HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI HAZİRAN HATAY Grup Adı : İdare Hukuku 2. Grup Grup Başkanı : Resul ÇOMOĞLU (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü : Gültekin ADA (Edirne İdare Mahkemesi Başkanı) Raporlama Heyeti : 1- Resul ÇOMOĞLU (Danıştay Üyesi) 2- Zeynep KARAKOÇ (Danıştay Tetkik Hâkimi) MEMUR ATAMA 1) İlgililerin avukatlık stajını yaptığı dönemde aynı zamanda memur olarak çalışmasının, kurumun avukatlık kadrosuna atanmasına engel oluşturmadığı; avukat olarak atanmak için yapılan sınavı da kazanarak gerekli şartları sağlayan kamu görevlisinin avukatlık ruhsatnamesi baro tarafından iptal edilerek ortadan kaldırılmadığı sürece atamasının yapılması gerektiği, avukatlık ruhsatnamesi bulunan ve davalı idarenin açtığı sınavı da kazanan ilgilinin avukat olarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, 2) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8. maddesi ile il memurlarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda münhasıran valilere tanınan yetkinin devrinin mümkün olmadığı, kamu görevlisinin il içi atanma başvurusunun, bu konuda işlem tesis etmeye yetkili valiye sunulması ve talebin bizzat vali tarafından değerlendirilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, valiye tanınan bu yetkinin alt makamlarca kullanılamayacağı, 3) Hizmete duyulan ihtiyaç nedeniyle yapılan geçici görevlendirilmelerin bu kapsam dahilinde değerlendirilmeye alınması gerektiği, ilgili kuruma asaleten atanacak personel yoksa, külfet dağılımı yoluyla söz konusu ihtiyacın giderilmesi için tesis edilen geçici görevlendirmelerde hukuka aykırılık bulunmadığı, 4) Üniversitelerde görev yapan ve 5371 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihinden sonra uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayıp "uzman tabip" unvanını kazanan öğretim üyelerinin; devlet hizmeti yükümlülüklerini kendi kurumlarında yapacakları veya kura yöntemiyle atamadan bağışık tutulacakları yolunda bir hüküm anılan Yasada yer almadığından, yan dal uzmanlık eğitimini bitirmesi nedeniyle devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere bir başka ile uzman tabip olarak atanmalarına ilişkin işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı, 5) Teknisyen olarak görev yapan kamu görevlilerinin, tekniker kadrosuna atanabilmeleri için unvan değişikliği sınavına girmelerinin şart olduğu, herhangi bir görevde değişik nedenlerle uzun süre çalışmanın ilgililer hakkında kazanılmış hak oluşturmadığı, 1

2 6) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, anılan maddenin amir hükmü uyarınca, fesih veya personelin istifa tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, girdiği KPSS sonucu yerleştirildiği bir başka kurumda yeniden sözleşmeli personel posizyonunda istihdam edilemeyeceği, 7) Kamu görevlilerinin mezun olduğu yükseköğretim bölümüne uygun bir kadroda görev yapmadıklarının tespit edilmesi üzerine, iktisap ettikleri kadrodan alt dereceli bir kadroya atanmalarının 657 sayılı Kanunun 76. maddesine aykırı olduğu; anılan madde hükmüne göre, memurların naklen atanmaları sırasında kazanılmış hak derecelerinin ve kazanılmış hak derecelerine eşit kadro derecelerinin korunması gerektiği, 8) 632 sayılı KHK'nin 1. maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37. madde uyarınca; bulunduğu pozisyon unvanıyla, 190 sayılı KHK'ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına yapılan atamalarda, önceki unvanın mutlaka korunmasının zorunlu olmadığı, pozisyon unvanının karşılığı olarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen kadronun esas alınması gerekeceği, 9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen boş kadrolara yapılacak atamalara esas olmak üzere gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan veya yedek olarak sınavı kazanan kişilerin, ilan edilen kadro dışındaki boş kadrolara atanmasının hukuka aykırı olduğu, BELEDİYE PERSONELİ ATAMA 1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinde, belediye meclisine sadece boş kadroların iptal edilmesi yetkisi tanındığından, dolu olan kadronun iptal edilemeyeceği ve bu şekilde memur kadrosuna atama da yapılamayacağı; ancak, dolu kadrolarda derece değişikliği yoluna gidilebileceği, 2) 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da, bir belediyeden ayrılmak suretiyle yeni kurulan belediyeler ile ayrıldıkları belediyeler arasındaki taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçların paylaşımına ilişkin düzenleme yapılmasına rağmen, personel paylaşımına ve bu çerçevede naklen atama yapılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmediğinden, yasal bir dayanağı bulunmaksızın, mevcut belediye personelinin bir kısmının yeni kurulan belediyeye naklen atanmasında hukuka uyarlık görülmediği, 3) 5747 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılarak başka belediyelere katılan belediye personelinden başkan yardımcılarının; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca devredildikleri belediyede durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, kadro unvanlarının üç ay içerisinde değiştirilmesi gerektiği; buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan 2

3 belediyedeki başkan yardımcısının kadro derecesine uygun şef kadrosuna atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 4) 5747 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan belediyede sürekli işçi olarak görev yapan ilgilinin, Başbakanlığın 2010/9 sayılı Genelgesi uyarınca valiliklerce oluşturulan komisyon tarafından ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenerek kamu kurumuna atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, personel devir sürecinin uzamasının işlemi sakatlamayacağı, 5) Belediye başkan yardımcısının görevinden alınması için soruşturmanın neticelenmesi gerekmediği, belediye işlerinin yürütülmesi ve karar alınmasındaki süreçte belediye başkanı ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışması gereken belediye başkan yardımcılarının görevden alınmasında, başkanların daha geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu, 6) Belediyelerin özel kalem müdürlüğüne atanma ve bu görevlerden alınmalarda idarelerin daha geniş takdir yetkilerine sahip olduğu; idarede memur olarak görev yaparken özel kalem müdürlüğüne atanan davacının hizmet cetveli ve geçmiş hizmetleri de dikkate alınarak mali hizmetler bünyesine memur olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 7) 6111 sayılı Kanunun 166. maddesi uyarınca, belediyede çalışan norm kadro fazlası işçiler ile, norm kadro dahilinde olup, mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası olarak bildirdiği işçilerin kamu kurumlarına devredileceği, komisyonlarca tespit ve tahsis yapılırken genelgede sayılan özür halleriyle sınırlı olarak yargısal denetim yapılabileceği, bu kapsamda sendikalı işçinin isteği dışında devredilemeyeceği, MALİYE BAKANLIĞI/ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ATAMA 1) Gelir uzmanlığı özel sınavını kazanarak gelir uzmanlığına atanan memurların, 657 sayılı Kanun'un 36-A/11. maddesinde öngörülen bir derece den yararlanabilmesi için, ayrıca yeterlik sınavında başarı göstermesinin zorunlu olduğu; 657 sayılı Kanun'un Ek Geçici 28. maddesinde belirtilen bir derece den ise, ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce gelir uzmanı olan ve 657 sayılı Kanun'un 36-A/11. maddesindeki şartları taşımayanların yararlanabileceği, 2) Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan kamu görevlisinin eş durumu nedeniyle atanması mümkün değil ise de, kurum yönetmeliğinde atıfta bulunulan ''Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eş durumu özrünü düzenleyen 12. ve 14. maddeleri dikkate alınarak, kadro durumu da gözetilmek suretiyle işlem tesis edilmesinin uygun olacağı, 3) tarihinde yürürlükten kaldırılan Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesine göre; ilgili kamu görevlilerinin, çalıştıkları süreler dikkate alınarak intibak suretiyle tamamladıkları bölgelelere 3

4 atanamayacakları; ayrıca, zorunlu hizmet sürelerini tamamlamadıkları bölgelere atanması gerekmekte ise de, 4 alt ve 4 üst bölgelere de atanmalarının mümkün bulunmadığı, 4) Vergi denetmenlerinin atanmasında, aday memurlukta geçen sürelerin yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınamayacağı, vergi denetmen yardımcısı kadrosuna atananların, mesleki teorik eğitimde geçen süreler hariç, kontrol memurluğu ve denetmen yardımcılıklarında geçen sürelerin yer değiştirmeye tabi hizmet olarak dikkate alınabileceği SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMA 1) 2009/14799 sayılı BKK ile, tarihinden itibaren 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personele, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın ek 3. maddesi uyarınca, maddede belirtilen koşullar dahilinde eş ve sağlık durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği yapma olanağı getirilmiş ise de, 4/B'li personele öğrenim durumu nedeniyle naklen atanma imkanının tanınmadığı, 2) 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37. maddede, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanların belirlenen şartlar dâhilinde memur kadrolarına atanacaklarının öngörüldüğü, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 5. fıkrası ile; maddenin 3 ve 4. fıkralarına göre çalıştırılan sözleşmeli personelin mevcut statüleri içerisindeki hususlara ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlere atıfta bulunulduğu, memur kadrolarına atanma gibi statü değişikliğini gerektirecek nitelikte bir düzenlemeye yer verilmediği; bu itibarla, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan kamu görevlilerinin, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında değerlendirilmesi olanaklı olmadığından, memur kadrosuna atanma istemiyle yaptıkları başvuruların reddinin yerinde olduğu, 3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/B maddesinde sayılan idari personel ile (1) sayılı cetvel dışındaki personelin kadrosunun ve hizmet sınıfının bulunmadığı; bu itibarla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi (2) sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerine 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı, 4) 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin, eşinin görev yaptığı il merkezinde atanabileceği boş pozisyonun bulunması halinde, eş durumu gözetilerek yapılan atamasının il merkez yerine, ilçeye atanma şeklinde gerçekleştirilmesi gerekeceği, 5) KPSS sonucunda, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında yerleştirmesi yapılan; ancak, fiilen göreve başlamadan askerlik hizmetini yerine getiren ilgilinin, terhisten sonra 632 sayılı KHK hükümleri uyarınca memur kadrosuna atanmasının mümkün olmadığı ATAMA TALEBİNİN REDDİ 4

5 1) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 27. maddesine göre; yüksek öğrenimi kazandığı ilde durumuna uygun boş memur kadrosunun bulunduğu dikkate alındığında, kamu görevlisinin atama talebinin reddinin Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı, 2) Unvan değişikliği sınavı ile görevde yükselme eğitimi sınavının aynı olmadığı, ilgilinin atanmak istediği kadronun görevde yükselme eğitimi ve sınavını gerektiriyorsa; unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabileceği yolundaki düzenlemeden yararlanılamayacağı; bu itibarla, görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucu atanılması mümkün bir göreve, sınava tabi tutulmaksızın atanma istemiyle yapılan başvurunun reddinin yerinde olduğu, 3) Kamu personelinin atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro bulunsa dahi, bu kadroya atama yapma konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanamayacağı; 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi kapsamında, kamu personelinin ihtiyaç nedeniyle hangi bölge ve yerde hizmet göreceğini belirleme konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisini ortadan kaldıracak ve personelin bir başka yere atanması sonucunu doğuracak nitelikte yargı kararı verilmesinin hukuken mümkün olmadığı; bu bağlamda, belirli bir ile atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 1) 657 sayılı Yasada düzenlenen görevden uzaklaştırma müessesesinin amacının; kamu görevlisinin görevi başında kalması halinde doğması olası sakıncaları önlemek, hizmetin verimli ve doğru bir biçimde yürütülmesini temin etmek olduğu; bu özelliği nedeniyle, görevden uzaklaştırılan kamu görevlisinin üstüne atılı eylemle ya da görevden uzaklaştırılmasına neden olan olayla bir ilişkisinin bulunmadığının daha sonra anlaşılmasının, görevden uzaklaştırma işlemini hukuka aykırı hale getirmediği, görevden uzaklaştırılmasına neden olan soruşturma konusu eylemden dolayı disiplin cezası verilmemesinin de, görevden uzaklaştırma işlemini haksız kılmadığı, 2) 657 sayılı Kanunun 137. maddesi uyarınca tesis edilen görevden uzaklaştırma işlemi nedeniyle, kamu görevlisinin görevden uzakta kaldığı dönemlere ilişkin olarak maaşından yapılan 1/3 oranındaki kesintilere ayrıca faiz uygulanmasına hukuken olanak bulunmadığı, 3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur olarak görev yapan ilgilinin, görevden uzaklaştırıldığı dönemde ödenmeyen 1/3 oranındaki parasal hakkının, 399 sayılı KHK'nın işlem tarihindeki 56. maddesinde öngörülen takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler kapsamında kalması halinde ödenmesi mümkün ise de; hakkında açılan ceza davasında, 4616 sayılı Kanun uyarınca önce kesin hüküm verilmesinin ertelenmesine; beş yıl içinde başka bir suç işlememesi nedeniyle de kamu davasının zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiğinden, 56. maddedeki koşul aranmaksızın 1/3 kesintinin ödenmesi gerekeceği, 5

6 4) Kamu görevlilerinin tahliye edilmesinin, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması sonucunu doğurmayacağı, yargılamasının devam etmesi nedeniyle görevden görevden uzaklaştırma tedbirinin iki ay süreyle uzatılmasının da yerinde olduğu; ayrıca, işlem tesis edilirken, 399 sayılı KHK'nın atıfta bulunduğu 657 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerinin tatbik edilebileceği, 5) Sözleşmeli personelin hangi hallerde görevden uzaklaştırılabileceğini düzenleyen 399 sayılı KHK'nin 53. veya memurlar ile ilgili 657 sayılı Kanunun 137. maddesindeki hüküm daha da genişleterek, kurum yönetmelikleri ile aleyhe düzenleme getirilmesinin mümkün olmadığı; 399 sayılı KHK'nin veya 657 sayılı Kanunun ilgili konuyu düzenleyen hükümlerine açıkça aykırılık içeren Yönetmeliklerin ilgili maddelerinin ihmal edilebileceği, AİLE HEKİMLİĞİ 1) 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 8. maddeye göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermayeli işletmelerinde çalışan sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilebileceği, sözleşmeli aile sağlığı elemanının aile yardımı ödeneğinden yararlanamayacağı, 2) Aile hekimlerinin kesintisiz 10 gün göreve gelmemesi halinde sözleşmelerinin sona erdirilmesi gerekmekte ise de, söz konusu fiilin ilgilinin iradesiyle gerçekleşmesi ve kabul edilebilir bir mazeretinin bulunmaması gerektiği; 10 gün tutuklu bulunan aile hekiminin göreve gelmediğinden bahisle sözleşmesinin sona erdirilemeyeceği, 3) Aile hekimlerinin sözleşmesinin sona erdirilmesine gerekçe gösterilen olayların sözleşme dönemi içinde gerçekleşmesi gerektiği, sözleşme süresinden önceki fiillerin, sözleşmenin feshine gerekçe oluşturamayacağı, 4) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre, sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın takdir yetkisinin bulunduğu; 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların, pozisyonun tahsis edildiği ilçe dışındaki birimlerde aile sağlığı elemanı ve aile hekimi olarak çalıştırılmalarının mümkün olmadığı, 5) 5371 sayılı Kanuna göre devlet hizmeti yükümlülüğünün yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, eş durumu mazeretine binaen eşinin görev yaptığı yere atanan uzman doktorun eşinden boşanması halinde söz konusu mazeretinin ortadan kalktığı, bu husus gözetilerek aile hekiminin devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına dâhil edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, İLERLEME VE YÜKSELME / İZİN 6

7 1) Memuriyette iken sınıf değiştirenlerin ya da 657 sayılı Yasa kapsamındaki bir göreve, başka kanunlara tabi bir görevden atananların, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinde belirlenen giriş derecesinden daha yüksek bir dereceyle göreve başlamış olmaları halinde, iki giriş derecesi arasındaki farka tekabül eden süre kadar terfisinin bekletilmesi gerektiği; bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak uzman erbaşlık görevine, 657 sayılı Kanunun 36. maddesindeki öğrenim durumuna göre belirlenen başlangıç derecesinden, daha üst derece ve kademeden başlamış olan ilgilinin, görevini sürdürdüğü kurumdaki emsallerine göre daha üst bir derece ve kademede bulunması nedeniyle, terfisinin bekletilmesine karar verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında vekil ebe olarak görev yapan ilgililerin, 657 sayılı Kanunun 187 ve devamı maddelerinde belirtilen sosyal hakların yanı sıra yıllık izin, mazeret izni, doğum izni, hastalık izni ve aylıksız izin haklarından da yararlanacağı, 657 sayılı Kanun'un 175. maddesindeki memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ibaresinden, sosyal hakların dışındaki haklardan da yararlanılacağının anlaşılması gerektiği, YÖNETİCİ ATAMA 1) İlgili idarece, şef kadrosu için ilan edilen görevde yükselme eğitimi ve sınavına teknisyenlerin de katılacağı öngörüldüğünden, arama kurtarma teknisyenlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği; ayrıca, arama kurtarma teknisyeni ibaresine yer verilmesinin zorunlu olmadığı, 2) Görevden uzaklaştırma süresi içerisinde ilgili müdür hakkında atama işlemi tesis edilebileceği, bu konuda 657 sayılı Kanunda bir kısıtlama getirilmediği; ayrıca, işlem tarihi itibariyle kazanılmış hak derecesi 2 olan memurun, 1. dereceli kadrodan 2. dereceli bir kadroya da atanabileceği, 3) İlçe müftüsü olarak görev yapan kamu görevlisinin lüzumu halinde şube müdürlüğüne atanabileceği; eş değer göreve atanması zorunlu değil ise de aynı grup ve sınıfta boş kadro bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın, ilgili yönetmelik hükmüne aykırı olarak, daha alt grup ve sınıftaki şube müdürlüğüne atananayacağı, 4) Aynı yerde uzun süre yöneticilik görevi yapmanın atama işlemini haklı kılmayacağı; ayrıca, kurumun çalışma düzeninin bozulduğu belirtilmiş ve bu nedenle atama işlemi tesis edilmiş ise, söz konusu olumsuzlukta ilgilinin ne gibi bir kusurunun bulunduğunun da ortaya konulması gerektiği, 5) 657 sayılı Kanun'un Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul ettiği ve memurlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar yükselme ve ilerleme imkânı sağlanmasını, bunun da liyakat sistemine dayandırılmasını öngördüğü; istisnai memuriyete atanan kişinin bu görevden alınmasında geçmiş çalışmaları ve çalışmalarının niteliğinin dikkate alınması gerektiği, hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgilinin istisnai 7

8 memuriyet görevinden alınarak durumuna uygun bir kadroya atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 6) Müdürlük görevini vekâleten yürütmenin, ilgili hakkında müdürlük açısından kazanılmış hak oluşturmayacağı, müdürlük kadrosu için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak için yönetmelikte öngörülen şartların yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, 7) İdarelerin tesis ettikleri işlemleri kısa bir süre sonra geri alabilecekleri; ancak, işlemin geri alınmasının hukuki denetiminin de yapılması gerekeceği, 8) Rotasyonun aynı durumda olan tüm memurlara uygulanması gerektiği ve kriterlerin önceden belirlenmesinin zorunlu olduğu; bazı kişiler seçilerek rotasyon uygulamasından bahisle atama yapılamayacağı, 9) Disiplin cezasının zamanaşımından iptal edilmesinin, ilgilinin idarecilik görevinden alınmasının hukuka aykırı olduğunu göstermediği; kamu görevlisinin üzerine atılı fiillerin incelenmesi gerekeceği, 10) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun tarihine ait içtihadının yükselmeye (terfiye) ilişkin olması nedeniyle, kanuna uygun olmayan atama işlemlerinde uygulanamayacağı; mevzuata aykırı atamaların süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceği, 11) Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadro veya görev unvanları değişen veya kaldırılan personelin, mevzuatta öngörülen süre içinde derece ve kademelerine uygun görev ve kadrolara atanacağı öngörüldüğünde, ilgililerin genel müdürlük, daire başkanlığı veya şube müdürlüğü gibi görev ve unvanlarının korunamayacağı, 12) İl özel idareleri veya büyükşehir belediye başkanlıklarında genel sekreter olarak görev yapanların bu görevlerinden alınmasında idarelerin takdir yetkilerini hukuka uygun olarak kullanmaları gerektiği; herhangi bir neden yoksa genel sekreter yardımcısının görevinden alınamayacağı, EMNİYET ATAMA/POLİS 1) Dış temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik 'te, misyon koruma sınavı (silah atışı sınavı ) ve spor sınavından oluşan uygulama sınavına özürleri nedeniyle katılamayanların durumunun düzenlenmemesi nedeniyle, ilgililerin sağlık mazeretinden dolayı spor sınavına giriş hakkının saklı tutulması istemiyle yaptıkları başvurunun reddinin yerinde olduğu, 2) Dış temsilciliklerin korunmasında görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personelinin belirlenmesine yönelik misyon koruma sınavında başarısız sayılma işlemlerine karşı açılan davalarda idare mahkemelerince verilen iptal kararlarının, Danıştay Beşinci 8

9 Dairesince; Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, hatalı tespit edilen altı (6) sorunun doğru olduğu kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirme yapılması gerekeceği belirtilerek onanması karşısında, davalı idarenin yeni bir başarı listesi oluşturması ve ilgililerin durumunun yeniden belirlenmesinin zorunlu olduğu, 3) Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 7. maddesine göre, personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan 5 yılın geçmesi gerektiği, aynı il veya birime tekrar dönebileceği yönünde yetkili makamca uygun görüş alınmadığı takdirde önceki görev yerine atanamayacağı, 4) Polis memurlarının eş durumu nedeniyle atanma taleplerinin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 38. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yapılan koordinasyon sonucunda, öğretmen olan eşinin, memurun görev yaptığı yere atanmasının mümkün olduğunun anlaşılması üzerine, eş durumu özrüne dayalı atama talebinin reddinin yerinde olduğu, 5) Polis memurlarının hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle atanmalarının mümkün olduğu, atama işleminin hizmet gereği dışında tesis edildiği yönünde bir tespitte bulunulamadığı sürece hukuka uygun olduğunun kabulü gerekeceği, EMNİYET ATAMA/ YÖNETİCİ 1) Kamu görevlisinin, kendi iradesi dışında branşı dışında görevlendirilmesinin söz konusu olması halinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği'nin 10. maddesi uyarınca, ilgili yönergesinde öngörülen süre kadar veya daha fazla branş dışında çalıştığından bahisle branşından çıkartılamayacağı, branştan çıkarmaya esas görevlendirmeye karşı dava açması da gerekmediği, 2) Emniyet müdürleri arasından ikinci bölge ikinci görev sırası gelenlerin tespitinde, 30 haziran itibariyle; aynı rütbede olup daha önce 2. bölgeden dönenlerin atamaya tabi tutulacağı, aynı tarihte dönme söz konusu ise sicili düşük olanın gideceği, atama işlemine karşı dava açanların sıralamaya dahil edilmeyeceği, ayrıca ertelemelerin de göz önünde bulundurulmasının icap edeceği, bu şekilde 2. bölgeye ataması yapılan personel içerisinde yer almayan kamu görevlisinin atanması yönündeki işlemde Yönetmeliğe uyarlık görülmediği, 3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre; ikinci bölgeye 2. kez gideceklerin tespitinde öncelikle ilgilinin sicil, rütbe ve hizmet branşının dikkate alınacağı, ayrıca 2. bölgeden dönüş yılının da göz önünde bulundurulacağı, buna göre; sağlık veya eş durumu sebebi dışında 2. bölge hizmetinden sarfı nazar edilemeyeceğinden; 2. bölge hizmetini hiç yapmayan kişilerle, ilgiliden önce 2. bölgeden dönen kişilerin ilavesi halinde bile, bu bölgeye atanması gereken kişilerin sayısına ulaşılamadığı takdirde sırası gelen kamu görevlisinin 2. bölgeye 2. kez atanmasında hukuka 9

10 aykırılık bulunmadığı; eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atama yapılmamasının, genel idare hizmetlerindeki bir göreve atanma ile mümkün olabileceği, 4) 5442 sayılı Kanun'un 11/Ç maddesinin valilere, maddede belirtilen memurların atanması konusunda takdir hakkı tanıdığı, vekâleten görevlendirilmelerde bu yetkinin daha geniş olduğu; idarelerin, vekâleten görevlendirdiği personeli görevden alma konusunda daha geniş takdir yetkisine sahip bulunduğu, bu bağlamda; vekâlet görevinin ilgili personel açısından kazanılmış hak olmadığı da dikkate alındığında, ilçe emniyet müdürlüğünü vekâleten yürüten ilgilinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu başka bir ilçeye atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre erteleme taleplerinin süresinde yapılması gerektiği, süresinden sonraki erteleme talebinin dikkate alınmasının zorunlu olmadığı, ilgili bakanlıkça yapılan koordinasyon sonucunda, eşinin davacının atandığı yere atanmasının mümkün olduğunun anlaşılması nedeniyle, koordinasyon yükümlülüğünün de yerine getirildiğinin kabulü gerekeceği, atama işleminin yerinde olduğu, 6) Görev yaptığı yerde zorunlu hizmet süresini dolduran kamu görevlisinin, hizmetine ihtiyaç duyulan bir başka yere atanmasının yerinde olduğu; ilgilinin rütbesindeki diğer personelin atanmamasının işlemi sakatlamayacağı, EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA 1) Eş durumu özründe, Anayasa'nın 41. maddesinin doğrudan uygulanabilecek bir düzenleme içermediği, ilgili yönetmelik hükümlerine göre ihtilafın çözümlenmesi gerektiği; 657 sayılı Yasanın 72. maddesindeki düzenlemenin atanan eşle değil, atanan memurun eşiyle ilgili olduğu, diğer eşin devlet memuru olmaması halinde 657 sayılı Kanun'un 72. maddesi uyarınca idarelerin eş durumunu dikkate alma zorunda olmadığı, 2) Uzman hekim olan ilgilinin eşinin; üniversitede memur kadrosunda öğretim görevlisi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi, uzman veya okutman olması halinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca eş durumu özrünün kabul edilmesi gerektiği, 3) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinde stratejik personel olarak tanımlanan uzman doktorun; eşinin Yönetmeliğin 20. maddesi kapsamında memur kadrosunda olmaması halinde eş durumu nedeniyle atanmasının mümkün olmadığı, 4) Sağlık Bakanlığı personeli olan eşlerin atanmasında; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen kriterlerin dikkate alınması gerektiği; eşlerden birinin başka kurumda görev yapması halinde ise aynı Yönetmeliğin 6. fıkrasının 10

11 uygulanmasının zorunlu olduğu, diğer eşin başka kurumda istihdamı mümkün değil ise bu durumun dikkate alınması gerekeceği, MUVAFAKAT TALEPLERİ 1) Üniversitede hemşire olarak görev yapan kamu görevlisinin, eşinin görev yaptığı ildeki başka kurumlara atanma isteminde bulunması halinde; yine kamu görevlisi olan eşinin, kendi görev yaptığı yere atanması mümkün değil ise, eşinin görev yaptığı ildeki bir göreve atanma istemine muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği, 2) Kamu görevlisinin atanmak istediği kurumdaki görevin, görev yaptığı kurumdaki görevle eşdeğer olması ve kurumunda hizmetine ihtiyaç duyulması halinde muvafakat verme konusunda idarelerin yargı kararıyla zorlanamayacağı, 3) Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği, memur olarak görev yapan ilgilinin, KPSS sonucu yerleştirildiği kurumda daha verimli olabileceği göz önüne alındığında, muvafakat verilmemesi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, 4) Kamu görevlisinin başka kuruma atanma istemine, hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle muvafakat verilmemesi halinde; davacı tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmadığı kanıtlandığı takdirde, bu gerekçeyle davalı idarece muvafakat verilmemesinin yerinde olmadığı, 5) Kamu görevlisinin bir başka kuruma görevlendirilmesi üzerine, önceki kurumundan aylıksız izinli sayılması ve kadrosuyla ilgisinin devam etmesi söz konusu ise; ilgiliye muvafakat verilmesi hususunda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı; aksi takdirde, muvafakat verilmekle önceki kurumundan ayrılan personelin, kadrosunun da dolu olduğu ve bu kadroya atama yapılamayacağı dikkate alındığında, kamu hizmetinde aksama olacağı, muvafakat talebinin reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı, 6) Kamu görevlilerin, bitirdikleri yükseköğrenime uygun olarak bir başka kuruma atanma taleplerinin karşılanmasının uygun olacağı, yükseköğrenimin sonradan bitirilmesinin zorunlu olmadığı, ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 1) 4046 sayılı Kanun'un 22/1 ve geçici 21. maddeleri uyarınca TEDAŞ'ta görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkından yararlanabilmesi için; tarihinden önce göreve başlaması, nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda bulunması ve TEDAŞ'ta aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmesi gerektiği, nakil için başvurulan tarihte özel bir elektrik dağıtım şirketinde görev yapan veya 11

12 tarihinden önce kapsam içi statüde sendikalı olarak görev yapan personelin, kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin mümkün olmadığı, 2) 4046 sayılı yasaya eklenen geçici 21. maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce belirli süreli iş sözleşmesi ile göreve başlayan ilgilinin sözleşmesinin birden fazla yenilenmesi nedeniyle belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yaptığının kabulüyle kapsam dışı personel olarak nitelendirilerek nakil hakkından yararlandırılması gerektiği, 3) Türk Telekomda çalışmaktayken, 4046 sayılı Kanunun 22. ve 406 sayılı Kanunun ek 29. maddeleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşların atanan ilgililere, Yüksek Planlama Kurulunun gün ve 17 sayılı kararına göre tarihinden itibaren yürürlüğe giren ilk 40' TL nin ödenmesi gerekeceği; tarihi itibariye Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri nedeniyle tarihi itibariyle ödenmesi öngörülen ikinci 40 TL' den ve %2.5 oranındaki artıştan ilgililerin yararlanamayacağı; bu kapsamda, tarihinden sonra Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ilgililerin her iki artıştan da yararlanması gerektiği, 4) Türk Telekomda çalışmaktayken 1. tip iş sözleşmesi imzalamakla kamuya geçiş hakkından feragat eden davacıların, 406 sayılı Kanunun ek 29. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş talebinin reddi gerekeceği, 5) 657 sayılı Kanun ile 399 sayılı KHK (1) sayılı cetvelde çalışmayan kişinin herhangi bir kadroyu işgal etmemesi nedeniyle hizmet sınıfının da olamayacağı; bu itibarla, Türk Telekomda teknisyen yardımcısı iken 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca atandığı kamu kurum ve kuruluşlarında, 190 sayılı KHK'de teknisyen yardımcısının karşılığı olan yardımcı hizmetler sınıfına atanabileceği, 6) Türk Telekomda görev yapmakta iken özelleştirme sonucu kamu kurumlarına atanan kamu görevlilerinin, yeni kurumlarında aldıkları ilk maaşdan itibaren altmış günlük dava açma süresi geçirildikten sonra maaş nakil ilmuhaberinin yeniden düzenlenmesi ve denge tazminatının ödenmesi istemiyle yeni kurumları yerine Türk Telekom'a başvurmaları halinde, açılan davaların süre aşımı nedeniyle reddi gerekeceği; ancak, ilgililerin TL denge tazminatını yeni kurumlarından talep edebilecekleri, YARGILAMA USULU 1) Danıştayın, mahkemenin iptal kararını bozması üzerine 2577 sayılı Kanunun 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca idarelerce işlem tesis edilebileceği; dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmediği sürece, idare mahkemesinin ret kararının Danıştayca bozulması üzerine, idarelerce yeni bir işlem tesisi gerekmediği, 12

13 2) Kamu görevlisinin, hakkında tesis edilen atama işleminin yürütülmesinin durdurulması veya iptal kararından önce kendi isteğiyle kurumundan ayrılıp başka kuruma geçmesi veya emekli olması halinde, ilgili hakkında artık uygulanması zorunluluk arz eden bir yargı kararının varlığından söz edilemeyeceği, 3) Disiplin soruşturmasının, dava konusu işlemden sonra başlatılmasının atama işlemini kusurlandırmayacağı, soruşturma ve suç duyularına konu eylemlerin, ilgilinin görev yaptığı döneme ilişkin olduğu göz önüne alındığında, eylemlerin atamayı gerektirip gerektirmediği hususunda değerlendirme yapılmasının icap edeceği, 4) İdare mahkemesince verilen iptal ve tazminat isteminin kabulü kararı nedeniyle, ilgiliye parasal tutar ödenmesi gerekmekte ise de, söz konusu kararın Danıştayın ilgili Dairesince bozulması halinde, ilgilinin yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı, 5) Sendikaların, mensuplarının tümünün ortak, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini koruma amacıyla dava açabileceği; bireysel nitelikli atama ve görevlendirme işlemlerine karşı kendi adına dava açma ehliyeti bulunmadığı, 6) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışan ilgililerin nakil işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların görüm ve çözümünde idari yargının görevli olduğu, 7) İdarenin tasarrufu nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi halinde, davalı idarenin yargılama giderlerinden sorumlu tutulabilmesi için haksızlığının belirlenmesinin zorunlu olduğu, davanın açıldığı tarih itibarıyla dava konusu işlemin yerinde olup olmadığı tespit edildikten sonra yargılama giderlerinin haksız çıkan tarafa yükletilmesi gerekeceği, MEMUR PARASAL HAK 1) İdare mahkemesince iptal edilen atama işlemi nedeniyle, davalı idarenin hukuka aykırı olduğu belirlenen işleminden dolayı görevi başında kalamadığı açık olan kamu görevlisine tazminat niteliğinde ek ödeme yapılması gerekeceği, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu yönündeki anayasa hükmü karşısında, ilgililerin alındıkları görevde fiilen çalışmalarının beklenemeyeceği, 2) 657 sayılı Kanunun 137. maddesi uyarınca tesis edilen görevden uzaklaştırma işlemi nedeniyle, kamu görevlisinin görevden uzakta kaldığı dönemlere ilişkin olarak maaşından yapılan 1/3 oranındaki kesintilere ayrıca faiz uygulanmasına hukuken olanak bulunmadığı, 3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur olarak görev yapan davacının, görevden uzaklaştırıldığı, dönemde ödenmeyen 1/3 oranındaki parasal haklarının, 399 sayılı KHK'nın işlem tarihindeki 56. maddesinde öngörülen takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler kapsamında kalması halinde ödenmesi mümkün ise de; hakkında 13

14 açılan ceza davasında, 4616 sayılı Kanun uyarınca önce kesin hüküm verilmesinin ertelenmesine; beş yıl içinde başka bir suç işlememesi nedeniyle de kamu davasının zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiğinden, 56. maddedeki koşul aranmaksızın 1/3 kesintinin ödenmesi gerekeceği, 4) Asilde aranan şartları taşımayan bir kişinin aylıklı olarak vekaleten görevlendirilemeyeceği; bu nedenle tedviren görevlendirilen davacıya hiç bir şekilde vekalet ücreti v.b adı altında ödeme de yapılamayacağı, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Beşinci Daire Konularına İlişkin Olarak; 1) Anayasanın 41. maddesi ile hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek, eş durumundan kaynaklanan atama talepleri nedeniyle 657 sayılı Kanunun 72. maddesi ile kurum yönetmeliklerinin daha kapsayıcı ve sorunu çözmeye yönelik olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, 2) Memurların başka kurumlara atanma istemlerine kurumlarınca muvafakat verilip verilmemesi konusunda 657 sayılı Kanun'un 74. maddesi dışında başka bir düzenleme olmaması ve anılan maddedeki hükmün idarelere geniş bir takdir yetkisi vermesi nedeniyle sık sık ihtilaflar yaşandığı da dikkate alındığında muvafakat istemleri hakkında kurum yönetmeliklerinde düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 3) Türk Telekom ve Tedaş gibi özelleştirme dosyalarında görüldüğü üzere, mevzuatı karmaşık ve taraflarca anlaşılması güç olabilecek kararların daha sade ve anlaşılabilir şekilde kaleme alınmasında yarar bulunduğu, 4) Memur alımına yönelik olarak idarelerce yapılan mülakatlarda daha somut kriterlerin belirlenmesi hususunda kurum yönetmeliklerinde düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 5) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8/C maddesi ile valilere tanınan atama yetkisinin, yasal değişiklik yapılarak, yetki devri ile alt birimlere devredilebilmesin uygun olacağı, 6) Özellikle Türk Telekom dosyalarında görüleceği üzere, aynı konuda Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından adli yargının görevli olduğu belirtildiği halde; 2247 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca dava dosyası ile ilgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararının; 30. maddesi uyarınca ise tüm ilke kararlarının bağlayıcı olması nedeniyle Danıştayın ilgili dairesince ihtilafın idari yargının görev alanında kaldığına karar verilebildiği; bu itibarla, Anayasanın 158. maddesinde veya Kanunda, Uyuşmazlık Mahkemesinin yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıkları hakkında verdiği kesin nitelikteki kararların yargı mercilerini bağlayacağı yönünde değişiklik yapılmasının uygun olacağı, 7) Yolluk vb. gibi parasal talep içeren davalarda yargı mercilerince; bazen Borçlar Kanunu'ndaki 10 yıllık genel zaman aşımı süresine veya 5018 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 14

15 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesine, bazen de 2577 sayılı Kanunun 11 ve 7. maddelerine göre dava açma sürelerinin hesaplanabilmesi nedeniyle, ilgililer tarafından davalı idareye yapılan parasal hak talepli başvuru süreleri konusunda kanunlarda açık bir düzenleme yapılmasının gereklilik oluşturduğu, bu şekilde ihtilafların büyük ölçüde azalacağı, önerilmektedir. Genel Olarak; 1) Daha önce gerçekleştirilen hukuki müzakereler toplantısında gündeme getirilen pilot dosya (seri dava ) uygulaması konusunda; emsal nitelikteki yüzlerce dosyadan yalnızca bir tanesi üzerinden yürütülen yargısal faaliyetin, Danıştay daki dosya birikiminin önüne geçilmesinde ve yargısal sürecin hızlanmasında katkıda bulunacağı; yasal düzenlemenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiği, 2) Hâkimlerin, UYAP üzerinden Danıştay kararlarına erişiminin bir an önce sağlanmasının uygun olacağı, 3) Mahkemenin nihai kararından sonra davacı tarafından feragat dilekçesi verilmiş ve karar temyiz edilmiş ise, Danıştay tarafından bozma kararı verilmesi yerine feragat istemi hakkında karar verebilmesi yönünde 2577 sayılı Kanunda düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 4) İdare Mahkemesince vekâlet ücretine veya faize hükmetmeme gibi asıl dava konusunun dışındaki fer'i nitelikli talepler nedeniyle Danıştay ın bozma kararı vermesi yerine düzelterek onama kararı verebilmesi yönünde 2577 sayılı Kanunda düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 5) 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği belirtilen kararlara karşı taraflarca Danıştay'a temyiz talebinde bulunulsa dahi; mahkemece, dosyanın re'sen itirazı incelemekle görevli Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesi konusunda 2577 sayılı Kanunda düzenleme yapılmasının zaruri olduğu, bu şekilde binlerce dosyanın gereksiz yere Danıştay a gönderilmesinin önüne geçilebileceği, 6) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı tarafından, kanun ve yönetmelikleri gerektiren düzenlemeler nedeniyle ilgili kurumlarla koordinasyon kurulmasının uygun olacağı, önerilmektedir. 15

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 03-06 Ocak 2013 AFYONKARAHİSAR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 03-06 Ocak 2013 AFYONKARAHİSAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 03-06 Ocak 2013 AFYONKARAHİSAR Grup Adı : İdare 2. Grup Danıştay 5. Daire Grup Başkanı : Resul ÇOMOĞLU Danıştay Üyesi Grup Sözcüsü : Mahmut

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 Kasım 2012 GRUP ADI KONU GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : İdare 2.Grup : DANIŞTAY

Detaylı

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme İdari Dava Daireleri Kararları BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2013/4343 Karar No : 2013/5121 Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme Özeti : Polis memurluğu

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE EsasNo : 2013/3465 Karar No : 2014/9916

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE EsasNo : 2013/3465 Karar No : 2014/9916 Anahtar Sözcükler: Sözleşmeli öğretmen, 4/B, kadro, açıktan atama, hizmet süresi, adaylık, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, zorunlu hizmet, muafiyet, yer değiştirme hakkı Özeti: 657 sayılı Kanunun

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin Durumu, Eş Durumu Mazereti

Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin Durumu, Eş Durumu Mazereti Beşinci Daire İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Beşinci Daire Esas No : 2013/3994 Karar No : 2014/2761 Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

T. C. YÜK SEKÖ Ğ RETİM KURULU BAŞKANLIĞI. B.30.0.PER O 3 - M Araştırma Görevlilerinin istihdamı

T. C. YÜK SEKÖ Ğ RETİM KURULU BAŞKANLIĞI. B.30.0.PER O 3 - M Araştırma Görevlilerinin istihdamı T. C. YÜK SEKÖ Ğ RETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01.005. O 3 - M - 2-0 0 3 Araştırma Görevlilerinin istihdamı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Danıştay 8.Dairesinin 17.04.2009 tarih, E:2009/663

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2471 KARAR NO: 2015/1007

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2471 KARAR NO: 2015/1007 ESAS NO : 20142471 DAVACI: İSMAİL EVİN VEKİLİ: AV. MUHSİN ÖZKALE İnönü Cad. Günep Plaza Kat:1 No:102 -Seyhan DAVALI: OSMANİYE VALİLİĞİOSMANİYE VEKİLİ: AV. İSMAİL İSKAN İl Milli Eğitim MüdürüğüOSMANİYE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

T.C. TOKAT İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/635

T.C. TOKAT İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/635 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): SALİH DEMİRDÖVEN VEKİLİ: AV. RAMAZAN AKSOY Gop Bulvarı Çiçek Sk. Eröz Apt Kat:1 Merkez/ KARŞI TARAF (DAVALI): VALİLİĞİ- Merkez/ VEKİLİ : AV. DUYGU BAŞAL YAKAR

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI :AKTİF SAĞLIK SEN [AKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI VE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI SENDİKASI] Tahran Cd. No:30 Çankaya / ANKARA

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2023 Karar No. 2016/12470 Tarihi: 26.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRET-

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99686688-869 20/02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması YOZGAT VALİLİĞİNE (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) İlgi: 08.01.2014 tarih

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.PGM / /06/2008 Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.PGM / /06/2008 Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4/1379-43753 25/06/2008 GENELGE 2008/50 İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği. İlgi Yönetmelik 24/04/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA ESAS NO: 2014676 KARAR NO: 2015164 DAVACI : Muhsin ŞEREMET VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:215 DAVALILAR: 1- Milli Eğitim Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk MüşaviriHuri

Detaylı

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği )

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği ) T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/45 K. 2011/256 T. 21.4.2011 TRAFİK POLİSİNİN YARALANMASI ( Yürütülen Görev Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN. : Danıştay 2. Daire Konuları. : Ercan AHİ (Danıştay Üyesi)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN. : Danıştay 2. Daire Konuları. : Ercan AHİ (Danıştay Üyesi) HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü Raporlama Heyeti : 2. Daire : Danıştay 2. Daire Konuları : Ercan

Detaylı

6360 sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilen Personelin Durumu

6360 sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilen Personelin Durumu Hayrettin GÜNGÖR TBB Genel Sekreteri 6360 sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilen Personelin Durumu Büyükşehir belediyelerinin sınırının genişlemesi ve yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması nedeniyle,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu Kamu İdaresi Türü Yılı 2009 Dairesi 2 Dosya No 36875 Tutanak No 37692 Tutanak Tarihi 1.10.2013 Kararın Konusu Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 1 572 sayılı İlamın

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

: Av. Duygu Ayrıbaş. Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA. : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası

: Av. Duygu Ayrıbaş. Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA. : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası İtiraz Eden (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı Vekili : Av. Duygu Ayrıbaş Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA Karşı Taraf (Davacı) : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E.

DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E. 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E. DAVALAR BİLGİ NOTU D. KONUSU :SHÇEK Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açılmıştır :Danıştay İdari Dava Daireleri

Detaylı

5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ

5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ 5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 49 ] "İçtihat

Detaylı

T.C. KOCAELİ 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/1281

T.C. KOCAELİ 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/1281 ESAS NO : 20141281 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): PAŞA TANDOĞAN VEKİLİ: AV. FAHRİYE YİĞİT Karabaş Mh. Şehit Musa Sk.No:15 Doruk Apt. K:2 İzmit KARŞI TARAF (DAVALI): VALİLİĞİ VEKİLİ: AV. ESRA

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2469 KARAR NO: 2015/1000

T.C. ADANA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/2469 KARAR NO: 2015/1000 ESAS NO : 20142469 KARAR NO: 20151000 DAVACI: SEYDİ GÖÇER ADINA EĞİTİM SEN VEKİLİ: AV. MUHSİN ÖZKALE İnönü Cad. Günep Plaza Kat:1 No:102 -Seyhan DAVALI: OSMANİYE VALİLİĞİOSMANİYE VEKİLİ: AV. İSMAİL İSKAN

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : 32992892/ Konu : Komisyonlararası Nakil Çalışması /06/2017...... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA...... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Taşra teşkilatında görevli personelin

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve Cumhuriyet

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖN T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2009/13770 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş güvenliği uzmanlarını

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : 31-12-1982 Sayı : BÜMKO : KY-10-115567-76/17-1 Konu : 2771 sayılı Yasa Uygulaması hk. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Anılan 43 üncü maddenin (B) bendinin uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir :

Anılan 43 üncü maddenin (B) bendinin uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 75) Sayı : BÜMKO-KY-10-115567-34-8563-7 Konu : 2595 sayılı Yasa uygulaması hk. 15.2.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.3.1982 tarihinden itibaren

Detaylı