DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER"

Transkript

1 DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) GİRİŞ: DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER Batılı ülkeler ekonomileri, 1973 sonlarında petrol fiyatlarındaki artışla başlayan genel bir ekonomik bunalım içine girmişlerdir. Artık İkinci Dünya Savaşından sonra görmeye alıştığı mız, yüksek büyüme hızıarına bağlı olarak ortaya çıkan, eko-. nomik mucizeler dönemi sona ermiş görünmektedir büyük ekonomik kri~inde olduğu gibi, bugün ekonomik faaliyetlerde duraklamalar, işsizlik oranında artışlar, kambiyo kurlarında istikrarsızlık ve korumacılık yönünde belirgin. eğilimler yeniden kendini göstermeye başlamıştır. Ancak 1930 bunalımından farklı olarak, bugün ekonomik faaliyetlerdeki gerileme ile beraber enflasyon oranları da bütün ülkelerde yükselmesine devam etmektedir. Durgunlukla beraber enflasyonun ekonomide. birlikte ortaya çıkışı stagflasyon kelimesinin iktisat yazınına girmesine neden olmuştur. Batılı ülkelerin hükümetleri, ortaya çıkan bu yeni hastalığı tedavi etmek için, bazen enflasyonu freniemek amacı ile talep kısıtlamasına, bazen işsizliği azaltmak için talebin teşvikine yönelerek çelişkili politikaları,yürürlüğe koymuşlardır. Bu çelişkili' politikaların uygulanmasında başvurulan temel ekonomik araç parasal önlemler olmuştur. ( *) Prof. Dr., A.l.T.l.A. Ekonomi Fakültesi. (**) Bu inceleme, yalnızca Dünya Çelik Krizini konu edinmiştir. Türkiye Demir - Çelik Sanayiinin Yapısı ve Sorunları ~yrı bir yazıya ~onu teşkil edecektir. 15

2 Batılı ülkeler içinde en büyüklerinin 1981 yılında reel büyüme hızlarında görülen yavaşlamalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. i \ ' \ TABLO: 1 Çeşitli Ülkelerin Reel G.S.M.H. Büyüme Hızları (%) (Tahmin) ABD Japonya F. Almanya Fransa İngiltere İtalya Kanada Kaynak : OECD Economic Outlook, July yılında ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde reel büyüme hızlarında belirgin düşüşler görülmektedir.. I', ' Belli başlı batılı ülkelerde, işsizlik ve fiyat artışları geçmiş yıllarda olduğu gibi 1981 yılında da etkisini sürdürmektedir. (Tablo: 2) TABLO: 2 Çeşitli Ülkelerin işsizlik ve Enflasyon Oranları (% J Amerika Japonya F. Almanya Fransa İngiltere İtalya Kanada. Avustralya Belçika 1981 Yılının ı inci 3 ayında işsizlik oranı (% J ' Kayıüik : OECD Ekonomic Outlook, July Tüketici fiyatlarındaki (Nisan Ayı itibarı ile) (% J Artış

3 Bu son verilere göre hazırlanan her iki tablo, gelişmiş batı-. lı ülkelerde enflasyon ve işsizliğin yani ekonon1ik bunalımın.sürdüğünü, 1981 yılında alınan tedbirlerin hastalığın t~davisinde başarılı alamadığını bize göstermektedir. Geçmişteki büyük krizde olduğu gibi, demir - çelik sektörü ekonomik bunalımdan en fazla etkilenen sektör olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle bu sektörün analizi,- ekonomik krizin yönelişini ve yapısını tesbit bakımından önem taşımaktadır. I. DÜNYA DEMiR- ÇELiK ENDÜSTRISININ DURUMU İleri memleketlerin sanayileşmesinde ve ekonomik kalkınmasında temel unsur deljlir - çelik'tir. Bugün ekonomik alanda fert başına çelik tüketimi uygarlık düzeyinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca demir- çelik mamullerinin yatı-. nriı mallan üreten sanayi ~ollannın temel girdisini teşkil etmesi ona kalkınmada öncelikli bir yer kazandırmaktadır. Sanayileşmede bu kadar önemli bir yeri olan bu sektörün son yıllarda giderek derinleşen sorunları, ileri ve geri etkileri bakımından bütün ekonomiyi sarsar hale gelmiştir. Dünya demir - çelik üretim ve tüketimi bakımından başta yer alan seçilmiş bazı ülkelerde son yıllarda. görülen düşmeler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 17

4 il l i' 'ı ı i j. ıli ıı: 1!( li TABLO:. 'ı' ıl :ı!! :,.. ı'\ Çeşitli Ülkelerde Demir- Çelik Üretim._i ( Mayi Çelik, Milyon Ton) ' d 1981! '\ 1 Ülkeler (Geçici) ii ı.ı J;l : Hj A.B.D f, ' Japonya t 'j Batı Almanya \ i ; İtalya '' Fransa ;ı 'i İngiltere i :!.3 Kanada Brezilya ' Belçika Lüksemburg : İsveç ! ~:!i- Kaynak : Uluslararası Demir - Çelik Enstitüsü (Ocak 1982) -- ı J ;. Tablodan kolayca görüleceği üzere ABD, Japonya, İngiltere gibi büyük ülkeler 1977 yılında ulaştıkları tiretim düzeyine 1981 yılında da ulaşamamışlardır. İşin ilgi çekici yönü bu azalma eğiliminin sosyalist ülkelerde de görülmeye başlanmasıdır. f ı f ı ll; ıı r t 1 ~ Çeşitli TABLO: 4 Ülkelerde Demir- Çelik Tüketimi (Ma yi Çelik, Milyon TorıJ ; Ülkeler A.B.D Japonya Batı Almanya İtalya "' Fransa İngiltere Kanada Brezilya Belçika İsveç ( Kaynak Uluslararası Demir - Çelik Enstitüsü (Ekim 1981)!, '

5 Üretimdeki düşüş eğilimi tüketirnde de kendini gösternı~ktedir yılında özellikle Japonya, Batı Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde demir- çelik tüketimi büyük düşüşler göstermiştir. De~ir- Çelik talebinde görülen gerilemeler ülkelerin tümünde kurulu kapasiteden yararlanma oranlarını hızla düşürmüştür yılından önce demir- çelik tesislerini % 85-90, oranında çalıştırmakta olan bu ülkeler, artık % oranındaki kapasite kullanım oranlarına rıza göstermiş görünmektedirler. Örneğin Amerika'da bu oran 1973 de % 96 iken 1981 de % 77, Japonya'da 1973 de % 88 iken 1981 de % 63, Ortak Pazar ülkelerinde ise 1973 de % 85 iken 1981 de % 62 olmuştur. İngiliz çelik endüstrisinde görülen bunalım ise daha yüksek boyutlarda olmuştur. İngiltere çelik endüstrisi 1973 yılında % 92 kapasite ile çalışırken bu oran 1981 yılında % 40 düzeyine inmiştir. Bu durum hemen hemen bütün ülkelerde birim maliyetleri yükselten ana etken olmuştur. Dünya demir- çelik endüstrisinde giderek düşen kullanım oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. kapasite TABLO: 5 Dünya Demir- Çelik Endüstrisinde Kapasite Kullanım Oranları (Yüzde) * * Tahmini. Kaynak :, World Steel Dynamics, August

6 Il. DÜNYA DEMiR- ÇELIK ENDÜSTRiSiNDE. MALiYET YA PlSI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER,t 1. ı ' t ı,, 1 :1. ; 1 - Hammadde Sorunu: Entegre demir- çelik fabrikalannın performansı o fabrikada çalışan yüksek fırınların performansı ile doğrudan ilgilidir. Başka bir deyişle yüksek fırın üretim. bakımından tüm fabrikaların göstergesidir. Yüksek fırınlarda kalite ve kantite bakımından çelik imali için uygun vasıfta sıcak maden üretimi, herşeyden önce fırına. verilen hammaddelerin (özellikle demir cevheri ve koklaşabilir maden kömürü) fiziki ve kimyevi bakımdan yeknesak ve uygun vasıfta olması ve devamlılık göstermesi ile mümkündür. Burada ikinci önemli nokta, fırın 'üretiminin kampanya boyunca % 70 kapasitesinin altına düşürülmemesidir. Yüzde 70 kapasitenin altında yüksek fırın; optimum çalışma düzenini kaybeder, üretilen sıcak made;ınin kalitesi bozulur, maliyeti artar. Demir- çelik endüstrisinin iki ana girdisini oluşturan koklaşabilir maden kömürü ve demir cevheri dünya fiyatlan (yıllar itibarıylal aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO: 6,,~.. ;, i,, H ammadde Fiyatları. (Ton/ Dolar J K. Maden Kömürü Demir Cevheri LOO ; -. ~- Kaynak : World Steel Dynamics 1973 yılında tonu FOB dolar olan koklaşabilir kömürün fiyatı 1981 yılında dolar olmuştur. Yeterli kömür ve 20

7 demir rezervleri bulunmayan ülkelerde demir- çelik endüstrisi maliyetlerini kontrol altında tutmak imkansızlaşmaktadır. Dünya'da kokh~~şabilir maden kömürü ihracatı bugün yalnızca Birleşik Amerika tarafından yapılmaktadır. Yeterli kömürü bulunmayan ülkelerin demir- çelik sanayileri bu bakımdan Amerika'ya sıkı sıkıya bağlı hale gelmişlerdir. Demir cevherine gelince, en b_üyük ihrac~tçı ülkeler sırası ile Brezilya, Güney Afrika ve Liberya'dır. Bunlar içinde özellikle Brezilya' nın önemi büyüktür. Bu iki temel hammadde ihtiyacını ithal suretiyle karşılayan ülkeler, ulaştırma sorununu hesaba katmak zorundadırlar. Örneğin Japonya gibi tüm hammaddelerini. dışardan getiren ülkelerde, demir- çelik fabrikalarını, büyük tonajlı gemilerin yanaşmasına elverişli limanlarda kurulması bir mecburiyet ha- / line gelmektedir. Nitekim Japon demir- çelik endüstrisi kurulu kapasitesinin % 82'si tondan daha fazla yük taşıyan ge -dır Yakıt Maliyeti: mileı;-in yanaşmasına elverişli derin limanlarda kurulmuştur. Bu durum Japon endüstrisine önemli bir avantaj sağlamakta- Demir~ çelik endüstrisi temel girdilerinden bir diğerini yakıt teşkil etmektedir yılından sonra petrol fiyatlarına yapılan zamlar ı ton demir- çelik mamulüne isabet eden yakıt giderini önemli ölçüde artırmıştır. TABLO: 7 Ağır Yakıt (Dolar/Ton) Fiyatları. ' USA Japonya B. Almanya ingiltere Fransa Ç> Kaynak : \Yorld Stecl Dynamics 21

8 ; i!' 'i!: Nihai demir- çelik üretim maliyeti içinde yakıt giderinin ilk büyük artış! 1974 yılında olmuş, bunu 1979 yılındaki ikinci petrol şoku izliyerek bütün ülkelerde yakıt maliyetlerinin görülmemiş boyutlarda artmasına neden olmuştur. Ton başına isabet eden yakıt gideri ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermemektedir. 3 - Işçilik Maliyeti: Demir- çelik maliyeti içinde önemli yer tutan diğer bir kalem işçiliktir. Çeşitli ülkelerde demir- çelik sanayiinde çalışan işçilerin saat ücretlerinin.karşılaştırılması bu bakımdan önemli sonuçlar çıkarmamıza zemin hazırlamaktadır. (Tablo: 8). TABLO: B Dünya Demir- Çelik Endüstrisinde Ödenen Işçilik (Saat ücreti Dolar olarak) >'i USA Japonya F. Alm. Ingiltere Fransa Güney Kore Kaynak : \Vorld Steel Dynamics ' Tablo 8'de, saat başına en yüksek ücretin ödendiği ülke ABD olarak görünmektedir. Amerika'yı dolarla Fransa, dolarla Federal Almanya, dolarla Japonya, 9.96 dolarla İngiltere takip etmektedir. Gelişmiş ülkelerde ödenen bu yüksek ücret düzeylerini gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Nitekim Goney Kore'de bu rakam Amerika'dan dokuz kat daha düşük olarak 1.96 dolardır. Brezilya'da 3 dolar, Türkiye'de 2.08 dolar civarında hesaplanan,. 22

9 1 saat başına ücretler, bu ülkelerin önemli avantajlarının işçilik maliyetinden kaynaklağını göstermektedir. Doğaldır ki işçi verimleri ülkeler: arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Ancak ücret düşüklüğü verimlilikteki farkı gidermekte ve az gelişmiş ülkeler için kesin bir maliyet avantajı yaratmaktadır. Dünya Bankası'nın 1981 yılında Demir- Çelik Endüstrisi ile ilgili olarak yayınlandığı raporda, verimlilik dikkate alınmak suretiyle, işçilik maliyetleri şu şekilde karşılaştırılmaktadır. 23

10 -----.~-- ~~:..._...;:,;,-...:;.:.:;.~_- \ TABLO: 9 Çeşitli Ülkelerde Demir- Çelik Sektöründe. İşçtlik Maliyetinin Karşılaştınlması f1979j. ı USA Japonya Fransa F. Almanya Brezilya G. Kore Kapasite Kullarnın Oranı Bir Ton Çelik Başına düşen işçilik saati ' Saat Başına Ödenem ücret ($) Bir ton çelik maliyetinde İşçilik Maliyeti ($) Kaynak : IBRD, The international Steel Market and The Outlook for Light non - Fiat Products May, 1981 ıjı;;;oı...:;; Wi.L,t.LJ 4&Wi44S iki.,.._fii,t.ith'i«li!m m'l\l&ç;:;gszc;;;:ça4;&jaf!tl lq..;l!wiııthmfı!!a:ıt41\\wii\t'1!'!mffi!'~<i"'.e 4Mhii&lit&ii nn_wi..,!!\,~<~~~~~!!~.m~\i'~'l'"jk~ ~-.,...ı.t~~~j;~~~!. ı' 'ft<

11 Tablo 9, ülkelerarası kıyaslama yı. aynı bazda yapabilmek için aynı kapasite kullanım ~ranını esas kabul etmiştir. Buna göre ı ton çelik üretmek için gerekli saat miktarı USA'da iken, Fransa'da 12.33, Brezilya'da 13'dür. Bu rakamlar işçilik veriminin en yüksek olduğu ülkelerin Japonya, Güney Kore ve Amerika olduğunu göstermektedir. Güney Kore'de işçi verimliliği yüksek olduğu gibi ücretler de son derece düşük olduğundan dfğer ülkelere kıyasla önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Nitekim Tablo : 9'un en son satırında yer alan, bir ton çelik maliyetinde işçilik giderinin ülkeler itibarıyla karşılaştırılması bu gerçeği açık bir şekilde göstermektedir. ı ton çelik maliyetinde işçilik tutarları Güney Kore'de 17 dolar, Brezilya'da 39 dolar iken Japonya'da 79, USA'da 134, Fransa'da 138 dolar gibi yüksek düzeylere yükselmektedir. 4 - Seçilmiş Bazı Ülkelerde Çelik Oretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması : Çeşitli ülkelerde çelik üretim maliyetleri başlıca unsurlar bakımından Tablo: ıo'da gösterilmiştir. 25

12 -~ ~.. --:.,._.:. ' ' TABLO: 10 Çelik Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması (US. $1 tonj Üretim Maliyetleri Demir Cevheri Koklaşabilir Maden Kömürü H urda Enerji Diğer Malzeme Alt Toplam İşçilik Maliyeti Toplam Sınai Amortisman Faiz Masraflan Maliyet Finansman Maliyeti USA Japon ya F. Al manya Fransa Brezilya G. Kore (8) ll Kaynak : IBRD, 'l1ıc International Stcel Market, p. 19 Not : Japon Demir- Çelik entegre tesislerinin büyük çoğunluğu Oksijen üflemeli fırın teknolojisine sahip olduğundan bu tesisler dahilde ürettikleri hurdayı elektrik ark ocaklı küçük üreticilere satmaktadırlar. iv wma:ı.tf-~khr?.j44w U_ +~-'?Laz u _c,"44&l(f!#'- --:. --.x-es.m~.cgf... M!!flJJ)jux;cMtO ~h.aj ;;,. ıa;::ııf"'w4i JWHMIY::\,l%4. - JL. iwrhm<. qk>k!t*f'j:q -~JMl4ilP :,-.,., ış;}. J4lL~a.. ~~ v~~~ ~~ ~ 15 '-A~~.ı '~".t~!tı;~ra.. -r ~ -~~~ +'>"':Z''k 4W44t~..

13 Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde demir - çelik maliyetlerinin karşılaştırılması bize önemli ipuçları verrrıektedir. Gelişmiş ülkeler içinde Japon demir- çel~k endüstrisi yüksek verimlilik ve düşük maliyetler yönünden önde gelmektedir. Japon demir- çelik mamul maliyeti içinde işçilik giderinin, diğer gelişmiş ülkelere oranla yarı yarıya düşük olması, onun temel avantajını teşkil etmektedir. Japon işçisinin saat ücreti diğer gelişmiş ülkelere kıyasla bir miktar düşükse de onun esas avantajı yüksek verimliliğinde gizlidir. Maliyetler yönünden Brezilya ve Güney Kore sanayileşmiş ülkelere ciddi rakip olduklarını göstermeye başlamışlardır. Bu ülkelerden Güney Kore, çok düşük saat ücretlerine rağmen yüksek işçi verimliliği ile dikkati çekmektedir. Brezilya'nın diğer önemli avantajı dünya'nın en zengin demir cevher rezervine sahip olması nedeniyle bu temel girdiyi çok ucuza maletmesidir. Maliyetler içinde, amortismanlar ile faizden oluşan finansman giderinin en düşük olduğu ülke Amerika'dır. Bunun nedeni Amerikan çelik endüstrisinin oldukça eski olması ve firmaların öz kaynak yabancı kaynak oranının oldukça sağlam oluşudur. Japon üretim maliyetlerinde faiz masraflarının yüksek oluşu, banka sisteminin yapısından ~aynaklandığı gibi firmaların büyük ölçüde borçlanmış ol:ması ile de ilgilidir. lll. DEMİR - ÇELİK ENDÜSTRISI İŞLETME KARAKTERlSTİK LERİNlN KARŞILAŞTIRILMASI Aşağıda, Ortak Pazar ülkeleri ortalamalan ve Amerika karşısında, Japon demir - çelik endüstrisinin karşılaştırılması temel işletme karakteristikleri yönünden yapılmaktadır. 27

14 ;. 1ô TABLO: 11 Yerleşim Mukayeseli İşletme Karakteristikleri ( 1976) Japon ya AET U SA ~. ' Kurulu kapasitenin yüzde ne kadarı büyük gemilerin yanaşmasına elverişli derin limanlardadır? Ölçek (Milyon ton) 10 en büyük Demir- çelik tesisinin ortalama ölçeği (Milyon Ton) Yüksek Fırın başına üretim Teknoloji Ham çelik üretiminde Oksijen Fırınlarının Payı Ham Çelik Üretiminde Continuous.Casting'in payı İşletnıe Oranlari 1 - Emek Oranı - ı. Ton çeliğe düşen. işçilik saati Yakıt Oranı - ı Ton metale düşen kg Yakıt 82 % 24 % 10 % % 69 % 62 % 35 % 22 % ll % I(aynak : IBRD The International Steel :Market. and the Outlook for Light non - Fiat Products ';. ' ;. t. ~~.... ~ - '. 1!... ' Tablo ll yardımı ile, Japon demir- çelik endüstrisinin yüksek düzeyi daha iyi anlaşılabilir. Görüldüğü üzere, Japonya'da bu endüstrinin % 82'si, büyük gemilerin yanaşabildiği limanlarda kurlumuştur. Bu nokta, Japon endüstrisine, ulaşım maliyeti 1 yönünden büyük bir avantaj sağlamaktadır. Japon demir- çelik endüstrisine üstünlük sağlayan bir diğer nokta büyük ölçekli kuruluşudur. Gerçekten büyük ölçekli 10 en büyük tesisin ortalama kapasitesi yıllık 12.7 milyon ton gibi yüksek bir düzeye erişmektedir. Diğer önemli bir nokta kullanılan teknolojinin düzeyidir: Demir- çelik üretiminde 1960'lardan sonra kullanılmaya başlanan modern teknoloji, oksijen üflemeli fırınların CB.O.F> işlet- 1 meye konulmasıdır. Ondan önce kullanılan Simens - Martin ark ocakları sistemi artık önemini yitirmiştir. Tablo'da görüldüğü 28,:.,

15 üzere, ham çelik üretiminin Japonya'da % 81'i, AET'de % 69'u, ABD'de % 62'si bu modern teknoloji ile üretilmektedir. Bu karşılaştırmalar sonucunda Japonya demir- çelik endüstrisinin başarısı ve maliyet ucuzluğunu aşağıdaki noktalara bağlamak mümkündür: - Yüksek kapasite kullanım oranları - Tesislerin büyük ölçekte olması. - Modern teknolojinin uygulanması - Düşük ulaştırma maliyetleri - Yüksek işçi verimliliği - Diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük saat ücretlerinin uygulanması - Y cıkı t tasarrufu Japon endüstrisi son derece prodüktif yapısına rağmen, son yıllarda giderek derinleşen ekonomik bunalım nedeniyle, sorunlarla karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Gittikçe gerileyen iç ve dış talep nedeniyle kurulu kapasiteden yararlanma oranı % 63'e inmiştir. (Tablo: 5) Bu durum maliyetleri artıran. önemli bir neden olmuştur. Demir- çelik tirünleri ortalama maliyetlerinin çeşitli Tablo: 12'de gösterilmiştir. ülkelerde gelişimi. TABLO; 12 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Demir Çelik Ortalama Maliyetleri. (Dolar/Ton) Yıllar USA Japonya F. Almanya ingiltere Fransa ' Kaynak : \Vorld Steel Dynamics, July 1981 Dünya demir - çelik sanayi~, bir taraftan çeşitli nedenlerle artan maliyetler, diğer taraftan gerileyen iç ve dış talep nede- 29

16 niyle önemli bir kriz ile karşı karşıya kalmış görünmektedir. Bu gelişme dünya çelik fiyatlarına da yansıyara~ endüstrileşmiş ülkeler arası fiyat savaşlarına yol açmıştır.,, ' ' ' ' ' i: i.: ı:.. ; IV -DÜNYA DEMIR -ÇELIK BUNALIMI KARŞISINDA ALINAN ÖNLEMLER,'- Tablo : 3 ve 4 Dünya demir - çelik. üretim ve tüketiminde önemli düşn1elerin başladığını ve bunun gelecek yıllarda iyileşeceğine ait bir belirtinin olmadığını bize göstermektedir. Üretim ve satışlarda görülen bu. daralmanın sonucu olarak çeşitli ülkelere ait demir - çelik firmalarının büyük ölçüde zarar etmeye başladığını görüyoruz. İngiltere'nin en büyük demir - çelik firması (British SteeD' in 1980 yılı zararı ı. ı 75 milyon dolar gibi rekor bir düzeye çıkmıştır. Aynı şekilde İtalyan çelik firması ntalsider) 'in zararı 803,4 milyon dolar, Belçika çelik firması (Cockerill) 'in 268 milyon dolar, Hollanda firması (Estell 'in 230 milyon dolar gibi ina-. nılması güç rakamlara erişmiştir. Sanayileşmiş ülkeler, bu gelişmeler karşısında kısa ve uzun dönemli önlemlere başvurarak bu endüstri kolunu korumaya çalışmaktadırlar. Bu ülkeler, bir taraftan teknolojik araştırmalara önem vererek yüksek vasıflı ve alaşımlı özel çelik üretimine yönelmekte, diğer taraftan da enerji tasarrufuna imkan veren yatırımlar yapmaktadırlar. Bunların yanında, bazı ülkelerde düşük verimli eskimiş demir - çelik fabrikaları kapatılmakta, büyük sayıda işçi çıkarılmakta, -devletin geniş çaplı mali yardımı belirli koşullar altında bu endüstri.koluna aktarılmaktadır. Şimdi, çelik krizini atlamak için çeşitli ükelerde alınan önlemlere kısaca değinelim. - A.B.D.'de DURUM!thalatın kısıtlanması, yerli üreticilerin korunması konusunda önlemler alan ülkelerin başında. A.B.D. gelmektedir. Devamlı olarak Japonya ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin rekabetine maruz k.alan A.B.D.'de çelik üreticilerini korumak üzere Devlet, ilk defa 1978 de, ithal edilen demir- çelik ürünleri fiyatlarına müdahale gereğini duymuş ve «Trigger 30

17 Price Mechanism <TPM)» adıyla bir sistem geliştirmiş tir. Trigger Price bir nevi taban fiyatı olup dünyanın en verimli çelik üreticisi olan Japonya'nın maliyetlerine göre tesbit ve ilan edilmekte ve her üç ayda bir yeniden gözden geçirilmektedir. A.B.D.' ye ithal edilen çelik, tesbit edilen bu fiyatın altında bir fiyatla ülkeye sokulduğunda, A.B.D. Hükümetinin antidamping soruşturma açma yetkisi doğmaktadır. Nitekim, 1980 Mart ayında, AET ülkeleri tarafından bu fiyatın altında ABD'ye yapılan ih- 'racat tepkilere yol açmış ve U.S. Steel Firması, AET aleyhine dava açmıştır. Trigger Price'ın sık sık artırılması <Yılda ortala-, ma % 14 artış), Amerikan Çelik Üreticilerini dış rekabete karşı oldukça etkin bir şekilde korumakla birlikte, onların maliyetlerini düşürücü, verimliliklerini artırıcı önlemler almalarını engellemiştir. A.B.D. Hükümetinin antidamping soruşturma ve dava açma yetkisi, ithalatı kısıtlamakta önemli bir tehdit nite-. liğindedir. Trigger Price Mekanizması ile yerli çelik fabrikalannın korunması bir ölçüde sağlanmış ise de, bu uygulamanın yurt içi çelik tüketicilerine yüksek fiyatlar yoluyla zararlı et-, kileri olduğu unutulmamalıdır. AET ülkelerinde, hükümetler, çelik endüstrisindeki krizi subvansiyon verm~k suretiyle çözmek yolun useçmiş olduğu halde, ABD'de çelik tüketicileri yüksek fiyatlara katlanmak ~ureti ile kendi üreticilerini desteklemektedirler. Bir yanda vergi mükellefleri, diğer yanda çelik tüketicileri bu yükü taşımaktadırlar. Son aylarda AET ülkeleri, Trigger Price'ın yüksek tesbit edildiğini ileri sürerek bu mekanizmanın değiştirilmesini ve ithalatın kolaylaştınlmasını istemeye başlamışlardır. Her iki taraf, ithal kotası tesbitini Trigger Price mekanizmasına oranla daha yararlı olacağı görüşünde birleşrnek üzeredirler. <The Economist January 16, 1982) Bir uzlaşma sağlanmadığı takdirde, AET'nin, ABD'den yapmakta olduğu bazı ithalata <Soya gibi> kısıtlama getirmesi tehlikesi mevcuttur. AET'DE DURUM Dünya çelik endüstrisi içindeki AET'de durum şöyle gelişmiştir: yeri oldukça önemli olan AET ülkeleri, giderek artan maliy'etıer, gerileyen talep karşısında, bu endüstri kolunu kurtarmak için AET Endüstri Ko- misyonu üyesi Viscount Etienne Davignon'u görevlendirmişler- 31

18 dir. Daha sonraları DA VIGNON PLANI olarak adlandırılan bu plan gereğince, AET ülkeleri üretimlerini, kotalar tesbit etmek suretiyle, kısıtlayarak aralarında bir fiyat harbinin doğmasını ' ' önlemek istemişlerdir. Söz konusu kotalar tesbit edilirken, AET demir - çelik firmalarının 1977 Temmuz ayından 1978 Haziran ayına kadar olan dönemdeki üretimlerinin ulaştığı en yüksek düzey esas alınmış ve mamulcinslerine göre % 14 ile % 20 arasında değişen üretim kısıtlamaları kararlaştırılmıştır. Ayrıca işgücü ve kapasitelerin azaltılması ya da kısa süreli va:çdiyalarla çalışma yoluna gidilmesi gibi önlemler, AET Demir - Çelik Komisyonunca üye ülkelere ve firmalara tavsiye edilmiştir. '' ) AET çelik üreticileri artan hammadde, enerji, işçilik mali. yeti nedeniyle çelik fiyatlarını yüksek tesbit etmek konusunda anlaşmaya varmakta fakat el altından devam etmektedirler. düşük fiyatlarla satışa Her firma için tesbit edilen bu kotaların aşılınamasını sağlamak için, etkili bir denetim ve para cezası uygulaması geliştirilmiştir. Her firma günlük üretimini AET Komisyonuna bildirmekle yükümlü olup, kendilerine tanınan katayı aşması halinde fazlş..her ton için 100 dolarlık bir para cezası ödemeye mecbur tutulmuştur. Bu önlemlerin sonucunda aşağıdaki gelişmeler olmuştur : - Toplulukta üretim azaltılmıştır. (Ortalama % 14 kadar> - AET'de çelik işgücü 116.ÖOO kişi azaltılmıştır. - Federal Almanya kısa vardiyalarla çalışma uygulamasına girişmiştir. - İngiltere, çelik endüstrisinde kapasite azaltılmasına ce- saretle _ girişerek, işgücü fazlalarını eritıneye gayret etmektedir. British Steel Firmasının Yönetim Kurluiı. Başkanı, ünlü Amerikalı yönetici Mac Gregor, bu duruma karşı Hükümetin kesin bir tavır koymasının gerektiği görüşünde o~duğunu belirterek destek talebinde bulunmuş ve ayrıcaı işçi sendikalannın ücretiere zam isteklerini 6 ay ertelediğini açıklamıştır yılında ücret Iere % 2 zam yapılması üzerine, bunu protesto ederek 13 hafta greve. giden British Steel işçisi bu defa 6 aylık ertelemeye karşı herhangi bir eylemi deneyeme-. miştir ,.,.,. : L. 32

19 JAPONYA'DA DURUM Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra dünyanın en büyük. üçüncü çelik üreticisi olan Japonya, yüksek verimliliği ve düşük maliyetlerine rağmen, dünya çelik talebindeki daralmadan etkilenerek, üretimini giderek artan oranda kısıtlamaya başlamıştır. Ayrıca bu alanda yeni yatırımlara gitmemeyi de kararlaştırmıştır. Her yıl yaklaşık 40 milyon ton çelik ürünü ihraç eden veya bir başka ifade ile ihraç etmek zorunda olan Japonya'nın dünya'.çelik talebindeki gerileme sonucunda bütün dikkatlerini gelişmekte olan ülkelere çevirdiği bir gerçektir. SONUÇ: 1973 yılından itibaren büyüyen, gelişmiş ve gelişmemiş. ülkeleri yakından ilgilendiren çelik bunalımının boyutları yukanda açıklanmaya çalışılmıştır. Dünya kamuoyu petrol krizi ile yakından meşgul olduğu için, aynı anda ortaya çıkan çelik bunalımına dikkatler yete. rince yoğunlaştırılmamıştır.. Bir taraftan büyük üretim kapasitelerinin mevcudiyeti, diger taraftan talebin daralması, dünya çelik sorununun temelini teşkil etmektedir. Bir an için söz konusu bunalımın aşıldığı varsayılsa dahi, dünyada gittikçe tükenen koklaşabilir maden kömürü rezervleri nedeniyle çelik sanayii.bir başka krize aday olarak gözükmektedir.... ' 33

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1 / 14 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mehmet Ali FİNCAN 24. Grup Meslek Komitesi Başkanı ANA METALLERİN İMALATI 24. Grup Demir-Çelik ve Sıcak Hadde Mamulleri Sanayii 25. Grup Bağlantı Elemanları,

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Eylül ayı dış ticaret verileri; TİM Ekim ihracat verileri değerlendirilmiştir. i 1 2012 de Türkiye

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ Serpil Çimen Teknik İşler Direktörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 15 Ocak 2014 WOW Kongre Merkezi -İstanbul Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (mmt)

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu ŞUBAT 1 yılını 1, seviyesin- bitiren Reel Kesim 1de Güven Endeksi (RKGE), yeni yılın ilk ayında 13,3 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde endeksin gelişiminde, mal stok miktarı, son 3 aya dair sipariş miktarı

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE NO

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Şubat 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 02/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI OCAK AYI İHRACAT

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı