ödemeler üzerine yoğunlaşarak, nüfusun tamamını kapsayacak sosyal güvenlik sistemlerinin tesisini tercih etmişlerdir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ödemeler üzerine yoğunlaşarak, nüfusun tamamını kapsayacak sosyal güvenlik sistemlerinin tesisini tercih etmişlerdir."

Transkript

1 GİRİŞ Resmi olarak ilk kez Roosvelt dönemi Amerika sında adlandırılan sosyal güvenlik sistemi kavramı en genel bakış açısıyla ülke içi sosyal adaletin sağlanmasında birincil rol üstlenmiş organizasyonların bütünü olarak ifade edilebilir. İlk temelleri Bismarck tarafından 19. yüzyılda atılan bu organizasyonlar, vatandaşların büyük bir kısmına sosyal güvenlik hizmetleri sunma görevini, anılan tarihten itibaren yaklaşık bir asır boyunca temel ilkeleri hemen hemen hiç değişmeden başarı ile yerine getirmişlerdir. Ancak günümüzde bu son derece hassas görevin yerine getirilmesinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Dünya da sosyal güvenlik sistemlerinin özellikle son 25 yıl içerisinde finansal ve sosyal açıdan bazı açmazlara düştüğü genel kabul görmüş bir olgudur. Aslında sosyal güvenlik sistemleri arasında genel olarak kendisine en geniş uygulama alanı bulan sosyal sigortalar modelinin planlanışından bu yana yaklaşık 150 senelik bir zaman diliminin geçtiği düşünüldüğünde, sistemde karşılaşılan bazı sorunların doğal sürecin bir gereği olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira 19. yüzyılın üçüncü çeyreğinden bu yana sosyal ve ekonomik yaşamda, insanlık tarihinin geride kalan döneminden çok daha hızlı ve kapsamlı bir değişim süreci yaşanmıştır. Hiç şüphesiz yaşanan bu sosyo-ekonomik değişim, temel prensipleri 19. ve 20. yüzyıllardaki nüfus koşullarına, sanayi yapısına, sağlık sektörüne ve ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre tasarlanan bir sistemin, pek çok yönden zamanın gerisinde kalmasına neden olmuştur. Döneminin şartlarına uyum sağlayamayan bu sistemler de doğal olarak pek çok açıdan sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Nüfusun yaşlanması, aile istikrarındaki bozulmalar, yapısal işsizlik, sosyal dışlanma, iş güvenliği zaafları, küresel ekonomik krizler, sosyal güvenlik sistemlerindeki finansal tıkanmalar ve değişen iş dünyasına uyum sağlayabilecek sosyal güvenlik hizmetlerinin oluşturulması ihtiyacı gibi etkenlerden kaynaklanan bu sorunlar karşısında ülkeler, mevcut sosyal güvenlik sistemlerini değiştirmeye yahut yeni sistemler inşa etme alternatif reform modellerine yönelmişlerdir. Hiç şüphesiz karşılaşılan sorunların farklı olması nedeniyle çeşitli ülkelerde uygulanan reform modelleri de farklılık arz etmektedir. Kimi ülkeler sosyal sigorta sistemleri üzerinde yoğunlaşarak özelleştirme ve dağıtım metodundan kapitalizasyon metoduna geçme gibi reform alternatiflerini seçerken, kimileri ise sosyal yardımlar ve primsiz

2 ödemeler üzerine yoğunlaşarak, nüfusun tamamını kapsayacak sosyal güvenlik sistemlerinin tesisini tercih etmişlerdir. Sosyal güvenlik sistemlerinde yukarıda bahsedilen sosyo-ekonomik değişimler nedeniyle ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesine yönelik reform tartışmaları yoğun olarak 70 li yıllarda gündeme gelmiştir. Bununla beraber bir kaç istisna dışında sosyal güvenlik sistemlerinde görülen reform örnekleri özellikle 80 li ve 90 lı yıllarda yoğunlaşmaktadır. Arada kalan bu on senelik dönemin sosyal güvenlik sistemlerinin hangi konularda sıkıntı yaşadığının, hangi araçlarının zamanın gerisinde kaldığının ve bu sorunların aşılabilmesi adına ne tarz ve boyutta değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun değerlendirilmesi ile geçirilmiş olması olası görünmektedir. Zira dünyamız hemen hemen aynı dönemde farklı ülkelerde yapılan sosyal güvenlik sistemi reformlarında, çok farklı sorunlara yönelik ve çok farklı çözüm önerileri öngören örneklere şahitlik etmiştir. Yani reformlar bir kalıptan çıkmış, tekdüze değişiklik önerilerini içeren bir yapılanma değil, tam aksine her coğrafyanın kendine has sorunlarına yine o bölgedeki ülkelerin şartlarına uygun düzenlemeler içeren bir yapı sergilemektedir. Örneğin Latin Amerika ülkelerinde sistemin finansmanında yaşanan sorunlar nedeniyle 1981 de Şili ile başlayan reform süreci, kimi ülkelerde emeklilik ve sağlık sigortalarının birbirinden ayrıştırılarak emeklilik sistemlerinin tamamen özelleştirilmesi, kimilerinde ise devlet ve özel sektörün birlikte yer aldığı sistemlerin tesis edilmesi şeklinde yapılırken; hemen hemen aynı dönemde Kuzey Avrupa ve Amerika daki gelişmiş ülkeler nüfusun hızla yaşlanmasının repartisyon (dağıtım) modelinin uygulandığı sosyal güvenlik sistemleri için yakın bir zaman dilimi içerisinde sorun teşkil etmeye başlayacağını fark ederek bu yönde reform faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bununla beraber aynı dönemde dünyanın farklı köşelerinde, üstelik birbirlerinden oldukça farklı sosyo-ekonomik şartlara sahip ülkelerde amaçları ve yöntemleri benzeşen reform örnekleri de mevcuttur. Bu husus küreselleşme ile birlikte önemleri oldukça artan uluslararası ekonomi kuruluşlarının ülkeleri yönlendirmesinin yanı sıra benzer sorun ve şartların farklı ülkelerde görülebilmesinden kaynaklanmaktadır lı yıllarda Dünya Bankası nın hazırladığı Averting the Old Age Crisis adlı rapordan sonra pek çok ülkede emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemelere gidilmesi, yukarıda bahsedilen ilk durum için örnek gösterilebilir. İkinci durum için verilebilecek en güzel örnek ise Çin Halk Cumhuriyetinde yılları arasında, yaşanan Büyük Kültür Devrimi sonrası bozulan sosyal güvenlik sisteminin düzeltilmesi ve kırsal kesim işçilerinin de sosyal güvence altına alınması amacıyla birleşmiş sosyal sigortalar sistemi kurulurken; 1966 yılında Brezilya da, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü oluşturulup 70 li yıllarda kırsal

3 kesim işçilerini ilgilendiren FUNRURAL programlarında yeniden düzenlemeye gidilmesidir. Kurumsal olarak yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmişe sahip olan Türk sosyal güvenlik tarihi incelendiğinde, ülkemizde kurulu sistemin de bu süreçte sosyal ve finansal açıdan pek çok problemle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Sosyal açıdan yaşanılan sorunların en önemli nedeni özellikle kuruluş aşamasında tüm nüfusu kapsayan ve kolay erişilebilir bir sistemin planlanmaması, aksine yıllar içerisinde nüfusun belli kesimlerine kademe kademe sosyal güvence sunan ve sosyal hizmetlerde belli bir standart getiremeyen bir sistemin ortaya çıkmasıdır. Sistemin finansal sorunlarının kaynağı ise planlamada yaşanan hataların yanı sıra aktif pasif oranının bozulması ve nüfusun yaşlanması gibi dünya genelinde yaşanan sorunlara paralel sorunlar ile kayıt dışı istihdam, işsizlik ve sağlık hizmetlerinde yaşanılan yolsuzluklar gibi yoğunluğu ülkemizin kendine has durumuna göre şekillenen sorunlardır. Türk sosyal güvenlik sisteminin bahsedilen bu nedenlerden ötürü yaşamakta olduğu finansal krizin boyutları ise oldukça ciddi boyutlardadır. Ülkemizde sisteme 2005 yılı itibariyle son 10 yılda yapılan Hazine yardımlarının toplamı anılan yıl boyunca ürettiğimiz tüm katma değerin toplamına yakındır. Bu tespitten daha da vahim olan unsur ise bu açıkların kapanma değil artma eğiliminde olmasıdır. Sosyal güvenlik sistemimizde 2005 yılı içerisinde yukarıda bahsedilen bu sosyal ve finansal sorunların giderilmesi adına, önceki yıllarda yaşanan değişim denemelerinden oldukça geniş kapsamlı, reform olarak nitelendirilebilecek önemli değişiklikler getirecek üç kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bunlardan iki tanesi 2006 yılı içerisinde yasalaşmış, ancak yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu yürürlüğe girmiş, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğü ise Anayasa Mahkemesince bazı maddelerinin iptal edilmesinden ötürü önce 2007 Temmuz ayına ardından da 1 Ocak 2008 tarihine ertelenmiştir sayılı Kanunun uygulamaya konulmasında yaşanan bu sorunlar nedeniyle, hazırlanan üçüncü taslak olan Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu ise gündemden iyice düşmüş bir şekilde beklemektedir. Kanun taslağının ne zaman meclis gündemine geleceği konusunda bir bilgi bulunmamakla beraber, bu üç kanunun birbirinden ayrı olarak uygulanmasının pek bir anlam ifade etmeyeceği göz önünde bulundurularak yakın bir zaman diliminde yasalaşmasının beklenildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

4 Bu tezle ulaşılmak istenen temel hedef, reform olarak nitelendirilen bu üç yasanın, Türk sosyal güvenlik sistemde yaşanan sorunlardan finansman açığına neden olanlar üzerindeki etkisinin yönünü tespit etmektir. Tezin birinci bölümünde, sosyal güvenlik kavramı ele alınarak Dünya da ve Türkiye de sosyal güvenlik sistemlerinin gelişiminin incelenmesinin ardından sistemin temel finansman kaynakları belirtilmiştir. Türk sosyal güvenlik sisteminde 2005 yılından bu yana gündemde olan değişikliklerin gerekliliğinin ve bu değişikliklerin reform mahiyetinde olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla sosyal güvenlikte reform kavramı, reformun genel gerekçeleri ve Dünya da ve Türkiye de bugüne değin yaşanılan reform girişimlerinden örnekler incelenmiştir. İkinci bölümde halihazırda mevcut bulunan sistemin ana hatları ile idari ve mali yapılanmasına yer verilmesinin ardından sistemde finansal açıklara neden olan faktörler belirtilmiştir. Bununla ulaşılmak istenen temel amaç reform ile getirilen değişiklikler öncesinde var olan sosyal güvenlik sisteminin ne durumda olduğunun ve yeni sistem ile düzeltilmesi gereken sorunların hangileri olduğunun tespitidir. Tezin üçüncü ve son bölümünde ise reform kapsamında değerlendirilen iki kanun ve bir kanun tasarısının finansal nitelikte olduğunu düşündüğümüz önemli maddelerine yer verilerek, yapılan reform niteliğindeki değişikliklerin ikinci bölümün ikinci kısmında sıralanan finansman sorununa neden olan faktörleri ne yönde etkileyeceği araştırılmıştır. Reformun genel bir değerlendirmesinin yapılması ile reform ile ulaşılmak istenen hedeflerden özellikle finansman açıklarını etkileyecek nitelikte olanlara ulaşılıp ulaşılamadığının tespitine yani sosyal güvenlik reformunun kendisinden beklenenleri sağlayıp sağlayamayacağının öngörülmesine çalışılmıştır.

5 1.BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI ve SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 1.1.SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI İnsan yaşamında, sosyal güvenliğin anlamı ve önemine tarihsel bir perspektiften bakıldığında, insanların gelecekte karşılaşabilecekleri ekonomik ve sosyal risklere karşı korunma isteği ve güdüsünün her zaman olageldiği görülmektedir. Bununla beraber modern anlamda sosyal güvenlik hizmetleri ortaya çıkana kadar geçen süreçte, riskten korunma işleminin gerek ahlaki gerek dini gerekçelerle, toplumun gelir düzeyi yüksek kişilerince yapılan yardımlar yoluyla, belirli ölçülerde yerine getirildiği bilinmektedir. Ancak bu yardımlaşma sistemi, düzenli ve önceden belirlenmiş olmaması ve zorunlu değil gönüllü olarak yapılması bakımından kişilere, yaşam süreci içerisinde karşılaşabilecekleri riskler hususunda teminat olabilmede eksik kalmıştır. Bu noktada diğer dayanışma türlerinin aksine düzenli, önceden belirlenmiş ve zorunlu katılımlar öngören sosyal dayanışma sistemi ortaya çıkmıştır. Sosyal dayanışma yaşlılık, engellilik, hastalık, doğum, ölüm, işsizlik gibi risklerle karşılaşan insanların yaşam seviyelerini muhafaza ve geliştirmek için gelirin yeniden dağıtımını sağlayan araçların

6 bütünüdür (Euzeby, 2004a:109). İnsanoğlunun aslında tarih boyunca pek farklı saiklerle yerine getirdiği yardımlaşma kavramı, kurumsal bir yapıya kavuştuğunda sosyal dayanışma olarak adlandırılmıştır. Sosyal dayanışmanın amacına ulaşmada kullandığı en önemli araç sosyal güvenlik hizmetleridir. Sosyal güvenlik kavramı çeşitli şekillerde tanımlanabilen ve hatta tanımı zamanın değişen koşullarıyla birlikte farklılaşan bir kavram olsa da, Scherman (2000: 70) sosyal güvenliğin bazı temel temalarının tartışma götürmez olduğunu ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, sosyal güvenlik sisteminin hem bireylerin refahını artırması hem de ekonominin gelişimine olan katkısıdır. Sosyal güvenlik sistemleri, yoksulluğu azaltmaya yönelik toplumsal işlevinin yanında, risklerin bir yandan vatandaşlar arasında bir yandan da vatandaşların her birinin kendi yaşam süreleri içinde dağıtılmasını sağlamaktadır. Üzerinde hemfikir olunan bir başka husus ise, toplumsal koruma işlevinin devletin sorumluluğu altında olduğudur. Sosyal güvenlik sistemine ait sorunların çözümü için öngörülen tüm çözümlerin bir takım riskler taşıdığı, farklı çıkarları dengelemesi gerektiği ve her ülkenin kendine özgü çözümler içeren reformları gündeme getirmesi gerektiği, Scherman (2000) nın sosyal güvenlik alanında mutabık kalındığını vurguladığı diğer noktalardır. Sosyal güvenlik kavramı hususunda yukarıda da bahsedildiği üzere ortak temalar bulunmakla beraber, genel kabul görmüş uluslararası geçerliliği olan bir tanım yapılabilmiş değildir. Bu itibarla en genel temalardan yola çıkıldığında sosyal güvenlik kavramı insanlara çalışma kabiliyetinin hiç olmaması ya da sonradan kaybı halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçim seviyesini teminine yetecek gelir düzeyinin ve yaşam süreci boyunca karşılaşabilecekleri belli başlı bazı riskler karşısında güvencenin sağlanması olarak tanımlanabilir. Dikkat edilirse bu tanım, çalışan insanların halihazırdaki gelir düzeylerinin, asgari geçim seviyesinde ve tatmin edici olduğunu varsaymaktadır. (Tostensen, 2004:5) Bu itibarla tezin bundan sonraki kısımlarında, Uluslararası Çalışma Örgütünün yaptığı sosyal güvenlik tanımında da yer alan bu varsayım kullanılacaktır. İlk kısımın başında Euzeby nin yaptığı sosyal dayanışma tanımından hareketle topluma etkin bir şekilde sosyal güvenlik hizmeti sunulabilmesi adına kurumsallaşmanın gerektiğinden bahsedilmiştir. Kurumsal bir sosyal güvenlik sisteminin oluşumu için gerekli unsurlar her ne kadar tercih edilen yöntemlere ve kapsama alanlarına göre ülkeden ülkeye farklılaşabilse de,

7 evrensel olarak sosyal güvenlik sistemlerinin belli başlı üç dayanak üzerinde durduğu söylenebilir. Bunlar sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerdir Sosyal Sigortalar Sosyal güvenlik kavramı her ne kadar sosyal yardım ve sosyal hizmetleri de içeren geniş bir anlama sahip olsa da, sosyal güvenlik sistemleri ağırlıklı olarak sosyal sigortalar temelinde oluşmuştur (DPT, 2006b:2). Sosyal sigortalar sisteme katılımın zorunlu olduğu, katılanların sistemin finansmanına prim ödemeleri şeklinde ve yine mecburi olarak katkı yapmalarını öngören, topladığı bu primlere karşılık olarak katılımcılarını yaşam süreci içerisinde karşılaşmaları olası sosyal risklere karşı koruyan programlar olarak tanımlanabilir (ÇSGB, 2005a:3). Sosyal sigortalar, sosyal güvenlik sistemlerinin nitelik bakımından en kapsamlı güvence sunan hizmetleridir. Bununla beraber günümüzde sosyal yardım ve sosyal hizmetlere duyulan gereksinimin artması sonucu, sosyal güvenlik ihtiyacının yalnızca sosyal sigortalarla karşılanması olanaklı değildir. Zira uzun dönemli işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma, kayıtdışı istihdam, yaşlı nüfus oranının artması, aile yapısındaki değişimler ve modernleşmeye bağlı sosyal dönüşüm gibi sorunların tamamının sosyal sigortalar yolu ile giderilmesinin zorluğu, sosyal yardım sistemi ve sosyal hizmetleri eskiye nazaran daha önemli hale getirmiştir (DPT, 2006b:2) Sosyal Yardımlar Sosyal yardımlar, kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul duruma düşmüş birey ve gruplara, toplumdan dışlanmış olanlara, insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam seviyesi sağlamak amacıyla, karşılıksız olarak yapılan ayni ve nakdi yardımlardır (DPT, 2006b:2). Sosyal yardımlar devlet ya da gönüllü vatandaşlar tarafından karşılıksız olarak yapılırlar. Yani sosyal yardımlardan yararlananların bu hizmetlerin finansmanına katılımları gerekmemektedir. Devlet sosyal yardımları vergilerle finanse eder. Yardımların karşılıksız ve genel olması gerekmekle beraber, yalnızca sisteme katılmış vatandaşlara yardım yapılması yahut sosyal taraflardan katılımcılar haricindekilerin birinden yapılan yardımlar için prim toplanılması usülleri de zaman zaman kullanılmaktadır. Sosyal güvenlikte sosyal sigorta sisteminin ağırlıklı olduğu ülkelerde, sosyal güvenlik sisteminin kapsamında çoğunlukla çalışan kesimlerin olması nedeniyle, sistem dışında kalan kişilere güvence sağlanması açısından sosyal yardımlar büyük önem taşımaktadır (DPT, 2006b:3).

8 Sosyal Hizmetler Sosyal hizmetler, insanların kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi ve manevi sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, insanların kendilerine daha yeterli hale gelmelerinde ve başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde, aile ilişkilerinin güçlenmesinde, birey, aile, grup ve toplumların sosyal işlevlerini başarıyla yerine getirmelerinde yardımcı olmak; insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen; koruyucu-önleyici, iyileştirici-rehabilite edici, değiştirici-geliştirici nitelikteki, sistemli ve düzenli faaliyet ve programlar bütünüdür (ÇSGB, 2005a:3). Modern toplumlarda, aile bağları başta olmak üzere geleneksel dayanışma ağlarında yaşanan çözülme, özellikle sosyal dışlanmayla mücadele açısından sosyal hizmetlere duyulan gereksinimi arttırmaktadır (DPT, 2006b:3). Sosyal güvenlik sistemleri evrensel olarak yukarıda sayılan bu üç dayanak üzerine oturmakla beraber, karşılanan riskler hususunda tüm dünyada oldukça farklı kapsama düzeyleri görülmektedir. Bununla beraber karşılanmasının gerekliliği genel kabul görmüş olan riskler de mevcuttur Karşılanan Riskler Kurumsallaşmış bir toplumsal dayanışma yani sosyal güvenlik sisteminde hangi risklerin karşılanacağı hususu, şüphesiz tüm ülkelerde politika belirleyiciler tarafından alınacak kararlara göre şekillenecektir. Ancak genel olarak yaşlılık, engellilik, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, ölüm, doğum, ve işsizlik risklerinin küreselleşen dünyamızda, sosyal güvenlik sistemi içerisinde karşılanılması gerekli riskler olarak ön plana çıktığı, toplumların geri kalan risklerin sisteme dahil edilip edilmemesi hususunda farklılaştığı görülmektedir. Bununla birlikte her sosyal güvenlik sisteminde işsizlik riski karşılanmayabilir, zira devlet gelir elde etmeyen kimseleri desteklemek istemeyebilir. Ya da devlet topladığı genel vergilerle gelirden ve tasarruf imkanından yoksun kimselerin yukarıda sayılan tüm risklerini karşılayabilir. Burada önemli olan tek kriter politika yapıcıların iradesinin ne yönde olduğudur. Ancak yukarıda saydığımız bu yedi riskin dünyada genel kabul görmüş hususlar

9 olduğu tekrar belirtilmelidir. Nitekim sosyal güvenlik sistemlerinin hangi riskleri karşılaması gerektiği hususunda en önemli uluslararası belge niteliğinde olan Uluslararası Çalışma Örgütü nün 35. Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen 1952 tarih, 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Sözleşme sinde, yukarıda bahsedilen beş riske yer verilmiş, ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalık riskine karşı parasal ve tıbbi yardımlarla güvence getirilmesi öngörülmüştür. Bu risklerin tanımlanması sosyal güvenlik sisteminin ne olduğunun, ve ne olmadığının anlaşılması açısından önemlidir. A.Yaşlılık Sosyal güvenlik kavramı tanımlanırken insanların çalışma güçlerini kaybetmeleri temel risk unsuru olarak belirtilmiştir. Bu risk toplumlarda en yaygın olarak yaşlanma ile görülmektedir. Yaşlılık riski kısaca insanların ilerleyen zaman ile birlikte iş görme kapasitelerinin azalması ve belirli bir yaştan sonra verimli çalışma kabiliyetinden mahrum kalmalarıdır. B. Engellilik İnsanlar, iş görme kapasitelerini yaşadıkları bazı olaylar sonucunda önemli ölçüde ya da tamamen kaybetmeleri halinde engelli olarak sınıflandırılırlar. Ancak burada iş görme kaybının yapılan iş ile ilgili olarak ve/veya yapılan iş sırasında değil de iş harici olaylar neticesinde ortaya çıkmış olması gerekir. Zira ilk durum daha sonra da üzerinde durulacağı üzere iş kazası riskine girmektedir. C.Hastalık İş görme kapasitesinin kişinin geçirmekte olduğu bir hastalık sebebiyle geçici olarak kaybının mümkün olması nedeniyle hastalık riski de sosyal güvenlik sistemleri tarafından karşılanmaktadır İş göremezlik esnasında yaşanan gelir kaybının yanı sıra hastalığın tedavi giderleri de karşılaşılan risklerden biri olarak değerlendirilir. Daha önce bahsi geçen İLO nun 102 sayılı sözleşmesinde bu iki maddeye ayrı ayrı yer verildiği görülmektedir. Engellilik riskini tanımlarken belirttiğimiz iş ile igili olmama kriteri iş kazası ve meslek hastalıklarının da ayrı bir risk unsuru olarak yer aldığı sistemlerde hastalık riski için de geçerlidir. Hastalık sigortası, iş kazaları ve meslek hastalıkları riski gibi yapılacak sağlık yardımları yönünden sadece sigortalıları kapsamayıp, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını da içine almaktadır. (Çolak ve Öztürk, 2006:103)

10 D. Ölüm Bir sosyal güvenlik sisteminden bahsedilebilmesi için belki de en başta olması gereken husus ölüm riskinin karşılanmasıdır. Bu çalışmanın başında da bahsedildiği üzere insanları sosyal dayanışmaya iten ilk saik kendisi ve yakınları için yaşadığı gelecek endişesidir. Her canlının yaşayacağı süreçlerden biri olan ölüm ise kendi kendisine yetemeyecek durumda olan ve hayatını bağımlı olarak sürdürebilen yakınları için bir risk oluşturmaktadır. E. Doğum Çalışan kadınların iş görme yetilerinden doğum öncesi ve sonrası belirli bir süre mahrum kalmaları sonucu çalışamamalarının yanı sıra doğum ve tedavi giderleri de sosyal bir risktir. Doğum riski sigortalı kadınların yanı sıra sigortalı erkeklerin çalışmayan eşleri açısından da karşılanmaktadır. F. İşsizlik Kişiler iş kabiliyetlerinde herhangi bir eksiklik olmadığı zaman dahi çalışamama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Zira kişinin genel bir ekonomik kriz yahut istihdam edildiği iş sahasında ve/veya işyerinde yaşanabilecek finansal sorunlar sonucu işsiz kalma tehlikesi her an mevcuttur. İşsiz kalınan bu dönem her ne kadar geçici bile olsa mali bir risk barındırmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanan işsizlik riskinin kişilerin iradeleri haricinde işsiz geçirdikleri dönem olduğunu vurgulamak gerekir. G.İş kazası ve meslek hastalıkları Çalışanlar işyerlerinde ve iş esnasında geçirdikleri kazalar ve iş sebebiyle maruz kaldıkları hastalıklardan ötürü de iş görme kabiliyetlerini kısmen yahut tamamen yitirebilmekte hatta hayatlarını kaybedebilmektedir. Aslında iş kazası ve meslek hastalıkları sosyal dayanışma açısından hastalık, engellilik ve ölüm risklerinin içine dahil edilebilir riskler olmalarına karşın sosyal güvenlik sisteminin finasmanı açısından farklı tasnif edilmeleri gerekmektedir. Sosyal güvenlik kavramının içeriğini belirleyen uluslararası düzeyde genel kabul görmüş olan bu riskler, gelişmiş ekonomilere sahip olanlar başta olmak üzere pek çok ülkede, hükümetlerin öncelikle çalışanları ve takiben nüfusun büyük kısımını koruma altına alabilecek sosyal güvenlik programları geliştirmesine ve sosyal güvenlik konusunun önemli

11 bir politika sorunu haline gelmesine neden olmuştur. Sosyal güvenlik sistemlerini görece erken tesis etmiş olan ülkelerde gelişen bir kaç farklı model, sonra kurulan sosyal güvenlik sistemlerini yönlendirmiştir. Bu modellerin hangi aşamalardan geçerek ve hangi gereksinimlerin sonucu olarak ortaya çıktıklarının anlaşılması tarafımızca sosyal güvenlik sistemlerinde reform gereksiniminin kavranması açısından zorunlu görülmektedir. 1.2.DÜNYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ Dünyamız, özellikle binsekizyüzlü yılların sonlarına doğru, hızlı bir sanayileşme sürecine girmiş ve sınıflar arası ayrım iyice netleşmiştir. Özellikle sanayide çalışan işçiler, hem yaptıkları işlerin ağır ve tehlikeli olması hem de yetersiz ücretler sonucu asgari gıda ihtiyacının bile kimi zaman temin edilememesi sebebiyle, pek çok yönden sosyal risklerle karşı karşıya kalmıştır. Örnek gösterilebilecek ilk sosyal güvenlik sistemlerinin, biraz da bu ağır şartların bir sonucu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır Bismarck Modeli Günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesine öncülük eden ülkelerin başında Bismarck Modeli nin geliştirildiği Almanya gelmektedir (ÇSGB, 2005a:3). 19. yüzyılın sonlarına doğru Bismarck tarafından oluşturulan sosyal sigorta sistemi, sosyal güvenlik alanındaki ilk önemli kurumsal gelişmedir. Sanayileşme yarışında İtalya dışındaki diğer köklü Avrupa ülkelerinden ve özellikle siyasi olarak kendisine rakip olarak gördüğü İngiltere den geri kalan Almanya da, 1877 ekonomik buhranı ile birlikte işçilerin yaşam şartlarının iyice ağırlaşması, işçi sendikalarının hızla gelişmesine neden olmuştur. Böyle bir politik ortamda sosyal sigortaların geliştirilmesi, işçileri sistemle bütünleştirme çabasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bismarck ın uygulamaları devlete sosyal bir nitelik kazandırmıştır. Bismarck Modelinin temel özelliği, yapılan katkılar ile, sağlanan sosyal karşılıkların ücretle orantılı olmasıdır. Bu modelde, işçilerin ağır çalışma koşulları dikkate alınmış, mevcut çok sayıdaki farklı sigorta sandıkları ve bunlar için ödenen primler ve sunulan edimler standartlaştırılarak, çalışanların zorunlu olarak sigortalı olmaları sağlanmıştır. Modelin ilk halinde sadece ücretleri belirli bir düzeyin altında olan sanayi işçileri korunurken, daha sonra geri kalan ücretli çalışanlar da korunmaya başlanmış, bu yolla sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayısı arttırılmıştır. Modele göre, işçiler ücret gelirlerinin belirli bir yüzdesini prim olarak

12 ödemektedir. İşçi sigortaya, işvereni ile eşit miktarda katkıda bulunmaktadır. Sistemin finansmanı önceleri yalnızca işçi katkısına dayanırken, sonraları işçi-işveren primleri ve en nihayetinde devlet katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Almanya da uygulanan modelin ilk halinde yalnızca hastalık, iş kazası, sakatlık ve yaşlılık sigortaları kapsanmıştır. Zamanın akışı ile beraber değişiklikler geçiren Bismarck modeli pek çok Avrupa ülkesinin sosyal güvenlik sistemine kaynaklık etmiştir. Günümüzde de tüm dünyada ağırlıklı olarak uygulanan model, Bismarck Modeli olarak da adlandırılan, sosyal sigorta modelidir.(güzel, 2005:65) Sosyal güvenlik alanında Almanya yı, Beveridge Modeli nin uygulandığı İngiltere ve daha sonra Kara Avrupası, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya ülkeleri izlemiştir. Beveridge Modelinin bu tezin konusunu teşkil eden, sosyal güvenlik sistemi reform çalışmaları için ayrı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Zira bu reform çerçevesinde üç sosyal güvenlik kuruluşunu çatısı altında toplamayı ve üç kuruluşun katılımcılarına sosyal güvenlik açısından aynı hizmeti sunmayı hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurumunun neden reformun en önemli bölümü olduğu, tek çatı ilkesine dair en eski proje olarak gösterebileceğimiz Beveridge modeline ayrıntılı bir bakış ile daha iyi anlaşılacaktır Beveridge Modeli Beveridge raporunun, sosyal devletin rolü hakkında yeni bir anlayış üzerine kurulduğu söylenebilir. Beveridge e göre sosyal güvenliğin amacı, gelir güvenliğinin garanti altına alınmasıdır. Bireylerin düzenli gelirini tehdit eden her şey sosyal risk olarak görülür. Hastalık, iş kazası, ölüm, yaşlılık, analık, işsizlik bu risklerdendir. Bu plan kısmi politikalardan kaynaklanan sınırlı reformlar yerine, bütünsel ve tutarlı bir sistemin koyulmasını öngörmektedir (Rosanvallon, 2004). Beveridge, raporunda sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması için bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın otoritesi altında, bütün sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesini ve bu bakanlığın sosyal sigorta ve sosyal yardım konularındaki maliyetleri üstlenmesini öngörmüştür. Nüfusun tamamına yakınını kapsayacak bir sosyal güvenlik sisteminin kurulabilmesi için, hazırladığı raporda yer verdiği altı temel prensibin mutlaka dikkate alınmasını ve hayata geçirilmesini savunmuştur (Beveridge, 1942). Bu prensipler kısaca şöyledir.

13 Sorumlulukların tek elde toplanması prensibi: Ülkede dağınık halde faaliyet gösteren tüm sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilerek, sosyal sigorta ve sosyal yardımların bir bakanlık tarafından tek elden yürütülmesinin, hizmetlerin ekonomik ve etkin olabilmesi için zorunlu olduğuna dayanmaktadır. Yönetimde birlik sağlanarak hizmetlerin verimliliğinin artacağı ve daha az maliyetli olacağı savunulmaktadır. Yaygın bir sosyal güvenlik prensibi: Rapordaki temel hedef, ülkede sadece ücretli olarak çalışanların değil, gelir düzeyi ne olursa olsun belirlenmiş olan altı sosyal grubun (İşçiler, serbest meslek sahipleri, ev hanımları, işsizler, çocuklar ve yaşlılar) hepsinin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasıdır. Yani sosyal güvenlik gerek karşıladığı riskler, gerekse bu güvenceden yararlanan insanlar bakımından geniş ve kapsamlı olmalıdır. Primlerde tek tip uygulama ve zorunlu ödeme prensibi: Temel nokta, sigortalılığın herkes için zorunlu olmasıdır. Bu prensibe göre aile yardımları ve sağlık yardımları dışında kalan tüm risklere karşı sağlanacak yardımlar için, çeşitli primler yerine tek ve maktu bir prim alma yoluna gidilerek, hem tek tip prim sistemi uygulanmalı hem de işlemlerde ucuzluk ve kolaylık sağlanmalıdır. Sosyal sigorta uygulamalarında toplumun altı sosyal gruba bölünerek işlem yapılması prensibi: Sosyal güvenliğin kapsamı genişletilirken toplumun farklı kesimlerinin gelir durumları ve hayat tarzları dikkate alınarak, her grubun ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sistemin kurulabilmesi gerekmektedir. Sağlanan menfaatlerin tek tip olması prensibi: Her gelir grubu için ayrı, fakat aynı gelir grubunda bulunanlar için tek tip ivaz miktarının tespiti ve uygulanmasıdır.yoksullukla mücadele için ailenin en az geçim standardının altına düşmesini önleyecek tedbirler alınmalı, sağlanan menfaatlerin miktarı ve süresi bakımından asgari bir seviye, başka bir kaynağa ihtiyaç duyulmaksızın tutturulmalıdır.

14 Kişisel sorumluluk prensibi: Her ne kadar sosyal güvenliği sağlamak devletin görev ve sorumluluğu ise de, kişileri buna katkıda bulunmaya zorlayacak sorumluluk ve bilinç geliştirilmeli, yardımlar talep olmadan yapılmamalıdır. Ayrıca kişiler, kendilerine sağlanan menfaatlerden daha fazla yararlanmak veya miktar ve nitelik açısından daha çok faydalanmak isterlerse, gönüllü özel programlar sağlanmalıdır. Katılmalı(zorunlu) sistem asıl unsur olmalı, katılmasız (isteğe bağlı) sistem ise tamamlayıcı olmalıdır (Koç, 2006:97). İngiliz sosyal güvenlik sistemini modern bir sistem niteliğine kavuşturmak amacıyla hazırlanan Beveridge Raporu, sadece İngiliz sosyal güvenlik sistemini etkilemekle kalmamış, bütün dünyada sistemlerin modernleşmesine katkıda bulunmuştur. Raporun sonuçları 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere, birçok milletlerarası anlaşmanın hazırlanmasında önemli tesirlerde bulunmuş ve hazırlanan pek çok sosyal güvenlik kanununa temel teşkil etmiştir (Arıcı,1986). Beveridge raporunun da etkisiyle, ilerleyen yıllarda gönüllü yardımlardan zorunlu katılımlara doğru gelişen pek çok farklı sosyal güvenlik sistemi modeli ortaya çıkmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası kendini gösteren sosyal refah devletlerinde, kamunun sosyal güvenlik sistemlerindeki rolü giderek artmıştır. Kimi ülkelerdeki politikacılar, daha öncede belirtildiği üzere, genel vergilerle tüm topluma sosyal güvenlik hizmeti sunarken (özellikle Anglo-Sakson ve Baltık ülkeleri); kimileri ise sosyal güvenlik hizmetini sosyal sigortalar vasıtasıyla devam ettirmiştir (Kara Avrupası ülkeleri). Dünya da sosyal güvenlik alanında yaşanan bu gelişmelerin, sanayileşme sürecine geçememiş ve dolayısıyla henüz bir işçi sınıfının ve milli burjuvazinin teşekkül etmediği Osmanlı İmparatorluğu nda pek fazla yankı bulmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hiç şüphesiz bu durum Osmanlı nın ekonomik ve siyasi mirası üzerinde kurulan genç Türkiye Cumhuriyetinin sosyal güvenlik alanındaki gelişimini de etkilemiştir. 1.3.TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ Türkiye de sosyal güvenlik olgusu modern anlamda, Osmanlı döneminde 19. yüzyılın sonlarında tesis edilen sandıklar istisna olmak kaydıyla, Cumhuriyet dönemi ile başlamıştır. Aslında henüz milli kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde Mecliste kabul edilen 1921

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL GÜVENLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SEMT POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI SAĞLIK

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖNERİLEN SOSYAL GÜVENLİK REFORM ALTERNATİFLERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ

1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ 1980-2010 DÖNEMİNDE SOSYAL REFAH DEVLETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARININ GELİŞİMİ Öğr. Gör. Ferhan BERKAY 1 ÖZET Sosyal güvenlik, sanayi devrimini izleyen süreçte modern devletin

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures AVRUPA BĐRLĐĞĐ SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ VE TÜRKĐYE: HARCAMALAR ÜZERĐNDEN KARŞILAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞCI Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Sosyal

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Taner AKPINAR * Özet: Bu çalışma, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

AZERBAYCAN IN SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ

AZERBAYCAN IN SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ AZERBAYCAN IN SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ Dr. Namık HÜSEYĐNLĐ GĐRĐŞ Tarih boyunca insanlar karşılaştıkları tehlikelerden korunma içgüdüsüyle değişik tedbirler almak zorunda kalmış ve yaşamın her aşamasında

Detaylı