Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye kadar tüm çalışanların katılımı ile en yüksek verimliliğe ulaşmak ve devamlılığı sağlamak için yapılan bir grup çalışmasıdır. İşletme genelinde uygulanması zaman alıcı ve ciddi bir planlama gerektiren TVB, içerdiği faaliyetler yönüyle, başta Toplam Kalite Kontrolü (TKK) olmak üzere işletme genelini ilgilendiren bir dizi anlayışa destek vermektedir. Bu çalışmada, genel anlamda iç içe geçmiş nedensel faktörlerin ve aralarındaki mantıksal ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan ilişki diyagramı TVB'a geçiş konusunda örneklenmiştir. 1. GİRİŞ 1960 lı yıllardan itibaren kalite kontrolündeki gelişmeler, kalite kontrolünün sadece üretimle ilgili birimleri değil, tüm işletmeyi ilgilendiren bir fonksiyon olduğunu ifade eden TKK anlayışını ortaya çıkarmıştır. Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile işletme organizasyonu içindeki birimlerin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını yaşatıp koordine eden sistem olarak tanımlanan TKK, tüm işletme birimlerini kalite konusunda sorumlu kılmaktadır [4]. Sıfır hata, sıfır arıza ve sıfır kaza prensibiyle, işletme genelindeki çeşitli bölümlerin işbirliği ile ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkartmayı hedefleyen TVB, en üst düzeyden en alt düzeye kadar herkesin katılımını gerektirdiği için TKK ile, üretim yeterliliğinin devamlılığını sağlanması için tezgahların gerekli bakımlarının yapılmasını zorunlu kılan ISO-9000 standartları ile, çevre ve insan sağlığına zarar veren faktörlerin ortadan kaldırılmasını kapsayan ISO çevre standartları ile, istenmeyen bekleme, üretim hataları ve tekrarlanan faaliyetlerden kaynaklanan kayıpların kazanılması ile karlılığın arttırılması olarak ifade edilen Tam Zamanında Üretim (TZÜ) ile ve süreçteki 1 Doç. Dr., Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bademlik Eskişehir. 2 Endüstri Mühendisi, B/S/H Profilo Elektrikli Gereçler A.Ş., Çerkezköy Tekirdağ.

2 436 değişkenlik kaynaklarının belirlenerek etkilerinin azaltılması yoluyla verimliliğin arttırılması olarak tanımlanan İstatistiksel Süreç Kontrolü (İSK) ile etkileşim halindedir [3, 8]. Bir başka ifadeyle, TVB, genel anlamda verimliliğin arttırılması ve faaliyetlerin standart hale getirilerek sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetleri desteklemektedir. Bu çalışmada, işletme genelini ilgilendiren ve genel anlamda verimliliği arttırmayı hedefleyen TVB için, klasik problem belirleme ve çözme tekniklerinden farklı olan ve stratejik problemlerin çözümünde söz konusu olan tekniklerin kullanımı ile TVB' da gerekli faaliyetleri ve aralarındaki ilişkileri tanımlayan bir taslak ilişki diyagramı oluşturulmuştur. 2. PROBLEM BELİRLEME ve ÇÖZME TEKNİKLERİ - 7 ARAÇ İşletme genelinde TKK anlayışının yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanmasında bir dizi problem ile karşılaşılmaktadır. Hizmet veya üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, pazardaki paylarını kaybetmemek ve/veya devamlılığını sağlayabilmek için müşteri istek ve beklentilerine cevap verecek kalitede ürün ve/veya hizmet üretmek durumundadırlar. Ürün veya hizmetin beklentilere uygun olarak üretilmesi işletme genelinde yer alan bölümlerin işbirliği ile mümkündür. Genel anlamda bu işbirliğinin oluşturulması, üretim esnasında oluşan kalite temelli problemlerin bir ekip çalışması ile çözümlenebilmesine bağlıdır. Söz konusu problemler, kullanımı basit fakat etkin; histogram, sebep-sonuç diyagramı, pareto diyagramı, serpme diyagramı, tabakalandırma, işaret tablosu (kayıt formları) ve kontrol grafikleri olarak literatürde yer alan ve yoğun biçimde kullanılan problem belirleme ve çözme teknikleri ile çözümlenir [1, 2]. Farklı uygulama alanlarına sahip olan problem belirleme ve çözme tekniklerinin, aşağıda açıklandığı gibi, bir kısmın sadece problem(ler)in belirlenmesinde, diğerlerinin de problem(ler)in hem belirlenmesinde hem de çözümlenmesinde uygulanılıyor olmaları nedeniyle, gerektiğinde, birlikte veya birbirlerini destekleyici biçimde kullanılmaları söz konusu olabilir. [6, 12]: Süreçten derlenen verilerin dağılımının yapısını merkezi eğilim ve değişkenlik yönüyle gösteren ve spesifikasyon limitleri ile ilişkilendirilerek süreç yetenek analizi yapılmasına yardımcı olan histogram, süreç ile ilgili problem(ler)in belirlenmesini sağlar.

3 437 Olumlu veya olumsuz olan sonuca etkisi olan bütün faktörlerin ve bu faktörler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan sebep-sonuç diyagramı veri derlenecek ve analiz yapılacak problem alanlarını tanımlar. Problemlerin %80'inin faktörlerin %20'sinden kaynaklandığını ifade eden Pareto diyagramı, süreçte kritik olan faktörlere öncelik verilmesi suretiyle problem alanının daraltılmasına ve yapılan iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin doğruluğunun gösterilmesine yardımcı olur. Serpme diyagramı, sebep-sonuç diyagramında ortaya çıkarılan faktörler ve/veya faktör ile sonuç arasındaki ilişkilerin yön ve şiddetinin belirlenmesinde kullanılır. Tabakalandırma, süreçte karşılaşılan problemlerin farklı makine, tezgah, personel veya vardiya bileşimlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesinde kullanılır. Veri derleme ve analizde kolaylık sağlayan işaret tablosu (kayıt formu), ihmal, acelecilik veya dikkatsizlikten kaynaklanan hataların önlenmesinde ve tabloya aktarılan verilerdeki frekans değerlerine bağlı olarak problem alanlarının belirlenmesinde kullanılır. Sürecin gözlem dönemi boyunca performansının izlenmesine imkan sağlayan kontrol grafikleri ise, süreçteki değişkenlik kaynaklarının ortaya çıkarılması ve söz konusu değişkenliklerin etkisini ortadan kaldırarak veya azaltarak süreci kararlı hale getirilmesi amacıyla kullanılır. 3. STRATEJİK PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ - YENİ 7 ARAÇ Kimi durumlarda, olası gelişme projelerini belirlemek, geleceği ciddi olarak planlamak, üretim süreçlerine özen göstermek, problemlere odaklanarak önceliklendirmek ve bütünleşik sistemler konusunda araştırma yapmak gibi ileriye dönük planların yapıldığı TKK' da her konuda veri derlemek mümkün olmayabilir. Veri derlemenin mümkün olmadığı veya derlenmiş verinin kullanımının uygun olmadığı durumlarda söz edilen problem belirleme ve çözme tekniklerinin çözüm üretmek konusunda yeterli olacaklarını söylemek risklidir. Problem belirleme ve çözme tekniklerinin kullanılamadığı durumlarda, temel araçlar kadar uygulama açısından detaylandırılmamış ve bu yüzden fazla bilinmeyen, ancak, stratejik kalite planlamasında amaca ulaşmada temel araçlardan daha etkili olan yedi yeni kalite kontrol aracından söz edilmektedir. Bilinen problem belirleme ve çözme tekniklerine

4 438 göre daha nitel, açık uçlu, öğrenmesi zor ve gerçekleştirilmesi zahmetli olan bu yeni araçlar, yoğun bir beyin fırtınası faaliyetinin yürütülmesi ile tüm çalışanların düşünme yeteneklerini geliştirici ve dolayısıyla yönetime düşünceleriyle yardımcı olmalarını sağlayıcı özelliktedirler. Problem belirleme ve çözme teknikleri yönetim fonksiyonlarına hizmet ederken, yeni yedi araç liderlik fonksiyonlarına hizmet etmektedir [9]. Yedi yeni kalite kontrol aracı Japonlar tarafından 1980'lerde ortaya atılan kalitede yeni dönem düşüncesine paralel olarak; müşteri ihtiyaçlarının üstünde katma değer yaratılması ve müşteri isteklerini karşılamadaki hataların düzeltilmesinden çok önlenmesi olmak üzere iki temel gereksinimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır [11]. Bu iki gereksinim, ileriye dönük ve etkin bir kalite anlayışı için son derece kritik önem taşımaktadır. TKK' nın yaygınlaştırılması, düşüncelere yeni bir şekil verilmesi ve sürekli bir arayış içinde olunmasına bağlıdır. Sürekli gelişmenin uzantısı olarak kalitedeki yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; maliyetlerin azaltılması, ürün kalitesinin arttırılması, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ürünlerin geliştirilmesi ve genel anlamda verimliliği arttıracak nitelikteki yeni politika ve/veya anlayışların işletme genelinde yaygınlaştırılması gibi amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirilen yeni araçlar; ilişki diyagramı, yakınlık diyagramı, sistematik diyagram, matris diyagramı, matris bilgi analizi, süreç karar program tablosu ve ok diyagramı'dır [5, 9]. Kullanım alanları farklı olmakla birlikte, yeni araçlar, literatürde yedi araç olarak bilinen problem belirleme ve çözme teknikleri ile etkileşim halindedirler. Klasik araçların kullanımıyla elde edilenler, yeni araçlar ile gerçekleştirilen uygulamalar için destek sağlarlar. Öte yandan, klasik araçlarda olduğu gibi, yeni araçların farklı kullanım amaçları söz konusudur. Genel anlamda bir pilot çalışmanın planlaması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gözden geçirilerek devam edilmesi olarak ifade edilen Deming çevrimindeki PUKD faaliyetleri, yönetim kademesinden ve konunun uzmanı kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen yeni yedi aracın kullanıldığı çalışmalarda, stratejik anlamda kararların alınması nedeniyle organizasyonun tamamına yöneliktir [11] İlişki Diyagramı Kalite güvence sistemine yönelik ilkelerinin tanımlanması ve toplam kalite kontrolüne geçiş planların geliştirilmesi, müşteri şikayetlerinin düzenlenmesi, imalat süreçlerinde kalitenin iyileştirilmesi, süreç kontrolüyle ilgili aksaklıklara karşı önceden önlem alınması, küçük grup çalışmalarının etkin hale getirilmesi ve bir düşüncenin veya anlayışın işletme

5 439 genelinde yaygınlaştırılması gibi farklı alanlarda uygulanabilen ilişki diyagramı, bir sebep-sonuç diyagramında olduğu gibi, seçilen konu ile ilgili ve karmaşık bir yapıya sahip nedensel faktörlerin ve bu faktörler arasındaki mantıksal ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılır [11]. Diyagramın işletmenin farklı bölümlerinden gelen konuyla ilgili çok sayıda elemandan oluşan bir ekip tarafından oluşturulması, yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını teşvik eden ekip çalışmasını zorunlu kılacağından, nedensel faktörler ile aralarındaki ilişkilerin daha doğru olarak belirlenmesini sağlamakta ve geniş bir perspektiften bakılan konunun uygulamaya geçirilmesini kolaylaştırmaktadır Yakınlık Diyagramı ( KJ Metodu ) Kawakita Jiro tarafından tasarlanmış olduğu için KJ Metodu olarak da bilinen yakınlık diyagramı, ortak grup oluşumuna dayanan organizasyonel bir tekniktir [9]. Beyin fırtınası yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen yakınlık diyagramı, düzensiz ve belirsiz durumlara yönelik olarak derlenmiş sözlü veri/bilgileri kullanarak ve bu veriler için karşılıklı ilişkiler temelinde yapılan analizine bağlı olarak önemli ancak çözümlenmemiş problemlere açıklık getirir. Yakınlık diyagramı, yakın gelecekte etkili olabilecek ve üzerinde düşük seviyede bilgi ve/veya deneyimin olduğu problemlerin çeşit, şekil ve uzantılarını belirlemeye yardımcı olur. Bu diyagram, yapılan beyin fırtınası oturumlarında üzerinde yoğunlaşılan problemle ilgili olarak gündeme gelen düşünce ve/veya fikirlerin şekillendirilmesi ve düşüncelerin aralarındaki benzerlikler ile ortak ilişkiler temelinde konu bazında gruplandırılması esasına dayanmaktadır. Yakınlık diyagramı; yeni projeler, yeni ürünler, yeni anlayışlar veya yeni teknolojilerle ilgili bir politikanın geliştirilmesi ve uygulanması, her bir bölümden kaynaklanan problemlere ilişkin olarak kişiler arasında bir fikir birliği yaratarak TKK için bir başlangıç noktasının belirlenmesi, proje ekipleri ile kalite kontrol çemberlerine ilişkin uygulamaların yaygınlaştırılması ve müşterilerden çeşitli yollarla derlenmiş verilerin Kalite Fonksiyonunun Yayılımı'nda olduğu gibi, teknik gereksinimlere dönüştürülmesi sağlayacak şekilde anlamlı başlıklarda gruplandırılması gibi organizasyonun tamamını ilgilendiren alanlarda kullanılmaktadır [5] Sistematik Diyagram Sistematik diyagram, belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayan önlemler (faaliyetler) arasındaki hiyerarşiyi içeren mantıksal tabanlı bir diyagramdır. Bu araç, belirlenen hedeflere ulaşmak için en ayırıcı ve etkili önlemi (faaliyeti) bulmaya yönelik

6 440 teknikler geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Ulaşılması istenen ana hedefin seçimi ve buna ulaşmak için kullanılacak araç ve önlemlerin belirlenmesiyle başlayan ve bir ağaç ve onun kolları şeklinde geliştirilen sistematik diyagram ağaç diyagramı olarak da isimlendirilmektedir [7]. Aynı zamanda iş hayatında çalışanların amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağının ifade edilmesinde etkili olan sistematik diyagram; yeni bir ürün geliştirme aşamasında tasarım ve kalite planının yaygınlaştırılması, sebep-sonuç diyagramının oluşturulması, işyerlerinde ortaya çıkan kalite, maliyet problemlerinin çözümüne yönelik düşünce geliştirilmesi, hedefler, politikalar ve bunların yerine getirme adımlarının belirlenmesi ve ürün/parça ile kontrol fonksiyonlarında verimliliğin arttırılması gibi alanlarda kullanılabilmektedir Matris Diyagramı Stratejik kalite planlama sürecinde genellikle, birisindeki değişimin diğeri üzerinde olumlu/olumsuz etki yarattığı, birbiriyle ilişkisi olan faktörler söz konusudur. Matris diyagramı, ilişki kurmayı kolaylaştırıcı çok yönlü ve grafiksel bir araçtır [9]. Bu teknik, belirlenen hedef üzerinde etkili olduğu düşünülen bu faktörler arasındaki etkileşimlerin veya ilişkilerin, kuvvet dereceleri temelinde ortaya çıkarılmasını sağlar İki veya daha fazla faktör arasındaki yakınlık ilişkisinin tanımlanmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış türleri söz konusudur. Matris diyagramı, kaynak planlama ve düzenleme, ürün-süreç tanımlama ve tasarım, hata doğrulama ve başarısızlıkları önleme çalışmalarında uygulanabilir. Kalite fonksiyonu yayılımı da matris diyagramlar üzerine kurulur [5] Matris Bilgi Analizi Matris tablosunun yeterli olmadığı durumlarda veri analizine ve sayısal sonuçlara dayanan bir yöntemdir. Yedi yeni kalite kontrol aracı arasında tek sayısal teknik olan matris bilgi analizi, derlenen üzerinde yoğunlaşılan konunun daha kolay kavranabilmesi için matris diyagramı verilerini düzenler [11]. Matris bilgi analizi; iç içe geçmiş karmaşık faktörler bulunduran üretim süreçlerinin analizinde, büyük miktarda veri içeren uygunsuzlukların sebeplerinin analizinde, pazar analizi sonuçları ile gösterilen istenen kalite seviyelerinin algılanmasında, duyumsal karakteristikleri sistematik olarak sınıflandırılmasında, ve karmaşık kalite değerlendirmelerini yapılmasında kullanılır Süreç Karar Program Tablosu Süreç karar program tablosu, olaylardaki gelişmeyi değerlendirerek istenen sonuçların elde edilmesinde hangi süreçlerin kullanılması gerektiğini ve olası çıktıların

7 441 değişiminin belirlenmesinde kullanılır. Yöneylem araştırmasında kullanılan süreç karar programının uygulanmasıdır [7]. Uygulanmasında her zaman beklenen iyileşmeler gözlenmeyebilir. Öte yandan, bu teknik, problemlerin çözümünde, mümkün çıktıları önceden tahmin eder ve en iyi çözüme ulaşılmasını sağlayacak şekilde süreçte yapılacak ayarlama(lar) için uygun ölçüleri belirler. Bu teknik; amaçların yönetimi için uygulama planı kurulmasında, teknoloji geliştirme konuları için uygulama planı kurulmasında, sistemde beklenen önemli olayları önceden açıklayabilecek ve tahmin edebilecek politikaların geliştirilmesinde, imalat süreçlerindeki kusur sayılarını en azlayacak ayar ölçülerinin uygulanmasında ve süreçler için hazırlık ve ayar değerlerinin belirlenmesinde kullanılır [9] Ok Diyagramı Ok diyagramı, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniğinde (PERT) ve kritik yol metodunda (CPM ) olduğu gibi, günlük planlar için kullanılan bir ağ diyagramıdır. Böylelikle; uyumlu ve ayrıntılı bir plan yaratılır ve planın uygulama esnasında ortaya çıkan değişikliklerden etkilenmesi engellenir. Bir programı tanımlamak için gerekli basamakları göstermek amacıyla kullanılan ok diyagramı, basit bir Gantt şemasından daha fazla fakat PERT ve CPM den daha az detay içermektedir [11]. Bu diyagram; deneysel çalışmalar için günlük planlar oluşturulması, kalite kontrol faaliyetleri ile önceden yapılmış planların birbirine eş zamanlı hale getirilmesi, periyodik fabrika bakım planlarının oluşturulması, imalat süreçlerinin analizi, kalite kontrol muayenelerinin ve toplantıların planlanması gibi alanlarda kullanılmaktadır. 4. PLANLAMADA İLİŞKİ DİYAGRAMI Karmaşık bir yapıya sahip problem veya durumu oluşturan iç içe geçmiş nedensel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler arasındaki mantıksal ilişkilerin ortaya çıkarılması, böylelikle uygun bir çözümün elde edilmesi esasına dayanan ilişki diyagramı, problemin tamamına geniş bir perspektiften bakılmasına olanak sağlamaktadır. İlişki diyagramının ilgilenilen probleme veya konuya uygunluğunun sağlanması için diyagramın, yönetim kademesinden ve uzman kişilerin katılımıyla oluşturulan ekip tarafından bir çok kez çizilmesi gerekebilir. Böylelikle, faktörlerin (konuların) açıkça tanımlanması, yeni düşüncelerin geliştirilmesi ve çözüm konusunda fikir birliğinin sağlanması mümkün olacaktır.

8 İlişki Diyagramının Oluşturulması İlişki diyagramı; üretim çizelgelerinin gözden geçirilerek azaltılması, talebe karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve ürün kusurlarındaki artışın nedenlerinin belirlenmesi gibi tek amaca sahip problemlerde veya TKK'daki politikaların gözden geçirilmesi, yönetim kural ve ilkelerinin belirlenmesi, işlemlerin iyileştirilmesi gibi çok sayıda bölümü ilgilendiren ve iki veya daha fazla konu içeren çok amaçlı problemlerin çözümünde kullanılabilir. İşletme içinde bir çok farklı alanda uygulanabilen bu diyagram, karmaşık sebep-sonuç ve amaç-önlem (faaliyet) ilişkilerine sahip problemlerin çözümünde; problemin çözümü için ekibin oluşturulması, problemin tanımlanması veya açıklanması, ilgili tüm faktörlerin belirlenmesi, tüm faktörlerin açıkça ve kısaca tanımlanması, mantıksal sebep-sonuç ilişkilerinin tanımlanması ve ilişki diyagramında oklarla gösterilmesi, ilişki diyagramının oluşturulması, anahtar (kritik) faktörlerin ortaya çıkarılması, anahtar faktörlere ilişkin somut planların yapılması ve ilişki diyagramının gözden geçirilmesi olmak üzere toplam 9 adım dikkate alınarak oluşturulmaktadır [11]: İlişki diyagramında, dikkate alınan faktörler veya problem kaynakları, dikdörtgenler veya elipsler ile gösterilir. Önemli olan konu veya faktörler daha kolay tanınabilmeleri için gölgelendirilirler. Faktörlerin tanımlanması için kullanılan sözcük gruplarının veya cümlelerinin kısa ve herkes tarafından anlaşılır olması son derece önemlidir. Faktörler arası geçişler, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayacak şekilde oklarla gösterilir. Okun ucu sebepten sonuca doğru çizilir [9]. Bir örneği Şekil.1'de verilen ilişki diyagramı, problemin büyük oranda çözümlenmesini sağlayan sebep-sonuç ilişkilerini veya nedensel faktörler ile problem kaynakları arasındaki ilişkileri açıkça ortaya koyabilmektedir. Bu nedenle, ilişki diyagramı, stratejik problem çözümünde diğer yeni araçlara kıyasla daha fazla tercih edilmektedir. Şekil 1. Örnek İlişki Diyagramı

9 443 İlişki diyagramının kısıtsız bir şekle sahip olması nedeniyle uygulamada farklı türler ile karşılaşılmaktadır. Merkezi Yaklaşımlı ilişki diyagramı, yönlendirilmiş ilişki diyagramı, faktörler arası ilişki esasına dayanan ilişki diyagramı uygulamada en çok kullanılan ilişki diyagramlarıdır [11] İlişkin Diyagramının Avantaj ve Dezavantajları Oluşturulmasında herhangi spesifik bir yapı ile sınırlı olmadığı için ekip içinde yeni düşüncelerin geliştirilmesini sağlayan ve önyargıların oluşmasını engelleyen ilişki diyagramı; problemin veya konunun basitleştirilerek işletme çalışanlarınca algılanması, çok sayıdaki bölüm arasındaki ilişkileri açıklayarak, problem çözümünde farklı grupların birlikte çalışması halinde çözümü kolaylaştırması, yorumların kısıtlama olmadan kaydedilmesi, problemin çözümündeki anahtar faktörlerin ve etkilerinin kontrolünü/doğruluğunu sağlayan aşamaların ortaya çıkarılması, detaylı bilgi toplanmasına bağlı olarak, ileriye dönük tahminlerin yapılması ve faktörler arasındaki bağlantıların organize edilmesi, karmaşık bir problemin üst yönetime açıklanmasını kolaylaştırması gibi avantajlara sahiptir. Öte yandan, oluşturulmasında yapısal bir kısıt olmadığı için, sonuçlar çoğunlukla benzer olmakla birlikte, aynı probleme ilişkin bir başka ekip tarafından farklı bir diyagram çizilebilir. İlişki diyagramının; faktörlerin çok sade bir şekilde tanımlanması, faktörler arasındaki ilişkiyi (geçişi) gösteren okların yönlerinin ters olmasına neden olabilmesi, karmaşık bir diyagramın anlaşılma zorluğu, diyagramın oluşturulmasının zaman alıcı ve zor olması ve mevcut durum için çizilen diyagramdaki faktörlere bağlı olan herhangi bir değişiklik halinde, diyagramın, değişen durumlara cevap verebilmesi için yeniden çizilmesinin gerekliliği gibi dezavantajları söz konusudur. 5. TOPLAM VERİMLİ BAKIM - İLİŞKİ DİYAGRAMI İşletmelerde, 1950'lere kadar makinanın arızalandığında tamir edilmesi esasına dayana ve makinanın beklenmedik bir zamanda arızalanması nedeniyle üretim programının aksaması sonucunda yüksek oranda kaybın söz konusu olduğu arizi bakım uygulanmaktaydı. 1950'lerde makinaların arızalanmadan önce belirli zamanlarda bakılması olarak tanımlanan koruyucu bakım anlayışı gündeme gelmiştir. 1960'larda ise üretimin sürekliliğini ve verimliliğini sağlayacak şekilde bakım faaliyetlerinin planlanması olarak ifade edilen verimli (üretken) bakım yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, ilk olarak 1971 yılında, sadece üretimin durmasını engellemek değil aynı zamanda

10 444 verimliliğin artmasını sağlamak düşüncesinde olan bir Japon firması tarafından uygulanmaya başlanmıştır [8]. İzleyen yıllarda, bu yeni yaklaşım koruyucu bakım çalışmalarının da eklenmesiyle işletmenin bütün bölümlerini ve hatta yönetim kademsini de içerecek boyutlarda Toplam Verimli Bakım (TVB) adıyla uygulamaya geçirilmiştir [3]. TVB, öncelikle üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinde uygulanan ve tüm çalışanların katılımı ile, en yüksek verimliliğe ulaşmak için yapılan küçük grup çalışmalarıdır. Başka bir ifadeyle, üretimde Sıfır İş Kazası, Sıfır Hata ve Sıfır Duruşları gerçekleştirecek tüm çalışan personelin benimsediği ve işletme genelini ilgilendiren bir stratejidir [10]. İş kazalarını, hataları ve duruşları ortadan kaldırılması ve beraberinde verimliliğin arttırılması olarak düşünülen TVB'nin işletme genelinde uygulamaya geçirilmesi zaman alıcıdır ve ciddi bir planlama gerektirir. Her şeyden önce üst yönetimin bu stratejiyi benimsemiş olması bir zorunluluktur. Öte yandan, TVB'nin yaygınlaşmasını sağlayacak biçimde görev, sorumluluk ve bölümler arası ilişkilerin belirlenmiş olması gerekir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilerek tümüyle TVB uygulanması 3-4 yıl gibi bir süreyi kapsamaktadır [3, 8]. Genel anlamda üretim sisteminin etkinliğini arttırmak amacıyla uygulanan TVB, aynı zamanda; ekipman verimliliğini üst düzeye çıkarılmasına, bölümler arası işbirliğinin oluşturulmasına ve üst yönetimden en alt düzeyde yer alan personele kadar herkesin TKK anlayışına paralel faaliyet göstermesine yardımcı olur. TVB nin başarılı olması, ancak, gerekli faaliyetleri yürüten kişi ve bölümler arasındaki işbirliğinin sağlaması ile mümkündür. Bu faaliyetlerin herhangi birinin eksikliği durumunda, başarılı sonuçlar elde edilemez. TVB yi başlatmak için karar verildiğinde, işletme veya organizasyon yöneticileri, tüm faaliyetleri, çeşitli çevrelerden gelecek engellemelere rağmen desteklemelidirler TVB Faaliyetleri TVB, genelde, bölümler ve faaliyetler arasındaki koordinasyonu sağlayan bir TVB ofisinin gözetiminde; üretim, bakım ve mühendislik bölümlerince organize edilen proje grubunun, altı büyük kaybı ortadan kaldırması, bakım bölümünün planlı bakımı yürütmesi, üretim bölümünün kullanıcı (otonom) bakımı yürütmesi, mühendislik hizmetleri bölümünün önleyici mühendislik faaliyetlerini yürütmesi, ürün tasarım bölümünün üretimi kolay ürün tasarım faaliyetlerin yürütmesi, bu çalışmaların eğitim ile desteklenmesi olmak üzere altı önemli faaliyeti içerir [3, 8, 10]:

11 445 TVB, ekipman verimliliğini etkileyen ve duruşlardan, hızdan ve üretim hatalarından kaynaklanan kayıpları azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu kayıplar; onarım gerektiren ekipman hatalarının neden olduğu duruş kayıpları, ekipman kurma ve ayarlama kayıpları, küçük duruş kayıpları, hız kayıpları, kalite hataları ve tekrar işleme kayıpları ile parça (ürün) kayıplar olmak üzere altı başlıkta sınıflandırılır. Söz edilen bu kayıpların azaltılmasında, Toplam Ekipman Verimliliği (TEV) olarak tanımlanan bir verimlilik ölçütü dikkate alınır ve bu ölçütün iyileştirilmesi için her bir kayıp temelinde geliştirme hedefleri belirlenir. TEV; MKO (Makine Kullanım Oranı), MP (Makine Performansı) ve SPO (Sağlam Parça Oranı) bileşenlerinin çarpımıyla hesaplanır ve yüzde değer olarak ifade edilir TVB için İlişkin Diyagramın Çizilmesi İlişki diyagramı, kısaca, karmaşık iç içe geçmiş faktörler içeren durumlar için etkili bir planlama aracıdır. Bu nedenle TVB de olduğu gibi değişik bölümlerin işbirliğini gerektiren yeni yaklaşımlar için uygundur. Çalışmanın bu aşamasında, daha önce tartışılan TVB faaliyetleri ve amaçları incelenerek TVB de, faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren bir taslak ilişki diyagramı çizilmiştir. İlişki diyagramının oluşturulması aşamaları dikkate alınarak çizilen diyagram Şekil 2'de verilmiştir. İlişki diyagramı kısıtsız bir forma sahip olmakla birlikte, kavramayı kolaylaştırmak açısından, en çok kullanılan türlerden birisi olan merkezi yaklaşımlı ilişki diyagramı kullanılmıştır. Birlikte uygulanan faaliyetlerin kesikli çizgilerle gösterildiği çizilen ilişki diyagramı, TVB uygulamasına geçecek bir işletme için taslak niteliğindedir ve işletme içinde oluşturulacak bir ekip tarafından gözden geçirilerek yürütülecek faaliyetlerin işletme olanaklarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 6. SONUÇ ve ÖNERİLER İşletme içindeki stratejik konuları planlamak amacıyla geliştirilmiş olan yedi yeni araç, sistemi bir bütün olarak değerlendirerek müşteri talepleri, ürünler ve süreçler arasında kalite yönlü ilişkileri bulmada ve ifade etmekte kolaylık sağlamaktadır. Söz edilen yeni araçların kısaca tanıtıldığı bu çalışmada, karmaşık bir yapıda birbirine geçmiş nedensel faktörlerin açıklanarak uygun bir çözüm bulunması amacıyla geliştirilmiş ilişki diyagramının kullanımı TKK' da olduğu gibi işletme genelini ilgilendiren TVB'a geçiş konusunda örneklenmiştir.

12 446 Başlangıç Temizliği Bakım Planlaması Kısa İyileştirici Programlar Kirlenme Kaynaklarına Karşı Önlemler Temel Ekipman Koşullarının Muhafazası Seyrek Duruşların Giderilmesi Arıza Türlerinin Belirlenmesi Arıza Arama Tekniklerinin Uygulanması Temizlik ve Yağlama Standartları Zorunlu Yıpranmanın Giderilmesi Tasarım Yetersizliklerinin Giderilmesi Parça Ömürlerinin Tahmini ve Periyodik Bakımının Yürütülmesi Kalite Hatalarının Gözden Kaçmasının Önlenmesi Sorunun Yok Edilmesi Yaratıcı Yaklaşım Planlı Bakım Kullanıcı (Otonom) Bakım TVB Ofisi - Faaliyetlerin Koordinasyonu Kalite Hatalarının Giderilmesi Altı Büyük Kaybın Giderilmesi TVB - Uygun Koşulların Sağlanması Üretimi Kolay Ürün Tasarımı Süreç Kalite Güvenilirliği Eğitim Malzemelerinin Hazırlanması İşbaşı Eğitimlerinin Planlanması Muayene ve Becerilerin Geliştirilmesi Önleyici Mühendislik Operatörlere Muayene Eğitimi Şekil 2. Toplam Verimli Bakım için İlişki Diyagramı Duruş, hız ve kalite yönlü problemlerden kaynaklanan kayıpları azaltmak ve dolayısıyla en yüksek verimliliğe ulaşmak amacıyla 1970'lerin sonlarında Japonya'da kullanılmaya başlanan ve klasik anlamda bilinen bakım planlamasından farklı olan TVB, tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen bir yaklaşımdır. Böylesi bir yaklaşımın başarıyla uygulanabilmesi TVB'a geçişte yapılacak sıralı faaliyetlerin planlanmasına, görev ve sorumluluklar ile bölümler arası ilişkilerin belirlenmesine bağlıdır. İlişki diyagramının, yeniden değerlendirilmesi, planlamanın ilgili aşamalarındaki diğer araçlarla ilişkilendirilmesi işletme genelini ilgilendiren faaliyetlerin etkin bir biçimde uygulanmasını kolaylaştıracaktır. KAYNAKLAR 1. Anagün, A.S., Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Bursa, Mayıs, Anagün, A.S., İstatistiksel Proses Kontrolu, 1. HİBMK.lığı, Kalite Eğitim Dökümanı - 8, Eskişehir, Ocak 1996.

13 ARÇELİK Buzdolabı İşletmesi, Toplam Üretken Bakım, Eğitim Dökümanı -1, Burnak, N., Toplam Kalite Yönetimi, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, TEKAM Yayın No: TS NB, Eskişehir, Cohen, L., Quality Function Deployment, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, Devor, R.E., T.H. Chang, J.W. Sutherland, Statistical Quality Design and Control. Macmillan Publishing Co., New York, Gür, J., Kalite Maratonu, Kültür Matbaası, Ankara, Kaykayoğlu, R., Toplam Verimli Bakım, Seminer Notları, MESS Eğitim Vakfı, Kolarik, W.J., Creating Quality, McGraw-Hill International Editions, NewYork, KORDSA A.Ş., TVB Uygulaması - Bir Japon Yaklaşımı, Mizuno, S., Management for Quality Improvement The Seven New QC Tools, Productivity Press, Cambridge, Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, 3 rd Ed., John Wiley & Sons, New York, 1997.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı