DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER"

Transkript

1 DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) GİRİŞ: DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER Batılı ülkeler ekonomileri, 1973 sonlarında petrol fiyatlarındaki artışla başlayan genel bir ekonomik bunalım içine girmişlerdir. Artık İkinci Dünya Savaşından sonra görmeye alıştığı mız, yüksek büyüme hızıarına bağlı olarak ortaya çıkan, eko-. nomik mucizeler dönemi sona ermiş görünmektedir büyük ekonomik kri~inde olduğu gibi, bugün ekonomik faaliyetlerde duraklamalar, işsizlik oranında artışlar, kambiyo kurlarında istikrarsızlık ve korumacılık yönünde belirgin. eğilimler yeniden kendini göstermeye başlamıştır. Ancak 1930 bunalımından farklı olarak, bugün ekonomik faaliyetlerdeki gerileme ile beraber enflasyon oranları da bütün ülkelerde yükselmesine devam etmektedir. Durgunlukla beraber enflasyonun ekonomide. birlikte ortaya çıkışı stagflasyon kelimesinin iktisat yazınına girmesine neden olmuştur. Batılı ülkelerin hükümetleri, ortaya çıkan bu yeni hastalığı tedavi etmek için, bazen enflasyonu freniemek amacı ile talep kısıtlamasına, bazen işsizliği azaltmak için talebin teşvikine yönelerek çelişkili politikaları,yürürlüğe koymuşlardır. Bu çelişkili' politikaların uygulanmasında başvurulan temel ekonomik araç parasal önlemler olmuştur. ( *) Prof. Dr., A.l.T.l.A. Ekonomi Fakültesi. (**) Bu inceleme, yalnızca Dünya Çelik Krizini konu edinmiştir. Türkiye Demir - Çelik Sanayiinin Yapısı ve Sorunları ~yrı bir yazıya ~onu teşkil edecektir. 15

2 Batılı ülkeler içinde en büyüklerinin 1981 yılında reel büyüme hızlarında görülen yavaşlamalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. i \ ' \ TABLO: 1 Çeşitli Ülkelerin Reel G.S.M.H. Büyüme Hızları (%) (Tahmin) ABD Japonya F. Almanya Fransa İngiltere İtalya Kanada Kaynak : OECD Economic Outlook, July yılında ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde reel büyüme hızlarında belirgin düşüşler görülmektedir.. I', ' Belli başlı batılı ülkelerde, işsizlik ve fiyat artışları geçmiş yıllarda olduğu gibi 1981 yılında da etkisini sürdürmektedir. (Tablo: 2) TABLO: 2 Çeşitli Ülkelerin işsizlik ve Enflasyon Oranları (% J Amerika Japonya F. Almanya Fransa İngiltere İtalya Kanada. Avustralya Belçika 1981 Yılının ı inci 3 ayında işsizlik oranı (% J ' Kayıüik : OECD Ekonomic Outlook, July Tüketici fiyatlarındaki (Nisan Ayı itibarı ile) (% J Artış

3 Bu son verilere göre hazırlanan her iki tablo, gelişmiş batı-. lı ülkelerde enflasyon ve işsizliğin yani ekonon1ik bunalımın.sürdüğünü, 1981 yılında alınan tedbirlerin hastalığın t~davisinde başarılı alamadığını bize göstermektedir. Geçmişteki büyük krizde olduğu gibi, demir - çelik sektörü ekonomik bunalımdan en fazla etkilenen sektör olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle bu sektörün analizi,- ekonomik krizin yönelişini ve yapısını tesbit bakımından önem taşımaktadır. I. DÜNYA DEMiR- ÇELiK ENDÜSTRISININ DURUMU İleri memleketlerin sanayileşmesinde ve ekonomik kalkınmasında temel unsur deljlir - çelik'tir. Bugün ekonomik alanda fert başına çelik tüketimi uygarlık düzeyinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca demir- çelik mamullerinin yatı-. nriı mallan üreten sanayi ~ollannın temel girdisini teşkil etmesi ona kalkınmada öncelikli bir yer kazandırmaktadır. Sanayileşmede bu kadar önemli bir yeri olan bu sektörün son yıllarda giderek derinleşen sorunları, ileri ve geri etkileri bakımından bütün ekonomiyi sarsar hale gelmiştir. Dünya demir - çelik üretim ve tüketimi bakımından başta yer alan seçilmiş bazı ülkelerde son yıllarda. görülen düşmeler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 17

4 il l i' 'ı ı i j. ıli ıı: 1!( li TABLO:. 'ı' ıl :ı!! :,.. ı'\ Çeşitli Ülkelerde Demir- Çelik Üretim._i ( Mayi Çelik, Milyon Ton) ' d 1981! '\ 1 Ülkeler (Geçici) ii ı.ı J;l : Hj A.B.D f, ' Japonya t 'j Batı Almanya \ i ; İtalya '' Fransa ;ı 'i İngiltere i :!.3 Kanada Brezilya ' Belçika Lüksemburg : İsveç ! ~:!i- Kaynak : Uluslararası Demir - Çelik Enstitüsü (Ocak 1982) -- ı J ;. Tablodan kolayca görüleceği üzere ABD, Japonya, İngiltere gibi büyük ülkeler 1977 yılında ulaştıkları tiretim düzeyine 1981 yılında da ulaşamamışlardır. İşin ilgi çekici yönü bu azalma eğiliminin sosyalist ülkelerde de görülmeye başlanmasıdır. f ı f ı ll; ıı r t 1 ~ Çeşitli TABLO: 4 Ülkelerde Demir- Çelik Tüketimi (Ma yi Çelik, Milyon TorıJ ; Ülkeler A.B.D Japonya Batı Almanya İtalya "' Fransa İngiltere Kanada Brezilya Belçika İsveç ( Kaynak Uluslararası Demir - Çelik Enstitüsü (Ekim 1981)!, '

5 Üretimdeki düşüş eğilimi tüketirnde de kendini gösternı~ktedir yılında özellikle Japonya, Batı Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde demir- çelik tüketimi büyük düşüşler göstermiştir. De~ir- Çelik talebinde görülen gerilemeler ülkelerin tümünde kurulu kapasiteden yararlanma oranlarını hızla düşürmüştür yılından önce demir- çelik tesislerini % 85-90, oranında çalıştırmakta olan bu ülkeler, artık % oranındaki kapasite kullanım oranlarına rıza göstermiş görünmektedirler. Örneğin Amerika'da bu oran 1973 de % 96 iken 1981 de % 77, Japonya'da 1973 de % 88 iken 1981 de % 63, Ortak Pazar ülkelerinde ise 1973 de % 85 iken 1981 de % 62 olmuştur. İngiliz çelik endüstrisinde görülen bunalım ise daha yüksek boyutlarda olmuştur. İngiltere çelik endüstrisi 1973 yılında % 92 kapasite ile çalışırken bu oran 1981 yılında % 40 düzeyine inmiştir. Bu durum hemen hemen bütün ülkelerde birim maliyetleri yükselten ana etken olmuştur. Dünya demir- çelik endüstrisinde giderek düşen kullanım oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. kapasite TABLO: 5 Dünya Demir- Çelik Endüstrisinde Kapasite Kullanım Oranları (Yüzde) * * Tahmini. Kaynak :, World Steel Dynamics, August

6 Il. DÜNYA DEMiR- ÇELIK ENDÜSTRiSiNDE. MALiYET YA PlSI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER,t 1. ı ' t ı,, 1 :1. ; 1 - Hammadde Sorunu: Entegre demir- çelik fabrikalannın performansı o fabrikada çalışan yüksek fırınların performansı ile doğrudan ilgilidir. Başka bir deyişle yüksek fırın üretim. bakımından tüm fabrikaların göstergesidir. Yüksek fırınlarda kalite ve kantite bakımından çelik imali için uygun vasıfta sıcak maden üretimi, herşeyden önce fırına. verilen hammaddelerin (özellikle demir cevheri ve koklaşabilir maden kömürü) fiziki ve kimyevi bakımdan yeknesak ve uygun vasıfta olması ve devamlılık göstermesi ile mümkündür. Burada ikinci önemli nokta, fırın 'üretiminin kampanya boyunca % 70 kapasitesinin altına düşürülmemesidir. Yüzde 70 kapasitenin altında yüksek fırın; optimum çalışma düzenini kaybeder, üretilen sıcak made;ınin kalitesi bozulur, maliyeti artar. Demir- çelik endüstrisinin iki ana girdisini oluşturan koklaşabilir maden kömürü ve demir cevheri dünya fiyatlan (yıllar itibarıylal aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO: 6,,~.. ;, i,, H ammadde Fiyatları. (Ton/ Dolar J K. Maden Kömürü Demir Cevheri LOO ; -. ~- Kaynak : World Steel Dynamics 1973 yılında tonu FOB dolar olan koklaşabilir kömürün fiyatı 1981 yılında dolar olmuştur. Yeterli kömür ve 20

7 demir rezervleri bulunmayan ülkelerde demir- çelik endüstrisi maliyetlerini kontrol altında tutmak imkansızlaşmaktadır. Dünya'da kokh~~şabilir maden kömürü ihracatı bugün yalnızca Birleşik Amerika tarafından yapılmaktadır. Yeterli kömürü bulunmayan ülkelerin demir- çelik sanayileri bu bakımdan Amerika'ya sıkı sıkıya bağlı hale gelmişlerdir. Demir cevherine gelince, en b_üyük ihrac~tçı ülkeler sırası ile Brezilya, Güney Afrika ve Liberya'dır. Bunlar içinde özellikle Brezilya' nın önemi büyüktür. Bu iki temel hammadde ihtiyacını ithal suretiyle karşılayan ülkeler, ulaştırma sorununu hesaba katmak zorundadırlar. Örneğin Japonya gibi tüm hammaddelerini. dışardan getiren ülkelerde, demir- çelik fabrikalarını, büyük tonajlı gemilerin yanaşmasına elverişli limanlarda kurulması bir mecburiyet ha- / line gelmektedir. Nitekim Japon demir- çelik endüstrisi kurulu kapasitesinin % 82'si tondan daha fazla yük taşıyan ge -dır Yakıt Maliyeti: mileı;-in yanaşmasına elverişli derin limanlarda kurulmuştur. Bu durum Japon endüstrisine önemli bir avantaj sağlamakta- Demir~ çelik endüstrisi temel girdilerinden bir diğerini yakıt teşkil etmektedir yılından sonra petrol fiyatlarına yapılan zamlar ı ton demir- çelik mamulüne isabet eden yakıt giderini önemli ölçüde artırmıştır. TABLO: 7 Ağır Yakıt (Dolar/Ton) Fiyatları. ' USA Japonya B. Almanya ingiltere Fransa Ç> Kaynak : \Yorld Stecl Dynamics 21

8 ; i!' 'i!: Nihai demir- çelik üretim maliyeti içinde yakıt giderinin ilk büyük artış! 1974 yılında olmuş, bunu 1979 yılındaki ikinci petrol şoku izliyerek bütün ülkelerde yakıt maliyetlerinin görülmemiş boyutlarda artmasına neden olmuştur. Ton başına isabet eden yakıt gideri ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermemektedir. 3 - Işçilik Maliyeti: Demir- çelik maliyeti içinde önemli yer tutan diğer bir kalem işçiliktir. Çeşitli ülkelerde demir- çelik sanayiinde çalışan işçilerin saat ücretlerinin.karşılaştırılması bu bakımdan önemli sonuçlar çıkarmamıza zemin hazırlamaktadır. (Tablo: 8). TABLO: B Dünya Demir- Çelik Endüstrisinde Ödenen Işçilik (Saat ücreti Dolar olarak) >'i USA Japonya F. Alm. Ingiltere Fransa Güney Kore Kaynak : \Vorld Steel Dynamics ' Tablo 8'de, saat başına en yüksek ücretin ödendiği ülke ABD olarak görünmektedir. Amerika'yı dolarla Fransa, dolarla Federal Almanya, dolarla Japonya, 9.96 dolarla İngiltere takip etmektedir. Gelişmiş ülkelerde ödenen bu yüksek ücret düzeylerini gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Nitekim Goney Kore'de bu rakam Amerika'dan dokuz kat daha düşük olarak 1.96 dolardır. Brezilya'da 3 dolar, Türkiye'de 2.08 dolar civarında hesaplanan,. 22

9 1 saat başına ücretler, bu ülkelerin önemli avantajlarının işçilik maliyetinden kaynaklağını göstermektedir. Doğaldır ki işçi verimleri ülkeler: arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Ancak ücret düşüklüğü verimlilikteki farkı gidermekte ve az gelişmiş ülkeler için kesin bir maliyet avantajı yaratmaktadır. Dünya Bankası'nın 1981 yılında Demir- Çelik Endüstrisi ile ilgili olarak yayınlandığı raporda, verimlilik dikkate alınmak suretiyle, işçilik maliyetleri şu şekilde karşılaştırılmaktadır. 23

10 -----.~-- ~~:..._...;:,;,-...:;.:.:;.~_- \ TABLO: 9 Çeşitli Ülkelerde Demir- Çelik Sektöründe. İşçtlik Maliyetinin Karşılaştınlması f1979j. ı USA Japonya Fransa F. Almanya Brezilya G. Kore Kapasite Kullarnın Oranı Bir Ton Çelik Başına düşen işçilik saati ' Saat Başına Ödenem ücret ($) Bir ton çelik maliyetinde İşçilik Maliyeti ($) Kaynak : IBRD, The international Steel Market and The Outlook for Light non - Fiat Products May, 1981 ıjı;;;oı...:;; Wi.L,t.LJ 4&Wi44S iki.,.._fii,t.ith'i«li!m m'l\l&ç;:;gszc;;;:ça4;&jaf!tl lq..;l!wiııthmfı!!a:ıt41\\wii\t'1!'!mffi!'~<i"'.e 4Mhii&lit&ii nn_wi..,!!\,~<~~~~~!!~.m~\i'~'l'"jk~ ~-.,...ı.t~~~j;~~~!. ı' 'ft<

11 Tablo 9, ülkelerarası kıyaslama yı. aynı bazda yapabilmek için aynı kapasite kullanım ~ranını esas kabul etmiştir. Buna göre ı ton çelik üretmek için gerekli saat miktarı USA'da iken, Fransa'da 12.33, Brezilya'da 13'dür. Bu rakamlar işçilik veriminin en yüksek olduğu ülkelerin Japonya, Güney Kore ve Amerika olduğunu göstermektedir. Güney Kore'de işçi verimliliği yüksek olduğu gibi ücretler de son derece düşük olduğundan dfğer ülkelere kıyasla önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Nitekim Tablo : 9'un en son satırında yer alan, bir ton çelik maliyetinde işçilik giderinin ülkeler itibarıyla karşılaştırılması bu gerçeği açık bir şekilde göstermektedir. ı ton çelik maliyetinde işçilik tutarları Güney Kore'de 17 dolar, Brezilya'da 39 dolar iken Japonya'da 79, USA'da 134, Fransa'da 138 dolar gibi yüksek düzeylere yükselmektedir. 4 - Seçilmiş Bazı Ülkelerde Çelik Oretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması : Çeşitli ülkelerde çelik üretim maliyetleri başlıca unsurlar bakımından Tablo: ıo'da gösterilmiştir. 25

12 -~ ~.. --:.,._.:. ' ' TABLO: 10 Çelik Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması (US. $1 tonj Üretim Maliyetleri Demir Cevheri Koklaşabilir Maden Kömürü H urda Enerji Diğer Malzeme Alt Toplam İşçilik Maliyeti Toplam Sınai Amortisman Faiz Masraflan Maliyet Finansman Maliyeti USA Japon ya F. Al manya Fransa Brezilya G. Kore (8) ll Kaynak : IBRD, 'l1ıc International Stcel Market, p. 19 Not : Japon Demir- Çelik entegre tesislerinin büyük çoğunluğu Oksijen üflemeli fırın teknolojisine sahip olduğundan bu tesisler dahilde ürettikleri hurdayı elektrik ark ocaklı küçük üreticilere satmaktadırlar. iv wma:ı.tf-~khr?.j44w U_ +~-'?Laz u _c,"44&l(f!#'- --:. --.x-es.m~.cgf... M!!flJJ)jux;cMtO ~h.aj ;;,. ıa;::ııf"'w4i JWHMIY::\,l%4. - JL. iwrhm<. qk>k!t*f'j:q -~JMl4ilP :,-.,., ış;}. J4lL~a.. ~~ v~~~ ~~ ~ 15 '-A~~.ı '~".t~!tı;~ra.. -r ~ -~~~ +'>"':Z''k 4W44t~..

13 Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde demir - çelik maliyetlerinin karşılaştırılması bize önemli ipuçları verrrıektedir. Gelişmiş ülkeler içinde Japon demir- çel~k endüstrisi yüksek verimlilik ve düşük maliyetler yönünden önde gelmektedir. Japon demir- çelik mamul maliyeti içinde işçilik giderinin, diğer gelişmiş ülkelere oranla yarı yarıya düşük olması, onun temel avantajını teşkil etmektedir. Japon işçisinin saat ücreti diğer gelişmiş ülkelere kıyasla bir miktar düşükse de onun esas avantajı yüksek verimliliğinde gizlidir. Maliyetler yönünden Brezilya ve Güney Kore sanayileşmiş ülkelere ciddi rakip olduklarını göstermeye başlamışlardır. Bu ülkelerden Güney Kore, çok düşük saat ücretlerine rağmen yüksek işçi verimliliği ile dikkati çekmektedir. Brezilya'nın diğer önemli avantajı dünya'nın en zengin demir cevher rezervine sahip olması nedeniyle bu temel girdiyi çok ucuza maletmesidir. Maliyetler içinde, amortismanlar ile faizden oluşan finansman giderinin en düşük olduğu ülke Amerika'dır. Bunun nedeni Amerikan çelik endüstrisinin oldukça eski olması ve firmaların öz kaynak yabancı kaynak oranının oldukça sağlam oluşudur. Japon üretim maliyetlerinde faiz masraflarının yüksek oluşu, banka sisteminin yapısından ~aynaklandığı gibi firmaların büyük ölçüde borçlanmış ol:ması ile de ilgilidir. lll. DEMİR - ÇELİK ENDÜSTRISI İŞLETME KARAKTERlSTİK LERİNlN KARŞILAŞTIRILMASI Aşağıda, Ortak Pazar ülkeleri ortalamalan ve Amerika karşısında, Japon demir - çelik endüstrisinin karşılaştırılması temel işletme karakteristikleri yönünden yapılmaktadır. 27

14 ;. 1ô TABLO: 11 Yerleşim Mukayeseli İşletme Karakteristikleri ( 1976) Japon ya AET U SA ~. ' Kurulu kapasitenin yüzde ne kadarı büyük gemilerin yanaşmasına elverişli derin limanlardadır? Ölçek (Milyon ton) 10 en büyük Demir- çelik tesisinin ortalama ölçeği (Milyon Ton) Yüksek Fırın başına üretim Teknoloji Ham çelik üretiminde Oksijen Fırınlarının Payı Ham Çelik Üretiminde Continuous.Casting'in payı İşletnıe Oranlari 1 - Emek Oranı - ı. Ton çeliğe düşen. işçilik saati Yakıt Oranı - ı Ton metale düşen kg Yakıt 82 % 24 % 10 % % 69 % 62 % 35 % 22 % ll % I(aynak : IBRD The International Steel :Market. and the Outlook for Light non - Fiat Products ';. ' ;. t. ~~.... ~ - '. 1!... ' Tablo ll yardımı ile, Japon demir- çelik endüstrisinin yüksek düzeyi daha iyi anlaşılabilir. Görüldüğü üzere, Japonya'da bu endüstrinin % 82'si, büyük gemilerin yanaşabildiği limanlarda kurlumuştur. Bu nokta, Japon endüstrisine, ulaşım maliyeti 1 yönünden büyük bir avantaj sağlamaktadır. Japon demir- çelik endüstrisine üstünlük sağlayan bir diğer nokta büyük ölçekli kuruluşudur. Gerçekten büyük ölçekli 10 en büyük tesisin ortalama kapasitesi yıllık 12.7 milyon ton gibi yüksek bir düzeye erişmektedir. Diğer önemli bir nokta kullanılan teknolojinin düzeyidir: Demir- çelik üretiminde 1960'lardan sonra kullanılmaya başlanan modern teknoloji, oksijen üflemeli fırınların CB.O.F> işlet- 1 meye konulmasıdır. Ondan önce kullanılan Simens - Martin ark ocakları sistemi artık önemini yitirmiştir. Tablo'da görüldüğü 28,:.,

15 üzere, ham çelik üretiminin Japonya'da % 81'i, AET'de % 69'u, ABD'de % 62'si bu modern teknoloji ile üretilmektedir. Bu karşılaştırmalar sonucunda Japonya demir- çelik endüstrisinin başarısı ve maliyet ucuzluğunu aşağıdaki noktalara bağlamak mümkündür: - Yüksek kapasite kullanım oranları - Tesislerin büyük ölçekte olması. - Modern teknolojinin uygulanması - Düşük ulaştırma maliyetleri - Yüksek işçi verimliliği - Diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük saat ücretlerinin uygulanması - Y cıkı t tasarrufu Japon endüstrisi son derece prodüktif yapısına rağmen, son yıllarda giderek derinleşen ekonomik bunalım nedeniyle, sorunlarla karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Gittikçe gerileyen iç ve dış talep nedeniyle kurulu kapasiteden yararlanma oranı % 63'e inmiştir. (Tablo: 5) Bu durum maliyetleri artıran. önemli bir neden olmuştur. Demir- çelik tirünleri ortalama maliyetlerinin çeşitli Tablo: 12'de gösterilmiştir. ülkelerde gelişimi. TABLO; 12 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Demir Çelik Ortalama Maliyetleri. (Dolar/Ton) Yıllar USA Japonya F. Almanya ingiltere Fransa ' Kaynak : \Vorld Steel Dynamics, July 1981 Dünya demir - çelik sanayi~, bir taraftan çeşitli nedenlerle artan maliyetler, diğer taraftan gerileyen iç ve dış talep nede- 29

16 niyle önemli bir kriz ile karşı karşıya kalmış görünmektedir. Bu gelişme dünya çelik fiyatlarına da yansıyara~ endüstrileşmiş ülkeler arası fiyat savaşlarına yol açmıştır.,, ' ' ' ' ' i: i.: ı:.. ; IV -DÜNYA DEMIR -ÇELIK BUNALIMI KARŞISINDA ALINAN ÖNLEMLER,'- Tablo : 3 ve 4 Dünya demir - çelik. üretim ve tüketiminde önemli düşn1elerin başladığını ve bunun gelecek yıllarda iyileşeceğine ait bir belirtinin olmadığını bize göstermektedir. Üretim ve satışlarda görülen bu. daralmanın sonucu olarak çeşitli ülkelere ait demir - çelik firmalarının büyük ölçüde zarar etmeye başladığını görüyoruz. İngiltere'nin en büyük demir - çelik firması (British SteeD' in 1980 yılı zararı ı. ı 75 milyon dolar gibi rekor bir düzeye çıkmıştır. Aynı şekilde İtalyan çelik firması ntalsider) 'in zararı 803,4 milyon dolar, Belçika çelik firması (Cockerill) 'in 268 milyon dolar, Hollanda firması (Estell 'in 230 milyon dolar gibi ina-. nılması güç rakamlara erişmiştir. Sanayileşmiş ülkeler, bu gelişmeler karşısında kısa ve uzun dönemli önlemlere başvurarak bu endüstri kolunu korumaya çalışmaktadırlar. Bu ülkeler, bir taraftan teknolojik araştırmalara önem vererek yüksek vasıflı ve alaşımlı özel çelik üretimine yönelmekte, diğer taraftan da enerji tasarrufuna imkan veren yatırımlar yapmaktadırlar. Bunların yanında, bazı ülkelerde düşük verimli eskimiş demir - çelik fabrikaları kapatılmakta, büyük sayıda işçi çıkarılmakta, -devletin geniş çaplı mali yardımı belirli koşullar altında bu endüstri.koluna aktarılmaktadır. Şimdi, çelik krizini atlamak için çeşitli ükelerde alınan önlemlere kısaca değinelim. - A.B.D.'de DURUM!thalatın kısıtlanması, yerli üreticilerin korunması konusunda önlemler alan ülkelerin başında. A.B.D. gelmektedir. Devamlı olarak Japonya ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin rekabetine maruz k.alan A.B.D.'de çelik üreticilerini korumak üzere Devlet, ilk defa 1978 de, ithal edilen demir- çelik ürünleri fiyatlarına müdahale gereğini duymuş ve «Trigger 30

17 Price Mechanism <TPM)» adıyla bir sistem geliştirmiş tir. Trigger Price bir nevi taban fiyatı olup dünyanın en verimli çelik üreticisi olan Japonya'nın maliyetlerine göre tesbit ve ilan edilmekte ve her üç ayda bir yeniden gözden geçirilmektedir. A.B.D.' ye ithal edilen çelik, tesbit edilen bu fiyatın altında bir fiyatla ülkeye sokulduğunda, A.B.D. Hükümetinin antidamping soruşturma açma yetkisi doğmaktadır. Nitekim, 1980 Mart ayında, AET ülkeleri tarafından bu fiyatın altında ABD'ye yapılan ih- 'racat tepkilere yol açmış ve U.S. Steel Firması, AET aleyhine dava açmıştır. Trigger Price'ın sık sık artırılması <Yılda ortala-, ma % 14 artış), Amerikan Çelik Üreticilerini dış rekabete karşı oldukça etkin bir şekilde korumakla birlikte, onların maliyetlerini düşürücü, verimliliklerini artırıcı önlemler almalarını engellemiştir. A.B.D. Hükümetinin antidamping soruşturma ve dava açma yetkisi, ithalatı kısıtlamakta önemli bir tehdit nite-. liğindedir. Trigger Price Mekanizması ile yerli çelik fabrikalannın korunması bir ölçüde sağlanmış ise de, bu uygulamanın yurt içi çelik tüketicilerine yüksek fiyatlar yoluyla zararlı et-, kileri olduğu unutulmamalıdır. AET ülkelerinde, hükümetler, çelik endüstrisindeki krizi subvansiyon verm~k suretiyle çözmek yolun useçmiş olduğu halde, ABD'de çelik tüketicileri yüksek fiyatlara katlanmak ~ureti ile kendi üreticilerini desteklemektedirler. Bir yanda vergi mükellefleri, diğer yanda çelik tüketicileri bu yükü taşımaktadırlar. Son aylarda AET ülkeleri, Trigger Price'ın yüksek tesbit edildiğini ileri sürerek bu mekanizmanın değiştirilmesini ve ithalatın kolaylaştınlmasını istemeye başlamışlardır. Her iki taraf, ithal kotası tesbitini Trigger Price mekanizmasına oranla daha yararlı olacağı görüşünde birleşrnek üzeredirler. <The Economist January 16, 1982) Bir uzlaşma sağlanmadığı takdirde, AET'nin, ABD'den yapmakta olduğu bazı ithalata <Soya gibi> kısıtlama getirmesi tehlikesi mevcuttur. AET'DE DURUM Dünya çelik endüstrisi içindeki AET'de durum şöyle gelişmiştir: yeri oldukça önemli olan AET ülkeleri, giderek artan maliy'etıer, gerileyen talep karşısında, bu endüstri kolunu kurtarmak için AET Endüstri Ko- misyonu üyesi Viscount Etienne Davignon'u görevlendirmişler- 31

18 dir. Daha sonraları DA VIGNON PLANI olarak adlandırılan bu plan gereğince, AET ülkeleri üretimlerini, kotalar tesbit etmek suretiyle, kısıtlayarak aralarında bir fiyat harbinin doğmasını ' ' önlemek istemişlerdir. Söz konusu kotalar tesbit edilirken, AET demir - çelik firmalarının 1977 Temmuz ayından 1978 Haziran ayına kadar olan dönemdeki üretimlerinin ulaştığı en yüksek düzey esas alınmış ve mamulcinslerine göre % 14 ile % 20 arasında değişen üretim kısıtlamaları kararlaştırılmıştır. Ayrıca işgücü ve kapasitelerin azaltılması ya da kısa süreli va:çdiyalarla çalışma yoluna gidilmesi gibi önlemler, AET Demir - Çelik Komisyonunca üye ülkelere ve firmalara tavsiye edilmiştir. '' ) AET çelik üreticileri artan hammadde, enerji, işçilik mali. yeti nedeniyle çelik fiyatlarını yüksek tesbit etmek konusunda anlaşmaya varmakta fakat el altından devam etmektedirler. düşük fiyatlarla satışa Her firma için tesbit edilen bu kotaların aşılınamasını sağlamak için, etkili bir denetim ve para cezası uygulaması geliştirilmiştir. Her firma günlük üretimini AET Komisyonuna bildirmekle yükümlü olup, kendilerine tanınan katayı aşması halinde fazlş..her ton için 100 dolarlık bir para cezası ödemeye mecbur tutulmuştur. Bu önlemlerin sonucunda aşağıdaki gelişmeler olmuştur : - Toplulukta üretim azaltılmıştır. (Ortalama % 14 kadar> - AET'de çelik işgücü 116.ÖOO kişi azaltılmıştır. - Federal Almanya kısa vardiyalarla çalışma uygulamasına girişmiştir. - İngiltere, çelik endüstrisinde kapasite azaltılmasına ce- saretle _ girişerek, işgücü fazlalarını eritıneye gayret etmektedir. British Steel Firmasının Yönetim Kurluiı. Başkanı, ünlü Amerikalı yönetici Mac Gregor, bu duruma karşı Hükümetin kesin bir tavır koymasının gerektiği görüşünde o~duğunu belirterek destek talebinde bulunmuş ve ayrıcaı işçi sendikalannın ücretiere zam isteklerini 6 ay ertelediğini açıklamıştır yılında ücret Iere % 2 zam yapılması üzerine, bunu protesto ederek 13 hafta greve. giden British Steel işçisi bu defa 6 aylık ertelemeye karşı herhangi bir eylemi deneyeme-. miştir ,.,.,. : L. 32

19 JAPONYA'DA DURUM Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra dünyanın en büyük. üçüncü çelik üreticisi olan Japonya, yüksek verimliliği ve düşük maliyetlerine rağmen, dünya çelik talebindeki daralmadan etkilenerek, üretimini giderek artan oranda kısıtlamaya başlamıştır. Ayrıca bu alanda yeni yatırımlara gitmemeyi de kararlaştırmıştır. Her yıl yaklaşık 40 milyon ton çelik ürünü ihraç eden veya bir başka ifade ile ihraç etmek zorunda olan Japonya'nın dünya'.çelik talebindeki gerileme sonucunda bütün dikkatlerini gelişmekte olan ülkelere çevirdiği bir gerçektir. SONUÇ: 1973 yılından itibaren büyüyen, gelişmiş ve gelişmemiş. ülkeleri yakından ilgilendiren çelik bunalımının boyutları yukanda açıklanmaya çalışılmıştır. Dünya kamuoyu petrol krizi ile yakından meşgul olduğu için, aynı anda ortaya çıkan çelik bunalımına dikkatler yete. rince yoğunlaştırılmamıştır.. Bir taraftan büyük üretim kapasitelerinin mevcudiyeti, diger taraftan talebin daralması, dünya çelik sorununun temelini teşkil etmektedir. Bir an için söz konusu bunalımın aşıldığı varsayılsa dahi, dünyada gittikçe tükenen koklaşabilir maden kömürü rezervleri nedeniyle çelik sanayii.bir başka krize aday olarak gözükmektedir.... ' 33

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA istanbul TiCARET ODASI Yayın No 1987/17 Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 FINLANDIYA istanbul-1987 fj!!t LEBİB YA LKIN l'a.yf:"r!lari 'iiii/1 VE BASlM /ŞLERI A.. Ş. Tel: 152 ll 001 S Hat İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ BİRİNCİ

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖR RAPORU ARALIK 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Tekstil ve Hazır

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKARNA SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa Tosun Kd.Uzman SA 01-3-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2001 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. SEKTÖRÜN

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı