HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI HAZİRAN HATAY Grup Adı : İdare Hukuku 2. Grup Grup Başkanı : Resul ÇOMOĞLU (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü : Gültekin ADA (Edirne İdare Mahkemesi Başkanı) Raporlama Heyeti : 1- Resul ÇOMOĞLU (Danıştay Üyesi) 2- Zeynep KARAKOÇ (Danıştay Tetkik Hâkimi) MEMUR ATAMA 1) İlgililerin avukatlık stajını yaptığı dönemde aynı zamanda memur olarak çalışmasının, kurumun avukatlık kadrosuna atanmasına engel oluşturmadığı; avukat olarak atanmak için yapılan sınavı da kazanarak gerekli şartları sağlayan kamu görevlisinin avukatlık ruhsatnamesi baro tarafından iptal edilerek ortadan kaldırılmadığı sürece atamasının yapılması gerektiği, avukatlık ruhsatnamesi bulunan ve davalı idarenin açtığı sınavı da kazanan ilgilinin avukat olarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, 2) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8. maddesi ile il memurlarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda münhasıran valilere tanınan yetkinin devrinin mümkün olmadığı, kamu görevlisinin il içi atanma başvurusunun, bu konuda işlem tesis etmeye yetkili valiye sunulması ve talebin bizzat vali tarafından değerlendirilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, valiye tanınan bu yetkinin alt makamlarca kullanılamayacağı, 3) Hizmete duyulan ihtiyaç nedeniyle yapılan geçici görevlendirilmelerin bu kapsam dahilinde değerlendirilmeye alınması gerektiği, ilgili kuruma asaleten atanacak personel yoksa, külfet dağılımı yoluyla söz konusu ihtiyacın giderilmesi için tesis edilen geçici görevlendirmelerde hukuka aykırılık bulunmadığı, 4) Üniversitelerde görev yapan ve 5371 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihinden sonra uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayıp "uzman tabip" unvanını kazanan öğretim üyelerinin; devlet hizmeti yükümlülüklerini kendi kurumlarında yapacakları veya kura yöntemiyle atamadan bağışık tutulacakları yolunda bir hüküm anılan Yasada yer almadığından, yan dal uzmanlık eğitimini bitirmesi nedeniyle devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere bir başka ile uzman tabip olarak atanmalarına ilişkin işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı, 5) Teknisyen olarak görev yapan kamu görevlilerinin, tekniker kadrosuna atanabilmeleri için unvan değişikliği sınavına girmelerinin şart olduğu, herhangi bir görevde değişik nedenlerle uzun süre çalışmanın ilgililer hakkında kazanılmış hak oluşturmadığı, 1

2 6) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, anılan maddenin amir hükmü uyarınca, fesih veya personelin istifa tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, girdiği KPSS sonucu yerleştirildiği bir başka kurumda yeniden sözleşmeli personel posizyonunda istihdam edilemeyeceği, 7) Kamu görevlilerinin mezun olduğu yükseköğretim bölümüne uygun bir kadroda görev yapmadıklarının tespit edilmesi üzerine, iktisap ettikleri kadrodan alt dereceli bir kadroya atanmalarının 657 sayılı Kanunun 76. maddesine aykırı olduğu; anılan madde hükmüne göre, memurların naklen atanmaları sırasında kazanılmış hak derecelerinin ve kazanılmış hak derecelerine eşit kadro derecelerinin korunması gerektiği, 8) 632 sayılı KHK'nin 1. maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37. madde uyarınca; bulunduğu pozisyon unvanıyla, 190 sayılı KHK'ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına yapılan atamalarda, önceki unvanın mutlaka korunmasının zorunlu olmadığı, pozisyon unvanının karşılığı olarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen kadronun esas alınması gerekeceği, 9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen boş kadrolara yapılacak atamalara esas olmak üzere gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonucu başarılı olan veya yedek olarak sınavı kazanan kişilerin, ilan edilen kadro dışındaki boş kadrolara atanmasının hukuka aykırı olduğu, BELEDİYE PERSONELİ ATAMA 1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinde, belediye meclisine sadece boş kadroların iptal edilmesi yetkisi tanındığından, dolu olan kadronun iptal edilemeyeceği ve bu şekilde memur kadrosuna atama da yapılamayacağı; ancak, dolu kadrolarda derece değişikliği yoluna gidilebileceği, 2) 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da, bir belediyeden ayrılmak suretiyle yeni kurulan belediyeler ile ayrıldıkları belediyeler arasındaki taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçların paylaşımına ilişkin düzenleme yapılmasına rağmen, personel paylaşımına ve bu çerçevede naklen atama yapılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmediğinden, yasal bir dayanağı bulunmaksızın, mevcut belediye personelinin bir kısmının yeni kurulan belediyeye naklen atanmasında hukuka uyarlık görülmediği, 3) 5747 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişilikleri kaldırılarak başka belediyelere katılan belediye personelinden başkan yardımcılarının; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca devredildikleri belediyede durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, kadro unvanlarının üç ay içerisinde değiştirilmesi gerektiği; buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan 2

3 belediyedeki başkan yardımcısının kadro derecesine uygun şef kadrosuna atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 4) 5747 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan belediyede sürekli işçi olarak görev yapan ilgilinin, Başbakanlığın 2010/9 sayılı Genelgesi uyarınca valiliklerce oluşturulan komisyon tarafından ihtiyaç fazlası personel olarak belirlenerek kamu kurumuna atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, personel devir sürecinin uzamasının işlemi sakatlamayacağı, 5) Belediye başkan yardımcısının görevinden alınması için soruşturmanın neticelenmesi gerekmediği, belediye işlerinin yürütülmesi ve karar alınmasındaki süreçte belediye başkanı ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışması gereken belediye başkan yardımcılarının görevden alınmasında, başkanların daha geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu, 6) Belediyelerin özel kalem müdürlüğüne atanma ve bu görevlerden alınmalarda idarelerin daha geniş takdir yetkilerine sahip olduğu; idarede memur olarak görev yaparken özel kalem müdürlüğüne atanan davacının hizmet cetveli ve geçmiş hizmetleri de dikkate alınarak mali hizmetler bünyesine memur olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 7) 6111 sayılı Kanunun 166. maddesi uyarınca, belediyede çalışan norm kadro fazlası işçiler ile, norm kadro dahilinde olup, mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası olarak bildirdiği işçilerin kamu kurumlarına devredileceği, komisyonlarca tespit ve tahsis yapılırken genelgede sayılan özür halleriyle sınırlı olarak yargısal denetim yapılabileceği, bu kapsamda sendikalı işçinin isteği dışında devredilemeyeceği, MALİYE BAKANLIĞI/ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ATAMA 1) Gelir uzmanlığı özel sınavını kazanarak gelir uzmanlığına atanan memurların, 657 sayılı Kanun'un 36-A/11. maddesinde öngörülen bir derece den yararlanabilmesi için, ayrıca yeterlik sınavında başarı göstermesinin zorunlu olduğu; 657 sayılı Kanun'un Ek Geçici 28. maddesinde belirtilen bir derece den ise, ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce gelir uzmanı olan ve 657 sayılı Kanun'un 36-A/11. maddesindeki şartları taşımayanların yararlanabileceği, 2) Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan kamu görevlisinin eş durumu nedeniyle atanması mümkün değil ise de, kurum yönetmeliğinde atıfta bulunulan ''Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eş durumu özrünü düzenleyen 12. ve 14. maddeleri dikkate alınarak, kadro durumu da gözetilmek suretiyle işlem tesis edilmesinin uygun olacağı, 3) tarihinde yürürlükten kaldırılan Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesine göre; ilgili kamu görevlilerinin, çalıştıkları süreler dikkate alınarak intibak suretiyle tamamladıkları bölgelelere 3

4 atanamayacakları; ayrıca, zorunlu hizmet sürelerini tamamlamadıkları bölgelere atanması gerekmekte ise de, 4 alt ve 4 üst bölgelere de atanmalarının mümkün bulunmadığı, 4) Vergi denetmenlerinin atanmasında, aday memurlukta geçen sürelerin yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınamayacağı, vergi denetmen yardımcısı kadrosuna atananların, mesleki teorik eğitimde geçen süreler hariç, kontrol memurluğu ve denetmen yardımcılıklarında geçen sürelerin yer değiştirmeye tabi hizmet olarak dikkate alınabileceği SÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMA 1) 2009/14799 sayılı BKK ile, tarihinden itibaren 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personele, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın ek 3. maddesi uyarınca, maddede belirtilen koşullar dahilinde eş ve sağlık durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği yapma olanağı getirilmiş ise de, 4/B'li personele öğrenim durumu nedeniyle naklen atanma imkanının tanınmadığı, 2) 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37. maddede, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanların belirlenen şartlar dâhilinde memur kadrolarına atanacaklarının öngörüldüğü, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 5. fıkrası ile; maddenin 3 ve 4. fıkralarına göre çalıştırılan sözleşmeli personelin mevcut statüleri içerisindeki hususlara ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlere atıfta bulunulduğu, memur kadrolarına atanma gibi statü değişikliğini gerektirecek nitelikte bir düzenlemeye yer verilmediği; bu itibarla, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak görev yapan kamu görevlilerinin, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında değerlendirilmesi olanaklı olmadığından, memur kadrosuna atanma istemiyle yaptıkları başvuruların reddinin yerinde olduğu, 3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/B maddesinde sayılan idari personel ile (1) sayılı cetvel dışındaki personelin kadrosunun ve hizmet sınıfının bulunmadığı; bu itibarla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi (2) sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerine 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı, 4) 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin, eşinin görev yaptığı il merkezinde atanabileceği boş pozisyonun bulunması halinde, eş durumu gözetilerek yapılan atamasının il merkez yerine, ilçeye atanma şeklinde gerçekleştirilmesi gerekeceği, 5) KPSS sonucunda, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında yerleştirmesi yapılan; ancak, fiilen göreve başlamadan askerlik hizmetini yerine getiren ilgilinin, terhisten sonra 632 sayılı KHK hükümleri uyarınca memur kadrosuna atanmasının mümkün olmadığı ATAMA TALEBİNİN REDDİ 4

5 1) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 27. maddesine göre; yüksek öğrenimi kazandığı ilde durumuna uygun boş memur kadrosunun bulunduğu dikkate alındığında, kamu görevlisinin atama talebinin reddinin Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı, 2) Unvan değişikliği sınavı ile görevde yükselme eğitimi sınavının aynı olmadığı, ilgilinin atanmak istediği kadronun görevde yükselme eğitimi ve sınavını gerektiriyorsa; unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabileceği yolundaki düzenlemeden yararlanılamayacağı; bu itibarla, görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucu atanılması mümkün bir göreve, sınava tabi tutulmaksızın atanma istemiyle yapılan başvurunun reddinin yerinde olduğu, 3) Kamu personelinin atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro bulunsa dahi, bu kadroya atama yapma konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanamayacağı; 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi kapsamında, kamu personelinin ihtiyaç nedeniyle hangi bölge ve yerde hizmet göreceğini belirleme konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisini ortadan kaldıracak ve personelin bir başka yere atanması sonucunu doğuracak nitelikte yargı kararı verilmesinin hukuken mümkün olmadığı; bu bağlamda, belirli bir ile atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 1) 657 sayılı Yasada düzenlenen görevden uzaklaştırma müessesesinin amacının; kamu görevlisinin görevi başında kalması halinde doğması olası sakıncaları önlemek, hizmetin verimli ve doğru bir biçimde yürütülmesini temin etmek olduğu; bu özelliği nedeniyle, görevden uzaklaştırılan kamu görevlisinin üstüne atılı eylemle ya da görevden uzaklaştırılmasına neden olan olayla bir ilişkisinin bulunmadığının daha sonra anlaşılmasının, görevden uzaklaştırma işlemini hukuka aykırı hale getirmediği, görevden uzaklaştırılmasına neden olan soruşturma konusu eylemden dolayı disiplin cezası verilmemesinin de, görevden uzaklaştırma işlemini haksız kılmadığı, 2) 657 sayılı Kanunun 137. maddesi uyarınca tesis edilen görevden uzaklaştırma işlemi nedeniyle, kamu görevlisinin görevden uzakta kaldığı dönemlere ilişkin olarak maaşından yapılan 1/3 oranındaki kesintilere ayrıca faiz uygulanmasına hukuken olanak bulunmadığı, 3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur olarak görev yapan ilgilinin, görevden uzaklaştırıldığı dönemde ödenmeyen 1/3 oranındaki parasal hakkının, 399 sayılı KHK'nın işlem tarihindeki 56. maddesinde öngörülen takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler kapsamında kalması halinde ödenmesi mümkün ise de; hakkında açılan ceza davasında, 4616 sayılı Kanun uyarınca önce kesin hüküm verilmesinin ertelenmesine; beş yıl içinde başka bir suç işlememesi nedeniyle de kamu davasının zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiğinden, 56. maddedeki koşul aranmaksızın 1/3 kesintinin ödenmesi gerekeceği, 5

6 4) Kamu görevlilerinin tahliye edilmesinin, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması sonucunu doğurmayacağı, yargılamasının devam etmesi nedeniyle görevden görevden uzaklaştırma tedbirinin iki ay süreyle uzatılmasının da yerinde olduğu; ayrıca, işlem tesis edilirken, 399 sayılı KHK'nın atıfta bulunduğu 657 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerinin tatbik edilebileceği, 5) Sözleşmeli personelin hangi hallerde görevden uzaklaştırılabileceğini düzenleyen 399 sayılı KHK'nin 53. veya memurlar ile ilgili 657 sayılı Kanunun 137. maddesindeki hüküm daha da genişleterek, kurum yönetmelikleri ile aleyhe düzenleme getirilmesinin mümkün olmadığı; 399 sayılı KHK'nin veya 657 sayılı Kanunun ilgili konuyu düzenleyen hükümlerine açıkça aykırılık içeren Yönetmeliklerin ilgili maddelerinin ihmal edilebileceği, AİLE HEKİMLİĞİ 1) 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 8. maddeye göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermayeli işletmelerinde çalışan sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilebileceği, sözleşmeli aile sağlığı elemanının aile yardımı ödeneğinden yararlanamayacağı, 2) Aile hekimlerinin kesintisiz 10 gün göreve gelmemesi halinde sözleşmelerinin sona erdirilmesi gerekmekte ise de, söz konusu fiilin ilgilinin iradesiyle gerçekleşmesi ve kabul edilebilir bir mazeretinin bulunmaması gerektiği; 10 gün tutuklu bulunan aile hekiminin göreve gelmediğinden bahisle sözleşmesinin sona erdirilemeyeceği, 3) Aile hekimlerinin sözleşmesinin sona erdirilmesine gerekçe gösterilen olayların sözleşme dönemi içinde gerçekleşmesi gerektiği, sözleşme süresinden önceki fiillerin, sözleşmenin feshine gerekçe oluşturamayacağı, 4) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre, sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın takdir yetkisinin bulunduğu; 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların, pozisyonun tahsis edildiği ilçe dışındaki birimlerde aile sağlığı elemanı ve aile hekimi olarak çalıştırılmalarının mümkün olmadığı, 5) 5371 sayılı Kanuna göre devlet hizmeti yükümlülüğünün yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, eş durumu mazeretine binaen eşinin görev yaptığı yere atanan uzman doktorun eşinden boşanması halinde söz konusu mazeretinin ortadan kalktığı, bu husus gözetilerek aile hekiminin devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına dâhil edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, İLERLEME VE YÜKSELME / İZİN 6

7 1) Memuriyette iken sınıf değiştirenlerin ya da 657 sayılı Yasa kapsamındaki bir göreve, başka kanunlara tabi bir görevden atananların, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinde belirlenen giriş derecesinden daha yüksek bir dereceyle göreve başlamış olmaları halinde, iki giriş derecesi arasındaki farka tekabül eden süre kadar terfisinin bekletilmesi gerektiği; bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak uzman erbaşlık görevine, 657 sayılı Kanunun 36. maddesindeki öğrenim durumuna göre belirlenen başlangıç derecesinden, daha üst derece ve kademeden başlamış olan ilgilinin, görevini sürdürdüğü kurumdaki emsallerine göre daha üst bir derece ve kademede bulunması nedeniyle, terfisinin bekletilmesine karar verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında vekil ebe olarak görev yapan ilgililerin, 657 sayılı Kanunun 187 ve devamı maddelerinde belirtilen sosyal hakların yanı sıra yıllık izin, mazeret izni, doğum izni, hastalık izni ve aylıksız izin haklarından da yararlanacağı, 657 sayılı Kanun'un 175. maddesindeki memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ibaresinden, sosyal hakların dışındaki haklardan da yararlanılacağının anlaşılması gerektiği, YÖNETİCİ ATAMA 1) İlgili idarece, şef kadrosu için ilan edilen görevde yükselme eğitimi ve sınavına teknisyenlerin de katılacağı öngörüldüğünden, arama kurtarma teknisyenlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği; ayrıca, arama kurtarma teknisyeni ibaresine yer verilmesinin zorunlu olmadığı, 2) Görevden uzaklaştırma süresi içerisinde ilgili müdür hakkında atama işlemi tesis edilebileceği, bu konuda 657 sayılı Kanunda bir kısıtlama getirilmediği; ayrıca, işlem tarihi itibariyle kazanılmış hak derecesi 2 olan memurun, 1. dereceli kadrodan 2. dereceli bir kadroya da atanabileceği, 3) İlçe müftüsü olarak görev yapan kamu görevlisinin lüzumu halinde şube müdürlüğüne atanabileceği; eş değer göreve atanması zorunlu değil ise de aynı grup ve sınıfta boş kadro bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın, ilgili yönetmelik hükmüne aykırı olarak, daha alt grup ve sınıftaki şube müdürlüğüne atananayacağı, 4) Aynı yerde uzun süre yöneticilik görevi yapmanın atama işlemini haklı kılmayacağı; ayrıca, kurumun çalışma düzeninin bozulduğu belirtilmiş ve bu nedenle atama işlemi tesis edilmiş ise, söz konusu olumsuzlukta ilgilinin ne gibi bir kusurunun bulunduğunun da ortaya konulması gerektiği, 5) 657 sayılı Kanun'un Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul ettiği ve memurlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar yükselme ve ilerleme imkânı sağlanmasını, bunun da liyakat sistemine dayandırılmasını öngördüğü; istisnai memuriyete atanan kişinin bu görevden alınmasında geçmiş çalışmaları ve çalışmalarının niteliğinin dikkate alınması gerektiği, hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgilinin istisnai 7

8 memuriyet görevinden alınarak durumuna uygun bir kadroya atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 6) Müdürlük görevini vekâleten yürütmenin, ilgili hakkında müdürlük açısından kazanılmış hak oluşturmayacağı, müdürlük kadrosu için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak için yönetmelikte öngörülen şartların yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, 7) İdarelerin tesis ettikleri işlemleri kısa bir süre sonra geri alabilecekleri; ancak, işlemin geri alınmasının hukuki denetiminin de yapılması gerekeceği, 8) Rotasyonun aynı durumda olan tüm memurlara uygulanması gerektiği ve kriterlerin önceden belirlenmesinin zorunlu olduğu; bazı kişiler seçilerek rotasyon uygulamasından bahisle atama yapılamayacağı, 9) Disiplin cezasının zamanaşımından iptal edilmesinin, ilgilinin idarecilik görevinden alınmasının hukuka aykırı olduğunu göstermediği; kamu görevlisinin üzerine atılı fiillerin incelenmesi gerekeceği, 10) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun tarihine ait içtihadının yükselmeye (terfiye) ilişkin olması nedeniyle, kanuna uygun olmayan atama işlemlerinde uygulanamayacağı; mevzuata aykırı atamaların süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceği, 11) Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadro veya görev unvanları değişen veya kaldırılan personelin, mevzuatta öngörülen süre içinde derece ve kademelerine uygun görev ve kadrolara atanacağı öngörüldüğünde, ilgililerin genel müdürlük, daire başkanlığı veya şube müdürlüğü gibi görev ve unvanlarının korunamayacağı, 12) İl özel idareleri veya büyükşehir belediye başkanlıklarında genel sekreter olarak görev yapanların bu görevlerinden alınmasında idarelerin takdir yetkilerini hukuka uygun olarak kullanmaları gerektiği; herhangi bir neden yoksa genel sekreter yardımcısının görevinden alınamayacağı, EMNİYET ATAMA/POLİS 1) Dış temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik 'te, misyon koruma sınavı (silah atışı sınavı ) ve spor sınavından oluşan uygulama sınavına özürleri nedeniyle katılamayanların durumunun düzenlenmemesi nedeniyle, ilgililerin sağlık mazeretinden dolayı spor sınavına giriş hakkının saklı tutulması istemiyle yaptıkları başvurunun reddinin yerinde olduğu, 2) Dış temsilciliklerin korunmasında görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personelinin belirlenmesine yönelik misyon koruma sınavında başarısız sayılma işlemlerine karşı açılan davalarda idare mahkemelerince verilen iptal kararlarının, Danıştay Beşinci 8

9 Dairesince; Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, hatalı tespit edilen altı (6) sorunun doğru olduğu kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirme yapılması gerekeceği belirtilerek onanması karşısında, davalı idarenin yeni bir başarı listesi oluşturması ve ilgililerin durumunun yeniden belirlenmesinin zorunlu olduğu, 3) Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 7. maddesine göre, personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan 5 yılın geçmesi gerektiği, aynı il veya birime tekrar dönebileceği yönünde yetkili makamca uygun görüş alınmadığı takdirde önceki görev yerine atanamayacağı, 4) Polis memurlarının eş durumu nedeniyle atanma taleplerinin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 38. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yapılan koordinasyon sonucunda, öğretmen olan eşinin, memurun görev yaptığı yere atanmasının mümkün olduğunun anlaşılması üzerine, eş durumu özrüne dayalı atama talebinin reddinin yerinde olduğu, 5) Polis memurlarının hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle atanmalarının mümkün olduğu, atama işleminin hizmet gereği dışında tesis edildiği yönünde bir tespitte bulunulamadığı sürece hukuka uygun olduğunun kabulü gerekeceği, EMNİYET ATAMA/ YÖNETİCİ 1) Kamu görevlisinin, kendi iradesi dışında branşı dışında görevlendirilmesinin söz konusu olması halinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği'nin 10. maddesi uyarınca, ilgili yönergesinde öngörülen süre kadar veya daha fazla branş dışında çalıştığından bahisle branşından çıkartılamayacağı, branştan çıkarmaya esas görevlendirmeye karşı dava açması da gerekmediği, 2) Emniyet müdürleri arasından ikinci bölge ikinci görev sırası gelenlerin tespitinde, 30 haziran itibariyle; aynı rütbede olup daha önce 2. bölgeden dönenlerin atamaya tabi tutulacağı, aynı tarihte dönme söz konusu ise sicili düşük olanın gideceği, atama işlemine karşı dava açanların sıralamaya dahil edilmeyeceği, ayrıca ertelemelerin de göz önünde bulundurulmasının icap edeceği, bu şekilde 2. bölgeye ataması yapılan personel içerisinde yer almayan kamu görevlisinin atanması yönündeki işlemde Yönetmeliğe uyarlık görülmediği, 3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre; ikinci bölgeye 2. kez gideceklerin tespitinde öncelikle ilgilinin sicil, rütbe ve hizmet branşının dikkate alınacağı, ayrıca 2. bölgeden dönüş yılının da göz önünde bulundurulacağı, buna göre; sağlık veya eş durumu sebebi dışında 2. bölge hizmetinden sarfı nazar edilemeyeceğinden; 2. bölge hizmetini hiç yapmayan kişilerle, ilgiliden önce 2. bölgeden dönen kişilerin ilavesi halinde bile, bu bölgeye atanması gereken kişilerin sayısına ulaşılamadığı takdirde sırası gelen kamu görevlisinin 2. bölgeye 2. kez atanmasında hukuka 9

10 aykırılık bulunmadığı; eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atama yapılmamasının, genel idare hizmetlerindeki bir göreve atanma ile mümkün olabileceği, 4) 5442 sayılı Kanun'un 11/Ç maddesinin valilere, maddede belirtilen memurların atanması konusunda takdir hakkı tanıdığı, vekâleten görevlendirilmelerde bu yetkinin daha geniş olduğu; idarelerin, vekâleten görevlendirdiği personeli görevden alma konusunda daha geniş takdir yetkisine sahip bulunduğu, bu bağlamda; vekâlet görevinin ilgili personel açısından kazanılmış hak olmadığı da dikkate alındığında, ilçe emniyet müdürlüğünü vekâleten yürüten ilgilinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu başka bir ilçeye atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre erteleme taleplerinin süresinde yapılması gerektiği, süresinden sonraki erteleme talebinin dikkate alınmasının zorunlu olmadığı, ilgili bakanlıkça yapılan koordinasyon sonucunda, eşinin davacının atandığı yere atanmasının mümkün olduğunun anlaşılması nedeniyle, koordinasyon yükümlülüğünün de yerine getirildiğinin kabulü gerekeceği, atama işleminin yerinde olduğu, 6) Görev yaptığı yerde zorunlu hizmet süresini dolduran kamu görevlisinin, hizmetine ihtiyaç duyulan bir başka yere atanmasının yerinde olduğu; ilgilinin rütbesindeki diğer personelin atanmamasının işlemi sakatlamayacağı, EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA 1) Eş durumu özründe, Anayasa'nın 41. maddesinin doğrudan uygulanabilecek bir düzenleme içermediği, ilgili yönetmelik hükümlerine göre ihtilafın çözümlenmesi gerektiği; 657 sayılı Yasanın 72. maddesindeki düzenlemenin atanan eşle değil, atanan memurun eşiyle ilgili olduğu, diğer eşin devlet memuru olmaması halinde 657 sayılı Kanun'un 72. maddesi uyarınca idarelerin eş durumunu dikkate alma zorunda olmadığı, 2) Uzman hekim olan ilgilinin eşinin; üniversitede memur kadrosunda öğretim görevlisi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi, uzman veya okutman olması halinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca eş durumu özrünün kabul edilmesi gerektiği, 3) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinde stratejik personel olarak tanımlanan uzman doktorun; eşinin Yönetmeliğin 20. maddesi kapsamında memur kadrosunda olmaması halinde eş durumu nedeniyle atanmasının mümkün olmadığı, 4) Sağlık Bakanlığı personeli olan eşlerin atanmasında; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen kriterlerin dikkate alınması gerektiği; eşlerden birinin başka kurumda görev yapması halinde ise aynı Yönetmeliğin 6. fıkrasının 10

11 uygulanmasının zorunlu olduğu, diğer eşin başka kurumda istihdamı mümkün değil ise bu durumun dikkate alınması gerekeceği, MUVAFAKAT TALEPLERİ 1) Üniversitede hemşire olarak görev yapan kamu görevlisinin, eşinin görev yaptığı ildeki başka kurumlara atanma isteminde bulunması halinde; yine kamu görevlisi olan eşinin, kendi görev yaptığı yere atanması mümkün değil ise, eşinin görev yaptığı ildeki bir göreve atanma istemine muvafakat verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği, 2) Kamu görevlisinin atanmak istediği kurumdaki görevin, görev yaptığı kurumdaki görevle eşdeğer olması ve kurumunda hizmetine ihtiyaç duyulması halinde muvafakat verme konusunda idarelerin yargı kararıyla zorlanamayacağı, 3) Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği, memur olarak görev yapan ilgilinin, KPSS sonucu yerleştirildiği kurumda daha verimli olabileceği göz önüne alındığında, muvafakat verilmemesi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, 4) Kamu görevlisinin başka kuruma atanma istemine, hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle muvafakat verilmemesi halinde; davacı tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmadığı kanıtlandığı takdirde, bu gerekçeyle davalı idarece muvafakat verilmemesinin yerinde olmadığı, 5) Kamu görevlisinin bir başka kuruma görevlendirilmesi üzerine, önceki kurumundan aylıksız izinli sayılması ve kadrosuyla ilgisinin devam etmesi söz konusu ise; ilgiliye muvafakat verilmesi hususunda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı; aksi takdirde, muvafakat verilmekle önceki kurumundan ayrılan personelin, kadrosunun da dolu olduğu ve bu kadroya atama yapılamayacağı dikkate alındığında, kamu hizmetinde aksama olacağı, muvafakat talebinin reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı, 6) Kamu görevlilerin, bitirdikleri yükseköğrenime uygun olarak bir başka kuruma atanma taleplerinin karşılanmasının uygun olacağı, yükseköğrenimin sonradan bitirilmesinin zorunlu olmadığı, ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 1) 4046 sayılı Kanun'un 22/1 ve geçici 21. maddeleri uyarınca TEDAŞ'ta görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkından yararlanabilmesi için; tarihinden önce göreve başlaması, nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda bulunması ve TEDAŞ'ta aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmesi gerektiği, nakil için başvurulan tarihte özel bir elektrik dağıtım şirketinde görev yapan veya 11

12 tarihinden önce kapsam içi statüde sendikalı olarak görev yapan personelin, kamu kurum ve kuruluşlarına devrinin mümkün olmadığı, 2) 4046 sayılı yasaya eklenen geçici 21. maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce belirli süreli iş sözleşmesi ile göreve başlayan ilgilinin sözleşmesinin birden fazla yenilenmesi nedeniyle belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yaptığının kabulüyle kapsam dışı personel olarak nitelendirilerek nakil hakkından yararlandırılması gerektiği, 3) Türk Telekomda çalışmaktayken, 4046 sayılı Kanunun 22. ve 406 sayılı Kanunun ek 29. maddeleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşların atanan ilgililere, Yüksek Planlama Kurulunun gün ve 17 sayılı kararına göre tarihinden itibaren yürürlüğe giren ilk 40' TL nin ödenmesi gerekeceği; tarihi itibariye Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri nedeniyle tarihi itibariyle ödenmesi öngörülen ikinci 40 TL' den ve %2.5 oranındaki artıştan ilgililerin yararlanamayacağı; bu kapsamda, tarihinden sonra Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ilgililerin her iki artıştan da yararlanması gerektiği, 4) Türk Telekomda çalışmaktayken 1. tip iş sözleşmesi imzalamakla kamuya geçiş hakkından feragat eden davacıların, 406 sayılı Kanunun ek 29. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş talebinin reddi gerekeceği, 5) 657 sayılı Kanun ile 399 sayılı KHK (1) sayılı cetvelde çalışmayan kişinin herhangi bir kadroyu işgal etmemesi nedeniyle hizmet sınıfının da olamayacağı; bu itibarla, Türk Telekomda teknisyen yardımcısı iken 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca atandığı kamu kurum ve kuruluşlarında, 190 sayılı KHK'de teknisyen yardımcısının karşılığı olan yardımcı hizmetler sınıfına atanabileceği, 6) Türk Telekomda görev yapmakta iken özelleştirme sonucu kamu kurumlarına atanan kamu görevlilerinin, yeni kurumlarında aldıkları ilk maaşdan itibaren altmış günlük dava açma süresi geçirildikten sonra maaş nakil ilmuhaberinin yeniden düzenlenmesi ve denge tazminatının ödenmesi istemiyle yeni kurumları yerine Türk Telekom'a başvurmaları halinde, açılan davaların süre aşımı nedeniyle reddi gerekeceği; ancak, ilgililerin TL denge tazminatını yeni kurumlarından talep edebilecekleri, YARGILAMA USULU 1) Danıştayın, mahkemenin iptal kararını bozması üzerine 2577 sayılı Kanunun 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca idarelerce işlem tesis edilebileceği; dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmediği sürece, idare mahkemesinin ret kararının Danıştayca bozulması üzerine, idarelerce yeni bir işlem tesisi gerekmediği, 12

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG

657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 09.03.2009 No : 5244/3 GENEL KURUL KARARI KONU Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması

Detaylı

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi 202 Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi Ankara 2012 1 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 54 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel Basın Yayın Sekreteri

Detaylı

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 MD 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI AKOFİS BİLGİ NOTU İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TORBA KANUN) Değerli; Ana Kademe, Kadın

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı