETALURJİK YÖNTEMLERLE METAL TOZ ÜRETİMİ 1- AMAÇ

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

Detaylı

HİDROJEN ÜRETİMİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT

HİDROJEN ÜRETİMİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT 1 HİDROJEN ÜRETİMİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT 16360018 2 HİDROJEN ÜRETİMİ HİDROJEN KAYNAĞI HİDROKARBONLARIN BUHARLA İYİLEŞTİRİMESİ KISMİ OKSİDASYON DOĞAL GAZ İÇİN TERMAL KRAKİNG KÖMÜR GAZLAŞTIRMA BİYOKÜTLE

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

Emisyon Raporu YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.VE TUR.TİC. A.Ş.

Emisyon Raporu YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.VE TUR.TİC. A.Ş. Emisyon Raporu YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.VE TUR.TİC. A.Ş. Rapor Bilgileri Yıl 2016 Oluşturulma Tarihi 23.10.2017 Tesis Bilgileri Adres İSKENDERUN ORGANİZE SANAYİ BÖL.SARI SEKİ İSKENDERUN HATAY Telefon 3266562300

Detaylı

Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları

Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları Konu: Çelik Elde Edilmesi, Isıl İşlem ve Uygulamaları Çeliğin Elde Edilmesi Çelik,(Fe) elementiyle ve genelde % 0,2 %2,1 oranlarında değişebilen karbon miktarının bileşiminden oluşan bir tür alaşımdır.

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 1. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 1. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 1. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Hangi Konular İşlenecek? Çelik nedir, yapılara uygulanması ve tarihi gelişimi Çeliğin özellikleri

Detaylı

BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ

BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ Basınçlı dökümler, sıvı metalin basınç altında metal kalıba doldurulması yoluyla elde edilen dökümlerdir. Basınçlı döküm, metal kalıba döküm yöntemine çok benzemektedir. Aradaki

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

11/13/2015. Harman Rutubeti. Harmanın Karıştırılması ve fırın silosuna nakli

11/13/2015. Harman Rutubeti. Harmanın Karıştırılması ve fırın silosuna nakli 1 2 Harman Rutubeti İyi bir harman karışımı için ideal harman rutubeti %3 tür. Bu değerin altındaki bir harman, fırına taşınırken -tozumaya, -segregasyona, -hammadde kaybına, -homojenitenin bozulmasına

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

etkilemezler. Karbon miktarının çeliğin özelliklerine etkisi

etkilemezler. Karbon miktarının çeliğin özelliklerine etkisi Çeliklerin karbon oranlarına göre genel olarak sınıflandırılması: Düşük Karbonlu Çelikler: Düşük karbonlu çelikler en fazla % 0.25 mertebelerinde karbon içerirler. Bunlar diğer türlere kıyasla en fazla

Detaylı

Kalıp ve maça yapımında kullanılan döküm kumlarının yaş basma ve yaş kesme mukavemetlerinin ve nem miktarlarının tayin edilmesi.

Kalıp ve maça yapımında kullanılan döküm kumlarının yaş basma ve yaş kesme mukavemetlerinin ve nem miktarlarının tayin edilmesi. 8.DÖKÜM KUMLARININ MUKAVEMET VE NEM MİKTARI TAYİNİ 8.1. Deneyin Amacı Kalıp ve maça yapımında kullanılan döküm kumlarının yaş basma ve yaş kesme mukavemetlerinin ve nem miktarlarının tayin edilmesi. 8.2.Deneyin

Detaylı

B)Endirekt Ark (Küçük boyutlu,demirdışı metal ergitme) 4/22/ Siemens-Martin çelik üretim metodu. üretimi

B)Endirekt Ark (Küçük boyutlu,demirdışı metal ergitme) 4/22/ Siemens-Martin çelik üretim metodu. üretimi Çelik Üretim Metotları - Bessemer Thomas çelik üretim metodu - Siemens-Martin çelik üretim metodu - Bazik oksijen konvertörlerinde çelik üretimi - Elektrik ark ocaklarında çelik üretimi Elektrik ark ocaklarında

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi.

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. TEORİK BİLGİ: Metalik malzemelerin dökümü, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu MALZEME BİLİMİ I MMM201 aluexpo2015 Sunumu Hazırlayanlar; Çağla Aytaç Dursun 130106110005 Dilek Karakaya 140106110011 Alican Aksakal 130106110005 Murat Can Eminoğlu 131106110001 Selim Can Kabahor 130106110010

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER 6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER Gri dökme demirlerin özellikleri; kimyasal bileşimlerinin değiştirilmesi veya kalıp içindeki soğuma hızlarının değiştirilmesiyle, büyük oranda farklılıklar kazanabilir.

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

Elektrik ark kaynağı.

Elektrik ark kaynağı. Kaynak yöntemleri Endüstride kullanılan kaynak yöntemleri çeşitlidir. Ancak bunların bazı ortak özellikleri vardır. Kiminde elektrik akımı ile kaynaklama yapılırken, kiminde bir takım gazlar kullanılarak

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Erimiş metalin, elde edilecek parçanın şekline sahip bir kalıp boşluğuna, yerçekimi veya basınç uygulanarak doldurulup katılaşacağı yönteme

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ RADYANT ISITICI Yanı başınızdaki güneş YENİ NANO TEKNOLOJİ, ÜSTÜN PERFORMANS MİRA INFRA Nano Elektrikli radyant ısıtıcılar, paslanmaz çelik boru içerisindeki yüksek

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

Organize Sanayi Bölgesi EMKO Sanayi Sitesi D:4 Blok No:4 Eskişehir/TÜRKİYE

Organize Sanayi Bölgesi EMKO Sanayi Sitesi D:4 Blok No:4 Eskişehir/TÜRKİYE Organize Sanayi Bölgesi EMKO Sanayi Sitesi D:4 Blok No:4 Eskişehir/TÜRKİYE Tel: + 90 222 236 16 10 / Fax: +90 222 236 16 07 tugmaksan@hotmail.com HAKKIMIZDA 1975 yılında kurulan firmamız HOFFMAN ve TÜNEL

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

Pirometalurji. Pirometalurji İçinde Yeralan Uygulamalar; Kurutma METALURJİK ÖN İŞLEMLER. Kavurma. Sinter,Pelet Yapma (Aglomerasyon) Ergitme

Pirometalurji. Pirometalurji İçinde Yeralan Uygulamalar; Kurutma METALURJİK ÖN İŞLEMLER. Kavurma. Sinter,Pelet Yapma (Aglomerasyon) Ergitme Pirometalurji Pirometalurji, yüksek sıcaklıklar gerektiren bir ekstraktif metalurji metodu diye tarif edilebilir. Pirometalurji İçinde Yeralan Uygulamalar; Kurutma Kalsinasyon METALURJİK ÖN İŞLEMLER Kavurma

Detaylı

İnşaat Müh. Giriş. Konu: ÇELİK YAPILAR. İnşaat Müh. Giriş Dersi Konu: Çelik Yapılar 1

İnşaat Müh. Giriş. Konu: ÇELİK YAPILAR. İnşaat Müh. Giriş Dersi Konu: Çelik Yapılar 1 İnşaat Müh. Giriş Konu: ÇELİK YAPILAR İnşaat Müh. Giriş Dersi Konu: Çelik Yapılar 1 BALIKESİR Ü. MÜH. FAKÜLTESİ İnşaat Müh. Bölümü Çelik Yapı Dersleri Çelik Yapılar-I (Zorunlu ders, 3. sınıf I. Dönem)

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ 6.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ 6. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ 6.HAFTA 1 İçindekiler Dizel Santraller Dizel Santrallerin Bölümleri

Detaylı

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir"

Akımsız Nikel. Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir Akımsız Nikel Eğitimi Akımsız Nikel Çözeltideki tuzları kullanarak herhangi bir elektrik akım kaynağı kullanılmadan nikel alaşımı kaplayabilen bir prosestir" Akımsız Nikel Anahtar Özellikler Brenner &

Detaylı

M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR. Dr. Salih KARAASLAN. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M 324 YAPI DONATIMI ISITICI ELEMANLAR Dr. Salih KARAASLAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Düz Borular Isıtıcı elemanların

Detaylı

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

FOSİL YAKITLARIN YANMASI Kömür, sıvı yakıtlar ve doğal gazın yakılması sırasında açığa çıkan bazı gazların zehirleyici etkileri ve çevre için zararları vardır. Kükürtdioksit (SO 2 ) ve (NO x ) ler bu zararlı gazların miktar ve

Detaylı

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar BUHAR KAZANLARI Buhar üretmekte yararlanılan; kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan, ısıyı içindeki suyu ısıtmak için kullanan

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI Isı 3 yolla yayılır. 1- İLETİM : Isı katılarda iletim yoluyla yayılır.metal bir telin ucu ısıtıldığında diğer uçtan tutan el ısıyı çok çabuk hisseder.yoğun maddeler ısıyı daha iyi

Detaylı

1. Güç Kaynağı (Kaynak Makinesi)

1. Güç Kaynağı (Kaynak Makinesi) Sürekli tel ile koruyucu atmosfer altında yapılan gazaltı kaynağı M.I.G (metal inter gaz), M.A.G (metal aktif gaz) veya G.M.A.W (gaz metal ark kaynağı) olarak tanımlanır. Sürekli tel ile gazaltı kaynağında,

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri,

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG GENEL KAVRAMLAR Metalleri, birbirleri ile çözülemez biçimde birleştirme yöntemlerinden biri kaynaklı birleştirmedir. Kaynak yöntemiyle üretilmiş çelik parçalar, döküm ve dövme yöntemiyle üretilen parçalardan

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ Serpil Çimen Teknik İşler Direktörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 15 Ocak 2014 WOW Kongre Merkezi -İstanbul Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (mmt)

Detaylı

TIG KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG KAYNAK HATALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 /94 Tungsten Kalıntıları TIG metodunda tungsten kalıntıları, kaynak dikişi içerisinde küçük parçacıklar

Detaylı

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 3. HAFTA

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 3. HAFTA A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 3. HAFTA İçindekiler 1.Nesil Güneş Pilleri Tek Kristalli Güneş Pilleri Çok Kristalli Güneş Pilleri 1. Tek Kristal Silisyum Güneş

Detaylı

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

Prof. Dr. İrfan AY / Öğr. Gör. Fahrettin KAPUSUZ

Prof. Dr. İrfan AY / Öğr. Gör. Fahrettin KAPUSUZ ENDÜSTRİDE MALZEME SEÇİMİ Prof. Dr. İrfan AY 0 6. NİKEL VE ALAŞIMLARI 1 NİKEL VE ALAŞIMLARI Genel Bilgi Nikel alaşımları, alaşımları, yoğun, katı ve güçlü alaşımlar olarak yüksek sıcaklıklarda(jet motorlarında)

Detaylı

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1.

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1. DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A 6.00 1.00 0.68 0.44 0.54 0.073 Cevher B 6.64

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 DEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

Farklı piston yağlayıcılarının ısıl reaksiyonu ve bunun döküm kalitesine etkisi

Farklı piston yağlayıcılarının ısıl reaksiyonu ve bunun döküm kalitesine etkisi TRIBO-CHEMİE 2. Soğuk Kamaralı Döküm Makinelerinin Alüminyum Dozingi için Aalen Uygulama Günlerinde Dünyaca ünlü döküm uzmanı Prof.Dr.Dr.hc.Klein ın desteği ile System Shot Sleeve, Piston Yağlama(kısmı

Detaylı

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-2009 2008BALIKESİR 1 DEMİR-KARBON DEMİR(Fe--C) (Fe DENGE DİYAGRAMI 2 DEMİR KARBON DENGE

Detaylı

Bu aşamada üretilen kil ürünlerin yüzeyinde küçük çaplı metalik benekler oluşmuştur. 3/18/2016. CEVHERDEN DEMİRİN ÜRETİLMESİ Giriş

Bu aşamada üretilen kil ürünlerin yüzeyinde küçük çaplı metalik benekler oluşmuştur. 3/18/2016. CEVHERDEN DEMİRİN ÜRETİLMESİ Giriş CEVHERDEN DEMİRİN ÜRETİLMESİ Giriş Çok fazla miktarda olmasına rağmen, yeryüzünde bulunan demir genel olarak oksit olarak bulunmaktadır ve tipik atmosferik şartlar altında metalik demire göre çok daha

Detaylı