DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER"

Transkript

1 DÜNYA DEMİR. ÇELİK ENDÜSTRİSİNDEKİ KRİZ ( "'*) Dündar SAGLAM (*) GİRİŞ: DÜNYA EKONOMiSINDE GÖRÜLEN SON GELiŞMELER Batılı ülkeler ekonomileri, 1973 sonlarında petrol fiyatlarındaki artışla başlayan genel bir ekonomik bunalım içine girmişlerdir. Artık İkinci Dünya Savaşından sonra görmeye alıştığı mız, yüksek büyüme hızıarına bağlı olarak ortaya çıkan, eko-. nomik mucizeler dönemi sona ermiş görünmektedir büyük ekonomik kri~inde olduğu gibi, bugün ekonomik faaliyetlerde duraklamalar, işsizlik oranında artışlar, kambiyo kurlarında istikrarsızlık ve korumacılık yönünde belirgin. eğilimler yeniden kendini göstermeye başlamıştır. Ancak 1930 bunalımından farklı olarak, bugün ekonomik faaliyetlerdeki gerileme ile beraber enflasyon oranları da bütün ülkelerde yükselmesine devam etmektedir. Durgunlukla beraber enflasyonun ekonomide. birlikte ortaya çıkışı stagflasyon kelimesinin iktisat yazınına girmesine neden olmuştur. Batılı ülkelerin hükümetleri, ortaya çıkan bu yeni hastalığı tedavi etmek için, bazen enflasyonu freniemek amacı ile talep kısıtlamasına, bazen işsizliği azaltmak için talebin teşvikine yönelerek çelişkili politikaları,yürürlüğe koymuşlardır. Bu çelişkili' politikaların uygulanmasında başvurulan temel ekonomik araç parasal önlemler olmuştur. ( *) Prof. Dr., A.l.T.l.A. Ekonomi Fakültesi. (**) Bu inceleme, yalnızca Dünya Çelik Krizini konu edinmiştir. Türkiye Demir - Çelik Sanayiinin Yapısı ve Sorunları ~yrı bir yazıya ~onu teşkil edecektir. 15

2 Batılı ülkeler içinde en büyüklerinin 1981 yılında reel büyüme hızlarında görülen yavaşlamalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. i \ ' \ TABLO: 1 Çeşitli Ülkelerin Reel G.S.M.H. Büyüme Hızları (%) (Tahmin) ABD Japonya F. Almanya Fransa İngiltere İtalya Kanada Kaynak : OECD Economic Outlook, July yılında ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde reel büyüme hızlarında belirgin düşüşler görülmektedir.. I', ' Belli başlı batılı ülkelerde, işsizlik ve fiyat artışları geçmiş yıllarda olduğu gibi 1981 yılında da etkisini sürdürmektedir. (Tablo: 2) TABLO: 2 Çeşitli Ülkelerin işsizlik ve Enflasyon Oranları (% J Amerika Japonya F. Almanya Fransa İngiltere İtalya Kanada. Avustralya Belçika 1981 Yılının ı inci 3 ayında işsizlik oranı (% J ' Kayıüik : OECD Ekonomic Outlook, July Tüketici fiyatlarındaki (Nisan Ayı itibarı ile) (% J Artış

3 Bu son verilere göre hazırlanan her iki tablo, gelişmiş batı-. lı ülkelerde enflasyon ve işsizliğin yani ekonon1ik bunalımın.sürdüğünü, 1981 yılında alınan tedbirlerin hastalığın t~davisinde başarılı alamadığını bize göstermektedir. Geçmişteki büyük krizde olduğu gibi, demir - çelik sektörü ekonomik bunalımdan en fazla etkilenen sektör olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle bu sektörün analizi,- ekonomik krizin yönelişini ve yapısını tesbit bakımından önem taşımaktadır. I. DÜNYA DEMiR- ÇELiK ENDÜSTRISININ DURUMU İleri memleketlerin sanayileşmesinde ve ekonomik kalkınmasında temel unsur deljlir - çelik'tir. Bugün ekonomik alanda fert başına çelik tüketimi uygarlık düzeyinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca demir- çelik mamullerinin yatı-. nriı mallan üreten sanayi ~ollannın temel girdisini teşkil etmesi ona kalkınmada öncelikli bir yer kazandırmaktadır. Sanayileşmede bu kadar önemli bir yeri olan bu sektörün son yıllarda giderek derinleşen sorunları, ileri ve geri etkileri bakımından bütün ekonomiyi sarsar hale gelmiştir. Dünya demir - çelik üretim ve tüketimi bakımından başta yer alan seçilmiş bazı ülkelerde son yıllarda. görülen düşmeler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 17

4 il l i' 'ı ı i j. ıli ıı: 1!( li TABLO:. 'ı' ıl :ı!! :,.. ı'\ Çeşitli Ülkelerde Demir- Çelik Üretim._i ( Mayi Çelik, Milyon Ton) ' d 1981! '\ 1 Ülkeler (Geçici) ii ı.ı J;l : Hj A.B.D f, ' Japonya t 'j Batı Almanya \ i ; İtalya '' Fransa ;ı 'i İngiltere i :!.3 Kanada Brezilya ' Belçika Lüksemburg : İsveç ! ~:!i- Kaynak : Uluslararası Demir - Çelik Enstitüsü (Ocak 1982) -- ı J ;. Tablodan kolayca görüleceği üzere ABD, Japonya, İngiltere gibi büyük ülkeler 1977 yılında ulaştıkları tiretim düzeyine 1981 yılında da ulaşamamışlardır. İşin ilgi çekici yönü bu azalma eğiliminin sosyalist ülkelerde de görülmeye başlanmasıdır. f ı f ı ll; ıı r t 1 ~ Çeşitli TABLO: 4 Ülkelerde Demir- Çelik Tüketimi (Ma yi Çelik, Milyon TorıJ ; Ülkeler A.B.D Japonya Batı Almanya İtalya "' Fransa İngiltere Kanada Brezilya Belçika İsveç ( Kaynak Uluslararası Demir - Çelik Enstitüsü (Ekim 1981)!, '

5 Üretimdeki düşüş eğilimi tüketirnde de kendini gösternı~ktedir yılında özellikle Japonya, Batı Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde demir- çelik tüketimi büyük düşüşler göstermiştir. De~ir- Çelik talebinde görülen gerilemeler ülkelerin tümünde kurulu kapasiteden yararlanma oranlarını hızla düşürmüştür yılından önce demir- çelik tesislerini % 85-90, oranında çalıştırmakta olan bu ülkeler, artık % oranındaki kapasite kullanım oranlarına rıza göstermiş görünmektedirler. Örneğin Amerika'da bu oran 1973 de % 96 iken 1981 de % 77, Japonya'da 1973 de % 88 iken 1981 de % 63, Ortak Pazar ülkelerinde ise 1973 de % 85 iken 1981 de % 62 olmuştur. İngiliz çelik endüstrisinde görülen bunalım ise daha yüksek boyutlarda olmuştur. İngiltere çelik endüstrisi 1973 yılında % 92 kapasite ile çalışırken bu oran 1981 yılında % 40 düzeyine inmiştir. Bu durum hemen hemen bütün ülkelerde birim maliyetleri yükselten ana etken olmuştur. Dünya demir- çelik endüstrisinde giderek düşen kullanım oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. kapasite TABLO: 5 Dünya Demir- Çelik Endüstrisinde Kapasite Kullanım Oranları (Yüzde) * * Tahmini. Kaynak :, World Steel Dynamics, August

6 Il. DÜNYA DEMiR- ÇELIK ENDÜSTRiSiNDE. MALiYET YA PlSI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER,t 1. ı ' t ı,, 1 :1. ; 1 - Hammadde Sorunu: Entegre demir- çelik fabrikalannın performansı o fabrikada çalışan yüksek fırınların performansı ile doğrudan ilgilidir. Başka bir deyişle yüksek fırın üretim. bakımından tüm fabrikaların göstergesidir. Yüksek fırınlarda kalite ve kantite bakımından çelik imali için uygun vasıfta sıcak maden üretimi, herşeyden önce fırına. verilen hammaddelerin (özellikle demir cevheri ve koklaşabilir maden kömürü) fiziki ve kimyevi bakımdan yeknesak ve uygun vasıfta olması ve devamlılık göstermesi ile mümkündür. Burada ikinci önemli nokta, fırın 'üretiminin kampanya boyunca % 70 kapasitesinin altına düşürülmemesidir. Yüzde 70 kapasitenin altında yüksek fırın; optimum çalışma düzenini kaybeder, üretilen sıcak made;ınin kalitesi bozulur, maliyeti artar. Demir- çelik endüstrisinin iki ana girdisini oluşturan koklaşabilir maden kömürü ve demir cevheri dünya fiyatlan (yıllar itibarıylal aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO: 6,,~.. ;, i,, H ammadde Fiyatları. (Ton/ Dolar J K. Maden Kömürü Demir Cevheri LOO ; -. ~- Kaynak : World Steel Dynamics 1973 yılında tonu FOB dolar olan koklaşabilir kömürün fiyatı 1981 yılında dolar olmuştur. Yeterli kömür ve 20

7 demir rezervleri bulunmayan ülkelerde demir- çelik endüstrisi maliyetlerini kontrol altında tutmak imkansızlaşmaktadır. Dünya'da kokh~~şabilir maden kömürü ihracatı bugün yalnızca Birleşik Amerika tarafından yapılmaktadır. Yeterli kömürü bulunmayan ülkelerin demir- çelik sanayileri bu bakımdan Amerika'ya sıkı sıkıya bağlı hale gelmişlerdir. Demir cevherine gelince, en b_üyük ihrac~tçı ülkeler sırası ile Brezilya, Güney Afrika ve Liberya'dır. Bunlar içinde özellikle Brezilya' nın önemi büyüktür. Bu iki temel hammadde ihtiyacını ithal suretiyle karşılayan ülkeler, ulaştırma sorununu hesaba katmak zorundadırlar. Örneğin Japonya gibi tüm hammaddelerini. dışardan getiren ülkelerde, demir- çelik fabrikalarını, büyük tonajlı gemilerin yanaşmasına elverişli limanlarda kurulması bir mecburiyet ha- / line gelmektedir. Nitekim Japon demir- çelik endüstrisi kurulu kapasitesinin % 82'si tondan daha fazla yük taşıyan ge -dır Yakıt Maliyeti: mileı;-in yanaşmasına elverişli derin limanlarda kurulmuştur. Bu durum Japon endüstrisine önemli bir avantaj sağlamakta- Demir~ çelik endüstrisi temel girdilerinden bir diğerini yakıt teşkil etmektedir yılından sonra petrol fiyatlarına yapılan zamlar ı ton demir- çelik mamulüne isabet eden yakıt giderini önemli ölçüde artırmıştır. TABLO: 7 Ağır Yakıt (Dolar/Ton) Fiyatları. ' USA Japonya B. Almanya ingiltere Fransa Ç> Kaynak : \Yorld Stecl Dynamics 21

8 ; i!' 'i!: Nihai demir- çelik üretim maliyeti içinde yakıt giderinin ilk büyük artış! 1974 yılında olmuş, bunu 1979 yılındaki ikinci petrol şoku izliyerek bütün ülkelerde yakıt maliyetlerinin görülmemiş boyutlarda artmasına neden olmuştur. Ton başına isabet eden yakıt gideri ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermemektedir. 3 - Işçilik Maliyeti: Demir- çelik maliyeti içinde önemli yer tutan diğer bir kalem işçiliktir. Çeşitli ülkelerde demir- çelik sanayiinde çalışan işçilerin saat ücretlerinin.karşılaştırılması bu bakımdan önemli sonuçlar çıkarmamıza zemin hazırlamaktadır. (Tablo: 8). TABLO: B Dünya Demir- Çelik Endüstrisinde Ödenen Işçilik (Saat ücreti Dolar olarak) >'i USA Japonya F. Alm. Ingiltere Fransa Güney Kore Kaynak : \Vorld Steel Dynamics ' Tablo 8'de, saat başına en yüksek ücretin ödendiği ülke ABD olarak görünmektedir. Amerika'yı dolarla Fransa, dolarla Federal Almanya, dolarla Japonya, 9.96 dolarla İngiltere takip etmektedir. Gelişmiş ülkelerde ödenen bu yüksek ücret düzeylerini gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Nitekim Goney Kore'de bu rakam Amerika'dan dokuz kat daha düşük olarak 1.96 dolardır. Brezilya'da 3 dolar, Türkiye'de 2.08 dolar civarında hesaplanan,. 22

9 1 saat başına ücretler, bu ülkelerin önemli avantajlarının işçilik maliyetinden kaynaklağını göstermektedir. Doğaldır ki işçi verimleri ülkeler: arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Ancak ücret düşüklüğü verimlilikteki farkı gidermekte ve az gelişmiş ülkeler için kesin bir maliyet avantajı yaratmaktadır. Dünya Bankası'nın 1981 yılında Demir- Çelik Endüstrisi ile ilgili olarak yayınlandığı raporda, verimlilik dikkate alınmak suretiyle, işçilik maliyetleri şu şekilde karşılaştırılmaktadır. 23

10 -----.~-- ~~:..._...;:,;,-...:;.:.:;.~_- \ TABLO: 9 Çeşitli Ülkelerde Demir- Çelik Sektöründe. İşçtlik Maliyetinin Karşılaştınlması f1979j. ı USA Japonya Fransa F. Almanya Brezilya G. Kore Kapasite Kullarnın Oranı Bir Ton Çelik Başına düşen işçilik saati ' Saat Başına Ödenem ücret ($) Bir ton çelik maliyetinde İşçilik Maliyeti ($) Kaynak : IBRD, The international Steel Market and The Outlook for Light non - Fiat Products May, 1981 ıjı;;;oı...:;; Wi.L,t.LJ 4&Wi44S iki.,.._fii,t.ith'i«li!m m'l\l&ç;:;gszc;;;:ça4;&jaf!tl lq..;l!wiııthmfı!!a:ıt41\\wii\t'1!'!mffi!'~<i"'.e 4Mhii&lit&ii nn_wi..,!!\,~<~~~~~!!~.m~\i'~'l'"jk~ ~-.,...ı.t~~~j;~~~!. ı' 'ft<

11 Tablo 9, ülkelerarası kıyaslama yı. aynı bazda yapabilmek için aynı kapasite kullanım ~ranını esas kabul etmiştir. Buna göre ı ton çelik üretmek için gerekli saat miktarı USA'da iken, Fransa'da 12.33, Brezilya'da 13'dür. Bu rakamlar işçilik veriminin en yüksek olduğu ülkelerin Japonya, Güney Kore ve Amerika olduğunu göstermektedir. Güney Kore'de işçi verimliliği yüksek olduğu gibi ücretler de son derece düşük olduğundan dfğer ülkelere kıyasla önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Nitekim Tablo : 9'un en son satırında yer alan, bir ton çelik maliyetinde işçilik giderinin ülkeler itibarıyla karşılaştırılması bu gerçeği açık bir şekilde göstermektedir. ı ton çelik maliyetinde işçilik tutarları Güney Kore'de 17 dolar, Brezilya'da 39 dolar iken Japonya'da 79, USA'da 134, Fransa'da 138 dolar gibi yüksek düzeylere yükselmektedir. 4 - Seçilmiş Bazı Ülkelerde Çelik Oretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması : Çeşitli ülkelerde çelik üretim maliyetleri başlıca unsurlar bakımından Tablo: ıo'da gösterilmiştir. 25

12 -~ ~.. --:.,._.:. ' ' TABLO: 10 Çelik Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması (US. $1 tonj Üretim Maliyetleri Demir Cevheri Koklaşabilir Maden Kömürü H urda Enerji Diğer Malzeme Alt Toplam İşçilik Maliyeti Toplam Sınai Amortisman Faiz Masraflan Maliyet Finansman Maliyeti USA Japon ya F. Al manya Fransa Brezilya G. Kore (8) ll Kaynak : IBRD, 'l1ıc International Stcel Market, p. 19 Not : Japon Demir- Çelik entegre tesislerinin büyük çoğunluğu Oksijen üflemeli fırın teknolojisine sahip olduğundan bu tesisler dahilde ürettikleri hurdayı elektrik ark ocaklı küçük üreticilere satmaktadırlar. iv wma:ı.tf-~khr?.j44w U_ +~-'?Laz u _c,"44&l(f!#'- --:. --.x-es.m~.cgf... M!!flJJ)jux;cMtO ~h.aj ;;,. ıa;::ııf"'w4i JWHMIY::\,l%4. - JL. iwrhm<. qk>k!t*f'j:q -~JMl4ilP :,-.,., ış;}. J4lL~a.. ~~ v~~~ ~~ ~ 15 '-A~~.ı '~".t~!tı;~ra.. -r ~ -~~~ +'>"':Z''k 4W44t~..

13 Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde demir - çelik maliyetlerinin karşılaştırılması bize önemli ipuçları verrrıektedir. Gelişmiş ülkeler içinde Japon demir- çel~k endüstrisi yüksek verimlilik ve düşük maliyetler yönünden önde gelmektedir. Japon demir- çelik mamul maliyeti içinde işçilik giderinin, diğer gelişmiş ülkelere oranla yarı yarıya düşük olması, onun temel avantajını teşkil etmektedir. Japon işçisinin saat ücreti diğer gelişmiş ülkelere kıyasla bir miktar düşükse de onun esas avantajı yüksek verimliliğinde gizlidir. Maliyetler yönünden Brezilya ve Güney Kore sanayileşmiş ülkelere ciddi rakip olduklarını göstermeye başlamışlardır. Bu ülkelerden Güney Kore, çok düşük saat ücretlerine rağmen yüksek işçi verimliliği ile dikkati çekmektedir. Brezilya'nın diğer önemli avantajı dünya'nın en zengin demir cevher rezervine sahip olması nedeniyle bu temel girdiyi çok ucuza maletmesidir. Maliyetler içinde, amortismanlar ile faizden oluşan finansman giderinin en düşük olduğu ülke Amerika'dır. Bunun nedeni Amerikan çelik endüstrisinin oldukça eski olması ve firmaların öz kaynak yabancı kaynak oranının oldukça sağlam oluşudur. Japon üretim maliyetlerinde faiz masraflarının yüksek oluşu, banka sisteminin yapısından ~aynaklandığı gibi firmaların büyük ölçüde borçlanmış ol:ması ile de ilgilidir. lll. DEMİR - ÇELİK ENDÜSTRISI İŞLETME KARAKTERlSTİK LERİNlN KARŞILAŞTIRILMASI Aşağıda, Ortak Pazar ülkeleri ortalamalan ve Amerika karşısında, Japon demir - çelik endüstrisinin karşılaştırılması temel işletme karakteristikleri yönünden yapılmaktadır. 27

14 ;. 1ô TABLO: 11 Yerleşim Mukayeseli İşletme Karakteristikleri ( 1976) Japon ya AET U SA ~. ' Kurulu kapasitenin yüzde ne kadarı büyük gemilerin yanaşmasına elverişli derin limanlardadır? Ölçek (Milyon ton) 10 en büyük Demir- çelik tesisinin ortalama ölçeği (Milyon Ton) Yüksek Fırın başına üretim Teknoloji Ham çelik üretiminde Oksijen Fırınlarının Payı Ham Çelik Üretiminde Continuous.Casting'in payı İşletnıe Oranlari 1 - Emek Oranı - ı. Ton çeliğe düşen. işçilik saati Yakıt Oranı - ı Ton metale düşen kg Yakıt 82 % 24 % 10 % % 69 % 62 % 35 % 22 % ll % I(aynak : IBRD The International Steel :Market. and the Outlook for Light non - Fiat Products ';. ' ;. t. ~~.... ~ - '. 1!... ' Tablo ll yardımı ile, Japon demir- çelik endüstrisinin yüksek düzeyi daha iyi anlaşılabilir. Görüldüğü üzere, Japonya'da bu endüstrinin % 82'si, büyük gemilerin yanaşabildiği limanlarda kurlumuştur. Bu nokta, Japon endüstrisine, ulaşım maliyeti 1 yönünden büyük bir avantaj sağlamaktadır. Japon demir- çelik endüstrisine üstünlük sağlayan bir diğer nokta büyük ölçekli kuruluşudur. Gerçekten büyük ölçekli 10 en büyük tesisin ortalama kapasitesi yıllık 12.7 milyon ton gibi yüksek bir düzeye erişmektedir. Diğer önemli bir nokta kullanılan teknolojinin düzeyidir: Demir- çelik üretiminde 1960'lardan sonra kullanılmaya başlanan modern teknoloji, oksijen üflemeli fırınların CB.O.F> işlet- 1 meye konulmasıdır. Ondan önce kullanılan Simens - Martin ark ocakları sistemi artık önemini yitirmiştir. Tablo'da görüldüğü 28,:.,

15 üzere, ham çelik üretiminin Japonya'da % 81'i, AET'de % 69'u, ABD'de % 62'si bu modern teknoloji ile üretilmektedir. Bu karşılaştırmalar sonucunda Japonya demir- çelik endüstrisinin başarısı ve maliyet ucuzluğunu aşağıdaki noktalara bağlamak mümkündür: - Yüksek kapasite kullanım oranları - Tesislerin büyük ölçekte olması. - Modern teknolojinin uygulanması - Düşük ulaştırma maliyetleri - Yüksek işçi verimliliği - Diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük saat ücretlerinin uygulanması - Y cıkı t tasarrufu Japon endüstrisi son derece prodüktif yapısına rağmen, son yıllarda giderek derinleşen ekonomik bunalım nedeniyle, sorunlarla karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Gittikçe gerileyen iç ve dış talep nedeniyle kurulu kapasiteden yararlanma oranı % 63'e inmiştir. (Tablo: 5) Bu durum maliyetleri artıran. önemli bir neden olmuştur. Demir- çelik tirünleri ortalama maliyetlerinin çeşitli Tablo: 12'de gösterilmiştir. ülkelerde gelişimi. TABLO; 12 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Demir Çelik Ortalama Maliyetleri. (Dolar/Ton) Yıllar USA Japonya F. Almanya ingiltere Fransa ' Kaynak : \Vorld Steel Dynamics, July 1981 Dünya demir - çelik sanayi~, bir taraftan çeşitli nedenlerle artan maliyetler, diğer taraftan gerileyen iç ve dış talep nede- 29

16 niyle önemli bir kriz ile karşı karşıya kalmış görünmektedir. Bu gelişme dünya çelik fiyatlarına da yansıyara~ endüstrileşmiş ülkeler arası fiyat savaşlarına yol açmıştır.,, ' ' ' ' ' i: i.: ı:.. ; IV -DÜNYA DEMIR -ÇELIK BUNALIMI KARŞISINDA ALINAN ÖNLEMLER,'- Tablo : 3 ve 4 Dünya demir - çelik. üretim ve tüketiminde önemli düşn1elerin başladığını ve bunun gelecek yıllarda iyileşeceğine ait bir belirtinin olmadığını bize göstermektedir. Üretim ve satışlarda görülen bu. daralmanın sonucu olarak çeşitli ülkelere ait demir - çelik firmalarının büyük ölçüde zarar etmeye başladığını görüyoruz. İngiltere'nin en büyük demir - çelik firması (British SteeD' in 1980 yılı zararı ı. ı 75 milyon dolar gibi rekor bir düzeye çıkmıştır. Aynı şekilde İtalyan çelik firması ntalsider) 'in zararı 803,4 milyon dolar, Belçika çelik firması (Cockerill) 'in 268 milyon dolar, Hollanda firması (Estell 'in 230 milyon dolar gibi ina-. nılması güç rakamlara erişmiştir. Sanayileşmiş ülkeler, bu gelişmeler karşısında kısa ve uzun dönemli önlemlere başvurarak bu endüstri kolunu korumaya çalışmaktadırlar. Bu ülkeler, bir taraftan teknolojik araştırmalara önem vererek yüksek vasıflı ve alaşımlı özel çelik üretimine yönelmekte, diğer taraftan da enerji tasarrufuna imkan veren yatırımlar yapmaktadırlar. Bunların yanında, bazı ülkelerde düşük verimli eskimiş demir - çelik fabrikaları kapatılmakta, büyük sayıda işçi çıkarılmakta, -devletin geniş çaplı mali yardımı belirli koşullar altında bu endüstri.koluna aktarılmaktadır. Şimdi, çelik krizini atlamak için çeşitli ükelerde alınan önlemlere kısaca değinelim. - A.B.D.'de DURUM!thalatın kısıtlanması, yerli üreticilerin korunması konusunda önlemler alan ülkelerin başında. A.B.D. gelmektedir. Devamlı olarak Japonya ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin rekabetine maruz k.alan A.B.D.'de çelik üreticilerini korumak üzere Devlet, ilk defa 1978 de, ithal edilen demir- çelik ürünleri fiyatlarına müdahale gereğini duymuş ve «Trigger 30

17 Price Mechanism <TPM)» adıyla bir sistem geliştirmiş tir. Trigger Price bir nevi taban fiyatı olup dünyanın en verimli çelik üreticisi olan Japonya'nın maliyetlerine göre tesbit ve ilan edilmekte ve her üç ayda bir yeniden gözden geçirilmektedir. A.B.D.' ye ithal edilen çelik, tesbit edilen bu fiyatın altında bir fiyatla ülkeye sokulduğunda, A.B.D. Hükümetinin antidamping soruşturma açma yetkisi doğmaktadır. Nitekim, 1980 Mart ayında, AET ülkeleri tarafından bu fiyatın altında ABD'ye yapılan ih- 'racat tepkilere yol açmış ve U.S. Steel Firması, AET aleyhine dava açmıştır. Trigger Price'ın sık sık artırılması <Yılda ortala-, ma % 14 artış), Amerikan Çelik Üreticilerini dış rekabete karşı oldukça etkin bir şekilde korumakla birlikte, onların maliyetlerini düşürücü, verimliliklerini artırıcı önlemler almalarını engellemiştir. A.B.D. Hükümetinin antidamping soruşturma ve dava açma yetkisi, ithalatı kısıtlamakta önemli bir tehdit nite-. liğindedir. Trigger Price Mekanizması ile yerli çelik fabrikalannın korunması bir ölçüde sağlanmış ise de, bu uygulamanın yurt içi çelik tüketicilerine yüksek fiyatlar yoluyla zararlı et-, kileri olduğu unutulmamalıdır. AET ülkelerinde, hükümetler, çelik endüstrisindeki krizi subvansiyon verm~k suretiyle çözmek yolun useçmiş olduğu halde, ABD'de çelik tüketicileri yüksek fiyatlara katlanmak ~ureti ile kendi üreticilerini desteklemektedirler. Bir yanda vergi mükellefleri, diğer yanda çelik tüketicileri bu yükü taşımaktadırlar. Son aylarda AET ülkeleri, Trigger Price'ın yüksek tesbit edildiğini ileri sürerek bu mekanizmanın değiştirilmesini ve ithalatın kolaylaştınlmasını istemeye başlamışlardır. Her iki taraf, ithal kotası tesbitini Trigger Price mekanizmasına oranla daha yararlı olacağı görüşünde birleşrnek üzeredirler. <The Economist January 16, 1982) Bir uzlaşma sağlanmadığı takdirde, AET'nin, ABD'den yapmakta olduğu bazı ithalata <Soya gibi> kısıtlama getirmesi tehlikesi mevcuttur. AET'DE DURUM Dünya çelik endüstrisi içindeki AET'de durum şöyle gelişmiştir: yeri oldukça önemli olan AET ülkeleri, giderek artan maliy'etıer, gerileyen talep karşısında, bu endüstri kolunu kurtarmak için AET Endüstri Ko- misyonu üyesi Viscount Etienne Davignon'u görevlendirmişler- 31

18 dir. Daha sonraları DA VIGNON PLANI olarak adlandırılan bu plan gereğince, AET ülkeleri üretimlerini, kotalar tesbit etmek suretiyle, kısıtlayarak aralarında bir fiyat harbinin doğmasını ' ' önlemek istemişlerdir. Söz konusu kotalar tesbit edilirken, AET demir - çelik firmalarının 1977 Temmuz ayından 1978 Haziran ayına kadar olan dönemdeki üretimlerinin ulaştığı en yüksek düzey esas alınmış ve mamulcinslerine göre % 14 ile % 20 arasında değişen üretim kısıtlamaları kararlaştırılmıştır. Ayrıca işgücü ve kapasitelerin azaltılması ya da kısa süreli va:çdiyalarla çalışma yoluna gidilmesi gibi önlemler, AET Demir - Çelik Komisyonunca üye ülkelere ve firmalara tavsiye edilmiştir. '' ) AET çelik üreticileri artan hammadde, enerji, işçilik mali. yeti nedeniyle çelik fiyatlarını yüksek tesbit etmek konusunda anlaşmaya varmakta fakat el altından devam etmektedirler. düşük fiyatlarla satışa Her firma için tesbit edilen bu kotaların aşılınamasını sağlamak için, etkili bir denetim ve para cezası uygulaması geliştirilmiştir. Her firma günlük üretimini AET Komisyonuna bildirmekle yükümlü olup, kendilerine tanınan katayı aşması halinde fazlş..her ton için 100 dolarlık bir para cezası ödemeye mecbur tutulmuştur. Bu önlemlerin sonucunda aşağıdaki gelişmeler olmuştur : - Toplulukta üretim azaltılmıştır. (Ortalama % 14 kadar> - AET'de çelik işgücü 116.ÖOO kişi azaltılmıştır. - Federal Almanya kısa vardiyalarla çalışma uygulamasına girişmiştir. - İngiltere, çelik endüstrisinde kapasite azaltılmasına ce- saretle _ girişerek, işgücü fazlalarını eritıneye gayret etmektedir. British Steel Firmasının Yönetim Kurluiı. Başkanı, ünlü Amerikalı yönetici Mac Gregor, bu duruma karşı Hükümetin kesin bir tavır koymasının gerektiği görüşünde o~duğunu belirterek destek talebinde bulunmuş ve ayrıcaı işçi sendikalannın ücretiere zam isteklerini 6 ay ertelediğini açıklamıştır yılında ücret Iere % 2 zam yapılması üzerine, bunu protesto ederek 13 hafta greve. giden British Steel işçisi bu defa 6 aylık ertelemeye karşı herhangi bir eylemi deneyeme-. miştir ,.,.,. : L. 32

19 JAPONYA'DA DURUM Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra dünyanın en büyük. üçüncü çelik üreticisi olan Japonya, yüksek verimliliği ve düşük maliyetlerine rağmen, dünya çelik talebindeki daralmadan etkilenerek, üretimini giderek artan oranda kısıtlamaya başlamıştır. Ayrıca bu alanda yeni yatırımlara gitmemeyi de kararlaştırmıştır. Her yıl yaklaşık 40 milyon ton çelik ürünü ihraç eden veya bir başka ifade ile ihraç etmek zorunda olan Japonya'nın dünya'.çelik talebindeki gerileme sonucunda bütün dikkatlerini gelişmekte olan ülkelere çevirdiği bir gerçektir. SONUÇ: 1973 yılından itibaren büyüyen, gelişmiş ve gelişmemiş. ülkeleri yakından ilgilendiren çelik bunalımının boyutları yukanda açıklanmaya çalışılmıştır. Dünya kamuoyu petrol krizi ile yakından meşgul olduğu için, aynı anda ortaya çıkan çelik bunalımına dikkatler yete. rince yoğunlaştırılmamıştır.. Bir taraftan büyük üretim kapasitelerinin mevcudiyeti, diger taraftan talebin daralması, dünya çelik sorununun temelini teşkil etmektedir. Bir an için söz konusu bunalımın aşıldığı varsayılsa dahi, dünyada gittikçe tükenen koklaşabilir maden kömürü rezervleri nedeniyle çelik sanayii.bir başka krize aday olarak gözükmektedir.... ' 33

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi İÇİNDEKİLER 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi... 2 1.2.Dünya Ticareti... 3 2.TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 5 2.1.Genel Durum... 5 2.2.Türkiye de Demir Çelik Üretimi...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2017 Maden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 10 DEMİR-ÇELİK,

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1 / 14 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE

Detaylı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1,54 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %0,7 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile birlikte, 2009 yılında talep, üretim ve

Detaylı

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü TEMMUZ 17 Mayıs ayında 19, seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Haziran da 11, olarak kaydedildi. Bu dönemde RKGE kapsamındaki alt endekslerin büyük bölümünde olumlu gelişimler görüldü.

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mehmet Ali FİNCAN 24. Grup Meslek Komitesi Başkanı ANA METALLERİN İMALATI 24. Grup Demir-Çelik ve Sıcak Hadde Mamulleri Sanayii 25. Grup Bağlantı Elemanları,

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ Korumacılık 18.yy sonlarında bağımsızlığını yeni kazanan Amerikan sanayinin İngiliz sanayi karşısında ayakta kalabilmesi için korumacılık zorunlu(hamilton) Alman sanayi de

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri)

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET SIĞIR VE DANA ETİ Küresel Üretim Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk Üç Ayda 14,2 Arttı yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye den 4

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Tarım Politikasının Uygulama Alanları

Tarım Politikasının Uygulama Alanları Tarım Politikasının Uygulama Alanları 1.Tarımsal üretim politikası Tarımsal yapı politikası Üretim süreci ve verimlilik 2.Tarımsal pazar politikası 3.Tarımda sosyal politika 4.Tarımsal gelir politikası

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı