Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 435 TOPLAM VERİMLİ BAKIMA GEÇİŞTE İLİŞKİ DİYAGRAMI KULLANIMI A. S. Anagün 1 ve E. Soy 2 ÖZET Toplam Verimli Bakım (TVB), üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye kadar tüm çalışanların katılımı ile en yüksek verimliliğe ulaşmak ve devamlılığı sağlamak için yapılan bir grup çalışmasıdır. İşletme genelinde uygulanması zaman alıcı ve ciddi bir planlama gerektiren TVB, içerdiği faaliyetler yönüyle, başta Toplam Kalite Kontrolü (TKK) olmak üzere işletme genelini ilgilendiren bir dizi anlayışa destek vermektedir. Bu çalışmada, genel anlamda iç içe geçmiş nedensel faktörlerin ve aralarındaki mantıksal ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan ilişki diyagramı TVB'a geçiş konusunda örneklenmiştir. 1. GİRİŞ 1960 lı yıllardan itibaren kalite kontrolündeki gelişmeler, kalite kontrolünün sadece üretimle ilgili birimleri değil, tüm işletmeyi ilgilendiren bir fonksiyon olduğunu ifade eden TKK anlayışını ortaya çıkarmıştır. Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile işletme organizasyonu içindeki birimlerin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını yaşatıp koordine eden sistem olarak tanımlanan TKK, tüm işletme birimlerini kalite konusunda sorumlu kılmaktadır [4]. Sıfır hata, sıfır arıza ve sıfır kaza prensibiyle, işletme genelindeki çeşitli bölümlerin işbirliği ile ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkartmayı hedefleyen TVB, en üst düzeyden en alt düzeye kadar herkesin katılımını gerektirdiği için TKK ile, üretim yeterliliğinin devamlılığını sağlanması için tezgahların gerekli bakımlarının yapılmasını zorunlu kılan ISO-9000 standartları ile, çevre ve insan sağlığına zarar veren faktörlerin ortadan kaldırılmasını kapsayan ISO çevre standartları ile, istenmeyen bekleme, üretim hataları ve tekrarlanan faaliyetlerden kaynaklanan kayıpların kazanılması ile karlılığın arttırılması olarak ifade edilen Tam Zamanında Üretim (TZÜ) ile ve süreçteki 1 Doç. Dr., Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bademlik Eskişehir. 2 Endüstri Mühendisi, B/S/H Profilo Elektrikli Gereçler A.Ş., Çerkezköy Tekirdağ.

2 436 değişkenlik kaynaklarının belirlenerek etkilerinin azaltılması yoluyla verimliliğin arttırılması olarak tanımlanan İstatistiksel Süreç Kontrolü (İSK) ile etkileşim halindedir [3, 8]. Bir başka ifadeyle, TVB, genel anlamda verimliliğin arttırılması ve faaliyetlerin standart hale getirilerek sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetleri desteklemektedir. Bu çalışmada, işletme genelini ilgilendiren ve genel anlamda verimliliği arttırmayı hedefleyen TVB için, klasik problem belirleme ve çözme tekniklerinden farklı olan ve stratejik problemlerin çözümünde söz konusu olan tekniklerin kullanımı ile TVB' da gerekli faaliyetleri ve aralarındaki ilişkileri tanımlayan bir taslak ilişki diyagramı oluşturulmuştur. 2. PROBLEM BELİRLEME ve ÇÖZME TEKNİKLERİ - 7 ARAÇ İşletme genelinde TKK anlayışının yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanmasında bir dizi problem ile karşılaşılmaktadır. Hizmet veya üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, pazardaki paylarını kaybetmemek ve/veya devamlılığını sağlayabilmek için müşteri istek ve beklentilerine cevap verecek kalitede ürün ve/veya hizmet üretmek durumundadırlar. Ürün veya hizmetin beklentilere uygun olarak üretilmesi işletme genelinde yer alan bölümlerin işbirliği ile mümkündür. Genel anlamda bu işbirliğinin oluşturulması, üretim esnasında oluşan kalite temelli problemlerin bir ekip çalışması ile çözümlenebilmesine bağlıdır. Söz konusu problemler, kullanımı basit fakat etkin; histogram, sebep-sonuç diyagramı, pareto diyagramı, serpme diyagramı, tabakalandırma, işaret tablosu (kayıt formları) ve kontrol grafikleri olarak literatürde yer alan ve yoğun biçimde kullanılan problem belirleme ve çözme teknikleri ile çözümlenir [1, 2]. Farklı uygulama alanlarına sahip olan problem belirleme ve çözme tekniklerinin, aşağıda açıklandığı gibi, bir kısmın sadece problem(ler)in belirlenmesinde, diğerlerinin de problem(ler)in hem belirlenmesinde hem de çözümlenmesinde uygulanılıyor olmaları nedeniyle, gerektiğinde, birlikte veya birbirlerini destekleyici biçimde kullanılmaları söz konusu olabilir. [6, 12]: Süreçten derlenen verilerin dağılımının yapısını merkezi eğilim ve değişkenlik yönüyle gösteren ve spesifikasyon limitleri ile ilişkilendirilerek süreç yetenek analizi yapılmasına yardımcı olan histogram, süreç ile ilgili problem(ler)in belirlenmesini sağlar.

3 437 Olumlu veya olumsuz olan sonuca etkisi olan bütün faktörlerin ve bu faktörler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan sebep-sonuç diyagramı veri derlenecek ve analiz yapılacak problem alanlarını tanımlar. Problemlerin %80'inin faktörlerin %20'sinden kaynaklandığını ifade eden Pareto diyagramı, süreçte kritik olan faktörlere öncelik verilmesi suretiyle problem alanının daraltılmasına ve yapılan iyileştirme faaliyetlerinin etkilerinin doğruluğunun gösterilmesine yardımcı olur. Serpme diyagramı, sebep-sonuç diyagramında ortaya çıkarılan faktörler ve/veya faktör ile sonuç arasındaki ilişkilerin yön ve şiddetinin belirlenmesinde kullanılır. Tabakalandırma, süreçte karşılaşılan problemlerin farklı makine, tezgah, personel veya vardiya bileşimlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesinde kullanılır. Veri derleme ve analizde kolaylık sağlayan işaret tablosu (kayıt formu), ihmal, acelecilik veya dikkatsizlikten kaynaklanan hataların önlenmesinde ve tabloya aktarılan verilerdeki frekans değerlerine bağlı olarak problem alanlarının belirlenmesinde kullanılır. Sürecin gözlem dönemi boyunca performansının izlenmesine imkan sağlayan kontrol grafikleri ise, süreçteki değişkenlik kaynaklarının ortaya çıkarılması ve söz konusu değişkenliklerin etkisini ortadan kaldırarak veya azaltarak süreci kararlı hale getirilmesi amacıyla kullanılır. 3. STRATEJİK PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ - YENİ 7 ARAÇ Kimi durumlarda, olası gelişme projelerini belirlemek, geleceği ciddi olarak planlamak, üretim süreçlerine özen göstermek, problemlere odaklanarak önceliklendirmek ve bütünleşik sistemler konusunda araştırma yapmak gibi ileriye dönük planların yapıldığı TKK' da her konuda veri derlemek mümkün olmayabilir. Veri derlemenin mümkün olmadığı veya derlenmiş verinin kullanımının uygun olmadığı durumlarda söz edilen problem belirleme ve çözme tekniklerinin çözüm üretmek konusunda yeterli olacaklarını söylemek risklidir. Problem belirleme ve çözme tekniklerinin kullanılamadığı durumlarda, temel araçlar kadar uygulama açısından detaylandırılmamış ve bu yüzden fazla bilinmeyen, ancak, stratejik kalite planlamasında amaca ulaşmada temel araçlardan daha etkili olan yedi yeni kalite kontrol aracından söz edilmektedir. Bilinen problem belirleme ve çözme tekniklerine

4 438 göre daha nitel, açık uçlu, öğrenmesi zor ve gerçekleştirilmesi zahmetli olan bu yeni araçlar, yoğun bir beyin fırtınası faaliyetinin yürütülmesi ile tüm çalışanların düşünme yeteneklerini geliştirici ve dolayısıyla yönetime düşünceleriyle yardımcı olmalarını sağlayıcı özelliktedirler. Problem belirleme ve çözme teknikleri yönetim fonksiyonlarına hizmet ederken, yeni yedi araç liderlik fonksiyonlarına hizmet etmektedir [9]. Yedi yeni kalite kontrol aracı Japonlar tarafından 1980'lerde ortaya atılan kalitede yeni dönem düşüncesine paralel olarak; müşteri ihtiyaçlarının üstünde katma değer yaratılması ve müşteri isteklerini karşılamadaki hataların düzeltilmesinden çok önlenmesi olmak üzere iki temel gereksinimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır [11]. Bu iki gereksinim, ileriye dönük ve etkin bir kalite anlayışı için son derece kritik önem taşımaktadır. TKK' nın yaygınlaştırılması, düşüncelere yeni bir şekil verilmesi ve sürekli bir arayış içinde olunmasına bağlıdır. Sürekli gelişmenin uzantısı olarak kalitedeki yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; maliyetlerin azaltılması, ürün kalitesinin arttırılması, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ürünlerin geliştirilmesi ve genel anlamda verimliliği arttıracak nitelikteki yeni politika ve/veya anlayışların işletme genelinde yaygınlaştırılması gibi amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirilen yeni araçlar; ilişki diyagramı, yakınlık diyagramı, sistematik diyagram, matris diyagramı, matris bilgi analizi, süreç karar program tablosu ve ok diyagramı'dır [5, 9]. Kullanım alanları farklı olmakla birlikte, yeni araçlar, literatürde yedi araç olarak bilinen problem belirleme ve çözme teknikleri ile etkileşim halindedirler. Klasik araçların kullanımıyla elde edilenler, yeni araçlar ile gerçekleştirilen uygulamalar için destek sağlarlar. Öte yandan, klasik araçlarda olduğu gibi, yeni araçların farklı kullanım amaçları söz konusudur. Genel anlamda bir pilot çalışmanın planlaması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gözden geçirilerek devam edilmesi olarak ifade edilen Deming çevrimindeki PUKD faaliyetleri, yönetim kademesinden ve konunun uzmanı kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen yeni yedi aracın kullanıldığı çalışmalarda, stratejik anlamda kararların alınması nedeniyle organizasyonun tamamına yöneliktir [11] İlişki Diyagramı Kalite güvence sistemine yönelik ilkelerinin tanımlanması ve toplam kalite kontrolüne geçiş planların geliştirilmesi, müşteri şikayetlerinin düzenlenmesi, imalat süreçlerinde kalitenin iyileştirilmesi, süreç kontrolüyle ilgili aksaklıklara karşı önceden önlem alınması, küçük grup çalışmalarının etkin hale getirilmesi ve bir düşüncenin veya anlayışın işletme

5 439 genelinde yaygınlaştırılması gibi farklı alanlarda uygulanabilen ilişki diyagramı, bir sebep-sonuç diyagramında olduğu gibi, seçilen konu ile ilgili ve karmaşık bir yapıya sahip nedensel faktörlerin ve bu faktörler arasındaki mantıksal ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılır [11]. Diyagramın işletmenin farklı bölümlerinden gelen konuyla ilgili çok sayıda elemandan oluşan bir ekip tarafından oluşturulması, yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını teşvik eden ekip çalışmasını zorunlu kılacağından, nedensel faktörler ile aralarındaki ilişkilerin daha doğru olarak belirlenmesini sağlamakta ve geniş bir perspektiften bakılan konunun uygulamaya geçirilmesini kolaylaştırmaktadır Yakınlık Diyagramı ( KJ Metodu ) Kawakita Jiro tarafından tasarlanmış olduğu için KJ Metodu olarak da bilinen yakınlık diyagramı, ortak grup oluşumuna dayanan organizasyonel bir tekniktir [9]. Beyin fırtınası yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen yakınlık diyagramı, düzensiz ve belirsiz durumlara yönelik olarak derlenmiş sözlü veri/bilgileri kullanarak ve bu veriler için karşılıklı ilişkiler temelinde yapılan analizine bağlı olarak önemli ancak çözümlenmemiş problemlere açıklık getirir. Yakınlık diyagramı, yakın gelecekte etkili olabilecek ve üzerinde düşük seviyede bilgi ve/veya deneyimin olduğu problemlerin çeşit, şekil ve uzantılarını belirlemeye yardımcı olur. Bu diyagram, yapılan beyin fırtınası oturumlarında üzerinde yoğunlaşılan problemle ilgili olarak gündeme gelen düşünce ve/veya fikirlerin şekillendirilmesi ve düşüncelerin aralarındaki benzerlikler ile ortak ilişkiler temelinde konu bazında gruplandırılması esasına dayanmaktadır. Yakınlık diyagramı; yeni projeler, yeni ürünler, yeni anlayışlar veya yeni teknolojilerle ilgili bir politikanın geliştirilmesi ve uygulanması, her bir bölümden kaynaklanan problemlere ilişkin olarak kişiler arasında bir fikir birliği yaratarak TKK için bir başlangıç noktasının belirlenmesi, proje ekipleri ile kalite kontrol çemberlerine ilişkin uygulamaların yaygınlaştırılması ve müşterilerden çeşitli yollarla derlenmiş verilerin Kalite Fonksiyonunun Yayılımı'nda olduğu gibi, teknik gereksinimlere dönüştürülmesi sağlayacak şekilde anlamlı başlıklarda gruplandırılması gibi organizasyonun tamamını ilgilendiren alanlarda kullanılmaktadır [5] Sistematik Diyagram Sistematik diyagram, belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayan önlemler (faaliyetler) arasındaki hiyerarşiyi içeren mantıksal tabanlı bir diyagramdır. Bu araç, belirlenen hedeflere ulaşmak için en ayırıcı ve etkili önlemi (faaliyeti) bulmaya yönelik

6 440 teknikler geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Ulaşılması istenen ana hedefin seçimi ve buna ulaşmak için kullanılacak araç ve önlemlerin belirlenmesiyle başlayan ve bir ağaç ve onun kolları şeklinde geliştirilen sistematik diyagram ağaç diyagramı olarak da isimlendirilmektedir [7]. Aynı zamanda iş hayatında çalışanların amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağının ifade edilmesinde etkili olan sistematik diyagram; yeni bir ürün geliştirme aşamasında tasarım ve kalite planının yaygınlaştırılması, sebep-sonuç diyagramının oluşturulması, işyerlerinde ortaya çıkan kalite, maliyet problemlerinin çözümüne yönelik düşünce geliştirilmesi, hedefler, politikalar ve bunların yerine getirme adımlarının belirlenmesi ve ürün/parça ile kontrol fonksiyonlarında verimliliğin arttırılması gibi alanlarda kullanılabilmektedir Matris Diyagramı Stratejik kalite planlama sürecinde genellikle, birisindeki değişimin diğeri üzerinde olumlu/olumsuz etki yarattığı, birbiriyle ilişkisi olan faktörler söz konusudur. Matris diyagramı, ilişki kurmayı kolaylaştırıcı çok yönlü ve grafiksel bir araçtır [9]. Bu teknik, belirlenen hedef üzerinde etkili olduğu düşünülen bu faktörler arasındaki etkileşimlerin veya ilişkilerin, kuvvet dereceleri temelinde ortaya çıkarılmasını sağlar İki veya daha fazla faktör arasındaki yakınlık ilişkisinin tanımlanmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış türleri söz konusudur. Matris diyagramı, kaynak planlama ve düzenleme, ürün-süreç tanımlama ve tasarım, hata doğrulama ve başarısızlıkları önleme çalışmalarında uygulanabilir. Kalite fonksiyonu yayılımı da matris diyagramlar üzerine kurulur [5] Matris Bilgi Analizi Matris tablosunun yeterli olmadığı durumlarda veri analizine ve sayısal sonuçlara dayanan bir yöntemdir. Yedi yeni kalite kontrol aracı arasında tek sayısal teknik olan matris bilgi analizi, derlenen üzerinde yoğunlaşılan konunun daha kolay kavranabilmesi için matris diyagramı verilerini düzenler [11]. Matris bilgi analizi; iç içe geçmiş karmaşık faktörler bulunduran üretim süreçlerinin analizinde, büyük miktarda veri içeren uygunsuzlukların sebeplerinin analizinde, pazar analizi sonuçları ile gösterilen istenen kalite seviyelerinin algılanmasında, duyumsal karakteristikleri sistematik olarak sınıflandırılmasında, ve karmaşık kalite değerlendirmelerini yapılmasında kullanılır Süreç Karar Program Tablosu Süreç karar program tablosu, olaylardaki gelişmeyi değerlendirerek istenen sonuçların elde edilmesinde hangi süreçlerin kullanılması gerektiğini ve olası çıktıların

7 441 değişiminin belirlenmesinde kullanılır. Yöneylem araştırmasında kullanılan süreç karar programının uygulanmasıdır [7]. Uygulanmasında her zaman beklenen iyileşmeler gözlenmeyebilir. Öte yandan, bu teknik, problemlerin çözümünde, mümkün çıktıları önceden tahmin eder ve en iyi çözüme ulaşılmasını sağlayacak şekilde süreçte yapılacak ayarlama(lar) için uygun ölçüleri belirler. Bu teknik; amaçların yönetimi için uygulama planı kurulmasında, teknoloji geliştirme konuları için uygulama planı kurulmasında, sistemde beklenen önemli olayları önceden açıklayabilecek ve tahmin edebilecek politikaların geliştirilmesinde, imalat süreçlerindeki kusur sayılarını en azlayacak ayar ölçülerinin uygulanmasında ve süreçler için hazırlık ve ayar değerlerinin belirlenmesinde kullanılır [9] Ok Diyagramı Ok diyagramı, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniğinde (PERT) ve kritik yol metodunda (CPM ) olduğu gibi, günlük planlar için kullanılan bir ağ diyagramıdır. Böylelikle; uyumlu ve ayrıntılı bir plan yaratılır ve planın uygulama esnasında ortaya çıkan değişikliklerden etkilenmesi engellenir. Bir programı tanımlamak için gerekli basamakları göstermek amacıyla kullanılan ok diyagramı, basit bir Gantt şemasından daha fazla fakat PERT ve CPM den daha az detay içermektedir [11]. Bu diyagram; deneysel çalışmalar için günlük planlar oluşturulması, kalite kontrol faaliyetleri ile önceden yapılmış planların birbirine eş zamanlı hale getirilmesi, periyodik fabrika bakım planlarının oluşturulması, imalat süreçlerinin analizi, kalite kontrol muayenelerinin ve toplantıların planlanması gibi alanlarda kullanılmaktadır. 4. PLANLAMADA İLİŞKİ DİYAGRAMI Karmaşık bir yapıya sahip problem veya durumu oluşturan iç içe geçmiş nedensel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler arasındaki mantıksal ilişkilerin ortaya çıkarılması, böylelikle uygun bir çözümün elde edilmesi esasına dayanan ilişki diyagramı, problemin tamamına geniş bir perspektiften bakılmasına olanak sağlamaktadır. İlişki diyagramının ilgilenilen probleme veya konuya uygunluğunun sağlanması için diyagramın, yönetim kademesinden ve uzman kişilerin katılımıyla oluşturulan ekip tarafından bir çok kez çizilmesi gerekebilir. Böylelikle, faktörlerin (konuların) açıkça tanımlanması, yeni düşüncelerin geliştirilmesi ve çözüm konusunda fikir birliğinin sağlanması mümkün olacaktır.

8 İlişki Diyagramının Oluşturulması İlişki diyagramı; üretim çizelgelerinin gözden geçirilerek azaltılması, talebe karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve ürün kusurlarındaki artışın nedenlerinin belirlenmesi gibi tek amaca sahip problemlerde veya TKK'daki politikaların gözden geçirilmesi, yönetim kural ve ilkelerinin belirlenmesi, işlemlerin iyileştirilmesi gibi çok sayıda bölümü ilgilendiren ve iki veya daha fazla konu içeren çok amaçlı problemlerin çözümünde kullanılabilir. İşletme içinde bir çok farklı alanda uygulanabilen bu diyagram, karmaşık sebep-sonuç ve amaç-önlem (faaliyet) ilişkilerine sahip problemlerin çözümünde; problemin çözümü için ekibin oluşturulması, problemin tanımlanması veya açıklanması, ilgili tüm faktörlerin belirlenmesi, tüm faktörlerin açıkça ve kısaca tanımlanması, mantıksal sebep-sonuç ilişkilerinin tanımlanması ve ilişki diyagramında oklarla gösterilmesi, ilişki diyagramının oluşturulması, anahtar (kritik) faktörlerin ortaya çıkarılması, anahtar faktörlere ilişkin somut planların yapılması ve ilişki diyagramının gözden geçirilmesi olmak üzere toplam 9 adım dikkate alınarak oluşturulmaktadır [11]: İlişki diyagramında, dikkate alınan faktörler veya problem kaynakları, dikdörtgenler veya elipsler ile gösterilir. Önemli olan konu veya faktörler daha kolay tanınabilmeleri için gölgelendirilirler. Faktörlerin tanımlanması için kullanılan sözcük gruplarının veya cümlelerinin kısa ve herkes tarafından anlaşılır olması son derece önemlidir. Faktörler arası geçişler, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayacak şekilde oklarla gösterilir. Okun ucu sebepten sonuca doğru çizilir [9]. Bir örneği Şekil.1'de verilen ilişki diyagramı, problemin büyük oranda çözümlenmesini sağlayan sebep-sonuç ilişkilerini veya nedensel faktörler ile problem kaynakları arasındaki ilişkileri açıkça ortaya koyabilmektedir. Bu nedenle, ilişki diyagramı, stratejik problem çözümünde diğer yeni araçlara kıyasla daha fazla tercih edilmektedir. Şekil 1. Örnek İlişki Diyagramı

9 443 İlişki diyagramının kısıtsız bir şekle sahip olması nedeniyle uygulamada farklı türler ile karşılaşılmaktadır. Merkezi Yaklaşımlı ilişki diyagramı, yönlendirilmiş ilişki diyagramı, faktörler arası ilişki esasına dayanan ilişki diyagramı uygulamada en çok kullanılan ilişki diyagramlarıdır [11] İlişkin Diyagramının Avantaj ve Dezavantajları Oluşturulmasında herhangi spesifik bir yapı ile sınırlı olmadığı için ekip içinde yeni düşüncelerin geliştirilmesini sağlayan ve önyargıların oluşmasını engelleyen ilişki diyagramı; problemin veya konunun basitleştirilerek işletme çalışanlarınca algılanması, çok sayıdaki bölüm arasındaki ilişkileri açıklayarak, problem çözümünde farklı grupların birlikte çalışması halinde çözümü kolaylaştırması, yorumların kısıtlama olmadan kaydedilmesi, problemin çözümündeki anahtar faktörlerin ve etkilerinin kontrolünü/doğruluğunu sağlayan aşamaların ortaya çıkarılması, detaylı bilgi toplanmasına bağlı olarak, ileriye dönük tahminlerin yapılması ve faktörler arasındaki bağlantıların organize edilmesi, karmaşık bir problemin üst yönetime açıklanmasını kolaylaştırması gibi avantajlara sahiptir. Öte yandan, oluşturulmasında yapısal bir kısıt olmadığı için, sonuçlar çoğunlukla benzer olmakla birlikte, aynı probleme ilişkin bir başka ekip tarafından farklı bir diyagram çizilebilir. İlişki diyagramının; faktörlerin çok sade bir şekilde tanımlanması, faktörler arasındaki ilişkiyi (geçişi) gösteren okların yönlerinin ters olmasına neden olabilmesi, karmaşık bir diyagramın anlaşılma zorluğu, diyagramın oluşturulmasının zaman alıcı ve zor olması ve mevcut durum için çizilen diyagramdaki faktörlere bağlı olan herhangi bir değişiklik halinde, diyagramın, değişen durumlara cevap verebilmesi için yeniden çizilmesinin gerekliliği gibi dezavantajları söz konusudur. 5. TOPLAM VERİMLİ BAKIM - İLİŞKİ DİYAGRAMI İşletmelerde, 1950'lere kadar makinanın arızalandığında tamir edilmesi esasına dayana ve makinanın beklenmedik bir zamanda arızalanması nedeniyle üretim programının aksaması sonucunda yüksek oranda kaybın söz konusu olduğu arizi bakım uygulanmaktaydı. 1950'lerde makinaların arızalanmadan önce belirli zamanlarda bakılması olarak tanımlanan koruyucu bakım anlayışı gündeme gelmiştir. 1960'larda ise üretimin sürekliliğini ve verimliliğini sağlayacak şekilde bakım faaliyetlerinin planlanması olarak ifade edilen verimli (üretken) bakım yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, ilk olarak 1971 yılında, sadece üretimin durmasını engellemek değil aynı zamanda

10 444 verimliliğin artmasını sağlamak düşüncesinde olan bir Japon firması tarafından uygulanmaya başlanmıştır [8]. İzleyen yıllarda, bu yeni yaklaşım koruyucu bakım çalışmalarının da eklenmesiyle işletmenin bütün bölümlerini ve hatta yönetim kademsini de içerecek boyutlarda Toplam Verimli Bakım (TVB) adıyla uygulamaya geçirilmiştir [3]. TVB, öncelikle üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinde uygulanan ve tüm çalışanların katılımı ile, en yüksek verimliliğe ulaşmak için yapılan küçük grup çalışmalarıdır. Başka bir ifadeyle, üretimde Sıfır İş Kazası, Sıfır Hata ve Sıfır Duruşları gerçekleştirecek tüm çalışan personelin benimsediği ve işletme genelini ilgilendiren bir stratejidir [10]. İş kazalarını, hataları ve duruşları ortadan kaldırılması ve beraberinde verimliliğin arttırılması olarak düşünülen TVB'nin işletme genelinde uygulamaya geçirilmesi zaman alıcıdır ve ciddi bir planlama gerektirir. Her şeyden önce üst yönetimin bu stratejiyi benimsemiş olması bir zorunluluktur. Öte yandan, TVB'nin yaygınlaşmasını sağlayacak biçimde görev, sorumluluk ve bölümler arası ilişkilerin belirlenmiş olması gerekir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilerek tümüyle TVB uygulanması 3-4 yıl gibi bir süreyi kapsamaktadır [3, 8]. Genel anlamda üretim sisteminin etkinliğini arttırmak amacıyla uygulanan TVB, aynı zamanda; ekipman verimliliğini üst düzeye çıkarılmasına, bölümler arası işbirliğinin oluşturulmasına ve üst yönetimden en alt düzeyde yer alan personele kadar herkesin TKK anlayışına paralel faaliyet göstermesine yardımcı olur. TVB nin başarılı olması, ancak, gerekli faaliyetleri yürüten kişi ve bölümler arasındaki işbirliğinin sağlaması ile mümkündür. Bu faaliyetlerin herhangi birinin eksikliği durumunda, başarılı sonuçlar elde edilemez. TVB yi başlatmak için karar verildiğinde, işletme veya organizasyon yöneticileri, tüm faaliyetleri, çeşitli çevrelerden gelecek engellemelere rağmen desteklemelidirler TVB Faaliyetleri TVB, genelde, bölümler ve faaliyetler arasındaki koordinasyonu sağlayan bir TVB ofisinin gözetiminde; üretim, bakım ve mühendislik bölümlerince organize edilen proje grubunun, altı büyük kaybı ortadan kaldırması, bakım bölümünün planlı bakımı yürütmesi, üretim bölümünün kullanıcı (otonom) bakımı yürütmesi, mühendislik hizmetleri bölümünün önleyici mühendislik faaliyetlerini yürütmesi, ürün tasarım bölümünün üretimi kolay ürün tasarım faaliyetlerin yürütmesi, bu çalışmaların eğitim ile desteklenmesi olmak üzere altı önemli faaliyeti içerir [3, 8, 10]:

11 445 TVB, ekipman verimliliğini etkileyen ve duruşlardan, hızdan ve üretim hatalarından kaynaklanan kayıpları azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu kayıplar; onarım gerektiren ekipman hatalarının neden olduğu duruş kayıpları, ekipman kurma ve ayarlama kayıpları, küçük duruş kayıpları, hız kayıpları, kalite hataları ve tekrar işleme kayıpları ile parça (ürün) kayıplar olmak üzere altı başlıkta sınıflandırılır. Söz edilen bu kayıpların azaltılmasında, Toplam Ekipman Verimliliği (TEV) olarak tanımlanan bir verimlilik ölçütü dikkate alınır ve bu ölçütün iyileştirilmesi için her bir kayıp temelinde geliştirme hedefleri belirlenir. TEV; MKO (Makine Kullanım Oranı), MP (Makine Performansı) ve SPO (Sağlam Parça Oranı) bileşenlerinin çarpımıyla hesaplanır ve yüzde değer olarak ifade edilir TVB için İlişkin Diyagramın Çizilmesi İlişki diyagramı, kısaca, karmaşık iç içe geçmiş faktörler içeren durumlar için etkili bir planlama aracıdır. Bu nedenle TVB de olduğu gibi değişik bölümlerin işbirliğini gerektiren yeni yaklaşımlar için uygundur. Çalışmanın bu aşamasında, daha önce tartışılan TVB faaliyetleri ve amaçları incelenerek TVB de, faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren bir taslak ilişki diyagramı çizilmiştir. İlişki diyagramının oluşturulması aşamaları dikkate alınarak çizilen diyagram Şekil 2'de verilmiştir. İlişki diyagramı kısıtsız bir forma sahip olmakla birlikte, kavramayı kolaylaştırmak açısından, en çok kullanılan türlerden birisi olan merkezi yaklaşımlı ilişki diyagramı kullanılmıştır. Birlikte uygulanan faaliyetlerin kesikli çizgilerle gösterildiği çizilen ilişki diyagramı, TVB uygulamasına geçecek bir işletme için taslak niteliğindedir ve işletme içinde oluşturulacak bir ekip tarafından gözden geçirilerek yürütülecek faaliyetlerin işletme olanaklarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 6. SONUÇ ve ÖNERİLER İşletme içindeki stratejik konuları planlamak amacıyla geliştirilmiş olan yedi yeni araç, sistemi bir bütün olarak değerlendirerek müşteri talepleri, ürünler ve süreçler arasında kalite yönlü ilişkileri bulmada ve ifade etmekte kolaylık sağlamaktadır. Söz edilen yeni araçların kısaca tanıtıldığı bu çalışmada, karmaşık bir yapıda birbirine geçmiş nedensel faktörlerin açıklanarak uygun bir çözüm bulunması amacıyla geliştirilmiş ilişki diyagramının kullanımı TKK' da olduğu gibi işletme genelini ilgilendiren TVB'a geçiş konusunda örneklenmiştir.

12 446 Başlangıç Temizliği Bakım Planlaması Kısa İyileştirici Programlar Kirlenme Kaynaklarına Karşı Önlemler Temel Ekipman Koşullarının Muhafazası Seyrek Duruşların Giderilmesi Arıza Türlerinin Belirlenmesi Arıza Arama Tekniklerinin Uygulanması Temizlik ve Yağlama Standartları Zorunlu Yıpranmanın Giderilmesi Tasarım Yetersizliklerinin Giderilmesi Parça Ömürlerinin Tahmini ve Periyodik Bakımının Yürütülmesi Kalite Hatalarının Gözden Kaçmasının Önlenmesi Sorunun Yok Edilmesi Yaratıcı Yaklaşım Planlı Bakım Kullanıcı (Otonom) Bakım TVB Ofisi - Faaliyetlerin Koordinasyonu Kalite Hatalarının Giderilmesi Altı Büyük Kaybın Giderilmesi TVB - Uygun Koşulların Sağlanması Üretimi Kolay Ürün Tasarımı Süreç Kalite Güvenilirliği Eğitim Malzemelerinin Hazırlanması İşbaşı Eğitimlerinin Planlanması Muayene ve Becerilerin Geliştirilmesi Önleyici Mühendislik Operatörlere Muayene Eğitimi Şekil 2. Toplam Verimli Bakım için İlişki Diyagramı Duruş, hız ve kalite yönlü problemlerden kaynaklanan kayıpları azaltmak ve dolayısıyla en yüksek verimliliğe ulaşmak amacıyla 1970'lerin sonlarında Japonya'da kullanılmaya başlanan ve klasik anlamda bilinen bakım planlamasından farklı olan TVB, tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen bir yaklaşımdır. Böylesi bir yaklaşımın başarıyla uygulanabilmesi TVB'a geçişte yapılacak sıralı faaliyetlerin planlanmasına, görev ve sorumluluklar ile bölümler arası ilişkilerin belirlenmesine bağlıdır. İlişki diyagramının, yeniden değerlendirilmesi, planlamanın ilgili aşamalarındaki diğer araçlarla ilişkilendirilmesi işletme genelini ilgilendiren faaliyetlerin etkin bir biçimde uygulanmasını kolaylaştıracaktır. KAYNAKLAR 1. Anagün, A.S., Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Bursa, Mayıs, Anagün, A.S., İstatistiksel Proses Kontrolu, 1. HİBMK.lığı, Kalite Eğitim Dökümanı - 8, Eskişehir, Ocak 1996.

13 ARÇELİK Buzdolabı İşletmesi, Toplam Üretken Bakım, Eğitim Dökümanı -1, Burnak, N., Toplam Kalite Yönetimi, Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, TEKAM Yayın No: TS NB, Eskişehir, Cohen, L., Quality Function Deployment, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, Devor, R.E., T.H. Chang, J.W. Sutherland, Statistical Quality Design and Control. Macmillan Publishing Co., New York, Gür, J., Kalite Maratonu, Kültür Matbaası, Ankara, Kaykayoğlu, R., Toplam Verimli Bakım, Seminer Notları, MESS Eğitim Vakfı, Kolarik, W.J., Creating Quality, McGraw-Hill International Editions, NewYork, KORDSA A.Ş., TVB Uygulaması - Bir Japon Yaklaşımı, Mizuno, S., Management for Quality Improvement The Seven New QC Tools, Productivity Press, Cambridge, Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, 3 rd Ed., John Wiley & Sons, New York, 1997.

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) İsmail DÜNDAR TEMSA A.Ş. Ersin GÖKÇEN TEMSA A.Ş. Özet Otobüs/Midibüs/Kamyonet üretimi yapılan TEMSA üretim tesislerinde, üretim sürecinin

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA KALİTENİN TARİHSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ Muayene İstatistiksel Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İstatistiksel

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 326 Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 1 Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN and 2 Abdulkadir ALTINSOY * 1 Prof.Dr. Faculty of Political Science, Sakarya University,

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Her sektörde arzın arttığı ve iletişim teknolojilerinin çok geliştiği günümüz ekonomisinde işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek için sadece ucuz mal ya da hizmet üretimini değil, hem ucuz

Detaylı

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Nilay Kurşunoğlu, PwC Yönetim Danışmanlığı Biz Kimiz? Orhan Cem Sorumlu

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri MITIGATING CLIMATE CHANGE Industry Workshop Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri Dr. Theodor Goumas Managing Director, EXERGIA S.A. Ankara, 4-5 October Düşük/Sıfır Maliyetin

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN. İnsan Kayanakları KAYNAKLARI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN. İnsan Kayanakları KAYNAKLARI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kayanakları 29 İNSAN KAYNAKLARI İSMMMO da İnsan Kaynakları Yönetimi; kurum için en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KALİTE YE KUŞBAKIŞI

İÇİNDEKİLER KALİTE YE KUŞBAKIŞI İÇİNDEKİLER vii SAYFA YE KUŞBAKIŞI 1 GİRİŞ 2 Kalite İle İlgili Bazı Kavramlar 6 Kalitenin Getirileri 9 Kalite ile İlgili Kuruluşlar 10 Kalite nin unsurları 11 Kaliteyi Oluşturan Faktörler 12 HİZMETTE 13

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır. Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler 1 İçerik Ulaşım Sektörünün Yapısı Ulaşım Sektöründe Yeni Risk Algısı Ulaşım Sektörüne Özgü Kurumsal Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir.

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir. Yapısal Sistem Analiz ve Tasarım Metodu SSADM waterfall model baz alınarak uygulanan bir metottur. İngiltere de kamusal projelerde 1980 lerin başında kullanılan sistem analizi ve tasarımı konularındaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri o MerSis Danışmanlık Hizmetleri Çalışanlarınız, tesisleriniz, üretim araçlarınız koruma altında! Bilgileriniz? danışmanlık hizmetlerimiz, en değerli varlıklarınız arasında yer alan bilgilerinizin gizliliğini,

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4822

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4822 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KALİTE KONTROL Dersin Orjinal Adı: KALİTE KONTROL Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 8 Dersin

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı